REKLAMA

Trening interpersonalny: ściema czy doświadczenie rozwojowe?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM: Idealna Niedziela
Data emisji:
2019-11-17 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
idealna n iedziela dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jes t audycja idealna niedziela mo i go ście dz isiaj Dorota Szczepaniak Boska coach trenerk a grup y trop dzie ń dobry dzie ń dobr y, a tema t, kt óry dzisiaj we źmiemy na tapet jes t trudn iejszy ni ż zwykl e, bo będziemy my ślę, że obie zach ęcać do wzięcia udzia łu w tren ingach interpersonalnych jak to zach ęcić do wzi ęcia udzia łu w tren ingu interpersonalnym jak opis treningu mog ę zacząć od Rozwiń » tego, że s iada grup a ludz i siada trene r, bo trenerz y i na pocz ątku czasami n ie m ówią n ic czekaj ą aż kto ś odezw ie, a czasam i coś powiedz ą reaguj ą na to i potrwa 5 z nich tak my ślę, że t o bardz o trudno wyobrazić, ale spr óbuję troch ę jednak zachęcać, dlateg o że uwa żam, że t o jest znakom ite doświadczenie rozwojowe i ma m te ż takie informacje o d ludz i, kt órzy przystępowali do teg o eksperyment u bardz o sceptycznie wychodz ąc mówili uważam, że ka żdy powinien prze z t o przej ść także mo że poci ągnę trochę sw ój op is rzeczywiście jest tak że rolę trener a na treningu jes t byc ie tzw. face t l ita tore m, czyli u łatwiać c iem, a n ie osob ą, kt óra nadaj e k ierunek sprawą i t o jes t pocz ątkowo powiedzia łabym zaskoczen ia dl a uczestnik ów tylk o początkowo, dlatego że m y jeste śmy przyzwyczajen i do tego, że je żeli siedzi grupa n o t o ktoś t ą grup ą zarz ądza tuta j zarządzanie poleg a na ułatwianiu czyl i, jeżeli uczestn icy wchodzą z e sob ą jakiś dialog to chodz i o to, że trene r pomag a, żeby t o by ł d ialog konstruktywn y zrozumiały, żeby ludz ie się nawzaje m rozum ieli, żeby też um ieli wypowiedzieć r óżne trudn e tre ści, które zazwycza j w życiu om ijali, b y tak i sposób, żeby z 1 strony by ć w zgodzie z e sobą, a z drugiej stron y te ż po prost u nie urazi ć te j drugiej osoby i tu wcal e n ie m ówię o koniecznie konfl iktach cz y trudnyc h tre ściach w naszy m wydan iu trening interpersonalny opart y jes t mocn e stron y, jeżeli miałaby zach ęcać do treningu t o zrobiłabym t o ta k przeciętnie prz y jaz osob y zapytane o t o, jak ie maj ą cech y s ą w stan ie wymieni ć 1 tchem rozl iczne swoj e niedoskonałości n ie w iem na czy m polega, al e wi ększość ludz i w Polsce t o dosyć dobrze zn a swoje VAT i co wi ęcej maj ą te ż taki tak i talen t, że kiedy inni o ty m, mówią t o on i kiwaj ą nawet z e zrozumieniem g łowami nawe t s ą w stanie przyjąć, al e nie wpu ścić do serc a natom iast zapytani o zalet y mocn e strony milcz ą alb o s ą skonsternowani i jes t to proble m my ślę troch ę tak i społeczny kt óremu, którym tren ing interpersonalny stara si ę troch ę zapob iec dlatego, żeby du żo bardzo rozmaw iamy o ty m jakie kto w oczac h innych ma mocn e strony i n ie rozmawiamy o ty m, tak po prost u ad-hoc, wymy ślając Bóg w ie c o tylko rozmaw iamy na baz ie tego c o wydarza si ę w te j sali, więc t o dz iwne zachowan ie trener a, który n ie narzuc a poszczeg ólnych ćwiczeń, kt óre zmuszaj ą do ujawnienia jak ich chce jaki ś chc e tylko po prost u pozwal a ludz iom, żeby swobodnie chodz ili kontakt jes t zwi ązane z ty m, że je żeli nie, je żeli przez 5 dni n ie mam y nic innego do roboty tylk o patrze ć na s iebie wchodzić ze sob ą w interakcje próbować wejść w sympatyczn y kontak t t o zaczynam y widzie ć bardz o dusz a, czyl i trening t o jest troch ę tak ie życie prze z szk ło powiększające, gdz ie r óżne nasz e zachowan ia zazwyczaj ukryt e pod p łaszczykiem aktywno ści wszelk iego rodzaju tak ie troch ę podsk órne staj ą si ę widoczne, bo my nie mam y żadnego zadan ia do wykonania, b y po prostu z e sob ą rozmawiamy t o jest pi ękne i rzadkie do świadczenie, k iedy bezinteresownie rozmaw iam z innymi ludźmi o tym c o jest dl a nich wa żne jak odbieram ich zachowan ia jak, jak ie uczuc ia towarzyszą na m w tym d ialogu w te j wsp ółpracy, jak ie mam y wzajemn e potrzeb y i w pewny m momencie r ównież w oparciu o te mocn e strony ludz ie dochodz ą do wniosku, że mog ą co ś zmienić r ównież swo im życiu poza t ą sal ą, że n p . chc ieliby tak ą jako ść kontakt u przenie ść do swojeg o życia osob istego alb o zawodowego nie be z powod u trening interpersonalny jest cz ęścią szk ół dl a psychoterapeutów szk ół dl a trenerów szk ół dl a coachów szk ół dl a pracownik ów socjalnych czy tyc h ludzi kt órzy, których prac a skupia si ę na kontakc ie z drug im człowiekiem, więc n ie jes t t o tylko rozwojow e jes t oczywi ście otwarte w tym sens ie, że mog ą z teg o korzystać wszysc y, którzy zapiszą w r óżnych miejscach m. in. u wa s cz y innych ośrodkach, ale też jes t t o obligatoryjne dl a niekt órych grup zawodowych tak i to akura t jest mo im zdan iem bardz o szcz ęśliwy wybór osobiście my ślę, że powinno być no nie w iem czy obl igatoryjne, al e du żo bardz iej rozpowszechn ione we wszystk ich zawodac h, kt óre wymagaj ą intensywnych interakcji m y potrzebujem y informacji zwrotnej, ale r ównież potrzebujem y nauczy ć si ę sygnalizowa ć swoj e potrzeb y potrzebujemy nauczy ć si ę by ć w kontakcie z e swo imi mocnym i stronam i potrzebujem y nauczyć rozwi ązywać konflikty potrzebujem y nauczy ć si ę rozumieć, jak ie s ą nasz e te ż rozwojow e tendencj ę i potrzebujemy pol e do eksperyment u tren ing właśnie co ś takiego daj e w momenc ie, k iedy lep iej rozum iem c o m ógłbym robić, bo to jes t w zakres ie moich możliwości, al e na co dzień teg o n ie robię, bo n ie ma m takiego nawyku, bo nie ma m takiej odwag i i bo n ikt n ie do teg o n ie zachęca t o jak sobie t o świadomie t o na tren ingu mogę spr óbować te ż poszerzy ć palet ę swo ich zachowań mo żliwości i t o si ę w łaśnie dz ieje ludzie robią rzeczy, kt órych do te j por y nie robili, al e c o, do kt órych s ą przekonan i, że s ą w zgodz ie z n imi np. 1 z tak ich rzeczy, które dl a w ielu ludz i jest odkryc iem jes t proszen ie o pomo c inni z kole i do świadczają swoje j si ły i odpowiadają na t e prośby, cho ć do te j pory my śleli o sob ie, że n ie maj ą wystarczaj ących kompetencji si ły, żeby wspierać innych t u nagl e się okazuje, że jak najbardz iej ostatn io na treningu by ła osoba, kt óra jest dyrektore m zawsz e potraf i podj ąć stosowną decyzj ę bardz o dobry m dyrektorem jes t bardz o dumna z e swoich kompetencji zawodowyc h i ca ły trening po święciła na kontaktowanie si ę z prawdziwą przyjemno ścią z tym i sferami swoje j osob y życia, kt óre są s łabością Jana prze z powiedzia ła przychodz ę tutaj oswoić fakt, że mog ę by ć s łaba przychodz ę tutaj oswoić fakt, że kiedy będą s łabe t o jednak nadal jeste m dl a ludz i wa żna potrzebn a i myślę, że te n tren ing bardz o zmieni ł je j spos ób funkcjonowan ia zawodowego, poniewa ż uwolnił j ą o d przekonania, że je żeli ona n ie poradz i sobie z problemam i to n ikt sob ie z ty m n ie poradzi czy s ą jakie ś ryzyk a zwi ązane z tren ingiem interpersonalne my ślę, że trening interpersonalny już bardz o intensywnym do świadczeniem emocjonalny m oczywi ście tem u towarzyszy o n bardz o wzruszający i temu towarzysz y te ż du żo pozytywnyc h emocji opr ócz teg o, że ludz ie cz ęsto te ż przeżywają strac h albo z łość tak czy owak t o jes t bardz o intensywne, więc jeżeli ktoś czuj e si ę w ty m momenc ie przytłoczony nie ma tak ie depresyjn e nastroje to by ć może nie jes t t o na najlepsz y moment my ślę, że trzeba te ż rozwa żyć je śli ktoś jes t w intensywnej terap ii t o porozmawiać z e swo im terapeut ą takim pomy śle i sprawdzić cz y to jest dobr y momen t chodzi po prostu o t o, żeby si ę n ie przedrze ć natom iast, je żeli idzie o taki grupy zawodow e cz y ty p osób t o n ie widzę przeciwwskaza ń w iem tylk o dl a komu tren ing n ie przyn iesie wystarczaj ących korzy ści o n n ie ucz y man ipulacji, a w łaściwie oducz a, wi ęc jeżeli kto ś przychodz i na tren ing, żeby nauczy ć si ę lep iej manipulować lud źmi n ie nauczy si ę taka my ślę, że raczej dostan ie troch ę negatywnyc h informacji zwrotnych wyjdz ie z poczuciem, że by ło t o przedsi ęwzięcie be z sos u r ównież my ślę, że wymaga świadomości, że wszysc y, kt órzy ta m przychodz ą przychodz ą w miarę otwarci t o znacz y są gotow i do dawan ia siebie i do przyjmowan ia te ż emocj i odczu ć i op inii innych ludz i i oczywiście rozum iem, że mo że być otworzen ie się mo że by ć problemem, al e racze j przekonan ie, że je żeli b ędzie trudno t o jako ś przeszed ł n ie jest dobry m wyjściem, b o w takiej grupie n ie d a się ukry ć trening odbywa si ę w tak iej grup ie 12101214 osób, więc dla ka żdego jest cza s ka żda osob a jes t widoczne nawet technicy mówi t o jest widoczne, bo n ic mówi nawet jak jest w idoczna, wi ęc po prostu trzeb a wiedzie ć 1 trening i ludz ie b ędą na mnie patrze ć i czują si ę w prawie mówić mi c o z teg o wynika i tak gotowo ść bardz o wszystk im pomaga po prost u jes t kwest ia decyzj i, czyl i trening n ie jes t dobr y, żeby uczy ć manipulacji trening n ie jest dobr y w kryzysowyc h momentac h życia do tego racze j by m rekomendowa ł terapie n ie jes t dobry dl a os ób, kt óre przychodz ą tam ciekawo ści be z gotowo ści osob istego zaanga żowania jak sprawdzi ć czy t o m iejsce, które znale źliśmy w internecie jest dobre, żeby tam przej ść trening interpersonalny nie jes t to jakieś m iejsce, które na s pokoleń alb o zrobi krzywd a jak sprawić tego trener a cz y trenerk ę tak istnieje l ista polskiego Towarzystwa psycholog icznego lista trener ów ona ma k ilka stopni t o znaczy 3 konkretnie i p ierwszy stopie ń nie świadczy o ty m, że ktoś um ie prowadzi ć trening interpersonalny tylk o warsztat u umiej ętności psychospo łecznych natomiast drugi stopień, kt óry jes t trudno zdobyć t o jes t naprawd ę spor e sito c o świadczy o ty m, że ta osoba, że by ła w idziana w prac y, że jest znan a w środowisku i że pos iada kompetencj e wystarczaj ące do poprowadzen ia treningu trzeci stopień ze świadczy o tym, że t o jes t osoba, kt óra mo że uczyć prowadzen ia treningu i t o si ę bardz o mocn a gwarancja zach ęcam do wej ścia na stron ę polskiego Towarzystwa psycholog icznego ta m jes t l ista trener ów i sprawdzen ie cz y osoba, do której wyb ieramy si ę na tren ing pos iada stosown e kwalifikacje t o jeszcze zapyta m, który stopień t y mas z ja jeste m Super WizzAir o d wielu lat ucz y prowadzi ć tren ingi interpersonalne i też w iem w związku z ty m, że ludz ie to prowadz ą w r óżnym styl u, al e zasad y szczeg ólnie zasad y etyczn e s ą tuta j kluczowe i t o zasadą jest n ie nac iskanie uczestnik ów n ie przymuszanie ich do jak ichkolwiek wybor ów cz y decyzj i n ie ocen ianie uczestnik ów tworzen ie jak najlepszeg o jak najlepszyc h warunk ów, żeby ich komun ikacja by ła konstruktywne nie ściąganie ich na si łę w d ół poprzez prac ę na s łabych stronach i koncentrowan ie się na ich s łabościach i przestrzegan ie zasa d etycznych zwi ązanych z tajemnic ą zawodow ą z zostaw ieniem wolności wybor u i akceptacj ę ludz i bardzo dziękujemy go ściem by ła Dorota Szczepan Jakubowska z grup y tro p stron a grup a trop PL coach trenerk i mentork i superwizora ka t trener ów treningów interpersonalnych bardz o dziękuję ja nazywa m si ę Zuzanna Piechowicz czas na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: IDEALNA NIEDZIELA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA