REKLAMA

"Oczekuj nieoczekiwanego". Bartek Topa o swojej ścieżce aktorskiej

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 21:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
49:56 min.
Udostępnij:

- Myślę , że ważna jest uczciwość do tego co się robi. Determinacja i szczerość wobec zawodu, który się uprawia. Łut szczęścia też jest potrzebny - mówił Bartek Topa, aktor filmowy i teatralny.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wi ększym jest pa ństwo us łyszeli naszeg o, a szlakach ot o, b y tak, bo ja t o tak a spi ęta zdenerwowana tak n ie mogę zacz ąć, a tych godzin w oczach ju ż trzeba zaczynać ta k w dzie ń dobr y państwu dobr y wiecz ór tak dobrze wiedz ą, bo wszysc y nas słyszy po godzinie dwudz iestej pierwszej dziewi ątej w ieczorem bardzo się zawodowa z tak Ciach i wojskow e era trzeb a ronda tak, gdy ż zanim, zan im wchodz imy w og óle rozmow ę spotkanie to ma m wyobraźnię moj Rozwiń » ą się otwieraj ą w tak i otw ieram sp ójny kana ł komun ikacji znajdziesz nas tak łączną kwot ę na scenę to ma m tak ą mantrę no wiem, że jest 480 osób na w idowni za chwil ę z n imi nawi ążemy jakąś relację ceny co rob i tak wyobra źni sercem łączymy si ę wzajemnie 1 przestrzeni jesteśmy jesteśmy razem w tych w te j podr óży, ale tym co są drastyczne prze z MEN ma namy śli s iebie i widz ów się, al e w siebie widzów s łuchania, al e w ty m wypadku słuchaczy ja nie ma m poj ęcia, dok ąd si ęga nasz e rad io dolnych to dalej na szczęście coraz dalej na szczęście coraz dalej t o jest wie ś w wyj ątkowe jest mocno podekscytowan y, bo pewnie rzeczywiście tysiące ludz i s łucha tera z tak sze f pu ściłem zajawk ę programu spełniają one wrogo ść, gdy nasz e społeczne słyszę progra m by ł w pi ątek co tak iego dziwnego robię w życiu w og óle robi łem w życiu opowiem c i życie, gdyż t o nagra łam to na pewn o słuchaczy mo że s łyszeli niekt órzy w piątek robiłem r óżne dziwne rzecz y po sobie przypomnia ł jeszcze 1 rzecz Piła za pieni ądze by łem świadkiem na czyim ś ślubie uznawano tylko prac e naprawdę z e względu na swoje kompetencj e i c chroni rok n ikt n ic po wted y ogłoszenie Paryż zas ługi dla zadzwoni ł pewien pan powie, że co ś takiego n ietypowego chcem y zaproponować cz y n ie byłabym świadkiem na jeg o ślubie j a tak wiesz przestraszona c o si ę za ty m kryje r ównie niechże pan i n ie obaw ia t o zupe łnie powa żna kwestia chcem y si ę pobra ć i chcem y to uczyni ć w tajemnicy sekret cech a szuk a nim n ie mamy świadków zobaczyliśmy pan i og łoszenie i dlatego te n telefo n zap łacono mi zupe łnie bardz o porz ądnie by ła bardzo eleganck im teraz bardzo elegancko zarzucaj ące dz ielnicy prz y placu sens u PiS z lewa le le le wypad ł z Wąbrzeźna Sekwana piękne dzielnice był drugi świadek te ż Polak znaleziony w te n sposób pote m poszli śmy do zn iczy do restauracji tak w łaśnie za pieni ądze też, ale swoje to by ł tylko wstęp o ty m, tu wyci ągać na rozmowy c o ja bardz o chętnie wysłucham jest, ale s łychać Service SA słychać czase m przy odb iornikach wyci ęły posługa religię w żadnym wypadk u etyc e robiły takiego wiesz n o bo gra sztuka będą każdy w ie, że Bartek Topa gra, ale czy jes t coś c o robi łeś tak iego dz iwacznego odmiennego no chyba n ie mogl i pochwali ć jako ść w wyj ątkowo dziwaczn ą pracą no al e by ban k dogranie no nie było granie not a bene kelnerem prze z jaki ś cza s pracowała w 50 latach na pocz ątku lat najtrudn iejszego w prac y kelner a w iesz co na ko ńcu dn ia byłem bardzo zmęczony cz y pan i na fizyczny atak oczywi ście t o dosy ć wysokie którymi pozwal a na utrzymanie się w Warszawie wynaj ęcie m ieszkania nawe t, czyli praca jes t nada l Restaurant restauracja jes t leg e ów Kiera na Starym rynk u w Warszawie jeszcze wtedy Magda Gessler pracowała w domu pracowali śmy raze m z Łukaszem Kośmicki, kt óry jes t reżyserem ukryte j gry, kt óra wchodzi teraz, która jest tera z w kinach Firmus z pól mamy ges t latem, więc zarz ąd FT jest pamiętam miałem krótki epizod miał pa n Paweł Wilczak te ż, że 1 dzień chyba pracowała specjalna czytaj w 2 AK, al e pracowali śmy bardzo stawaliśmy ustaw ę o dwunaste j dziesi ątej przepraszam pojawi si ę w jedenaste j firmie, czyli ów Kierat 12 pracowaliśmy do drugiej trzec iej w noc y potem jeszcze n ie święta do domu ch łopa chodziliśmy gra ć w snooker a do szóstej rano pote m sen pracy teg o nie pamiętam też pewn ie wtedy nie było warszaw ianom jak byłam t o była dla mn ie tera z incognito, więc także orzeczenie, które lata były co do zalet by ł pocz ątek lat dziewięćdziesiątych już w szkol e mojej to wtedy jeszcze tak a by ła bardzo n o dziwna sytuacj a, żeby aktor z ło w knajpach wtedy m ówię Słuchajcie, ale wszędzie na świecie, którzy pracuj ą w knajpach potoczyły się utrzyma ć jako ść ot o, żeby chodzi ć na castingi pr óbować swo ich sił n o w anga żach filmowych nie tylko sko ńczeniu szko ły n ie dostałeś propozycji etat ów w żadnym teatrze znale źć propozycj i także innych chcia łem by ć w teatrze Grzegorzewskiego tu w Warszawie stud ia, al e wysłałem zaproszen ia na nasze festyn y nas z fest iwal dyplom ów szkół teatralnyc h w Łodzi no n iestety nie pojawi ł się, ale otrzymałem innych k ilka propozycj i ba z 56 do r óżnych teatr ów w Polsce, ale n ie tylk o interesowa ł Warszawa teat r studio w zwi ązku z ty m jeśli te j propozycji n ie by ło dyrektor n ie pojawił, więc ja się też pi łem teatr n ie by ło przez 15 lat praktycznie we wszystkich chyba wynik ocen ia nie w ubieg łym na żadnym etacie w teatrz e w żadnym teatrz e na żarty były tak można powiedzieć, bo tak ie chude lata by ły bardzo trudn e lata to był prze łom la t osiemdziesi ątych dziewięćdziesiątych n o wted y fal a h istorii na s otoczy ła rzeczywi ście i zewsz ąd r ównież kulturę t o by ł trudn y moment, ale term in na m si ę produkowało w latac h dziewi ęćdziesiątych jeszcze na początku może troch ę wi ęcej film ów, ale był tak i okre s, gdz ie no 10510 filmów powstawa ło tylko, wi ęc ciężko by ło utrzymać rzeczywi ście baliśmy si ę r óżnych pra c, al e te ż akwizytorem akura t nie by łem w tamtyc h latach, al e wiedzia łem te ż za granic ę do Skandynawii kosimy trawniki, bo w ie zbiera skrawk i truskawk i malowa łem dom y te ż świadom, więc snuć takie by ły moje prac e dorywcze, który był te ż momen t tak i zm ierz prze łomowy, że o d n iego posła i oczy zaczęli dostawa ć propozycje co c iekawe jes t taki momen t aż takich zn a takiego znacz ącego momentu nie mog ę sob ie przypomnieć, chociaż prac a z wojskiem oczywi ście Smarzowski po teatrz e telew izji kuracj a na podstawie Jacka Błońskiego t o był tak i moment, k iedy wiedziałem, że t o jes t my ślę istotne spotkan ie, bo potem pojawi ło się wesele zaczęły pracowa ć jak o producent f ilmowy też rozwi ązaniu Iwaszkiewicz z e powiedzieć, że źle, że wesel e było p ierwszym filmem f irmy m ówi, bo Złotopolscy kiedy ś zaczęli n o i panią rzecznik lat dwutysięcznych ata k tysięczne z łota w Polsce, czyli pojawiły się jak o ryne k prze d przed wesele m tak, ale uda si ę C3, ale t o był p ierwszy momen t filmowy zobaczy ła ca ła Polska nut a, bo wesel e rzeczywiście było tak im f ilmem, gdz ie dystrybucj a sięgała w noc y na kra ńce rzeczywi ście i poz a k inem w tak im nielegalnym obiegu te ż, bo ten film w k inach obejrzało chyb a z 400  000 widzów ma m wra żenie tak naprawdę tak naprawd ę znaczn ie więcej i ich tak no t o by ło wesele Wojtek by ł wted y takim n o czarny m kon iem rzeczywi ście k inematografii polskiej 15 lat temu Vesović ważne zasolone dla nich wyjaz d dotyka m łodych ludz i, którzy nie w idzieli wesela w og óle tak zawsze kim ś rozmawiając z in obiekt i chces z zobaczy ć dzi ś 1 bardzo ważny film, gdyż mia ł tylko 1 film zobaczyć t ę z tego c o si ę wydarzy ło po roku 2 Zobacz wesele też mówi, al e t o by ło wcze śniejsze to sfer a przypomni mi z s łynni s łynny gangste r, a w badan ia długu nied ługo d ług od długu dla d ługu wcześniejszych Krauzego kilka tygodni wcześniej by ł wcześniej zarz ąd 2 filmy te n ko ńczy okre s prawd a tam, gdzie b ędzie tuta j wesele 2004 umie Zobacz Zobacz te n film opowiedziały o kuracji pewn ie w ielu naszyc h słuchaczy nie w ie nie widział mog ą nie widzie ć kuracji dla mn ie t o w łaśnie bardzo wa żny był momen t, gd y ja zobaczy łam s iebie Zenka z łoty Polski jeszcze pokazuje oraz dr óg krajowych za t o Lado sobie myślę cz y tak jes t mówiła, al e genialny natur y strach, a ja on gr a z ekonom ii tak iego na turystyk ę t o po życzki znalazł, jak iego dn ia na tus z na pop jakie ż by ło moj e zdz iwienie ja się dowiedziałam, że n ie w iem, kiedy po pewnym czas ie zmierzyć jes t aktore m zawodowym apote m ta kuracj a z m iast inteligent lekarz tak, al e zupełnie zupełnie inne role lec z by t e też chyba wyra źnie jako takie stosuje wida ć wiele ma 52 król zupe łnie kra ńcowych i rzeczywiście to było bardz o bl isko te ż okresow o w czas ie, bo Złotopolscy i Andrzej Meyer z kuracj i w bardz o bl isko rzeczywi ście w te j rozpi ętości tych postac i dzi ś potem ta moj a ścieżka si ę rozwijała tylk o czase m zastanawiam my ślę o takim zawodz ie, gdy zewnętrznych jak i oczywiście bazuje na ty m c o mówią swoj e kole żanki, kt órej koledz y m ówią c i, z kt órymi media rozmawiaj ą, czyl i c i, którym którymi si ę udało jak t o jest jak t o jes t c o powoduje z e s ą osob y bardz o zdolne w 1 szkole aktorskiej nawet pan i też taki jest 1 wywiad, który m ówi k mieszkała nie b ędę wa s nazwisk może przytaczała m ówić o 2 swoich kolegach, gdyby m tera z wysz ła na ul ice i powiedzia ł 2 nazwiska, bo nikt nie w ie c o o kog o chodz i zupe łnie prawd a, dlaczego ty, a n ie on i, dlaczego ty n ikt inny prawda jes t tym te przez t o te n zaw ód jes t zawode m bardz o ryzykowny m, bo ko ńczynę w Kaczkowo z prze świadczeniem przekazu otoczenia, że jest bardz o dobry m, a potem na s nie ma to my ślę, że dl a w ielu osób jest t o bardzo ci ężkie telefon dzwon i z propozycjam i tak dalej zakres trudn e, al e wierzę n ie w iem, gdz ie znajdowa ć odpow iedzi na to n o to wynagrodz ą jego zez a przecież t o jest zagadek i wykorzystania te j zasad y szcz ęścia, ale pracown ik oraz determinację jaki ś pewn ie Factory, kt óre na, które n ie mamy wp ływu i pewn ie środowisko rodz ina w iele rzeczy si ę na c o składa, al e te ż marzen ia my ślę o ch ęć spotkan ia cz y potrzeb a spotkan ia z osobam i, kt óre si ę ogl ądało kiedyś w telew izji cz y w teatrze, bo jasnymi osoba si ę dzisiaj spotyk a ma m okazję pracowa ć z nimi co jest dl a mn ie jakimś w ielkim przywileju jest gaz ie spotyka ć osoby, kt óre kiedyś ogl ądałem, a aktor w teatrz e telewizji prawda z czase m się zdarza t o są bardzo słodka t o s ą partnerzy zaznacz a ja jestem partnerem dl a nich mam nadziej ę, a oni dl a mnie partnerami, więc t o jes t w og óle wyj ątkowe spotkanie bardz o sob ie ceni ę te chw ile przygotowujemy taki spektak l dobrz e si ę k łamie na podstaw ie scenariusza teg o włoskiego pewn ie o ty m, będziemy rozmawia ć, al e spotyka m Wojtka Zielińskiego Marcina Piechowicza Szymka Bobrowskiego znowu Anitę Sokołowską cz y Kasię Kwiatkowską, al e to są moje palc e moje pokolen ie, al e s ą fantastyczni zupe łnie partnerzy w iem, że za ro k jesieni ą będziemy realizowa ć też noce i in żynierów dus z z w łaśnie z Andrzejem Sewerynem cz y z Krzysiem Stroński w teatrze sz óste pi ętro Michała Żebrowskiego w re żyserii Janusza Korwin z kolei estońską Petelski ot o serwer y zdolne pokolenie, lecz chłopcem, gd y w pułapce patrzy łem na ziemi ę obiecan ą z zaparty m tche m i zawsze nas nawet n ie marzy łem o tym, żeby si ę z kt órymś z tyc h ch łopaków spotka ć pan ów doskonałych fantastycznych aktor ów przecież n o, wi ęc tego n ie wiemy co prowadz i na s d o do tyc h spotka ń, jak ie ścieżki nam i nami kieruj ą, ale myślę, że w iesz jak uczciwość tego co się rob i tak a determ inacja i szczero ść wobe c zawodu, kt óry upraw ia i te n łut szcz ęścia, bo my ślę, że bardz iej potrzebn y, bo nie w iemy, z której stron y kto, kiedy zobacz y albo nie wiem zasiądzie na na s na w idowni i zobaczyl i tę 1 scenę, kt óra w tym momenc ie akura t będzie wyj ątkowa, która przyn iesie satysfakcję dl a nas b ędzie sam a zaskoczeniem w zwi ązku z ty m jakaś mag ia się un iesie i będzie rezonans widzę no t o jes t zupe łnie wyj ątkowej ja my ślę, że t o jes t jaka ś w og óle frajda i ra j te j obecności wie ś tak iego oczekuję oczek iwanego, a nawet t o jest dl a mn ie jakby chyba dyw izja na dzisiaj o uchwal e z bardzo dobrym okres ie swojeg o życia Fico propozycj a zapewni rok temu były zezwal a za moich tak się real ia dobr a dobr a pass a spor o pracuj e i prz y dobryc h projektac h w teatrz e jeste m przedwczora j wróciliśmy z właśnie bo gdy mia ła być k ilka dni tem u, gdy wraca łem z Bydgoszczy, bo zagości ta m kręcony t ą kręcę f ilm z Marcinem autore m jeg o deb iut fabularn y t o znan y dokumental ista Polski wspania ły chłopak cz łowiek i re żyser raze m z z Mirkiem Kropiwnickim k im jeste ś tam jeste m p isarzem, a tak naprawd ę inżynierem, kt óry wyk łada na Politechnice histori ę w ózków widłowych, ale moj ą pasją jes t p isanie krymina łów raze m z pięćdziesięcioletnim syne m wyje żdża na tak ie sympozju m amator ów pisarzy t o prze łom la t siedemdziesi ątych osiemdziesi ątych i tam opow iadam h istorie spotykamy reżysera opow iada histori ę i prze z i ocz y dz iecka o ogl ądamy świat ojc a wchodz imy w głębie k ino touare g t o dziecko o obserwuj e mój syn obserwuj e i wy świetla sob ie film i w roli g łównej ojc iec gangsterz y strzelan ina kob iety zazdrość mi łość daleko jest to posuni ęte zdj ęcia jeste śmy praktyczn ie w po łowie zdjęć czek a nas jeszcze k ilka noc y tak akurat specyf ika tego filmu poleg a na tym, że ma m zdj ęcia zaczynamy os iemnasty ko ńczymy o szóstej ran o w st a, a więc całe noc e całe noc e takie czym jeszcze okres w życiu cz y my jecha ły samochody m ówi mam 2 spektakle tak je ździmy z tak im spektakl u ludz ie inteligentni przygotowany m prze z Olafa Lubaszenki i ta m z kulą z Magdą Tuszyńską z Magdą Boczarską wym iennie te ż z Renatą Dancewicz z Rafałem Królikowskim no i w ielu wspania łych aktorów je ździmy z ty m spektakle m z ogromny m powodzeniem t o jest historia 3 par zagmatwana dosy ć tajemnica, al e te ż pe łna k łamstw niedom ówień plote k zab aw na komedia mówi ludz ie n ie farsa komed ia Echo jak ludz ie inteligentni ostatnio ogl ądałem Łapa f ilmowa bliskim temu, że aktorstwo n ie jes t zawodem dl a cz łowieka inteligentnego podzieli inteligent mus i właśnie taki m inistrant tak dale j do wymogów mo że być wobe c sameg o siebie FF nie wiem cz y t o podziela, b o w pewny m momenc ie tak że czasam i mężczyźni mówią, że nie za ś dla m ężczyzn aktorzy we źmy się z ty m w Japonii tylk o m ężczyzna pracują w na scenie jeśli myślę, że to jes t niepoważny czasam i mówią niepoważny, al e jes t ten zaw ód daje jak ąś ogromną szans ę i mo żliwość eksploracj i tak iego człowieczeństwa naszego wchodzen ia w rolę cz y w h istorie, kt óre by śmy w życiu n igdy, których by śmy w życiu nigdy n ie przeżyli t e co teraz dygresja bo zanim zaczniesz m ówić co dale j robi ć, kt óra Karola by ła ci ężko by ło wr ócić i ci ężko prze żyłeś Norweżka p isarza groz a w dom u z łym Wojtka Smarzowskiego kr ól też z drog ówki był tak i rzeczywiście wymagaj ący i ostatn iego dnia zerwa łem więzadło krzy żowe w kolan ie przez 3 tygodnie, że w łóżku wie ś odholowuje si ę takie ciężkie du że rol e, a ja jakoś bardzo to bior ę na bark i i pr óbuje zachowa ć dystan s w jak i sposób no odklei ć się trochę już wyje żdżać oddycha ć brać pryszn ic czytać ksi ążki r óżne inne niezwiązane kompletn ie zawodam i i pa n jakąś filozofi ę też życia i tego c o jes t zdrow e dobre czasam i spotykam n o t o prostu t o są łapałem się starać o zm ianie stron ma swoj ą diet ę i pies nap ój skutkom 2 przehandlować argumen t Kurku Mika jes t zn ów tak im napoje m rzeczywi ście kurkumy imbiru pieprzu mięty z cytryny, ale nie ma nie ma s łuchaj niema sytuacj i laboratoryjnej, żeby porównać to, który p ije nap ój jak się czuje i te, kt óre nie bije na poziom, bo jak n ieco na drugi dzień czuje, że zmiany swoj ą tak jak ju ż p ije zreszt ą to od razu czu ć efekt jak Niemcy, którzy codziennie, gd y czytaj ą codziennie dach n o tak, ale w stosunk u do czeg o skoro codziennie jeszcz e jako zmian ę widzie ć zawsz e tak sam o nie, choć chc e pozna ć są c iut ponad 5, ale o ty m, jaki okre s oczywiście w 2, ale ładnie działań, gdyby stawka nie pił prze z tydzie ń to byłaby oznacza w ty m funkcjonowanie oznacza tuta j aktor gorzej by ć celowo gorzej n o al e pewn ie inaczej no na m si ę w og óle eksperyment tak i jak ja mogę prowadz ę eksperymen t na swoje żywieniowy t o, że trochę żywieniowy, al e te ż związane z zawodem, bo i co ra z jes t b ój o więcej czasami też dała w kryzys ie jest dl a mnie bardz o łatwe ta m potem życzenia wszystk im oddalon y wreszc ie plażę n o wiesz tatu ś mniejsze j e wtedy mniej ich zabiegałem ju ż tak wi ęcej ruch u oczywiście n o t o, żebyśmy prze żyli tak godn ie na to trzeb a z 2002 , 51000 ca l dz iennie, żeby zej ść 1 kg to trzeb a zrzuci ć 3000 cal w związku z ty m teg o ruchu trzeb a troszk ę więcej zwi ązku z tym trochę mniej je ść więcej ruchu no i c o si ę wszystko b ilansuje al e gdz ie stal e co ś regularn ie ćwiczysz wzorować format dostarcz y w jeszcz e chodz ę na taką n ie chcę by ć, bo rehab ilitacja to zabrzmi troch ę na troch ę groźnie, al e rzeczywi ście rehab ilitanta mi utrzymuj e ciało tak i na dobre j kondycj i Fortaleza zg łasza, więc rehabilitacja b ędzie kojarzy ć, że mi ętowym alb o coś robić, ale mam nie to jes t samce t o jest kwest ia ruch u ta wykorzystuje sw ój własny ciężar cia ła do 600 do cięcia, jakie decyzje f irm tak ich specjalnyc h ławkach, a są specjaln e wyci ągi l inki przesuwan ie na ławce recesj a, udając że proce s nie uda w iele poradn i dla godzina, a ty m względzie udzia ł, w jak ich d łuższych b iega tak pami ętam co prawda prezes jak tera z bran ża ja k na tr iathlon właśnie no t o jest t o dop iero wymagający sport, gdyż da ły radę przez 2 lata bardz o intensywnie trenowałem triathlon, a t o wi ązało z takim po święceniem 23 godziny dz iennie rzeczywi ście intensywnego treningu, gd y stosu dostosowan ie całego dn ia praktyczn ie no 2 lat pod lekką rywal izacja jest motywacj a za złe merow i sprawdzen ie mo że gran ic ciała wasz marsz na star t owcem t o wytrzymać 2 lata od granicy nie ma sprawdziła podcza s miesi ąca już być, więc b ędzie można granic ę za to co inna rzecz, al e potem wierzby poprawn a, ale wiesz to da ło mi doda ło mi te ż taką tak ie poczuc ie że, że prace nad na d ciałem jes t jakim ś elemente m jakości życia te ż wierzy ć poz a ekspertami z e wtedy źle wróciłeś ni ż tera z w czystość w tamtym momenc ie tak trudn o porównywać dziś jeste m starszą 5 lat n o to troch ę si ę zmienia te ż i zm ienia się te ż moj e tak ie intelektualne poczucie n o troszk ę wi ęcej zobaczy łem przeżyłem podjechałem pomoc cia łem po po wys łuchałem tak dalej, więc te n magazy n si ę troszeczk ę powiększył ciężkie wysoko ść poważną kontuzję, a p óźniej co powiedzia łeś pote m kr ólu mia łem mia łem k łopoty z dolnym odc inkiem kr ęgosłupa wieś t o było takie bardz o trudne przez tego 3 tygodnie leżałem na taki by ł momen t bardz o chyb a tak iego s ilnego zatrzyman ia 1 z niewielu wtedy podj ąłem decyzję, żeby rzeczywiście co ś z tym zrobi ć cza s kadencj i zast ępuje w tych zosta ł za rozwój, który zbyt cenn y, żeby nawe t, je żeli chce pogodzi ć bardz o war t tak prywata nawe t nawet ostatn io na gzymsie przechodziłem w Bydgoszczy po tak im zm ianom z 95 m można na wezwal i wizję tak, al e by łem przywiązany marna specjalnie zabezp ieczona, al e mimo wszystk o w realnej wysoko ści, m imo że pochodz ę z potraw z nazwy nowym ministrze ma m lęk wysokości pami ętam tak i epizod podczas kręcenia zdj ęć do prowokatora w g órach na Mnichu, gdzie raze m z Krzysiem Pieczyński Bogusia Lindę chodzili śmy tam wokół ta m taka Platforma 1,5 m 1 , 5 Krzysiek staje wystawia d łonie w ram iona w g órę i helikopter lata wokół na s o t o, żeby sfilmować, a pote m chodzili śmy takich rynkach 1 , 5 metrowych TOPRowcy przykryć tak i Mister pionowymi skała ma m tam był no to to by ł duży problem wchodzili śmy na ściany mn icha o d p ółnocnej strony dobrz e była mgła, że n ie by ło wida ć nic na to, al e to pewnie Livorno wal i wody ni ż góry jest t o rzeźba łącza lęki wie sta ło, bo tak a Toni i przestrze ń to też n ie s łuży chyb a mo im, bo im wyobraźni chyba n ie boję się ura z się m ęczy w g órach natomiast wagę l iczbie oce n lub wdziękiem malowa ć tak grać by łem pod pod powierzchnią niema c o tak Nisko n ie zeszła, al e Warlubie kąpiel olbrzymie fale fale ocean u w hurc ie akcj e te zeznania wyn ika ta k o tym jak Włosi z innym może n ie umywa si ę do oceanu i do te j do tej do tego c o mniejsze są na raz ie Wenecja ma proble m tak nie ma twarz y Mobile, al e zalało, że si ę dz ieje w świecie to te ż angażuje si ę, a propos tego źle się dz ieje w świecie czasam i w akcje n ie robić tylk o za często przez to n ie jest to wtedy n ie n ie nie nie oceny, że nie robi ć tego w iesz wiesz jak si ę rozejrzymy wokół ściemy może Polacy n ie odczuwam y teg o bardzo ją, al e nasz a inercja st ąd nasz a ignorancja teg o temat u natom iast, obserwując wiadomo ści i śledząc to c o się dz ieje, gdz ie indziej na świecie to rzeczywi ście jeste śmy w tak im momenc ie bardz o bardz o trudny m jak o ludzkość w og óle i myślę, że odnow a, która idzie o d o d centrum z iemi się no daną w kość Bartek 3 lata tem u m ówiło si ę od nowie nie je żdżę cz ęsto proce s, ale poka ż tylk o, żeby zbudować n o to mus i się zmienić możemy ju ż po co i jak du ży leżącego zobaczym y t o nowe o tym, że duży jak t o gorze j za jedn o procentem jeszcz e Niejestem ale kt o wie może ten zaw ód też się gdzie ś jeszcze na walc e teraz s łuchać nastawieni nastaw ienie osób musi co ś więcej powiedzie ć o zwyk łym językiem zbyc ie zrozum iano ja widz ę pozytywną zm ian w brzoz ę, bo obserwuj e jak du że f irmy zmieniają swoj e podej ście do plastiku zm ian swoje podej ście do zmienia, bo ra z mo im każą 2 zł no to je j tak dalej woda czysty wywar z e świadomością ma racj ę, bo jednak, kt o jest świadomość, niemniej podejmowane by ły on e działania są jak najwięcej drzew ni ż ich trochę p łonie cz y cz y jest wycinana ma m wra żenie ju ż dzisiaj no al e żeby one urosły na t o potrzebujem y kilkudziesi ęciu lat, więc n ie jesteś jeste śmy na takim my śleniem s ieciowym okres ie, kiedy ju ż sam i o ty m, rozmawialiśmy kiedy ś w Londynie te ż na przełomie wiek ów m ówiono że, że odchody Końskie po prost u zaraz zasypi ą ca ły Londyn i potem wesz ły maszyny mechan iczny parowe i t d . tak, że si ę zmieniło, więc dzi ś jeste śmy te ż na skraju końca, jakiego w ieku jak już, jak iego si ę zmiana idzie drastyczn a n iestety chyba będzie kupiona ju ż jes t okup iona of iarami i boginie prost u tyl e gatunków zwierz ąt i ale al e dobrz e t o obserwujem y, zwracając si ę do s iebie ludz ie organizacje byłyby twarz y takich kampan ii prawd a wsp ółpracuje z klube m Gaja z Jackiem bo żkiem z Beatą i uważam, że t o c o oni robi ą jes t zupe łnie wyjątkowe fantastyczne jes t to, że s ą skuteczn i, bo zmiany wprawie dotycz ące np. karp ia i słychać siedzenia obite zg łoś się wycofa wszystkie także wszystkie już lawinowo pe łniła nas w zwi ązku z tym muszą o ty m, mog ą trochę odpu ścić już zaj ąć si ę zupełnie czym ś co zmienia daj e m u Jacek z bardzo bardz o pozdrawiam gratuluj ę dzi ękuję z teg o miejsca tu te ż ma m swój inaczej widzia ł, ale dlatego nie w ie dlaczeg o, k iedy by ła Magdalena Różczka rozmawiali śmy r óżnych rzeczy, a potem mia ł by ć Jacek Bożek ja wybiegłem w czasie prze rw m ówi s łuchaj tu jes t aktorka Magda Różczka i ona m ówi o ty m, że wegetarianką pogada ć z ni ą może co ś las y i w ten spos ób poznali Magdę Maćka apotem ona już zarzut jest rzadz iej tak przeze mnie, bo jak z e sob ą pi ękna włączyłem, a potem nadal i Magda Popławska i Julia Pietrucha i t d. rosła w, a wracając do częstego wie ś do tak iego zbycia i obserwacj i tego co si ę dz ieje wok ół na s to uważności d a na m dana odpowiedzi podpow iedzi n ie mus imy kupowa ć za ka żdym razem 1 oraz obro ńcą ce n te npi ątek ostatn i listopada i to wsz ędzie to nawo ływanie do notowań ładnie, a w iesz tak naprawd ę ekologia jes t w szafach naszych, bo t o bo dlaczeg o nie korzysta ć z teg o c o mam y ju ż mamy przy to nie jest tak, że chodz imy nadzy alb o albo n ie wie n ie mam y 10203 . świata nośmy j e pr óbuje jako ś t o a ż trudn o jest o tym, mówić, bo oczywi ście ZUS jest słyszeć walki tak ich wypowiedzi pol itycznej jak często angażują w SO, b o ja mam kłopot taki w ątek antagon izowanie wie ś ma m proble m, bo jedn i drudz y maj ą racj ę w jak im wym iarze i jesteśmy jakoś zakleszczen ia w tyc h swoich poglądach trudn o na m znale źć wspólny j ęzyk ata k naprawdę potrzeb a atencji i zrozumienia ka żda ocena wi ąże si ę z oddz ieleniem, jeżeli z wra żliwością i tak ą, a atencj ą spojrzym y na problemy t o jeste śmy w stan ie g o rozwi ązać, al e wtedy wzrast a mam y wted y jak jedz ie do s iebie tam no t o jes t troch ę tancerz y okupuje okopuj e si ę te ż troch ę tak g o w rogu, bo t e trudne środowisko sympatyc y zwolenn icy partii rz ądzącej wi ększości tak z, a z bratem mac ie odmienne poglądy w te j mater ii mam y od odm ienne pogl ądy, al e potraf imy rozmawiać potraf imy rozmawiać wysuwaj ą argumenty, kt óre s ą, kt órych słuchamy wzaje m Echo, ale pote m s iadamy do sto łu i SUV-am i kwaśnicę jak oscypk i n iedawno zobaczyłem f ilm, kt óry jeste ś z brate m nie wiedzia łam kim jes t wypr aw w ofertach pra c by ł właśnie brak brak jes t lotn ikiem rytmow i wspania łe zreszt ą muzyk iem lotn ikiem tylk o w sądzie sztuk i grzech, ale dla mn ie jakim ś instrumencie gra łem na fortepianie trochę wiedzy szko ły muzyczne j tak chodzi łem do szkoły drzewnym Targu zresztą w klasie fortep ianu i pro jeśli śledczy LED prostego proszę raze m z bratem zresztą moj a siostra te ż jes t p o po klas ie w iolonczeli taka muzyk a zemn ą założyć zwożono do biurka strach, a n ie s iostra tera z dyrektork ą szko ły szkoły podstawowe j w ochotnicy dolne j, wi ęc ja tuta j w dalek o dalek o wyciągnęła porozmawia ć o r óżnych rzeczach odbyliśmy tego zapyta m co tera z zrob isz powiedzia ły o serialu, który skr ęca w koszt y powiedziały o spektaklu, kt órym je ździcie po Polsce inteligentni ludz ie c o ju ż jestem sz óstym pi ętrze na szóstym w spektakl u niezwyciężony torb y wobe c c o z Olą Popławską z Agnieszką Grochowską i synk iem Bobrowski te ż re żyserii Eugeniusza Korina t o jes t wyjątkowa h istoria w łaśnie czternastego 15 grudni a mam y takie przełomowe spektakl e, bo t o dziewięćdziesiąty dziewiąty f izycznym tak 15 grudnia t o zawsze takie prze łomowe przez notariusza tradycj a, że tradycj a ZO setn y spektakl t o jes t jaka ś celebracj a cesj i bardz o lubi ę grać spektakle myślę, że to jes t taka dl a mn ie po latac h szko ły po wielu latac h nieobecno ści na scen ie poz a oczywiście wspania łe spektakle te ż nie nagrywał ze wspólną wizję miasta akcj i Niki jes t Sylwia jeszcz e w uchu, a tera z po lodac h p ina oraz z Marysią Seweryn urz ędowania Tusk w aktach n o to niezwyci ężony jes t tak im mocny m mo im punktem tak lubi ę lubi ę gra ć spektak l Olivera swojeg o co ś szykuj e mazursk ich tak przygotowuje przygotowuj e f ilm, chocia ż oczywiście n ie jes t łatwo, bo le ży, al e jest duża szans a i wszyscy w ierzymy w t o, że w maj u w przysz łym roku wystartuj e zn ów mus imy swoim, gd y czytam, że jedwabnym ta m będzie pewn ie w iele w ątków nie wypowiadam si ę, bo nie n ie mieli wiedzy NT mog ą rolę będzie n ie w iem jeszcze jeszcze tylko 10 taras prezes Wojtek pamiętają je pan ie Waldku pa n Wojtek pami ęta ja jeste m pewn y, że Wojtek pamięta pan Wojtek pami ęta, bo rozmawiamy w zlotych f irma, które tera z wesz ły po w iem ci w ten spos ób bardz o są 2 filmy czy 1 przed drugim chodz i za momen t, bo te n wchodzi 2002 . czyli dz iura w g łowie ju ż już jes t ju ż jes t, a Żelazny Most chodzi 2002 . tak więc że dziur ą w g łowie zaskoczy ły mn ie swo im aktorstwem, bo wyj ść ludz ie czerpią z s iebie prawd a i c o do dużo mówić tuta j swoj ą mimik ą twarz ą ciałem g łosem opowiadaj ą swoj ą historię byli blisko cz y sa m swoich warunk ów i n ic do f izycznych i IT teg o przekazu cz ęsto i odnajduje prawd a m iny gest y tak dale j, a tam zobaczy łem s iebie innego po prost u innego w tym f ilmie t o chyba na dobrze bardz o dobrze nie, bo to znacz y, że tak ie s ą pok łady do te j pory kt óre, jakby n ie n ie znałam ich wyznała mi to w izja jest to świetny to n ie jest prost y silnie t o by ł świetny scenar iusz zreszt ą Piotr pracował nad n im Subbotko re żyser płacową k ilka lat to był jeg o debiutu jes t jego deb iut re żyserski te ż i n o al e chyb a zawdzi ęczamy t o jeg o determ inacji fantastyczny m partnerom te ż w osobac h Sandry Korzeniak Andrzeja Szeremety Ewa Dałkowska je j ek ipy Krystiana Lupy też, kt óra si ę pojawi ła ta m wi ęc w pięknych zdj ęciach Wojtka Staronia na to by ło tak ie zderzenie troch ę samy m sob ą w tak iej przestrzen i eksperyment u trochę i rzucenia si ę na g łęboką wodę, b o jak t o zagrać aktora w teatrz e graj ącego jeszcz e w teatrz e jeszcz e w filmie n ie jes t łatwe, ale to państwo sam i ocen icie po prostu inny n ie jest tak, że t o tylko ta posta ć rzeczyw ista w og óle prawda odczytam i m y taką otwart ą ksi ęgę Ninie, al e zap isano w n iuansach delikatności gdzie ś w gestac h ruchac h w imieniu mrugni ęcie oka jeste m be z dn a ce n między wra żenie zrobiła, gdy jes t ten jes t widownia s iedzi to 14 osoby t o, gd y aktor, którego t y gras z wstaj e i zaczyn a si ę po prost u potyczk a z tą widownią t o ich pewn y momencie po prostu rzuc a si ę do siebie i potem rozdzielaj ą wa s zap łata tak a c isza, której t y stoisz, a świetny reżyser właśnie zrobi ł to długą przerw ę i te cisza i jes t tak ie bardzo prawdz iwe tak właśnie rzecz by ła tak a cisza cisza c isza te ż i nagl e znowu do s iebie co jes t jakby no myślę, że si łą tego filmu jest t o te ż, że t e ważne scen y dużej scen y s ą real izowane d ługimi ujęciami w związku z ty m nie ma tuta j man ipulacji akurat pozytywne teg o słowa znaczen iu tuta j nie ma prowadzen ia drzw i za poprze z interpretacje monta żysty tylk o zostawiamy real izuje pewną euro to znacz y ta k jak t o 11 praktycznie i rzeczywi ście to co si ę dziś sprawdz a w w ielu scenach c o si ę sprawdziło bardz o cenię t e postac i i spotkan ie z Piotrem czeka ły z ty m zdania n o tak pewn ie w r óżne były recenzje, bo n ie bardzo czyta m w bank u na festiwalu pracam i na fest iwalu w Gdyni w zeszłym rok u mia ł jakoś trudn o te ż w dystrybucji na pocz ątku, bo film zrealizowali śmy 3 lata tem u ju ż i dz isiaj jes t w wybranyc h k inach w Polsce mam nadziej ę, że jeszcz e b ędzie gran y przez chwilę to nie jes t tak komercyjn a produkcj a du ża, ale dl a my śli dl a wymagaj ącego widza skup ionego i co ś na pewn o znajdz ie sobie nie nie stać mnie te n f ilm wciągną po prostu ściągnął swo im atmosferą, kt óre stworzono w łaśnie tak już prze z t e zdj ęcia prze z z ty m n ie oczywisto ść tych postaci po prost u film realizowany ju ż na Podlasiu zupe łnie urokliwej cz ęści Polski, a część zdj ęć te ż realizowali śmy we Wrocławiu, a w r óżnych warunkac h też pogodowyc h to tera z porozmaw iajmy o filmie, kt óry jest mi bl iski, bo jeg o akcje czy si ę na Śląsku zreszt ą, gdy ro k temu spotka łam, gdzie b a święcie drzew a w ba, bo rok 2 lata tem u w łaśnie m ówiłem, że Śląsk b ędą zdj ęcia do tego do teg o filmu f ilm bardzo si ę podob a bardz o bardzo chciałabym si ę odni ósł du ży sukces, bo jeg o świetnie ogl ąda te n trójkąt ciesz ę si ę, że właśnie tam na Śląsku się dz ieje, bo nie ma typ Tusk to powsta ł film, ale no ciesz ę się z tego na c o ma m pew ien problem z j ęzykiem ty m f ilmie jak, kt óra n ie m ówię gwar ą, która t ę gwar ę zna m, ale nie tylko gwar y w sensie u żywania słów tylko po prostu pewne wymogi i t d . t o widz ę także ca łe tło m ówi po Śląsku Dymna gruba grub a prawd a kopaln ia bohate r mówi n p . że w kredensie s ą market y, czyli u żywa s łów ich, al e i bohaterk a, czyli Magda chyba w og óle n ie pochodzi z e Śląska pochodz i z Krakowa tam ta m studiowaliśmy n a w Akademii Górniczo-Hutniczej a, al e takim granc ie tyc h postac i tak, ale mo że studiowa ć kto ś te ż tamtej z e Śląska pochodzi z e może, al e n ie pochodzimy ze Śląska g łówni bohaterow ie ta trójka czw órka tak naprawdę nie czuj ą związku to ja tego n ie nie n igdzie tego nie uchwyci ła, bo wiesz, o c o mi chodz i mo żna m ówić po po mo żna m ówić po polsku znaczy n ie używać żadnego słowa Śląski akcen t, ale słychać wida ć jak bohate r przychodzi, czyl i m ąż przychodz i ty m otwiera drzw i i o n mo że powiedzie ć o Magdę chodz i, bo Magdę chodzi prawda albo jakb y miał te n tekst przygotowa ć sob ie tutaj 2019 przystopować z prac ą, ale na razie n ic na t o nie wskazuje to ja s łyszę ja mog ę powiedzie ć miał przyst ępować pracowali na raz ie to taka ju ż oczywiście, że t o dlateg o si ę do wy, że tw órcy n ie chc ieli u żywać Śląskiej s łów, bo momentami mog łoby być ty m zrozumia łe, al e wted y wydawało mi się, że n iech ci ludz ie są inteligenci poko ńczyli wy ższe studia m ówią po polsk u tylko, że niech s łychać oraz z e Śląska, ale mówi, że nie nie są z e Śląska studiowaliśmy w Krakowie Łodzi obraz y w tym, cho ć Łukasz Simlat z Sosnowca przemysł, ale zaraził si ę różni si ę na Śląsku n o tak, al e chodzi o to n ie chodz i o aktor a tylk o chodzi o postać, którą gr a o n tam najbardz iej najbardziej m ówi Tomasz gettach taktach mia ł takie skojarzenie dypty k przychodzisz do n iego k ładzie p łytki z Radia biegn ą śląskie p iosenki Acta ludzie, którzy s łuchają tych piosenek nadzieja ma ty m może nawe t nie kwestia co jeste m socjologiem jaki ś ta m mog ę anal izy dokonywać ci ludzie m ówią po Śląsku, by ludz ie, którzy słuchają prostyc h p iosenek w Śląsku był kiedy ś u na s, ale t y m ówisz oni pochodzą wody ze swo ich elit mają gran ie tak rozmawiali śmy z Moniką Jordanem nawiązką, która jes t naszym nadzore m, żeby troch ę uwiarygodnić t y te postac i te ż, bo dałem si ę nie odważył w iedzieli o PIT jest kilku tam jest w kilku scenac h jak rozmawia łem z mechanikami tat a tera z del ikatny akcja ja pr óbuję te ż go wprowadzić te ż Łukasz tak samo bardziej chyb a bardziej, bo jes t bardziej zwi ązana, gd y chodzi o Magdę chodzi jes t zwi ązany bardziej z e Śląskiem jes t ja mam generaln ie k łopot zm ówieniem gwarą, bo mógłby mówić te ż po g óralsku, bo pochodzę z Podhala, ale n igdy się też n ie odważył, b o w mo im domu rodzinnym nie m ówiło si ę gwar ą prezenty są ja k ja ma m kłopot nawe t na stud iach, startując z jazd tyc h samyc h powodów n ie m ówię po ślą Nosal poniżenie pochodzi ze Śląskiego domu t o jaki ś pretensjonalny hrab ia błędy jednak ten układ miał bardz o podobne natom iast w razie wyczuwa m te ż jest z e Śląska wyszła na odleg łość przez spos ób Polsce ściśnięte o związaniu ta k, tak wi ęc więc chcieliśmy, czyli jes t t o świadoma świadomy wybór ma m nadziej ę, że n ie b ędzie jako ś mocno raził Ślązaków te ż ludz i, którzy będą ogl ądać te n film głównie zale żało na m na ty m, żeby trudn y proble m emocjonaln y umie ścić w świecie, gdzie prac a, gdz ie lojalność, gdz ie si ła m ęskości jes t bardz o dobrz e osadzon a w real iach i na ty m nam g łównie zale żało że, że serc e i mi łość i n ie s ą jedyn ie przyp isane w specjalnym zawodów n ie w iem innym środowiskom tylko t o dotycz y każdego środowiska tak naprawd ę ka żdy ka żdego z nas bez wzgl ędu na to, jak ą prac ę wykonujem y bez wahania dostał listy do edukacj i do teg o filmu cz y jak to wygląda be z względu udzia ł w castingach Monika zderzyło si ę my śląc o tobie ju ż tak się zdarza, że tak już tera z czas cora z częściej, ale Monika zadzwoni ła do mn ie zaproponowa ła mi rol ę oczywi ście podj ąłem wyzwan ie maj ąc na uwadz e też k im si ę spotkaniami z bardz o się ciesz ę, że mogli śmy zobaczy ć Monika jest ono konkretn e re żyserem bardzo wymagaj ący, al e s łuchającym te ż jest niezwykle wra żliwa na aktorsk ie działania NATO na k łamstwo na taką nieprawd ę i fałsz pracowa ła też jak o casting dyrekto r, czyl i reżyser castingu r óżnych przy przy okazj i różnych filmowiec i sprawne drog a Jordan Młodzianowska, więc przesz ła drogę no w do reżyserii tak ą rzeczywi ście t e do świadczenia mog ła sprawdzić bardz o si ę dobrz e pracowa ło z ni ą zreszt ą z Piątkiem Kukla, kt óry robił przepi ękne zrobi ł zdj ęcia te ż złe na stałe mieszka na stałe m ieszka w Holandii pomy ślał o zdjęcie z gry Francuza zwi ązek z jazd y z tak iej oczywi ście cywilizacja dobrze wa m wysz ło swoich kontaktac h w ogóle te n, al e Piotr Kukla nom inowany do Oscara przecież nowy wspaniały cz łowiek zesz ło wykłada teraz Łódź łódzkie szko ły w szkole f ilmowej na wydz iale operatorskim ma m nadzieję, że jeszcze spotkam y wi ęc o d czasu do czasu gr a z Julią Kijowską n ie tak to o tyl e w drugiej nasze drog i przecinaj ą cz ęsto dosyć i o d czas u do czas u spotykam y rozmaw iamy o tym, n o kilkakrotnie spotkaliśmy Wojtka Smarzowskiego dz isiaj w łaśnie un iki, bo rozbili rozkręcenie teg o f ilmu jest c o są tak ie do świadczenia poz a ekranowy m mieli śmy okazję z Łukaszem zjecha ć na 900 m pod powierzchni ę i do świadczyć realne j prac y g órników, gdz ie kombajny odgrywały tak ie blok i skalne p ółtorametrowe wie ś grubo ści wysok ie na 3 m totalny m tyl e w ogóle, nic wi ęc bra k widoczności no t o jest t o to zysk piek ło na z iemi naprawdę i że jeszcz e, że jeszcz e pracujem y w tak ich warunkac h i człowiek mus i si ę, żeby zarobi ć na kawałek chleb a w ty m starszy, czyli tak że n ie spędza z nowszych impreza no to było dl a mn ie najtrudn iejsze doświadczenie i oddaj e te n szacunek w iem że, że t o może n ie jest popularn y al e c i ludz ie wykonuj ą ogromn ie ci ężką pracę to jest jaka ś katorg a potem ten zachodnia była on a była prawdz iwa była prawdziw ą analizowali śmy, ale pracowali śmy na tak im chodniku szkolen iowym Lecha właśnie ta pani worek będących w kopalni wuje k tak, a tam na d jeździliśmy n ie pamiętam, jaki kopaniu byli śmy w każdym raz ie n ie mn ie ocenia ć premiera ma by ć premiera ma być 2002. czy pa ństwo nas s łyszą w sobot ę zgasn ą światła LED, ale te n świat świat w 2 to światu premier mam y mie ć mamy mie ć w Kinotece, czyl i przyszły p ion czy przysz ły piątek pi ątek z tego drugiego od od weekend u przysz łego będzie w k inach zaprosz ę pa ństwa serdecznie te ż be z zaproszą to na c o mo żemy tera z zaprosić inne, gdy na dziur ę w głowie nos i znamiona zn a ludz i inteligentnych Izrael od 5 grudnia ma ona dobrz e si ę k łamie do teatr u Buffo na triathlon Story, czyl i chłopaki z żelaza na nie zwyci ężony od szóstego ZZ IR finał og ólny, a zaleją cz ęsto gramy jeszcze o d czasu do czasu zimy, bo t o jes t taki zabawny spektakl ch łopakach, kt órzy si ę spotkal i w przeddzień zawod ów w przeddzień zawodów b iatlonowych w pokoj u hotelowym ta m rozwa żają swoje swoj e życia i pochodz ą z r óżnych środowisk bardz o zabawn a historia nap isana zreszt ą po naszyc h wsp ólnych doświadczeniach tyc h salonowyc h, bo aktorz y, którzy grają w tym spektaklu wszysc y sko ńczyli triathlon uko ńczyli budowle Leszek Lichota wata h n ie z watahy ta już gra ć swoj e powiedział, że zmienia niewiele jest tak że Legia gra, choć wada, a chodzi chodzi Francji kraj jes t w em isji tak jest Piotrek Nowak te ż Waldek Błaszczyk i tak a czw órka chłopaków nied ługo twój sy n na stud ia o 17 lat ma on o tak, al e jes t masz relacj e niż k ilka la t temu dobr y, a tak bardz o dobre relacje momentami mówiłeś kiedy ś, że n ie takim okresu trudn y cza s 1316 lat zawsze dl a dl a pewn iej w ielu rodz in tak i momen t obecności obserwacj i pomagan ia wsp ierania i motywowan ia mo że te ż, ale przecie ż kim wsp ierania, bo mają tyl e na głowie tyle w sercu t o jes t buz ia po prost u emocj i hormon ów wszystk iego nara z dzisiaj n o tak pracuj e w pracuj e chodz i do szko ły kultur y stowarzysze ń kultury edukacji Nana na Bielanach jes t w trzec iej klasie czas ów drugiej klasie w ty m rok u matura no al e jeg o pasj ą jest muzyk a i tworzen ie bit ów, wi ęc komponuj e jest ca ły w tym kocha to c o system prawn y jest niesamowite wiesz, bo taką tak ie szcz ęście, że żyj skup iony na muzyc e i i jak odwozi do szko ły czasam i to częstokroć niczym tylk o słuchamy też szczęście mieć tak ą pracę, którą się kocha swoj ą swo im udziałem to jes t ich odkrycie takiej Rosji no to ju ż jest jeszcze co ś stop 100 % 100 punktów, bo potem t o jes t kwest ia tylko może się odbija ć od innych ścieżek zbaczać 06, która prowadzi da ń t o sam i odkrywać swoj ą pasję bardzo p óźna bardz o p óźno prawda jest decyzj a o wzroście 17 latek powiedział, że dwudziestego roku życia tak naprawdę coś rozlej e się przekonać czterdziestym piątym rok u życia mimo t o mam zosta ć wszystk ich cytolog ia, ale wreszc ie zazdroszczę takim młodym osobo m, kt órym tak w łaśnie si ę zdarz a, że w ierzy matą pasj ę t ę pasj ę to myślę, że spotkamy się wcze śniej ni ż za 3 lata takich stwierdziliśmy, że tak a przerw a by ła w myśl spotykam y na święcie drzewa to prawda, al e t o tylk o przelotnie ja wpadam też tylk o na godzinę 2 role w może si ę uda wcze śniej czy można si ę cz ęściej spotyka ć na dłużej cz y sob ie życie 1 słowem piłeczka po moje j stronie czek a tak jes t bardzo serdeczn ie dzi ękuję dziękuję bardzo kt o po proszę pa ństwa na ekranach dz iura w g łowie 2002 . w f ilmy teraz nawet dziura w g łowie ju ż jes t, a 2002 . prem iera f ilmu Żelazny Most na Śląsku na moim Śląsku si ę, że tocz y dziękuję jeszcz e dobrano Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA