REKLAMA

Jakich usług finansowych potrzebują młodzi ludzie?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2019-11-16 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:15 min.
Udostępnij:

O młodych ludziach z pokolenia milenialsów krąży wiele stereotypów. Jeden z nich głosi, że nie są oni skłonni do oszczędzania pieniędzy i że słabo znają się na finansach. Jednocześnie to właśnie te pokolenie - mniej liczne niż generacja, do której zaliczają się ich rodzice - może w przyszłości odziedziczyć spore zasoby. Jak ułatwić milenialsom korzystanie z usług finansowych? I w jaki sposób aplikacje mobilne mogą wspomagać inwestowanie nawet drobnych kwot? O tym opowiedziała Sara Koślińska, jedna z ekspertek projektu Jutronauci 2019.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cz łowiek w 200 pokazy towarzyszą efekt y bazow e Jan Stradowski prz y m ikrofonie w itam pa ństwa cz łowiek 20 i kolejn a odsłona projektu trudn o ci ze mną t o dz isiaj Sara Kosińska współtwórczyni i prezes f irmy l imit jest jedna k ekspertek projekt u nauczyli tysiące 19 dzień dobr y dzie ń dobr y przypominam państwu Waltona ci t o kolejn a edycj a projekt u gazety wyborczej odp łatne pod patronatem TOK FM artyku ły f ilmy w ideo wydarzen ia zwi ązane z tym projekte m zajm Rozwiń » ą państwo na stronie www szopka wyborcza pl Kosznik jutro nauczy najbli ższe wydarzenie chyba w t o ostatnie w tym te j edycj i t o wielki fina ł jutr o aut ów 201923 listopad a w Warszawie wskazać informacj ę co ta m będzie ciekawego, a my zajm iemy si ę dz isiaj finansami, poniewa ż f irma l imito jest t ą, kt órą założyła zajmuje się właśnie tym, b o jak mówimy o finansach l imit dla st óp bez limit ów to pierwsza t o się nasuw a na myśli dżokej dzwonił do mnie bank i mówi czuje pa n za interesowany kart ą kredytow ą z podniesionym l imitem be z limitu wydatków co zasz ło pisze o 7 wymienienie jednak wolałby mieć jakieś limity, bo brak limit ów w f inansach wydaj ą si ę gro źne, a 3 lata tem u pozna łam mojeg o wsp ólnika, kt óry spędził 30 lat w f inansach i chcia ł stworzyć produk t, który pomaga ł młodym ludz iom w rozpocz ęciu inwestowania pieni ędzy, a zaprosił mn ie do wsp ółpracy i spojrzeliśmy apl ikacja, a kt órą licencją w iemy do bank ów i do f irm ubezp ieczeniowych, kt óra pomag a milenialsów cz y ludziom, kt órzy mają dz isiaj pomi ędzy 20 kilka 30 kilka la t, a rozpoczęcie inwestowania, a poniewa ż ludz iom w mo im wieku odchylenia s ą tak wydaj e si ę, że inwestycje s ą skompl ikowane, że wymagaj ą dużego kapita łu na na star t, a że poch łaniają cza s a kiedy my ślimy inwestor widzimy pan a w garn iturze z s iwym włosem, a i m y zm ieniamy t ę percepcj ę powoli, ale j ą zm ieniamy, a i pokazujem y, że mo żna zacząć o d most u inwestowania i pokazujemy, że można zacz ąć od inwestowania ma łych kwo t pieni ędzy, a teraz tak a średnia Europejska jes t na poz iomie oko ło 100 EU R, a więc to są niedu że kwoty, al e w przypadk u kl ienta masowego i rozprowadzania teg o produkt u do du żej cz ęści, a dużej grup y, a klient ów o mi ędzynarodowej instytucji jes t t o op łacalne i korzystne te ż dla własnej instytucji finansowej, która jes t naszy m kl ientem, żeby nasz e u żytkownikowi swojem u kl ientowi zaproponowa ć rozwi ązanie, kt óre automatyczn ie będzie inwestowa ć jeg o, a pieni ądze, a prz y ty m zb ierze dan e na tema t potrzeb teg o użytkownika, kt óre mog ą by ć prze z tak ą instytucj ę finansową wykorzystan e do zaoferowan ia m u, a ofert y, al e n ie panowania tylk o, a przesłania ofert y w ty m momenc ie, kiedy u żytkownik, a potrzebuj e na okre ślony produk t którego, a i ten u żytkownik na podstaw ie naszych danyc h, a potrzebuje wybiegn ą Witaj dopasowywan ia ofert y do konkretneg o klienta no troch ę kuleje, poniewa ż w banku, kt óry mam konto od bardzo bardz o dawn a, kt óry teoretycznie pow inien umie ć praktycznie wszystko c o tylk o mo żliwe bo, analizując histori ę tego c o ja kupuję, gdz ie w, jaki sposób to w łaściwie jeste m ja k na talerzu ten ban k jakiś cza s wysy ła mi promocyjn e ofert y zakup u ubezp ieczenia samochod u, którego n ie mam nie mam o d lat nigdy go n ie miałem m imo t o dostaje właśnie Super ofert ę na OC, a co ma m wrażenie czasami zrobić, by to jest tak i jeszcze troszk ę nie do ko ńca n ie do końca precyzyjn a tak bank i w Polsce wprawdzie banki w Polsce s ą pow iedzmy tak iej Europejskiej czołówce, je żeli chodz i o innowacyjno ść natomiast t e polskie banki s ą troszeczkę tak ie aroganckie i im si ę wydaj e, że już ka żdą usługę maj ą na n iesamowitym poziomie i że wszystk o mog ą sam e zbudowa ć a, ale cz ęsto zdarza mi si ę, że n p . jak o kl ient bank u polskiego n ie dostaj e teg o, czeg o oczekuje i a że prezes tego bank u m ówi o m y mamy tak ie tak ie produkt y jak wasz i mo żna alb o lepszą tak n ie mo że, że w taki tak iego produktu n ie maj ą alb o, a s łyszę stw ierdzenia typu o m ilenialsi nie inwestuj ą m ilenialsi n ie oszczędzają oczywi ście, je żeli nie n ie daje si ę im narzędzi, które sprawiają, że te n proces jest łatwy, a n ie trzeb a o ty m, pamiętać n ie trzeb a zastanawiać się ile pieniędzy mogą z łożyć w danym miesi ącu szczególnie patrząc na t o jak zm ienia si ę jak zmienia się ryne k prac y, a że mam y coraz coraz bardz iej wchodzimy w te n wbieg ł ekonom ii czyl i, a ekonom ia ludz ie, kt órzy s ą zatrudn ieni jak o jako kontraktorzy, którzy pracują n a tak albo na część etatu, al e maj ą kilka pra c, a oni maj ą r óżny poz iom przychod ów i wydatk ów ka żdego miesi ąca, więc szczególnie dla nich t o jest to jes t ciekawy produk t i te ż nie zapom inajmy o ty m, że, je żeli oni pracuj ą, a jeżeli są samozatrudn ieni t o bardzo często n ie od n iekoniecznie odkładają t e m ówią o Europie nie tylk o w Polsce niekoniecznie odk ładają, a sk ładki emerytalne, wi ęc z ich perspektyw y nasz produk t jes t tak i nowej generacj i, a produk t emerytaln y, który mogą z teg o mog ą zacz ąć korzystać po 2 minutach, a rejestracji no tak, al e może b ędą tera z troch ę aroganckim nowy n iekoniecznie bardzo silnym pane m, al e mam wrażenie, że bank i w Polsce fundują nam całą mocą masa tyc h r óżnych rzecz y do inwestowania mechanizm ów najróżniejszych o d tych ofert zostaje spad a te ż poza poz a tym ma OC IAC t o jest n iepotrzebne z te j oferty pewno własnego banku, jaki t o czasam i jakieś tam o d innych bank ów czy funduszy inwestycyjnych sa m jest masa r óżnych rzeczy i tak staj ą si ę jakoś sta ło brakowało teg o co wymyśliła, dlaczeg o n ikt nie zauważył, że co ś tak iego jeszcze co ś takiego w ogóle pożądane dlatego nikt inny tego n ie było też, wi ęc jakiś ban k reklamuj e się tam jes t system oszcz ędzania w samo się oszczędza jakieś drobn e kwoty n ie korzystam z tego nie mam kredy t niewiele mog ą oszcz ędzić sob ie to n ic ale, ale my ślałam, że tak jak to by ło tu są na tym poleg a innowacyjność dlaczeg o, dlaczeg o w łaśnie, czyli i twoja firma nie kto ś inny też c iekawe co powiedzia ły że, że w łaściwie nic nie mo żesz oszcz ędzić, bo wi ększość naszych u żytkowników my śli o jak ja nie mam pieni ędzy na t o, żeby oszczędzać n ie mam y pieniędzy, tym bardziej na t o, żeby inwestowa ć, a poniewa ż my anal izujemy, a ich dan e f inansowe, a obecne h istoryczne i widzimy c o c o chcą kupić w przysz łości, jak ie mają plan y jak planuj ą wyda ć pieni ądze na co chc ą odk ładać pieniądze t o m y na te j podstawie mo żemy, a zmaksymalizować tak si ę m ówi po polsk u wysok iej znacjonalizowa ć kwot ę którą, kt órą odk ładają miesi ęcznie generaln ie ludzie zani żają kwotę, którą uwa żają, że mog ą od łożyć, a my ten t e algorytm y, kt óre zbudowali śmy m. in . te n Sejm Sejm Sejm cz y Invest, a o n sprawdza, jak ą kwot ę maksymaln ą mo żna bezp iecznie od łożyć na oszcz ędności inwestycje, a tak, żeby n ie zosta ć z pusty m konte m bie żącym przed ko ńcem miesiąca na kraj, bo ja ma m akura t mam ma m część pieniędzy, kt óre często ma m w zapasie lokowana w jakiej lokacie, które jest lokat ą, a Vista, więc mog ę w każdym momencie wzi ąć pieni ądze tam dopłacić b ędą pracowa ły natom iast znaczenie nie wpad łem na to b y koszty automatyzowa ć, bo po prostu tak t o wygląda przychodzą pieni ądze przychodz ą rachunki b ilans wychodz i jak wychodz i za te n zwaln ia, je żeli nie wychodzi wtedy ta m oszczędności to nasz e konsumuj ą i nie pomyślałbym, że tu jakikolwiek syste m znajdz ie cz łowieka rozumiem, że można, by było właśnie t o jest także zmian ę społeczną ban ja mam kont o powinien kupi ć u wa s usługi tak ta k tak to dzia ła w tym momenc ie im pracujem y na d p ilotem z bank iem Santander w Polsce, a i firm ą ubezpieczeniow ą Aegon w łaściwie, jeżeli chodzi tylk o NATO to n ie tylk o w Polsce, ale ma m nadziej ę że, że b ędzie te n produk t wprowadzon y, a tak szybk o jak t o możliwe w iadomo, że bank i nie n ie s ą organizacjami, kt óre szybko wprowadzaj ą produkt y już wcześniej jeśli taką wsp ółpracę z ustaw ą z 1 z polsk ich bank ów, z kt órej n ic nie wyszło, bo t o niezależne o d na s, ale nie trac ę nadziej ę, że w ko ńcu si ę udane ryne k Polski, a wprowadzi ć aplikacj ę tak, bo t o znaczące to c o było wcześniej polskie banki s ą trochę aroganckie ochron ie niech ętne takim tak im Nowościom, które s ą z zewnątrz twoj a f irma została za łożona poz a gran icami Polski dzia łacze tak mi ędzynarodowa siedziba jes t w Amsterdamie nasza firma t o jes t firma brytyjsk a zarysowane Wielkiej Brytanii wspólnik jes t jest Brytyjczykiem Singapur czek iem, a w Amsterdamie zaczynali śmy, poniewa ż nasz pierwszy inwestor t o, a amsterdamski akcelerato r Startup bootcamp właśnie t o jes t międzynarodowa akcelerato r, ale zaczynali śmy w jego s iedzibie w Amsterdamie i ta m zatrudnić pierwsz ą osob ę, a o d teraz większość zespołu jes t w Polsce, poniewa ż Polska ma świetne świetne zasob y święta talen t techniczne, a i nadal ta ńsze niż w Europie zachodn iej, a więc to by ło dobre miejsce do teg o że, żeby tutaj budowa ć w ty m technolog iczne, ale łatwiej byłoby startowa ć za granic ą butów, bo rozumiem t o jest tak że masz pomysłu i ka żdy inwestor da inwestor w Polsce mówić, ale czy t o się zwr ócić w ci ągu rok u inwestor zagranic ą ma trochę inny projek t inwestorzy w Polsce nie n ie mają apetyt u na taki b iznes jak nas z m y jeste śmy po pierwsze, f intech jest specyf iczne i zrozum ienie teg o jak długi jes t cykl sprzeda ży do bank u, a dym po prostu wymag a pewnej znajomo ści, a bran że tematu specyf iki, a żeby m óc zrozumie ć czy czy to jes t dobry b iznes, a cz y ta firma, kt óra aplikuje o finansowanie to jest to jes t dobr y b iznes z potencja łem, a poz a ty m m y mamy wy ższe wyceny ni ż t e, które typow o w idzi się w Polsce przy prz y tyc h przychodac h, kt óre generujem y mam y powiedzia łabym tak ie zachodn ioeuropejskie wyceny ni ższe niż w wielkiej Brytanii, bo w w ielkiej Brytanii wycen y sp ółek fintechowych są, a s ą wg na s zawy żone a, al e n ie odst ępujemy o d o dsp ółek, a zachodn ich fintechowych ciekaw jak f irma zajmuj ąca si ę finansami, mówi że inne firmy z teg o sektora są szacowan e, ale rozumiem, że tak byw a, czyl i teraz zatrudnia ć w Polsce szuka ć tuta j pracownik ów macie tuta j bogat e zasoby, je żeli chodz i o talent y czy mac ie też jakąś polityk ę zatrudn ienia, kt óra bardz iej Europejska mechaniczna, a jeżeli chodz i o t o r ównowagę płci, a tak stara m si ę zatrudnia ć kob iety i i ciesz ę się, że uda ło na m si ę zbudowa ć takie m iejsce pracy, a w, kt órym dz iewczyny n a na stanow iskach techn icznych, a n ie s łyszą tekst ów typ u zatrudnili śmy tylko, dlatego że jeste ś kobiet ą alb o czy mąż p iszecie kod to s ą prawdz iwe wypow iedzi, a kt óre, kt óre dziewczyny s łyszały, a więc czuj ą si ę jak najbardz iej, a r ównorzędnym, a partnere m, a w tworzeniu w tworzen iu teg o produkt u, wi ęc powiedzia łabym że, że na ty m seksizm, kt óry jes t, a wszechobecnych, a w m iejscach pracy w Polsce wykorzystamy, bo nawe t zatrudnić fajne dz iewczyny, bo zatrudn iamy a bo zatrudn iamy dziewczyny, kt óre są n iesamowicie wykwalifikowane maj ą świetne świetny stosune k do prac y, a s ą zaanga żowane tak tak t o s ą sam e pozytywy prze z takich przyszłościowy koncepcja jeśli chodz i o Polskę budowania f irmy, bo u na s tak jak wspomniałem wygląda troch ę inaczej ni ż na Zachodzie, al e miejmy nadzieję, że b ędziemy dochodzi ć tamty m k ierunku przypom inam państwu rozmaw iamy w kontekście projektu już nauczyli www kropkę, bo to kapela Kosznik astronauci tam są informacje na tema t teg o projektu my wracam y do państwa za chwilę, gd y pa ństwo si ę do nas napisa ć człowiek 2, kto pokaza ł małpka tak szybka FM zach ęcam do kontaktu cz łowiek 200 pokazy prezent ów towarzyszą ponown ie prz y mikrofonie Jan Stradowski ze mn ą stud iu wci ąż sam a Kosińska wsp ółtwórczyni prezes firmy, czyl i Miklas 1 z eksperte k projekt u wynosi 2019 witam ponown ie w itam rozmaw iamy o f inansach aplikacjach finansowych, a także tym Intakus, czyl i o sektorze technolog icznym w finansach i przysz łości w łaściwie teg o co rob imy z pieni ędzmi ju ż cz ęści wspomnia ła o tym, istnieją tak ie ob iegowe m ity dotycz ące m łodego pokolenia milenialsów jest teg o młodszego pokolenia pokolen ia Zet to są ludz ie, kt órzy nie inwestują t o s ą ludzie, którzy ostatn ie kupują w iele rzecz y na w łasność wol ą wypożyczyć tac y ludz ie, którzy nie są w ogóle nie mają zaufan ia do instytucji finansowych n ie chc ą bra ć kredytów, a to prawd a, że tak faktycznie jes t an i w wy oni młodzi ludzie podchodz ą do finansów nies łusznie po prostu jest kwestia teg o wyda ć dobre narz ędzie do r ęki takie, które zrozumieją b ędzie pos ługiwało się ich styl życia wtedy okaza ć, że maj ą potrzeb y tak sam o jak jak każdy inny człowiek, który zarab ia wydaje powiedzia łabym, że to m ilenialsi ufaj ą instytucjom finansowym czy n ie, a zależy troch ę o d kraju inne po r óżny poz iom ufności w idzimy na rynk u europejskim t o cz y rzeczywi ście wol ą korzysta ć ni ż pos iadacz tak taki taki jes t tren d jak b ędzie si ę zmienia ł ryne k finansowy to jest ciekawe m y widzimy cora z wi ęcej f irm technologicznych, które n ie mia ły, a n ic wspólnego z f inansami właściwie mo że oczekiwa ć przetwarzan ia p łatności w idzimy jak wchodzą cora z bardz iej ryne k finansów i tuta j np. ameryka ński Amazon, kt óry zaczyn a sprzedawa ć ubezp ieczenia albo n o oczywiście fak t firmy typu pu łapu d ługu, które zaczynaj ą z płatnościami, ale domy ślamy się, że b ędą te ż oferowa ć wi ęcej us ług w przysz łości, a Uber, kt óry zaczyna oferowa ć po życzki dl a swo ich, a współpracowników w tym, że ani n ie nie u żywają s łowa pracown ik, a i opr ócz teg o w idzimy n p . f irmy bran ży gam ingowych, a kt óre mają bardz o du żą lojalno ść kl ienta mają Brent, z kt órym są zwi ązane pozytywn e asocjacje i m imo że n igdy n ie oferował produktów f inansowych t o teraz aplikuj ą o pe łną licencję bankow ą, żeby m óc prze z partnerów m. in . tak ich jak m y, a oferowa ć produkt y f inansowe do swo ich klientów mam y Facebooka, kt óry chc e emitowa ć własną kryptowalut ę efektem jest du ży problem tera z polityczne pan m ógł są debaty na tema t tego cz y t o dobre to bezpieczne zm ian w ty m się zajmujec ie chw ilowa, a kryptowalu t kamienia okre s, al e us ługi dla f irm zajmujących się g o imieniem to jes t c iekawa sprawa, bo t o te ż jednak powszechnie wiadomo, że to f irmy oczywi ście mając mi ętowe mają r óżne modele korzystania z e swo ich produktów maj ą te ż mo żliwość kupowania różnych rzecz y w grze, wi ęc maj ą n iejako w łasne systemy walutow e, bo jeżeli gra jes t bardzo duża rozbudowan a są zbudowane wirtualne światy wted y możemy mie ć tam w łasną wirtualną ekonomi ę wtedy faktyczn ie jej usprawn ienie jaki ś sposób technolog iczny daje si ę dosyć oczyw ista, a tak t o jes t c iekawy k ierunek na razie, a m y b ędziemy oferowa ć tradycyjn e produkt y produkt y inwestycyjne, a do do gracz y, ale by ć może t o jest potencja ł tryb y wart o by ło z eksplorować wykorzysta ć alb o zbadać rozumiem, o co chodzi o to, że kto ś, kt o wydaj e pieni ądze w związku z gran iem może wprowadzi ć cz ęść pieni ędzy odk ładać formie oszczędności to jes t tak że mam y konsumpcję, ale rów po łączymy ty m oszczędzania, a w ty m momencie t o jes t na etap ie f irma na etap ie budowania mark i plac u, w którym b ędą us ługi r óżnych dostawców m i w r óżnych obszarac h i przy inwestycjach m y jeste śmy ty m tym dostawc ą, a później t o b ędzie jako ś bardz iej zbli żony d o do same j k ier zobaczym y ta firma konkretn a, kt órej mówię t o jest to jes t firma, kt óra w Azji zaaplikowa ła, a o licencj ę bankow ą i to jes t f irma, kt óra nie tworz y samyc h g ier tylk o tworz y Halber dogiem t o jest 1 ze światowych lider ów, a tworzących s łuchawki turystyk i cokolw iek innego gracz e u żywają tych okolic t o si ę podłącza się c iekawe, bo też zostawia mn ie kwestia teg o czy przyszłość nale ży tak w łaśnie do wielkich koncern ów pomo c wspomnieli śmy Amazon Facebook długu prawda s ą f irmy, kt óre mają tak ą bazę użytkowników maj ą tak i potencjał je śli chodzi o technologi ę taki kapitał s ą t o nie by ć bardzo bardzo dużo rzeczy są t o n ie kupić prawie z każdą firmę, jak ą będą chcieli, bo VAT, je żeli kto ś si ę sprzeciwia t o najcz ęściej najczęściej ko ńczyło si ę potem tak że tak tak ie usługi spychan y do naro żnika przez produkt y, które robi dan a firma cz y w przyszłości nawe t do takich firm f irm jak limit dl a, które n ie są wielkimi graczami n ie s ą potężnymi kapita łu z organ izacjami, ale mog ą co ś zaoferować innowacyjnego cz y też b ędzie także ktoś was przyjdzie w pewny m momencie właśnie możemy wpisa ć nazw ę wielkiej f irmy i Powiatowej jeste ście fajn i sprzedamy z element ów na całym świecie wa m dzi ękujemy my n ie mam y n ic przeciwko wsp ółpracy z du żą firm ą technologiczn ą, kt óra ma zasob y, żeby z teg o produktu spo życia produk t masowy, bo w izja, kt óra nam przyświeca o d początku t o jes t w izja stworzenia l imit las jak o tak iego docelowego przeprasza m doceloweg o jak o takiego domy ślnego, a produkt u inwestycyjnego dl a pokolen ia milenialsów i by ć może nie tylk o milenialsów czy ma m jakie ś pieni ądze, a niekoniecznie mam wiedz ę na tema t inwestycji, ale w iem, że nie op łaca si ę trzyma ć pieniędzy na konc ie oszczędnościowym nowe tak a jes t prawda n ie op łaca się w ty m w ty m momencie trzyma ć pieniędzy na konc ie oszcz ędnościowym, a nie opłaca si ę inwestowa ć b itcoiny można zrobić wtedy bardz o różne dz iwne rzeczy mo żemy raczej powiedziałam, że ma łą cz ęść inwestycj ę można trzyma ć w kryptowalutac h, ale t o jes t c iekawostka rozum iem ta k, a i tak ie taki u żytkownik, a o d razu my śli OKL myśleć alb o jak jakąkolwiek nazw ę przyjm iemy n a na dany m rynku, ale to jes t taki pierwszy produk t które, kt órym przychodz i do głowy, czyli w ty m momenc ie, bo użytkownik musi zastanawia ć co ta m się dz ieje w kuchni to te pieni ądze dok ładnie wted y robią musi pracować do zrzekania si ę zastanawiać, jak ie s ą trend y giełdowe o to chodz i, żebyśmy musieli się na d ty m d ługo zastanawiać n ie musieli myśleć o tych pieni ądzach, bo sam e pracowały podejmowa ć minimalną ilo ść decyzj i w tym momenc ie m y przedstaw iamy użytkownikowi, a 3 port fol io wysokie średnie niskie ryzyk o, a jes t bardzo kr ótki, a proce s rejestracji to jes t 2 , 5 minuty już ca łym ty m on Board ING regulacyjnym i i t u o, więc t o jes t bardz o bardz o kr ótki proce s, a po, kt órym użytkownik może zacz ąć inwestowa ć pieniądze o d raz u takiej, chociaż powiem szczerze t o brzmi znajom o, ponieważ nie myśli audycj ę o ryzyk u finansowym była mowa tak im narzędziu polskim coraz wy ższych, a ryzyk o metr to też by ła kwestia teg o by ło wybrać sob ie swój mode l oszczędzania ta m znale źć taki tak i instrument f inansowy, który dla na s najwygodniejsze inna można zaczynać, czyl i tak a uproszczen ie ścieżki wyboru pote m si ę n ie zastanaw iania zostawia się cz y macie du żą konkurencję cz y ktoś powie zrobi ć co ś tak iego jak być nale ży jesteście bezp iecznej pozycj i innowatora, który wszed ł na rynek pokaza ł si ę da ni, że silniki z my ślą jak t o zrobić są f irmy B2C tak ie jak i ko ńca w stanac h, a s ą f irmy B2C ta k jak jej ko ńca, a w stanac h, a które maj ą dosy ć du żą liczba u żytkowników i te ż są gracz e europejsc y B2C, a natomiast w Europie t o jest to jes t trudniejszy b iznes B2C, bo t o inaczej inaczej rob i pa n rating, a w ka żdym razie du żo banków i w Europie i w stanac h szuk a tak iej wersji łatwe, bo produkt ów typu w łaśnie Ecole, czyl i automatyczne inwestowanie, a opr ócz tego w iele z tych gracz y w obszarze B2C cz y, a takich, które s ą sk ierowane bezpo średnio do u żytkownika i pobieraj ą op łatę o d użytkownika, a n ie o d b iznesu ta k jak m y, a one w tym momenc ie operuj ą tylk o oszcz ędności, ponieważ t e te n ryne k si ę rozwija ca ły cza s jak powiedziała, że m y jeste śmy troch ę na na s na przedz ie tej konkurencj i, a ponieważ ju ż operujem y, a inwestycje automatyczn e, a n ie tylk o oszczędności NOKE, a jakiś dalszy pla n rozwoju kredyt y pożyczki n ie nie nie pomagamy ludz iom odłożyć pieniądze po t o, żeby n ie mus ieli wra z z kredytów po życzek na projekt te n stereotyp dotycz ący młodego pokolenia jes t te ż dosy ć istotn ą ci młodzi ludzie boją si ę nie zadłużać chodzi t u pomog ą sami odłożyć co ś zaoszczędzić to fajn ie natom iast lepiej n ie podpisywa ć takich kontrakt ów, które potem mog ą się okaza ć bolesna tak jes t o czym to dobrz e b y świadczyło o tym, nowym pokoleniu pytan ie pytanie brzm i ono będzie stanie, k iedy już n ie b ędzie młodym pokolen iem tylk o pokoleniem dojrzałym cz y też pokolen iem w średnim w ieku stron a będzie w stanie nasz ą gospodark ę jakoś utrzyma ć na powierzchni w związku z tym c o się dzieje z klimatem c o si ę dz ieje politycznie z e światem ma taką nadziej ę, że m łodzi ludzie b ędą w stanie n ie tylko zarz ądzać swoimi finansami, ale też chc ą zreszt ą tak ta k ta k j a tak t o czym bank i zapominaj ą m. in. a to jest to, że milenialsi b ędą cz ęściej t o, o czy m bank i zapominają, a t o, że m ilenialsi b ędą cz ęścią najwi ększej w h istorii, a najwi ększego w h istorii transfer u zasob ów bogactw a, a my tutaj, je żeli patrzym y na Europę zachodni ą na stan y Zjednoczone, a na t o ile pieniędzy m ilenialsi odziedziczą po po baby boo m MERS t o będzie największy tak i tak i transfe r w historii międzynarodowe pokolen ia, bo by ło liczniejsze niż zmieniali si ę dlateg o wi ęcej pieniędzy dl a Żydów chodz i o to, że pokolen ie baby boom jeszcz e bogatsze ni ż w pokoj u jes t dosy ć zamożna i na pewn o w porównaniu z m ielenia osob ie, a i m ilenialsi odziedzicz ą dosy ć du żo pieni ędzy, wi ęc apety t bank ów na milenials ów tyc h wzro śnie znacząco jes t te ż tak a prognoza mówiła nie zabi ło mocniej na tym to pokolen ie starsze będą żyły na tyle d ługo i na tyl e długo będą pracowały na d długo b ędą zarz ądzały swoimi pieniędzmi ten transfe r się później w łaśnie te pokolen ia następne b ędą mia ły część w ty m momenc ie, bo je żeli ktoś pewnie n ie będzie chciał przestać pracować maj ą o d 606570 będzie pracowa ł do osiemdziesi ątki osiemdziesi ątki piątki to te n transfe r będzie po prost u s łabszy niż nic by się mo żna by ło spodziewać n ie myślał o ty m w tak i spos ób a, al e na pewn o bior ąc pod uwag ę, a długość życia, a prognozowan ą d ługość życia milenialsów t o w tym momenc ie, a systemy n ie tylk o n ie tylk o w Polsce, al e generaln ie na świecie system y emerytalne nie s ą na t o gotowe t o znaczy n ie będzie mieczy i widzę, że ludz ie w moim wieku t o sob ie uświadamiają, a szczeg ólnie w Europie wschodniej n iewiele, a będzie jaka ś emerytur a n ie tak zdając sobie sprawę z tego, że n ie b ędą m ieli emerytur y, która b ędzie wystarcza ła na godn e życie, a dlatego interesuj ące ty m jak mo żna co ś c o można zrobi ć jak zadbać lep iej swoją przysz łość na własną rękę nie czekaj ąc na rozwi ązania systemow e na zmiany dotycz ące w łaśnie funduszy emerytalnych tylko sam i chc ą jako ś zabezpieczyć tak, bo to jes t dobry pomysł, choć z drugiej strony wiemy tak że wobec reformy tyc h instytucji publicznych i obrot u pieniędzmi tam zgromadzon o też mog ą mieć k łopoty, al e dlatego dobrz e jest mie ć prywatn ą odk ładać si ę prywatn ą emerytur ę, a kt óra jes t zupe łnie niezale żna o d tyc h niezależna od rz ądu w jak imkolwiek kraju nie był, bo ju ż na t o kiedy m łodzi ludzie bardziej pragmatyczn i bardziej sensownie my ślący o finansach b ędą do władzy wejdą w skład tych rządów t o mo że wted y jednak będą w stan ie te n świat trochę poprawić, żeby się to wskoczyl i na g łowy nie zawali ł tego sobie ryt m w tak im razie mo im gościem by ła sam a Kosińska wsp ółtwórczyni prezes firmy l imit las jedna k spadek projekt u wynosi 1019 dziękuję bardzo dziękuję m ówi nam państwo już nawet maj ąc wielki fina ł Warszawa 23 listopada informacje na wyborcza kropkę po uko śnie już nauczyl i zachęcamy do udzia łu zach ęcamy do słuchania kolejnyc h audycji by ł Jan Stradowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA