REKLAMA

"Jej Wysokość Gęś. Opowieści o ptakach"

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:18 min.
Udostępnij:

O tajemnicy ptaków, jak się organizują, jak ze sobą rozmawiają mówi Jacek Karczewski, autor książki "Jej Wysokość Gęś. Opowieści o ptakach".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ja k ja lubi ę te n odg łos t o s ą agencji dzikie chcia ł chodzić naturaln e stycznych styczn e oczywi ście ma m namy śli w ferm a g ęsi ja nie potrafi ę odr óżnić mia łam g ęsi w życiu 3 gęsi mia łam natomiast no moj a w iedza i uch o nie, wi ęc minie starcz a ucho n ie jest zbyt a ż tak by łaby t o odróżnić natom iast doskonal e w ie nasz go ść cz y Widzew mn iejsze Jacek Karczewski auto r ksi ążki je j wysoko ść gęś opowie ści o ptakac h dzień dobry dzie ń Rozwiń » dobry i od raz u pow inna pan i pytanie pan i redakto r jest ona na ty m panie, gdyb y zapomnia łem zupełnie my ślę, że poz a anten ą jeste śmy na tyc h Super tak jesteśmy na to prosz ę pa ństwa z panią redaktor Kłopotowski o d jakiego ś czasu sta ło się odpowiada Ewa na twoje pytan ie tak t o co g ęsi absolutn ie naturalny 100 % otoczyli dz ikie, czyl i dz ikie w tym przypadku sprzedawca by ł to g ęsi zbo żowe, a w łaściwie wg najnowsze j nomenklatur y zdrow e i czasami o d czasu do czasu jakie ś g ęś bia łoczelna też przebijały 100, a tak że żurawie, al e jest g ęsi, a ty um iesz powiedziałeś mi, że Tomasz przynios ły do stud ia tak cz y gatunki gęsi przyniosłem z e sobą 3 gęsi Prostak cz y agenci, kt óre b ędą ga ły umieć odr óżnić tak umiem a po czy m czym się r óżnie mog ło si ę mi ędzy po, al e oczywi ście inaczej wygl ądają, ale nie chodzi tylko gdyb y s łyszał tak jak i rusz zarabia oczywi ście tak sobie troch ę tutaj żartuje przekomarz a się i ustawą z pa ństwa oczywi ście, al e tak rozpoznaje je po g łosie ka żdy z tyc h gatunków o wzyw a si ę trochę inaczej m y najcz ęściej proszę państwa agenc i s łyszymy, k iedy ci ągną na d naszymi głowami szczeg ólnie wiosną jesienią, czyli teraz, bo teraz 10 i tera z trw a w ielka migracja i t e ptak i, które te ptak i, kt óre nazywamy dzikimi misiami, czyli t e, kt óre w łaśnie jesieni ą jak powiedziałem c iemno z naszym i głowami i w północnej Polsce w zachodn iej Polsce t o jes t t o typowa dekoracja n ieba o te j porz e rok u rozmawiamy spotyka m się, że w Warszawie, więc tutaj klucz dz ikich gęsi jest du żo wielk ą rzadkością powiedziałbym, że jest rzadkością ledwie najwy żej o d Warszawy można, b y im bardziej zale ży albo bardziej na p ół a bo im bardz iej na p ółnoc ty m ty m wi ększe prawdopodobn e mają ukochan ą Biebrzą lo s teraz wyj ęła miałabym szans ukochan ą Biebrzą tak on e też będą ci ągnęły, bo t o będą to s ą ptak i, które o te j porz e roku bardz o rzadk o tam zatrzymują ale kt o wie mo że za kilka la t z kolejnymi czy jeszcz e większymi zm ianami klimatycznymi natom iast b ieg zale ży n a na trasie na trasie w łaśnie teg o w ielkiego szlak u, który w iedzie z zachodn iej Europy przez p ółnocną Polskę i skr ęca na p ółnocny na p ółnocny wschód to s ą gęsi, kt óre oczywi ście teraz lecą w odwrotny m kierunku, czyli leciał lecia ł na zach ód, żeby tam, żeby tam zimowa ć wiele z nich zaczyna si ę ju ż w zachodniej Polsce komisarzy będzie tam ca ły czas b ędzie ta m dop óty, b y z ima nie nadciągnie ona ta m czasami nadciąga wcale wted y n ie lecą w rad iu wtedy Niemiec, gdy ż nada l ciągnie t o one dopiero czekają na mroz y, żeby polecie ć w iele będzie czeka ło na mrozy, żeby polecie ć, al e proszę pa ństwa latają w zale żności od w iatru średnio lataj ą oko ło, b y 5060 km na godzin ę al e k iedy maj ą dobry wiatr mog ą t o mog ą polecie ć znaczn ie ponad 100 km na godzin ę 168 zdaje się w ci ągu doby mogą, żeby wr ócić tak kiedy ś by k iedy gęsi, by pójdą spa ć i obudz ą si ę ran o zaw ierusze albo kiedy otworz ą oczy i spojrzą w n iebo i o jak okna uznaj ą, że o dziurze k ilka godz in będziemy m ieli tuta j niez łą zadymka, więc on e si ę pakują ruszaj ą na zachód kilka godz in b ędą k ilkaset kilometr ów albo 1000 k m przed czo łem zimy to nie dla tej osob y z podj ęciem decyzji czy t o jes t naukowcy wiedzą DC akt y wiedz ą, którzy interesują si ę teg o miasta jes t po podejm ie decyzj ę taką jednak g ęś po wystarcz y, że podejrzen iem 13 wszystkich jak jak to jes t, że on e ruszą t o są procesy, które t o s ą bardz o skomplikowane procesy t o są tematy kt órymi naukowcy si ę zajmują, ale w grunc ie rzeczy bardz o rzadk ą, a to, dlatego że s ą bardzo trudne ile w og óle mo żliwe do udowodn ienia w iemy, że tam si ę odbyw a jaka ś pot ężna komunikacja w iemy, że sporo te j komet y komunikacja odbyw a si ę na poz iomie poz a werbalnym tak, bo to no bo to jest ten momen t ta k do wczora j było OKS, bo było - 2 i teraz tera z zrobi ło się - 3 dni jest tak i prost y mechanizm g ęś ma wbudowany termomet r i każda gęś w ie, że spadn ie poniżej - 2 to ma leczy ć t o pewnie inaczej wygląda be z inne czynniki wchodz ą gr ę prawda i t o chyba też jest są g ęsi, kt óre na śladują innych inne g ęsi tak komb inuje po prostu g łośno i bardz o bardz o słusznie t e komb inacje pod ążają w bardz o dobry m k ierunku po p ierwsze, tak jak powiedzia ł my w iemy, że ta m zachodz i bardzo dużą komun ikacji, ale trudno ją na m trudn o ją na m dok ładnie prześledzić, dlateg o że przecież nie biegamy agenci nie mog ą po polsku an i żadnym innym j ęzyku po drug ie, w iemy, że no w łaśnie wi ęzi podr óżują w grupac h rodz innych alb o s ąsiedzkich albo b y w stawach, al e h ierarchia, w których w, kt órych t o grupac h zasiadaj ą alb o zalatuj ą wr ócić w wyraz ie przewodnicy bardz o mo żliwe, że oni maj ą ta m wi ęcej dopowiedzenia to jes t coś c o wierzyliśmy do tej por y alb o właściwie, czeg o byliśmy pewn i natom iast najnowsz e badan ia pokazuj ą, że chcia łbym tutaj powiedzie ć, by co ś brzydk iego, al e postaram si ę nie powiem, by t o coś powiedzieć n ie jes t prawdą prawdopodobnie n ie jes t prawd ą t u wszystk o wskazuj e na to, że gęś bardz o du żo za łatwiają uzgadniaj ąc to, negocjuj ąc między sob ą dolecimy czy n ie czy lecimy cz y n ie lecimy, czyli t o ta cała grup a sąsiedzka, kt óra czasami mo że być tworzy ć w ielkie stad o, które sk łada si ę, na który sk łada si ę z w ielu grup sąsiedzkich jes t wszystko ta m si ęgają decydują lecimy cz y n ie lec imy c iekawe cz y gdzie demokracja wzi ąć przykład, gdy opracowuj e się ca łe tak ie struktur y negocjacj i alb o moderacji prawda by łby na ko ńcu wypracować jedno zdanie tego ludz ie s ą uczeni, lec z s łużą temu narz ędzia wjaz d g ęsi gdzieś to posiadają gęsi gdzie ś to podob a, bo posiadaj ą zaczynam y się teg o domy ślać, że już widzimy, że coś tak iego jest natom iast jak powiedziałem naukowcy omijaj ą ten tema t do ść szerok im łukiem, dlateg o że n ie bardz o niewdzięczny naukoweg o punktu widzenia nauk a potrzebuje dowodów trudn o jej jes t si ę dziwi ć, al e jak w ty m w te j mater ii jak w ty m przypadk u t e dowod y znaleźć w iemy, że że, by g ęsie maj ą bardzo skompl ikowane żyją bardz o skompl ikowanych strukturac h relacjac h społecznych, żeby si ę porusza ć w tak ich relacjac h on e naprawdę muszą by ć bardzo przytomne, bo t o jes t troch ę tak jak tak ja k u nas wyobra źmy sob ie, że żyjemy w jaki ś wsi raczej ws i albo ma łe miasteczko ni ż w ielkim blokow isku bo, bo t e wielkie blokowiska zapewn e w łaśnie dają na m on e anonimowość czase m gęś gęś żeby, żeby dobrze funkcjonować, żeby być szczęśliwą pieni się on a n ie po n ie może pozwolić na to, żeby być będzie na d now ą przeciwnie tam chodz i o to, żeby zna ć, żeby wiedzie ć Kerski niespokrewnione żeby, kto wie dziś wszystk im się lubi aktorsk im się n ie lubi, żeby nad ążyć za zmianami tych zmian jest bardz o du żo i prosz ę państwa żeby, żeby właśnie, żeby nada l na nadzorz e, żeby funkcjonowa ć tak skomplikowanym g ęsi w spo łeczeństwie tak gęś g łupia być nie może no i wracając jeszcz e do d o do kwest ii komun ikacyjnych, gdyby ście pa ństwo spotkali kiedyś stad o gęsi czy t o na wodzie cz y to z gr y dających sobie trawę na jakie ś łączce t o c o państwa uderzy ć d o o zakład t o jes t ci ąg gadanie troch ę ja k jak w kawiarni jeśli ci ągle się do s iebie na odbywają one ci ągle się z e sob ą komunikują, al e ci ągle upewniają się że, że są ze sobą właśnie, że rzecz, że sam obo k siebie szczególnie wtedy, kiedy się, że nie widzą takie kt óre, które znają w łaśnie agenci mam a tat a i dz ieci mam a tat a partnerz y kochankowie, bo tac y te ż zdarzają dz ieje si ę tam dz ieje si ę tam bardz o du żo w iemy te ż np. już w iemy z ca łą pewnością, że g ęsi, które pochodz ą z tyc h samyc h rejon ów np. wyobraźmy sob ie agenc i, kt óre pochodz ą, a wylęga si ę w ujściu Warty alb o g ęsi, które legły si ę gdzieś ta m na na s jak w jakim ś fragmencie, b y w rosyjsk iej czy skandynawski tundr y, k iedy agenci z tamtej trudno t u mądry zlatuj ą na zimowiska znow u pada tuta j has ło uj ście Warty albo Holandii alb o cokolw iek, mimo że t e g ęsi nigdy wcześniej si ę nie widzia ły nigdy wcześniej si ę nie zna ły, bo dz ieli k ilka pokole ń alb o dzieli j e w odleg łości między 1 kolonię, a drugą t o mo że być kilkadziesi ąt cz y nawet 100 km, ale on e na tym z imowisko się poznają one wiedz ą, że to są dz ieci stamt ąd June szukaj ą sob ie partnerów stamt ąd tyc h lokalnyc h partnerów nie mam y pojęcia, jaką t o robi ą to fascynuj ące c o m ówisz o gran icach cz y twoja wiedza i c o czuj e w zwi ązku z g ęsi mi właśnie spowodowa ły to, że w ksi ążkę, kt órej opow iada o r óżnych ptakach podtytu ł opowieść o ptakac h zatytu łowałem je j wysoko ść g ęś czy gdzie ś t ą g ęś umie ścił te ż specjaln ie tak tak może wyżej ni ż inne ptak i jak dobrz e myślę mieściły się wyżej niż inny teat r, poniewa ż tak, ponieważ jest t o moj a pierwsza książka ma m nadziej ę, że n ie ostatnia si ę twierdzi ć na pewn o n ieostatnia 25 marca, czyli za k ilka miesi ęcy ma mie ć premier ę drug a ksi ążka zupełnie inna pod każdym względem odpowie pa ństwu tylk o, że osobach, al e wracaj ąc do tej książki moj a p ierwsza książka tak si ę sk łada, że gęsi to są moje ukochane ptak i zawsz e tak by ło zawsz e byłem by łem jakoś połączony z g ęsi i i nie mogła si ę chyb a inaczej nazyw a powinno państwo, k iedy zacząłem pisać książkę oczywiście nie miała poj ęcia, jaki będzie tytuł te j ciężkiej tytu ł, bo kilka p ierwszy tytuł to by ło kocha m szpak i a bo zwykl e we wrześniu szczyt u w tytule kocha m szlaki, poniewa ż by ł jest ta m spor o p isze o spadkac h w p ierwszym rozdziale i to jedne z mo ich ukochanyc h tak zdecydowan ie mam ogromn ą s łabość d o do ataków Killion Pisa Pisa pisano o n ich du żo i wiecie państwo polskie pa ństwo na tym koncentruj e się skupiać się nagle widzicie ta m różne szczeg óły, by z postrzegać zupełnie now e nowe rzeczy i tat a pasja ta miłość tam ro śnie i pierwszy tytuł książki t o by ło kocham szpak i potem pomyślałem sob ie, że mo że kocha m Czajki poniewa ż, ponieważ Czarni też s ą wciąż te ż s ą to taki, który bardz o lubi przypom inam sobie, że może może w og óle kocha m ptak i taki powinien by ć tytu ł a ż wreszcie przechodzą ostatnie lot y o d, a od zdan ia typu KH w og óle odszed łem o d miłości wola łem żeby, żeby ją po Kreta jes t Wola wielko ść ma deklarować ta mi łość w ksi ążce, bo ma m mam wrażenie, że jes t tak ma m sporo, chocia ż n igdy n ie u żywam s łowa Naeem natomiast tytu ł jej wysoko ść cz ęści g ęś wysiedziała się razem wykluł si ę raze m razem z książką to znacz y wiedział, że z t ą ci ężką, bo on pojawi si ę dopiero pod kon iec ksi ążki, k iedy zacz ąłem pisać rozdzia ł, który te ż tak się nazywa ostatni rozdzia ł je j wysoko ść więź potem pomy ślę sobie, al e zaraz t o jest tytu ł dl a ksi ążki wydawn ictwo by ło trochę zak łopotany, bo z 1 strony, mówi że fajn y tytuł, a z drugiej strony zaraz, ale ludz ie b ędą szl i będą kojarzyć tylko wzgl ędami i nie daj Boże jeszcz e zdrow ie, czyl i g ęś mi domowym i ty m czym pa ństwo mogli ście t o kojarzyć z przepisami tak ie z przep isami kuchennymi n iestety c o by łoby doj ście smutne no i ostateczn ie tytuł brzm i jej wysoko ść wi ęź opowie ści o ptakach t o opowie ść o agencjac h jes t ostatnim rozdzia łem twojej ksi ążki jes t i nie bardzo podoba ł si ę pocz ątek teg o rozdzia łu, gd y opow iadasz o pewne j g ęsi i je j życiu emocjonalny m życiu emocjonalny m jej i je j partner ów rzeczywi ście czytając t e h istorie wczuwa m si ę w jakoś w ty m perypet ie dramat y radości zostan ia po brata o npo prostu da ń Opera mydlan a patrzymy pod ziemi ą tak, jakby śmy odczuwam, jakby śmy czytal i o ludziach t o by ł tw ój celow y zabieg, ale jest tak że co ś g łębszego ta historia pow iedz kilku słowach, skąd si ę wzi ęła swe j ksi ążce bohaterka m a na imi ę pi ęknie Mercedes, kt o inny do m iejsca nada ły na je j partnero m to on wobe c historii t o imi ę zosta ło nadane nadan e w Instytucie, kt óry dz isiaj nazywan y Instytutem Kalou Karola Lorenca, że si ę dz ieje w Austrii Karol Lorenc, którego by ć może pa ństwo kojarzycie n o do ść, żeby bogat a, ab y osobowo ści i tak a rewolucyjn a osobowość powiedziałem je śli chodz i o nauki przyrodn icze, ale nie tylk o nauki przyrodn icze społeczne w og óle po ty m, k iedy dosta ł Nobla postanowi ł przejść na emeryturę, ale jak t o często byw a z w ielkimi wielkimi ludźmi, ty m bardz iej rewolucjonistami teg o emerytur a bro ń Boże nie oznacza ła, że teraz n ie będzie nic robić przec iwnie ich mia ł spok ój o d tak iej regularne j dzia łalności naukowej m ógł skor o mógł skoncentrowa ć się skupi ć na ty m co kocha ł najbardziej i po swojemu i osiad ł na na d n iewielkim austr iackim jez iorem, a w austr iackich Alpach tam rozpocz ął swoje dz isiaj troch ę zapomn iane, al e proszę mi zaufa ć bardzo bardz o wa żne dl a właśnie nau k przyrodn iczych tak jak powiedzia łem i racj ę t o powtórzę spo łecznych w og óle badan ia, a t e badania prowadz i w łaśnie na gran icach na kaskach n ie przez przypade k wybrał wi ęzienie przez przypadek wydał wygra ł wybra ł Kawki swo ich badań, dlaczego w 2 są barak i, kt óre b y taki w ogóle wbr ew pozorom są całkiem podobny do na s prawie lini ę pod w ieloma wzgl ędami pewnie stąd ta o d zawsz e fascynacj a ptakam i fascynacja ludz i ptakam i, ale gęsi i Kawki są być mo że jeszcz e bardz iej podobn y do ludzi ni ż wiele innych ptak ów, a t o z powod u ich obyczaj ów i ich życia prywatneg o tego, że wiążą si ę pary przewa żnie na ca łe życie czasam i się rozwodz ą czasam i rozwodz ą się na dobre czasam i do siebie wracaj ą po jakim ś czas ie bardz o s ilne więzy rodz inne, które trwaj ą całymi latam i z pokolen ia na pokolenie różne jeg o r ęce, bo tych, dlaczeg o tak podobne do nas cz y to my ślę że, s łuchając nasz drug i program t o rzeczywi ście wielu słuchaczy zda ł sobie z tego spraw ę ojca te n Lorenc zacz ął bada ć g ęsi Kawki c o zaczął badać gęsi kaczki zaczął bada ć jak n ikt przed n im, a polegało na ty m że, bo przed Lorenc t o było tak że myśmy badal i tę myśmy badal i te t e zwierzęta n ie tylko s ikawki oczywiście, ale t o by ł szalejący behawioryzm polega ło na tym, żeby zwierzęta poddawano różnym bądź poddawano różnym, bo s ą ju ż serwowanyc h reakcje kłopot polegał na ty m, że najczęściej w iedziano, jakie maj ą by ć reakcj e trudno, żeby by ły inne, bo tak im zadawan o bod źce tak ie by ły zwierz ęta w og óle tak, a ptak i w szczeg ólności by ły traktowan e jak głupot, al e jak tak ie biologiczne automaty w wodz ie z bodz iec reakcja, żebyśmy o d raz u ucieka tak ie mi ęso przychodz i przychodz i pa n dok ładnie dok ładnie t o zwierz ęta były pozbaw ione by ł kompletn ie rozum u pozbaw iane kompletn ie rozumu by ły pozbaw ione emocj i by ło to bardz o na rękę, bo t o był te ż cza s cza s takiego t o powiedzie ć hodowlę zwierz ąt zam ieniano na produkcj ę mi ęsa al e, ale lask u paradoksalnie w iemy o wiele więcej o emocjac h zwierz ąt ich życiu wyższym natom iast skal a produkcji mi ęsa jes t o w iele większa niż kredyt o czas, kt óry chce m ówić Protas obstaje to jest pewien smutn y paradok s im wi ęcej w iemy o zwierz ętach o tym jak czuj ą tym wi ększa planujem y między, tym bardziej i tym więcej stworzyli śmy ich oboz ów takie, których traktujemy je absolutnie jak o rzecz absolutnie dlateg o powiedzia łem tutaj bardzo powiedzia ł chciałby, żeby zabrzmiało bardz o dosadnie czyli, bo już nawe t n ie hodujem y g ęsi m ówimy m ówimy o hodowli g ęsi domowych już n ie hodujemy krów ju ż n ie hodujemy oraz Lucia zrobimy tylk o m y produkujemy dr óg produkujem y Żywiec mięso t o jes t t o czy m dz isiaj si ę zajmujemy w ka żdym razie na ty m właśnie w trakc ie wracaj ąc do IT wielu r ęce la co on i zrob ili to on i wyjęli t e b iedne zwierz ęta z laboratoriów po badan iu na zwierzętach zawsze odbywały si ę w laboratoriach to jest t o jest to c o powiedzia łaś mi ęso przychodz i bijesz ucieka ć jak Lorentz powiedział, że w życiu n ie nie dow iemy si ę n iczego zwierz ętach, je żeli będziemy w ten spos ób traktować, jeżeli w ten sposób b ędziemy badać zachowan ia, bo t o za zachowan ie naturalne żadne zwierze naturaln ie w laboratorium n ie występuje tak samo żaden człowiek n ie występuje naturaln ie więzienia alb o w oboz ie koncentracyjny m, a więc wyjm ij m y t e zwierz ęta w zabierz mn ie z laboratori ów, a pozwól mi pozwólmy im żyć w ich naturalnym środowisku i w ówczas badajmy, ale pojawił si ę proble m jak bada ć gęściej kawk ę, która uc ieka na w idok, która by ć mo że jest funkcjonuje w je j naturalnym środowisku w je j świecie tak dale j tak dalej al e b y w idzi cz łowieka i uciek ł na wieży nog i zapas albo rzeczy, bo zapa s odległości 200 czy 300400 m Lorenc postanowi ł postanowi ł zdobyć zaufan ie ptaków, z którymi który, kt óry chcia ł bada ć tak d ługo zdobywał zaufan ie tak długo bywał z n imi aż w ko ńcu go zaakceptowały najpierw jeg o po ty m jeg o asystentów, dlateg o że t e badania bardz o szybk o si ę rozrosły by ły rzeczywi ście absolutnie rewolucyjn e badania, wi ęc by ł ca ły szta b ludzi i du żo więcej g ęsi i kawe k i ca łe Towarzystwo bardz o multikulti ze sobą ta m żyło nad ty m jez iorem obserwowa ło si ę nawzajem racji, bo tak, że w imieniu Mercedes tak jest w łaśnie była 1 z tych g ęsi, kt óre obserwował t o by ła 11 z tych g ęsi do obserwacj i prosz ę państwa polegała na tym, że każdy każdy pta k mia ł sw ój dziennik ka żdy, b y tak mia ł swojeg o obserwuj ącego i on i obserwowali i i t o c o w iemy ogran icza po Lorenca t o zupe łnie inna inna historia niż t o c o widzieliśmy poprzedn ik, mimo że, o czy m opowiadają państwo ju ż na poprzednim już w czas ie naszeg o poprzedniego spotkania, m imo że g ęsi tradycyjnie t o były te byt y t e na święcie świętych ze świętych Kraków nas i przodkowie nie tylk o oni w idzieli w nich w łaśnie braki w tak i bóstwa być może, b y byl i o wiele mądrzejsi o d nas, kt órzy w idzimy w n ich mi ęso ja przeczyta m państwu fragment ja ch ętnie pos łucham sa m początek je j wysokość g ęś h istoria pewne j miłości Mercedes przysz ła na świat nad jeziorem, al e w Austrii mają 71010 . rok u 1979 roku, zan im się obejrzała minął ro k i razem z rodze ństwem opu ściła rodzic ów pocz ątkowo ca ła czw órka trzymała si ę razem, ale z letniego jes t bliska młoda Gandawa wr óciła sama we wrze śniu w idywano j ą Gąsiorek o imieniu Nilsson tutaj pierwszy ch łopak jego zalot y nie zrobi ły na nim wi ększego wra żenia, bo wybra ła Towarzystwo pewne j m łodej par y min ęły 4 miesiące, zanim zrozumiał, że t o strata czas u i posz ła swoj ą drog ą w marc u 1981 roku spotka ła Nani Wilsona i znowu d a m u kosza latem zalecał si ę do niej jaki ś inny Gąsior, ale n ic tego n ie wyszło wtedy jak spo d z iemi znowu pojawi ł si ę Wilson, iż ty m raze m zosta ł przyjęty mija ły miesi ące zbli żała si ę kolejn a wiosna zara z do niej wr ócił, al e przedtem Poznajcie Floriana i tutaj staw iam kropkę jes t t o państwo przeczytajcie sami t o jest tylk o pocz ątek tej historii t o jest pocz ątek h istorii pewne j mi łości tam się strasznie du żo dzia ło prosz ę pa ństwa, jeżeli jeszcz e nie kupili ście ksi ążki wysoko ść gdzie ś t o wart o kupi ć chocia żby dl a te j dlateg o romansu, jaki jeszcz e inny agenc i przynios ła, a przynios ły jeszcz e, a przeprasza m zapyta m Mercedes nale żała takich Mercedes obo k gada t o jest ta dla aktor t o jest ta gęś, która t o jes t Europejska sił ucha szar a g ęś protoplast a zreszt ą naszyc h naszyc h g ęsi domowyc h, ale wracajm y do tego masz Gęga masz głos Gęga wy tam gęgawy uwag a prosz ę pa ństwa ja tuta j uprzedzamy, bo głos gazet to n ie jest najni ższych g łosów s łuchamy, ale troch ę w jeszcz e przez momenc ik przez momen t gor ąco do tego pierwszego, bo t o państwo zobacz ą tera z wyra źnie r óżnice tylk o fragmenc ik czy t o jes t także w ty m wypadk u było więcej 60 lat z teg o, że miał innych w ładz, bo więcej, ale te n g łos rzeczywi ście różni różnice też biorą si ę stąd, że w przypadk u gęsi zbo żowych tuta j mieliśmy całe stad a w łaściwie w iele sta d natomiast jeśli chodzi o si ęgały kt órą, kt órej słuchaliśmy no t o by ły zaledwie 2 ptaki poszukuj ące d o do s iebie i stąd z t ą r óżnica jak najbardz iej ale, ale si ęgałaby odzyw a si ę jednak mocn o inaczej ni ż niż g ęsi zbożowe cz y szczeg ół czy tym bardz iej g ęś białoczelna, kt óre też tuta j dl a państwa, kt óre są, które odzywaj ą si ę jeszcze bardz iej subteln ie ni ż boj ówki rozmawiajmy o tym, o czy m wspomina łem już te j audycj i o życiu rodz innym ta k w ty m wypadk u gęsi, bo te n jes t tak że wszystk ie ptak i maj ą zasady życia rodz innego wszystk ich s ą takie sam e prawd a mnie najbardz iej porusz a t o związanie i zwi ązanie Paddy zwi ązanie z rodzin ą i t o okazywanie emocj i czyl i gd y gęś utrac i rodziców, gd y gen utraci partnera c o się wówczas dz ieje jak sob ie radzi ć z t ą sytuację jak t o jest ma łego Świątka może straci ć rodziców i c o wtedy ma łego dziesi ątkom może może straci ć rodz innego lub tak i k iedy on o traci rodzic ów alb o kiedy si ę zgubi no to straszn ie t o prze żywa takie ma łe, by nawi ązki biegają, bo jes t d o tak i jest stadion si ę mo że zgubić, dlateg o że rodz ice w 2 o obydwoj e rodz ice polecieli szukać ogarn ąć jak o n one nie tyle polecia ła oni nie tyl e rzeczy trudno sob ie pochodzę z trude m sobie wyobrazi ć rodzic ów, którzy b y w przypadk u g ęsi, którzy odlatuj ą zate m zostawiaj ą swoje swoje dz ieci, bo to s ą ptaki, kt óre b ędą po święcały życie w sens ie ca łkiem dos łownym w obron ie swo ich swoich PiS skończy to b ędzie listy to będzie pies czy t o będzie kot t o b ędzie cz łowiek o n tak jak powiedzia łem mog ą ryzykowa ć życie, al e zaraz to nie musz ę si ę czegoś dowiedzie ć si ę pokarm dl a tyc h ma łych i się bierze stąd, że gęś jes t prz y n im pokazuj e co mecz bez nadz iei ju ż gęś tron ie i przynosi rodz ice okazuj ą pokazuj ą swoim swo im dzieciom co one mają je ść, dlateg o że wyobraźmy sobie, że jesteśmy malutk ą, skąd przychodz imy na świat przychodz imy już, jakby wypowied ź mocno przygotowan i do tego, żeby maszerować samemu w te n świat cz y maszerować mo żemy, al e op ieki oczywi ście i przewodn ika i nauczyc iela rodz ica kr ótko m ówiąc potrzebujemy, więc je śli jesteśmy tak ą w ąską, która właśnie wykluła si ę z jaja kt óra, k iedy odpocz ęła po tym, po w ielu godz inach wykrywania światu prosz ę państwa jes t naprawdę trudne tra start w życie, bo to wyobra źcie sobie, żeby walić głową mu r niemalże dosłownie prze z kilka alb o kilkana ście godzin tak mniej wi ęcej wygl ąda wykrywan ie wykrywan ie się jaja ma łe i gąski n ie tylk o zreszt ą Gąska ile ta m wok ół jakiego ś gatunku konkretnie może le żeć i wokół ile tak ich, godz ąc się wyklu ć w 2 w b ieli w gnieździe wszystk o zależy o d tego b y jak jes t sezo n jak do świadczeni s ą rodzice w jak iej kondycj i by ła by ła matka, bo mo że znieść 2 albo cz y jaja może znie ść ich 6, a może w ogóle n ie zniesie, ale w tak im razie n ie mamy nie mam y na ma łe gąski g ąski si ę wyl ęga odpoczywa i po jaki ś tam 24 godzinach zbierania zb ierania siła czasam i po 48 zaczyna podkopywa ć t o c o wokół n iej rośnie, b o na te n odruc h już ju ż Malone nie ma pojęcia t o c o podkopywa ć t o c o podsumowywa ć co wart o pozbywa ć podpowiada mi rodzice be z sens u byłoby napisa ć się jakimś fas t foodem podcza s spraw ę, że tak wyra żę podcza s gdy obo k tu ż obo k rosną jakie ś wojn y Żyłka może nie wygl ądają tak dobrze nie może n ie s ą tak łatwe do zerwania, al e s ą o w iele bardz iej s ą bardz o warto ściowe, więc mam a tat a b ędą pokazywały c o je ść co wybiera ć tego teg o ca łego g ęstego trawnika przez my śl te j sytuacj i, gdy go dziesiątka zostaje si ę latem lu b sierota, kiedy osi ągną zostaj e sierotom zostanie półmaraton t o co ze rodzic, kt óry zosta ł za ś tak zast ąpi ma więcej więcej robot y, bo oczywi ście łatwiej gdyby, kiedy mam a tat a razem opiekują si ę pi ątką cz y nawet dwójką rodze ństwa racze j, niż kiedy jes t tylko 1 mama, kiedy stała tylk o mam a alb o tylko tata albo 2 etatów, bo t o się te ż te ż n ierzadko zdarz a w przypadku gęsi, al e zaraz znaczy, że by ła tr ójka wcześniej mog ło być mogą by ć uk ład tr ójkowy, by zdarzają si ę zdarza ły się geje si ę zdarzaj ą się trójkąty tuta j jest cel Mercedes przyłączyła si ę do pewne j pa n tak pocz ątek takie tak ie sytuacje mog ą mie ć miejsce byw a także by, że jes t sobie 2 Gąsior w parze i on e sob ie przysięgają no bo n ie pow iem, że g ęś sobie przez ruc h, a wi ęc on e sob ie przygl ądają przysi ęgają jak ąś gęś, kt óra im zn iesie i i wy śledzi jaja kt óre, a dziećmi potem on i si ę zajmuj ą n iestety tak ą rodaczk ę n p . sp ędzają, a czasami czek a aż sam i tworz ą ca łkiem szcz ęśliwe tr ójkąty, chocia ż typow y typow y jedna k typow a konf iguracja jak pa n z imna gęsi to jes t oczywi ście Gąsior g ęś w zale żności o d gatunk u w zale żności o d warunków kolonii i t d. są t o pary, które b ędą zdawać sob ie dogodne b ierne dozgonnie w ierna czasami też zamiennie no i c o zara z go początkowo z imy zostaje z balsamy do porz ądku oddaj zostać zostaj e sam e zgubiło si ę w stadzie oddali ło si ę więc, b y b iega w kompletnej desperacji lamentuj e m y by śmy powiedzieli że, że płacze krzycz y jest nasz kra j w łaściwie h isterii bo, bo to gęsie jedna k te 2 lektury naszego kraj u dok ładnie właściwie, dlaczego ją rozważy zagraniczne m inister sklep ie na ulicy reakcj a jest reakcj a prosz ę państwa identyczna to co si ę w ówczas dzieje t o, że ten rodzi gdzie ś tam nagl e si ę pokazuje alb o dz iecko jes t adoptowan e gęsi szczególnie te, które gnie żdżą si ę w si ę w koloniach Unii jes t jaka ś tak a zasada, kt órą miałem powiedział wszystk ich dzieci s ą nasz e wi ększa Kolonia ty m łatwiej o adopcj i uwaga n ie wszystk ie par y chętnie adoptują, ale pr ędzej cz y później znajdz ie si ę par a, która zaadoptuj e takie jak należy zachowywa ć jak tak ie jak ma łe dzieci ątko biegaj ącą podchodz i do n iego GM odchodz i podchodz ą do n iego podchodzi do n iego rodzina, b y i to ju ż jest to si ę połowa sukces u, dlateg o że on o d razu b ędzie czuło si ę bardziej bezp ieczne będzie będzie czuł jaki ś taki komfort wynikaj ący z teg o, że ma, że rzecz, że ma właśnie opiek ę, że m imo, że przebywa ło w stadzie gęsi, czyl i na ok o było w iele g ęsi t o zachowan ie te j rodz iny b ędzie zrozumia ły dl a Gąsiorka taki przeka z to m y tu jeste śmy, cho ć do nas m y si ę tob ą zajm iemy tak to są być mo że s ą bardzo t o w głosie może s łychać w drobnyc h zachowaniach s łychać prawda Gąsior adwoka t świadomie tak rodz ina adopcyjna te ż rozum ie, że chc e adoptować tak jes t jak najbardziej o w iele łatwiej to t o jest to t o jest c iekawy moment, dlatego że o w iele łatwiej trafić g o do rodz iny adopcyjnej Gąsior, odk ąd ma łym natomiast takiego dziesi ątka, który ju ż niekoniecznie są w dziesiątkę jest świętością jest pow ie, gdz ie chodzili adoptują dz ieci zupełnie ma łe powiedzielibyśmy, że są nastolatkami t o one wcal e tak łatwo nie będą mia ły i prosz ę pa ństwa większe problem y wcale nie są nad adopcyjne j rodz iny rodzice tylk o uwag a adopcyjn y rodze ństwo, a po prostu n ie chc e dzieli ć si ę czase m miłością uwagą wchodz i i uwag ę rodzic ów, kt óre sob ie wydeptał wybiega ła czasam i wydawało jak ąś pozycję w tej swoje j rodz inie nagle pojaw ia si ę ktoś z zewnątrz, a to by łby za zagrozić, wi ęc c i, którzy najbardz iej oponuj ą w takich razach m ówimy właśnie o tak ich opcjach nastolatków t o wcale n ie są t o wcale nie są adopcyjn y rodzic raz ju ż t o podkre śla, al e adopcyjn e rodze ństwo jeszcze pa ństwu powiem, że agenc i rozpoznają si ę po p ierwsze po głosach po drug ie, wszystk o wskazuj e na to, że rozpoznaj ą się przed e wszystk im po g łowach Aga po liczbach i robią dok ładnie rozeznać różnych st ąd te ż mają takie mark i barwione takie są wzrokowcam i tak i mają o wiele lepszy wzrok od na s, wi ęc bardz o możliwe żony cz y też widzą więcej, lec z na pewno widz ę te ż wi ęcej szczegółów nam si ę wydaj e, że ten ro k może nie jest aż tak wa żną Kraków, bo taki, b y ptaki maj ą małe oczy, ale m y małe ocz y w stosunk u do na s natomiast w stosunku do cia ła do swojego ciała maj ą ocz y ogromne żadne inne zwierzęta maj ą stosunkowo tak du żych oczu ja k jak taki, bo prosz ę te ż pamiętać, że co widzimy w tak ich t o c o wystaj e z ptasich twarzy t o c o nazywamy o oczy ma te ż oczywi ście wierzchołek g óry lodowe j, bo o w iele wi ęcej schowany jes t chowany jest wewn ątrz czaszkach oczy ptak ów s ą naprawd ę bardzo du ża gęsi rozpoznaj ą si ę po twarzac h po liczbach i c o ciekawe ten sa m spos ób rozpoznają te ż na s ludz i opiekun ów wcale n ie po ty m, jak jak jeste śmy ubran i, al e dok ładnie po po szczeg ółach twarze t o oczywi ście po sylwetc e po zachowaniu po tym c o by śmy nazwal i komunikacją n ie dba, al e go dziesi ątka tog i wszystk ie dz ieci dorastają staj ą si ę nastolatkam i jak powiedziałeś zaczyn a swoj e życie doros łe cz y zaczynają łączyć się pary c o tak pi ęknie zostało opisane jes t jak łączyć pary z jedynki okre ślenie, które naprawd ę such y z m ówi c o zaczynają zaczynaj ą chodzić z e sobą o a ż tak zaczynają chodzić z e sob ą większość ten to jest c iekawe g ęsi że, że on e, kiedy wchodzą w ten te n wiek dorosły to jeste ś tak i wiek troch ę jak jak u na s znowu, czyl i w iek takiego w ielkiego zw ątpienia kryzys ów to żsamości osobowo ści osobowość skoro tak wszystko wie on e są kontrole wida ć to widać pogran icza Widera młody gęsia po ty m, jak się zachowuj ą wyglądają wygl ądają na mocno mocną stroną aw izowane są bardz o nie śmiałe unikaj ą kontakt u wzrokoweg o z innymi ksi ężmi pochylon e g łowy chwil ę nie zamiast biegania i t d. tak dal i widać, że si ę czuj e ma ło komfortowo to jest ten te n cza s, kiedy on e ruszaj ą pierwsz ą wielką swoj ą w ędrówkę bo, bo kończy się gdzie ś ta m lato i trzeb a leczy ć na z imowiskach na zimowiska to jest t o jest dl a n ich wszystkich dla dl a tyc h m łodych pokole ń spory spor y stres one wted y s ą ju ż na prog u dorosłości wtedy zaczynaj ą się właśnie p ierwsze związki pierwsze relacje w iele z nich b ędzie na pr óbę, a czasami b ędą ju ż zwi ązki na dobre g ąsiory mają inicjatyw ę gąsiory podrywaj ą się ta k w razie, ale t o agenci decyduj ą o ty m czy b ędzie z nim czy n ie będzie takie zwi ązki rozpadaj ą si ę tak sam o często wybor u g ęsi, jak i wybor u Gąsiora wi ększość zwi ązków t o b ędą związki n o teraz spotyka m się z tym Gąsiorek rozci ąga si ę i i zobaczymy c o z teg o będzie, al e są te ż ptak i, kt óre spotykaj ą się jednocześnie wi ęcej ni ż 1 partnerem i lepiej, żeby ci alternatywni partnerz y partnerzy o tym nie wiedzieli, bo b ędzie na pewno awantura s ą ptak i, kt óre zdecydowan ie szukaj ą szukają zadym y tak byśmy pow iedzieli s ą tak ie które, które wiod ą spokojn e życie wi ększość g ęsi zak łada rodz iny czy jes t w parz e wcze śniej, ale większość z n ich zakłada rodz iny gdzie, k iedy maj ą po 34 lata, a czasam i są tak ie pary czy są tak ie brak i, które zakładają też rodz iny, k iedy s ą dużo starsze, kiedy maj ą nawe t b y kilkana ście la t g ęś na wolno ści żyje 20 czasami 30 lat, więc t o jest to jes t na wolności mówimy o stanie tak im zupełnie naturalny m tak t o bior ąc pod uwagę wszystko to daje si ę mo że przydarzy ć tej tak że długo, że żyje długo najwi ększy znacz y trudn iej jest do p ierwszego roku drug i jest prze żyć, wi ęc świętować p ierwsze urodziny drugie trzec ie też nie jes t tak łatwo al e, ale pierwsze urodziny są najtrudniejsze nie tylko agenc i prosz ę państwa t o jes t stała statystyk a w ca łym świecie przyrod y dz ieciaki s ą po prost u zjadane m łodzież nic n ie w ie o świecie, więc te ż często jes t zjadana n ie w ie co jeść czasam i si ę zatruwaj ą, gdy jes t bardz o s ilna wypadkowo ść i je śli już rozmaw iamy o życiu intymnym gęsi to pozwol i pozwól pozw ólcie pa ństwo, że przeczytam jeszcze 1 bardzo kr ótki zreszt ą fragment książki jak tylko chc e jak tylko chc ę państwu przypomnie ć albo powiedzieć ty m, kt órzy tera z w łączyli rad io, że rozmaw iamy o książce rozmaw iamy o tak dlatego, bo wyszła tera z ksi ążka je j wysoko ść gęstość opowie ści o ptakac h pa ństwo słyszą Jacka Karpińskiego autor a te j ksi ążki wyda ło wydawnictwo poznańskie, jakie daj e głos i t o jes t fragmen t, że z te j książki z podrozdzia łu seks n ie jes t najwa żniejszy t o właśnie se x wżyciu gęsi wydaj e si ę mało istotne w każdym razie jes t g o niewiele on si ę jeszcz e wyryw a, ale je już t o n ie interesuje t o c o czyni szcz ęśliwą i naprawd ę buduje zwi ązek t o due t tr iumfalny jeśli kochasz będziesz krzycze ć raze m z nią to tak wygl ąda agenc i prosz ę pa ństwa t o życie emocjonaln e rytua ły są bardz o złożone bardz o skomplikowane, ale okazuje si ę, że t o, że je śli chodz i o sek s to to tego zad łużenia tak czy słucham z przyjemnością, ale my moglibyśmy powiedzie ć wszystk o to co jes t w książce w te n sposób j e jak chcę pa ństwa zach ęcić do przeczytania dow iedzenia si ę więcej wciąż jes t dużo wi ęcej proszę to jes t nasze drugie spotkan ie, kt óry o d mówimy o ptakac h, al e jeszcz e się spotkam y pewn ie las, by na m porozmawia ć o ptakach, który do te j por y nie bardzo podoba się te n pomys ł jak najbardz iej spotkaj ą si ę, a zako ńczy może była gęś zbo żowa tak agenci grama, a tera z jeszcze by ła uczeln ia kolejn a kolejn y gatune k, który by ć mo że w ty m momencie gdzie ś, gdzie pa ństwo s iedzicie na s łuchacze właśnie, b y ci ągnie wysok ą zdecydowan ie wi ęcej tak iego Sulejman oraz od w izyt kw ilenie tak jest t o jest t o jes t na j na j subteln iej szych z g łosów z g ęsi głosów, jak ie u na s normaln ie s łyszymy zresztą w tle by ło te ż spor o innych ptak ów, al e gęsi prosz ę państwa to jes t Święty magiczny g łos, kt óry zdan iem naszyc h przodków nie tylk o naszyc h przodk ów budzi ł świat do życia, a czasam i zabiera ł go z imowy sen je j wysoko ść g ęś wydawn ictwo poznańskie Jacek tysk i bardz o dz iecku dziękuję cała przyjemno ść po moje j stronie niech tak nie g ęsi będą zwami prosz ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA