REKLAMA

Kandydat na prezydenta pilnie poszukiwany

Goście Passenta
Data emisji:
2019-11-17 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
48:05 min.
Udostępnij:

Kto będzie w stanie oprzeć się machinie wyborczej prezydenta? Czy szansą opozycji jest tylko kandydat bezpartyjny?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y pa ństwu witamy s łuchacze zapraszam y do odbiorników słuchacze z Polski ja z Polski IBE zdrowyc h chorych b iegaczy hurr a nowe wiecu tyc h najbogatszyc h, których interesuje trzydziestokrotno ść średniej zarobk ów i te m iliony, kt óre zarabiaj ą 30 × mn iej zapraszam y będącego zawsz e resor t w icepremiera Gowina zapraszam y prem iera Morawieckiego m inistra sportu w 1 osobie to p ierwszy przypadek, że m inister sportu dorabia sob ie na bo k w obrębie teg o Rozwiń » się n ie by ło ja o d la t trzymają swoj e pieni ążki w bank u Santander n ie zostawal i Millerem an i prem iery mo że koledzy kryzys też, że z nam i są opowiedzą jak t o zrobi ć nas z chciałem powiedzieć naszych znakom itych go ści gości plu s żyjemy dzisiejsza pani Jarosław Gugała dobrze znan y naszy m s łuchaczom i rys a p iosenkarz t łumacz dyplomat a były ambasado r w Urugwaju dzień dobr y dzień dobry pa n dzie ń dobry pan Igor Janke absolwen t szko ły teatralne j jak może pan opow iada Rabiej dz iennikarz auto r książek m. in . o Wiktorze Orbanie pamiętam, żeby nazywa si ę nazywa ła napastn ik każde pas t tak się nazwała pa n ta m tak pr óbował jak będzie powiedzie ć zasygnalizowa ć swoją fascynacj ę rwan e, a jednocześnie nie napisać, że nie zrob icie idola w roku nawe t jak żywa pan u do, al e potem sec ie z pane m kontakt jes t pan teraz widzę, że jest przedsi ębiorcą prowadzę wsp ół prowadz ę firm ę konsultingową, która właśnie L4 jest, a poz a ty m prowadz ę synk a, który nazyw a si ę Instytut wolno ści, który prowadz i szko ły przyw ództwa Instytutu wolno ści Instytutu wolności, w kt órej kszta łcimy przysz łe el ity Rzeczypospolitej w tym prze z Sejm Rzeczypospolitej prawa i sprawiedliwości Rzeczypospolitej pos ła, a w śród, kt órej w śród tych liderów zapewn e b ędą dzia łacze i działacze r óżnych partii w ty m pewn e prawa i sprawiedliwo ści, al e pewnie nie tylko, al e te ż s ą przedsi ębiorcy menedżerowie ludzie prowadz ący różne instytucje tacy, kt órzy pewnie b ędą zajmowa ć bardz o wysokie stanowiska wkr ótce w r óżnych miejscach, zan im jeszcz e do tego wrócimy to chcia łem powita ć koledzy Łukasza l ibijskiego zast ępca redaktor a naczelnego pol ityki mojego sąsiada nara ża na naradac h redakcyjny w ulicę w ita apel i cz y Łukaszu chcia łem się wrócić do pana Igora cz y tak jes t przej ście z bran ży publicystycznej dobr a do b iznesu tak też b iznes pol ityczny nie n ie zupełnie n ie zajmujem y się wy łącznie pracujemy z b iznesem prywatny m b iznesem z firmami krajowym i z mi ędzynarodowymi korporacjami para nie boli, że jeżeli, tak wi ęc teraz n ie jes t w og óle jes t po p ierwsze, ryzykown e po drug ie, nieopłacalne, a wi ęc nie zajmujem y się do rodzaju zdarzeń poj ęcie wolno ści Instytut wolności t o jes t be z zupy niezależne o d partii pol itycznych organizacja no n prof it, kt órej głównym projektem w tej chw ili jes t szkoła przyw ództwa, którą prowadzi od 5 lat ma m już przecież rapte m ponad 500 absolwentów, kt órzy spotkaj ą się z najlepszy m polskim przedsi ębiorcami ekspertam i w t e z politykami r óżnymi, ale polityk ów jes t ta m stosunkow o n iewielu teraz mamy to są ludz ie tam stud io czy studiują te nie są to n ie s ą stud ia naszymi słuchaczami są ludz ie w w ieku 2535 naprawdę fantastyczny fantastyczn y okres belek ra m, kt óre ma, że finansuje finansuj ą nas f irmy mamy 2 bardzo n iewielkim stopn iu s łuchacze s łuchacze płacą t o są drobn e drobn e kwoty walczymy to jes t bardz o trudny wątek DC c o na s f inansuje walczymy o przeżycie każdy każdego roku, ale dajem y sob ie radę wsp ółpracujemy z k ilkoma k ilkunastoma f irmami prywatnym i i również wspiera nas r ównież spółki skarbu państwa wie, że Religa zapowiada ł do powiedzieć decyzj a z filar ów telew izji Polsat cz ęści informacyjnej jej to nie pracuj e w Polsacie News prowadz ę wieczorne wydarzenia dwudz iestej pierwszej 50 i niedziel ę program prezydencj i prem ier poleca si ę w będzie walczyć w chaos ie bez zapytał cz y będziecie Donald Tusk si ę wycofał czy te ż ju ż kon iec l iberalizmu w Polsce b o za ludzi, którzy uwa żają, że nada l za libera łów, a nawe t mówią, k iedy jeszcze powod a w kranie państwo pa n wie jak uważają, że t o jest bardz o dobre rywalizacji, a w zasadz ie pytanie o t o czy n ie wie, że takiej zm iany w jakim ś szybk im tempie, ale pytanie brzmi cz y na kon iec te j kadencji nie nie dojdz ie do zm iany głównego rywala cz y głównego pal partner a w rywal izacji o pol itycznej w Polsce, czyl i cz y Polska scen a pol ityczna tak iej sceny, w kt órej mieliśmy najp ierw na zmian ę dużą parti ę prawicow ą du żą parti ę centroprawicow ą, kt óre rywalizowa ły w oś ze sob ą nie przejdz iemy do scen y politycznej w tym ty m głównym rywale m głównym rywalem PiS-u n ie będzie partia lew icowa, która być mo że t o nie Legia Wisła na pewno b ędzie partia b ędzie będzie będzie lew ica tak t o mode l, w którym mieliśmy realizować ten zwyczaj raczej rosły na świat ja nie m ówię, że to się zdarzy, m ówi że w te j chw ili tak ie troszkę wróżenie z wr óżenie z fusów przed t ą w zasadz ie lewicy jeszcze nie m a tak, bo ta m t o jednol ite ugrupowanie, kt óre mia łoby mia łoby w przyszłości być tym rywale m PiS - u jeszcze jeszcze n ie istnieje, ale wydaje si ę, że jes t jes t scenariusz, w kt órym te n ten scenar iusz podzia łu na Polskę liberaln ą Polskę solidarn ą nakre ślone nakre ślone kiedyś, który by ł t ą osi ą g łówną spor u pol itycznego w Polsce prze z ostatn ie kilkanaście lat, że ta o ś spor u pol itycznego tak ja k tak jak kiedy ś si ę pojawiła te ż kiedy ś mo że zniknąć być mo że t o nowa osi ą by łby byłby wtedy podzia ł na prawic ę, czyli lewic ę w ówczas partia l iberalna ta k jak w wielu krajac h to dz ieje by łaby parti ą tak jakby 0303 . partnere m panow ie uwa żają, że l iberalizm w Polsce zosta ł osierocony prze z Tuska libera łowie ju ż środkami gdzie ś mogą spogl ądać, gdz ie rzesz y i realizm kw itnie i prosperuje w polsk iej na polskiej scen ie politycznej, że Marcin to to są troch ę takie inwektywy szczerze mówiąc ten l iberalizm inne okre ślenia, bo t o musieliby śmy dokładnie zdefiniować c o na m chodz i, b o jak szacuj e si ę konserwatywny m socja l z konserwatywn ą socjaldemokratycznym libera łem, a czasam i ma m pogl ądy w niekt órych dz iedzinach skrajn ie lewack ie w innych z kolei tak ie ultr a konserwatywn y, więc to s ą tak ie element y, które chyb a s ą po t o, te okre ślenia, żebyśmy si ę łatwiej or ientowali, żeby jakoś pr óbowali się porz ądkować rzeczywistość, al e w mo im przekonan iu rzeczywisto ść jes t du żo bardz iej skompl ikowana, odpowiadając na pytan ia pana redaktor a dotycz ące tego cz y dojdz ie do przewarto ściowania scen y pol itycznej na jakie ś na jakieś czy t o c o kolega powiedzia ł n a na na pow iedzmy sob ie tak ą sytuację, że b ędzie du żo lew icowa Socjaldemokratyczna partia ugrupowan ia drug iej stronie b ędą konserwatyści i partie tak ich bardziej n ie w iem narodow e tworzyły kolejn y blok c o było w i jes t w w ielu krajac h tak w Niemczech tak a sytuacja o d la t w Hiszpanii tak a sytuacj a była ju ż jest wszystk o rozsypa ło Wielkiej Brytanii w tyc h wszystk ich tradycyjnyc h układach w mo im przekonan iu wszystk o w Polsce w tej chw ili zależy o d tego cz y si ę pojawi ą liderzy, kt órzy będą zdoln i do teg o, żeby zgromadzić wok ół si ę ludz i, żeby przedstawi ć Jasną wizję teg o jak, jak iej oni Polski chc ą, jak iego świata, jak ie warto ści s ą bliskie, jeżeli c i l iderzy b ędą potraf ili rzeczywiście jedno porwać za sobą jak ąś cz ęść publiczno ści to o d tego wszystko t o będzie zależało wydaje si ę, że to n ie jes t kwest ia un iwersyteckich jaki ś akadem ickich dywagacj i na temat cz y bud żet czy l iberalizm jeszcze istnieje cz y nie t o wszystko zależy po prost u w przekonan iu o d ludzi PLI zgadzam jeste m bardz o c iekawy bardz o c iekawy w ątek na pewn o Polska scen a pol ityczna jes t w kolejny m okresie przetwarzan ia si ę zgadzam si ę z tym, że poz iom uka że ten okre s, kiedy 2 partie prawicowe mn iej więcej z e sobą walczyły w zasadz ie si ę sko ńczą wygra ła 1 i ona zajęła tę cz ęść sceny zdecydowan ie i pewn ie na długo, tworz ąc coś na kszta łt po partii ludowej, al e to pewn ie do tak iego pełnego pewnego obrazuj e jak i jes t jeszcz e jeszcz e trochę czasu gminy za co ś tak kszta łtuje natomiast bardz o ciekawe co to t o co stan ie się po drugiej stronie, kt órą stron ę p ójdzie Platforma Obywatelska rzeczywiście dojdz ie cz y lewica w Polsce si ę odbuduj e zrobiła 0101 . krok napięć jest 1 partią, kt óra osiągnęła tak i realn y sukce s w tych w tych wyborac h, bo obr óciła zwróciła wr óciła do gry dodaj e, łatwo więc przyrost ów z e ta w by ł to żsamość jes t odejście od tego w społeczeństwie wydaj e si ę, że w Polsce jest m iejsce dl a partii lew icowych do teg o miejsca 7 jest coraz więcej pytań czy lew ica b ędzie w stan ie to zagospodarowa ć kompletnie nie w iem, kt órą stron ę pójdzie platform, kt óre 4 lata mo żna przegra ła przegrała z kretesem n ie umiej ąc zbudowa ć żadnej narracj i żadnej opowie ści n iczego atrakcyjnego poza ty m, że była, że nie lubi ła partii rządzącej, bo w zasadz ie jedyn y przekaz sprawi ł, że wszystko całkiem solidny wyn ik w tych wyborach grosza, wi ęc chciałbym tak że sprawa no al e rzeczywiście nie ma ta m tak iego paliwa nie ma ta m dzisiaj dzisiaj nie mam my śli tak być mo że się pojawią t e wybory prezydenck ie na podobn e takim p ierwszym bardz o powa żnym momente m sprawdzającym cz y po tej stronie ud a si ę zbudowa ć jak ąś jak ąś opowie ść, kt óra porwie część Polaków tylk o tych, kt órzy zagłosują zawsz e przec iwko PiS -ow i, bo jest taki proces sta ła grup a wyborców, kt órzy zag łosują przeciwko Kaczyńskiemu matk i, kt órzy w, kt órym zaproponuj e coś więcej ni ż tylko jes t tylk o byc ia na pohybel, jednakże 1 rzecz do tego Doda uwa żam, że pami ęć jeśli pami ętamy polską scenę polityczną sprze d tego podzia łu PiS po t o, był podział w ty m t e bloki praw icowy lew icowy mia ło zar ówno sw ój elektora t elitarne, jak i elektorat ludowy zar ówno po stronie SLD by ł ten elektora t ludowy, jak ie p o stronie AWS - u innych part ii partii te j praw icy, a ta polaryzacja, do których dosz ło po 2005 roku t o była polar polaryzacj a, które PiS szczeg ólnie chcia ł nada ć charakte r lu d kontr a elity i ona dl a tyc h partii lider l iberalnych jest wyj ątkowo n iekorzystna, bo wiadomo, że z każdym społeczeństwa jedna k teg o ludu zazwyczaj więcej niż tyc h elit, czyli to jes t tak a polaryzacj a w kraj u w term inie dłuższym ta partia t o jes t po stronie l iberalnej czy el itarnej zawsz e b ędzie zawsze b ędzie przegrywała i w tym jak jest nadz ieja lewicy lew ica jeszcze je śli chodz i o SLD ma ten sw ój element ludowej m ógłby pa n ten niedobry dl a stron y liberalno-lewicowe j polaryzacj ę scenę polityczn ą polaryzacj ę sceny pol itycznej m ógłby ten ten jakb y trend przerwać cz y panowie widz ę jakiego ś kandydat a powstanie koal icji Obywatelskiej w og óle opozycj i, kt óry mia łby szans ę przec iwko Andrzejowi Dudzie znacz y szans e s ą, poniewa ż wystarczy policzyć co si ę wydarzy ło ostatn io, je żeli l iczymy g łosy oddane na PiS i na anty-PiS do tyc h głosów na anty -Pi S jes t wi ęcej jakie ś 1,51 000 000 nawet mo że troch ę wi ęcej jeszcze bez 10 poznaje si ę do 8  000 000 tak t o 2 ,51 000 000 więcej z czego 1,51 000 000 wzięli konfederaci, którzy racze j popr ą kandydat a PiS-u, al e t o też, więc to jes t wszystko bardz o wyr ównane szans e s ą ale, żeby tak si ę stało to mus i się już tera z jak najszybc iej pojawi ć kandyda t najlep iej n ie partyjny kandydat tylko kandyda t, kt óry b ędą, którego b ędą mogl i zag łosować i przedstawiciele lew icy i przedstaw iciele um iarkowanej praw icy centrum i Platformy i t d. i wted y tak i kandydat ma szans ę powalczy ć rz ędu natom iast do tej por y tak iego kandydata n ie by ło do te j por y nikt z te j strony nie miał w oczac h tego s ą Andrzej Duda te j ch ęci działania teg o tak iego pewneg o s iebie głośnego przedstawiania n ie wiem swo ich racj i tak dale j t o z widać wyraźnie, że te n cz łowiek chc e rządzić także o n jes t pew ien swego i o n tym wygra ł z Bronisławem Komorowskim i prawdopodobn ie za chwil ę wygr a z kim ś kolejnym, je żeli ta m ta druga osob a n ie pob ije go w te j dziedzinie i oczywiście jes t jeszcz e trochę czas u, ale mo im zdan iem te n t o zjaw isko, którym jes t fakt, że opozycja zajmuj e się przede wszystk im sama sob ą t o nada l trwa jes t zjaw iskiem bardzo korzystny m dla dl a Andrzeja Dudy w zasadzie w tej chw ili po powoduje, że trudn o mie ć kandydat a, a jeszcze jedno zdan ie jak bardzo ta stron a nie n ie PiS-owsk a pragn ie jakiegoś kandydata t o świadczy o tym, fakt, że nie w iem do n iedawna ma ło znan y cz łowiek senato r zostaj e marsza łkiem Senatu i staj e się wielką gwiazd ą wielk ą nadzieją jak t o powiedzieli Polacy w stanach Zjednoczonych wielk ą nadziej ą bia łych ludz i prawda i t o si ę po prostu, czyl i zapotrzebowan ie jest ogromne tylko dajc ie na m takiego cz łowieka tak czy to sam o było t o samo było z Małgorzatą Kidawą-Błońską tutaj by ła znan a, ale nie by ła tak ą liderk ą zosta ła przydzielona jak o liderka i w pewny m sensie o d razu wielu os ób w nią uwierzy ło i rozpatruje orga n jes t z k ilku powod ów się n ie skończył z tym c o zostało pow iedziane przed chwil ą po p ierwsze n ie zgodziłby się jest bardz o du żo nawoływań opozycj i, żeby teraz tak si ę strasznie spieszy ć z wyborem tego co pa n kandyda t teg o kandydat a w wyborac h prezydenckich uważam, że zazwyczaj po śpiech jes t doradc ą w po śpiechu się podejmuj e z łe decyzje jest jeszcze chwila, żeby do grudn ia jednak tego t y tego kandydata cz y te n zestaw kandydatów n ie b ędzie 1 kontrkandydata wyłącz pow iedzieli, że będą drug ie chciałbym powiedzieć, że ja uwa żam, że te n koncept Car tzw. kandydat a obywatelsk iego jes t konceptem pi ękno duchowe pi ękno Buchowski na iwne znaczy, żeby wygra ć wybor y prezydenck ie najcz ęściej trzeba mie ć 2 rzeczy jedna k dosy ć spore do świadczenie w polityce ora z między sob ą zasoby to znacz y pieni ądze oraz ludz i, kt órzy poprowadz ą kampanię jako środka nie widzę teg o służbowych i no tak tak tak, ale wie, że te s ą te 2 rzeczy, kt óre są, kt óre s ą, jakby po o d tych 2 rzeczach chcę powiedzie ć, bo s ą te 2 rzeczy ten kandyda t obywatelski n ie będziemy n ie będzie miał z e sobą zdyscypl inowanych ludz i, kt órzy poprowadz ą kampanię n ie b ędzie mia ł wystarczających pieni ędzy, bo tak ie mam y finansowanie f inansowanie ani inne n ie b ędziemy pol itycznego do świadczenia generalnie ju ż widzimy, jak im probleme m dla lewicy jes t to, że wchodz ąc do Sejmu posłowie lewicy n ie do ko ńca mają doświadczenie i to będzie przez jaki ś czas wida ć cz ęść oczywi ście nauczą, al e urząd prezydenta jes t też urz ąd, na którym bardz o du żo bardzo du ża te j pol ityce jedna k jedna k trzeb a trzeb a wiedzieć tak że szczerze mówiąc ja w iem, że t o wszystko bardzo fajn ie brzm i kandydat obywatelski obywatele i t d. uważam, że to jest koncepcja skazan a na porażkę c o wi ęcej prawdopodobnie ta koncepcj a, która ostatecznie mo że pogrzebać jak iekolwiek szanse opozycj i na wygranie tych wyborów, ale prawd ę prosz ę bardz o na pewn o jes t pan i tak, że obóz praw icy jes t du żo trudn iejszej sytuacj i przed wyborami prezydenckimi ni ż by ł przed wyboram i parlamentarnym i tam by ło jasn e, że PiS wygr a drug a stron a by ła zdemontowan a to przy by ł najwi ększy najwi ększy proble m z oboz u obecne antyp isowskiego wyborc y Platformy Obywatelskiej n o tak bardzo n ie rob ili prawa i sprawiedliwo ści tak średnio lub ili swoją parti ę, na którą g łosowali, wi ęc cz ęść z n ich pewnie pewnie n ie posz ła trudn o by ło zmobilizowa ć swo ich ludz i tuta j sytuacja będzie inna w momencie, k iedy będzie 1, kiedy dojdz ie do drugiej tur y b ędzie walk a o 11 Andrzej Duda prowadz i w sonda żach z wszystkimi, ale to n ie jest przepa ść tak pamiętamy przepa ść by ła mi ędzy Bronisławem Komorowskim Andrzejem Dudą i wygl ądu w stanie ustać t o przek łada się przekaz przepaść nawal a, wi ęc t e kilkana ście procent r óżnicy prz y bardz o dobre j kampanii prz y dobryc h w iatrach jes t do jes t do zrobienia pan w ierzy w bardzo dobrą kampani ę koalicję w łaśnie do te j por y koal icja Obywatelska Platforma Obywatelska miała k ilka s łabych kampan ii i patrz ąc z tej strony wydaje si ę, je żeli jeśli pan robi ci sam i ludzie b ędą za t o odpowiadać t o t o zapewne Doda spokojn ie wygr a zgadza m się z Łukaszem też nie w ie, że kompletn ie żadnego kandydat a obywatelsk iego jest 1 w tyc h wyborach mus i by ć machina musi do świadczenie polityczne musz ą by ć pieniądze to tylko ma Platforma Obywatelska i koncept dn ia by ł po stronie opozycj i t o absur d prawybor y to bardzo dobr y pomys ł na igrzyska na zainteresowanie medi ów na za interesowanie op inii publ icznej wy łonienie 1 kandydata wydaj ą si ę dz isiaj, że najmocn iejszym kandydatem opozycj i co znacz y mocny m, a najmocniejszym kandydate m kandydatk ą jes t Małgorzata Kidawa Błońska, chociaż nie jes t przesadn ie charyzmatyczna n ie nadaje się można na przyw ódcę partyjneg o na ideologa oboz u natom iast wyborów prezydenck ich ma jedno c ona nie ma tego też są badan ia pokaza ły tak nie ma negatywnego elektoratu nie ma także wnuczk a wyborcy PiS-u s ą w ściekli n ie lubią jej denerwuj e się on e steka jes t jakość plu s to, że jes t kobiet ą i doświadczoną tak, kt óre n ie zraziła sobie w ielu ludzi może by ć bardzo silnym atute m tak Radosław Sikorski ma jest w Busku jest dużo bardziej błyskotliwy du żo bardziej chodz i do przod u, ale ma s ilny zawsze ma s ilny elektora t negatywny leży, którzy pos łali cholern ie ich irytuje w ty m sensie Kidawa zdaj ą si ę lepszym kandydatem prz y bardz o dobrej kampan ii i przy par u wpadkac h Andrzeja Dudy ma szansę tak si ę stanie n ie wiem pewn ie się większe szanse ma Andrzej Duda, bo ma wi ększe zasoby ma do świadczenie ma Machine bardz o dobrz e funkcjonującą ma to, o czy m m ówi Jarek ma wol ę wolę ważni w oczac h jak musz ę po prostu rywal i magazynu jest tym zawodz ie zab ójcy te ż sek s za jego rywal tereny jes t jego pieniądze wyda ło przeciwnika naprawd ę pog łębi jednak że, o ile zakres udan ie prawdy instynkt pognębienia przec iwnika c o indeks instynkt jako wywalczoneg o zwycięzcy Lechoń tyc h sędziach mówi nam świat, którzy wydawal i wyrok i śmierci w komunizmie, ale bardz o si ę zapala no trudn o się zapada ć w FF przewidywa ć zapal a i jes t przekonujący, bo b ędziemy się, że tylk o po prost u bardz iej interesuje pamiętam przez pierwsze 2 lata jeg o prezydentury, kt óra była totaln ie niejaka absolutnie n ie mógł znale źć nawet 1 tematu by ł 1 temat, którego żywią wyw iadach jak kto ś zapytał jego kampanii t o wted y tak się uśmiechał tak się sp ina zacz ął opowiadać to była fantastyczn a kampan ia tak jakb y głównym przedmiotem jeg o zainteresowania jest jego w łasna reelekcj a co nie jes t znowu takie strasznie rzadkie w śród pań nakład w jeg o wypadku n ie potrafi teg o natrętnie próbuje teg o specjaln y sposób ukryć jak się tuta j jeszcz e, polemizując tego s ą Łukasz powiedziała powiedzie ć, że je żeli uwa żamy, że 1 z kluczowyc h element ów jest do świadczenie polityczne t o do świadczenie polityczne Andrzeja Dudy by ło bardzo ma łe w porównaniu z doświadczenia pol ityczne Bronisława Komorowskiego jednak wygrał, ale miał za sob ą marzen ia kierownictwa będzie mia ł za prezydentem tak i też sie ć t ę machin ę p isma absolutn ie perfekcyjną propagandową machin ę, która dzia ła i ci ągle ma ludzi kt órzy, że tak powiem, kt órych na poruszan e skuteczn a po prostu Platforma cz y w ogóle opozycj a ca ła ma tę machin ę w moim przekonan iu bardz o amatorsk ą w por ównaniu rzeczywi ście tuta j przewag a p o stronie PiS-u po stronie Andrzeja Dudy jest moim zdan iem ogromny t o jes t profesjonalna arm ia z drugiej stron y jakie ś pospolite ruszen ie pełne r óżnych właśnie nie w iem w fajnyc h ludzi pi ęknoduchów i t d. ale to wszystk o razem n ie tworzy takiej energ ii potrzebne j do teg o zwycięstwa, al e chcia łbym zwrócić jeszcz e Apropos kandydata obywatelsk iego uwag ę na t o, że w wyborac h, w kt órych startowa ł Bronisław Komorowski oraz Jarosław Kaczyński tak zara z po zamach u tzw . cz y katastrof y smoleńskiej, b o w tyc h wyborac h w tych wyborac h r óżnica na ko ńcu między tymi 2 kandydatami to by ło k ilkaset tysięcy ludz i Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim o pół 1 000 000 głosów tak że i tamt e wybory 10 lat tem u te n ie wiem 5 lat tem u t e obecn e t o b ędą wybory, w kt órych rozegra si ę wszystk o w śród tyc h tego pół 1 000 000 ludzi uważa, że lu b na jedno lu b na drugą stron ę i teraz c o jak i jak ie problemy ma PiS oprócz ca łej swe j pot ęgi organ izacyjnej pieni ędzy sp ółek skarbu pa ństwa i wszystk iego innego p isma problem 1 zasadniczy po tyc h wyborac h parlamentarnych ktoś by ł w łaśnie PiS znalaz ł si ę w sytuacj i jes t jes t tak że 2 ognie jest otoczon e z prawe j flanki i bardz o znanych lat i to ju ż widać w te j chw ili głównym przeciwnikiem PiS-u ju ż w pierwszych dniach mo że tera z nowego jes t Konfederacja jes t Konfederacja, kt óra będzie podmywa ła PiS b ędzie podmywała jego i jeg o ludz i jeg o jego polityk ę m ówiąc, że t o jes t polityka zdradz ie dz iecka, że t o jes t zdrad a ideałów prawicowych czy jaki ś tam narodowych i t d. tak dalej od ze stron y PiS do te j pory nie był atakowany i on i mogą bardzo dużo g łosów PiS Yahoo tylko, że t o masz racj ę, że jak o prezes PiS gra 2 ognie i ma przeciwników z lewej spraw a, al e w wyborac h prezydenckich to b y ten będzie średnio c o istotne, b o w drugiej turz e wyborc y Konfederacji zagłosują na Andrzeja Dudy też pytan ie gr a b ędzie centrum wy łączne prawo startować w wyborac h prezydenck ich mia ł za rozliczanie Platforma, a to nie jest wzięta w 2 oknie nie jes t między pilotem, ale te ż s ą do teg o między PiS-em, kt óry s ilniejsze niż Platforma lewicą, kto jest s ilniejsza ni ż Konfederacja, jeżeli ktoś z trudne j sytuacji wzi ęcia 2 ognie t o jest koal icja tak tylk o Platforma ma mało do stracen ia ja m ówię o tym, że Andrzej Duda nie mo że by ć do ko ńca pewn y, poniewa ż sytuacja PiS - u si ę zmieni ła, a jego jeszcz e o n objaz d jego sytuacj a pogarsza fakt rz ąd si ę bezpośrednio anga żował w kampanię wyborcz ą PiS-u, gd y kandyda t, kt óry nikt nie może powiedzie ć, że żona z kandydatem niezale żnym Andrzeju Dudzie, a nie by ło dotychczas tak iego prezydenta, kt óry b y tak bezpośredni aktywn y spos ób anga żował si ę kampan ie partyjn ą do Sejmu tak iej sytuacj i w historii n ie był wszysc y jakoś ta m uczestniczyli Bronisław Komorowski w ostatn ich wyborac h praktycznie poparc ia Platformy n ie miał o n si ę zachowywal i ta k jak się od n iego dystansowali, jakby musia ł prowadzi ć c a Andrzej Duda jest zupe łnie innej sytuacj i, więc on jest kojarzon y z PiS -e m dlatego ka żdy atak np. z prawe j strony PiS uderza r ównież w jeg o kandydata PiS Andrzeja Dudy ja chcia łem się jedn o nazwisko, kt óre nie padło mer cie z PSL Grzegorz Schetyna wyb ór Tomaszewskiego na przewodnicz ącego marsza łka Senatu jednak wzmocnić uda ł jak i sukcesie jaki ś le ży Sevillę i wygląda na t o, że Schetyna prze z w ładze prawybory i doci ągnie do wyborów, chocia ż w oczach wielu jest kul ą u nog i koal icji Obywatelskiej jak Grzegorz Schetyna tak i problem, że z 1 strony o n blokuje moim zdan iem rozw ój Platformy Obywatelskiej jes t taką kul ą u nog i z drugiej stron y pewn ie najsprawn iejszy pol itykiem takim uk łada ciem politycznym tak ie, które zna doskonal e mechanik ę dzia łania i nie ma konkurent a na tym pol u i dzięki tem u t a partia zapewn e przetrw a n ie umrze, al e te ż ogran icza osob ista osob ista ch ęć sukces u Grzegorza Schetyny ogran icza szans e rozwoj u Platformy Obywatelskiej ta m rzeczywi ście ostatn io sytuacj a skomplikowa ła, bo pan z tydzie ń tem u by ł zarząd Platformy, na kt órym Staruch starl i się zwolenn icy i um iarkowani zwolenn icy Grzegorza Schetyny jak rozumiem Grzegorz Schetyna chcia ł odłożyć bardzo dalek o wybory przewodnicz ącego Platformy by ć może nawe t do lipca i spotka ł si ę z opore m zarządu, kt óry sam, który sa m d e facto ukszta łtował w Platformie cz y to oznacz a, że w tej Platformie t o t o tak ie zastanow ienie się nad ty m czy Grzegorz Schetyna powinien dale j by ć l iderem jednak jedna k istnieje tak że tuta j mam y rzeczywi ście ja uważam zgadza m si ę z Igorem podobn e podobny dylemat z 1 strony rzeczywi ście Grzegorz Schetyna blokuje ewentualny dalszy rozw ój Platformy, al e teraz mo że by ć tak, że je śli i że je śli Grzegorz znaczy Platforma podziękowała Grzegorzowi Schetynie to zamieni ł stryje k siekierkę na jak znajdzie się ktoś, kto b ędzie od Schetyny jeszcz e gorszy i tylk o te n kryzys partii partii pog łębi, bo ta m rzeczywi ście nie wida ć jakie ś jasnego jasneg o rywalac h zobaczymy jak to b ędzie wygl ądać Grzegorz Schetyna nie jes t tzw. frontmane m, kiedy istnia ł Grzegorz Schetyna sprawny organ izator na zawsze włączony do fron t panem by ł Tusk t o te n g łowy smok wygrywa ł, k iedy nie ma teg o frontman a Grzegorz Schetyna niemal do teg o, by talent, żeby by ć tak im frontmane m i został na czel e w łaśnie tak i troch ę nudne nie w iem dzia łacz zaplecza, jak im jes t dla wyborców n o to n iestety on i maj ą z ty m proble m natom iast 1 w zwi ązku z powyższym wej ście jes t zachowanie ob u tyc h warto ści musia łby si ę znale źć ktoś kogo kog o m ógłby nawet namaścić sa m Grzegorz Schetyna, kt óry chciałby potem z e Schetyną wsp ółpracować wystarczająco n ie w iem wyraziste, bo resztę w ładze rem i kto ś, kt o nie kom u on n ie b ędzie c o chw ila za przeproszeniem brudzi ły zbijał no ża w plecy, bo po prost u, je żeli si ę to zam ieni w walkę frakcj i w Platformie co tam i tak trwa zdaj e się, bo n ie wyglądają jak i jak ie grupa bardzo sk łócona i taka, kt óra za chwilę wybuchn ie to t o n ic z tego nie będzie chc e jeszcze 1 rzecz powiedzie ć Grzegorz Schetyna dostał wyra źny sygnał od Donalda Tuska c o pow inien zrobi ć Donald Tusk m ógł przeci ągać swoją decyzj ę, bo t o miało trwać n ie w iadomo ile postanowił jedna k, że n ie będzie już o wzro ście miał tylk o powie po prost u, że nie kon iec, żeby dać szans ę na zrob ienie czego ś dostali cza s zostawić c o najmniej dodatkow y miesiąc, je żeli te n cza s zmarnuj ą na wewn ętrzne jakiś ta m frakcyjne rozróby nic w ty m czas ie n ie powstan ie nikt nie zostan ie namaszczon y nic nie zostan ie wymyślona n o to los najbliższych wyborów jest przes ądzona, zwłaszcza Poznajmy t ą sytuacj ą to te n opis, kt óry przedstawił Jarek dotycz ący Platformy po por ównajmy teraz spraw ę i sprawiedliwo ścią mam y wielkiego Grasia 2 × większego ni ż Jarosław ni ż Grzegorz Schetyna czy Jarosława Kaczyńskiego wielki m ózg polityczny Super sprawn y gracz najbardz iej doświadczony pewn ie na polsk iej na polskiej scenie obejrzeć te ż, że akura t 2 × większe do wsi, dlateg o że dostaje też maj ą t o po pokazują rezultaty wag i, bo sprawno ść jeg o intelektualna r ównież taka sprawno ść w dzia łaniu w utrzymaniu du że organ izacje te ż bardzo duża z drugiej strony jest te ż k ilka twarzy r óżnych prawa i sprawiedliwo ści i Mateusz Morawiecki bardzo atrakcyjn a część nowa twarz stosunkowo now a ta k n a na polskiej scen ie politycznej dl a tak dużej części dla du żej części wyborc ów i te ż c iekawa twar z za granic ą znaczn ie zwiększająca obra z Polski projek t jednocześnie wzmacnia jeg o pozycję tuta j w kraju z drugiej stron y zupe łnie inna twar z Beaty Szydło, kt óre jest trochę wycofana, al e w razie czeg o w kampan ii na pewn o b ędzie bardz o bardz o aktywn a, kt óra nasza Beatka bardz iej ludowa uderza do du żej do innej cz ęści do jedno cz ęści za zwro t bardzo ważną wręcz, że n ie jes t dl a technokrat ów lewicy uważa rada UE jest, chocia ż rywalizowa ł 02 znakomicie się uzupe łnia daje bardz o du żą si łę prawo i sprawiedliwości jeszcze do tego Andrzej Duda, kt óry ma swoje, ale zależy zreal izowana zeszl i na bezprawno ść przez c o pa n uwa ża sprawneg o wyborze kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego takich nazw isk jak ta z łowić Piotrowicz, ale pytanie, na kt óre chc e nam do teg o z iemia oceniał, a ja stara m si ę analizowa ć, jeżeli jak myślę sobie, dlaczeg o to rodzaj pytają, dlaczeg o t o zrobi ł, że Jarosław Kaczyński raz na jakiś cza s mus i pokazać, kt o rządzi i c o służyło t o funkcj a tego opowiadać ja tu rządzę n ie będę teg o n ikomu z jeste m w stan ie ma m si ły ma m w ładze jeste m w stanie podj ąć każdą decyzj ę i przeforsowa ć niezależnie o d tego cz y si ę z Platformy jesteście o d Gowina cz y jeste ście inną częścią PiS - u t o ja cokolwiek by się m óc to ja decyduj ę i t u jes t w ładza ją pokazać tak ą si łę i t o działa komitet w rękach w ładz Lecha cz łowieka, żeby zagra ć innym na nosie lek. Stana suwerenn ie za ma ło na zagłosowali m y t o teraz pokaże jak g o ta m kogo mam y na zapleczu 2 rzeczy powiedział po p ierwsze, że doceniają odesz ła też bardzo ważne naprawd ę nie, bo w ślad za lubi ą tak tak ą macie prac y ale, ale Polacy w du żym stopniu 2 rzeczy się zgadza m z ty m do jego poruszy ł bardzo ciekawy wątek kt óry, kt óremu chciał pociągnąć to znacz y, że p o stronie liberalnej bardzo cz ęsto jes t takie rozumienie PiS - u jak o taka jak w ieczernik tak jak dali śmy Sienkiewicza Ogniemi mieczem jest tak a tak a jednostajne czern i, kt óra idzie teg o po łudniowego Wschodu nome n omen prawd a, żeby zagarnąć zagarn ąć jak najwi ększe połacie kraju podcza s gdy PiS o d od d ługiego czasu je śli chodzi o n ie m ówi kierownictwo polityczne, ale je śli chodz i o tak im pol ityczne jes t partią wielonarodow ą tak 1 już powtarza łem kiedyś t ą t o analogie, że t o ona si ę już też pojawiła takim Wielogłowy smokiem tak znaczy, że jes t 1 jedno g łową jest Morawiecki dla 1 elektoratu drug ą Beata Szydło t o można ciągnąć do pewnego elektoratu tą g łową Antoni Macierewicz, czeg o się wyci ągnie jeszcz e czasu o d czas u do czasu dl a innego elektorat u jest tera z Jarosław Gowin tak dar y dl a innych, jeżeli dobrze eur o w ramach bardzo dz ielny ów, przemawiając w PiS opanowa ł rzeczywi ście sztuk a równoległego przemaw iania do r óżnych sektor ów elektoratu w tym samy m czas ie w te j sztuk i te j sztuki opozycja opozycj a dop iero się si ę ucz y jeszcze 1 rzecz powiedział je śli chodzi o t o wy łanianie kandydata Platformy na t o jak rozum ie procedur a została uruchom iona jes t siedzenie wycofają t o znacz y, że czternastego gru z major mamy n ie s ą prawybory jes t t o tak a jest t o wyb ór b ędzie dokonywan e prze z konwersję krajową znajdzie si ę tak że 1200 osób, czyli przejazd prze z akt yw partyjn y partyjn e będzie będzie wyb ierany jest procedur a zostałaby ustalon a jes t oczywiście 14 grudni a teg o kandydat a mamy pozna ć, kt o rzeczywiście prawdopodobn ie wygl ąda na to, że będzie, że b ędzie Małgorzata Kidawa-Błońsk a z 1 rzeczą wigorem natomiast polemizowa ł ja uważam, że w ostatn ich czasac h ta mo c prawybor ów wcale n ie jest pozytywna jes t wprost przec iwnie negatywn a zadam pan u zagadkę będziecie panow ie na pewn o wiedzieli, k iedy ostatn i raz w stanac h Zjednoczonych urz ędujący prezydent przegra ł z kandydate m wy łonionym w prawyborach, które t o by ł ro k na pewno się panow ie zaś przypomnieli to by ł ro k 1963, kiedy Clinton wygrał z Bushem seniorem t o by ł ostatn i ra z, kiedy taki tak i kandydat wygra ł ja uważam, że w dz isiejszych czasac h paradoksaln ie prawybory nie pełnią rol i wzmacniaj ącej n ie koncentrują swoj e uwag i bardz iej wczasach internetu i bardziej w czasac h teg o, że teraz si ę publikuje t o w tym internecie zostan ie na zawsz e z prawybor ów kandydaci wychodzą os łabieni, bo zawsz e co ś się do n ich w ty m w tej bójce w k isielu w k isielu przylepić dlatego uwa żam, że nawe t tak ograniczone prawybory, na które na, które posz ła z ty m b ędzie Platforma Obywatelska, bo ta m do NBA dojdz ie pewn ie do tam jakie ś jacy ś kontrkandydaci wystawią przec iwko Małgorzacie Kidawie-Błońskie j ona mo że tych prawybor ów w łaśnie nie wzmocn iono os łabiony techn ik tych najbardziej maj ą by ć prawdz iwe prawybory t o n ie skończy si ę na komplementy dok ładnie tak ja chc ę powiedzie ć, że przypomnę, że od dw u rzeczach konwenc ie świętej Katarzyny, która w, kt órym konwen t by ł grupową zbiera ć do kupy wszystk ie praw icowe partie w Polsce t o n ie zrobi ł wszystk o rozsypało potem tę partię posz ło oddz ielnie do wyborów zdoby ły raze m w sum ie 40 % g łosów poparcia i n ie wprowadzi ły ani 1 parlamentarzysty n o bo poszły rozsypane tak jakb y n ie przeczytal i ordynacji wyborczej totaln y polityczny alfabet potem si ę z tego wyleczyl i nauczyli dz isiaj te n duży praw icowy konglomera t wygryw a podobnie w Niemczech CDU t o jes t konglomerat to n ie jest 1 partia te ż mn óstwo najr óżniejszych partii środowisk, kt óre jednak dogaduj ą się, tworz ąc te n konglomerat wygrywaj ą wybory rz ądzą to o od w ielu la t, więc można w te n spos ób po drug iej stronie też można w te n spos ób co wskazuje na t o że, gdyb y sensownie dzia łać, gdyby by ł l ider, kt óry po te j stronie mo że zach ęcić jaki ś ugrupowania r óżne do poparcia t o Platforma nie powinna mie ć żadnego problem u do przesuni ęcia się lekk o w stronę centrolewicy i zdobycia bardzo s ilnego bardz o silnej pozycj i tak iej Centro lewicowej Turskiego na polskiej, ale nie chcę w t o wchodzić i chc e jest 1 rzecz doda ć, a propos w łaśnie tyc h decyzji Jarosława Kaczyńskiego i w kontekście teg o c o robi opozycja, czeg o n ie rob i opozycj a zg łoszono pana Piotrowicza panią Pawłowicz na kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego i tu hojne Doris moich on a niewa żna jest w te j chw ili ju ż inny kandydat a i opozycja zaj ęta sob ą zasadn ie zauważyła pow inna do n ich już od dawna w swoje j trąby, że zg łoszenie kandydat ów mających wi ęcej ni ż 65 lat jes t sprzeczn e zobowiązującym w Polsce prawem notaben e ustawie ustalony m prze z prawo sprawiedliwo ść, bo skor o chc iano wysłać pani ą wzrosn ą emerytur y, bo sko ńczyła i ślad c o się zreszt ą potem było prost e oprotestowane n o to niemo żna tera z w łasnej ustawy o w ieku kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego w te n sposób brutalnie ta k w zasadzie, przedstawiając t a ustawa przew iduje, że nie mo żna by ć kandydatem, je żeli się sko ńczyło 65 lat n o, a mamy 2 kandydatów, kt órzy mają wi ęcej ni ż 65 lat prawnicy może wreszc ie żonie natur y na poprawie Sonik poseł opozycji teg o nawet n ie zauważył n ikt o tym, n ic n ie mówi, a t o jest dl a nich wymarzon a okazj a do teg o, żeby atakować kwestionować wspomnianą prze z Igora Janke wybitną intelektualną zdolno ść lidera prawa i sprawiedliwości, ale oni, ale nie stan ie teg o zrobi ć po stronie opozycyjnej choroba rozpoznan ia źródeł to ostatn ie m inuty chciałem poszły wyższe na ostatn ie m inuty poza nasz e op łotki zapyta ć panów, jakie s ą źródła waszy m zdan iem narastających niepokoj ów od Hongkongu do Chile po prostu do naszeg o ko ła glob u wsz ędzie wszędzie si ę gotuje przyjdz ie wyładuje mimo post ępu m imo wzrost u dochodów, jeżeli z e stanem c o jes t takiego czy rodz ic jes t przypadkowa zbieżność t o znacz y, że każdy kryzy s jest swo isty posiedzie ć nie ma drugiego kongres ie, gdzie prawd a nie m a drugiej barowe j na świecie n ie ma drugiego takiego re żimu ja k jak Chile, więc by ć może m ówienie o tym, że ca ły świat jes t ogarnięty szosami t o jes t bezpodstawn e, al e trudno w te j sprawie liczy ć na myśl, że to s ą 2 odrębne kwest ia czy 1 odrębną kwestią akura t w tym wypadk u s ą bardz o zróżnicowane źródła tych kryzys ów jednak w śród kryzys u s ą bardzo r óżna o d w zasadz ie t o total itarnego czy dążącego w stron ę totalitaryzmu Chin, kt óre stopn iowo wzmacniaj ą swój u ścisk nad Hongkongiem, kt óre prze żywają przyzwyczajon e do demokracj i po prze z Chile, kt óre pr óbują si ę upora ć z dziedzictwem wielu lat n o n i t o na neol iberalnych na l iberalnych rz ądów przez Katalonię, kt óre walczy o niepodległość w idzimy, że tutaj akura t te źródła tego kryzys u są rozbie żne może 1 element jest ich wspólne pewnego rodzaju nieufno ść do el it w niekt órych z tych m iejsc si ę powtarz a tak nieufno ść do el it wywołana przed e wszystkim ty m kryzysem, kt óry mieliśmy do czynienia prze z ostatn ie dekad y natomiast drug ą odrębną część jest kwest ia tzw. technologii takie tutaj uwa żam, że działa sweg o rodzaj u, czyli teg o w jaki sposób t e kryzysy się uwidaczniają tuta j rzeczywi ście pewn ie działek efek t Wertera prawda pami ętam że, gd y został zosta ło opubl ikowane cierpienia m łodego Wertera prze z ca łą Europę przesz ła fal a przesz ła fal a samobójstw w śród wśród m łodych ludz i tuta j żyjemy w globalne j wiosce po łączona internetem telewizj ą innymi innymi mediami i dosyć łatwo jes t dosyć łatwej odpowiem je śli chodz i o metod ę walk i z prawa NATO NATO ul ice wej ść, a ulica jest takim m iejscem gdz ie, gdz ie najczęściej walcz ą ludz ie zdesperowani tak t o ludzie, kt órzy n ie widz ą innego innego wyj ścia na realizację swo ich pol itycznych pol itycznych pragnień interes ów tak właśnie jes t w Hongkongu i wciela i katowa ła się zastanaw iam czy 1 z przyczy n tyc h rozruch ów na świecie jeszcze ludz ie przestal i się bać rozruch y dzisiaj n ie s ą tak tłumione krwaw o jak były kiedy ś dużo wi ęcej robi si ę w r ękawiczkach, że mniejsze strzel a i ulica sta ła si ę tak n iebezpiecznym m iejscem pytan ie tak tak, al e rzeczywi ście tyc h tych zam ieszek tych Rebel jest aż tak du żo m ówimy o 3 miejscach w te j chwili oczywiście z e wzgl ędu Rzym Paryż wie żę uderzył kamizelki loga, jakby tylk o niepokojów na świecie spiszmy spojrz y na 70 lat Constans, b y ileś m iejsc zawsze, b y zawsz e by śmy znale źli, al e jeżeli si ę, je żeli szuk a źródeł źródeł tyc h kresów to z 1 są to, o czy m powiedzia ł Łukasz tyc h rozwój technolog ii wzros t rozwój komunikacji na cza s te j fali imigracji nie by łoby be z telefonów kom órkowych bez przekazywan ia sob ie prze z imigrantów informacji Zobacz mo żemy przyjecha ć do Niemiec dostanie o d Norwegii to do teg o co prawda ja t u mo żemy si ę spotyka ć t o nieprawdopodobnie nakręca w związku z tym t o nakręca aspiracyjna r ównież prawd a, bo t e rewolucj e często wynikaj ą wtedy, kiedy zaczyna by ć lepiej jak ich części społeczeństwa zaczyn a być lep iej moim brac ie moje j rodzinie, kt óra wjecha ła do Niemiec zaczyna być lepiej widzę, żeby mn ie też mo że by ć lepiej teg o podążam pod ążam za nimi tak jes t tak a sam a nakręca nakr ęcając się faktu n iestety politycy europejsc y si ę w segmenc ie podkr ęcili i co przynios ą z ęba w fataln e skutki, ale i tak, żeby razem to c o będzie to co będzie naszy m głównym problemem prze z najbli ższe lata no to t o wielkie t o w ielka fal a migracyjna, która jest na świecie, kt óra b ędzie rozsypywa ł te n porządek, które nam si ę uda ło na m światowi zachodniemu uda ło się uda ło si ę zbudować no pocz ęła si ę z daleka zar ówno imigrant ów, jakie czy nie trzym a się z dalek a oczywiście tylko samyc h zale ży bardz o w iele rzeczy natom iast, że z tym w iele z bardz o w iele w iele problem ów i wywo łuje t o troszeczkę tuta j dużo m iesza w ty m w tyc h sprawach mnie si ę wydaje, że t o wra żenie, że w tej chwili jes t jakaś taki tak i szczeg ólny niebezpieczny moment dl a świata jes t wra żeniem wynikaj ącym z doniesie ń medialnych t o znacz y po pierwsze, cora z wi ęcej informacji kr ąży natomiast jeśli się na ziemi ę przez sytuacj ę w Europie t o pobieżna nawet anal iza nie potwierdza teg o, żeby teraz było gorze j robi niebezpiecznie by ło kiedy ś ja przypomnę n p . że pod kon iec la t siedemdziesi ątych we w łoszech odnotowywan o około 700 aktów terror u porwa ń morderstw zamach ów bombowyc h innych tego typ u rzeczy rocznie w te j chw ili tak iej sytuacj i nie ma t o samo Błonie Brzozie s ą uchod źcy tak, mimo że uchod źcy w Niemczech w roku już n ie pamiętam w po łowie la t siedemdziesi ątych Baader Meinhof frakcja czerwonej arm ii i w iele innych jeszcze organizacji terrorystycznych zosta ł też f inansowanych bardz o często z e Wschodu bezwzględnie wywalczon y na policj ę ot o on e, dzia łając wykonywa ły 150 AXA akcji terrorystycznyc h w ciągu rok u co 2 dni w Niemczech c o si ę wydarz a tak by ły te nacjonal istyczne te ż terror lat armia republika ńska byli byl i Baskowie, kt órzy podkładali bomb y w Hiszpanii, więc moim zdaniem w te j chw ili jest spokojn iej, al e s ą tak ie rzeczywi ście m iejsca, w których w, których się dziej ą różne z łe rzeczy oczywiście jest bardz o kurcz ące, żeby powiedzie ć zacytowa ć Bertolda Brechta konkretn ie wypowied ź matk i Kuraś dawn o w te j okolicy n ie by ło wojn y i zagro żenie jes t ogromn e, dlateg o że dawn o z te j okolicy nie by ło wojny, a wojn a jeszcz e do n iedawna do czas u powstan ia Unii Europejskiej w drugiej wojn ie światowej i w og óle do tak iej konsol idacji mi ędzynarodowej kontrolowane j wojn a wyst ępowała bardzo często t o by ły wojn y pot ężne obejmujące bardz o du żą cz ęść świata mo że kon iec z imnej wojny spowodowa ł wyp łynięcie na w ierzch z operacyjnych, kt óre nie n ie były g łównie w illi podzia łu między legalnym m a krzyż by ł wted y rusz a się n ie c i Andropow Algieria Andropow Czernienko sennyc h byl i przed Gorbaczowem t o wszystk o by ło trzyman e na dalszym plan ie, bo by ła zimna wojna, a teraz zimna wojna skończyła i teraz b ędzie mog ło rzeczk ę więcej się sprawdzi ły si ę trochę zmieni ła si ę si ła poszczeg ólnych gracz y tak uros ły Chiny nieprawdopodobnie Rosji trudno b ędzie ros ła raczej ros ły taka zdolno ść działań operacyjnych, bo nie nie realn a siła, al e to co jes t bardz o niepokojące dl a mnie not y rozjaz d Europy i Stanów zjednoczonych z rozjaz d ob u stro n tak a rosnąca niech ęć wzajemn a el it zachodnioeuropejskich i Alice amerykańskich t o znaczy może jest to, że to zach ęca ich części graczy żerować na żądanie Donald, ale Donalda tramp a tak samo należy zasada jest spor o jak rozmawia ć z dniem lud źmi w Niemczech cz y we Francji no c ta niechęć do 2 × razy razy 8 tradycyjne tak na to za t ę sprawę najp ierw duże pol e żaden już za ten w ie jak należy za ś na dz isiaj się bardz o podzi ękować naszy m go ściom którymi byli pan Jarosław d ługa Igor Janke i pa n Łukasz Lipiński progra m przygotowa ł Maciej Jarząb Polska i realizował si ę walu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA