REKLAMA

Zbliża się Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:26 min.
Udostępnij:

O zasadach spółdzielczości i przykładach spółdzielni uczniowskich mówiły Anna Bulka i Anita Strzebońska z Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Rozwiń »

23 listopada w Krakowie spółdzielnie uczniowskie będą miały swój Sejmik. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotn i magazyn Radia TOK FM jest 136 na zegarach k łania si ę pa ństwo ponownie chcia ł przywitać moich kolejnyc h gości są n imi panie Anna Belka prezes zarz ądu fundacj i rozwoj u Spółdzielczości uczniowskiej dzie ń dobr y dobre jes t z nami tak że pan i Anita Szymańska członek zarz ądu dzień dobry dzień dobr y, a temate m naszeg o spotkania jes t zbli żający si ę og ólnopolski sejm ik spółdzielni uczniowskich one zaplanowan e na 23 listopada na sobotę t o wp ierw Rozwiń » musimy przej ść do fundamentu spraw y powiedzieć co t o jes t spółdzielczość musz ę przyzna ć tak, gdyby mia ł powiedzieć nie wgryzaj ą si ę w tema t naszej rozmowy jedna k spółdzielnia kojarz y się ze sklepe m, kt óry tak nazwan o spółdzielnia ma te ż bardzo negatywn y wyd źwięk, bo kojarz y się z korupcj ą w sporcie, gd y zakładano sp ółdzielnie, żeby zrobi ć krzywd ę komuś, osiągając sw ój ce l myślę, że to w łaśnie jest taki stereoty p, kt óry nale ży z łamać sp ółdzielnie wg mnie to jes t coś tak iego jak powiecie wszyscy dziś w którymś momenc ie się z n imi spotykaj ą, al e n ikt teg o do końca nie wie, że jes t alb o cz łonkiem sp ółdzielni alb o gdzieś się j ą bardz o mocno styk a i spotyk a tak, że jakby bardz o ważne jest t o, żeby id ąc na space r rozgl ądam się to jest ban k Spółdzielczy ta m jes t skle p Spółdzielczy id ąc dale j otw ieram lod ówkę pe łną produktów Spółdzielczy także s ą tak ie właśnie sp ółdzielnie kt óre, jakb y na c o dzie ń nam n ie s ą kojarzon e, a wszystk im spotykam y tuta j chcia łabym państwu powiedz ą Monika Sobańska o chęć m a na j aw, poniewa ż jeste śmy z Krakowa na teren ie Krakowa działa chem iczna farmaceutyczn a spółdzielnia prac y SPV, która zajmuj e się wytwarzaniem i sprzedaży produktów leczn iczych i suplement ów d iety z rogu jazd a jest znan y i m łodszym i starszym mam y tak ą sp ółdzielnię jak meblom zmuszan ie dolnej, która zajmuj e si ę producente m mebli ogrodowyc h b iurowych cz y sprzętu dla poleg a idea funkcjonowan ia tak ta k tak tak iej sp ółdzielni, dlaczeg o t e zwane pół dz ielnie, bo myślę, że NATO słowo przed e wszystk im powinni śmy zwracać uwagę chodz i o t o, że jakb y sama idea jes t z tego, że sp ółdzielnie wyn iku potrzeb y takiej oddolnej ludz i, że chcem y sobie sam i pom óc poradzić sob ie w trudnyc h sytuacjac h spółdzielnie pierwsza sp ółdzielnia, kt óra powsta ła w Anglii w ma łym m iasteczku od 4 była w łaśnie odpowiedzi ą na t o, że b iedni tkacze mus ieli sob ie jako ś poradzić z wyzyskiem zbieg ł do m i ca ły cza s walczyl i o to, żeby by ło lepiej mam y ro k 1800 czterdziesty czwart y, gdzie 28 przyszłych cz łonków sp ółdzielni organ izuje si ę i byl i to w łaśnie ta k jak koleżanka wspomnia ła Tkaczy rzemieślnicze rzemie ślnicy by ł 1 bohater nawe t by ł ch a handlar z ul iczny prze z cały ro k zbierali pieniążki po t o, b y 21 grudni a 1800 czterdziestego czwarteg o rok u otworzyć p ierwszy sklep p ierwszy skle p w oddziale i t o by ło w łaśnie dlateg o, że jakb y by ło tak, że cora z mn iej mogli c i robotn icy Kubicę zarob ione pieniądze, więc stw ierdzili, że co ś zrobią, żeby t e pieni ądze, kt óre zarabiaj ą m ieli jak wydzia łach i by ł to by ła to Różalski Stowarzyszenie spraw iedliwych pionierów, kt óre stworzy ło ty p nowoczesno ść spółdzielni, kt óry by ł opart y o tak iej przes łanki jak podzia ł osi ągniętych na sprzeda ży nadwy żek wg dokonanyc h obrot ów r ówność g łosów na walnyc h zgromadzen iach niezależnie o d wp łaconego udzia łu 1 człowiek 1 głos do dzi ś dnia t e zasady obowi ązują w spółdzielczym my śląc alb o m ówiąc spółdzielni niemy obra z, jak i społeczności ka żdy do wsp ólnego worka co ś wnosi wnos i dorzuca jes t t o produk t alb o namacaln e wykonan e r ęcznie metodą tak ą domow ą albo te ż w inny sposób tera z, gromadz ąc wszystkie dobra my j e p óźniej sprzedajem y Zaspa Kaja my, jakb y ide ą jest zaspokojen ie potrze b dane j spo łeczności, więc stąd s ą sp ółdzielnie mieszkaniowe, kt óre maj ą zapewni ć m iejsce m ieszkania st ąd są sp ółdzielnie, kt óre co ś wytwarzają st ąd c o sp ółdzielnie handlowe, gdz ie mo żna dobry produk t dobre j cen ie kupi ć w tym rok u obchodzimy 100 pięćdziesięciolecie Spółdzielczości Społem w Polsce tak że t o uczelnia z pa ństw sp ółdzielnia Spożywców Społem, bo tak t o zaproszę powiedzie ć czy Krzysztof w ten spos ób mogą funkcjonowa ć też normaln e firmy, kt óre zrzeszaj ą kilka podmiot ów produkujących coś wytwarzaj ący jakie ś dobre, kt óre później do wsp ół dzielone są oczywi ście w za finansową op łatą wśród tyc h, kt órzy tak ich d óbr potrzebują chodzi o t o, że jak, b y w Polsce jes t ustaw a pr. spółdz . która jakb y definiuje na czy m poleg a dzia łanie sp ółdzielni, że to jes t Zrzeszenie, które w las dobr a cz łonków prowadz i dzia łalność gospodarcz ą i zaspokaja ich potrzeb y, al e na świecie mam y pona d m iliard spółdzielni nie m a tak dobrze, żeby w każdym kraj u było ustawodawstw o, żeby t o było jako ś uregulowane, wi ęc te zasad y, kt óre tutaj an i przed chwil ą wspomniała wyznaczają cz y t o jest spółdzielnia cz y nie chodz i o t o, że każdy cz łonek na wp ływ na to jak i jes t zarz ądzana firma ma wpływ na t o kt o ni ą zarz ądza i dzi ęki tem u, jakb y te ż uczestn iczy w podz iale pote m wypracowanyc h zysk ów obowi ązkiem członka jes t dban ie o to że, gd y dobrz e wykonywa ł swoj e obowi ązki i żeby dzia łał n a rzecz sp ółdzielni wted y pote m wsp ólnie wypracowane z e, z kt órych wsp ólnie wypracowane efek t tyc h, kt óre ma sp ółdzielnia osi ągnąć pozwalaj ą, żeby c i cz łonkowie byl i zadowoleni nast ępną zasad ą jes t tak że ka żdy w te j spółdzielni na by ć szanowan y stąd te ż dużo m łodych ludz i ucieka z korporacj i idzie w łaśnie do spółdzielni cz y do f irm w łaśnie t o kooperatyw, gdz ie może jak spe łnić się i robić t o c o lubi robić zgodn ie z ide ą, którą sobie m ąż pani ani pan i wspomnia ła o ty m, że ka żdy z cz łonków sp ółdzielni ma 11 miało nie, ale ze wzgl ędu na ilo ść udziałów niezależnie ile wnos i do dane j radzie jes t segment Ross tak jes t również jest to niezależne cz y t o jes t młoda osoba cz y to osoba, kt óra pracuj e 2330 lat ka żdy ma 1 równy g łos spółdzielnie po prost u s ą tak imi szczeg ólnymi właśnie przedsi ębiorcami dzia łają na zasadac h spółdzielczych mam y ich 7 i opieraj ą swoją działalność te ż na warto ściach sp ółdzielczych Samopomocy sam o odpowiedzialno ści demokracj i r ówności sprawiedliwości sol e i Solidarności i zn a również za łożyciele ruch u sp ółdzielczego wyznaj ą warto ści etyczn e, a najważniejsze jes t t o, że spółdzielnie s ą zrzeszeniem ludz i, a n ie kapita łu i realizują w łaśnie t e wspomn iane wcze śniej zasady sp ółdzielcze w codziennym dzia łaniu n ie rozumiem, że te zasady Spółdzielczości też przenoszą się nie tylk o na środowisko os ób dorosłych, ale także na środowisko uczn iowskie jak sp ółdzielnie uczn iowskie dzia łają w łaśnie nap ęd r ównież na podstaw ie pr. spółdz. to jes t potrzeb a wynikaj ąca właśnie zespo ły z potrzeb społeczności uczn iowskiej cz y jes t to pr óba nauk i teg o tego te ż tej Spółdzielczości na przysz łe życie i 2 strony t o jak działa ju ż na samy m pocz ątku p ierwsza spółdzielnia powsta ła uczniowska 1908 roku i jakby o d sameg o pocz ątku je j za łożyciele czy dzia łaczy ruch u spółdzielczego te ż wychodz ili z takiego za łożenia, że od najm łodszych la t trzeb a przygotowywa ć do dzia łania wsp ółdziałania do radzen ia sob ie w życiu trudnyc h sytuacjac h do teg o, żeby wsp ólnie coś robi ć i z drugiej strony jes t t o odpowied ź te ż na potrzeby m łodych ludzi, którzy chc ą co ś wspólnie robi ć działać, żeby w im wsp ólnie dobrze siedzia ło konkretnyc h przykładach sp ółdzielni uczn iowskich powiem ju ż po informacjach Radia TOK FM, które pa ństwo teraz zaprasza jeszcz e raz przypomnę pani Anna Bulka prezes zarządu fundacj i rozwoju Spółdzielczości uczn iowskiej z nam i także pan i Anita Szymańska cz łonek zarządu informacji za chwil ę wrac a kończą si ę pa ństwo ponown ie 132118 pani Anna Belka prezes zarz ądu fundacj i rozwoju Spółdzielczości uczn iowskiej dzie ń dobry różnych pani Anita Szymańska członek zarządu k in Drew t o jes t tak powiedzieliśmy sob ie czy m jest spółdzielczość si ę z nią spotykamy w jaki sposób to działa, jak ie są tak ie fundamentaln e zasad y działalności sp ółdzielczej, a tera z zaczn ijmy m ówić o sejmiku który, kt óry zbli ża si ę nieuchronnie sejmik og ólnopolski sejm ik spółdzielni uczn iowskich, kt o mo że wzi ąć w nim udzia ł w jak i sposób mogą się sp ółdzielnie do państwa zg łaszać i c o tak naprawd ę będzie przedm iotem teg o spotkan ia sejm ik jest organ izowany o d w zasadz ie sameg o pocz ątku powstan ia fundacj i jes t momente m, w kt órym spotykaj ą si ę op iekunowie instruktorzy przedstaw iciele sp ółdzielni uczn iowskich, bo jeszcz e nie wspomnia ła, że cz łonkami sp ółdzielni uczniowskich mog ą być tylko uczn iowie i on i wybiera ł między s iebie zarz ąd radę nadzorcz ą, wi ęc przedstaw iciele tyc h sp ółdzielni uczn iowskich uczestnicz ą w sejmiku z e wzgl ędu na t o, że też staramy si ę, żeby by ło mo żliwie jak najwięcej os ób na sejmik organ izowana jes t w sobot y jes t tak, że przed e wszystk im przyje żdżają te ż osob y, kt óre biorą udzia ł w doroczny m konkurs ie najlepiej pracuj ącą sp ółdzielnię uczniowską w kraj u o pucha r krajowej rady spółdzielczej ilu szk ół spodziewać si ę państwo przedstawicieli t o znacz y w ty m momenc ie chciałabym wymieni ć i 7 spółdzielni uczn iowskich, kt óre zosta ły zakwal ifikowane do ścisłego fina łu na najlep iej pracuj ącą sp ółdzielnię uczniowską to w ramac h tego sejm iku cz y tak w ramac h wierzyciel b ędzie, że n ie chc e jeszcz e mówić chcemy t o og łosić w łaśnie na sejmiku 2003. list ą rzeczy skoro n ie możemy zdradzać odpow iedzmy prof ilu działalności tych chętnych t o znaczy ja bym zmieni ła te 7 spółdzielni opony i wiele jest t o sp ółdzielnia uczniowska pychotk a z Warszawy z zespo łu szk ół specjalnyc h nr 105 spółdzielnia uczn iowska Szarotka z Jordanowa zespo łu szk ół imienia ksi ędza Piotra Bańkowskiego sp ółdzielnia uczniowska Karmel ka s Lubartowa z e szkoły podstawowe j numer czy sp ółdzielnia uczniowska Ekonomik z Ostrołęki zespo łu szk ół zawodowyc h nr 4 spółdzielnia uczniowska ptak u z Częstochowy szkoła podstawow a nr 33 oraz sp ółdzielnia wz ór z Poznania zespo łu szkół mechanicznych czy m zajmuj ą się z e sp ółdzielni jes t spółdzielnie czy m się zajmuj ą on e jak na przykładzie, poniewa ż akurat tak się z łożyło, że by łam w komisji oceniającej prac e tej sp ółdzielni chcia łbym podać mo że najlep iej tak ie przyk łady c o konkretnie t e spółdzielnie robią wiadomo ść sklep ik jes t z lep ikiem, ale nie wszystk ie sp ółdzielnie maj ą sklep ik i c o rok u teraz zbli żają si ę święta na d b ędzie grudzie ń i tuta j sp ółdzielcy organizują w og óle trzeb a zaznaczyć, że jest t o te ż uzale żnione, gdzie ta sp ółdzielnia jest cz y to jest w szkol e podstawowej cz y t o jest w szkol e średniej zależy t o te ż o d op iekuna ile serc a w to wk łada, bo jedna k sp ółdzielnia uczn iowska bez op iekuna, bo n ie mo że dzia łać jednak opiekun jes t tym prawdziwym i motorem dl a siebie poza tym sk ład wymóg prawny osob a dorosła sprawowana na tę usługę mus i by ć sp ółdzielnie uczniowskie w czas ie świąt o organizują spotkania czy t o w domac h pomoc y społecznej cz y w domac h dziecka jak widzą praca jes t ta m ci ężka i wymagaj ąca wiele serc a i b iednym w łaśnie z tych kron ik wyczytałam, że po takim spotkaniu okazało si ę, że m łodzież inspiruje idą t ą p o po pomagania i zostaje wolontar iuszami mam y te ż inne przyk łady, gdz ie znow u młodzież integruje si ę z osobam i niepe łnosprawność niepełnosprawnymi jes t to warto ść niedaj ące si ę zmierzy ć żadną miar ą niepełnosprawni są bardz o szcz ęśliwie za zaangażowanie serce, al e tak naprawd ę dla młodych ludzi jes t t o n iezwykle ważna lekcj a i mus imy pami ętać, że bezinteresowna pomo c przynos i pożytek nie tylk o ty m c o pomagamy Ależ także na m samy m jak to przy okazji rodzi się pytanie, czeg o czy trzec iego cz y sp ółdzielczość uczni ów prawd a oczy wra żliwości ocz y radzen ia sob ie tuta j ta k jak kole żanka wspomnia ła, jakb y tak ą dzia łalnością, która by ła tradycyjn ie dla sp ółdzielni uczn iowskich by ło prowadzenie sklep iku w szkol e i tuta j uczn iowie zajmowal i się sklep ikiem o d sameg o pocz ątku zbadan iem co potrzeba do teg o sklepiku kupić cz y zeszyty czy dro żdżówki, w jak ich ilościach te ż uczyl i si ę jak nale ży t e produkt y przechowywać te ż wesz ło rozporz ądzenie odnośnie do żywności, jaka mo że być sprzedawan e w sklepikach, więc t o musia ło te ż zosta ć uwzgl ędnione, więc tuta j uczą si ę ca łej, jakby wszystk ich przepis ów związanych z dzia łalnością taką doros łą w życiu tak, że przygotowuj ą si ę jak prowadzi ć w łasny biznes oraz forpocztą teg o, żeby w przyszłości za łożyć własną firm ę, bo t e filary inaczej to fundamen t działalności takiej sp ółdzielni t o moj e pytanie z p ierwszego wej ścia bardz o przypominaj ą dzia łalność sp ółdzielczą i tuta j te ż pote m opiekunowie mówią, że maj ą kontak t z cz łonkami sp ółdzielni swoje ni ż, że członek sp ółdzielni i mia ł lepsz e mo żliwości dosta ć prac ę, bo wykaza ł się do świadczeniem, że n p . sprzedawa ł sklep iku sp ółdzielni uczniowskiej te ż na inne, jakb y podej ście do organizacji prac y do teg o, że osobie musi o n prac ę zorganizowa ć sklepiki dzia łają na przerw ie, wi ęc ten cza s jes t bardz o kr ótki i żeby pote m się n ie sp óźniać na lekcj e, tote ż musz ą nauczy ć tak iej organizacji, a poz a tym przy okazj i ucz ą się rachunk ów ta k o czasie szybkiego l iczenia i wydawan ia pieni ędzy gospodarowan ia musz ą zdecydować c o kupi ć jak kupi ć, żeby potem z dany m towarem n ie zosta ł, więc t o jes t jakby 1 taka dzia łalność, kt órą prowadzą spółdzielnie i na ty m si ę m łodzież ucz y, podsumowuj ąc sp ółdzielnia uczn iowska pe łni funkcj ę edukacyjn ą wychowawcz ą kszta łtującą integracyjną, al e ja może n ie b ędę teg o rozwijać natom iast pow iem inaczej Fundacja bra ła udział w projekc ie, gdz ie by ły m. in. przeprowadzan e badan ia kondycj i sp ółdzielni uczn iowskiej my r ównież jako Fundacja rozmowami z op iekunami cz y cz łonkami sp ółdzielni z materia łów dost ępnych internecie z wywiad ów na pytanie zadan e cz łonkom spółdzielni co daj e im przynale żność do te j sp ółdzielni cz łonkowie wym ienili m. in. nabywan ie nowyc h kompetencj i rozwój kreatywno ści pokonywanie w łasnych ogranicze ń s łabości nabywan ie umiej ętności prac y w grup ie umiej ętność wyłonienia l idera umiej ętność kreatywne j wym iany do świadczeń dostrzeganie prawd y wartości drug iego człowieka odno śnie tej kreatywno ści pami ętajmy, że sp ółdzielnie uczn iowskie r ównież wykonuj ą własnym sumpte m sam i wszelk iego rodzaj u n p . na święta stro iki, kt óre p óźniej na teren ie szko ły sprzedaj ą ja tutaj i t u tak zacz ęła m ówić co czym si ę zajmują ten t o jes t bardz o szeroki temat 1 z tematów n p . jes t ochrona środowiska i prost e o d stan u w łaśnie teg o środowiska sp ółdzielcy włączają się r óżne akcje ekolog iczne i trzeba pami ętać, że współpracują n ie zawsze to robi ą sam i, bo wsp ółpracują zar ówno z organ izacjami szkolnymi, czyl i samorządem czy z a radą rodzic ów jak ju ż r ównież z organizacjami poz a szkolnymi cz y z Caritasem, gdz ie wsp ólnie z Caritasem 1 ze szk ół n p . organ izuje wigilie dl a ubogich i samotnyc h ludz i wsp ółpracują z lig ą ochron y przyrod y, gdz ie akura t 1 ze szk ół znajduj e mieści si ę troszk ę poza miastem i dokarmia ptak i karmn iki zakłada r ównież z urz ędem miasta włącza si ę w r óżne akcj e nawet og ólnopolskie t o sprz ątanie z iemi wted y ta k jak wyczytałam work i na śmieci z urz ędu miasta dostali czyn i ta k jak w idzimy wsp ółpracują musz ą uczy ć te j współpracy z e wszystk imi jak jes t plan teg o zbliżającego si ę sejm iku w pocz ątku chcem y przedstawi ć nasz e do świadczenia zwi ązane z właśnie z w łączeniem się sp ółdzielnie uczn iowskie w kszta łtowanie post aw przedsiębiorczych c o jest tera z bardz o jak t e modne, że sp ółdzielnie uczn iowskie te ż są prezentowan e w ramac h nurt u ekonom ii spo łecznej i uczen ia si ę demokracj i przedsi ębiorczości m łodzieży i gdz ie jes t w łaśnie m iejsce Spółdzielczości nast ępnie jakby, czeg o brakuje sp ółdzielnią uczniowskim na dzie ń dzisiejszy t o, że one n ie posiadaj ą osobowości prawne j i ca ły cza s jest mowa o ty m, żeby sp ółdzielnie uczn iowskie jakoś usankcjonowa ć, żeby w dz isiejszym, jakb y świecie odnalaz ł swoje m iejsce, bo jedna k do uregulowan ia tak h istoria od 1908 roku zmieni ł świat i n ie wszystk ie jak by ło uregulowan ia za ty m posz ły i w tym momencie gdzie ś ta m jest problem te n wobec tego inne pytan ie cz y jest spółdzielczość ma swój pocz ątek na Wyspach brytyjskich t o światowa cz y te ż Europejska posz ła w kierunkach, kt óre zdob ędą też charakterystyczn e dl a naszyc h spółdzielni uczniowskich to s ą nowe profile dzia łalności, o których być może pan i tutaj n ie wiedzą jeszcz e się z n imi n ie spotkały to znaczy, że tak, je żeli chodz i ka żdy kraj, m ówi że sp ółdzielnią u n iego powsta ły ta k w Polsce żeśmy prze żywali w 2000 szesnastym roku 2 stulecia Spółdzielczości na z iemiach polsk ich, bo przyj ęto, że ksi ądz Stanisław Staszic tak ą pierwsz ą sp ółdzielnie cz y form y sp ółdzielczą za łożył, jakby te ż prof ile dzia łalności Spółdzielczości uczn iowskiej w Polsce myślę, że te ż troch ę zależą od teg o, że świat się otworzy ły jest wi ększy dost ęp do internetu do do świadczeń światowych s ą inne potrzeb y, wi ęc w ty m momencie odchodz i si ę o d sklepiku tradycyjną transformator oraz mo żliwość, że tyl e n p . te ż sp ółdzielnia uczn iowska, kt óra prowadzi ła program y rad iowe swoj ą gazet ę te ż przechodz ą na organ izowanie event ów spotkań jes t sp ółdzielnia, która zajmuj e si ę organizowaniem wyjazdów do k ina do teatru, żeby zorganizowa ć dl a ca łej szko ły wi ęc, jakb y te ż form y dzia łania zmieniaj ą się ze wzgl ędu na za interesowanie m łodzieży potrzeb y pewnych dzia łań kt óre, jakb y wynikaj ą z życia z drugiej stron y te ż rodzice sam i aspiruj ą czasam i młodych, bo mi się przypomnia ło, że ja by łem w sp ółdzielni uczniowskiej to może moje dzieci te ż dobrze to na kon iec pytan ie czy ta kreacja z e strony uczni ów przeros ła oczekiwania dorosłych czy zdarzy ły się tak ie sytuacj e, kiedy stąd wszysc y ci, kt órzy sprawuj ą nadz ór nad sp ółdzielniami powiedziała co t o za pomys ł to t o znacz y tak opieką spółdzielni uczn iowskiej mus i bardz o pilnowa ć uczniów, ponieważ n ie n ieraz maj ą pomys ły, kt óre w łaśnie przekraczaj ą wykraczają poz a obszar spółdzielnia uczn iowska dzia łająca na teren ie szkoły mus i być dzia łalność te j spółdzielni musi by ć zgodna z e statute m szkoły, al e tutaj my ślę, że te ż chodzi o t o, że jakb y organizujemy takie spotkan ia też mi ędzypokoleniowe sp ółdzielczość tak a tradycyjn a op iekuje się sp ółdzielnie uczn iowskie mi i c i sp ółdzielcy tac y pow iedzmy starsi do świadczeniem, kt órzy pracuj ą faktycznie spółdzielniach, gdz ie rz ądzą si ę ju ż ca łkiem prawa rynku, bo spółdzielnia uczniowska t o jes t tak ie laborator ium tylk o m ówią, ale oni tyl e wiedz ą o zasadach sp ółdzielczych o ty m jak organizowa ć prac ę jak robi ć spotkan ia zarz ądu jak robić waln e zgromadzen ie, że nawet czasam i bardz iej ni ż nas i cz łonkowie tak, podsumowuj ąc tak m ówiąc szczerz e sp ółdzielnia uczniowska t o ta k jak wspomniała koleżanka to jes t pewnego rodzaj u laboratorium, gdz ie pod ok iem w łaśnie op iekuna członkowie uczą si ę i przedsi ębiorczości i doros łego życia m łodzi spółdzielcom ucz y uczą si ę łączyć cel e ekonom iczne z dzia łaniem n a rzecz innych dzi ękuję paniom bardz o pani Anna Belka prezes zarz ądu fundacj i rozwoj u Spółdzielczości uczn iowskiej z nami pan i Anita Szymańska cz łonek zarz ądu dziękuję państwu także dzi ękuję panu nie za t ę cz ęść magazynu jeg o wydawcą jest Bartłomiej Pograniczny real izuje go Maciej Gorczyński informacje po informacjach o 1340 Homo sc ience po godzinie to będzie największy drapieżnik, jak i k iedykolwiek na teren ie Polski o godz inie 1420 człowiek woz y jak ich us ług finansowych potrzebuj ą mody młodzi ludzie to wi ąże się ze sp ółdzielczością n ierozerwalnie po pi ętnasty skupowan ia 1523 problem moj a sprawa k łania si ę do us łyszenia mówi pa ństwo do jutra do godz iny jedenaste j dziękujemy dzi ękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA