REKLAMA

Jak zaspokajać ludzkie potrzeby przy zużyciu najmniejszej możliwej ilości energii?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:39 min.
Udostępnij:

- Każda forma skoncentrowanej energii jest złem. Czy to jest energetyka odnawialna czy jakakolwiek inna. Natura funkcjonuje na minimum energetycznym. Cała biosfera szuka minimum energetycznego. I to jest droga - mówił dr Ludomir Duda, termodynamik i audytor energetyczny.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wiecz ór pa ństwu dz isiaj mo im go ściem jes t pa n Ludomir Duda w ierni s łuchacze naszego Radia, a w szczeg ólności tyc h audycj i, kt óre prowadzą wiedz ą że, gdy pojaw ia się nazw isko, a Ludomir Duda zaznacza Ludomir, bo też bywał w naszy m rad iu Tomasz Duda sy n Ludomira Dudy t o będzie mow a alb o o budown ictwie zr ównoważonym, a albo coś si ę oczywi ście wszystk o łączy o domach ekologicznych alb o o ty m c o zrobi ć byśmy, jeżeli tak jes t mog ą Rozwiń » w szczeg ólności dzieci 1 słowem kojarz ą państwo z nazw iskiem pad a Ludomira Dudy tematy myślą pa ństwo, że to b ędzie co ś z teg o, a tymczasem n ie prosz ę pa ństwa te n progra m będzie pa n ludom i że Dudzie dobr y wieczór to w iecie pa ństwo przyszła krysk a na Matyska rozmaw iamy tera z o pan u, a t o dlatego, ponieważ mam t u przed sobą pretekste m do tej rozmow y przecież jes t to c o si ę wydarzy ło w pa ździerniku, a m ianowicie na tych w ielkich jak t o nazwać targac h n imi pa n podpow ie co w Poznaniu i kr ew w ielka impreza prz y okazj i targów an i będący przy okazj i cz y cyk l konferencji poświęconych ochron ie środowiska czy t e same targi, kt óre są prezentowan e r óżne technologie związane z e środowiskiem Otóż mogę powiedzieć ja tam była lu b w ino piłam, chocia ż nie teg o rok u, al e kiedyś była od na s dosta ła ta m nagrod ę za swoj e dzia łania dz iennikarskie n a rzeczy zr ównoważonej gospodarki, a tak że t o c o robi ę zwi ązku z transformacj ą energetyczn ą, al e nie o d mn ie rozmowa rozmowa z ludem, że Duda pa n Ludomir Duda otrzyma ł właśnie ma m przed sob ą dok ładnie poznać 10 październik a w kategorii promoto r czyste j energii dyplomam i nagrod a główna w kategor ii osobowo ść podpisani prof. Maciej Nowicka Magdalena Dutka prezes zarz ądu Abris i prof . Krzysztof Kasprzak przewodnicz ący rady programowe j wszystk ich tyc h wydarze ń, kt óre wydaj e wydawn ictwo Abrys gratuluj e osobowo ść dzi ękuję bardz o jeste m zażenowany no właśnie t o jes t dobr y momen t o ty m, b y porozmawia ć, jaka by ła pana drog a do miejsca, kt óre pa n teraz zajmuje do teg o czy m się pa n zajmuje, gdy się w życiu pan a imi ę nazw isko to można znaleźć tak ie my ślenie, że pan naukowcy maj ą też pa n i praktykiem, ale też może znaleźć to ja m ówię, że pan i praktykiem i nie mo żna też znale źć okre ślenie wynalazc a auto r k ilkunastu patentów no właśnie t ę drog ę chcia łem pan a zapyta ć mo że, zan im dań b ędą też m ówił o te j drodz e do ciepłej coś, czeg o nie powiedzia łem na uroczysto ści wr ęczania teg o wyróżnienia an i pytam, dlateg o że chcia łem tamtemu gran e zajmowa ć zby t d ługo czasu, ale jak ju ż rozmaw iamy o te j drodze myślę, że t o co chcia łem wtedy powiedzia łam pow iem tera z jes t n a rzeczy Otóż miałem przygotowan e tak ie przem ówienie miałem kiedy ś se n śniło mi się, że w Polsce odkryt o ogromne pokłady tan iej czyste j energii tak iego bia łego z łota się obudzi łem zrozumia łem, że najczystsza energ ia ta, kt órej n ie potrzebujem y, a na naj obf iciej czy m źródłem s ą inwestycje efektywno ść energetyczn ą tam spowodowa ła, że moj a życiowa aktywność skupiła si ę na poszukiwaniu sposob ów zaspokajania podstawowyc h potrze b ludzi prz y mo żliwie najmniejszym zapotrzebowan iu na energię s ądzę, że w łaśnie z teg o powod u znalaz łem się dz isiaj tuta j wted y dz isiaj i korzystaj ąc z okazji chcia łbym podzieli ć si ę z pa ństwem pewn ą refleksj ę Święty Jan Paweł II przestrzega na s przed cywilizacją śmierci mo im rozum ieniu okre ślenie oznacza t o o wiele wi ęcej niż tylk o n ieakceptowane przez ko ściół sposob y kontrol i urodz in, żeby w pe łni zrozumie ć, żeby w pełni zrozumieć potrzebn e refleksj a na d istot ą życia najszerszym rozum ieniu życie t o zmieniaj ące życie to trwaj ący m iliardy la t proce s ewolucj i, kreując cora z bardz iej r óżnorodne gatunkowo biosfery zmieniający m imo kolejnyc h katastro f w ielkiego wymierania sk ładu z iemskiej atmosfery prze z t e miliardy la t b iosfera usuwała z pow ietrza co 2, demolując p łaszcza ziemi w ęgiel w postac i złóż w ęglowodorów w ęgli kopalnych dzi ęki niskiemu st ężenie c a 2 w atmosferze muc h Homo sap iens mógł podołać wysi łkowi stworzen ia tych wszystk ich wspaniałości, z kt órych czerpiemy dzi ś są gatunkow ą dumę, ale sp ójrzmy jak działa nasz a cyw ilizacja wydobywamy z e śmietnika biosfery kopalne paliwa i spalając je zwiększamy st ężenie c o 2 w atmosferze chcia łam zatem odwrotn ie ni ż b iosfera nasza cywilizacja sta ła si ę przyczyną szóstego w dz iejach ziemi w ielkiego wym ierania, kt óre drastyczn ie redukuj e różnorodność biologiczn ą te 2 okoliczności wystarczają, by zrozumie ć, że tworzym y cyw ilizacji śmierci, żeby si ę temu przeciwstawi ć musimy znale źć w sob ie si łę wypowied ź Page Anioł zagłady kusz ących na s czarny m z łotem jeśli teg o nie zrob imy odbierze jutr o naszy m dzieciom, a w najczarniejszym scenar iuszu zwan y prze z uczonych efekte m planet y Wenus odb ierzemy szanse bakteri ę komin ów termalnych o d tego zaczęło si ę życie na rozpoczęcie siódmego cykl u życia naszej planet y z ty m apele m kończę dzi ękuję za wyr óżnienie chyb a jes t najkr ótsza skr óciła p ismo motywacj i, a m ógł pan wyjaśnić ostatn ie k ilka zdań odb ierzemy, bo trochę troch ę nie do ko ńca domyślam si ę, ale chcia ł, żeby pa n wyjaz d wielu uczonych twierdz ą, że ewolucja rozpocz ęła si ę o d kominów termalnych t o tak ie m iejsca w oceanie, gdz ie w głębi ziemi wydobywa się ciep ło i r óżnego rodzaj u Gazy i wok ół tych komin ów termalnyc h jak twierdzą niekt órzy uczen i zacz ęła wystartowa ła ewolucj ę, je żeli b ędzie tak, że nasze m isje osi ągną tak i poziom, że ziemia mo że utracić podobn ie jak jes t tak a h ipoteza Wenus atmosfer ę t o wted y t e bakterie nie b ędą mog ły rozpocz ąć kolejnego cykl u ewolucji, bo n ie b ędzie atmosfery, w kt órej kt órej sk ład można zmienia ć cz łowieka na pewno nie będzie n o to oczywi ście renta to już jes t absolutnie jasne, że w ogóle n ie b ędzie możliwości si ódmego cyklu życia po po sz óste wym ieranie, które zafundowali śmy planec ie n o tak, ale pa n zakończył tak a jes t motywacj a mojeg o działania, czyl i tak a jes t, gd y d iagnoza sytuacji, al e istota rzeczy leży w tym wypow ie, b y wyj ść poza diagnoz ę prawda i powiedzieć co zrobić, b y do tego n ie dopu ścić i pa n robi prawda, że to czy m si ę panuje t o pa n rob i tak i ja jestem przekonan y o ty m, że, je żeli chcem y proponować jaki ś nowe rozwiązania cz y stawiamy jak ąś diagnoz ę, a przed e wszystkim spos ób leczenia trzeb a być pewnym, że to jes t mo żliwe ja w zasadz ie ca łe życie zajmuj e się rozwi ązywaniem tak ich problem ów, kt óre pokazują, że mo żliwe jes t n ie n iszczenie życia także mo żliwe jes t nie em itowanie tyc h gigantycznych ilości dwutlenku w ęgla do atmosfer y, że mo żna żyć prz y pomoc y znaczn ie mniejszej ilo ści energii zu żywamy i że w ogóle nie mus i u żywać pal iw kopalnych, ale t o motywacj a, bo przecie ż wted y z r óżnych powodów to nie t o było motywacj ę, by zdoby ć wiedz ę tak przypuszczam, by zdoby ć wiedz ę, b y właśnie mu zrobić t o czy pa n robi ł, bo pana głowie wtedy, gd y pa n na Politechnikę na ziemie jak o radn a ko ńczyłem Uniwersytet Warszawa i we wdrażaniu technolog ii tak nazywała si ę rad y z technolog ii chem icznej, al e wcze śniej 13 wam geologiem, a w zwi ązku z tym, jaka by ła motywacj a puszczoneg o logg ie do fascynacj ę paskam i chw ilami kamieniami minera łami Ka m łodzieńcze zafascynowanie tym c o pod nogi pa n chcia ł odkrywa ć złoża różne poglądy jak pa n widział swoj ą przysz łość jak przypomnieć, że n ie zastanowił się na ty m, ab y szedłem na studia nie zastanawiałem się nad tym c o b ędę robił by łem po prost u zafascynowan y skałami kam ieniami własnym z iemi i i t o by łoby zbierał kam ienie Opola te n miał do dawnych lat całą ca łą kolekcję ma pan, ale to tak ta ma za kolekcj ę minera łów i i t o by ło tak im tym zafascynowany jako młody cz łowiek oczywiście potem okaza ło, że n ie tam kr ęci tak naprawd ę, ale 2 lata pozwal a pozwol i mi zrozumieć istot ę ewolucj i tak w szczególności im w ielkie wra żenie na mn ie tak 1 z pierwszych wyk ładów czy nawe t górale inauguracyjny wykład s łynnego profesora kr ótka, kt óry m ówił, że czy m jes t aktualn ie geologiczne tak mówił, że t o co obserwujem y w skałach t o s ą tak pow iem zastyg ły proces y, kt óre trwaj ą dz isiaj act, czyli wszystk o t o co widzimy wydarz a si ę tu i tera z r óżnych miejscach no i to bardz o za bardzo pobudzi ło wyobra źni dlatego z zapa łem studiowa ła przez 3 lata podstaw y geolog ii, ale przepraszam czy t o co w idzimy skalę to nie to c o si ę kiedy ś wydarzyło efektach, ale to c o si ę kiedy ś wydarzyło wydarz a si ę dz isiaj także w innym m iejscu tak, al e to się on e się dz ieje tak, że dzień wszystk ie zjaw iska, które doprowadzi ły do powstan ia tak iej struktur y ska ł one role są aktualn e tak st ąd aktual izacji Geologicznego on e trwaj ą dzi ś i t o pozwala tak że zrozumie ć czy m jes t ewolucj a zrozumieć, skąd si ę, że pok łady pal iw kopalnych na czy m poleg a te n proces w szczególności prowadz i do tak ich refleksj i jak m ówiłem wcześniej dzia łamy dok ładnie odwrotn ie jak życie ta k, a zate m reprezentujemy śmierci te ż zupe łnie oczywiste no dobrz e ja wrócę jedna k do pan a sprze d la t n ie kończy pa n geologii decyduj e si ę pan zmieni ć na ziemie wydzia ł chem ii dlaczeg o, bo chem ia, dlateg o że po p ierwsze, t o, że na m w zajęciach na biologi ę chemi ę takich t o był 1 po poza tym poz a tym interes kam ieniami interesowa łem si ę produkcją rak iet jako młody Chwałek jak zmniejsza ć a, wydaj ąc zaś wybuc h wywo łał wybuch analiza działy c o si ę dzia ło i no i t o t e studia szczególnie chem ia na studiach przekonaj ą do teg o, że be z ideologicznych przegramy tego, że ta jest właśnie coś c o mn ie bardz iej interesuje zacz ęła studiowa ć chemie ta m te ż moj e za interesowania polega ła ewolucj i tak że na ko ńcu zajmowa łem się z technologi ą chemiczn ą, a w istocie dr broniłem termodynam iki, czyl i zerwa łem się czy m konkretnie pan t e, które zajmowa ły zajmowa łem si ę, a za tropi ą cz y uk ładów wielosk ładnikowych, a za trafia też, że to jes t tak a tak i punk t, w kt órym 2 składniki roztwor u w 1 temperaturze w 1 składzie s ą o d destylowane j produkcja sp irytusu możliwe dzi ęki tem u, że jest azo t obwody etanole m, kt óry odparowuje 1 temperaturze te n sam proble m dla m ieszanin w ielu składników jes t interesuj ącym probleme m teoretyczny m moja prac a w istocie sk łada się już w ogóle n ie było ta m chem ii tylk o sam a geometria w ielowymiarowa stan zrob i po doktoracie to znaczy my ślał pa n pracy naukowe j pracowa ł naukowo prze z jaki ś cza s d o tak pracować, a z naukową now o do nawe t na studiach wraz z n im by łem asystente m na Katarze technolog ii dl a wydzia łu chem ii Uniwersytetu Warszawskiego no al e Pogoń dalej, bo to pan po doktorac ie zaj ąłem si ę konstruowan iem aparatury fizykochemiczne i zak ładając pierwszą w Polsce w form ie elektrod 1 selektywnych to są tak ie cz y pa n odczyt o d Uniwersytetu odszed łem z n iej rezygnuj e pa n prac e naukow e na s, że rezygnuje n a rzecz religii i własne dzia łania na w łasną na w łasny rachune k założyłem p ierwszym etapem pierwszą wytw órnię w Polsce, która produkowa ła lektor ium selektywne potem rob imy jakąś aparatur y kontroln o pomiarow ą generalnie biorących wa m si ę analityk ą chemiczne można pojechać tam pierwsze patenty t o wtedy pierwsze badan ia by ły właśnie z dziedziny dyrekto r pionu selektywnyc h, a pod ni ą scena jak n o dalej mi chodzi o t ę drogę dale j do m iejsca, w którym w, kt órym pad a s łowo budown ictwo ekologia energooszcz ędny i tak wydajną t o jeszcz e jesteśmy dość dalek o już po nad zespo łem w naszy m równolegle z e sko ńczeniem studiów działałem w wyroku m łodych pracownik ów nauk i i ta m udzia ł organizowałem dyskusj ę na temat r óżnic światopoglądowych element ów i 1 z tak ich przedmiotów, na kt órym się m łodzi uczen i wokół mn ie wted y zajmowal i by ła ekolog ia tak, czyl i cz y by ła refleksj a na temat tego c o si ę dzieje na z iemi wted y do 7 do wniosku ze to lata siedemdziesiąte były lata siedemdziesi ąte tak doszed łem do wn iosku że te n sposób rozwoju n ie jes t mo żliwe poczytałem tam pewne NSA cz y ten wiek i w jakim jeste ś jeste ś tak krótką wyobraźnię co b ędzie ja k tak dale j pójdzie to będzie, al e tak wtedy, bo zęby c o jak co si ę stan ie jak Chińczycy zechcemy, które sa m hodowc a Amerykanie i doszed ł do wniosku, że t o jest absolutn ie niemożliwe także dan e tat o ud źwignęła w związku z ty m czy m się r ównolegle swoje j dzia łalności b iznesowej zajmowa ć promowan iem czy m badan iem trudno powiedzie ć praktyk ą tak iej organ izacji przestrzeni wok ół cz łowieka, żeby mo żna by ło żyć inaczej, a przed e wszystk im, żeby jeg o otoczen iu wyst ępowała natura i wymy śliliśmy raze m z przyjaci ółmi m. in . z tak im znany m architektem ekolog icznym Dariuszem Michalskim tak i koncep t dom u po łączonego z ogrode m, w kt órym to w dom u używano minimaln ą ilo ść energii by ła mo żliwość funkcjonowan ia rodz iny w ielopokoleniowej, a przed e wszystkim zamknięty by ł cyk l ob iegu mater ii organicznej domo, który mus i być pa n pod łączone do żadnej kanal izacji i w łaśnie wtedy zajął na m t o prawie 10 lat o zaprojektowali śmy takim w łaśnie układ dom u z ogrodem sa m dom, kt óry by ł prekursore m dz isiejszego budown ictwa ekologicznego co ś ciągle aktualn e do pan a ta k tak i no i jak już te n dam z natchnienia zaprojektowała go zabrać dali śmy lask i jak ten do m już powstaną doszedłem do wn iosku, że może trzeba wybudowa ć, bo sam a teoria ludz i omaw ia i wybudowa łem tak i dom i dzieli mieszkam to jes t w łaśnie tak i do m, który nie produkuj e ścieków n ie produkuj e odpadów organ icznych, bo cały świat padł remis jes t kompostowan ie i zużywa stosunkow o mało energii n ie tyl e ile dzisiaj u żywają w danym teren ie projektowan e, al e wted y by ło prawie 10 × mn iej ni ż budowan e domy w ty m czasie pa n powiedział oczywiście zu żywa wi ęcej ni ż, gdybym teraz tak i dom budował prawd a m ój te n aktualny dom, który m ieszka w Andach cz y tu wida ć te n postęp, który dokona ł ten dom pa n budowa ł, w jak ich latach sko ńczy na CD projek t by ł gotow y w rok u osiemdziesiątym pi ątym rok u osiemdziesiątym si ódmym zosta ł opubl ikowany Murator że, a ja do m skończył w łaśnie w dziewięćdziesiątym drug im a, czyli z e starej polskich ju ż w tak nazywa zas łynął w Polsce powstawały z e prze łomem 89 wielkie nieszczęście przywita ła mn ie osobiście w gr ę, bo akurat trafi łem na momen t ca łkowitej zm iany tak że w b iznesie to ma żal było moj e projekty gol la t osiemdziesi ątych, al e budow a była 0 na raz ie na czym piwnice wybudowa łem jeszcz e za potem by ła długa przerwa, żeby si ę pozbiera ć f inansowo ale, al e na wybudowan ie muszę powiedzie ć, że wszystk ie idee, które by śmy w tym dom u w ty m projekc ie zawarl i z Darkiem n o Super sprawdz a tak t o to ten uk ład do m ogród działa nie jes t tak i obrót jak panować, bo chcieli śmy, żeby ta m była ogr ód tzw. w technologi ę dynam icznej i warzywn e owocow e na n i niestety konieczno ść zarab iania pieni ędzy uniemo żliwia mi ogrodnictwo w łaśnie w tym specja, cho ć gdzie ś przeczyta łam, że pije i pan u pionier ekologicznego roln ictwa i budown ictwa organizator p ierwszego w powojenne j Polsce kur s roln ictwa b io dynamicznego inspirator wydania p ierwszego b io dynam icznego kalendarz a upr aw tak to był też, że by ło za komun y, kiedy sprowadzi łem ora z przyjaci ółmi do Polski prof. Karwata jes t tak i uczon y niemiecki pracujący Wang ju ż nie żyjący zresztą, kt óry napisa ł takie wspania łe dzie ło b iologiczne Dynamics lan d 23 i t u w Polsce pr óbowałem tamtyc h latac h zainteresowa ć kogokolw iek w ty m roln ictwem nie sz ło t o dobrze, ale muszę powiedzie ć, że zainteresował t ą ide ą m. in . nie żyjącego ju ż w ielkiego takte m polskiego organizatora roln ictwa ekolog icznego profesora górnego, kt óry założył organizacj ę Holland i takie by ły noweg o korand o pocz ątki pr óbowaliśmy wyda ć za komun y podręcznik pan a K 2, ale Instytut nawozów m ineralnych nie zgodził na grze nawoz ów sztucznych w Puławach si ę na to absolutn ie n ie zgodził i n ie zosta ło tam wydan e ty m n iemniej jedna k najpierw powoli, al e tera z ju ż z du żymi sukcesami Rolniczego cz y w Polsce jest funkcjonuj e upraw iane na im jestem dumn y z teg o, że byłem na pocz ątku te j drogi cz y t o po latac h dziewi ęćdziesiątych, bo pa n tylk o tak podzieli ł przedte m musia łem zarabiać na życie, a tuta j mogę uprawia ć ogródkach dzia łałem jest prawd a idee, gdy zetkn ąłem się z n imi widzia łem w jakim k ierunku wszystko idzie tak dalej, al e rozumiem, że po latac h dziewi ęćdziesiątych w latac h dziewięćdziesiątych ju ż skupi ł pa n na ty m k ierunku jak budujem y jak m ieszkamy i energ ii zu żywamy cz y w tym kierunkach to znacz y te n ten projekt mego dom u był właśnie projekte m domu, który mia ł być n ie wzorcowym je śli chodz i o efektywność energetyczn ą i wg naszyc h etape m wyliczeń pow inien zużywać właśnie mn iej wi ęcej 10 × mniej energ ii niż wted y zu żywały budynk i m. in . mieli śmy ta m w projekc ie skonstruowan ie rekuperator a mieli śmy na projekc ie tak że co ś, czeg o dzisiaj absolutn ie n ie polecę kominka z p łaszczem wodny m nie wted y znalaz łem w ko ńcu la t osiemdziesiątych rekuperato r, który mo żna by ło sprowadzi ć z Kanady kosztowa ł 1800 US D ponad kwot ę ile budow a domu ASA jak powiedziałem mu za n ie zechc e taki rekuperator prowadzi ć będzie zestawili też, że po trup ie chętni i że absolutn ie niemożliwe, ale to c o było dobrą stron ę owe j rewolucj i 1800 USD t o by ły inne ni ż takiego latark ę LED p ierwszy rekuperato r do Polski sprowadziły cz y to pana udzia ł ten pierwszy rok 2 lata ta k tak tak i w domu p ierwszy rekuperato r podw ójny wymiennikiem krzyżowym bess a nadchodzi ła trzeb a by ł wysok o efektywne, wi ęc wted y by ła technolog ia tylko przez ca łe wymiennik ów ciep ła, które dawały mn iej więcej 60 % oszcz ędności w związku z tym za ty m by ł jeszcze 1 taki wym iennik, kt óry odzyskiwa ł 60 % pozostałe 40 % tak, by w ten sposób rekuperato r spraw ę, że 80 pozycji s łużył mi prze z chyba 5 lat tem u nie c jak nam 3 lata temu si ę ostateczn ie zepsuł i opracował nada l pracowa ł z prawie 20 lat tak, bo dane t o w łaściwie jes t ta m nawe t nie 21 silnik elektryczny c o tak a sprytn a konstrukcj a, gdzie nawet Siwiec na 1 silniku i no i dzia ła i bardzo wiele os ób przekona ł do teg o, żeby wentylację mechaniczną polskim ciepła prowadzi przede wszystkim z e wzgl ędu na znakomit ą jako ść pow ietrza, która je dzięki tem u tak zrobiłem 1 z p ierwszych w Polsce gruntowyc h wymienników ciep ła także w ty m domu by ło ca ły szereg pionierskich rozwi ązań nawiasem m ówiąc be z kolektorów s łonecznych ani be z fotowoltaiki, bo wted y dochodziłem do wn iosku, że t o jes t nie efektywn e ekonom iczne w przypadku kolektorów do dz isiaj jeste m teg o zdania natom iast oczywiście fotowolta ika jes t przyszłością będą j ą montowa ł ma już pa ńską konkretyzowane d e, do której pa n, że chc e pa n b y w Polsce zacz ęto inaczej budowa ć chodz i o zgod ę Energę oszcz ędności i teraz tak c o si ę pan u uda ło, jakie bar iery stanęły na drodz e słyszę n ie udało w og óle ta drog a by ła, bo pan, spotykając się z pane m prze z ile la t ma m tak ie poczuc ie, że no OKS posuwam y się, ale jes t taka drog a momentam i bardz o ci ężka w otoczeniu instytucji w otoczen iu teg o system u prawnego i t d. do mo żna powiedzie ć z e ta droga patrz y si ę na oczek iwane efekt y by ła 1 pasmem pora żek tak chcia ł efekt doradcy z VAT jak tak tak to TETA na d mo żna mie ć tak ie poczuc ie, że oczywiście efekt y w stosunk u do wysi łku nak ładów by ły nies łychanie mizerne zreszt ą, żeby te efekt y by ły wi ększe ta by ła organ izatorem i zakładałem raze m z Jackiem Kostrzewą Fundacja poszanowan ia energ ii potem narodow ą agencję poszanowan ia energ ii pracowa łem jak o w iceprezes krajowe j agencji poszanowan ia energ ii by łem autore m za łożeń p ierwszej ustawy wspieraj ące termomodernizację, która została uchwalon a w dziewięćdziesiątym ósmym rok u, ale p ierwszy projek t żeśmy sk ładać do Sejmu dziewięćdziesiątych pi ątym rok u troch ę trwało, zanim udało si ę t o przepchn ąć, wi ęc temu moj e wysi łki by ły nies łychanie ma ło skuteczn e potem w budowan iu dom u żeśmy zaprojektowal i podejm ie tak imi przyjaci ółmi, a czym najwi ększe bariery sta ły też jedn o pytanie drugie czy nie nie nie miał pa n pokusy, b y wej ść do pol ityki i grupować wok ół wokół, jakby tyc h idei tworzyć lobb y tworzy ć si łę, która dokon a przyspieszy zm iany zmiany zmiany ja chyb a jeste m dotkni ęty tak ą u łomnością umys łu, kt órą maj ą ludzie real izmem wynalazcy tak, że ja jedna k si ę koncentruj e na aspektach tego c o można zrobi ć tak i jak napotyka m takie przeszkody jak to, że t o co mo żna zrobić nie jes t w interesie klas y pol itycznej t o niestety n ie mam an i zdolno ści przyw ódczych an i an i mo że umiejętności wsp ółpracy z w ieloma lud źmi kr ótko m ówiąc ja lubi ę rozwiązywać problem y ch a i tak im wyzwan iem, które postawiłem wiele la t temu t o jes t właśnie to, o czy m m ówiłem jak zaspokaja ć ludzkie potrzeb y przykład najmn iejsza ilo ść energ ii, bo uważam, że ka żda form a skoncentrowane j energ ii złem czy t o jes t energetyk a odnawialna czy jakakolw iek inna wszystk o t o nie prowadz i do n iczego dobr e rzeczy skoncentrowana versus wykazu sobie indywidualnie redukuj e danie, o co chodzi skoncentrowan a ka żda forma jest zła skoncentrowane j energ ii w ty m rozum ieniu, jak im energia funkcjonuj e w naturz e natura funkcjonuj e na minimum energetyczn y tak wszysc y ca ła sfer a szuk a m inimum energetyczneg o tak t o jes t droga nie jes t drog ą produkowan ie ogromnej ilo ści energ ii, je żeli b ędziemy produkowali ogromn ą Leś, gdybyśmy znale źli dz isiaj cudown e źródło tan iej energii także on a była tan ia i absolutn ie nieszkodliwe tutaj, żeby na s zabiła, jakiego byśmy si ę ścigać wok ół Księżyca znaleźli tysi ące sposob y je j marnowania zreszt ą t o c o spotkało dzisiaj czy ta katastrof a jes t niczym innym tylk o wynikiem tego by śmy znaleźli źródła tan iej energ ii ta, więc pozosta łe zasoby ca ły natur y by śmy zniszczyli, w kt órej Miga, gdyby śmy co ś tak iego odkryli w zwi ązku z ty m jedyn ą czystą energię jest energ ia, kt óre n ie potrzebujemy tak jakb y troszkę wbr ew wype łni pewnem u my śleniu powszechnem u cywilizacja równa si ę co Opera, jak ie rozwój potrzebujemy, jakby miar ą nawe t rozwoj u cywilizacyjnego jes t t o ile kraj prawd a zu żywa energ ii tak dale j do wym iaru jest wzros t tak niezako ńczony, al e naznaczon e planec ie znaczy czym jes t nasz a cyw ilizacja wszyscy w idzimy tak t o, że ca łe życie do tej por y po święciłem pani ą Piasków tryb y te j cyw ilizacji t o czuję, że z tego dumny tak to, że te n między przynos i efekt ów dot ąd oczywiście n ie przynosi ło, bo mo żliwości pojedynczeg o cz łowieka wobec cyw ilizacji s ą żadne, ale cora z wi ęcej ludz i rozumie t o raz pa n, że cora z z tego sypania g o przez pan a teg o prze z innych ludz i teg o Piasków tryby g o rozwoju ta k jak on jes t rozumiany tych ludz i jes t coraz wi ęcej i jeżeli nawe t t e tryb y nie stan ęły, wi ęc wcale n ie stanęły, je żeli pewnyc h m iejscach tryb te n p iasek ta m zgrzyt a to, gdy sta ło się t o o ty m, si ę mówi wida ć t o jak o problem tak to by łby dla pan a sukce s przynajmn iej musz ę powiedzieć, że nie nie odb ieram teg o jak o sukces racj ę bowiem mocno związałem sypa ć byte m wysypać p iasek między tryby ani co n ie daje tryb y dalej si ę wszystko m ieli tak dalej to to jestem z teg o n ie n iestety nie n ie mog ę powiedzie ć na odnios łem sukces, bo n ie widz ę żadnej mo żliwości zatrzyman ia tej katastrof y, która w, kt órą obserwujem y codziennie ludzie n ie chc ą teg o dojrzeć zm ierzamy k u katastrof ie po prostu m y nie zmierzamy ku kat a ju ż my jeste śmy w faz ie katastrof ę tak dlatego roszczen ia czuli śmy tak do Bolęcina real izm m iliony ludzi już tak, ale jes t bardzo nas m ówią teraz dl a naszego zaścianka z naszego podwórka tera z uwa żamy, że powinniśmy pozyskiwa ć energi ę zw ęgla t o moj e wysiłki nie mogę traktowa ć jak o skuteczn e natom iast zupe łnie inaczej staw iam te n problem t o jes t proble m sensu życia, al e zaraz inaczej w stosunk u do czeg o na inaczej ni ż, żeby odnie ść sukce s aha, a czy to nadaj e sen s życia skierowanie tego po to, żeby odnieść sukce s zrobi ę t o, dlatego że uważam, że jes t t o sensown e zrob ienie czego ś innego byłoby przyk ładanie si ę do niszczenia plany Gaga t o bardzo wiadomo czy inaczej na t o chcia łbym odnie ść sukces, jeżeli tego sukcesu n ie mog ą odnie ść t o jednak dl a mn ie samego mojem u życiu nadaj e sen s tak dlatego widz ę w tym warto ść tak oczywiście znaczenie n imi n ie wyobra żam żebym, gdyb y ktoś powiedział na pocz ątku tej drog i, że absolutnie n ie ma m żadnych szans dale j, by n ie wkroczy ł bo, bo mo żna alb o pr óbować czyni ć dobro alb o przyłączyć si ę do czyn ienia zła no t o jes t wybór, kt óry ka żdy cz łowiek ma i go podejmuj e ja podjąłem tak i i n ie ma m poczuc ia sukces u moj e życie jes t absolutnie szcz ęśliwe im n ie odczuwa m żadnych specjalnych def icytu fan i braków n o jedyny m probleme m jes t las moich wnuk ów tak, kt óry mn ie trap i niesłychanie czy moich dzieci, bo on e ju ż etapem wejdą w t ę faz ę rozwoj u te j katastrof y, kt óre jesteśmy, w kt órej będą musia ły z tego powod u cierpieć t o jes t jaki ś ta m jaki ś ta m proble m g łównie psychiczne natomiast c o do sensowności teg o co robi m imo brak u sukcesu nie ma najmn iejszych w ątpliwości t o porozmawiamy o tym c o pan w te j chw ili robi i c o pa n zam ierza robić w te j chw ili koncentruj e si ę na d właściwie 3 problemami tak o d stron y organ izacyjnej i techn icznej pr óbuje ratowa ć nasz e dz ieci doprowadz i do teg o, żeby dz ieci w klasac h Polski w polsk ich szko łach oddycha ły powietrzem, kt óre n ie zabija i których stężenie tlenku węgla jest tak ie, że proces nauk i w og óle możliwe znalazłem, że pojedz ie po raz p ierwszy mo im d ługim życiu ludz i u w ładzy, kt órzy podobn ie widz ą proble m n igdy się wybory zwoln ienie n ie zdarzyło wr ęcz odwrotn ie wszystk ie dotychczasow e ek ipy racze j realizowa ły progra m zwi ększania zużycia energ ii zwi ększanie zatruc ie środowiska natomiast w te j chw ili raze m prezesowi im Narodowego funduszu środowiska w tak im projekc ie, który ma skierowa ć odpow iedni Strumień środków innych dzia łań NATO, żeby zmodernizować system wentylacyjn y polsk ich szko łach tak, żeby mog ły dz ieci oddychać czysty m ojcu pow iedzmy jasn o naszy m s łuchaczom pan i jes t przec iwnikiem zb ierania pieni ędzy wysi łków na rzecz akcj i, bo tak ie widzia łam akcj e dl a naszyc h dzieci innym słowem wszystkiego od wszystk ich przeciwko tem u c o s łuży zakupow i tzw. oczyszczacz e pow ietrza oczyszcza pow ietrze t o g igantyczne nadu życie i tranzytowy brzmia łoby absolutn ie irracjonalna dz ieci inaczej n ie mo żna rozwi ązać żadnego problemu prze z tyc h urz ądzeń t e urządzenia s ą źródłem wy łącznie dochodów producent ów Janie mówię, że on e n ie oczyszczaj ą pow iedz tak ą oczyszczaj ą i s ą l iczne badan ia skuteczno ści teg o czytan ia poprawia si ę te n pow ietrza 20 do 50 %, czyl i w ty m sensie można powiedzie ć Toma sens tyl e la t tak lekk o nad dlateg o, że t o jest działaniem z punkt u w idzenia f izyki ca łkowicie nieracjonalne musimy wprowadza ć do kla s ogromn ą ilo ść pow ietrza dzisiaj c o najmn iej 30 m ³ / h na uczn ia 3040 po t o, żeby utrzymać stężenie dwutlenk u węgla takim poz iomie, że mo żna było dzia łalność intelektualną prowadzi ć jak ąkolwiek tak i nauczyc iele uczn iowie, czyl i ten oczyszcz a z powietrza zdoby łem oczyszcza pow ietrze r ównolegle z p łucami dz ieci tak on, że dostaj e oczyszczają dzieci oczyszczać staw ia na wy ścigi w konsekwencji rzeczywiście teg o powietrza jest mniej, al e podczas przerw otw ieramy okn a, bo mus imy tak, żeby dostarczy ć im now ą porcję usunąć dwutlene k węgla z klas y tak dostajem y now ą porcję oczyszczamy n o i jes t t o działalności be z sens u be z sens u nie abstrakcyjn y be z sens u wobe c alternatywy, al e teraz, bo jest tak a, że trzeb a zrobić syste m wentylacyjn y, który n ie będzie wpuszczał za nic innego pa ństwa do klasy, ale oczyszczać panowie szkol e, ale cz y w przypadku indywidualnego odb iorcy widziałam tak ie apele Słuchajcie wska żcie mi producenta, jaki oczyszczac z ma m kupi ć ktoś pisze, kt o na m ieszkanie dw ójkę dzieci tak dalej jako zapowied ź, że oczywi ście dz isiaj na rynku kr ólują oczyszczacz e pow ietrza pow inny inne urz ądzenia, ale dom jednorodz inny sytuacja wygl ąda nieco inaczej tak czyni ich w klasie szkolne j mus imy wymienia ć praktyczn ie 34 wymiany pow ietrza w ci ągu godz iny t o w dom u jes t to 03 wymianę w zwi ązku z ty m tych zaniedbań stron y tyc h zanieczyszcze ń relatywn ie n iski i oczywi ście w dom u oczyszcza ć b ędzie relatywnie efektywn e zatrzymuje raty n ie, że to znaczn ie lepszy m by łoby rozwi ązaniem, gdybyśmy n ie wpuszczal i do dom u teg o zanieczyszczonego pow ietrza, mimo że jes t znacznie mn iej ni ż w szkole tylk o n p . m ieli naw iewniki z f iltrami alb o domowe rekuperator y n iestety rynek na te urz ądzenia znaczy na rynk u nie ma tak ich urz ądzeń tak s ą, al e jeszcze n iedostatecznej jako ści i n ie można powiedzieć, ale ta m przeprasza m tam, gdz ie pa n, by ta m, gdz ie pa n dokonywa ł pote m został cz y to projekt ów obl iczenia potem wykonywa ła on a zostawała tak a g łęboka termomodernizacja w szkołach no t o pa n kupowa ł t e urządzenia to by ł polany to były inne niż t e, kt óre do indywidualnych t o znacz y indywidualnych jak też buduje do m na dzisiaj z łatwością mo że i jes t gigantyczny post ęp, bo tego p ierwszego mojeg o rekuperatora wprowadzanyc h do Kanady dz isiaj na ka żdych targac h odbywających się c o roku urządzeń wentylacyjnyc h jes t dziesi ątki f irm oferujących rekuperator, dlaczego pan m ówi, że t o n ie, dlateg o że w istniejącym zdaje rynk u w blok u w domku prowadzen ie tak iej regulatora wi ąże si ę z du żymi inwestycjami jest trudn e tak, bo t o trzeba z reguły wym ierzyli, o ile ktoś, kt o buduj e bez problem u be z problemam i absolutn ie powinien u żywać marzyli o istniej ące na rynk u n iestety nie ma efektywnych urządzeń, które b ędą mogły być mam nadzieję, że nied ługo będą na d ty m pracuje także tak, żeby tak ie urządzenia się pojawi ł, b o jak m ówię szuk a rozwi ązań problem ów z, b y wr ócić do tego obszar u, kt órym pa n powiedzia ł Tutak troszk ę ściągnęła kwest ii tyc h oczyszczać, bo powiedzia ł pa n mo im celem jest t o by dz ieci w szkołach mia ł czyste pow ietrze i doradza aktualnej w ładzy chc e zrobi ć tak, al e w instytucjonalnie wygl ąd jeste m doradc ą prezes a Narodowego funduszu ochrony środowiska, który jes t za zawore m dzia ła intensywnie jest projek t, kt óry m ówił zreszt ą prem ier przeznaczy 10 miliardów z łotych na modernizację p ierwszym roku 1000 szkół co jes t realny m zadaniem do ść kr ótkim okres ie czasu jeśli on o było wykonan e t o ile ż tysi ęcy dzieci n ie będzie upo śledzonych w proces ie edukacji to p ierwszy obszar drug i obsza r to zajm ę się tak im zagadnieniem, kt óre uważam, że jes t niesłychanie istotne m ianowicie, żeby zawr ócić obieg biogen ów między miastem, a roln ik, a wsi ą, a rolnictwem to nic nie zrozumiałam, o c o chodzi t o jes t problem z takim wsp ólnym raze m z ro ślinami wyjmujemy ca ły szereg pierwiastków tak ich jak pos łowi azo t w ęgiel Siarkę pota s magnez, bo to wszystk o żywności tak jak wszystk o na roślinach bankrutem no i tera z i wyjmujem y stamt ąd w mieście t e spo żywamy i spuszczamy, że tak pow iem dała mo że racze j do 3 powietrze oczywi ście mus imy t o uzupe łniać na wsi w zwi ązku z ty m stosujemy sztuczn e nawozy stosujem y środki chemiczne ochron y roślin kr ótko m ówiąc dla teg o, żeby te plan y pozyskiwać degraduje mgle tak i prowadzimy do tego zam iast gleb y mamy piasek co wymaga wi ęcej tych wszystkich środków więcej tych nawoz ów, a generalnie prowadz i do katastrofy błędne ko ło tak jedyny m sposobem, żeby teg o uniknąć by łoby zawrócenie tego ob iegu mater ii tych pierwiastków b iogennych głównie azot u fosfor u potasu jak planuj e złożyć z powrote m tak na poz iomie władz bardzo ani te ż prost e tak m y w m iastach zbieramy wszystk ie dz ieci, które je przetwarzam y na tzw osa d nadmiarowe, które to za ś mo żemy poda ć fermentacj i metanowe j uzyskać sporą ilo ść energii i coś c o jak gdyby z a tzw . po fermentacj i, gdyby t o zate m żyć zmienić jeg o sk ład taki sposób, żeby mógł nie tylk o nawozi ć glebę, a nawe t jeszcz e poprawi ć strukturę to by śmy te n problem rozwiązali n iepotrzebny by łby nawoz y sztuczn e m ówiąc brutalnie nasz a ek ipa z powrote m do z iemi po przetworzen iu skład mineralny z powrote m do z imy ta k ta jest teraz, al e już tera z, gd y za przeproszeniem kupy dojdzie jeszcze 1 rzecz, bo teraz wszysc y będziemy kompletowa ć odpadki n o kompostowania odpadk ów to 1 to tam nie mo żna te ż doda ć teg o t o komposte m kompozy t podstawą nowoczesnego roln ictwa w związku z tym oczywiście t o c o mo żna kompostować powinny być testowan e i wrócić na pola tak t o jes t Super, al e t o co nie mo że być kompostowania z r óżnych względów pow inno także wr ócić na pola z cz ęścią w ęgla, ale przed e wszystk im wszystkimi związkami pozwoli ła rz ądu Siarki potasu magnezu wapnia te j tak makro element ów które, kt óre są gleb y wydobywamy pa n mówi b iogazownie, kt óre produkują ten mec z te n pan produkują b io metan czarnego, gdyby Avia n o ale przed e wszystkim, zamieniając te n tzw. ferment u c iecia pozosta ła w element poprawiający struktur ę gleby i tera z w Polsce rob imy z ty m teraz rob imy dodaje że, żeby wted y tak tak tera z s ą ju ż przedsiębiorstwa, kt óre produkują tylk o, że chodzi o t o, żeby to było skal a wjechan ie proste efektywne i g i odpadli z cz ęścią nas taki nie jest to jeszcz e raz takie nie jest znana, al e da łoby t o ogromn e ilości energ ii, ale przed e wszystk im pozwoli łoby zlikwidowa ć cz y ograniczy ć do minimum stosowania akt ów wymag a wymag a, czeg o wzrost u ilo ści b iogazowni zmiany techn iki wymazan ia wymag a znacznej rewolucji w technolog ii wytworzoneg o biogazu, dlateg o że ta technolog ia nies łychanie ekstensywn a powiedziałbym i wiem jak to zrobić, żeby by ło bardziej intensywne, ale więzień w Polsce coś co wiedzą są tac y co wiedzą może nawet c i, którzy decydują sprawa dodał i no bo jak Band jak pan mundial, al e raju, b o na je j w iem także tak ie n ie robione tak tę tezę, że mam jakiś pomys ł na to, żeby zrobić t o inaczej, bo t o jest drugi element wojny bardz o ważna element trzeci, kt óry uwa żam za kluczowy t o jes t nowe budown ictwo nazywa m to plu s energetyczny m budown ictwem cykl u gospodarki cykl u zamkni ętego, czyl i takim budownictwem, kt órym przynajmn iej 90 % materia łów u żywanych do budow y dom u jes t pochodz i z dese k r ingu na tak im, które produkuj e nadwyżki energ ii takie budown ictwo te ż nie poch łania stojący do m w geście produkuj e koprodukcję nadwy żkę w wannie dom y ju ż s ą op łacalne do m, kt óry dl a 1 z deweloper ów, by projektowałem dostał nawe t nagrod ę bieg łym rok u, ale w tym rok u za 2013 za najbardz iej ekolog iczne budyne k sprzedawan y przez PL BBC i czyta ć Stowarzyszenie zajmuj ące si ę promocją budown ictwa ekologicznego jes t t o ju ż opłacalne kolejn e tak ie domy z budyne k stoi Grzegorz MLB budyne k sto i pod Bydgoszczą, gdz ie m ieszka, bo on jest z teg o c o wiem, kiedy i u żywane jako pokazywa ł, b o po pokazow y dla reklamuj ące si ę tak ich dochodac h, ale drug i tak i budynek powstaje w te j chw ili ju ż, bo tamte n był tylko plu s energetyczne budyne k taki, kt óry tam b ędziemy przynajmn iej 80 % surowc ów z odzysk u powstaj e pod Poznaniem bli źniaki w przysz łym rok u będzie doko ńczone czy będzie budyne k, kt óry grub o pona d po łowę zastosowanego materia łu b ędzie z recycl ingu chodziło no i mam nadziej ę, że ta, że uda si ę t o budown ictwo wypromowa ć szczególnie wersj i tak iego budownictwa prefabrykowanego, al e w abdykacji czy d a, czyl i modułowego tak n ie chodz i tutaj oddam y oddamy, kt óre są nam jedynie domy jednorodz inne wielorodzinne, kt óre s ą rob ione z w cudzysłowie kontener jest s łaby, bo te n ie są bro ń Boże kontener y tylk o tak ie zamkni ęte prostopadłościany, kt óre transportuj e na budow ę ta m montuje budynek, al e sądzi pa n, że deweloperzy zaczn ą tak ie domy budowal i proponowa ć ludziom jeste m o ty m, absolutn ie przekonan y, poniewa ż na dzisiaj najwyższym probleme m jes t roboc izna i te budynk i te budynk i powstają ca łe w fabryc e, czyli łazienka ubikacja kuchn ia ah a łącznie z meblami powstaj ą w fabryc e w związku z tym t o jest nies łychanie efektywne s ą polscy przedsi ębiorcy odnoszą ogromn e sukces y na r ękach zagranicznych, buduj ąc np. modu łowe łazienki tak, al e tak że jes t kilku przedsiębiorców w Polsce, które ju ż na zach ód t e budynk i eksportuj ą natom iast jak chc e dokonać pewneg o rodzaju rewolucj i w technolog ii budowan ia takich dom ów tak, żeby on a właśnie by ła recycl ingu i to on e, gdybym zadania, które ma m nadzieję b ędę robi ł do ko ńca życia, wi ęc co z zabrakn ie panu po pracy dl a mn ie najważniejsze jes t to, że s ą takie budynki mo żna pojecha ć zobaczyć jak t o wygl ąda tuta j przykład szko ły w Końskich, gdz ie by łem już nieraz opow iadam na te j anten ie jak t o prze żyłam zaskoczen ie wchodz i do pomieszczenia, w kt órym jes t ciepło jes t duszno, b o z regu ły jednak ta m, gdzie chodz imy zimą tam, gdzie po te j dusznej tuta j nie jest s łaba poddan a g łębokiej term o modernizacje czy gotowa miałem koncepcję termomodern izacji wszystk ie rozwiązania natomiast chc ę powiedzie ć jeszcze 1, bo w te j formacji 2009 . bodaj że l istopada będzie oddawan y budyne k bez szko ły w Markach o, kt óra jest n o praktycznie 0 energetyczne szko ły łącznie z basenem i ma tak ą w łaściwość kosztowała 30 % mn iej ni ż tradycyjn a szkoła czy pan u życzyć pan i dobrz e zako ńczenie, żeby mi zabrak ło prac y, a ja pan u życzę zdrowia zdrow ia i si ły, żeby pa n wszystk o zrealizowa ł bardz o serdeczn ie pan u dziękuję dziękuję pan u Adamie Doda spotkaliśmy si ę n ie be z przyczyn y w łaśnie teraz oczywiście spotykamy si ę cz ęsto rozmaw iamy o konkretnyc h kwestiach dzisiaj chcia łem porozmawia ć w łaśnie o bohaterz e o mo im gościu z audycji, jak o że okazja dobra w kategor ii promoto r czyste j energii, o czy m pa n nagrod ę g łówną kategor ia osobowo ść bardz o serdecznie dziękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA