REKLAMA

"Profesor Filutek był moim starszym bratem." Swojego ojca wspomina Katarzyna Lengren

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:17 min.
Udostępnij:

W tym roku minęła 100. rocznica urodzin rysownika Zbigniewa Lengrena. Swojego ojca wspomina Katarzyna Lengren, scenografka, malarka, dziennikarka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
125 też sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk ko ńczą si ę państwo wciąż lider naszeg o kolejnego goście z pani Katarzyna g dzień dobr y dzie ń dobry scenografk a malark a dz iennikarka fel ietonistka c órka rysown ika Zbigniewa Lengrena dzi ś rozmaw iamy sobie, przypominaj ąc postać pan i ojc a tak że profesorze w środku tak że przy f i Lusia w sile nie ma czeg o zacz ąć do tyc h w ątków artystyczn o tak ich prywatnyc h jes t jes t w iele mo że rozpoczniemy Rozwiń » od tego w tym rok u przypad a setn a roczn ica urodzin pan i ojca urodzi ł si ę w Tule i ma m wrażenie, że miasto t o znan y jest 2 rzeczy w łaśnie Zbigniewa Lengrena Samowar r ów, a ze Zbigniewa Lengrena chyba n ie za bardz o, bo bardz iej Toruń ojc iec mój stamtąd przyjecha ł już szkoły jes t do Torunia jej wzoruj e si ę wychował urodził si ę w Tule przypadkow o pierwsza wojn a światowa zamkn ęła gran ice morsk ą do Szwecji, a poniewa ż m ój dz iadek pracował dl a f irmy CD Grene telefonicznej i w, k iedy wybuch a wojna w łaściciele CD granat samce Energę postanowi ł ewakuowa ć swo ich pracownik ów do Szwecji, ale już ta morsk a drog a była zamkni ęta w zwi ązku z ty m wszyscy wsiedli w pociąg i jak się dziś poci ąg t o p óźniej rewolucj a październikowa cha i wszystkich zatrzymała ju ż dalej n ie pojechal i tylko się rozproszyl i po Rosji, staraj ąc się oczywi ście wr ócić alb o do Polski alb o do Szwecji na mój ojciec si ę urodzi ł ca łkiem przypadkiem w mie ście Samowar r ów i potem bardz o szybk o się staral i, ale tak szybko t o n ie posz ło 2 lata ta m byli i p óźniej wr ócić do Polski także t o czyst y przypade k, al e ładnie wygl ąda w dokumentach biogramie t o jes t 1 z istotniejszych spr aw, bo pojawia się na pocz ątku jak jak prze łożyć na każdego z na s musi odwo łać do 1 z teleturniej ów telew izyjnych proszę wybaczyć nie chcę w tej chw ili rzucać nazwy, bo mog ę si ę pomyli ć pytan o uczestnika tego si ę teleturn ieju, jak imi atrybutam i pos ługiwał si ę prof . Filmoteki na nie od raz u uczestnik odgadł musiał by ć młody zbyt wiele n ie wiem c o z definicj ą młodości tutaj nie chciałbym się pote m grząskim gruncie umożliwia już teraz wiem ma swoj e lata więcej def inicjom tych z m ówmy, że to był w iek oko ło 50 natomiast n ie trzeb a było poprosić pomogłoby jes t taka szans a w ty m teleturnieju kogo ś niepublicznego działa z najbli ższych albo n ie n ie by ł k łopot te ż tak n o na szcz ęście zaj ął się ludzkiemu przekr ój, który się zrani mowa jes t teraz n ie tygodn ikiem ta k jak dawn iej, ale jakim ś rzadz iej wychodzi i ja si ę z tego bardz o c ieszy, ponieważ rzeczywiście młodzi ludz ie zacz ęli zapomina ć co to jes t kiedyś by ł bardz o bardz o popularny z teg o powod u, że przekr ój by ł bardzo popularne to by ło tak ie ok ienko pełna oddech u kulturalneg o w w epoc e komun y ludzie zaczynali czyta ć przekr ój od ostatn iej strony, na której okazywał si ę Lutek, b o na pierwszej zawsz e by ły fotograf ie naszeg o zaprzyjaźnionego kraju i zwi ązku Radzieckiego alb o wyw iady dotycz ące nasze j szczerej przyja źni ich tak że dop iero pod kon iec teg o p isma by ły coraz zabawn iejszy rzeczy cora z bardziej dotycz ące ca łego świata ca łej Europy na samy m końcu n iby to najbardz iej zabawn e, czyli Comics no t o był p ierwszy kom iks w Polsce c o prawda tylk o składających si ę z 3 okienek czasem 4, ale n iemy i dostarczaj ący ludz iom zabawy n ie tylk o dzieciom, bo nie było dz ieci raczej w łaśnie dorosłe dzieci prz y okazj i te ż ogl ądały, czyl i k ilka pokole ń się na ty m wychowa ła w podziękowaniu pa n prezydent Kwaśniewski, kiedy mecz mia ł jakiś jubileusz napisa ł, że si ę wychował na ty m w środku, bo rodz ice czytali o n oglądał ostatnią stron ę i że k ilka pokoleń zawdzi ęcza taki, jakb y pocz ątek życia kulturalneg o w dzieciństwie no rzeczywi ście tak było musz ą też przyznać, że po raz pierwszy f ilm k u usłyszałem kiedyś dz iadek powiedział do mn ie z wystroje m jak f ilm tek, czyl i melonik t e atrybut y teraz niemal jak i kapelus ik pamiętam logotype m łódzkich zakładów kino techn icznych i nie w iem w jaki sposób przypominają, ale wted y sam o w środku co było określenie kogo ś, kt o do ść pretensjonalny awangardow y sposób wychodzi obronną ulica to w łaśnie c iekawe to t o jes t t o przeskoczy ła h istoria do nast ępnego etap u, czyl i Filmoteka za łożeniu by ł staro świecki n iebywale bardzo ostro żny w ubraniu mój ojc iec mia ł takiego profesora troszeczk ę t o się na n im wzorowa ł profesor o d h istorii, kt óry nosi ł melon ik turze Turek tzw . cz y tak ą długą marynark ę to przypom ina fra k, ale to nieby ła wcale nie by ło wrak iem bu t bardzo charakterystyczn e jes t z c ienkiej skórki z tak ą ten tylk o z tyc h do naci ągania, że o n miał taki specjaln y kształt n o i paraso l angielski parasol ang ielski melonik, al e to n ie było angielskie t o by ło całkiem polskie tyle tylk o, że przed grub a przedwojenn e i pote m rzeczywiście sta ło si ę to dz iwne no no by ło dziwną postaci ą mia ł brodę, kt óra przypomina troch ę Kaczy dzi ób i zawsze by ł rysowan y profilu n igdy nikt n ie widzia ł Śródka fa s także troch ę by ł japo ński z wyglądu być może czujec ie si ę zachwyci ł kiedy ś grafik ą japo ńską, bo rzeczywi ście i rysowa ł tuszem czarny m tusze m czarny m biurkiem nie by ł jeszcz e wted y żadnych plastr ów także t o by ło archa iczne, a potem sta ło si ę ekscentrycznej tak jak sa m pa n m ówi f ilozof był pan i bratem pan i wychowywa ła się znaleźć by ło ode mn ie prosz ę sobie wyobrazi ć 2 lata starszy ja ju ż urodzi ła jak o istniał t o znaczy mo im ja rzeczywiście mia ła brata 6 lat starszego, a Filutka by ł między nami tak że ja n ie pami ętam czasów, kiedy go n ie było przypom inam sobie, k iedy m ój zniechęcony ojciec czasam i si ę zniech ęcał każdy mówi tak już nie mogę już n ie mog ę przechodzi ł z wygranej mo że tak wymy śliłem co ś b ędą 3 obrazki na 1 Filmoteki idzie na drugi jedz ie tramwa j na trzecim le ży w małych kawa łkach na pod łodze oczywi ście t o tylk o ponur y żart, a potem g o rysował zaczynał zawsze od bramk i najpierw schludn ie narysowa ł ramk ę prz y pomoc y tak iego te ż staro świeckiego rapido Graff, gdz ie si ę tu ż przy pi łkę do tak iej specjalne j podw ójnej Stalówki tam wk ładało i prz y klinice rysował m y si ę sko ńczyła czyn ie sko ńczy studia architektur ę i w idocznie ta ludno ść arch itektoniczna została no jak już narysował tę rang ę tem u, że pa n już dzia łać tak że trzeb a znaleźć syste m na to, żeby tak dobrz e i d ługo coś rysować o d chw ili tak by ł takim autorskim dzie łem w sens ie koncepcj i koncepcji cz y też by ł tak i sposób odpowiedzia ł na zapotrzebowan ie, jakie są kusz ące autorski przypadkowy si ę, że mój ojciec, kt óry mia ł natur y m łodego człowieka niezale żnie o d w ieku zrobił coś c o si ę wtedy podobało m łodym, czyl i kom iks w łaśnie i lubi ł ludzi rozbawia ć t o zreszt ą też jeg o ładna cech a zauwa żył w czas ie wojn y, że poc ieszanie ludz i najlepiej wychodz i si ę rozbawia i tak ą miał mo że misje nawe t bardzo lubi ł dowc ipy bardzo si ę śmiać generalnie nie by ł po pogodn y wcale byśmy na n iego m ówili w dom u n ie humory tylko humorysta, bo o n mia ł cz ęsto humory, ale o n ich p óźniej w powy ższym z ty m, że bardz o lubi ł s łoneczną stronę życia n ie n ie znosi ł nadm iernej powag i nie lubi ły ci ężkich problemów zawsz e stara ł się p iruet z teg o jakoś wybrn ąć cz y pan i wsp ółtworzyła Filutka n ie poprze z dostarczan ia ojc u inspiracji na pewno by śmy ca łą rodziną dowcipną rodz iny łącznie nawet gospos ia am i dostarczal i różnych temat ów, ale w ielu tak powstawa ł zwykl e w noc y w ostatniej chwili, bo trzeb a było wys łać g o poczt ą pocztę prze z tyle la t nie nawaliła się normalnym listem polecony m wys łał do przekroj u do Krakowa w łaśnie wszysc y myślą myśleli, że myśmy m ieszkali w Krakowie nie mieszkali śmy w Warszawie f ilm te k drog ą pocztow ą niezawodnie trafia ł nast u redaktor a ile c o do współtowarzyszy współtworzenia rodz ina zawsze współtworzy t o c o artyst a rob i cz y pozytywn ie negatywnie no myśmy troch ę przeszkadzal i brate m, bo zabieraliśmy ołówki kredk i p ędzle jak to dzieci p ływaliśmy się do jego pokoju i zawsze na b iurku co ś było tajnego mo żna by ło t o zabrać si ę troch ę pobawić, a pote m były wrzask i Emitel zabra ł, dlaczeg o ja w ty m domu n ie mog ę nigdy zostawi ć w spokoju swo ich ołówków n p . dl a awantury by ły za chwilk ę wr ócić do kontynuacj i pani opowieści o Zbigniewie len granie pani Katarzyna Węgrzyn scenografk a malark a dz iennikarka jest z Yamaha ile teg o, o czym zapomnieli śmy n ie ja m ówię zawsze kob ieta wielofunkcyjna dobrz e t o pan i powiedziała w informacji Radia TOK FM za szybko wracam y w 1221 sobotni magazyn Radia TOK FM pani Katarzyna Legan jest z nam i scenografk a malark a dz iennikarka fel ietonistka c órka rysown ika Zbigniewa Lengrena dzień dobr y dzie ń dobry dzie ń dobr y ponad p ół w ieku rysowa ł pan i ojciec dla dl a przekroj u profesor firm tak jest w naszy m te ż bohatere m zawsz e będzie przecież przewija ł si ę w opowieści pan i ojcu, al e chcia łbym zapyta ć pani ojc iec był nie tylk o znan y z tego, że rysowa ł Filutka w łaśnie pan dotkn ął teg o bolesnego m iejsca w sercu swojeg o ojc a, który by ł popularn y z powod u środka, ale n ie lubił tego to znaczy ja nawe t kiedy ś z pokłóciła, bo strasznie marudz i, że wszysc y o tym, tylko krótko lu d ku prze z inne rzeczy robię jak ka że si ę tak zdenerwowałam wersety szkod a, że si ę n ie nazywasz Maria Curie Skłodowska ra d n ie wymy ślił te ż, bo zdobyc ie znali innej stron y jak jeste ś rysown ikiem zabaw zabawne j postac i, kt óra zyskała popularność ju ż przecież no cieszył si ę, al e um iarkowanie, ponieważ rzeczywiście bardzo du żo rzeczy robił poz a tym n o robi ł z znakom ite żarty rysunkow e do p isma świat robi ł ilustracje do książek dla dzieci pote m i do podr ęczników robi ły sa m pisa ł książki dl a dzieci nawe t f ilm rysunkow y powsta ł z jeg o ksi ążki, prz y którym pracowa ł i dosta ł w Wenecji pierwszą nagrod ę bardz o dawno tem u w ubieg łym stulec iu szereg rzeczy rob i w łaściwy po prost u bardz o zdoln y najmn iej zdoln y uzdolniony muzyczn ie, a najch ętniej w łaśnie chcia łby śpiewać jak w kabarecie starszyc h pan ów jak Przybora zreszt ą przybor y bardz o podobny troch ę zazdro ści, al e niestety nie miał s łuchu, tote ż bardzo bolało wrócił chodz ąc po m ieszkaniu, a m y ca ła rodzina ścigaliśmy si ę, że fałszuje jak z goryczą, m ówi że tylko kot jes t do niego podobny ma niebieskie ocz y n ie śpiewa rzeczywi ście pod ty m wzgl ędem tak Kotnis śpiewał i mia ł n iebieskie oczy, al e m ój ojciec w łaściwie czego by si ę nie dotknął t o robił to tak, że by ł bardz o zdolny m cz łowiekiem wykształconym przedwojenn y nie n o i do teg o mia ł wdzi ęk Chiny zabawne także t o wszystk o razem powodowa ło, że w te j epoc e, w kt órej trzeb a przyznać inteligent ów wykszta łconych, bo do ść ma ło, czyl i powojnie n o jak si ę zabra ć za r óżne wyst ępy n p . by ł te ż w teatrz e pracowa ł jako konferansje r w teatrz e Buffo pracował prz y f ilmie sa m wyst ępował bardzo często świetnie si ę bawią mówiąc szczerz e to t o by ło bardzo przyjemne myślę, że oboje z brate m uznaliśmy, że tak ie życie jes t fajn e i ich też poszliśmy w t ę stron ę ka żdy co ś innego każdy z na s s ilnego robi ła, al e jednak stwierdzili śmy, że to jest znaczn ie lep iej niż chodzi ć z teczk ą do biura gra ć swoj e pan ie z popularnością no alb o si ę cieszył alb o się w ściekał cieszy ł się też wysoka wygran a charakterystyczna dl a ludz i szerok o rozpoznawalny, al e to zale ży o d rodzaju adoracji, je żeli kto ś m ówił bardz o lubi ę pa ńskie rysunki i dan e jak pan wyst ępuje świetnie natomiast ktoś m ówi tak panie wsi Lutek co pan z teg o marz y pan tyl e ta m rysuj e, czyl i po chamsk u się zwołano też zgodn i siła, ale n ie m ógł t o słownego niszczy ł i si ę wtedy obra żał zreszt ą dosy ć choleryczny i Prędki tak że awantury wybucha ły do ść często zale ży o d kultur y jak si ę kulturaln ie kogoś w ielbi t o ta osoba zwykle si ę c ieszy jak się mówi n ie t o c o trzeba żartuje z te j osoby t o gorze j prosili śmy też rozmawiaj ąc z wieloma artystam i kabaretowymi, cho ć to zupe łnie inny rodzaj satyry ni ż niegdy ś ludz ie m ówią, że jak ka żdy cz łowiek musz ą znaleźć pew ien balans sobie i t o on i są zabawni dla dl a kogoś na scenie nie oznacza, że tac y sami s ą w życiu prywatny m, bo zawsze mus i r ównać się 0 w przypadk u pani c o było podobn o bardz o podobnie bardz o właśnie wszysc y mi mówi przez całe dzieciństwo jak t y masz cudown ie mas z tak iego wspania łego łagodnego ojc a, ponieważ wydawa ło im się, że skoro um ie narysować tak iego łagodnego pi ęknego pieska i takiego czu łego na wszystkie k łopoty ludzk ie ludzka i że sa m jest urocz y w towarzystwie to, że jes t równie urocz y czu ły i łagodny w domu no n ie był potworem to prawd a by ł zabawny m cz łowiekiem, kt óry miewa ł humory, ale te ż humor y by ły bardz o burzl iwe talerz y lata ły wrzeszcza ł myśmy się chowali brate m pod stół oczywiście n ie by ło żadnej przemoc y tzw . t o co nie wchodzi ło w grę, al e humor y by ły jawn e ostr e i trzeba by ło schodzi ć z drog i, jeżeli ojc iec si ę zez łościł jedyny m sposobe m na łagodzenie jeg o z łego humoru było opowiedzenie dobreg o dowc ipu n p . trzeb a przyzna ć, że wszyscy umieli śmy opowiada ć kawa ły historie zabawn e niez ła szko ła troch ę trochę powiedzia łabym ostr a, ale przyda ła się furia t o wpros t różnych o d raz u odnajduj e w życiu i rozpoznaj e i w iem jak to za łagodzić n iekoniecznie trzeba m ówić uspok ój si ę spokój wystarcz y rozbawi ć wtedy rzeczywi ście przestaj e by ć furiatem to te ż, bo sweg o rodzaju alb o inaczej bardz o poszukiwan ą umiejętnością tyc h siermi ężnych czasac h, w których pan ie stworzył tak oczywiście, że tak no cz y jawi mi si ę wydawa ło, że wszysc y także potem okaza ło się, że n ie, że n ie, że racj ę racze j rodziny bywają alb o spokojna alb o ca łkiem zaburzone, a u na s by ło tak troszkę ora z zakre s tak i w dosy ć by ło, jakb y powiedzie ć ciekawie nie ma na t o n ie nasz e życie domowe n igdy n ie by ło monotonne rodzice oboj e byl i bardzo inteligentni zawsz e coś um ieli opowiedzie ć zabawnego c o się wydarzyło co si ę stało właśnie tutaj w c ieniu jest zawsz e moja mam a, która by ła osob ą niezwykle łagodną i pozwoli ła mojemu ojc u być ch łopcem przez wszystk ie lat a wsp ólne, poniewa ż wszystkie k łopoty do domowe j bra ła na siebie o n si ę świetnie bawić no i dz ielnie też znosi ła jeg o humory, ale prz y ty m bardzo inteligentne zabawn e też potrafiła my ślę, że szereg dowcipów, kt óre mecze stworzył t o by ły tak trochę opowie ści moje j mam y również, jak ie by ły jeszcz e inne niespełnione marzen ia pani c o opr ócz teg o teg o zajęcia wokalneg o w no nie w iem może t o coś by ło w sekrecie ja myślę, że wszystk ie swoj e marzen ia spe łnią w łaśnie jeg o szczęśliwa natura poleg a na tym rz ąd się cieszy ć z teg o c o robił je ździł na nartac h uprawiał r óżne sporty gra ł w ten isa ca łe wakacj e pisa ł rysowa ł malowa ł uwodził kobiety c óż jeszcz e chcie ć by ł przystojny n o w pewny m momenc ie jego sy n by ł bardziej przystojny od niego i t u zazdro ści tzw . kr ólowej wobe c kr ólewny Śnieżki następowała stał si ę bardz o krytyczny wobe c mojego brata to by ło widoczne jako ś to mo żna by ło obej ść nie my ślę, że wszystk o, czeg o chciał n ie chciał by ć wcal e bogaty nawet jem u by ło całkiem dobrze i to wida ć tyc h jeg o rysunkach lubi ł świat lubi ł życie najmniej 1 najgorzej si ę czułki 2 stary i t u jes t pewien paradoks, że f ilm tek, kt órego wymy ślił jak by ł m łody dogoni ł g o, bo t o by ła posta ć zabawneg o dowc ipnego staruszka ujmuje się w ko ńcu te ż, by zabawny m staruszkiem, al e za nie do końca, bo on si ę na starość n ie godził ta t o by ło coś dl a niego przykrego on chcia ł by ć w iecznie młody to by ła jeg o marzen ia doszłam teraz na końcu teg o zdan ia długiego, że jeg o marzen iem było zosta ć w iecznie młodymi w pewny m sens ie muszę uda ło, bo jego rysunk i ci ągle są młode n ie zestarza ły si ę bardz o często wówczas, chc ąc by ć na top ie w środowisku artystycznym trzeb a by ło Jasnej deklaracji, zw łaszcza politycznej ojciec takiej n ie sk łada bro ń Boże n iech n ie żadnej wynika ło t o z jeg o absolutnej g łębokiej niech ęci do jakichkolwiek organizacji on by ł sol ą o n chciał tworzy ć zajął się tw órczością dlateg o za pieniądze i do żadnej partii n ie zapisał c o zresztą było dosy ć zabawn e, bo o n by ł tak im przedstaw icielem dl a rz ądowych sfer, które się zajmowa ł kulturą przedstawicielem cz łowieka, który n ie jest parti ą, a jedna k jes t popularn y pozwolono m u by ć popularny m tylko, dlateg o że n ie zajmowa ł się polityk ą, że to c o rysował dotyczy ło dn ia codz iennego i n ikogo n ie ura ża, więc jem u pozwolon o by ć popularnym no wi ązało się t o z brak iem luksusów mieszkali śmy bardz o małym mieszkaniu się n ie n ie za dobrz e zarabiał, al e ta k jak mówiłam jemu t o n ie przeszkadzało, dlaczeg o to pani ą zapytałem w Polsce abstrahuj ąc od czas ów kabaret u starszych pan ów później kabaret satyr a opart e by ły g łównie na polityce, bo ludzie chc ieli us łyszeć jak artyst a wyst ępujący na scenie w n iej b ądź bardz iej otwarty spos ób tak ą pi łkę taką szpilkę bije to te ż była pokus a we dla artyst ów by ła w ielka pokusa, b o w czasac h, kiedy wystarczy ło powiedzie ć zjad łem ruskie pierogi te ż by ł straszn ie śmieszne, bo słowo rusk i żeśmy u żyli ani woln e dni, bo mo żna na nasz ukochan y zwi ązek radz iecki, al e nie ojc a po prost u m ówiąc prost o polityka śmieszyły o n Vidal widzia ł t o nadrz ędność tej sfery, tym bardziej pewnie pow inno go kosi ć, żeby nie bardzo d ługo to rob i np. Szymanka bl iskich w polityce zamierza zamieszcza ł rysunki zreszt ą bardz o dobre, ale czują się tak ie opisywa ł tzw. codz ienne życie g łównie dz iewczyny kobiety dz ieci ps y o d zawsze co ś śmiesznego znajdowa ł nie polityka g o nie kryje kto ś mus i n ie kręciła z e 23 × zrobi ł jaki ś plaka t p óźniej żałował m ówi, a tera z wszystko zmieniło on widzia ł, że t o si ę zmienia wydaj e się, że cz ęsto były doświadczenia wojenn e, kiedy n ie można by ło n ikomu na 100 % uwierzy ć, bo ka żdy mia ł swoje interesy i chciał prowadzi ć naród winn ą stron ę, a później okazywa ło, że t o jest 1 wielka katastrofa nie chcia ł si ę ty m zajmowa ć i by ł bardzo konsekwentn y w jak i spos ób utrzymać nie chcę mówić na top ie, bo t o jest bardz o wzgl ędne poj ęcie, al e utrzymać przy życiu w świadomości ludz i twórczość satyryk a kt óry, kt óry tworzył wiele la t tem u ja się rząd o to wcal e nie zabiegał t o siedzia ło samo t o prostu robi ł rzeczy, kt óre ludz i interesowa ły nawet zabawn y f ilm tek przedstaw ia życie codzienne z ty m si ę spotykal i wszysc y jeśli ojc iec rysował tramwaj t o dokładnie tak i jak je ździł w danym okresie i raz t o by ł tramwaj pusty raz by ł przed ni ą wszystk o c o, o czy m, o czy m opowiada ł było prawdz iwe n ie kłamał zwyczajnie nie k łamał wydaj ą się, żeby być interesującym n ie nale ży kłamać t o jest fundamen t tak jakby m tak powiedziała, że to jes t fundamen t, je żeli m ówimy prawdę to naprawd ę się obron i ich też nie bez kozery dodaj e to pytanie po zastanowieniu znajdą pa ństwo i uniwersalnej nie w iem czy metody, al e na pewn o maksymy czerpie w swoje j dzia łalności cho ćby scenografka no tak sam o ja myślę, że rodzice właśnie t o na m dają tego rodzaj u wychowan ie, że m y zbieramy tylko to c o on i naprawdę rob ili i o czy m naprawd ę myśleli n ie można m ówić do dz iecka b ądź grzeczny jak si ę samemu n ie jes t grzeczny m albo czy te j książki przy samy m mn ie czyt a dz ieci naśladują rodzic ów s ą ich lustram i oczywi ście moj a jes t grafikiem jeste m malarką n ie chciał robi ć tego co by ć mo że n ie um iem ta k jak o n rysowa ć, więc widziałam inn ą dziedzinę, w której czuje si ę lep iej, al e nie n ie krytykuje g o raczej podz iwia jeste m zadowolona, że jeste m z tej rodziny wydaj e mi si ę, że nie wydaj e mi się jeste m pewn a, że t o jest bardz o dobre pochodzen ie artystyczne dzi ękuję pan i bardzo za co opowie pani Katarzyna Węgrzyn by ły moim pa ństwa go ściem dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA