REKLAMA

Depresja wśród sportowców. 10 lat od śmierci Roberta Enke

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-17 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prz y n iedzieli o sporc ie Przemysław Iwańczyk k łaniam się pa ństwo w towarzystwie Warta Kowalczyka w ieloletniego trener a, kt óry pracuj e w klubie Hannover 96 trenera, który o d w ielu dekad jes t związane z n ie tylko z e strukturam i klubu, al e także z piłkarzami będziemy dz isiaj podcza s nasze j rozmow y wraca ć do trag icznej historii Roberta NK ledwie k ilka dn i tem u obchodziliśmy 10 dziesiątą rocznicę śmierci samob ójczej śmierci teg o zawodn ika tragedia, Rozwiń » kt óra ma m wrażenie nie ma si ę pa n zgodzi ł 10 listopad a 2009 roku zb iera swoj e dobre konsekwencj e mianowicie o depresji w śród sportowców zacz ęło by ć g łośno tak się stać się skazy oczywi ście że, że te tragiczne wersj e tyc h wydarze ń sprzed 10 laty otworzy ła ocz y z w ielu ludz iom, że z ulicy czyl i, czyl i depresja, kt óra prowadzi d o d o do, a do stol icy do jes t tak powszechne mówi si ę o ty m, że, że w Niemczech na pona d 80  000 000 ludzi ma problem y z depresj ą 15 społeczeństwa to znaczy jes t doros łego oczywiście tak że tes t jes t ta ma duże zmiany my ślę, że podobnie jes t wyje żdża ta statystyk a w Polsce, a i teg o oczywiście n ie mo żna lekcewa żyć szczeg ólnie szczególnie nie mówiło si ę też o ty m, nie, bo tak a do ść powszechn a w iedza na tema t ich skłonności pewnej chorob y, jak ą jes t presj a w śród w śród sportowc ów wyczynowych szczeg ólnie w pi łce nożnej t e wszystk ie historie, kt óre doprowadza ły do samob ójstwa racze j widziana jak o jak o pewn ą słabość psychiczną w zwi ązku z tym ci ludzie kryli si ę s ą swoj ą chorobą psychiczn ą i ujawn iali tego i podobnie by ło w przypadk u w ęgla dla ta tragedia boję tego, że powstała jego i jeg o żona Teresa r ękę utworzy ła fundacj ę Roberta dzi ęki r ękę, gdzie wok ół tej fundacj i skup ia si ę w ielu psychiatr ów psycholog ów sportowyc h, kt órzy służą pomoc ą w przypadk u zawodników szczególnie w zakresie pi łki no żnej wróćmy do tyc h chw il sprze d sameg o wypadku w przypadk u Roberta Lemke na łożyło si ę na jego chorob ę w iele rzeczy po pierwsze, śmierć dwuletn iej córki, kt óra zachowała zachorowa ła na serc e później t o niewyobra żalna presj a sp łynęła na sameg o bramkarz a nie be z powodu podcza s tyc h uroczystości upami ętniającej dziesi ątą rocznicę śmierci Teresa Engel przypomina ła też s łowa trenera, który si ę całkiem n iedawno w futbol u Ottmara Hitzfelda, kt óry mówiło o bramkarzu, że jes t po prost u s łaby to n ie był c ios w k ierunku szkoleniowca, który wypowiedzia ł te s łowa, ale pokazan ie, że bardz o często środowisko 100 dziennikarzy czy trenerzy cz y k ibice, wyra żając negatywn ą opini ę też tworz ą presję, kt óra często bywa n ie do zniesienia ca ła kuracja wydaje si ę, że ma ło, kt o widzia ł wtedy o ty m, ten nawe t si ę swoj ą swoj ą chorob ą i ona ju ż wyst ępowała podczas podczas jeg o jego kar iery w Barcelonie p óźniej w Lizbonie w Lizbonie by ł taki krótki epizod nawe t jego jeg o jeg o kar iery w sytuacji ta m tylko 1 mecz zagra ł i i wycofa ł si ę z teg o i w ówczas by ł nawet sa m zmuszony do teg o, żeby si ę podda ć poda ć jaki ś terap ii i jak ich pomocy z e stron y Azjatów cz y psycholog ów tak, że to n ie jest sytuacj a w tras ie nagle stworzy ła na nasze nasila o d pewneg o czas u i oczywiście że, że by ło tak że t e wszystkie n iepowodzenia cz y jakie ś ta m nawet ta sytuacj a odczytuje pa n wspomniał z jeg o c órką ona by ła w szpitalu po w ielu operacjach IT jeg o c órka zmar ła podcza s nocy raze m z Chin, gdzie wobe c spała raze m j ą także to by ła bardzo bardzo silne prze życie dla dla niego oczywiście t e wszystk ie historie pow iedzenia w piłce no żnej, gdz ie dz iadu prezydent Niemiec, al e zagrał chyba z 8 czy reputacj i Niemiec i później też dosz ło do teg o, żeby wyselekcjonowa ć tego nr 1 nr 2 na szosac h świata 2010 roku i t ą rywalizację przegrał to też by ł jeg o jakiś czas oczywi ście te je śli je śli s ą powodzen ia jes t wszystk o wszystko uregulowane w tym czym w ty m życiu pi łkarza, kiedy ma sukces y t o wted y jes t jego sprzęt ten sta n psychiczny jes t r ównież, że bardz o bardz o pozytywn y w ty m przypadk u nasiliło si ę z 3 rzeczy do teg o stopn ia, że mo że takie moje odczuc ie, że o n to test u nie widzia ł wyj ścia i i poddał się te j ca łej te j ca łej presj i swoje j swoje j choroby i t o doprowadziło do d o do teg o, że chciał uwolni ć o d od wszystk iego i takim dl a n iego wyj ściem by ło prawdopodobn ie tak ie maj ą odczucie jakieś syn a pope łnia samobójstwa opow iada pa n kiedyś kilka la t tem u, kiedy spotkali śmy się tutaj w Hanowerze po raz pierwszy by ł pa n 1 z p ierwszych osób, do kt órych zadzwoniła też SN, kiedy Robertem n ie wrócił do domu zgadz a si ę wted y pami ętam jak dzisiaj, bo są prze z jakie ś zapomn i do ko ńca my śmy gral i w niedziel ę w niedzielę mec z HSV jeśli te n mecz 2 i wobe c świetnie broni ł w nic n ie spe łnić wskazywało na t o, że może się w og óle co ś wydarzyć powiedzia ł były rezygnacji ze starej budz ie dn iem wolny m wolny m wertować poz a poza poza ty m, że by ł praktyczn ie kompletny m pi łkarzem, a r ównież miał ze mną te n w izualny mieliśmy najczęściej czyteln ik idealny o podtrzymanie pewnyc h element ów siłowych t o był TENIS siłowy to by ł te n dekoracyjny t o był tak i tren ing atletyczn y, który kt óry, kt óry pow inien ustabilizowa ć jeg o jego jeg o form y j ą to docenia ł i sam sam to się o t o, żeby tak i trening i prowadzi ć na najczęściej by ło także ten technik odby ło si ę również w tym dn iu wolny m, ale akura t w ty m w ty m dniu t o był wtorek ten dzień woln y po ty m mecz u z HSV nie planowaliśmy i nie był n ie był nie by ł w plan ie ten z e mn ą i pami ętam, że wieczorem, a dziś oko ło godz iny s iedemnastej, a zadzwonił do mn ie rękę i pyt a czy czy jest u mn ie na tren ingu Robert rękę on powiedzia ł w dom u, że wieża wie, że na tren ing to ca łą histori ę jej wizyt ę całą moc ą jego jeg o jego w te n ca ły c o zrobił w tym samy m dn iu opisywa ła prasa i obywatelstwo wydałem powo łałem med ia, że ca ły dzie ń je ździł po mieście jeździł skont a w kąt i tak i t d . n o i po prostu n ie m ógł sob ie znaleźć miejsca t o się skończy o ty m, że że, że poj ął na ten przejazd kolejow y i rzucił si ę pod poci ąg także ja oczywi ście powiedzia łem że, że nie by ło w planie nie było mniej wod y nie dzia ła także dowiedzia ł si ę p óźniej tylko, że te n te n jego jeg o tak i przyjaciel jego mened żer b ędzie te n blok już p ół wcze śniej zaniepokojony że, że właściwie się jako ś tak nie nie zg łasza i i oni mieć ci ągły kontak t z nim n o i w iem że, że poprosi ł tą te ż, żeby poszuka ła wszystkich wszystkich kontach cz y tam czego ś n ie zostało czy nie zasad y jakiego ś jak ich informacji, gdzie jest co robić, gd y tak dalej okaza ło się p óźniej, że gdzie ś tam to spo t pod jakimi gazetami pap ierami n a na biurko by ł list pożegnalny o d n iego wielu ludzi z e środowiska n iemieckiej piłki uwa ża, że t o c o robi to SN, powołując dożycia fundacj ę, pomagając innym sportowcom, kt órzy zmagaj ą si ę z depresją poprzez n ie wiem 70 psychiatrów którymi ca ły cza s Fundacja wsp ółpracuje wykonany został znacz ący kro k, ale z drugiej stron y s łychać głosy pan szmatk ę wypowiada si ę, że właściwie ta śmierć niewiele zmieniło, bo ta presj a narzucon a prze z środowisko w k ierunku piłkarzy jest ci ągle tak sam o w ielka kibic trene r oczekuj e jeszcz e wi ęcej tak oczywiście dl a os ób tak bardz o og ólnie mówiąc zdrowy zdrowyc h psychicznie ta presj a w sporcie wyczynowy m jest jes t jest ogromn a w pi łce no żnej podwójnie du ża, ponieważ tuta j chodz i o du że pieni ądze, które łączą z wygran y mecz przegran y b ędzie pozostanie w l idze czy spadku z teg o, kiedy dzisiaj jedna k, że ci ągle ci zawodnicy jestem w kadrz e czym czy gra m jest jest jes t jes t jes t jes t ogromn a ogromna ogromn a presj a szmatk ę jak matk ę wted y mened żerem na s klub y w klubie i o n jako p ierwszy pojechał w łaśnie na pan a do NPT do tego do teg o miejsca, gdz ie te n wypade k zdarzy ł by ł na tej konferencj i prasowej pol icji opowiada o szczeg óły o tym o d wypadk u przyjechał przychody dochod y do Hanoweru i powiadomi wszystk ich pi łkarzy i myśmy zebrali wted y w kabinie oczywiście t o by ła tragiczna historia, bo wtedy s iedzieli c i ch łopcy, kt órzy dowiedzieli, bo tej o d tragedii, aby te n by ł naszy m kapitanem by ł naszym wzorowy m w łaściwie piłkarzem z pod każdym wzgl ędem oceny charakter u poza pi łka by ła szalen ie zdyscyplinowany no i oczywi ście straci ć tak iego tak i takiego przyjac iela w tak im takich okoliczno ści to t o była ogromn a tragedia tych jak by ło scysji wszysc y siedzieli wszyscy spotkali śmy ta m razem by ł ten te n jak matk ę by ł wted y gen tle kt óry, kt órego w łaściwie l iny były wcięte wcze śniej zwolniony, kt órego ściągnął z Majorki, al e był adres Berman wtedy bardz o krótko w ty m czas ie i te n cały ca ły ten stawc e, ale te n te n trenerz y opiekunowie wszysc y i piłkarze przed e wszystk im ten pobyt jes t w tej kab inie by ł rzeczywi ście bardzo bardz o oddadz ą tematyczn y pa ńskim zdaniem w tej chw ili sportowc y mają świadomość teg o, że są instytucje s ą też fachowc y, kt órzy mog ą pom óc w walc e z t ą chorob ą osoby wynos i tylk o tylk o c i sportowc y, kt órzy którzy, kt órzy mają problem y z depresją, którzy maj ą problem y z istot ą s ą 100 obawa czy to wszystk o si ę po połączyło t e obawy miały również, ab y ten w łaśnie że, że on we wszystk im chcia ł być najlepsz y chcia ł by ć chciało si ę spiąć w swoje j kar ierze jak n a jak najwy żej i i o n jego błędem było t o, że ukrywał to wszystko wydaje si ę, że że, gdyby t o ujawnił żeby, żeby podda ł się jaki ś taki nawet n ie chc ę takich ostrych momen t, bo t o by ły takie ja k z teg o c o co opow iada nam jego i jeg o małżonka by ło okresy, k iedy by ły do Boga nas ilenie i 1 tej choroby, gdzie on nawe t im taki nie nie n ie n iezbyt d ługim okres ie przed tym wypadk u wypadkiem o n symulowa ł takie w irusowe zachorowan ie i by ł na zwoln ieniu lekarsk im w zwi ązku z ty m n ie było miejsca z jeg o strony te j dobrej wol i, żeby si ę poddać podda ć si ę terap ii nawet tej stacjonarn y, bo by ła wted y tak a takie takie zalecen ie zarówno jeg o żony jak i jaki tego blog a teg o jeg o opiekuna n o oczywi ście tego teg o psych iatrycznych lekarza, który kto ś miał nim opiekowa ł, ale ten konteks t jeg o w ielu przyjadą, poniewa ż on m ieszka i ma s ą tak jes t w kolonii by ł tylk o telefoniczny okazało si ę, że te n te jeg o porady jeg o swojego terapia prze z telefon na terenie t o była niewystarczająca dzi ękuję pan u bardz o za to powiedzieć wartko walczy ł z mo im państwo goszczą prz y n iedzieli o sporc ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA