REKLAMA

Co z tą 30-krotnością?

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-11-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:51 min.
Udostępnij:

Propozycja zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS dzieli polityków i społeczeństwo. Czy zniesienie 30-krotności sprawiłoby, że nasz system podatkowy byłby sprawiedliwszy, czy jest to kolejny bubel prawny? Rozwiń »

Z Grzegorzem Sroczyńskim rozmawiali Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego i Sebastian Ogórek z money.pl Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam pa ństwa Grzegorz Sroczyński no i zaczęły się to co by ło do przew idzenia, czyli pohuk iwanie na lewicę, że nie woln o je j by ć lewicą g łosować zgodn ie z w łasnym sum ieniem ot o mam y w sejmie rozsądny pomysł PiS - u 1 z n iewielu rozsądnych pomys łów te j partii popraw ienia n iesprawiedliwego polskiego system u podatkowego, czyl i zn iesienia przywileju dl a najlepiej zarabiaj ących, który poleg a na ty m, że przestaj ą powy żej pewnych zarobk ów dok Rozwiń » ładać do systeme m emerytalneg o jak zarab ia powyżej 8000 z ł na rękę t o w pewny m momenc ie w roku przekracz a tzw . l imit trzydziestokrotno ści zaczynasz jazd ę na gap ę oczywi ście ci, kt órzy zarabiają ma ło dokładają si ę do ZUS - u przez ca ły rok PiS na gwa łt szuka pieni ędzy w bud żecie na wydatki socjalne, wi ęc chc e znie ść te n limit, al e lew ica nie powinna zate m broń Boże g łosować, b o jak tw ierdzi Małgorzata Kidawa-Błońska lew ica b ędzie n ic niewarta stan ie się wted y PiS -e m Małgorzacie Kidawie-Błońskie j warto przypomnieć ile raz y ona g łosowała za pomysłami PiS-u i t o naprawd ę pomysłami dz iwacznymi w rodzaju uchwa ły o pogardzie antykatol ickiej, którą napisa ła pos łanka Sobecka podobn e pohuk iwania jak zwykl e dochodzą z e stron y liberalnych publicystów, kt órzy pisz ą jak bardzo t o będzie n iesprawiedliwe je śli zamo żniejsi zap łacą n ieco wy ższe podatk i Szanowni słuchacze wielu was zal icza si ę do grup y tyc h, kt órzy nie źle zarabiaj ą po zn iesieniu l imitu trzydziestokrotności zap łacili by ście n ieco wy ższe podatki rozumiem, że t o nic przyjemneg o, ale naprawdę w ierzcie mi, że mamy 1 z najbardziej n iesprawiedliwych i dysfunkcjonalnyc h system ów podatkowyc h w Europie syste m, w kt órym lep iej zarabiaj ący p łacą ni ższe stawk i procentow e ni ż ludz ie na pensji m inimalnej i ma t o okre ślone konsekwencj e n p . tak ie, że ludz ie czują si ę traktowan i niesprawiedliwie g łosują na populistów n o w łaśnie c o z tą trzydziestokrotność ciął naszym i go śćmi s ą dz isiaj Sebastian og órek redakto r naczelny Money PL wida ć nadal ora z Filip Konopczyński z fundacj i Kaleckiego wita dzie ń dobr y najpierw zapyta m Sebastiana ogórka pan co prawd a nie poszukuje na lew ice, ale za t o poszukuj e pa n nap is napisał pan l ist otwart y do prem iera prezydenta, żeby wycofal i si ę z l ikwidacji trzydziestokrotno ści, dlaczeg o prezydent się zasadz ie wycofa ł ja się tam troszk ę bawi formą p isze o tym, że t o ich wynagrodzenie te ż spadn ie, żeby bra ć pod uwag ę te n aspek t pisze, że wi ększość Polaków tak sob ie poradzi, bo ci, kt órzy zarabiaj ą tak ie pieniądze strac ą na tyle duża, że im si ę b ędzie bardz o opłacało będziemy si ę bardz o opłacało przej ść po prost u na dzia łalność założą sob ie faktur ę zam iast ja sobie nawet liczy ła oko ło 2 tysięcy 2 tysięcy z łotych b ędą p łacili b ędą płacili tylk o łącznie kilkaset z łotych na fakturz e te j, czyli po prost u, zak ładając dzia łalność gospodarczą dla nich t o b ędzie czysty zysk w zależności o d teg o cz y zarabiaj ą 1215 ma jeszcz e teraz ju ż tera z jest jakby przeszl i na działalność gospodarcz ą to by im się op łaca ona jedna k t e 350  000 osób tkw i na etatach ta, kt óra tak zarabiają powy żej tych źle to jes t baletowi naszeg o księdza rok i dlatego w łaśnie to trzydziestokrotność, że jes t to ograniczenie, które sprawi, że on i za tracą tylk o łącznie 10002000 zł miesi ęcznie nie przychodz ąc na działalność, ale mając ca ły socja l mające kwest ie związane z zatrudnieniem z urlopami tak dale j tak dale j z kwest iami prawa prac y, ale mo im zdaniem t o przejdz ie na dalsz y plan, jak im nagl e się zetn ie w ci ągu dosłownie miesi ąca otrzymamy zapowiedział t o by obowi ązywał od stycznia z pensją za styczeń, czyl i gdzieś ta m na pocz ątku lutego, by zorientowa ć się, że zara z zara z moja pensja nagl e si ę zmniejszy ła w ci ągu 23 miesięcy o kilka tysi ęcy to nawet dl a nich to b ędzie spor y spor y prawne problem y ora z zasugerowa ł, że tak może si ę sko ńczyć na prezydent prem ier raczej na t ę na t e faktur y n ie nie przejd ą, al e jak tłumaczy nie tan ie pa ństwo ju ż wys łał na dn iach, że aut a umowę zlecen ia outsourcing wszystkim z żądaniem mo że wojew ódzkich wszystk ich tak jakby te ni ższe stanow iska wiadomo, że ja k po g łowie dostaj ą ci, kt órzy są na dole na 1 tylko należeć outsourcing prem iera był jak o sprawiedliwy teraz siła wydali ła g o wtedy odwo łać, bo łatwiej byłoby na niego wpływać to n ie jes t głupi pomysł al e zanim sam na to n ie pójdzie natom iast, bo pan m ówił, że racjonalne tempo alb o jeste ś zacytuję tuta j uzasadn ienia teg o projekt u zniesienia limit ów wysoko ści podstawy wym iaru sk ładek oznacza bra k potrzeb y ci ągłego mon itorowania wysoko ści otrzymywanych przychod ów zarówno prze z płatnika sk ładek jak prze z ubezpieczonego, o co chodzi w skrócie o t o, że dz isiaj panow ie z PiS-u, uzasadniając projek t piszą, że to jes t tak wielki proble m, że jak ktoś zarabia 2 miejsca prac y i przekracza 13  000 zł brutto no to on mo że si ę pomyli ć nie zap łaci b ędzie musia ł dopłacać b ędzie si ę gubił no, wi ęc m y ju ż zr óbmy taki projekt, żeby nie musia ł tego liczy ć zapisano realne uzasadnienie umorzen ia kretyńskie, ale chęć czyn ienia, bo momencik jak t o jes t, że zaprosi łem tutaj 2 osoby o od zasad lasac h tak po t o, znaczy fundację Kaleckiego i Money PL liberalne Niemna o d raz u dobrz e dobrz e porta l pro b iznesowym, a jednocze śnie jak czytałem swoj ą wzmo żoną odezw y na początku, żeby wa s troch ę pod podkr ęcić do dyskusj i t o Sebastian og órek naczelnym Money PL jak m ówiłem, że system podatkow y jest mega n iesprawiedliwe i bardz iej obciąża s łabiej zarabiaj ących kiwa ł głową tak samo Filip Konopczyński kiwa ł głową, czyli rozumiem, że między wami jest porozum ienie w dosy ć zasadn iczej sprawie, które uważam, że tutaj jes t istot ą istot ą rzeczy, że te n nas z system podatkow y po prostu jes t do p ilnej zmiany Filipka o ty m, że n o, więc wydaj e się że, że te n problem tego, że nas z syste m podatkowy jes t de facto agresywny t o znacz y osob y, które statystyczn ie zarabiaj ą wi ęcej płacą na znow u oraz osoba chciała go refor m regu ła tak formie form ie zar ówno podatk ów, jak i składek publicznych t o jes t jaki ś tak i mojeg o punktu widzenia my ślę, że w ielu s łuchaczy problem widzia ł ostatnie badania CBOS, kt óre także potwierdzaj ą to, że zdecydowana wi ększość Polaków nie ma w ątpliwości do tego, że osob y osoby, kt óre są lepsze j sytuacji życiowej pow inny procentow o p łacić wi ększe podatk i składki osob y w gorszej, wi ęc z 1 strony te n porządek porządek deklaratywne, al e z drugiej strony jeśli pomyślimy o Polsce jako o by ć nieco dłuższy ni ż ostatnich 30 lat t o mieli śmy do czyn ienia z ca łymi Pm stulecia am i, gdzie przyw ileje, bo mówimy proszę o przyw ilejach przyw ileje toczon o wojny organizowane s ą kosze dawane pozywania o tych państw n o i w te n spos ób traktuj e traktuj e np. sytuacj ę mikro małych średnich przedsi ębiorstw w Polsce też po prost u form a przywileju która, która zosta ła nadan a jednoosobowa dzia łalność jako przej aw np. tak wywie źli do cel u opracowan ia dz isiaj mamy tak naprawd ę ma cora z mniej um ów tzw . śmieciowych mam y dzisiaj śmieciową, gdzie działalność tak mamy stewardes y, które lataj ą jak o jednoosobow a f irma pan i pielęgniarka, która podkłada kaczk ę panu pacjento m szpitala, która też ma jednoosobową działa i rozwoj u jest na m w du żym stopniu od pocz ątku by ła fikcja tuta j t e ustawy regulujące ryne k pracy 20001112 . rok u pak iet antykryzysowy tylk o do sytuacj i pog łębiły, jakb y sekretu usankcjonowa ł, ale wracaj ąc do kwest ii emerytalnej no dl a mnie tutaj spraw a jest w tym sensie f ilozoficznym tutaj jako spo łeczeństwo stajem y przed takim być prostym wyborem t o znaczy, jeżeli we źmiemy pod uwagę wszystk ie prognoz y demograficzne ten bardzo optym istyczne, kt óre pokazują, że będzie na s rapte m 10  000 000 mniej za parędziesiąt lat ora z t e najbardziej pesym istyczne właśnie tuta j, przygotowuj ąc się czyta łem czytałem takie raper z tego wyn ika, że w najgorsz a prognoza właśnie opart e na takim kraje m l iberalnym system ie gospodarczym spraw ia, że 2000 chyba setny m roku b ędzie na s 18  000 000, więc 3 × mniej, więc je żeli spojrzymy na tę perspektyw ę demograficzną generalnie b ędzie nas mniej i to jes t pewne b ędziemy cora z starszym spo łeczeństwem musimy sobie tera z zada ć pytan ie cz y wol imy tera z dysponowa ć większymi pieniędzmi i to mówię zar ówno w sens ie pokoleniowym jako jak o ludzie powiedzmy o tym n ie wiem trzydz iestego do osiemdziesiątego rok u życia teraz wi ęcej pieniędzy, ale za t o liczyć z tym, że nasz ą starość będziemy musieli bronić si ę przed gn iewem włamaniami atakami, jak imi wojnam i gang ów oglądać staruszków umieraj ących na ulicach i by ć absolutnie zdanie jeśli chodz i np. pomo c osobo m za bl iskie rodziny, które nale ży w ci ężkiej sytuacji na torze m y będziemy musieli pom óc, bo nikt nie tylk o, że jeśli wybierzemy tak i model społeczeństwa to mo im zdaniem mo im zdan iem zniesienie teg o l imitu trzydziestokrotno ści byłoby uzasadnione c o więcej można, b y powiedzieć w og óle ubezpieczenia spo łeczne ponad dobr o wolne tylk o zastrzeżeniem, że szykujem y sob ie tak i, jaki świat ma maksa i wydaj e mi, że nie jest zgodn e an i polsk imi tradycyjnym i wartościami an i wartościami te j nowo wyłonione w ielkomiejskiej klasy średniej, kt óra któregoś powsta ła po osiemdziesiątym dziewi ątym roku, kt óra tak duży ban k została także z wej ściem do Unii Europejskiej t o są ludz ie, którzy zacz ęli żyć wyobra żeniami aspiracjami światowymi tak myślę, że t o jest dosyć ważny proce s ten nie tylk o proce s Polski i nawe t c i ludz ie mają takie poczuc ie, że racze j miasta cz y państwa które, które mają te n m inimalny poz iom zabezpieczenia spo łecznego, które kt óre, kt óre walcz y z nierównościami, jakim poz iomie są po prostu przejm ie ster należycie to t y jeste ś za 3 przeciwko n iemu ja oczywiście osobi ście opowiadam si ę za modelem solidarno ściowym, ale nie wi ęcej za zniesieniem limitu czy przec iwko, bo ba ł się tutaj utrzymają się należy te n, je żeli pa ństwo polskie deklaruje, że będzie w stanie p łacić wysokie emerytury nale ży znosić te n termin, jeżeli przew idziane, a je żeli pa ństwo zadeklaruje, że mimo, że znosi l imit t o wprowadz a ograniczeń jak chc e lew ica o ogran iczenia jak, czyli SLD razem nie w iadomo, jaka b ędzie decyzj a, czyl i ustawow o ograniczyć wysoko ść tyc h emerytu r jednocze śnie zniszczonymi mo im zdaniem jes t t o spraw iedliwe rozwi ązanie emerytura m inimalna emerytura ma t maksymalne po łączone jednocze śnie z emerytur ą minimaln ą z takim zastrze żeniem, że wszystk ich za interesowanych należałoby o ty m, poinformować tuta j dochodz imy do innego problemu t o znaczy no wydaj e się, że tylko, że ju ż kończy tak ą, jak ą 1 myślą, że tak powa żny tema t ta k tak d ługofalowych skutkach tak iego kluczow e dla funkcjonowania wsp ólnoty dlatego ja k o sob ie, al e czekać no al e należy, że bywaj ą rozum iem, że istnienie jak rozwożenie zaprosze ń do rozmow y, a zawsze Rozalski ja rozumiem to to oczywiście, że t o jest skandal i t d. natomiast z drugiej strony też jes t tak, że za ka żdym razem jak si ę co ś dłubie prz y systemie podatkowy m w stron ę jakiego ś Niewiem n o podn iesienia przynajmn iej urealn ienia tego systemu, że bank, cho ć troch ę bardziej spraw iedliwy to zaczyn a si ę w łaśnie nie dotyczy przez t o trzeba dyskutować i t o się potem si ę dyskutuje jak z kodeksem prac y za 2 lata dyskutowało sko ńczyło się na tym, że nic n ie wprowadzam y prawd a, bo Lewiatan, ale n ie bez dyskusji na obronę to problem nasze j klasy pol itycznej tak my m ówimy t u jednak pewnyc h należeli już s ą coś zrobi ć, bo mają już nag a, lecz pisowcy czy mają n óż na gardl e w sprawie bud żetu t o skorzystajmy z okazj i wszysc y c i, kt órzy uwa żają widzą tak jakb y obaj w idzicie, że te n system jest postaw iony na g łowie i po prz y zmianę, która idzie dobrą stronę tylko proble m komu jeszcz e raz, że tak pow iem dokładamy 1 cegłę do teg o zdan ia na g łowie, dlaczego dlateg o, że to n ie jes t i podn iesienie podatku dla najbogatszyc h pewn ie tak nie protestował to by było pow iedzenie, że wprowadz a jeszcze trzeci tom czwart y jak zwał tak zwa ł mam te n mode l solidarno ściowy pr óg podatkowy nie my m ówimy o ty m, że powi ększamy sk ładki emerytaln e ok a mo żemy wprowadzić też emerytur y dodate k no no n ie danina, dlateg o że w tej chwili, że w system ie emerytalny m syste m mówi tak ile odłożyć tyl e dostaniesz, więc m y co ś co dzia ła od 20 mniej wi ęcej lat wywrac a do g óry nogam i mówimy no jednak n ie będziemy robili t o rob imy taką wyjmujemy cegie łka z teg o system u znowu m ówimy ludziom n ie wart o wierzyć w syste m emerytalny, bo i tak zawsze polityk to zwolnienie n ie wygrzebał się jeszcz e miesi ąc prze d przed ko ńcem roku wprowadzająca, zamykaj ąc przejazd tutaj n ie zgadza m, poniewa ż system ju ż teraz wyjmuj e cegie łkę, poniewa ż ludz iom, kt órzy n ie wp łacą wystarczającej l iczby sk ładek m ówi przepracują ile ś la t mówi nawet jeśli n ie zbierać to emerytur a minimalna wam si ę należy t ę emerytur ę minimaln ą oczywi ście dop łaca na państwo w ty m sensie, że te sk ładki kiedy ś Trybunał i mo żna równie dobrz e powiedzie ć, że OKS z 1 strony mam y tak i wyłom, a z drugiej stron y mamy wyłom dla tych, kt órzy zarabiają bardzo dobrz e, że właśnie t o, że wyp łacić wi ększe sk ładki, al e emerytur a zatrzymuj e si ę na pewnym poziomie t o jest efek t tego, że z waszyc h pieni ędzy są finansowane t e minimalne emerytury i na ty m poleg a Solidarność społeczna n ie widz ę tuta j jakb y n ie widz ę problemu z e zniesienia trzydziestokrotności tyc h wszystk ich argumentów, kt óre są wym ienione w publicystyce właśnie, że to wywraca system i t d. no n ie wywrac a system Sebastian dodaj e jednak dla mnie wszystko jednak wrac a ta k jak m ówię może pow iedzmy pewn ą moje moim zdan iem schema t działań b ędziemy mieli tak prowadzenie 30 krotności f irmy, bo to też olbrzym i koszt dl a firm to, bo to rzeczywi ście strac i pracownika, ale tak że straci firma, kt óra b ędzie musia ła dorzucić pracownik b ędzie komiczne to, wi ęc prawdopodobnie pracodawc a będzie musiał dorzuci ć 2 × wi ęcej niż, ni żby teoretyczn ie z tego wynika, że są zamo żne f irmy, kt óre płacą wysokie, ale zawsz e taką łatwo powiedzieć że, że zamożne pami ętajmy o tym, że t o np. dotycz y centr ów usług wspólnych tak racze j oka t o są rzeczywiście zamożne f irmy, które przy tej po t o, tylko, żeby optymalizowa ć, bo ta ńszy pracown ik jest w Polsce stan y Zjednoczone Wielkiej Brytanii czy gdz iekolwiek indziej, al e centr a us ług wspólnych płacą przecież tylko Management owi takie proste nie rozwiąże z danych strefac h ekonomicznych ma innego rodzaj u, ale s ą n p . cz ęsto s ą księgowe często t o s ą prawnicy często t o s ą informatycy programiści nagra ła o tym, że to, że na razie na telefon ie siedzą agenci co ś się na nią m ówisz o tyc h cent a, kt óre świadczą rozmawiałem ze znajomy m usługi księgowej prawn icza kt órych, kt óry tutaj w w Polsce prowadzi jedn o tak ie centrum us ług wsp ólnych 1 z bank ów europejskich mówi rolnik t o traged ia, bo po pierwsze, już cały ro k sobie zaksi ęgowała już wszystko wys łali do centrali powiedzieli jak to b ędzie wygl ądało nagl e jemu kosz t wzrast a o kilka 1 000 000 zł dot ąd kilka 1 000 000 z ł b ędzie musiał znaleźć, czyl i czyta j ściąć koszty, więc spodziewać się straszn ie po prostu, al e w dalszy m bardzo w ąska grupa zainteresowanych jak już zarzut, że panowie, al e ruszy łem się odnalazł mi ędzynarodowej Boga, ale inspektora tutaj przerzuc a, że zostanie koszt mus i mieć jakieś la Roja wiele zależy tylko, że farmaceut a odłoży mus i bude k ar ii terenach uzyskan o jednak ja wierz ę w t o, że pa ństwo pow inno budowa ć kapita ł spo łeczny wywracania czego ś takiego na miesi ąc przed nowym rok iem na tej kolejn y raz pokazywanie, że nasz e państwo z dykty, że nie potraf imy, ale pa n rozmawia z, dlatego że n ie przestrzeg a kodeks u prac y są jest mas ę miejsc, dlaczeg o akura t takie wzmo żenia cz y nie dyskutujemy o ty m, że państwo jes t z dykty, ponieważ sprz ątaczki w szpitalach salow e wys łało na outsourc ing to skanda l t o n iezgodne z prawem, a dzieje się nada l trw a natom iast wielki publ icystyczny wzmożenie odbyw a się wted y, k iedy dla 350  000 osób, które bardzo dobrz e zarabiają pa ństwo chc e podnieść podatk i i nagl e opowiadamy, jaki t o jest straszne i t d. notowa ć, kto jako doko ńczy ten schemat to będzie tak t e f irmy b ędą musia ły optymalizować, więc alb o zwaln ia ludz i albo wysłać my ślą i ich na faktur y jakich wy ślą na faktury t o się pojawi zna ł temat test u przedsi ębiorcy b ędziemy ka żdego prześwietla -li dla tyc h sprzątaczki czy pan i salowej mo że się skończyć ca łkiem nie źle, bo ona może zosta ć zmuszon a do tego w łaściwie pracodawca ma ona wr óciła na na etat to n ie jes t do końca zły pomys ł, al e wszysc y pamiętamy, jak ie by ło zainteresowanie kolejnyc h wzmo żenie w związku z e testem przedsiębiorcy, kt óry te ż b ędzie pewneg o rodzaj u bardzo trudn e do wprowadzan ia i bardzo, jakby to wra żenia silne f irankami talerzami to n ie robią rozbicia nara żone na maśle, chociaż Daria, a t o trudn o odbijać faktur ę n a na 3000 z ł, więc wr óci ten pomys ł je śli nawet te cz y ludzie przyjd ą na fakturę t o ZUS straci, bo te sk ładki b ędą du żo mniejsze nie będą p łacić tych 2 ,5 czy 3000 z ł tera z b ędą płacili to co mówiłem wcześniej, czyl i ta m jes t ta m jest około k ilkuset z łotych miesi ęcznie, więc ZUS ju ż na ty m straci dlatego mam y tak i rozstrza ł, że jeszcze par ę lat m ówić o 5 rok temu szli śmy 5 miliarda z łotych teraz pojawia się od 8 miliardów teoretycznie 8 miliardów z łotych tyl e więcej ile jeg o zn iesienia l imitu trzydziestokrotności nas tak ZUS wyliczy, że dok ładnie te 8 miliardów z kawa łkiem, które by wpływało je śli dzisiaj byśmy wprowadzili zakładając, że n ikt n ie przechodz i na faktur ę n icienie optymalizuje, więc w idzimy ile os ób mo że nagl e uciec z tego ZUS jak mo że straci ć innych sk ładek tyc h sk ładek pracowniczych, których dziś n ikt dzisiaj s ądzę, że nie policzy ł ile ile t o mo że być strat y liczymy tylko ten teoretyczny zysk Type j a tak chcia łem się, że teg o argumentu o ty m, że przedsi ębiorcy uciekną nam bardz o, że bardz o nie etatowc a akta trzeb a b ędzie jak zobacz ą, że muszą p łacić wy ższe podatk i natychmiast za łoży jednoosobow e firmy b ędą płacić b ędą tym mniej to jest bow iem te n tak i bajeczny ba śniowe argument znaneg o war iancie krajowy m, czyli że zostan ę f irmy alb o w war iancie jest Narodowym, że zostan ę Czechem albo Irlandczyk także szerzeniu się ta m są legalne i jes t legaln e i wydają si ę, że to jest to jest to jes t tak i bardz o się tak ie my ślenie świadczy maj ą wyobraźnię to znacz y, je żeli po pierwsze, robi się groźby wzgl ędem urzędu skarboweg o jest t o lepiej teg o robi ć publicznie t o znaczy ka żdy popiera tak i argumen t znając dz isiejsze np. stosowane skarbówce algorytm y i edyktem króla, które szykują się o d raz u sob ie takich delikwent ów na r óżowo zaznaczał te ż w pełni legalne to n ie jest grup a ryzyka, a nawet to mogę sta ła się ludow a, bo je śli ktoś przychodzi jeśli kto ś pracuje w firmie i Chin o d nast ępnego miesi ąca przestaje być na etac ie zaczyna by ć na firmie to niemożliwe t o znaczy ma łego ZUS-u oczywiście tutaj jest t o nawet zalegalizują obawia się pod uwag ę, że pracown icy pracown icy ZUS - u czy urzędu c ieczy czy adm inistracji skarbowe j jest także inteligentni ludzie którzy, którzy te ż czytaj ą prasy komentarzy w internecie, wi ęc ten h istoryczny dziecięce argument tyl e wyn iesie do innego kraju sobie mas ę sposob ów państwo, kt óre cz ęść pa ństwo tak egzekwuje albo, dlatego że ci ągle wysok iego m ówmy o konkretac h wyniesienie się do innego kraj u oczywi ście oszustwe m podatkowym trzeb a t o oczywi ście używać, jaką w ielu by ło natomiast przen iesienie się z etatu firma nie więzienie, al e żaden z seniorami pod nogam i to odnos i si ę odniosę się, że jeżeli ma eta t, a ja znam sk ładu os ób, kt óre właśnie organ ów podatkowyc h nawe t, bo proponowane, że pracowa ły w ramach umow y mened żerskiej kontrakt u kontraktów b2b i t d . a pote m sama firma zdecydowa ła, ponieważ np. żeli chodzi o sekto r finansowy je śli, cho ć ubezpieczenia jeśli chodzi inwestycje publiczne ryzyk o znacznie większy to znaczy, że mamy umowy z firmą t o ci ężko wyciągnąć konsekwencj e wobe c kogoś, kt o np. no tak t o kto kto to kto ma pewn e obowi ązki, kt óre ma charakte r pracown iczy np. odleg łości pewnyc h skrajnych sytuacjac h n p . w banku pociechę mus ieli interweniować na chwil ę waszą dyskusj ę, poniewa ż naprawd ę przen iesienie etat przen iesienie si ę etatowc a na jednoosobow ą dzia łalność gospodarcz ą podpisanie kontrakt u b2b biznes t o b iznes jes t nielegalne poniewa ż, je żeli prac a świadczona jest w m iejscu prac y pod nadzorem są t o stałe obowi ązki ma by ć etat to, że mam y kilkaset tysi ęcy to fikcja n ie zmienia t o znaczy, al e poczekajcie n ie było, bo ty mówisz, że za łożenie f irmy jes t legaln a, a przeniesienie si ę do Czech n p . jest n ielegalne Otóż tak sam o zm iana etat u na kontrak t b2b i to, że Polski lot zatrudn ia stewardes pilot ów na kontrakc ie b2 b jes t po prost u łamaniem prawa, gdyb y w Polsce istnia ła żadna Inspekcja prac y t o wszystkich tyc h ludzi natychmiast przenios ła na etat y, więc um ówmy się, że istniała n ie istnieje, ale wiem, że nie ma żadnych uprawnie ń, żeby mogła zmusić tylko jedn o, al e rozwiąże, że ta m firm ę, że Odrze do powrotu pytanie do Sebastiana og órka 3 maja argumentacj a, że to c o pan m ówi si ę, że nastąpi, czyli uc ieczka tych ludz i na za łożenie firmy t o te ż jest nielegalne czy czy pa n uwa ża inaczej w świetle obecnyc h czy co ś dl a praktyk i oczywiście też mo że odby ć natomiast świetle przepis ów, które obowiązują kodeks u pracy jest t o n ielegalne oczywiście wszystk o zależy od teg o jak się to zap isze jak się tam komb inuje sądzę, że te firmy b ędzie stać na to, żeby tak skonstruować umow ę tak skontrowa ć te przepisy n ie będą mogl i sobie ustawi ć jeśli ten pracown ik nadal b ędzie przychodzi ł do s iedziby firmy siada ł za b iurkiem świadczył tam pracę to jes t t o nielegalne zatrudniać gron a chciałem dać tak ą ani żeli na rozpraw ie nie demonizujmy tych du żych f irm z teg o z mojej w iedzy doświadczenia często wi ększe f irmy maj ą mniejszy problem z przestrzegan iem prawa prezes niż ma łe i mikrofirmy PL tutaj, je żeli mówimy faktycznie grup ie, kt óra mo że stracić t o są t o s ą mikro małe średnie f irmy, gdzie faktycznie tyc h kilka tysi ęcy złotych wi ęcej na pensj e to zasadn icza różnica, ale nie oszukujm y się, że w 2019 roku chyba ka żdy kt o, kto ma jak ąś wiedz ę ekonom i i n ie je ździ po świecie zna by ć może jaki ś j ęzyk obcy interesuje si ę sprawam i publicznymi wierzy raczej przyszłość nie nale ży do m ikro ma łych średnich przedsiębiorców następuje o d ponad 40 lat cora z większa koncentracja majątku i c o za tym idzie w ładzy tak że także te j ekonom icznej w związku z tym c i wszyscy, którzy myślą, że je żeli dzisiaj spinaj ą ledwo koniec ko ńcem alb o jak niewielkie sól proces opracowywan y c o miesi ąc w ramach jedn o odpowiedzialności gospodarczej racze j mog ą podejrzeć podejrzewa ć, że to ostatn ie lata teg o typ u dzia łalność po prostu to nie jes t pretensj a do ojczyzn y partii tylk o, żeby internet spraw ia, że masowa powoduj e t o, że tacy pośrednicy są cora z mn iej potrzebni budowla ńcy pośredniczy te ż kupi w 1 jest sprzedaż drug im albo albo świadczą prost e usługi dla dużej firmy i nie ma innych źródeł dochod u to po prost u, ponieważ pracown ik etatow y i tutaj t e pomysły zreszt ą ja też też chciałem si ę wycofać krok krok do tego, by naprawd ę dużo c iekawych rzeczy dzieje się, je żeli chodz i o ten o d spraw y związane z emeryturam i przecie ż tera z teraz wzmożone dyskusje zgodn ie z panem redaktorem pewnie, dlateg o że w śród ludz i mediów dz iennikarze tyc h osób które, które maj ą wysokie zarobk i po prost u więcej więcej tak i błąd poznawczy znam się wydaj e, że t o faktyczn ie oburza, bo t o oburza na s na koktajl parter, bo on e na w łasność znowu nastroje po czwarte moich znajomyc h jestem oburzona n o może te ż kwest ia taką niesprawiedliwy naszym najr ówniej reprezentantk i po prost u bankowo ści tego w iele na ty m zyskaj ą jeste m jestem przekonany że, że po prostu tera z albo też n ie mn ie we wpros t nie obchodzi, by si ę ucieszył daje du że n p . że wzrośnie minimum m inimalna emerytura warto pamiętać, że RO no bo tyc h środków po prostu le ży, więc i mówimy o ty m, dobre rozwiązanie t o wyobrażam sob ie np. nawet powiedzmy rozwiązania komprom isowe, czyli niekompletny zniesienie trzydziestokrotno ści, al e podn iesienie np. 5060 krotności zap isem albo przynajmn iej na poz iomie komunikacyjnym z zastrzeżeniem, że pieniądze b ędą s łużyły do podwy ższenia m inimalnego świadczenia z zap isem jak rozum iem, że wyższy, że jes t l imit emerytury najwy ższy tak oczywi ście przecie ż algorytm wyliczania dajem y złoża z łoże, bo przecież to pokazuje także w nam iotach karne do złota mamy by ć one p łacić ile chcemy, ale wracaj ąc, bo wydawa ło mi się ta k jak już prawie grudzie ń mamy, że ty m najwi ększym temate m gdy ż, które kto ś organizuje myślenia o systemie emerytalnym te ż, że w przyszłości w ty m rok u będą pracown icze plan y kapitałowe dlatego jest bardz o w iele pyta ń i wydaj e mi si ę, że tak duża mach ina, a tak że narracyjna kampanie spo łeczne rz ądu posz ły w łaśnie promocyjnych pracown iczych planów kapitałowych tuta j w tym kontek ście tak że troch ę troch ę niepowa żne jest i jest m ówienie o tej 30400 krotności poniewa ż, jeżeli traktuj e ludzi poważnie, a przy stara m si ę traktowa ć ludzi poważnie rozmawia ć jednak stworzen ie dużego fundusz u, który mo że mieć znaczen ie dl a naszych emerytu r za 3045 lat stworzen ie tak iego w ielkiego Narodowego kap italisty pow iedzmy w postaci pytać tyc h fundusz y inwestycyjnych emerytalnych no t w jakby to, ty m bardziej ta rozbie żność między tym, kiedy jest tak że po wyborach uważamy chcemy rzecz, kt óra racze j budz i kontrowersj e panowie wzajemn ie s łuszne ale, ale n o nie rozumiem czem u te j rozmowy n ie można, by odby ć przy 1 stoliku tak czy mam wrażenie, że nasz e już trzydziestokrotno ści zako ńczyła przed wyboram i co ob iecano też ludz iom Gowina owcy przecież mia łem wrażenie, że wygral i na Twitterze pana Gowina ca ły cza s chyba jeszcz e przypięte ten mit mówiący o ty m, że Radosław Fogiel, m ówi że jednak PiS zosta ł przekonany nie będzie te ż trzydziestokrotności mam y kon iec kon iec kampan ii wyborcze j wybor y zakończone nowy parlamen t i 3 ustawy, kt órych 2 podwyższają podatk i, a trzec ia zab iera pieniądze przysz łym emeryto m i niepełnosprawnym t o jest rzeczywistość powyborcz a i traktowanie Polaków ta k jak inne inny sposób popatrzm y na t o szerze j je śli wprowadzamy trzydziestokrotno ści nawet daj e jak ąś emeryturę maksymaln ą, która moim zdaniem te ż b ędzie jednak wyj ęciem ceg ły z system u i kolejn ą m ówieniem do Polaków Słuchajcie wprawdz ie oszczędzać, ale jak już ta m zaś oszcz ędzać za dużo to bywa jedna k t e pieniądze zabierzemy te ż kolejn y raz pokazywan i t o w szczyc ie dyskusji na tema t PPK, że państwo jeśli chodz i o emerytury zawsz e szuka zawsz e szuka zawsz e gdzie ś ta m znajdzie jaki ś mec z żeby, żeby t e pieniądze, żeby t e pieniądze zabra ć dzisiaj przyjęliśmy, ale pytan ie jak inne pytan ie jak jes t z jakimi wartościami kieruje si ę pa ństwo podejmuje jednocze śnie działania właśnie wydany w PPK jednocześnie czy jeszcz e jak rozum iem, że te 2 pytania tak ie, jakie warto ści państwo, kt óre z 1 strony boi si ę po 0 jeszcze bardziej indywidualistyczny teg o systemu, w kt órym oszcz ędzamy na swo ich kontach to s ą wasze pieni ądze na zdarzają opow iada tata prawd a a, a z drugiej stron y idzie w stronę z, znosząc l imit trzydziestokrotno ści system u solidarno ściowego, w którym to nie jes t tak że mam y jakieś indywidualne konta i wmawia nam się, że to s ą nasz e pieni ądze tylko jes t to co by ło zawsze i tak powstawa ły współczesne państwa t o znacz y, że obecn e pokolen ie wp łaca podatki, z kt órych f inansowane s ą tam składki, z kt órych finansowane s ą bieżące emerytur y dzisiejszych rodziców czy dzia łali widzia łem waży n ikt n ie udaje, że t e pieniądze odk ładają na jaki ś indywidualnych kontach tylk o po prost u emerytura wyl iczana później ta k jak było t o w na początku la t dziewi ęćdziesiątych w ko ńcówce PRL-u, zw łaszcza w całym PRL wg sta żu pracy tam zarobk u SN nie, ale jedna k mam y system emerytaln y, kt óry m ówi wprost, że ile zaoszcz ędzisz tyl e dostan iesz oczywiście tam jes t jeszcze kwest ia, ale ostatecznie nie chc ieli mamy także system parą byli z nim te npo prostu n ie jest bowiem o ty m, że mam y aktualne sk ładki w ZUS -i e czy zapowiadali, że na jak ja chcę w t o wierzy ć rozum iem, bo boi, bo mn iej więcej tak i syste m pow inien wygl ądać i i tera z jeszcze 1 część dorzuca do teg o co panow ie m ówią po jednocześnie raze m z tym projekte m został też urząd te n projek t tych niepełnosprawnych i wyj ęcie tego funduszu solidarno ściowego na trzynast ą emerytur ę w zniszczenie praktyczn ie naszyc h reze rw demograficznych, czyli teg o, że je śli w przyszłości b ędziemy m ieli sytuację, w kt órej będzie wi ęcej os ób niepracujących os ób na emeryturze ni ż osób pracuj ących to dzisiaj mam y tam 27 miliard z łotych 13 z tyc h środków zab ierzemy wypłacimy teraz w formie trzynastej emerytur y, bo obiecali śmy w kampan ii wyborczej ca ły cza s b ędziemy m ieli z ty m problem zab ieramy pieni ądze, a jednocześnie ob iecujemy w przyszłości, że z tyc h pieni ędzy, kt óre nasz e dz ieci b ędą wypracowywa ły b ędzie trzeba jeszcze więcej chcia łbym, żeby tak że poczyta ć w ty m wysoce emerytury rozpacza, bo nawe t jeśli b ędzie mie ć emeryturę maksymaln e ustalone na poz iomie n iemal 20  000 zł rzucam tutaj tylk o tak ą taką kwotę teraz maj ą, zwłaszcza 2000 to najwyższa emerytura w Polsce i to dl a cz łowieka, kt óry pracował prze z chyba 60 lat na emerytur ę w wieku 80 lat, więc c o, b y m ówić należy mu si ę, bo to nie jes t najgorze j zarab ia chyb a op łacało państwo zobowiązało zdawan ia naczy ń w ty m w ieku trzeb a b y patrzeć ile ile ile jeszcz e będzie żył al e, ale żadna droga si ę życia zdrow ia tak jes t natom iast wracaj ąc d o do Meritum no mamy 3 klocki, które wyci ągają przyj ęte s ą ten system i mówimy tuta j o tym, że t o jest racjonalne nie zgadza m si ę, że rata zaciąganego na czynienie, ale tak że anal izuje na pocz ątek ra z w tera z ja ich i chces z doprecyzowa ć mamy w Polsce d e fact o liniowy PIT to znacz y niby s ą 2 stawki 18 % dl a mniej zarabiaj ących 32 % dl a lepiej zarabiających to jes t pitn ą wod ę fotomontaż mam y de fact o w Polsce liniowy Balcerowicza sk i PIT, dlaczego l iniowy PIT jest niesprawiedliwe t o na inn ą dyskusj ę w łaśnie, dlatego że obowi ązuje l imit trzydziestokrotno ści ja zrobiłem jakiś czas tem u dl a Gazeta PL wywiad z dr . Jakubem Jaworskim, kt óry dosy ć dok ładnie policzy ł, że dzi ęki l imitowi trzydziestokrotności po prost u c i, kt órzy powinni wpada ć w wyższą stawk ę oczywi ście pod potraktujemy wszystkie dan iny na rzecz pa ństwa o d pensji łącznie atak mo im zdan iem nale żałoby traktować wszyscy ci, którzy pow inni wpada ć w 32 % o wą stawk ę, czyl i 350  000 najlepiej zarabiaj ących tak naprawd ę zostaj e przy 18 % o we j stawc e, poniewa ż tuta j dochodzi, al e z kole i o d odpadaj ą im składki na na s ZUS po przekroczen iu tej 38 ilość ta form a przyw ileju w związku, z czy m de fact o p łacą nadal podatki na ty m samy m poziomie, czyl i t o po policzy ć wszystk o razem po p ierwsze, polskie państwo, je żeli mówicie ju ż o ty m, jakb y co ś komunikuje obywatelami pa ństwa uczciwie n ie umawia ły się z e mną an i innymi obywatelam i na l iniowy PIT mamy zasad ę i Polacy z e wszystk ich badań wyn ika popieraj ą progresj ę podatkową, czyl i to, że ci, którzy maj ą wi ęcej oddaj ą r ównież procentowo wi ęcej ci, którzy maj ą mniej nie zab iera im si ę z tyc h pensj i tak sam o du żo t o wynika z teg o, że dl a zarabiaj ącego 2400 zł to jes t strasznie dużo, a dl a zarabiaj ącego 100  000 miesięcznie 50  000, czyli połowa to jes t oczywiście du żo a, a nie zb iednieje tak powiem w tym sensie, że je żeli zostaje m u nawe t po łowa ze 100  000 dotacji tak bardz o dużej mo że w zwi ązku z tym p łacić wyższe stawki nie s ą żadne proszę pa ństwa lew icowe dyrdyma ły jak sobie być mo że niektórzy pomy śleli tylko t o jes t r ównież zasada obowi ązująca ne w l iberalnych pa ństwach, że progresj a podatkow a jes t spraw iedliwa i skuteczne co więcej nawe t po tyc h du żych cięciach podatkowyc h Donalda tramp a, kt óre ciężko, jak iego spos ób lewicowo ści podejrzewać też skal a podatkowa dalej s ą wyższe należy progresywne wcale nie zwi ązkowcami, a n ie rozum iem, dlaczeg o wy obaj pili mn iej, a Sebastian bardz iej kręcić nose m na wyci ągnięcie z naszeg o systemu podatkowego i obecnie sprawiedliwość 1 rzecz n o wreszcie będzie rezydentem podatkowym w łaściwym do Nobla, ale nie wiadomo jak ma m najwi ększy największym zwolenn ikiem wprowadzenia jednol itej dan iny, kiedy t e wydatk i obci ążenia wzgl ędem pa ństwa są przed e wszystkim przejrzyst e podane pa ństwo istnieje tylko, dlateg o że n ie w ierzymy w ty m sensie nie ma takiego byt u realneg o, kt óry byłby państwem w momenc ie, k iedy miałem pewność n ie mam y pewno ści do tego ile w zasadzie płacimy, czeg o to zale ży cz y można oszukiwać cz y nie, bo t o s ą pytan ia, które pewn ie dużo przedsi ębiorców sobie zadaję j a ja k jak mo żna oszukiwa ć np. albo optymalizowa ć, je żeli wolimy wol imy inne okre ślenie to, żeby t o najlepszy pretekst najlepszy punk t wyjścia do teg o, żeby usi ąść i po ra z powa żnie pracowa ć jednol itej dan inie, k iedy wszystkie przychody i wszystk ie dochod y indywidualne licz ą dochody z pracy z kapitału t o jes t w ielka różnica także je śli chodz i o poz iom opodatkowania generalnie nie o d jakiegoś powodu n ie op łaca się osi ągać dochod ów z pracy z kapita łu tak, bo w skrócie potrzebnej, by t o musieli rozwinąć t o znacz y, je żeli ktoś ma kasę zarab ia na gie łdzie, tudzież obl igacja, bo nam os łania i albo nasz e zadania, b o w przypadku obl igacji, gdzie obligacji c o jes t jeszcze inaczej we źmy gie łdy płaci 19 % zysk ów, czyl i dużo mn iej niż ktoś, kto pracuj e, b o jak si ę pol iczy wszystk ie obciążenia radz ą na podatkowe wychodz i t o 40 % wszystkie podatk i jak si ę zl iczy, a jeżeli kto ś wynajmuje mieszkanie t o w og óle p łaci 8 po ma 10 mieszkań prawd a kilkadziesiąt tysi ęcy zysk u z teg o płaci w Polsce 8 pół większe ograniczenie si ę wydaje 8 po zdaj e się procen t tak czy, ale jest 8 taka tematyka skoro dorasta ła tak takich tam jes t te ż kwest ia tylko jedno z osob ą tak tak dok ładnie wchodz i w PIT w ty m i w tym ten spor t w ogniu podatkowego nałożoną dale j mam y mam y tę preferencję ma inne formy dokumentów f inansowych, kt óre bardziej opłacają chcieli poczekać ktoś ma 10 mieszkań już nie płaci się podn iesienie niania wykonania zarząd firmy w darz e, chyb a że firmy gotowe zarejestruje firmę w swoje t o s ą szczeg óły, ale wracaj ąc do mojeg o pytan ia n ie rozum iem, dlaczeg o wyci ągnięcie z polskiego systemu te j tego oszustwa, że jes t progresywn y, a de fact o dzi ęki limitowi trzydziestokrotność nie jes t progresywn y tylk o l iniowy, a jakie ż t o pol itolodzy do tego obci ążenia VAT-em, kt óre są wi ększe dl a mniej zarabiających, bo po prost u wydają ca łą swoj ą pensj ę, a ci, którzy maj ą wysokie zarobki wydają tylk o część pensji jest cz ęść tych pieni ędzy obciążone VAT -e m to syste m si ę rob i agresywne m ówi m ój sprzec iw rodzi przede wszystkim t o, że pr óbujemy podwyższać podatk i, m ówiąc że podwyższamy emerytur ę note s sprzec iw nr 1, ale znaleźć powierzchnie b ędą co ś kręcić Hannover trzeci ważny dobry no al e t o nie wymagaj ą teg o jak Platforma podnosiła podatki, by musia ła też, b y coś tam doda ła, że to nie o to chodz i, ale nie z 1 strony mam y obni żenie podatk ów z 181 punkt procentow y do 17, a z drugiej stron y tera z potrzebujem y 567 miliarda z łotych, więc podwyższamy coś co nie jes t teoretyczn ie podatkiem, ale de fact o chodzi tylko właśnie o t o, żeby ściągnąć pieni ądze, więc jes t tylk o nie nowość oraz magister uda ło się dotyczy mieszkałem rozmarza si ę przypadkiem w przyszłości w wyborac h na pieniądze pytania bez lidera już tylk o do końca nawe t jeśli wprowadz imy tak ą emeryturę maksymalną to jes t bardzo c iekawe czy 1015 lat nie b ędzie mie ć sytuację, w kt órej c i panowie, kt órych będzie sta ć na dobryc h prawników n ie p ójdą do sądu nie powiedzą w iecie co moim zdaniem ten nie b ędzie t o nasza konstytucja zezwala na t o, żeby było co ś tak iego jak emerytura maksymaln a notę ja si ę z tym pa ństwem pokusa, żeby ono nie wypłynął, al e właśnie to jest n ie b ędziemy m ieli kolejn y gal imatias prawn y kolejne zam ieszanie pokazujące, że padł Polak n ie może ufa ć w żaden spos ób cz y państwo jeśli kto ś, b y przyszedł dz isiaj powiedział, że szukam y pieniędzy, żeby si ę na budżet bia ło, żeby dopi ąć te n bra k def icytu w tym naprawd ę tak mocn o nie protestowali śmy wprowadz ili kolejn ą stawk ę procentową stawkę, ale w iadomo, że jak zaczniesz wprowadz a dzi ś traf i za dłonie kolejn ą stawkę podatkową to si ę rob i t o ca ła po prost u jatka, ale r ównież dobr a, ale nie ma handlu mogę mogę być lepsz y przykład przyczynia si ę Marek Pijarowski trik, który może się skończyć tym, że za 230 lat będziemy mieli fazy fal e, bo za 3 lata, al e nie żonie zaliczymy tak że panie redaktorz e uzgodnienie nie chodzi o fal ę pozw ów, jakb y w PUP jedna k te formu ła prawna poprzez Rosie wprowadz a daną regulacj ę tutaj my ślę, że mamy zgod ę c o do teg o, że Polski system powinien lecieć ja jeste m, żeby si ę zwolennikiem jednol itej daniny, która pochłonie, ab y cel e zar ówno emerytaln e zdrowotne sk ładkowe, bo tutaj kolejn y w ątek kt órym, kt óre zasygnalizowała między tym i, kt óre Janina Petelczyc w tak im szybkim komentarz e do krytyki politycznej t o znaczy, a c o je śli rzecz w tym także t o mo że wpłynąć negatywnie ju ż bardzo szybk o na wysoko ść sk ładek zdrowotnych, wi ęc sytuacji, k iedy tuta j zobowiązaliśmy się do teg o, że w ciągu k ilku lat będziemy d ążyć do osiągnięcia cyw ilizowanego progu 6 % 58, jeżeli chodzi o wydatk i służby zdrowia spo łeczeństwa zależy bardzo żyje a dlaczego może jakaś form a zwrotn a taka konstrukcj a składki, ale nie n o dlaczego, bo nie mo im zdaniem dlatego je śli część os ób pewn e upiera ł przejdzie na ZUS to też będzie p łaciła mniejszą składkę druga to by t o jest to jest t o wynika z konstytucją w ty m sensie nie można przecież najta ńsze bowiem, że na jednoosobow e przestanie p łacić pamiętajmy, że sk ładka zdrowotna płacona o d pełnej padaj ą wynagrodzen ia za s iebie 100  000 to też nie poczu ł, al e wracaj ąc tutaj t o, że sens pewnyc h pewne j konstrukcj i prawnej dla zapisane w r óżnych ustawach jest tak i sa m jak gdyb y wprowadzić du żą reform ę podatkow ą w sens ie faktyczny m ekonomicznym to może być dokładnie mogą by ć te sam e rubryki może by ć do złotówki te n sa m pieniądz, al e ju ż dzi ś musimy jednak zastanawiać si ę na tym że, że przyszłość jes t niepewna mo że się okaza ć np. że będziemy mieli w ładzę niedługo bardz o liberaln ą parti ę alb o partia, która prze z chwilę będzie tylk o w sejmie, ale akurat zdoła powo łać s ędziów Trybunału Konstytucyjnego i mow a o tym, że pojawi ą si ę pozw y do wniosk ów wn ioski cz y to d o do sądów administracyjnych cz y do Trybunału Konstytucyjnego jedna k jest diametralna r óżnica między ty m przecież jest czy co ś jes t podatkiem czy co ś się z ubezpieczeniem Pomóżmy ubezp ieczenie albo o oszczędzaniu, czyl i de facto powoduj e skutki prawne rozwa ża tak że 15 lat n p . z e wzgl ędu na to, że uznali śmy, że w sum ie chodzi o t o samo, czyli tera z ludzie informował, że dzi ęki ojcom za łożycielom trzeciej RP, którzy zafundowali dola r zaczął z nią ju ż bowiem średnio jes t przekonan a emerytaln ą tworz ącą po prostu udaj ącą, że wypychane to jest t o na jakiś ryne k, że t o będzie przetarcie między zrobili to co w Chile co w te j chwili ko ńczy si ę po prost u gigantyczną kompromitacj ą w ielkimi niepokojami spo łecznymi trupam i na ul icach co po prost u wychwal a Leszek Balcerowicz, b y rodz icom w rzeczywistości do dzi ś n ie, widząc jak zmieniającej si ę, że ten mode l s iedziskiem rytualn e neoliberalny gospodarczy si ę bardz o źle skończył i t o n ie jak wiadomo o d par u lat, jakie ta m s ą rozma ite wska źniki fataln e, że zafundowaliśmy taki system, kt óry de facto powoduje, że tera z nic n ie można zrobić niestety m y jesteśmy te ż jeg o gwarantami w tym sens ie, że tak d ługo jak w ierzymy, że pieni ądze od odk ładane w spos ób oficjalny publ iczny na emerytury niezależnie tego t o jest 0102 . filar czy to jest OFE czy to jest szczyt czy cz y też plany zawodowe mus imy wziąć pod uwagę, że pieniądze, kt óre mają generaln ie s łuży dz isiejszym Emery, czyl i do m ówimy do Polaków teraz w te n sposób no nie wiem drogi Polaków t o, że pieniądze, kt óre odk łada b ędą twoj e oczywi ście państwo ma tym mas łem r óżnego rodzaju mechanizm ów, żeby trenerz y mówią o charakterze dodaje, że brak pieni ędzy wyp łacić alb o wyp łacić teoretycznie, czyl i np. tak waloryzować te składki żony nic nie będą wart e n ie uwzgl ędnia inflacji i t d . tak dale j MOL państwo oczywi ście mo że t o może to zrobić b ędzie tak robi ło, bo po prost u na wysokie emerytur y w przysz łości nas nie b ędzie stać albo będzie narasta ć zarabia ć mam y system y redystrybucyjne, czyli dzisiaj pracuj e się p łace na swoją babci ę w przyszłości jak dalej od 1, ale ja im prac ę no no najlepsze, al e prąd już mogę powiedzieć, że jedna k z tego z teg o z teg o c o w iem od ostatnich 300 lat Polska gospodark a ro śnie bior ąc pod uwagę oczywi ście mam y negatywne perspektywy demograf iczne, al e pamiętajmy, że je śli tak iego automatyzacja jest tak iego jak jak migranci te j rz ąd prawa sprawiedliwo ści mimo bardz o ant y anty imigracyjnej cz y uchod źczej retoryk i przyj ąć wi ęcej obcokrajowców 4 i na ukraińskim chcia łabym powiedzieć n ie tylko rozumiał się okazuj e żalu i gadamy no al e się znacznego trafił winy, ale tych uchod źców, których my te j Europy m ówimy, czyl i z bl iskiego Wschodu nie ma rozmów, ale chodzi tuta j pa n pew ien tak ie sprzeczności na poz iomie na poz iomie narracj i merytoryczny m, więc więcej jak też szanse na t o, że Polska n ie zawali ca łkiem du że i my zaś jes t uczciwy biznes powiedzenie, że tera z tak jeste śmy cz ęścią 1 wspólnoty jes t polską rodziną tak ą wielk ą polską trudn ą rodzin ę n ie pozwalam y naszy m najsłabszym radzi sobie radzić w wypadkach na ul icach tak, jakby śmy byl i w czasie weekendu albo w Chile alb o Chile oraz trafi ł do Brześcia torturam i i poparc ie Leszka Balcerowicza dlateg o syste m i n o i w ten w te n spos ób także zwi ązujemy tych przedsi ębiorców, którzy straszą zostan ą Czechami albo alb o Irlandczykami czy firmy zostan ą niani tych wszystkich ludz i, kt órzy tak bardzo pomstuj ą także taka oferta w waszy m interesie jest t o, żeby państwo polskie za 5 lat istniał waszym interesie jes t t o, żeby państwo mog ą ponosi ć zobowiązania za kilkadziesi ąt la t, poniewa ż wted y m y gwarantujemy, że będzie mi emeryturę nawe t wysokie emerytury, ale te ż nie oszukujmy się t o, że to, że co ś jes t w OFE na indywidualnym koncie alb o co ś jest nawe t prywatny m koncie bankowy m sytuacj e, kiedy nadci ąga du ży kryzy s gospodarcz y to c o za problem zaczyna bra ć pieniądze banku ile dostaje 100   000 EUR na koniec jest osobą chciałem, żeby an i w ty m stosowanie mechanizmu 1 argument, że je żeli, że też kompletne j sytuacj i, aczkolw iek tuta j mog ę brzmie ć jak mówicie sprzeczneg o tutaj tuta j tera z mówi o sytuacj i skrajne j tak iej zapa ści pa ństwa recesji zam ieszek na ul icach i ludz i głodujących, al e w tak i krótszej perspektywie faktycznie t o cz y coś cz y pieniądze b ędą zaksi ęgowane jak o podatek cz y jako ubezp ieczenie cz y jako oszczędność b ędzie miało znaczen ie np. dla prawnik ów w s ądach i trybunałach tak że dl a przeprasza m także tak że na poziomie s ądownictwa Europejskiej to ma zasadn icze znaczen ie, jakie zaksi ęgowane dan a p łatność i to dl a nas mo że to niema znaczen ia cz y gdyby 500 na urząd skarbowy cz y 500 na ZUS dl a dla już turyst ów z innego kraju na ziemi zasadn iczo znaczenia tam zm ierza do tego elitarnego ani na uwag ę, że lewicowe ani tego c o jutr o będzie lewica zdecydowa ła, że mam wrażenie, że transakcj a b ędzie decydować czy poprze ć tę form ę wizualną czyni ą wra żenie, że idea teg o, żebyśmy zmieni ć podatk i bardziej sprawiedliwe obci ążenie bardz iej tyc h bogatyc h zas łania na m tak naprawd ę sens g łosowania za przec iw te j ustawie, bo m ówimy, że za wszelką cenę podnie śmy tym najbogatszym te dan iny za wszelką cenę co b y się działo czy to zgłasza PiS to zgłasza ktokolw iek inny podnie śmy, bo mamy syste m n iesprawiedliwy w związku z tym zag łosujemy teraz, bo lewica mo że zag łosować za projektem, kt óry kompletn ie absurdalne i ta k jak tutaj pa n Filip m ówił może za par ę lat kończyć si ę tym, że b ędzie m ieli fal ę pozw ów fal e protest ów, al e zam ieszanie w sejmie zam ieszanie w s ądach kolejn e k łopoty pokazuj ące straszon e rażą straszą tak strasz ące się odbywa ro śnie, al e do teg o tak dobrze o dochodz ie mówimy, al e rob imy kolejn ą protez ę, która tylko wyłącznie dołoży danin, al e w zasadzie to drobne nie przekonal i się boje o reformac h nie dla cia ła na racjonalne rządu należy podać, ale pieni ędzy t o zr óbmy podatek, ale wiadomo, że wzorcem dla radom ian jest zate m podatkowego nie ma szan s, ponieważ zm iana systemu podatkoweg o wymaganeg o tak, al e wymag a pewneg o konsensus u w sejmie porozum ienia si ę jakiejś ros ły rozsądku prac t o si ę wszystko w Polsce, ale b ędzie w atmosferz e ja prawda tak, al e zgodzę si ę, wi ęc mam y mamy 1 ruch, kt óry po prostu oczywiście jest proteza i tego, al e te n ruc h jedna k doprowadz a system prowadz i system podatkow y w k ierunku wi ększej funkcjonalności sprawiedliwości nawet nie sprawdzi ła si ę te ż funkcjonalno ści bogac i będą p łacić dzie ń, ale będzie w porz e mamy ot o chodz i teraz na razie jes t droższy syste m tak no dobrze, ale ta sprawa wraca codzienno ść la t np. opisuje jedno zdan ie, że maksymalna emerytura wynos i x alb o, że algorytmy ZUS-owskie, wyliczaj ąc emerytur ę s ą tak ustawione, że po przekroczen iu pewneg o prog u tylk o nieznacznie o 3 to te nowe sk ładki zwielokrotnia 10 z ł prawda no chyba to właśnie z tego c o rozumiem to się sporne jes t w ramach klubu PiS nic dz iwnego, że w poniedziałek b ędzie b ędzie taka propozycja zawiera jeszcze 1 rzecz serwował ma m wra żenie rozmow ę o projekc ie, który tylko włącznie projektem pol itycznym, bo pamiętajmy o tym, że to jes t pew ien element nac isku na Gowina owc ów, bo oni n ie maj ą wynegocjowaneg o porozum ienia koal icyjnego może to bezpieczna woda, a mo im zdaniem, tak więc wrzuc a się taki projek t dosiadają zm iana w bilansie Macierewicz tak naprawdę już zaw iera szereg s ą prezydent już powiedział, że bardzo możliwe, że za tym n ie zag łosuje przypomn ijmy sobie, że d e facto trzydziestokrotność już zosta ła przegłosowana ją nabyła w Polskim system ie tylk o zakwestionowa ł Trybunał Konstytucyjny 23 lata tem u, dlaczego zakwestionowa ł pozosta ła w podp isany chyba w grudniu, a przep isy mówią jasno, że wszystko co dotyczy PIT-u na przyszły ro k musi zosta ć uchwalon e do ko ńca l istopada dz isiaj kalendarz parlamentarny wygląda tak że nie ma szan s jeszcze z Senatem czy nasz jes t okazj a zysk i, że nie ma szans, żeby to zosta ło zgłoszone przeg łosowany za bardzo trze źwe, a jest celem momentam i wrażenie, że wycena oraz rozumieliśmy do końca s łużył jako wyłącznie c o s łuży dyscyplinowaniu Gowina Kaczyńskiemu bardzo t o jest możliwe Słuchajcie na koniec jeszcz e kr ótko po bardzo mn ie ciekawi t o, że mamy 230 latków tak 35323030 paru latk ów o r óżnych poglądach spo łecznych jak i ekonom icznych jak sądzę jedna k jes t naczelny m prawa f inansowego Money PL drug i jes t z lewicuj ącej lew icowej fundacj i Kaleckiego, a jednak obaj i to bardz o mnie c iekawi m ówicie, że Polski syste m podatkow y pow inien p ójść w stron ę wi ększej progresj i podatkowe j, czyl i zwi ększenia obci ążeń dla os ób lep iej zarabiaj ących i zmn iejszenia obciążeń być może dl a osób mn iej zarabiaj ących i Sebastiana og órka chcia łem zapyta ć dokładnie jak on sob ie wyobra ża tak i lepszy syste m, w czym mo im zdan iem wszyscy wiemy, że dzi ś mam y proble m z kosztam i pracy to m ówiliśmy tutaj tak o ty m, że koszty prac y są bardz o wysokie dl a tych s łabo wyposażonych średnio wysokich dl a tyc h najlep iej zarabiaj ących, więc rzeczywiście te n nacisk na t o, żeby przenie ść na najlep iej zarabiaj ących obciążyć tyc h dolnych c o zwi ększało ch ęć do pracy sprawiało, że wi ęcej os ób mog łoby wchodzić na ten ryne k pracy pracodawc a też, b y m ieli u łatwione zadanie, bo mn iej musi dok ładać by łoby sytuacji, że kto ś zarabia 2 i Puła pracodawca musi wysup łać to tam przecie ż ta m 4200 zł więcej czy te n klin podatkowy si ę zmniejsza dl a tych najsłabiej zarabiających c o zresztą by ło pomys łem pani pan i Czerwińskiej tak wprowadzaj ącego o zwiększenie koszt ów uzyskania przychodu i t d . tak dalej zmniejszaj ącym E -pi t z 1817 % oczywi ście jest moim zdaniem idea słuszna podkre śla, że moim nieca łego Money PL, żebyśmy tutaj te ż m ieli Milena rozwiążą one są bardzo r óżne te ż głosy tak jak i są ca łkowicie prosz ę państwa one żal jest jako jak o portal bardzo w redakcj i s ą bardz o r óżne głosy tak jak ta audycja niektórzy pewn o zgrzytają zębami, że to jad ę po Leszka Balcerowicza zara z będą w te j spraw ie maile jeszcz e tylk o co sam o, choć mo że Money PL rzeczywi ście, gdy 2 słowa, że jak powiedziałem, że Leszek Balcerowicz pop iera tortur tortur y w Chile t o nie uwa żam tak oczywiście znacz y na pewno nie pop iera tego m ówię o ty m, że popiera pew ien syste m, kt óry zosta ł wprowadzony w ramac h dyktatur y przez przez PiS cz y syste m gospodarcz y, który moim zdaniem bardz o n iesprawiedliwe ju ż już wraca m już już stacja m ówimy też o tym, że mam y proble m z systeme m emerytalny m w przyszłości, kt óry będzie sprawia, że coraz wi ęcej osób będzie n ie pracowa ła cora z mn iej b ędzie pracowa ł, więc zmn iejszenie teg o kl ina podatkowego te ż, b y zachęcało osob y na emeryturz e cz y matk i czy cz y cieczy czy osob y, kt óre d ługotrwale pozostają na bezrobociu, żeby jednak na te n rynek prac y wesz ły z teg o punktu w idzenia racjonalne by łoby przesuni ęcie tych akcent ów na tych najbogatszych n ie mówię to w jak i sposób nie w iem liczyłem teg o n ie sprawdza łem, ale byłoby t o pomysłem mo im zdan iem słusznym tylk o procent y trzydziestokrotności tylko nie rozum iem rozumiem, bo tak a okazja, więc t o jest oczywiście cena mo że byłoby si ę zastanowić się już tylk o do końca moim zdaniem wbr ew tem u c o mówisz jest k u tem u tera z okazj a, bo mam y PiS, który m ówi o budow ie pa ństwa dobrobyt u pa ństwo dobrobytu naturaln ie kojarzy się z ty m, że ta redystrybucj a tych dochod ów nast ępuje z g óry nad naj bogats i płacą wi ęcej niż ni ż biedni cała kampan ia wyborcz a była opart a na ty m spo łeczeństwo ta k jak mówimy też jes t otwarta napisał, że t o mógłby to zrobi ć tak na dodate k mamy kalendarz a nie odbiera ć w głupi stan iesz przed 30 krotności moim zdan iem, a nac iskiem pol itycznym jeśli nawet by n ie by ło Lewskim pol itycznym to tylk o łącznie metod ą na wyci ągnięcie kasy żeby, żeby te n mityczny budżet be z def icytu dowieść nawet kalendarz wyborcz y też tak i, kt óry spraw ia, że po wyborach do prezydenck ich będzie naprawdę spor o czas u, żeby ludz ie mogli brzydk o mówiąc przetrawić tak ą podwy żkę podatk ów, więc okazja ku tem u jes t, ale nie w ten sposób, że rzuca się co ś takiego na p ierwsze posiedzenie ok a Filip króciutko czy 30 sekund na temat swoje j w izji system u podatkowego bardziej sprawdz i, więc przed e wszystk im na wprowadzen ie wprowadzen ie progresji na poz iomie całego system u jest konieczne chociażby z e wzgl ędu na to, żeby hamować wzrastający pojawia się też moda rynkowyc h to przede wszystk im po łożenie nacisku z opodatkowan ia prac y na kapita ł należy tuta j tutaj to n ie jest to samo zrobi Ano jecha ć razem moim zdan iem w Polsce brakuj e kapitału ca ły czas i dużo, że jeszcz e nie czas jeszcze n ie cza s dobre jeste śmy bardz o bardz o państwo bardzo dzi ękuję naszy m dz isiejszym gościom, b y n imi Filip Konopczyński z fundacji Kaleckiego Sebastian og órek redakto r naczelny Money PL audycj ę przygotowa ła Anna Piekutowska Grzegorz Sroczyński wydawa ła Karolina Kuczyńska za chwil ę informacje Radia TOK FM, a dz isiejszy program real izuje Szymon walut a do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA