REKLAMA

O największym drapieżniku, jaki kiedykolwiek żył na terenie Polski

Homo Science
Data emisji:
2019-11-16 13:40
Audycja:
Czas trwania:
26:14 min.
Udostępnij:

W studio: dr hab. Błażej Błażejowski z Instytutu Paleobiologii PAN i Rozwiń »
dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w audycji Homo sc ience Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski kra ina KPF i stud io nas i go ście dr habilitowany Błażej Błażejowski z Instytutu paleob iologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Daniel Borowski z muzeum z iemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dzie ń dobry państwu dzień dobr y dzie ń dobry rozmaw iamy dz isiaj o największych drapie żnika, jakie k iedykolwiek żyły na teren ie Polski i teraz, ponieważ nas i goście s ą pal e Rozwiń » dialogami t o pr óbuje sob ie ta k jak wyobrazić teg o drapie żnika i tak naj łatwiej jak co to pierwsze c o przychodzi namyśl t o są wielkie tereny wzor y, kt óre tutaj zapewn e biega ły w okres ie jurajskim prosz ę pan ów proszę odczarowa ć te n argument n o c o z t ą mo że zawsz e n ic bardziej mylneg o o klasyk ę wielkie drapie żniki, o kt órych tuta j mow a, czyli cl io z aury to by ły gad y morskie, bo tutaj n ie mogły biega ć, bo tu mogły tylk o pływać na j prawd o najwięcej gad ów, k iedy znajdujem y dopływało jedna k w d inozaury były wy łącznie gady lądowe to by ła tak a grupa, kt óra żyła tylk o na l ądach, a wszystkie t e gady, które żyły w morzach wszystk ie różne grupy t e d ługo szyj a i te, kt óre wykonał jak ryby i ka żde inne n ie s ą d inozaurami i cl io z aury r ównież dinozaurami nie s ą, al e był rzeczywi ście bardz o du że, kt óre znaleźliśmy n o to mia ły ponad 10 m d ługości i tak ą cechą charakterystyczną jest t o, że mia ły w ielkie czaszki uzbrojon y w potężne szcz ęki, wi ęc tak naprawd ę Super drapie żniki jak wygl ądały tak jakby tam człowiek n ie daj Boże si ę znalaz ł w podr óżach w czas ie to c o zobaczył cz y poza wielk ą pasją, które nie by ło ostatn io struktury zobaczy ł, al e wcze śniej chwile n o tak mia ło w ielkie g łowy ta k jak powiedziałem to jes t my ślę ta cech a najbardziej charakterystyczn a cl io Zairu wielki łeb, ale poz a tym mia ły ko ńczyny przekszta łcone w płetwy tak czy n ie mia ł łatwo oskarżyły może to musiały pływać dop łaty by ły do ść długie takie wiosło wat ę nawe t na nosie porusza ły w taki sposób że, gd y przednia para p łetw unosiła si ę ku g órze to tylna opada ła na d ół, więc tak i dosy ć my ślę bardz o ładny spos ób tak i troch ę podwodn y lot ogony dinozaur ów były kr óciutkie suma, sk ąd wiedzie ć, jak im się płetwy macha ły, bo to brzmi ju ż jak czyst a fantazja większość zapewne osób n ie widzia ła teg o momentu, skąd jes t wiemy no wiemy t o analizy generaln ie anatom ii szk ieletu powiedzmy porównania z e zwierz ętami podobnie skonstruowanym i, kt óre żyją dz isiaj takimi dz isiejszymi odpowiednikami tych cl io za r ów i plezjozaur ów r ównież s ą np. ssaki morsk ie tak ie jak z takim łatwo nog i fok i uchatki koniki, które poruszaj ą się dokładnie w ten sa m sposób, ale żółwie morsk ie tak p ływają dzisiaj, a nawet uchodz i pingwiny, al e t o tak tak ie słodkie por ównania t e zwierz ęta, które wymieni łeś, które tera z obecn ie żyją no t o nie wnios ą jakimi ś potwornymi drapie żnikami, owszem, fok i daj ą rad ę tak natom iast t o zwierzę, o kt órym m ówimy tuta j by ło jakim ś Super drapie żnikiem na szczyc ie łańcucha pokarmoweg o w łaśnie w jakim okres ie umorzy ła, więc jeste śmy wp ływ okresie p óźniej p óźnej jur y 150  000 000 lat wstecz, bo Błażej Błażejowski przetrw a mówił Daniel Borowski by ł tak że pa ństwo rozróżnia -li p óźna p óźna Juras 105 ustawy o 152  000 000 lat lat ty m wstecz p óźna Jura w ty m okres ie Polska w łaściwie Europa była pokryt a mo że tak p łytkim tak im stosunkow o p łytkim p łytki mo że, w którym były w łaśnie t e wielkie gad y, o kt órych o, kt órych tutaj mówimy to n ie jest to n ie jes t t o w łaściwie t e utwor y późnej jury badamy ju ż po o d pewnego o d pewneg o czasu 2012 roku og łosiliśmy inne odkryc ie w powodowie Brzezinka ac h, gdz ie ods łania si ę utwor y również p óźniej jury, ale sieczk ę młodsze sprze d 148  000 000 lat jest t o p óźny p óźniej ówczesny p óźniej wczesny wczesny pyto n i ta m r ównież odkryli śmy szcz ątki skamienia łości ogromnych gadów morsk ich al e, ale nie tylk o tak zate m t e utwor y późnej jur y badam y już od w ielu la t obniżenie g ór świętokrzyskich tak to si ę tak tak t o nazywamy t o jest owad ów r ęczniki jest województwo łódzkie, al e ale geolog iczne jes t w łaśnie obni żeniu o obniżeniu g ór gór świętokrzyskich r ównież właśnie t o opóźnia eur o ten clio za ś również zosta ły znalez ione w okol icy obl ężenia g ór świętokrzyskich, al e innym rejonie i t o jest okre s sprze d 152  000 000 lat i m ówimy tuta j Krzyżanowice ac h, gdzie le żą Krzyżanowice Krzyżanowice le żą w gm inie Iłża gminie ju ż na północ o d Iłży 4 km od dn a na północ o d jak ten rejo n tak Możejki Kielce gdzie ś w pobli żu do tak now i w góry góry góry Świętokrzyskie t o jest Radom m ężczyzna tak naprawd ę z iemia Radomska z po łudnia województwa mazow ieckiego tak naprawdę, więc jakby, kt o pyta ł g óry Świętokrzyskie z Geologicznego punktu widzenia s ą du żo bardziej rozległe ni ż sam o tylk o wojew ództwo Świętokrzyskie, a co te g óry Świętokrzyskie mają tak iego sob ie, że na ich obrze ża dn iach jes t tak ie bogactw o różnych for m morskich cz y w g óry Świętokrzyskie jako ś wystawały w ty m okresie ponad t o mo że p łytki, które zalewa ło Polska i cz ęść Europy widać góry Świętokrzyskie w og óle geologa na ca łym świecie s ą doskonale zn a tak ta m ods łaniają ska ły w paleozoiku czyl i, czyl i starszy i r ównież obcego bez l iku obniżenie tyc h tych g ór g óry świętokrzyskich tak zate m wyj ątkowe miejsce ju ż w latac h właściwie t a ta przygod a z ty m odkryc iem naszy m si ęga lat sześćdziesiątych, czyl i właśnie 60 drugi ro k, k iedy prekursor prekursorz y polskiej paleontologii pani profesor filozofii k ierunek w oczek iwania Borowska pan i resort Borsuk i biały n iska prowadziły tam badan ia i w ówczas w ówczas ta grupa polsk ich gm inach odkry ła szczątki szcz ątki gad ów właśnie w ty m ods łonięciu i t o nawet w ty m okresie okaza ła się publ ikacja na tema t żółwi po pojedynczyc h pojedynczyc h szcz ątków tyc h pi ęknych mówi i w ty m w łaśnie w tym okres ie pojawi ło si ę możliwość bada ń prowadzenia bada ń w dalekiej w dalek iej Mongolii poszuk iwanie dinozaur ów zatem ta nasz a dat a ta grup a badawcz a przeniosła się w dom u golić t e szk ielety tyc h w ielkich dinozaur ów tak mogą mo żna obejrze ć muzeum ewolucj i Polskiej Akademii Nauk Pałacu kultury można zobaczyć mo żna zobaczy ć te ż teza jest fajna te mog ą tak, ale te wykopal iska w Polsce zosta ły porzucone zostały zosta ły po porzucone i o tym, m ówiło si ę środowisko naukow e tak m y z Danielem pojechali śmy tam p ierwszy ra z w 2010 roku 200020001011 . jeździliśmy tam tak że o tym, si ę spor o m ówiło też w ówczas w latach sześćdziesiątych on i tak, ab y istnia ły na tyc h polach siemianowickich tak t o nazywam y takie t łumiki t łumiki gospodarcz y, gdzie mieszka ńcy tych region ów wali skal ę do budow y pomieszczeń gospodarczyc h tak ie wynika z aniołami łykamy gm in takie bardz o malutka nie mam y jak my przyjechali śmy tam 2010 jedenastym roku wszystk o by ło zarośnięte nic mnie nic nie stwarza Poznań dopiero 2012 roku 2000 przepraszam 2002 lata 2018 dziewiętnasty u żyliśmy ciężkiego sprz ętu, czyl i kopare k, żeby rozkopa ć t e m iejsca dzi ęki życzliwości w ładz lokalnych, ale również w łaściciela te j te j z iemi pan Adam rol a niezwykle życzliwy cz łowiek, kt óry chyb a tego, że uprawiał tam wówczas ros ła ta m kukurydza na ty m pol u przyszliśmy do niego z pro śbą cz y mogliby śmy tam ta m troszeczkę rozkopać nie ma sprawy t o wa żne dl a nauki Kopcie udał, ale naprawdę bra ł kukurydz ę prawda właśnie nie d a się nie ona pozwoli zjechać już NATO na chwa łę panu Adamowi w szach y tak już na t o pol e w czasie, kiedy akurat jeszcz e raz tak zn iszczyli się te j tej uprawy t o co tam było n o i tam i ta m natrafiliśmy w łaśnie na szcz ątki na szcz ątki gad ów i sąd i ko ści żółwi i wi ązarów i tak chyb a przodk ów krokodyl i ta m w pracy widziałam sąd w Krakowie krokodyla morsów z ęby pojedyncz e i mamy tak ie kawa łki ska ł, kt óre jeszcze wymagają reperacj i, gdzie s ą przekroje prze z prze z prze z te kości tyc h przez czas kara ć mamy takie fragment y np. blok wap ienia na przekroj u w idzimy przekr ój prze z czaszk ę krokodyla Jurajskiego czy krokodyla morw a tak wygląda troch ę jak taka odwrotn a tomografia jak czasam i poddasz e skanuj e pacjent a mamy przekroj e na tomografi ę prze z głowę to my mam y na fragmentach wap ieni na przekrojach mamy taki w idzimy co w środku miał wci ąż chc e tak i krokodyl mor d sprzed 150 kilku milionów, a taki lokal krokodyl a Moore bardz o się r óżniła dz isiejszych krokodyl i one zewn ętrznie n ie różniły pewn ie jakiś Super tak by śmy morfolog icznych r óżnic między nimi n ie było, al e były wi ększe na pewn o czy w Polsce miały tak po siedem-osie m metrów d ługości, więc dz isiejszy najwi ększy krokodyle s łodkowodne tak ie rozmiary osi ągają, al e on e kształtem te j Jurajskiej przypomina ły Gavia, ale po są tak ie krokodyl e, które dz isiaj żyją cz y kuzyn i krokodyli, którzy żyją w Indiach i maj ą bardzo d ługie w ąskie paszcz e, ale w iele się żywią rybami mają tak ie cienkie d ługie Ząbki jak igie łki natomiast Jurajskie krokodyl a morsy mają zęby kr ótkie i tak ie tempo zako ńczone jak ko łki do mebli, wi ęc na d tymi z ębami mia ł życzyły pancerz e żółwi, kt óre znaleźliśmy bardzo dużo t o były takie mówią, że Erne krokodyla Moore, a czy t e krokodyle mo że potrzebowa ł jakiegoś lądu gdz ie, żeby ta m przebywa ć prze z jakiś cza s żyły wyłącznie mo że on n ie mia ły kończyn przekształconych p łetwy, więc zak ładamy, że były w stanie gromadzi ć si ę na brzeg, al e tak si ę s ądzi nowy l iteraturze paleontologiczne tak si ę p isze, że racze j większą cz ęść swojeg o życia sp ędzały w środowisku wodny m, a szczeg ólnie morsk im, ale właśnie w r ęce teg o mojeg o pytania cz y tam by ł jakiś ląd, który wystawa ł ponad t o Jurajskie morz a i tutaj, żeby zwr ócić si ę nam do teg o ładował, którym mówię troszeczk ę młodszego tak, czyl i właściwie te ż p óźno Jura twor y płytko morskie i ta m mam y dowod y na t o, że gdzieś n iedaleko był był by ł l ąd tak mam y szczątki owad ów n p . o VAT pi ęknie zachowan e pasikoniki i innych chrz ąszczy czy 3 ważki, ale klu b r ównież gad ów lądowych to w łaściwie tam również mamy krokodyl a morw a, ale tak iego lądowego mojego, w kt órych które w tej chwili tylko w te j chw ili jes t opracowa ń jak w og óle wted y konf iguracja lądu to m y tak tutaj skaczem y tuta j radą z 1 strony jes t t o 50  000 000 lat tem u jak wyglądał świat n o bo t e nasze kontynenty i inne ich kawałki dosyć si ę j ą kochają t o już tam to po kul i z iemskiej bardzo niefachowo okre ślenie Juhani Unią maj ą ca łkiem całkiem nowy term in jeśli obrazowy m KPGO elektron icznego punktu w idzenia w og óle Europa w tamty m czasie wygl ądała tak, że wszystkim poziom mo że być du żo wyższy niż dzisiaj, czyli cała wod a, kt óra dzisiaj jes t magazynowan a w czapac h lodowyc h na biegunach jes t w Arktyce jeszcz e w Arktyce w Antarktyce no by ła w stan ie ciek łym, więc poziom oceanu światowego w wy ższej niż po łożono przewodowe by ły zalan e prze z morz e Europa wygl ądała wted y troch ę tak zawsz e m ówię dz isiaj Indonezja, czyl i p łytkie morz a jakie ś wysp y wysepki arch ipelag wysp, lecz tak mówi, że to by ł arch ipelag Europejski w ty m czas ie na tere n kraj u wśród geologów się mówi, że t o by ł base n Polski, czyl i zb iornik morsk i płytki, a dl a odmiany tam, gdzie dzi ś jes t Bałtyk był ląd taki du ży b łąd skandynawski, czyli troch ę odwrotn ie ni ż dzisiaj, jakby śmy spojrzel i na map ę pal ę geograficzn ą Europy wtedy potencj i lekturą zreszt ą żeśmy załączył nawe t do nasze j publikacji no t o ta m wida ć t o wida ć, że to rzeczywi ście by ł taki archipelag wysepe k troch ę Karaiby alb o Bahamy płytkie morza, al e naprawd ę płytkie tak ie do kilku metrów g łęboko w, jakbyśmy szerzej spojrzel i na oddal ili się troch ę t o konf iguracja l ądów czy był bo, pomijając to, że t u było zalan e co ś bardz iej wystawa ło t o przypomina ło obecn y uk ład Europa czy t o była ko ść w innym m iejscu czy tutaj jechać dalej pow inna należy powiedzie ć o ty m, że ten układ, czyl i pokryt e ca ła Europa Corp ukryt a stosunkow o płytki p łytki może, al e te n zapis kopalnego życia, kt órym m ówimy w łaśnie z Krzyżanowic pomag a nam zrozumieć tę pal ą b io geografię pij ą, za kt óry wspomnieli śmy szk ielety tyc h tych od te j pory jest t o właśnie trzeci 3 czy 0304 . szk ielet odkryty na świecie od te j pory tym s ą t o dalek a Arktyka arch ipelag Svalbard Anglia takie cz y i dalek a i Rosja, czyl i w łaściwie obszar y Soup moralne i moraln e cz y p ółnocne chłodne świadczy o ty m, że w ówczas istnia ły połączenia z tym i z tym i obszaram i na północą, ale lania wod y morsk ie po łączenia morsk ie tak połączenia morskie, ale r ównież żółwie z kolei wskazują na t o, żeby również po łączenia z południem czy te ż tym i obszarami po łudniowymi cieplejszymi amerykański m iejscu met mediola ńskim, czyl i w łaściwie mam y tuta j mieli śmy w Polsce tak i punkt styczn y pomi ędzy p ółnocą po łudniem i o tym, porozmaw iamy w kolejnej cz ęści decyzji, kt óra nast ąpi po wiadomo ściach Radia TOK FM, a naszymi gośćmi s ą dzisiaj dr hab. Błażej Błażejowski z Instytutu paleob iologii pan ora z Daniel Borowski dr Daniel Borowski muzeum z iemi pa n witamy państwa druga cz ęść audycji Homo, staj ąc Aleksandra Stanisławska Stanisławski Crazy nauka PL w dalszy m ciągu stud io nas i go ście dr hab ilitowany Błażej Błażejowski z Instytutu paleob iologii pa n oraz dr Daniel Borowski z muzeu m z iemi pan w Warszawie dzie ń dobr y ponown ie rozmaw iamy o najwi ększych drapieżnika, jakie były w Polsce na terenac h Polski ten Polski wówczas n ie by ło 152  000 000 lat temu rozmawia ł Lechia n ie zaczyna j rozmaw iamy o ty m jak w ówczas wyglądały teren y i świat wokół n ich, bo tuta j Polska zalewa ło p łytkie morze Europa wygl ądała jak arch ipelag wys p natomiast t u u na s na tyc h terenach spotyka ły si ę zwierz ęta, które przep ływały z północy z po łudnia i tuta j trochę si ę tak kot łowało jak w kotl e czarownicy na t ę właśnie teg o okre ślenia pięknego synom, kiedy chc ę zapyta ć północ po łudnie i t d . jakby śmy tak, je żeli Globus, bo wtedy n ie robi Globus s łów al e jakb y zrob ili Globus z iemi sprze d 150  000 000 lat i tak na nie jes t wyciągany prze z wyci ągniętych rękach, trzymając spojrzel i co ta m si ę działo t o znaczy, gdz ie by ła t a Polska szczeg ólnie Radom w tej sytuacj i na ile tylk o o znalez iskach z okol ic Radomia Krzyżanowic, gdz ie odkryto pi łek odkryt o nas i go ście odkryli t e wi ązały największe drapie żniki, jak ie k iedykolwiek zamieszkiwa ły 11 i właśnie i co c o opr ócz tego c o opr ócz teg o arch ipelagu z Radomia sytuacj a pal ę geograficzna potencji by ła tak a, że jeste śmy not ę 150 kilka milionów lat tem u, więc t o jest nied ługo po ty m, jak rozpatrzy taki s łynny Super kontynen t Pangea, który jes t przez m iliony la t wcze śniej wszysc y na pewno kojarzą t o by ł Super kontynent, kt óry od b ieguna b ieguna rozciąga si ę rozpa d gdzieś na pocz ątku jury zacz ął si ę rozpada ć powiedzmy na pocz ątku jur y i te 30 kilka milionów la t p óźniej, czyl i wted y, kiedy dz ieje si ę ta h istoria Krzyżanowic mamy 2 takie duże blok i l ądowe ląd południowe gotowan a i na n iego sk ładała si ę Afryka Ameryka Południowa Australia Antarktyda wyobra źcie sob ie, że Indie Dekan, który by ł wted y od łączony może inaczej odwrócony jeszcze nie wrzucon y do Azji jes t to te n l ąd po łudniowe na g órze mieliśmy blo k Chloe wgl ądu w p ółnocnych, czyl i tzw. lau r Azja Ameryka Północna i Eurazja prz y czy m w łaśnie te n łącznik między Ameryką Azją, czyl i Europa by ła przykryt a płytkimi morzam i więc, jakb y Skorupa tyc h kontynent ów, bo ze sobą po łączona, al e tak naprawd ę by ły by ły powiedzmy no t o l ądowe mia łby problemy, żeby przej ść Ameryki p ółnocnej do Azji były t e płytkie morz e na teren ie Europy arch ipelag wys p natom iast sam a ju ż Europa była podz ielona na 2 takie du że prowincję bi ł geograficzne tą moraln ą na p ółnocy i med ia ira ńskie albo kto ś sobie mówi tak tyczk ą na po łudniu takiego słynnego ocean u Tetydy po ang ielsku nakłady mówi Tetris o d bog ini Tetydy, kt óry sobie istniał wted y w łaśnie na po łudniu Europy i zreszt ą na morze Śródziemne jes t powiedzmy pozosta łością po tym, ocean ie w pewny m sensie n o i biografii w ogóle rob i się także cza s tak mamy gran ic mamy sty k takich prowincji t o si ę staw ia Lidia, która będzie pow iedzmy taką strefą kontaktow ą między tym i różnymi światami, bo w tej prow incji p ółnocnej by ły trochę inne zwierzę tak mówiliśmy przed przerw ą w Południowej troch ę inne i dzielenie si ę często nazywa od nazw iska ich badacz y dzisiaj Słuchajcie w Indonezji n p . jes t tak a słynna l inia ul e SA, która oddziela prow incje t e pow iedzmy azjatycką orientaln ą prowincji austral ijski, al e dotycz ą obecnyc h czas ów tak obecn ie związana jes t konkretnie o sak i oparta o wyst ępowanie ssak ów łożyskowych torbacz wiem, że torbaczy sob ie s ą n a w Australii, a łożysko chc ę tuta j w Eurazji pow iedzmy wyjątkiem s ą n ietoperze, kt óre mog ą latać pokonuj ą t t linie pow iedzmy innymi drogam i innym sposobem na je j myśmy tak ą lini ę tuta j też postaw ili dla jury i nazwaliśmy j ą lini ą mat y Wierzbowskiego na co ś 2 profesorów tak ich na światowej rang i badacz y okresu Jurajskiego by ło to ta l inia, bo to m iejsce, gdz ie sob ie podawały p łetwy t e z zwierz ętach z p ółnocy z po łudnia tak jest one przy Pa tycz t e z południa przep ływały sobie bardz iej na północ do czwarte j za zimno i ich rejon y jak to wygląda t o jes t także n o jak mam y stanow iska ju ż z samej prow incji moralne j n p . z okolicy Rosji ob a zespo ły bardzo n o t o tam n ie mam y w ogóle skamienia łości żółwi czy tych kroków dl a mors ów n p . mam y już za euro mamy plan związał mamy ich dinozaury, ale wyobra źcie sob ie, że Arktyki nie ma okres u Jurajskiego w ogóle skamienia łości ryb czy w og óle czymś absolutnie Samowi tym mo że be z ryb wydaje si ę na m czym ś dz iwnym odrealniony najprawdopodobn iej t e różnice środowiskowe były tak du że, że pewn e grupy zwierząt nie mog ły ta m żyć, jak ie t o by ły dok ładnie różnice środowiskowe to dlateg o tak naprawdę n ie w iemy, ale no, jakb y d ążymy wszysc y pal ą biolodzy geolodzy do tego, żeby t e przyczyny tyc h r óżnic pozna ć, ale u na s tuta j w tyc h krzy ża Nowicki, kt óry dz isiaj rozmaw iamy t e wszystk ie element y łańcucha pokarmowego wyst ępowały o d najdrobn iejszych ślimaków prze z ryb y, a sko ńczywszy na tyc h Super drapieżnika cl io zaworach no i pod n imi były te loco krokodyl a morsy, czyl i przodkow ie krokodyli i ten jakb y uda ło wam si ę w spos ób naprawd ę godn y podziwu odkry ć po prostu wszystko c o było do odkrycia t o chyb a nie ma lub specjalnyc h w ty m w tej c a w krajobraz ie tego środowiska sprze d 152  000 000 lat jeszcze nie wszystko t o jest t o jes t początek t o jes t początek naszych naszych bada ń w łaściwie ta publikacja, która si ę Łukasz UK ukazała to jes t taki zaczątek tych tych naszyc h naszyc h badań p ierwsze wyn iki pierwszych p ierwszy ba l planujem y planujem y przeprowadzenie bardz o tak ich szczeg ółowych interdyscyplinarnych badań podobn ie jak już t o robiliśmy w na innych innych stanowiskach tak to n ie jes t tylko opracowan ie naukowe n ie tylk o dl a dla ścisłej jaki ś ma ły grupy naukowców t e informacje, al e mu r ównież w ty m bardzo wa żnym w ątkiem jest spopularyzowan ie te j tej te j te j w iedzy o w Sławnie gm ina Sławno w wojew ództwie łódzkim, gdzie znajduj e się dzisiaj Geopark owad ów Brzezinki stwarzało dl a naszych go ści stworzon y stworzon y prze z tak prz y wsp ółpracy z w ładzami lokalnym i tuta j tutaj należy wspomnie ć właśnie o tej o te j wsp ółpracy 3 podmiotów co, kt óra jes t i kt óra dzięki, kt óre osi ągnęliśmy te n sukce s w łaśnie i kt órym powstał teg o partia, czyl i władze lokaln e środowisko naukow e i właściciel w łaściciel w tym prze z obwodowe dysk właścicielka min ęło tak czyl i, czyl i w łaścicielka dniową krzy żowi jes t właściciel ziemi, który prowadził badan ia pan Adam Adam rola w ty m wspomnieliśmy tak cz y w łaściwa i doskona ła współpraca 33 podmiotów i wynikiem tyc h Tychy te j wsp ółpracy jest Geopark otwart y dl a ludzi, których znajduj e si ę m. in. muzeu m mo żna obejrzeć rekonstrukcj ę tyc h zwierz ąt ścieżka ścieżki edukacyjn e i podobn ą podobny podobn e plan y mam y w łaśnie stworzen ia takiego m iejsca w Krzyżanowicach Mie m ieli du żo cz y mam y już gotow y Geopark w gm inie Sławno owad ów Brzezinki, gdz ie mo żna podziwiać znalez iska sprze d 148  000 000 lat znaleziska dokonan e prze z naszyc h gości obecnyc h teraz studio godzina drogi o d Warszawy tak podpow iadamy, by chcia ł pojecha ć, bo owad ów Brzezinki bardz o warto no i fajn ie było, żeby w Krzyżanowicach, gdz ie najnowsz e odkryc ia zostały dokonan e, gdz ie te wi ązały ogromne dwunast ą nawet metrow e n iekiedy żyły by ć mo że te ż tak i par k powstan ie oczywiście trzymam y kciuki za to żeby, żeby si ę udało zorganizowa ć odpow iadam to to nie jes t takie praw o na to, że wsp ółpraca z pane m burmistrzem, gd y BP gm iny i du żo Przemysławem Borkiem uk łada się wspan iale ja k na raz ie także my ślę, że wszystko jest na dost ęp do bardz o dobre j dobrej drodz e tak no t o w iedza el iminuje przes ądy muszę co ś pomiędzy natraf iono na wasz ą książkę wasz ą ksi ążkę fakty nie ma nic przeczyta łem tę książkę mo ich i polecam by ć może by ć może w łaśnie ten t o ta w iedza, którą t e informacje kt óre zdobędziemy w łaśnie w tych tych tyc h nowyc h stanow iska Pomorze pomoże obala ć kolejnymi kolejne kolejn e mity t o w takim raz ie, k iedy następna publ ikacja i wiem, że nie powiedzie ć co n ie b ędzie al e czego tera z szuka, al e nie neguje co ś pewn ie prawd a podz iela szykuje mamy gminy wskazują na to, że jednak coś tam j e tak skrajnego szelmowsk i u śmiech spalania n o szykujemy tak przed e wszystk im przygotowujem y tera z projekt grant u, żebyśmy mogl i dostać dofinansowanie z Narodowego centrum nauki, żebyśmy mogli kopa ć jak najwięcej z na s jak najwięcej, ale te materia ły, kt óre ju ż mamy wykopane t o są w te j chw ili w trakc ie opracowywania n o tutaj myślę, że lek i badan ia np. tomograf iczne, żeby zbada ć wn ętrza tych skamieniałości powie ści, kt órych jak i, jak iej grupy, al e mamy mam y pewne rzecz y, na których mówię n ie chcę mówić, al e te ż du że duże znaleziska myśmy t o c o na razie opublikowali śmy w te j pierwszej prac y w Krzyżanowicach t o jes t taki czubek wierzcho łek g óry lodowej, a c o prezes czeka ły już rezerwujem y was następne rozmow y cza s, jak i absolutn ie rezerwujemy dzi ękujemy wa m bardz o zapraszam y do podz iwiania wszystkich znalezisk zawodow a, że rynek no imamy nadzieję, że w przysz łości do Krzyżanowic, gdzie b ędzie mo żna podziwiać cl io z aur y odkryt e prze z dr. hab. Błażeja by ła żydowskiego Instytutu paleobiologii pa n oraz dr Daniela Borowskiego z muzeu m z iemi pa n w Warszawie dzi ękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA