REKLAMA

"Te wybory są znów o wszystko" – kampania prezydencka nabiera tempa

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-17 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobr y po ra z kt óryś tam myślę, że bardz o godnie obejrzeli śmy trzydziest ą rocznic ę wybuchu rozpocz ęcia może taki jest lepsz y s łowo aksam itnej rewolucji por a tera z wr ócić ds. krajowych i jak t o się mówiło tamte j epoc e, która odeszła om ówimy sytuacj ę społeczną polityczn ą w kraj u studio pan prezes Sławomir Sowiński Uniwersytet kardyna ła Stefana Wyszyńskiego dz ielne dzie ń dobry wszystkim państwu Jerzy Muszyński Instytut Rozwiń » badawcz y pro publ ico z w iny wbrew mo że zaczn iemy od wczorajszej n o już tak iej powiedzia łbym mo że po ra z kt óryś wypow iedzianej deklaracj i l idera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, al e jak rozum iem tę spraw ę dalej n ie b ędzie podlega ć jak iejkolwiek dyskusj i o t o do wtorku mają si ę zg łaszać kandydac i na kandydat a w wyborac h prezydenckich, kt órzy t o kandydac i przejd ą procedur ę prawa wyborów n o jak m ówił Grzegorz Schetyna musi to być osob a, kt óra b ędzie bardzo zaanga żowana w codzienną obecno ść rozmowę z lud źmi prezentacj e program u poka żemy dobre programy emocje i kandydata, kt óry b ędzie w stanie odebra ć prezydentur ę Andrzejowi Dudzie słowa te pad ły po deklaracji dzie ń wcze śniej w ieczorem Rafała Trzaskowskiego, który był wym ieniany jako 1 z potencjalnyc h os ób w ty m wyścigu, że n ie będzie startowa ł w wyborac h prezydenckich nie chc e doprowadzi ć do sytuacji, w kt órej gdyby wygra ł jak powiedział w ładze w Warszawie obj ąłby kom isarz spraw a i sprawiedliwości do teg o dopuścić nie mo że w panowie czy t o oznacza, że jaki ś ta m duc h nowy walki z tą płytą Platformy czy kole i koalicj ę Obywatelską cz y t o jest raczej w łaśnie tak a dalsza dow ód na dalszą niepewno ść w łaściwie kog o chcielibyśmy wystawić w tych wyborach i kt o by łby najlepsz y je śli chodz i o już part ie pol ityczne to najkr ócej m ówiąc one nie maj ą wyboru udzia ł w tych wyborac h jes t kon ieczne reprezentanta najwi ększej partii opozycyjnych zreszt ą jak pozostałych tak sam o, wi ęc tu n ie jes t kluczy, że tak wiem, że w ogóle si ę wystawia kandydata i że jes t jaka ś procedura taka lu b inna bardziej lu b mniej efektywn a w sens ie pol itycznym pytanie tylk o na ile ta partia zrob i t o taki spos ób, żeby ten kandyda t na okre ślonej procedurz e wybran y i w łaśnie te n okre ślonych cechac h odpow ie, że tak pow iem na n o na potrzeb ę społeczną to znacz y czy b ędzie t o taki kandydat, bo t u nie z pewno ścią n ie wystarczy tylk o powiedzie ć, że chcem y wygra ć wybor y, żeby odsun ąć obecnego prezydenta cz y g o zdj ąć z urzędu zast ąpić swoim t o jeszcz e musi nie ść, że tak, b y jakiś n o zaspokaj a jakie ś potrzeby no w ty m sens ie szerok ich rzes z spo łecznych jak m ówimy, bo zdecydowan ie przewa żających wybory prezydenckie z natur y anga żują na maksymaln ą ilość ilo ść wyborc ów, aczkolw iek niekoniecznie to mus i by ć ja k mi si ę wydaje, że w tyc h wyborach zn ów pokonam y jakie ś wcze śniej nieosi ągalne bariery frekwencji, bo t u też czynn ikiem istotnym b ędziemy właśnie ta zdolno ść do mob ilizacji, ale ta mobilizacja na s czegoś mus i wyrasta ć zwykle tak jes t, że w te j drugiej turz e, aby zapewn e takiej m ówimy on a b ędzie mobilizowa ć głównie po t o, si ę ludzie chodz ą do wybor u alb o mobilizuje si ę do pójścia n o, żeby uniemo żliwić wybór n o teg o niechcianego no, wi ęc kr ótko m ówiąc czuje bardz o wiele elementów w te j chwili jeste śmy w takiej faz ie, że prezydent jes t i m imo że kampan ia n ie zacz ęła ostateczne j deklaracj i n iemal n ikt nie ma najmn iejszej w ątpliwości, że to b ędzie, że t o b ędzie prezydent Duda ubiega ł si ę o reelekcję natom iast z drugiej stron y jeste śmy w trakc ie cz y part ie pol ityczne s ą w trakcie decydowania no i wszystk o wskazuje na t o, że spośród kandydat ów partii te n kandyda t zostan ie wyłoniony, bo n o ju ż jakie ś oczekiwania, że b ędzie tzw. niezależny obywatelski i t d . wydaj e si ę ju ż prawie niemo żliwe tylko w łaśnie chodzi mi też na t o że, że t o wskazan ie kandydata momencie, k iedy najp ierw odpada Tusk po drodze Rafał Trzaskowski zostaje w łaściwie na placu boj u pan i Małgorzata Kidawa-Błońsk a i znowu jes t t o pytanie czy to jes t te n rodzaj kandydat a, bo wszystko wskazuje na t o żona ma najwi ększe szansę, kt óry w łaśnie b ędzie w stan ie zmobilizować poci ągnąć mnie nawe t swoich wyborc ów cz y tych zwi ązanych zakres definicji zalał za ś tak tylk o jeszcz e tyc h, kt órzy b ędą g łosowali w pierwszej turz e na kandydata PSL-u tyc h, kt órzy będą głosowali w pierwszej turz e kandydat a lewicy pan prostszyc h rzeczy po p ierwsze to sytuacja, w kt órej jesteśmy świadkami, kt órej rozmaw iamy pokazuj e ja k jak wa żna jak jak o roztropn a by ła ta decyzja Donalda Tuska, żeby jednak n ie czeka ć do 2 grudnia dokon a w jaki spos ób mo że ponie ść rozwi ązać r ęce opozycji uwolni ć j ą z teg o z teg o oszukiwanie pozwoli ć działać prawnej to w tej chw ili widzimy jak t o jak t o dzia łanie by ło potrzebn e po drugie, ma m si ę że, że t o podejmowan ie decyzj i wyborczych tak że te j decyzj i dotycz ącej ewentualnyc h prawybor ów jes t bardzo wa żna z punkt u widzenia samej Platformy Obywatelskiej tego ż platform Obywatelska w dzięki no w sum ie jedna k n ie z łemu wynikowi wyborczem u ataki ocen iam t e 5  000 000 wyborców znalazło si ę w tak iej sytuacj i pewnej pu łapki, kt órą nazwa ł pułapką średniego wyn iku wyborczeg o tak jak mam y w ekonom ii pułapkę tak iego średniego rozwoju prawd a, że dochodz imy do pewneg o moment u rozwoju jesteśmy w stan ie dalej przekroczy ć tak te ż w polityce jest tak i wynik wyborczy, w których jest on o na tyle mo żna powiedzie ć dobr y, że nie pozwal a na jak ąś wewn ętrzną bardz o g łęboką tak ą czasam i rewolucyjn ą przebudowę i nie ma sensu chyb a robić tego środka Platformy zby t dobr y wyn ik osiągnęła, al e z drugiej stron y z no nie jest t o wynik satysfakcjonuj ący prawda, gdyb y teraz Platforma do 2 grudni a czytam dale j czeka ła z podj ęciem te j wyborczej przedwyborcze j gr y t o mog łaby trochę prawda grz ęznąć w taką w tym w tak i maraz m właśnie teg o średniego wyn iku wyborczego w tej chwili z tego marazm u mo że wejść co wi ęcej Grzegorz Schetyna dobrze w ie, że polityczne wojsko, kt óre jes t w koszarac h prawda n o zaczyna zaczyn a si ę niepokoić prawd a t o wojsk o też zaczną si ę do mobilizowa ć prawd a to wojsko też być może t o zaczyna m my śleć o jakimś politycznym b ądź natom iast wyprowadzenie wojsk a na pol igon prawda t o jest zawsz e to c o w pol ityce si ę sprawdza t o jest pol iczenia szabel to jest pewn a mob ilizacja to służą przed e wszystkim w zamy śle prawybor y w, Ergo te ż jakiś spos ób pozwalaj ą przetrwa ć Grzegorzowi Schetynie te n najtrudniejszy dl a n iego chyb a po wyborczy polityczny czas, bo si ę ju ż w grudniu ten czas będzie z n iego troch ę lepszy w ostatnim czasie spraw a nam si ę dzisiaj Platforma Obywatelska nie ma lepszeg o kandydat a na na na prezydenta ni ż właśnie pan i marsza łek Kidawa-Błońska ja si ę, by będziemy tera z świadkami pewneg o politycznego no teatr u, jak im b ędą prawybory al e gdy si ę, że zakończono b ędzie ta m w ty m kandydate m i o szansac h o tym, już tutaj k ilka raz y m ówiłem tak naprawdę mo im zdaniem przes ądzi nie tyle nie tylko on a sam a je j kapitał do świadczeń, ale przed e wszystkim sum a z 1 strony by ć mo że i jakiś dobry pomysł, ale te ż b łędów po stron ie prawa i prawdziwość tego się pojawi ł jeszcze nowy czynnik do ść n ieoczekiwanie dl a niekt órych chodz i o nowego marsza łka Senatu pan a prof. Tomasza grodzk iego, bo mimo wszystko wydaj e się, że jeg o s łynne ju ż orędzie n ie tylko po zaczęła odpowiada ć niektórym zaraz zara z na t o, a mo że Tomasz Grodzki prawd a nie n o n ieomal wystąpi w łaśnie ta k jak prezydent z drugiej strony też dl a w ielu osób pojaw ienie się tej postac i mówi wcale to może n ie jes t tak, że tylk o w łaśnie jak nie Schetyna t o Trzaskowski t o Tuska może Kidawa-Błońska zobaczc ie facet, kt órego w zasadzie n ikt do te j pory n ie zna ł i wyskoczy ł tylko na tym, że powiedział, że chc ieli politycznie skorumpować raptem okazuj e si ę, że ma wielu os ób to naprawdę odebrało to cech y m ęża stan u, że potraf i cz y ta sytuacja, kt óra si ę nazywa prof . Tomasz Gross Grodzki n ie kompl ikuje troch ę sytuacj i na prawybor y koal icji Obywatelskiej zacznijmy ten tema t mamy 2 minuty i on a oczywiście mo że kombi komplikowa ć, al e mo że też sprzyjać, tym bardz iej że jes t ju ż deklaracj a pan a marsza łka, że mo że n ie tak a bardz o mocna, al e raczej, że nie i te ż wskazan ie, więc rzeczywiście t o może tera z być bardz o różnie odebran e, bo alb o te n czas do teg o grudn ia będzie n o tak zaprezentowan y, żeby zbudować pozycj ę teg o kandydata no, czyli nale ży się domyślać w łaśnie pan i marsza łek Kidawy-Błońskie j i wted y te i inne poparc ia w łaśnie ju ż prezydenta Trzaskowskiego, kt óry jakim ś potencja łem, a szczeg ólnie ty m w ielkomiejskim niew ątpliwie dysponuje jak o osoba n o al e rzeczywi ście prof. Grodzki, bo t o jest nowa w ty m sens ie postać no i czyn i ten potencja ł potencjaln ie jes t ponadprzeciętnie mo że być potencjaln ie du ży więc, gdyb y wybory w USA nie chodzi o t o cz y b ędzie kandydował pa n prof. Grodzki nie chodzi o t o, że on pokaza ł, że ta m buławę prezydencką je śli mo żna tak protestować mo że nos i wielu tylko o n musi mieć szans ę, żeby po prost u zaistnie ć i t o prawd a, wi ęc tak ie myślenie by ć może tylko n ie wydaje mi si ę, żeby on o miało zastosowan ie, bo to n o jedna k ta in żynieria polityczna o tym zdecyduj e w no nale ży si ę spodziewa ć, że no właśnie t o jes t tak pomy ślane, żeby tak te prawybor y przeprowadzi ć, żeby tego kandydat a w je skonfrontowa ć za mocno z konkurentam i wewnętrznymi, żeby n ie osłabiać potem trzeba t o zrobi ć konkuren t z kandydatam i innych ugrupowań opozycyjnyc h pytanie pana redaktor a z bardzo ważna t o pytanie czy tak i mechanizm rekrutacja swoją parti ę polityczną prawd a oni skuteczn y czy rzeczywi ście opozycja w ie tak naprawd ę ilu ma dobr y genialnych polityk ów nie ma talent ów niewykorzystanych t o jes t pytanie, z kt órym opozycja mus i sobie poradzi ć, ale mo im zdaniem n ie w perspektywie najbli ższego miesi ąca 2, czyli wyłaniania kandydat a w Borach prezydenck ich t o pytan ie mają 23 lata ropa, ale mo że snuj e już na t o pytanie odpowiedzie ć za chwilę, ale to znacz y dok ładnie po informacjach t o efek t Maciej Bykowski dobr y ponown ie przypom ina stud io pan prof. Soliński pan dr Muszyński rozmaw iamy o rozkręcają si ę te j ca łej kampan ii wyborczej pojawi ło si ę nazw isko prof. Tomasza grodzk iego w kontek ście jeg o dobrz e przyjętego prze z w iele środowisk wyst ąpienia telewizyjnego no i chciałby pa n prof. Sowiński może dokończy myśl cz y PiS tera z szef nowy Senatu jes t dla koal icji Obywatelskiej dodatkowy m atute m, żeby mo żna powiedzie ć zobaczcie nowa się kogo by śmy n ie wzięli o d nas t o są rozs ądni poważnej na na s na t e czasy pol itycy to tylko świadczy o tym, że u nas ławka jest długa prawd a, że jesteśmy silne mądre akcent na kupowan ie aktac h ja my ślę, że te n proces takiego obudzen ia amb icji politycznych tak ich dobryc h ambicji pol itycznych rzeczywi ście on mo że by ć prze z taki dobry debiut politycznym pan a profesora grodzk iego uruchom ione wewnątrz Platformy o polskiej, al e raczej n ie w kontek ście da m si ę kampan ii prezydenckiej, bo chyba wszysc y rozumiej ą, że ta k jak prezydent Trzaskowski bardzo roztropn ie powiedział, że on ma w tej chw ili pewn ą misj ę zwi ązaną z Warszawą prawd a, że tuta j mus i co ś pokaza ć co ś osi ągnąć prawd a dop iero po zamknięciu teg o etap u może ewentualnie p ójść dale j i podobn ie chyb a też n o byłoby rzecz ą dla wyborc ów niepowa żną, gdyb y nagl e marsza łek Senatu po k ilku dn iach prawda świetnego deb iutu nagl e zaczął m ówić o jakim ś innym urzędzie natom iast natomiast ja myślę, że tuta j ta n o amb icja taka pol ityczna czy tak i duch rywalizacji w Platformie mo że być pobudzon y w kontek ście tego c o czeka Platformę w styczniu, czyl i tyc h wewnętrznych prawybor ów prawda, bo t e tak że po wyborach parlamentarnych w by ło kilku k ilka os ób, które no m ówiło o ty m, że są gotow e sugerował, że są gotowe rywalizowa ć z Grzegorzem Schetyną przywództwo pol ityczne w Platformie potem do 1 czy tak i moment refleksj i, że to n ie jes t bu łka z masłem kierowa ć najwi ększą partią opozycyjną, że to jedna k trzeba pewneg o doświadczenia, że te ż Grzegorz Schetyna i t o trzeba powt órzyć podkreślić przeprowadzi ł naprawd ę Platformy prze z najtrudniejszy cza s spraw a dzi ęki Grzegorzowi Schetynie Platforma n ie podzieli ła los u AWS-u an i los u SLD prawd a, ale nawet losu PiS - u, z którego kiedyś te ż ta m wysz ły pewn e pewne pewne pewn e odłamy PJN i i Zbigniew Ziobro, wi ęc wpływu takie poczuc ie, że te n jedna k bardzo ciężkie brzemi ę to w ładza w Platformie i ostatni tydzie ń już był tak i właściwie g łosy mo że, że Grzegorz Schetyna w te j chwili chyba wydaje si ę tak im jednak najbardziej real istycznym scenar iuszem, ale w te j chwili być może tu si ę zgadz a rzeczywiście pojaw i si ę gdzie ś u kilku polityk ów takie my ślenie, że tak pow iem deb iut polityczn ą prawd a m ój deb iut polityczne ta k jak w przypadku pan a proces Brodskiego możliwe i t o spraw ia tylk o, że że, jakb y bardz iej otwartym w tej chw ili pytan ie o przyw ództwo pol ityczne Platformie i na poparc ie i tego pan a pytanie cz y tez y wystarcz y przypomnieć sytuacj ę z poprzedn ich wybor ów z kandydaturą n o pana Dudy, kt órego tak naprawdę zwyci ęstwo nawe t sam i zg łaszających zdanie bardzo byl i byli pewni jedna k si ę to okazało si ę, że prezydent może zostać mo że nie kto ś zupe łnie znik ąd, al e jedna k spo śród tak szerokiego zestawu, z kt órych się, o kt órych się n ie wierz ę tak tem u odpow iednio wcześnie, więc t o może być zach ęta, ale my ślę, że w ty m konkretnym procesie, jak im jesteśmy, wi ęc tu być mo że na poparcie n o właśnie tego do świadczenia i tak iej sprawno ści pan a Schetyny przemaw ia mn iej r ównież poz a oczywistym sukcesem, jak im jes t wyb ór w łaśnie profesora grodzk iego, bo to t o jes t właściwie p ierwszy może n iewielki, ale jednak t o jes t jakiś przycz ółek tak t o b ędzie odbierana, wi ęc w tym sensie t o umocniło, al e i procedur a tak iego kontrolowaneg o wy łaniania wewnętrznego kandydat a on a te ż potencjalnie może by ć dobrze przeprowadzon a ona właśnie chron i przed czymś takim czy pan, m ówi że nagl e się zg łosi tak a liczba kandydatów ju ż nikt n ie będzie wiedzia ł, o co chodzi, je żeli tak te n proce s ju ż wzgl ędnie krótkotrwały b ędzie polega ł na ty m, że wykreuj e si ę osob ę, kt órej ci n o i inni duz i powiedzą, że t o on a m imo wszystk o jes t najlepsza t o takiego kandydata t o mo że tylk o wzmocni ć oczywi ście i t u tych zagro żeń w iele, b o partia sobie jako ś z ty m poradzi czy to b ędzie, że tak bym 12 Konkel konno kursantów, którzy n ie b ędą m ieli większego znaczen ia, wi ęc wtedy te n główny wychodzi jak o w łaściwie tak i mo że maksymaln ie mocne prawd a, gdyby to by ł jaki ś szerok ie obywatelsk ie kreowaniem kandydata by łoby trudn iej na ty m zapanować, wi ęc te n proces wydaj e się by ć mniej no w łaśnie pod kontrol ą natomiast c o do samych wybor ów do teg o maj a, je żeli wokół teg o Senatu, b y powsta ła nadz ieja, że ta ma ła Rubież jes t w stan ie, a przynajmniej stwarza ć nadz ieje na powa żną zmian ę t o wtedy te wybory b ędą o t o cz y potrzebne jes t jeszcz e inny prezydent, kt óry sprawi, że ta nadzieja mo że by ć realizowana, je żeli takie cel e, b y t o osiągnęło t o wted y te n kandydat opozycyjn y mia łby naprawdę du że szanse du że szans e na wygran ie jak rozumiem racze j w drugiej turz e obecn ie urzędującym prezydentem i tera z w łaśnie chcia łbym, żebyśmy w szerszy m kontek ście spojrzel i troch ę w łaśnie w stron ę aktualnego jak t o ładnie m ówi lokator a Pałacu prezydenck iego przy sytuacja, z kt órą mam y mieli śmy do czynienia zmieniaj ą w mijaj ącym tygodn iu, że ot o rząd jedna k odrzuc a t ę propozycj ę l ikwidacji trzydziestokrotno ści sk ładki na ZUS rz ąd w łaśnie wi ększość parlamentarn a potw ierdza kandydatury do tak ich kontrowersyjnych polityk ów jak pan i Krystyna Pawłowicz i pa n Piotrowicz do Trybunału Konstytucyjnego i wreszc ie nowe zadawan e s ą pytan ia w łaśnie kancelarii prezydent a jak ten prezyden t na to zareaguje cz y si ę pod ty m podpisze to s ą w łaśnie tak ie sytuacje, kt óre maj ą obecnem u prezydentowi w łaśnie pom óc pokaza ć już w te j rozkr ęcają si ę kampan ii wyborcze j, że n p . n ie podpisze alb o si ę n ie zgodz ę jak panowie na t o ocz y t o jeste śmy w trakc ie na pewn o jakiego ś pol itycznego teatru m prawda Śmiałego ob łożyła takim pozytywe m tego s łowa znaczeniu jeste śmy w p ierwszym akc ie tak i teraz n ie wiemy co się w trzecim akc ie wydarzy cz y też rzeczywi ście takie przedstaw ienie, kt óre na końcu b ędą szachy czy Barca t o właśnie czy to ma da ć pan u pan u prezydentowi tak ie tak ą mo żliwość twardeg o prawa zademonstrowan ia swoje j niezależności czy to racze j chodz i o t o, żeby m ówiąc krótko te ż pokazać, kto ma władzę przede wszystkim pokazać koal icja to praw a z mo żliwości prawda, gdz ie w ładza i pokaza ć tak ą determinacj ę z um ów utrzymywan iu władzy teg o my ślę o ty m, się o tym dow iemy n iebawem natomiast w to tylk o do pytań, al e niektórzy mówią, że nie chodzi o to, że pa n prezydent poka że prawo i sprawiedliwości tylk o niektórzy m ówią przeprasza m, ale takie s ą na jak t o się wina jeszcz e, że to jes t w og óle ustawka, że wg specjaln ie tak zrob ione n ie s ądzę alb o inaczej gdyby, gdyb y t o była ustawk a, gdyby t o by ło przedstaw ienie to jedna k bardz o bardz o ryzykown e, dlateg o że ja wiem, że w pol ityce wa żne s ą emocj e i w polityce ważne jest, żeby właśnie narzuca ć też pewn ą agend ę, al e jednak no c o t u du żo powiedzie ć decyzję z ostatn iego tygodn ia kolejnyc h wprowadzają pewien wpływ te n element ta k jak podział no i n iepokoju pew ien elemen t takiego n iezrozumienia, a nawe t podzia ł chaos u pol itycznego tak no jedna k wyborc y prawa i sprawiedliwo ści do trudno ści chyb a zrozumieć, że z 1 strony przez 4 lata n iesie sztanda r tak ich dekomun izacji prawd a systemu s ądowniczego prawd a, a na ko ńcu kandydatem kandydate m do Trybunału Konstytucyjnego zostaj e ktoś niezależny prawd a jeg o pote m życiowych wybor ów i t d . kto m a w sobie nasza Klima swe j b iografii stanow isko prokuratora w czas ie stanu wojenneg o pada te ż trudn o jes t zrozumie ć, dlaczego osob a, kt óra jakoś pol itycznie prawda n o tak można powiedzie ć zaufa ła prawo i sprawiedliwo ści była prawd a wymieniana jak o kandydatk a do w łaśnie do Trybunału Konstytucyjnego na końcu w łaśnie be z żadnego wyt łumaczenia wypada można powiedzie ć z teg o z teg o z teg o z tego grona t o bardz o wygl ąda tak czy pan i pojazd ów tak dziwnie niepowa żnie te ż po tak no na ko ńcu każdy si ę 3 × może zastanowi ć wart o jednak wiązać się po czym ś tak im prawd a z obozem projekt może to są podzia ły tak du że bardzo, że pol ityczne koszty i to chyba n ie wskazuje na tak jak pa n redakto r podzia ł ustawkę tylko tam si ę toczy jaki ś taki bardz o chyba tward y proces budowan ia pozycji pol itycznych na starc ie nowego rz ądu uc ierania si ę w ładzy prawda i co jakiś cza s docierają do na s r óżne tego tego sygna łu i to na pewno n ie służy moim zdan iem ko ńczy ju ż tak iemu budowan iu pozycj i wyborcze j prezydenta Dudy, b o jak między nimi też o tym, trochę m ówię w tym kontekście, że k iedy pa n prezydent zg łosił pan a Macierewicza jak o pa n jako marsza łka sen iora w przy w ielu r óżnych głosach sprzeciwu tłumaczenie urz ędników kancelarii prezydenta było tak ie, że pa n prezydent dawn o powtarzał, że będzie zg łaszał tak ie osoby, kt óre maj ą pi ękną kart ę opozycyjną w momencie, k iedy si ę pojaw i sprawa podp isania pod wn ioskiem Sejmu, bo to trzeb a te ż podkreślić c o do kandydat ów zwi ązanych z Trybunałem Konstytucyjnym mo że si ę rzeczywi ście pytan ie znowu społeczne jak t o co t u to chodz i o pi ękną kartę opozycyjn ą, a tu może być troch ę inna karta jes t te ż 11 taka taka w łaśnie wątpliwość, dlaczego t o dalej idzie w t ę stronę cz y to nie n ie chodz i o to, żeby właśnie pan cz y naprawdę teg o rodzaj u uzasadn ienie do swojeg o umowneg o weta ju ż mieli śmy tera z wypowied ź pan a Błażeja Spychalskiego rzecznika g łowy państwa, kt óry mówił mam y nadziej ę, że ustawa dotycz ąca zn iesienia przykr o przykro 30 krotności sk ładek ZUS nie traf i na b iurko prezydent w tym sens ie m ówię, że teraz to wtedy sytuacja wydaje si ę dość wa żne z punkt u widzenia zar ówno rz ądu sp ójności obozu rz ądowego jak i troch ę sytuacj i pana prezydent a w ty m preludium do d o do walki o reelekcj ę i t o prawd a na poz iomie rozpatrywania n o każdego z tyc h zdarze ń, gdyby osobno to mo żna snu ć r óżne hipotezy na ten temat, al e tak bardz iej generalnie na t o patrz ąc w łaściwie widzimy wyra źnie, że n o chyba przy ty m stol e jak reagowali śmy na pierwsz ą wypowied ź prezesa po ogłoszeniu wynik ów, że jak, gdyb y się zwyciężyło i dosadn y na bardzo wysoko, al e się dostateczn ie nie c ieszy to s łynne sformułowanie zas ługujemy na zasłużyliśmy na wi ęcej i t d . w iele wskazuj e na t o, że t o ugrupowanie, że tak t o mia ło skuteczną strategi ę na n o, że tak ja k na bo isku prawd a na zdecydowan e zwycięstwa jedno ma bramkam i, a tuż zacz ęła w łaściwa polityka teraz trzeba t ę strategię dopasowywa ć rzeczywi ście n ie i pewnie jes t k ilka tak ich hipotez 1 główna jest taka, że trzeba zaostrzy ć sytuacj ę, żeby zmobilizowa ć maksymalną ilo ść post y wybor y są zn ów wszystko i ona nawe t w sens ie realny m są wszystko, bo rzeczywi ście utrata prezydentur y powoduj e, że trochę władza staj e się sparali żowana jest, al e ona sparaliżowane w łaściwie już jest w sens ie tak im wczorajszy m to wiemy żona już dz isiaj SPAR sparali żowana, bo ta k jak by ło wczora j na pewno n ie b ędzie mo żna rz ądzić jutro i teraz trzeb a na tę now ą sytuacj ę dopasowa ć strategi ę, a po drodze są w łaśnie t e ważne wybory, kt óre b ędą mia ły efekt rozstrzygający, więc tu si ę też mo żna spodziewa ć r óżnych b łędów niekonsekwencji, chocia ż n ie by łbym tak im zwolennikiem jak pa n redakto r m ówi pol ityka zawsze mus i by ć eklektyczn a kr ótko mówiąc nie ma mo żliwości, żeby on a by ła tak a log iczna i na 1 obszarze b ędzie chodzi ło oto na drugim w czas ie inne 2 rzeczy tylko chcia ły naby ć, bo mamy 4 minut i bardzo mi zale żało na panów komentarzy, że w łaśnie do komentowanych już trochę wczoraj tuta j na anten ie podczas weekendowego poranka sprawy postawy lew icy wobe c tej trzydziesto krotności, kt órej mówimy tak na marginesie o d raz u zapraszam pa ństwa do audycji ju ż po weekendowy m porank u w audycji świat się na te n temat b ędzie jeszcz e wi ęcej chodzi bowiem o t o, że kiedy wszysc y mówili, że t a nowa sytuacja powyborcza powoduje większe napi ęcia w oboz ie w ładzy, bo silniejsze s ą ci mniejsi koal icjanci PiS-u ju ż wiemy w łaśnie, że Jarosław Gowin jest przec iwny tej trzydz iesto krotno ści be z jego 18 posłów rz ąd tego n ie przeprowadzi przez Sejm zg łasza się lew ica, kt óra m ówi mam y wygląda na to, że jakb y tam jeszcz e ta m do łożyć kwestię emerytury maksymalne j coś tam m y by śmy t o prac a Konfederacja też przec iw, chocia ż malutka no w łaśnie i i o c o tu chodzi w tyc h działaniach lewicy, bo wiadomo co wywo łało znow u szkolnyc h z panią właśnie now ą bocheńską, bo t o bardz o krytyczn ie oceniła n o ma ło roztropnie nowy m można n o tak m ówią właśnie oni s ą n ic nie warci, al e potem wyja śniała ziarno w ko ńcu się zdecydować się z opozycją czy nie, bo opozycj a powinna wręcz czyha ć na ka żdą możliwość tak iej dez integracji obozu rządzącego s łowa m y, jeżeli wykonanie każdego sta ć pan pan a Gowina jeg o ugrupowan ia zag łosowały przec iwko projektowi rządu, kt óry co prawda jest poselsk i, ale jednak na t o się rob i ciekawy to ja tu widz ę 2 rzeczy Otóż po p ierwsze, w, gdz ie tak pewn ą dalekowzroczno ść prawa sprawiedliwo ści, bo prezes prawdziwo ść inaczej chyba ni ż opozycja rozum ie jednak jakie znaczen ie dla 2 Polaków ma ekonomia i ta k jak w roku 2015 PiS mo żna powiedzie ć zdoby ł Polaków, ponieważ rozumia ł jak wa żna jes t kwest ia redystrybucj i be z sukces u gospodarczego kt órego, kt óre do redystrybucj i nie doceniała opozycj a tak dzisiaj PiS rozu m jak ważna b ędzie kwestia, jakb y podzia łu kosztów i obci ążeń i być może te ż koszt ów pewneg o kryzysu, która chodzi prawd a o ty m, zaczynamy rozmawia ć, kto ma to to b ędzie to spór będzie o ty m, dyskusj a, kto ma ponosi ć koszt y wspólnie gospodarczeg o i drug a rzecz PiS te ż podj ął bardz o ciekawą chyba rywalizacj ę na taką by m powiedzia ł wra żliwość spo łeczna wra żliwość socjalną lewicą prawd ę ile lew ica b ędzie za chwil ę w pewny m rozdawać prawda czy ma by ć w ierna takiemu, bo to powiedzie ć swoje j to żsamości politycznej cz y swoje j drodze polityczn ą ostatnich 4 lat Roba tak ą drog ą jedna k umown ie antypisowską cz y te ż ma stanąć raze m z PiS-em n o p o stronie pewnyc h hase ł takich r ównościowych solidarnościowych i t o b ędzie z podstawowyc h problem ów, jak im będzie musiał zmierza ć pa n pan Czarzasty i sposobac h dylematów t u my ślę ta poniedziałkowa decyzj a jutrzejsza no i t u jes t pewna przestrzeń, bo lewica pewn ie pow ie, że generalnie jes t za, ale nie tak i sposób, czyli t o jak gdyb y jednak n ie mo że może uniemo żliwić wprowadzen ie te j ustawy, al e z drugiej stron y dl a PiS -ow i pewną mo żliwość m ówienia wprawdz ie obiecali śmy tam trzynast ą czternast ą emerytur y te n bud żet jes t w zanadrzu kryzys i t d. jako przes łankę do wycofywan ia si ę, bo PiS tera z mus i skonsumowa ć swoj e obietnice w iadomo, że on e są n ie do zrealizowania i b ędzie musia ł szuka ć okre ślonych uzasadnia, wi ęc w ty m sens ie ta ścieżka pol ityczna kupowan ia g łosów tak w łaściwie w spos ób maksymalny no teraz zap łacić za to c o si ę wcze śniej powiedział p ół zdan ia PiS wie, że tak jak mo żna w pol ityce zdobywa sukces y na wzro ście gospodarczy m tak też mo że budowa ć pozycj ę polityczn ą n a jak dowiedzie ć o szukaniu rozwi ązań związanych z kryzysem i t o będzie w te j chw ili pol ityka PiS-u bardz o dziękuję prezeso m Sowiński dr Jerzy Muszyński byli na ile n iedzieli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA