REKLAMA

Motyle są zagrożone wyginięciem

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:00 min.
Udostępnij:

Gościem Przemysława Iwańczyka był prof. Marcin Sielezniew z Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wyjaśniał, czym różni się motyl od ćmy, jakie zagrożenia czekają na motyle. Oceniał zasadność powstawania motylarni i zachęcał do ochrony zwierząt.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten sobotni magazy n Radia TOK FM 1241 pozwolą państwo, że połączymy si ę kolejny nasz go ść t o prof . Marcin i proszę wybaczy ć czy się ile n ie chciałbym chcia łbym popełnić błędów w pańskim nazw isku z pracown i b iologii ewolucyjne j ekologii owad ów na wydz iale b iologii Uniwersytetu w Białymstoku po p ierwsze, czy wszystko w porz ądku chodzi o pa ńską wizytówkę pan ie profesorze tak cz ęsto si ę zgadza tylko, że muszę u ściślić, że jeste m Rozwiń » profesorem uczelnianym, a nie belwedersk im, czyl i tak oficjalnie profesorem przedsi ębiorczy doktor habilitowany bardzo średnie Szczecinek profesor WB, al e w skrócie mo że by ć profesor chyba chyba w świat jak wygodniej t o nie n ie jestem tuta j prezyden t z, a tytułowanie dobrze t o teraz chcia łbym, żebyśmy mówili o motylac h, poniewa ż są on e zagro żone wyginięciem i to jes t fakt n ie chcę powiedzieć powszechnie znan e, al e doc iera do nas t o rzadziej b ądź części natom iast o akcj i Ratujmy motyl e, bo t o jes t chyba do ść c iekawa sprawa t o prawda rzeczywi ście tarcza ma charakte r być akcją charakterze t o wszystko unikalnym zabytkiem nie jestem rozczarowany, że to f irma chc e zaanga żować natomiast rzeczywi ście motyl e potrzebuj ą nasze j pomoc y, dlateg o że n o n iestety, al e fragmentacj a krajobraz u zm iany użytkowania no t o są czynn iki, które bardzo znan i negatywnie oddziaływują do tego dochodz ą jeszcze ro śliny inwazyjne zm iany kl imatyczne tak że ta presj a jest duża z e strony r óżnych czynników ni t o n ie ulega wątpliwości natur y si ę też pamiętać o tym, że motyle s ą taką n o, a ciekaw ą grupą z racji unikalną grupą z racji teg o, że są relatywn ie dobrz e poznan e szczeg ólnie per zwan e motyl e dz ienne, że mamy różne programy badawcz e, które w Europie zaanga żowani s ą r ównież wolontariuszem też panujemy tak i w łaśnie dzia łania tuta j w Polsce wprowadzi ć w oparc iu o wolontar iuszy monitoringu ilo ściowego motyli, ale to może on o na osobn o audycj e, bo t o bardzo interesuj ący stanow i n iewielki sposób pa ństwo jak o środowisko naukow e do, ale te ż ludz ie, kt órzy z nami wsp ółpracują dochodz ą do wniosku motyl e są zagro żone, bo ile n ie wiem gatunk i zwierz ąt du żych mo żna policzyć można n ie wiem za pomocą czip ów też śledzić ich losy tak w przypadk u motyli jest to jes t t o chyb a trudnej podejrzewa m, że szacunkow y mocno t o prawd a, bo rzeczywi ście, bo jeszcz e dzielić badanie cz y właśnie populacj i generaln ie mamy 2 rodzaje metod to s ą tzw. metod y absolutn e polegaj ące na tym, że model e po prostu blokujemy w ty m, że to można stosowa ć w przypadku tak ich moc y tych populacji s ą osiadły tryb tak to Domatora, kt órzy sobie żyją w Polsce na 1 łącznej wtedy znakują tem u tyle na podstaw ie pote m z danych powt órnych odłowu tych c o w tych samyc h osobnik ów mo żna spec przez prze z różne program y oszacowa ć wielkość populacj i natomiast jes t t o rzeczywiście bardz o czas u koszt t o ch łonny, a i n o s łuży do Moskwy tak ich badań bada ń takich specjal istycznych jak i właśnie pojedynczyc h pojedynczyc h gatunk ów pojęcie populacji, ale panie profesorze tutaj te ż mawia chcia łbym otworzyć, bo zastanowi ą jak mo żna oznakować motyla, zwa żywszy na t o, że niektóre mog ą żyć nawe t tylko k ilka dni n o właśnie dzi ęki temu znakowan iu również o ty m o ty m wiemy wydaje się metod a jes t dosy ć prost a m ianowicie kupuj e się po prost u marke r cienk ą ko ńcówkę różne kolory w zależności o d kolorów trzeba zatem tote ż, jakby dodatkowa też dane po prostu rysuje si ę numer na skrzydl e te ż unikalny ko d, a motyl a mo że wydawa ć trudne natomiast to jes t t o rzeczywi ście do zrob ienia prz y odrob inie wprawy to też byśmy zauwa żyli z naszyc h bada ń, że na jednych źródłach lep iej si ę strat a Barker jednyc h f irm na innych 20 takie mamy wiele w tym, że na antenie n ie b ędę, a który niekoniecznie zresztą wcale n ie jest jakaś kosm iczna technologia, kt óra pozwala wa m zdobycz ą cywilizacyjną tem u tyle znacz y, że mienie oczywiście s ą metod y r ównież ch ipowania, a już stosowan e te ż przekaz motyl i dost ępne nada l jednak te cz ipy są dosyć du że i by ły stosowane tylk o w przypadk u wi ększych gatunków natomiast pamiętajmy, że niektóre z naszych obiekt ów badawczyc h maj ą rozpi ętość 7, a 34 cm jest rzeczywi ście są to s ą t o tutaj marke r się sprawdz a p óki c o jeszcz e najlep iej i rzeczywiście na te j podstawie mo żemy stwierdzić, że na mocy, b y rzeczywi ście średnio żyją, a niekt óre gatunk i w spos ób, który gatunków NATO to jes t k ilka dn i w niekt órych kilkana ście dn i są oczywi ście gatunk i długowieczne, kt óre również wtedy cz łowiek wieczne atak i na siatce dl a listy cytryna, kt óre nosimy sp ędza w Starym waga dorosłego dz ieci niż tera z ogrzewan y, a w li ściach o n mo że do żyć prawie roku to rzeczywi ście jak na moc y jes t dobr y dobry wyn ik czy dobrz e la t na podstawie szacunkowych badań i ile mam y motyli w Polsce ile na świecie i czy to jes t to pochodną n ie w iem populacj i daneg o kraju to s ą różne czynn iki generalnie jest taki, że taka zależność, że w przypadku większości gru p zwierz ąt ro ślin r óżnorodność wzrast a od biegun ów do r ównika s ą pewn e zaburzen ia bracia co oczywiście tak ich owad ów Jakuszyce najwięcej z nich w stref ie klimatu umiarkowanego natom iast jeśli motyle to rzeczy si ę ten trend jes t czym dale j na po łudnie ty m więcej n o i je ślibyśmy wzi ęli pod uwag ę wszystkie odwod y ca ły rząd t o coś nazywa motyle t o jest t o jes t rz ąd alternatywna nazw a lep iej do tera z łacińska tłumaczenie dos łowne teg o polsk ie służby odszedłem wynikaj ącego wynikaj ące z tytu łu tyc h atrybutów występujących na schodach mogli charakte r usta ć, wi ęc obecnie szacuj e, że wielkość teg o urzędu t o jes t 180  000 gatunków to jes t coś n iesamowitego, bo to jes t mo żliwość drug a pod względem bogactw a do gotowego grupa zwierz ąt na piśmie s ą w książce pote m za motylam i s ą Borkowski muchówki generaln ie mo żemy być m łodzi uogólnić, że żyjemy na planecie szósty oceniono ta m jeszcz e innych owad ów natom iast tak prostyc h 180  000 gatunków na świecie w Polsce mam y jaki ś 3200 i z teg o motyl e dz ienne stanowią n o raptem 5 % tak ich zarejestrowanych motyl i dziennych, kt óre w Polsce obserwowany do te j pory t o jest t o nie 163 gatunki, kt óre kilka t o były tylko, i ż takie pojedyncze obserwacj e takich migrantów k ilka niestety ju ż wygin ęło natomiast ca ła reszta t o są my czy inaczej motyle nocne tuta j też mo żna, b y było po święcić troch ę czas u rozr óżniać motyl e dzienne o d ciem, ponieważ n ie jes t tak ie wcal e wcal e oczywiste w ka żdym czasie no mówię powiedzmy, że mam y około 150 motyli dziennych w skal i Europy na 130 jest t o wynik przeci ętny Polak pracę we w łosach jes t 2 × wi ęcej gatunków, ale t o jes t kwest ia te ż różnorodność siedlisk ALT Alp generuj ą du żą różnorodność dzi ś są gatunki endem iczne występujące dziś tylk o na pojedynczyc h Wyspach na na morzu Śródziemnym natomiast na nas przed nie ma tak ich gatunków ry b wyst ępowały tylko w Polsce natom iast mam y gatunk i, kt óre występują te ż w innych krajac h natom iast s ą zagrożone bardz o w skali Europy no i mo żna powiedzie ć, że ochrona ich w Polsce b ędzie istotna dla zachowan ia ich w skal i kontynent u, więc t o jes t tutaj mamy, że tak powiem mo że może nie mam y dziś osoby maj ące tuta j różnorodności no t o z tym sk ład do ochron y w skal i Europy mo że by ć istotne dobrze to tunel chciał, żebym tam powiedział tyc h zasadniczych różnice przechodz imy tera z do czemu nie w iem cz y dobrze dobrz e odm ienia ćmy motyl e właśnie ma czy też życzmy n ie maj ą na to maj ą racze j pejoratywny wyd źwięk nawet prawd a określenia pewnyc h zjawisk ludz i w j ęzyku potocznym te ż dotycz y te ż dotycz y t o m y właśnie tak t o prawd a dlateg o naukowcy nawe t w Polsce no racze j n ie stosują poj ęcie trzym a, a tylko m ówią, że zajmuj ą si ę motylam i nocnym i wasz język jest coś takiego nie ma, bo t o s ą Butterfly i emocji to jes t jak zrozumiałe i nie ma z ty m problem u natom iast u nas rzeczywiście troszeczk ę ten proble m c o pan powiedzia ł w t łumaczeniu, a pejoratywnym mecze m jes t właściwie natom iast, dlaczego ja akurat tak i system staram si ę lansować t o my, ponieważ noc y tak i bardz iej nap łyną jednoznaczn e, bo co jest ca ła grupa 3, które s ą aktywn e w ci ągu dn ia, jeżeli pow iemy o nich motyl e nocn e dzienne motyle dost ępu tak brzmi troszeczkę dziwnie t o da natomiast z tym n o rzeczywi ście tutaj r óżnice między n imi w łaściwie motyl e są pewn ą grupą to nie wystarcz y przecie ż popatrzymy na ich jakie ś drzew o drzewo rodowe t o si ę, dziel ąc ten rząd, czyl i na 2 grupy na motyl e dzienne i motyl e nocn e to to nie jes t tak to jest tylko 1 z ga łęzi wśród drzew a drzew a rodoweg o ca łego ca łego urzędu natom iast to oczywi ście to grup a ta dosy ć wyspecjal izowana charakterystyczn a tak ie cechy wyróżniające t o jest t o, że maj ą czu łki zakończone była on a kończyć takim zagub ieniem i przypomnienia 4 tłuczek kuchennym by śmy powiedzieli natomiast my mają czu łki zbudowane bardz o nie spos ób Nipkowa t e uchyb ienia t e pierzaste zdarza się, że jest t o zagubienie natomiast t o się bardz o rzadko zdarza n o i ustawie ń do spoczynk u motyle raczej spadaj ą p ionowo nad tułowiem także wida ć widoczna jes t w spodn iach stron a, a wspomn iana sprzeda ż natom iast m y najczęściej podaj ą ciepła płasko po sobie tak że widoczne widoczna jes t w ierzchnia strona, a cz y uprzednich n o tak można powiedzie ć jak popatrzym y na te 2 cechy łącznie to t o mo żemy na miar ę racze j si ę wtedy racze j si ę wtedy nie nie pomyl imy, ale prosz ę zwr ócić uwag ę pan ie profesorze, jak ą łatwością człowiek ubijać ćmy, którą zauwa żył u s iebie w dom u jak bardz o chroni motyl a i próbuje g o wypuścić na zewnątrz pewne o tak to jest prawda jako w ice po sobie jaki ś fantast a robi m ieszkanie lataj ą mole czy m dzieci, a n o to no tak t o jest jak jes t jes t jes t jest problem rzeczywi ście tutaj, ale t o jest no niestety t o jes t taka natura ludzk a, że to c o jest nam bli ższe to c o jest ładniejsze wi ększe nawe t prawd a t o t o wtedy jest ma jak ąś tak ą wi ększą charyzmę no stan ą motyle motyle i tak s ą dosyć charyzmatyczną grup ą owadów n a w por ównaniu z innymi łatwo przekonać ludz i d o do idei ochrony moc y minister ochron y kr a Sianów prawda 2 pijaków natom iast o tyle rzeczywi ście z racji te j swojej urod y, a są uprzyw ilejowane kobiet n o styka się w ty m na co dzie ń, że dl a wielu osób, o ile motyle n o jest istot ą godn ą za interesowania ochrony sympatyczną t o już Gąsienica teg o samego gatunku mo że by ć po prost u obrzydliwa, więc to jes t t o rzeczywiście tuta j pol e do edukacj i nawet, że bez 1 bez be z gąsienic n ie będzie n ie będzie mocy dl a prawda ta Gąsienica może by ć obrzydliwa dlatego opr ócz teg o mo że jeszcze co ś zjadać jakiś n isz, które n o my chcielibyśmy, żeby tak i idealny ca ły żadnych uszkodze ń jest jes t jes t jest rzeczywi ście to pewne pewien proble m natomiast drug i stron y te ż możemy do tego podchodzić wszystko inaczej, bo motyl e możemy traktowa ć jak o klu b taką os łoną ow ą i wskaźnikową widzimy co si ę dz ieje n iedobrego motylam i t o duże dz ieciaki Siedlisku n o t o du że prawdopodobieństwo, że niestety ich lo s dziel ą również tak ie mn iej spektakularn e organ izmy, a motyle jes t stosunkow o tak jak m ówiłem łatwo bada ć motyl e dz ienne mają dz ienny tryb życia tańce przy słonecznej pogodz ie mo żna by ć idealne warunk i do obserwacji n ie tylk o dl a naukowców, ale r ównież t o dl a wolontariuszy n o natom iast dalej czy wie stron y t o wskaźnik, a z drugiej strony, je żeli będziemy chron ili motyl e to będziemy chron ili jaki ś tak i szerszy aspek t bior óżnorodności, czyli można powiedzie ć niestety wskaźnik z drugiej stron y to grup a osób nowa, wi ęc tak ta k tak mo że by śmy do teg o do tego podchodz i na pozytywną wracaj ąc do tych moim plik ów s ą t o czasami s ą gatunk i obc e jest s iedlisko, a wi ęc tutaj no ale ale n ic n ie ukrywam, że rzeczywiście ma m z ty m problem jakiś taki jak wyrzu t sumienia zawsze ta m trafn e za jakimi ś w łaśnie takim w tak ą taką ma łą cienką, która gdzie ś ta m szkod y czyn i w naszy m otoczeniu no n ie jes t łatwe czuj e czuj e pewn ą hipokryzję to jeszcz e na kon iec pan a zapyta m o pomys ł Motylarnia trzymane s ą czy c ieczy powinny powinny by ć w tak im powszechny m powszechn ą pr óbą ratowania motyli motyl a Arnie dla mn ie Motylarnia to n ie jes t próba to są osoby ratowania mocy i t o jes t czasem tak tak n ie po n ie wasz no t o jest z 1 strony traktowan ie tych Matej te ż kw iaty cięte, poniewa ż gdzie ś tam kupujem y kupowan e są poczwarki gdzieś, kt óre pochodzą z tropik ów i trafiają do na s t e, a motyl e wypuszczane są dzi ś w szklarn iach i sobie latają przez jakiś prze z jaki ś cza s i n ie mają zazwyczaj szan s n a na rozmnażanie, al e z drugiej strony one to n ie jest tak, że dzi ś tamt e motyle są wy łapywane i tam w łaśnie te s ą zbierane, jakb y te populacj e lokalne cierpi ą Nieć lokaln i, a c i lokaln i właśnie dostarczyciele tyc h tych tyc h potwore k oni zbierają gorsz e rzeczy zbieraj ą jaj a hodują j e w zwi ązku z ty m te ż zmniejszana jes t zmn iejszana jes t śmiertelność, a i to n ie jest i w zwi ązku z ty m cz ęść mog ą wypuścić część po prost u tam trafiaj ą do Europy dzieci są czy s ą ludzkie ocz y, a jednocze śnie on i, żeby zapewni ć sob ie stały dost ęp do tych populacji musz ą te ż dbać o środowiskowych system syste m cz ęsto przewrotn a strateg ia jesteś te ż na te temat y dystrof ia na potrzeby kolekcjonerskie t o wszystk o zabijać motyle, b y chroni ć ma tyle miasto jes t t o jest rzeczywiście jes t to rzeczywi ście skuteczn e i czemu czemu n ie czemu ty rolce czem u teg o nie wspierać oczywi ście naprawy jes t tak, jeżeli to są ludzie ta m notowan e jak rzadkie myślę, że on e funkcjonują cywilizowany spos ób pierwsza tak a Kancelaria powsta ła całkiem n iedawno w Warszawie pan ie profesorze ubolewa, al e musimy kończyć Marcina, a jeszcze n ic nie powinni śmy tych o te j akcji Ratujmy motyle dl a euro 2 zdanie, al e równie dos łownie 2 zdania, a m ianowicie jest po prostu pomys ł żeby, a objąć wydzier żawić czy kupić teren, na kt órym b ędzie sob ie występowała o stanow isko, a do pi ęknego n iewielkiego motyl a czerwończyk OC b ądź Cielecka mo i to stanow isko obj ąć ochron ą czynną t o znaczy użytkować w ten spos ób, żeby takiemu modelow i, a by ło dobrze m y szukam y takiego szukamy szukam y takiego m iejsca opr ócz tego jeszcze wart o powiedzieć że, a propo s tyc h meto d mon itoringu motyli, które mog ą, w kt órym w tych mo że by ć zaanga żowane przeci ętne przeciętny obywate l mamy tak ą skal ę akcje modelowy modelow y spacer t o jes t l iczenie motyl i w czas ie spacer u na wyznaczonych tak ich spraw obserwacyjnych i t o znacznie lepsze i słyszałem, że dzieciaki pokemon y łapią wirtualne lepiej, żeby motyl e liczyły prof. Marcin Śledź nie był mo im państwo właśnie z pracowni b iologii ewolucyjnej ekologii uwag ę na wydz iale b iologii Uniwersytetu Białystok atak przy okazj i przecież wspominaj ąc pewn ie pa ństwo rozmow ie z c órką Zbigniewa Lengrena, który r ównież rysowa ł zwierz ęta wprawdzie nie ma ta m motyli, al e coś dla mi łośników owadów te ż się znajdzie, bo wydawnictwo muchomor właśnie wznowi ło książkę w iatr z Księżyca Erika l iny Platera ilustrowa ł t ę ksi ążkę Zbigniew Lange zach ęcamy do lektur y tak prz y okazj i tej dyskusj ą o tych informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA