REKLAMA

Bez Lewandowskiego reprezentacja gra lepiej? Dyskusja po meczu Polska-Izrael

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-17 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy n iedzieli o sporc ie godzina 17 to najlepszy moment, by rozpocząć audycji przy niedzieli o sporc ie Przemysław Iwańczyk k łaniam się pa ństwo w imieniu swoim tak że powodzie Terry, który z wydawc ą teg o program u w pierwszej części przyjdz ie w sporcie m ówi b ędziemy pi łkarskiej reprezentacj i Polski wczorajszy m wyst ępie przec iwko reprezentacj i Izraela, al e też je j zbli żającym si ę wtorkowy m meczu ze Słowenią pozwol ą państwo przedstaw ia moich go Rozwiń » ści s ą n imi redakto r Stefan Szczepłek dziennik Rzeczpospolita dz ieciom dobre jest z nami prof . Tomasz Siemiątkowski Uniwersytet kardyna ła Stefana Wyszyńskiego dzień dobry panie rozszerz ą dzień dobry jak ciemno wstępie powiedzie ć, że t o w ielki dzień być w 1 decyzji, które ju ż ca łkiem pan ie redaktorz e, czyl i krótko mówiąc b ędzie t o audycj a żartobliwe nie wyobrażam sob ie, ale rozumiem, dlaczeg o wygrali śmy wysoko rozum iem, że pożartować pan profesor m ówił jak bardzo powa żnie jak go znamy tyl e lat Marek Gołębiewski trene r koordynato r z kole i Varsovie trene r UEFA pro dodajmy, więc by ć mo że przyszły selekcjone r tak że nasz e cora z cz ęstsze eksper t jest z nam i dobr y panowie przecie ż do tego co wydarzy ło się wczora j reprezentacj a Polski zapewni ła sobie awan s do m istrzostw Europy si ę wcze śniej w łaściwie 2 mecze wczorajsz e z Izraelem, zbli żając si ę z reprezentacj ą Słowenii im jes t właśnie pole m do czeg o dla selekcjoner a do teg o, b y manewrowa ć wewnątrz sk ładu szuka ć optymalnych ustawień zastanawia ć jak może wyglądać reprezentacj a be z Roberta Lewandowskiego w wyjściowym ustawieniu cz y te ż jest okazj ą tutaj pozwolicie, że rozpocznę od teg o, żeby znów wyciąga r ączki i przyłożyć selekcjonerow i c o niektórzy bardz o ochocz o czyni ą jak poczytałem wczorajsz e med ia społecznościowe cz y też s łuchałem się g łos ekspert ów t o ta jest i tak niedobrze, aby jeśli wygra ł Jerzy Brzęczek jeg o drużyna z Izraelem t o na kombinowa ł w ty m składzie n ie pow inien zapadła c isza n ie, dlaczeg o czy mo że zacznę chciałbym powiedzie ć, że t e mecz e wczoraj Marek Gołębiewski z Izraelem i te n wtorkowy ze Słowenią są bardzo ważne t o nie s ą mecze, kt órych tak bardz o można eksperymentować my ślę, że selekcjone r we wtorkowym mecz u postaw i chyb a najlepszą jedenastkę, bo cały cza s mam y szans ę teoretyczne jeszcze on e s ą wyj ść z losowania p ierwszego koszyk a tak to mus i by ć k ilka zapewn ionych, jakby pora żka chyb a n ie między Irlandią Kosowo z Anglią, jakby wygrała tak jes t te ż mam y szans ę jako o lepszym stacja, która znajdz ie się te ż koszyk a, wi ęc n ie do końca bym powiedzia ł, że t e mecze są on i ta k do kompl ikacji wynikających z włączenia el iminacji euro 2020 i ligi narod ów to tutaj, żeby komplikować sobie przejdziemy wart o też o tym, my śleć m ówi selekcjoner na pewn o wczora j troszkę zmienia sk ład, bo chciał zobaczyć pewn ie przydatno ść k ilku zawodników n o i k ilku zda ło tes t kilku uwa żam n ie zda ło tak jak Frankowski uwa żam, że 21 z najsłabszych zawodnik ów w czas ie meczu bardz o fajn y bielik tak bardz o dobrze zagrał w tym spotkaniu n o i pi ątek bramką my ślę, że te ż ważne dl a n iego, żeby pokaza ć rz ąd też sp ółkę do jedenastk i panowie wasz e op inie wczoraj oglądając te n mecz myślę sobie czym w pierwszej po łowie, że bardzo ładnie wygl ąda bardz o ładnie t o wyglądało my ślę, że Śledź trene r n o ma 2 zadania p ierwsze zadanie ma odm ładzać kadr ę w zwi ązku z tym postaw ione bielika i mieli te ż w ielka przysz łość reprezentacj i Szymański wiadomo, że n ie b ędziemy się epatować poz iomu wyst ępami natomiast, tote ż w ielka przysz łość reprezentacj i pow iedzmy je żeliby ta k do ko ńca to nie b ędę ocenia ł występu Arkadiusz Reca, bo t o był mec z bardz o dobr y je śli połowie natomiast my ślę, że Michał Karbownik też kolejn a propozycja dl a trener a, je żeli odmawia ć kadr a może trochę szokuj ąca, ale mus i po spr óbować Karbownik na na lewe j obron ie, bo takich chłopaków na świecie jes t w og óle bardz o mało niekt órzy na lewe j obronie s ą w stan ie rzeczywi ście pogra ć wyprowadzen ie pi łki t e ofensywne inklinacje Karbownika powoduj ą, że musi sprawdza ć tak jak kontrole r będzie być może w ostatnim mecz u z uwag i na jego stawk ę tę drug ą tak ą pod poza poza awanse m poza awansem pierwsze m iejsce w grupie, żeby si ę trzeci ą stawk ę to jest 1 cel, czyli odm ładzanie kadr y t o rozumiem drugi trener te ż musi eksperymentować, bo jak si ę okazuj e tyc h mecz ów d o do sameg o euro n ie b ędzie nadm iernie du żo nie ma termin ów w term inarzu UEFA za w iele żeby, żeby eksperymentować myślę, że Frankowski n ie jest eksperymentem było jes t klasyczny m zmiennikiem jak ąś opcją te n mec z na pewn o n ie wyszedł wyszedł ten mec z k ilku innym zawodnikom tak ie zestaw ienie, kt óre wczora j zrobił nawet ogólnie nazwa ć eksperymentalny m tylk o nieco inny nowo musi si ę liczyć z różnymi rzeczam i np. kontuzj ą Lewandowskiego t o, że zagrał gra ł w ty m meczu znaczną jeg o cz ęść Krzysztof pi ątek to bardz o dobrz e strzelił bramkę na przełamanie t o też bardzo dobrz e natomiast widać to t o jest tak ie troszkę martwiąc si ę rzeczywi ście co ś co uciekło z tej jego sty l jeg o form y aktywno ści na bo isku za t o mamy za t o mamy zmartwychwstanie ju ż tak ie totalne Krychowiaka, kt óry jednak po myśli wydarzen ia na boisku już bez nie tak znow u mieli w my śl, a wielkie my ślę, że tak to tak i b ielik b ielik nieprawdopodobne potencjał, że tak po ofensywne od czas u do czas u natomiast natom iast t o co prezentuj e dojrza łość na boisku t o jes t w ielka wielka sprawa w ielka przysz łość polskiej reprezentacj i trene r Brzęczek na pewn o my śli 24 godziny doby ta k jak każdy selekcjone r w zwi ązku z tym jak b ędzie tak no ten te n skład n ie był eksperymentalny nadm iernie natom iast on pokazał, że m y potrafimy w tym, że w składzie teoretyczn ie s łabszym czy cz y tym pierwszym cz y n ie zwyczajowym zagra ć bardz o fajny 55 minut mecz u, gdz ie Izraelczycy potrafią grać w pi łkę widać było wszystk im po nasze j stronie jakoś piłkarskim świętem te n lu z sty l, o którym rozumieli śmy poprzedn io przedmecze m z Macedonią i wzmacniaj ą też by ły takie metal u naprawd ę fajn ie lekko i mi ło dla ok a grali co si ę stało drugi powie nie wiadomo ju ż, że to jest psycholog ia prowadzi ł 20 gra trochę poniekąd mecz towarzysk i go zreszt ą wszystk ie towarzysk ich i pewnie t o jest pewnie jes t to n ie tylko pozwolę sob ie doda ć do wypow iedzi pana prof. Krystian bielik to n ie tylk o ta wartość defensywną uzupe łniano jego akcje ofensywn e, ale przed e wszystk im pot ężne wsady intelektualny do tego zespo łu tego tego reprezentacj i Polski generalnie w dru żynach sportowyc h n igdy dość redakto r Stefan Szczepłek n o, wi ęc zacząć od teg o, że czytałaś op inii w med iach społecznościowych Note opinię wyg łasza różni ludz ie, którzy jedni si ę znajdą się n ie znają są ludzie z e środowiska piłkarskiego wiedza, al e też mn iej jak jakąś jakie ś minimum w iedzy mają absolutn ie tak absolutnie tak t o się z ty m zgadzam, aczkolw iek jest nawe t w naszy m środowisku dziennikarskim styl u rozma itych interes ów pami ętam po pomysł z nieba nad Izraelem chyb a w tym wcześniejszym jakim ś innym przyszed ł na konferencję prasow ą na stadion Narodowy p ierwsze pytan ie po zwyci ęstwie wysokim p ierwsze pytan ie, jak ie zawar ł zadał dziennikarz nie na temat nazwa ł, sk ąd by ł do trener a Brzęczka brzmiało, dlaczego n ie gra ł Rybus t o co ś m ówi o atmosferze n ie w iem, jaki mia ł w ty m interes cz y si ę też znał si ę n ie zna ł m ówił po meczu wysok ą wygraną i t e normaln e Kazimierza Górskiego te ż krytykowano NIK wynos ili pod pod n iebiosa ka żdego kolejnego trenera to jest normalne te ż typowe dl a kibic ów dl a dziennikarzy 1 się podoba drugim si ę podob a w zależności od teg o n ie na ile kto ś na tym zna i c o b ierze pod uwag ę ja uważam, że na tym etapie, kiedy ju ż mam y zagwarantowan y awan s t o nast ąpiło po meczu z Macedonią p ółnocną trener zawsze oprawa LED w tym wypadku ma absolutn e praw o do robienia zmian w dru żynie, bo kiedyś mus i robić i zwróćcie panow ie uwag ę, że m y wygraliśmy z Izraelem w czerwcu 4 do zer a, a wczora j w Jerozolimie wyszła drużyna, która n ie było 5 graczy z tamtego meczu i on i grali jeszcz e lep iej tak naprawdę prze z przynajmniej prze z pierwsz ą po łowę, więc więc, o czy m świadczy poza ty m nie ma l idera zaczyn a zastanawia ć nie ma na boisku l idera nie ma Roberta Lewandowskiego wszystko zgod ę na stronę n ie zaczął si ę zastanawiać to broń Boże n iczego n ie n ie sugeruje to mo żesz takie troszk ę nawe t obrazoburcze stw ierdzenia, al e po raz pierwszy nie ma Lewandowskiego w sk ładzie od 2013 roku pierwsze jedenast y, a może niektórym asortymencie s ą Waldemara Fornalika w 2013 rozważane jes t także podstaw ą, a może, a może parlament ów niekt órych pi łkarzy przytłacza może n ie grali lepiej, dlateg o że n ie mieli tej świadomości, że tam ktoś, kto n ie tyle może na n ich krzyknie c o b ędzie mia ł Robert Lewandowski teg o nie robić b ędzie miał takie poczuc ie, że znow u nieźle zagrali znowu n ie zagrali nie wstępu na t ę nog ę i t d. tak dale j mo że tak by ć mo że nie w ka żdym raz ie mnie się te n mec z bardzo podobał, ty m bardziej że oni no o d początku ruszyli prosz ę zwr ócić uwagę to, że strzeli te n bra k czwartej m inucie mogl i strzeli ć czterdziesty czwart y, al e strzelili przypomnie ć sob ie panowie wszystk ie mecz e reprezentacj i Polski jak Polacy strzelili bramk ę w pierwszych 10 minutach czasami 2 nigdy n ie przegrywali, ale najczęściej były t o mecz e z outsiderami nie mnie nie jes t, żeby tak nie si ęgać g łęboko, al e jedna k to tak było z Argentyną na mistrzostwach świata w siedemdziesi ątym czwartej m ówi o te j najnowszej historii że, al e też, ale też pewn a zasada pi łkarska piłka si ę zm ienia, ale nie a ż tak, ale wierzymy, że z pani ą te ż by ło szybko tak sam o by ło za Engela, chyba że Angela w Kijowie z Ukrainą po prost u mam y jakąś koncepcj ę ruszam y na nich dobra za chwilkę wracam y do naszej audycji przyjedz ie rozpoczn ie bardz o szybk o przemkn ęli przez pierwsz ą cz ęść naszeg o programu informacj ę o k ilka jesteśmy przy n iedzieli w sporcie przez Solvency kłania się pani redakto r Stefan Szczepłek prof . Tomasz Siemiątkowski trene r Marek Gołębiewski t o mo i goście dzień dobry panow ie dobr e dobre Stefan Szczepłek kończył sw ój wyw ód zosta ł przerwan y brutaln ie przez informacja ram ówkę ma swoj e prawa pan ie redaktorz e niech no cóż rz ądów w zasadz ie n ie nie ma końca, b o ta h istoria nie ma ko ńca jak patrzę na tę sam ą list ę zawodników, kt órzy grali od k iedy Jerzy Brzęczek jest trenerem to si ę l ista do ść poka źna pokazuj e co ś, o czym m ówi ilu zawodnik ów rozliczano n ie mam y chwili, ale to łatwo policzyć okażą si ę, że patrzeć c o si ę dzieje w ostatn ich w ostatnich czasach, czyl i mam y doszed ł doszl i piłkarze, kt órych panowie wspominali te ż uważam, że też przyszłość reprezentacj i tak trzeb a jednak przed e wszystkim jednak okres od bieli to rzeczywiście jes t du żo wart, bo t o jes t, bo to nie jes t tylko pi łkarz, który p ierwszy mo że grać na kilku pozycjac h po drugie, wczora j by ła taka 1 sytuacja, k iedy wziął pi łkę i wyszedł ta k jak mało, kto n ie pamiętam, że Polski pi łkarz ta k ta k tak gr a 60 m no o n to w końcu też m łody zawodn ik prawdę i tak pow inno by ć młody zawodnik młody zawodn ik Modeny 20 lat gra ł w mistrzostwach świata by ł lepsz y o d biegania tylk o trzeba teg o tego ch łopaka jakoś wykorzysta ć prawd a zobaczy t o jeste ś taka to pancern e pewnie będziemy, wi ęc do powiedzenia na te n tema t, al e ja wczoraj też widzia łem co ś takiego na c o powinni chyb a zwrócić uwag ę trenerzy w łaśnie jak Jerzy Brzęczek buduje reprezentację jak o wp ływa na zawodników, jak ą jak t o, że on niektórym uf a i o ty m, rozmawiają z Arkadiuszem lecą k ilka dn i tem u na zgrupowan iu powoduj e, że on i oni czuj ą pewn iej i ten wrac a, o którym mówiono, że t o w og óle nie ma prawa reprezentacj i, bo za słabe po drugie n ie gr a u s iebie w klubie n o nagle staj e si ę zawodnikiem na tej lewe j stronie p ierwszego wybor u wygranie wygrane, al e i wczora j grał bardzo dobrz e na ka żdym jakie ś wpadk i ale, al e be z przesady, ale to już po to jest to, żeby to wszystk o jakoś tam po łączyć, ale powrót m ówimy tu Frankowskim t o uwa ża Frankowski by ł remis jedno najsłabsze rozumie, więc pewn ie tak 55 kolejnych poda ń niecelnych, al e pamiętacie co by ło Macedonia Północna wchodzi chłopak z ławki strzela bramk ę dla, kt o tak to jes t jak wrócę jeszcz e do teg o wątku, kt óry rozpocz ął w łaściwie m ianowicie pami ętam ile przywołuje g o w n ie pierwszej audycji ile na gryw a się selekcjoner a było, kiedy powiedzia ł, że reprezentacj a buduj e pozycję pi łkarzy w klubac h pami ętacie były pad ły takie słowa ora z zosta ły wykupione z a tak selekcjoner oczywiście Lewandowskiego bud y, żeby Lewandowski strzela bramk i, ale akura t w przypadku 2 piłkarzy przypadkiem czy te ż nie przypadkiem ma swoje uzasadn ienie Arkadiusz Reca jest p ierwszym tego przykładem mo im zdaniem zosta ł zbudowany reprezentacji po t o, żeby zyskać tera z miejsce postoju skoro może t o by ć 1 z najgorszych je śli nie najgorsz a dru żyna ligi włoskiej, ale ta k w istocie jest mato miejsca i Arkadiusz Milik abstrahując o d jego kontuzji t o o npo wyje ździe z reprezentacj i rozpocz ął swoją świetną passę strzeleck ą w kolejnych 4 spotkaniach l igi włoskiej trafia ł do bramki pi ęciokrotnie przec iwnika, wi ęc t o to chyb a czym ś świadczy to co nie jes t to n ie było pustosłowie przynajmniej ta k na t o patrz y pa n tak nie ma na t o żadnego dowodu t o te s łowa by ły dziwne, bo to Top on e sugerowa ł, że reprezentację sweg o rodzaj u pole m doświadczalnym jes t z tymi słowami n ie zgadza m, ale nie ma, ale sugerowa ł w moim odb iorze oczywi ście każdy ma prawo do własnego zdania on e w moim odbiorze sugerowa ły, że pod względem mentalnym reprezentacja poby t na krótkim zgrupowaniu mecz jes t w stan ie zbudowa ć zawodn ika w kwestii tej pewno ści s iebie stan ą bo gdyby tak było, czyli t o, o czy m powiedział pa n redakto r si ę po przed chwilą t o z te j warstwy na pewno oznaczon y wrac a naładowane obdarzony zaufaniem i pewnie, że pi łka i tyl e świadomość, że trenerowi n ie w ierzy, że świadomość, że trener nie w ierzy, że jestem dlateg o w klubie ta k jak przykład badają wracali okazuje się przełamuje gdzieś ta m jakiś jakieś bar iery czy ograniczenia cz y jaki ś jaki ś zniechęcenie, które ma n o bo bo każdego ka żdego w ka żdym życiu i w każdej sytuacji dotycz ą takie tak ie takie uczuc ia ja mam 2 refleksje, a propo s tego mo żna powiedzie ć zjawiska, kt óre zbudowanie reprezentacji prze z trener a Brzęczka skorzysta łem zerkn ąłem na na listy redaktor a epoka mniej wi ęcej policzyłem mn iej wi ęcej policzy łem i pow iem tak 42 zawodach w piętnastą ja uwa żam, że również 3 jedenastki, czyli n o tak, al e uważam, że i tak to n ie jest du ża liczba jak popatrzyc ie na raz ie n ic nie są ci pierwsi poszerza, a kto ś mówił, że gdzieś ta m w te j pierwszej selekcj i to pierwsze sekcj e l iczymy ile 10  008 miesięcy 9 miesięcy pierwszą rol ę trenera Adama Nawałki na lewe j obronie zagra ł Rafał Kosznik, choć pamiętać pamiętać każdy lekarz, ab y ka żdy zawodnik ma swoje ka żdy trener ma też jak ąś taką gdzie, al e pierwsza refleksj a taka, że u Brzęczka, gdz ie ta reprezentacja jest na c o zwr ócił uwagę redakto r Szczepek on a jes t przebudowywan a łamane na odm łodzenie i tyc h zawodników jes t relatywnie n iewielu, bo 30 zawodników, gdzie ma selekcji w te j chwili tak ą, że to osiemnasta właśnie pewna no to można powiedzie ć, że dla 18 selekcjonowania 12 musiał odstawić to jest mniej ni ż w innych selekcjoner ów łącznie z w iecznie eksperymen t eksperymentuj ący eksperymentuj ący z Frankiem Smudą który, kt óry doprowadzi ł reprezentacj ę Polski do zapaści t o jest p ierwsza druga Brzęczek n ie bo i si ę m łodych zawodników bardz o mn ie c ieszy natomiast refleksj a szersza jest tak a, że my w ogóle ju ż dzi ś musimy się przyzwyczai ć do teg o, że powo łanie zawodn ika osiemnastoletniego czy trzec i niespełna dziewiętnastoletni to n ie jes t żadna rewelacyjne j szokujące informacje, bo to si ę na świecie po prost u dzieje jak nie pamiętam czy to by ł Bosacki czyn i jego wylecia ł minut ę przed mund ialem siedemdziesiątym czwarty m Żmuda na jako środkowy obrońca t o wtedy mog ą być szokujące może dz isiaj kto ś ma 18 lat 19 lat byliśmy dz isiaj wi ęcej, al e bielik Karbownik Szymański wprowadzon y przez te budy by ła to tak a szokująca informacja prze z Nawałkę chyb a wtedy os iemnastoletni Milik t o jest przysz łość, dlateg o że zawodnik wprowadzon y maj ąc 18 lat za dwudz iesto jednoletn i zawodnik ów płaci się dzisiaj bajo ńskie sum y na świecie w zwi ązku z tym t o s ą 2 takie spostrze żenia, kt óre niekt óre mog ą powodowa ć u obserwator a spokój m ianowicie, że buduj e reprezentację Brzęczek i ca łą pewnością wiąże się z niektórymi wyboram i nie zgadzam się jak o k ibic każdy ma do teg o prawo i tyc h ilu kibiców tyl e będzie stanow isko, al e buduj e reprezentacj ę nie szalej ą, je żeli chodz i o powo łania i po drugie, wida ć, że si ę n ie boi wstaw ienia do sk ładu ch łopaków m łodych widać już po ty m c o robi w tej chw ili, że Kownacki to nie jes t zawodn ik, który t ę szansę, jaką wykorzystuje zwr óci uwag ę, że Kownacki Linetty to s ą ludzie, kt órych mogliśmy pom óc w 2016 bardzo liczyć ją się nie łapią sk ładzie, jakby nikt n ie z teg o powodu rozważana wydaje się, że sam jeszcze nie odpowie sob ie na pytan ie co, jak ie m iejsce w powa żnej pi łce ta do rozwoju miast w podmiotach i trzec ia moj a refleksj a ostatnia ostatnie jes t tak a że ta reprezentacj a zaczyn a nabiera ć styl u i n iewykluczone jes t, chocia ż tutaj to musia łbym być prawdziwym trenerem, żeby na to pytan ie dzi ś łączenie piątka z Lewandowskim w drużynie wczorajszym meczu to pierwszy raz zobaczy ł, bo 1 nie grała drugi przegrali po sob ie nic nie niebezpośrednio zam ienia w sposobie t e nie kilkana ście m inut Lewandowskiego to poni żej 3 poniżej p ółgodziny grał i 60 minut piątka pokaza ł jak różne charakterystyk i on i maj ą, jeżeli mają r óżne to dl a mn ie jako obserwator a jest takie pytanie cz y skoro maj ą r óżne bardzo charakterystyk i, czyli si ę n ie dublują czy t o mo żliwe, żeby pr óbować budowa ć dru żynę po nich ob u, jeżeli chodzi o napad cz y przewożący wczorajszą ktoś musi m iejsca strac ą poczekać osi ągnąć b ędę kontynuować m ówi Maciej ustaw ionych ofensywnie czy wczorajszy mec z, cho ć 1 mecz n ie jes t absolutn ie wykładnią do teg o, b y wyci ągać kategoryczne wn ioski nie dowi ódł jedna k, że Polska reprezentacja jeśli b ędzie grała 2 napastnikami t o b ędą t o rozumiej ący się z brak u kontuzji Lewandowski m ili jeśli b ędzie grała 1 napastnikiem to auto będzie gra ła Lewandowskim i ewentualn ie wted y jeg o zast ępcą wci ąż ustawieniu 1 napastnik mo że by ć Krzysztof pi ątek, bo no ta k tak to w idzi ich specyf ika te ż wr ęcz nakazuje dokona ć takiego wybor u ja my ślę, że optymalnie tak jak ja bym widział te n leżący w Widzewie wczora j ustawę t o jest, kiedy Zieliński gra lekk o cofnięty po d pod Robert alb o pod Piątkiem akura t wczora j tak jakby m jako tak ie 442 klasyczne nie widział na s w te j grze, bo uwa żam, że gra zawsze lep iej mie ć dobreg o zm iennika napastnika i wpuścić go na sprzęt n ie wiem pow iedzmy o losac h rozporz ądzenie widzisz pary Lewandowski ja ja osobiście jak o trene r wola łby mieć Milik może gra ć na skrzydl e prawda to jes t jes t znale źć ich wyst ępy w reprezentacj i wspólne zawsze przynosi obopólne uwa żaj na odbieranie ziemi chcemy umiejscowi ć Milika cz y pod Robertem, gdz ie wtedy Zieliński czy cofnięty, bo zawsz e gram y dwójką defensywnyc h faktem wczoraj Krychowiak i bielik przedn imi Zieliński i gdz ie wted y Zieliński cz y na skrzydło tak jak gra w klubie cz y czy cz y w środku na 2 ofensywnych mówią t o jes t zawsze zadanie trener a ja w og óle chciałbym pochwali ć Terra pan a trenera Brzęczka za konsekwencj ę, a propo s ju ż rozmawialiśmy ora z tak dl a mnie t o jest ch łopak, który ma ga z bez bardz o szybk im zawodn ikiem dodatkow y atut jego t o jes t bardzo daleki wyrzut z aut u o tym, się nie mówi, ale t o jest jedna k naprawd ę wa żnych elementów mie ć takiej atu t swoich w łasnych r ękach tak no i ta konsekwencj a stawianie na teg o ch łopaka wszyscy dookoła mówią, że nie mia ł akurat ten rytm n ie wiem, dlaczeg o mam słabość teg o zawodn ika bardzo się podob a i chciałbym, żeby na m istrzostwach Europy pokazał tuta j wszystk im niedowiarkom w Polsce że, że t o staw ianie na niego jedna k się opłacało, b o tak jak wcze śniej w audycjach rozmawialiśmy n o nie ma tych lewyc h obrońców za du żo cz y na świecie tak ich Super czy m ówią p o polskim podw órku prawda także bardzo si ę cieszę, że ta konsekwencj a trenera Brzęczka jest i i też pochwa ła za bielika, bo tak naprawd ę on teg o zawodnika wynalaz ł i o n na n iego postawił myślę, że t o b ędzie naprawd ę nawe t lepsz y zawodnik o d Krychowiaka za ro k za 2 zobaczymy czy cz y te ż innej specyf ice bior ąc pod uwagę to coraz bardziej zasadn e jeśli nadal sam zobaczy ć wczorajsz e wyprowadzenie pi łki o n praktycznie prowadzen iem piłki był szybsz y o d zawodnik ów Izraela biegunki i chłopak ma te ż meg a warunk i fizyczne m y mam y naprawdę bardzo fajny zesp ół i pon iesiemy jako nar ód mn iej narzekać, bo jes t taki czarny Pierre powiedział wokół te j prezentacji nawe t jak wygram y to zawsz e szukamy szukam y jaki ś tam minus ów ja uwa żam, że dajm y troszkę zaufania trenerowi i b ędziemy si ę na pewn o mogli cieszy ć lat o z dobreg o wyst ępu Polski na mistrzostwa Europy staw ia szczupak no t o pełna zgod a z tym c o panowie m ówicie, bo parę w ątków tuta j mamy objęli mówiliśmy ora z ja mam to sam o zdan ie identycznego jak pa n trener al e, toteż w łaśnie wracam do teg o, o czy m m ówiliśmy jak trene r może budowa ć drużynę atmosfer ę jak mo że wp ływać n a na lepsz e samopoczuc ie piłkarzy z pracami opow iada, że mn ie kilku dz iennikarzom że, że jest mu si ę początkowo k iepsko wiod ło w Atalancie, dlatego że trene r m ówi rozmawiał ze mn ą 2 × w roku n ikt na mnie nie liczy ł nikt mnie n ie wspiera ł zmieniłem klub trene r pyta codziennie si ę czuje co zmieni i t d . tak dan e Brzęczek jes t kimś tak im, kto rzeczywi ście interesuje się ca ły czas dzwoni jeździ ra z na jakiś cza s do klub u rozmaw ia z zawodnikami i t o m ówimy o piłkarzach m łodych, kt órych trzeb a wspierać, al e pad ło nazw isko Krychowiaka, kt órego bardz o często krytykowan a uwa żają, że po gra ć dużo lepiej ja pami ętam jak zaczynał w dru żynie Michała Globisza, strzelając na m istrzostwa świata Blanka Brazylii mec z w DPS m istrzostwa do lat 20 i mówię t o jest zawodnik te n zaw ód ma ogromn y potencja ł, ale on ta k w kratkę panowie zwróci uwag ę on jes t na jes ieni najlepszy m pi łkarzem reprezentacj i, gdyby tak wziąć pod uwagę ka żdy mec z było tych nacze p o d wrze śnia k ilka wpi ęciu meczac h i IT zawodnik ju ż starszy gra ca ły czas dobrz e i też co ś takiego c o powiedzia ł też jak Cionek, kt órego tak byłem del ikatnie adm iratorem gry n ie jestem, al e on te ż związkowi potrzebne, dlateg o że on zawsz e na każde zawo łanie jak powiedzia ł ta k jak spytaliśmy, ale jak się pa n czuj e w rol i takiego piłkarza, który dobrze wie, że jeżeli ta k tak n ie na zgrupowania i tak i tak n ie wjedz ie n a na bo iska m ówi i m ówi facet urodzon y w Brazylii t o z reprezentacj ą Polski t o ja jestem zaszczycon y i u żywa s łów pełnych patos u powiedziałbym, al e on e s ą uzasadnione to już tworz y się cora z bardziej tak a fajn a rodzina i to ta m zarzucano Grześkowi rz ąd nie ma charyzm y tegoż na jego takie rzeczy r óżne tak nie wiadomo oka że się czepia wszysc y w iemy ka żdy si ę przed, ale te n Brzęczek ktoś m i na t o zwr ócił uwagę, kiedy m ógłby się zawodn ikiem chłopak o powiedzia łbym do przeci ętnych warunkach f izycznych pochodzących z e ws i i w każdej drużynie w, kt órej b y był by ł kapitanem t o pokazuj e, jaką ma charyzmę ta t o n ie unieważniono w ka żdej i to nawe t by ł kapitanem prz y prz y piłkarzach, kt órzy w no, a on i są p ierwsi wszędzie w mediach i t d . na boisku nań n ie zawsze p ierwsza, al e tacy przebojowi i ten Brzęczek jak co ś powiedział t o by ła cisza i tak sam o jest teraz i t o nie polega na tym, że się g o boj ą, że szanują ją si ę raz pomyliła si ę nie pom ija ka żdy trener, al e o n w ie, czego chce i tera z fajn e ja kibicuję takim, kt órzy w końcu te ż trener reprezentacj i mojeg o kraju ja k ja będę zawsz e wspierał cz y jak zrob ienie ta k na to o d tego jeste śmy od krytyk i r ównież, al e docen iajmy to c o rob i przecież o n wygra ł z tych 9 meczów wygra ł 73 bramki dl a jedynymi soki cz y tak jest no to, czego jeszcz e chcę przez to jes t reprezentacja, kt óra zdob ędzie m istrzostwo Europy przynajmn iej j a tak uważa no, chyb a że selekcjoner byl i tac y zadeklaruje, że jedzie po mistrzostwo Europy za kilka wracam y informacje Radia TOK FM jes t audycja przy n iedzieli o sporcie przy n iedzieli w sporcie k łania si ę pa ństwo ponownie redaktor Stefan Szczepłek prof . Tomasz Siemiątkowski trener Marek Gołębiewski t o nasi goście w dz isiejszej audycj i rozmawiano pi łkarskiej reprezentacj i Polski panowie na chwilkę wjedz iemy w wr ócimy oczywi ście do zbli żającego się meczu z e Słowenią z tak im dość znaczącym akcentem, jak im b ędzie po żegnanie Łukasza Piszczka mojego mo im zdaniem pozwol ę sobie tak ą uwag ę 1 z najlepszych polsk ich pi łkarzy ostatn iej dekady, bo inaczej naj istotniejsza należy na pewno by ś teraz jesteśmy jeśli mogę przewodowe s ą t o nie to zrobi ten w ątek w łaśnie Łukasza Piszczka i ja pami ętam, k iedy abstrahuj ąc o d okoliczności został uwik łany sam się uwik ła w procede r racze j korupcyjny opowiadał też wielu, którzy wypadl i do ść, że dla takich ludz i nie ma m iejsca w reprezentacji tra s zw łaszcza, gd y ta presj a determ inacja środowiska większa o d środowiska pamiętam by ło wówczas podzielono n iewykluczone, że Polska reprezentacja nie miała do teg o pi łkarze abstrahuj ę od zapisów i tu pan profesor pow ie natury prawne j, ale myślę że, że te ż środowisko jes t w stan ie zdeterminowa ć wybor y poszczególnych selekcjonerów zaszczu ć mówiąc wpros t i korupcja jes t z łem, kt óre należy pi ętnować tak też tutaj nale ży ważyć w ty m czarnobiałym świecie odcienie szarości, że t o był młody chłopak, który jest zwyczajn ie do pow iedzenia zby t wiele n ie mia ł Łukaszu Piszczku teraz n ie mieli nie chcą zbudowa ć go krystal icznego tylk o obrazu pow ietrze co c o jaki t o był dla wa s zawodn ik na reprezentację przecie ż na gruncie klubowym ci ążyć będzie cieszył nasz e ja jak chcia ł zbudowa ć krystaliczny obra z i łatwo mi przejdz ie ja oczywiście nie mogę zapomnieć o ty m, rz ąd został uwikłany na pocz ątku swe j kar ierze w t ę histori ę nie n ie ładną, al e mówię na t o, że nawe t w ty m mecz u z Cracovią, kt óry których, który rockowego, kt óry w kontaktach nawet nie gra ł, al e musiał się musia ł się dołożyć krótko m ówiąc d o do zrzutki, al e dobra myślę, że zrzutka PL my ślę, że n ie musz ę postawić za nią racze j się nie mógł postawić jak o m łody zawód nie mógł powiedzie ć n ie każą si ę, że n ie przesadzajm y j a ja uwa żam, że nawe t dz isiaj nie pow iem, jaki procent, bo tego nie wiem, al e ogromn y procen t pi łkarzy graj ących na poz iomie ekstraklas y pierwszej ligi by ło uwik łane w korupcj ę lub czasam i wydaje mi się czasami ma m takie wrażenie, że nada l jest wzros t dodajm y rozszerzamy to n ie tylko sami pi łkarze t o ludz ie wciąż pracujący w pi łce np. wyceniono na absolutn ie da ły absolutn ie tak natomiast, że n ie, czyniąc tego usprawiedliwienia, że tak ie były czasy zgadz a się zgadz a si ę, bo niekt órzy się n ie dal i jednak potraf ili postawi ć, al e mówimy o tym, że n ie mogę tego wyprze ć pami ęci Kazimierz Piszczek dl a mnie jes t jak kiedy ś, kiedy ustawialiśmy robili śmy t ę jedenastk ę stulec ia nie mia łem na praw ą obronę 2 kandydatów inne nieprędko go te ż nie wybra łem ale, ale tylko 2 Antoni Szymanowski Łukasz bliższe no pewn ie większość os ób, kt óra się or ientuje w piłce powiedzia łby podobn ie po pierwsze, znakom ity praw y obrońca znakom ite, który potwierdzi ł to zar ówno Zagłębie Lubin, jaki akura t Hertha akura t w Zagłębiu czy czatował dograł na lewy m skrzydle czy w og óle z przod u, ale potrafi ł si ę przestawi ć i jednak fakt, że rozegrał ju ż ponad 300 meczów Bundeslidze i to n ie byle klub ie tylk o tylk o 1 z Borussii wcze śniej wcześniej w tej kwarc ie jak m ówię ju ż świadczy o klas ie ja ma m t ę ten s łabość, cho ć czas, więc t ę s łabość jak bardz o często oceniamy jak o dziennikarz nie tylko na podstaw ie teg o sportowc ów jak, jak ie wyniki osi ągają na jak im poz iomie graj ą biegaj ą walczą tylko t o, jak imi s ą lud źmi n ie potrafię teg o dzieli ć może nie jes t w związku z ty m ob iektywny al e, ale myślę, że za n ie odb iega od norm y i dla mn ie moje j prywatnej klasyfikacji, poniewa ż znam wszystk ich pi łkarzy trener ów polskich od pół w ieku to mojej prywatnej klasyf ikacji Łukasz Piszczek jes t w absolutnej czo łówce ludz i bardz o bardzo sympatycznyc h bardz o komun ikatywny bardz o życzliwych zawsz e odbierze telefon o n porozmawia o n jest normalne prz y tyc h wszystkich swo ich w końcu te ż gwiazda to jes t normaln y go ść i dl a mn ie bardz o się podobało t o co m ówił o n im na konferencj i prasowe j jeszcze przed sezone m pytany o to po żegnanie Robert Lewandowski w iemy, że tam by k iedy w Borussii gra ło 3 Polaków, czyl i Lewandowski Piszczek Błaszczykowski t o racze j Robert Lewandowski trzymał si ę podobno bliżej, dlaczego ni ższa ni ż Polaków, ale dobr a to n iema żadnego znaczen ia i Robert tera z jak zwykl e się zachowa ł, bo mówi o ty m, p isku jak o kim ś, kto jest w og óle najlepszy m prawy m obro ńcą na świecie i t o bardz o sympatyczny i w ja myślę pan i tacie po żegnanie Artura Boruca na stadionie Narodowym t o b ędzie co ś takiego ludzie stan ą b ędą b ili brawo p isze si ę rozp łacze ja pewn ie z nim i jeszcz e par ę osób no bo to żegnamy kogo ś absolutnie wyj ątkowego pod ka żdym wzgl ędem, bo to jest nie tylk o wielki piłkarz tylko to jest te ż bardz o bardz o bardz o fajn y go ść i tyle, a jak dobrz e wiecie panow ie jak t u siedzimy t o w tym nazw ijmy to w naszy m środowisku piłkarskim nie zawsz e te cech y łączą nie zawsz e w ielki pi łkarz jednocześnie wielkim n o wielkim zależy s łowo al e, ale normalny poz iom by m człowiekiem n o panowie t o jest co najmn iej na bardz o na bardzo powa żnym poziomie ch łopaki jak m ówimy o te j pierwszej wersji pierwszej kwest ii, czyl i jego przewinie z la t m łodości j a w ogóle, gdyby n ie przypomniał także teg o n ie pamięta dl a mnie co ś kompletnie zatarł t o był moment w og óle nie ma znaczenia t o ja k tak patrzymy t o ju ż tak aksjologicznie cz y spo łecznie t o t o t o jak kto ś na każdy ka żdy musi dosta ć szansę t o t u jak nie być tak im społeczeństwem tuż po jes t jak mówimy o odpowied ź, jaką karę tak a d ieta natomiast trzecie, gdyb y n ie Paolo Rossi t o nie zdobyli śmy szosowych dokładnie to sam o jest pozbaw ione rozeta minut ę przed wr ócił minut ę przed mund ialem wrócił zosta ł królem strzelców zosta ł wtedy i my by śmy może wtedy byli m istrz świata gdyb y, gdyby w łoska opinia publiczna wiedzia ła zresztą nie tylk o, ale t o by ła tak a g łówna posta ć Paula Rosji za t o Nero to narody dzisiaj si ę kr ęci bardz o świetnie wychodzi co chwil ę na tym tone r okres ie aresztowano Piszczek w ogóle n ie w tym mn ie n ie w tak im zakres ie uczestniczy była wrzutk a kupowali mecze nie by ło wted y przepisów, kt óre regulowałyby tak ju ż wtedy by ły chwile wcze śniej, bo by ł na nowo wszystko dzia ła spora cz ęść liczba ta korupcja w sporcie prze z wcześniej to by ł tylko kwest ie dyscypl inarne zwi ązkowe natom iast w ielki piłkarz n ie by ła 1 czarna owc a tak t o t a w widziałam kiedyś na w łasne ocz y jak o na 1 ze stadionów po łożony w Polsce centralny przyje żdżały ca ły ten interes cały te n kram rozkr ęcał widziałem t o na w łasne oczy to znacz y efektownie uważa, iż nie m ówią również, a u fryzjera, że mam okazj ę fryzjerzy i i teraz problem polega na ty m że się taką już nikt nie pamięta, a t o, że te n wielki piłkarz plus to, że pojaw ia si ę nowy zwycza j takiego prawdziwego żegnania zawodnika, czyli że gr a w meczu, że ta owacj a n ie trw a minutę tylk o twar z za symboliczne kontrolowane m ógłby gra ć przez 90 minut, aby się wyja śnieniem przyczyn laser świata piłkę do Unii jako ś tak dla na pozytywną opini ę o n im u mnie wp ływa też fakt, że on będąc na top ie i łącz nie od żegnuję o d reprezentacj i w różny podział, że kończy tak jakb y miał tak i interes intelektualne poczuc ie żołnierza na swoje życie zawodowe nie mają m ówią, że MON, że samoch ód t o jedna k zrezygnował z niewydanego rywal jes t bardzo ważna, cho ć spokojnie sobie da się raz jeszcze, że przez 3 lata na ty m poziomie co jest dostępne uratowa ł dzielny face t parzy przede wszystkim to są ludz ie bardz o profesjonaln ie dogonić prowadz ą także teraz myślę, że spokojn ie czystego ósmego rok u życia m ógłby m ógłby spokojnie, że osiemdziesiąty pi ąty Piszczek jes t osiemdziesiątym piątym n o tak jeszcze 5 lat miałby przed sob ą, bo jego decyzja w ty m Waszczykowski Fabiański osiemdziesiąty pi ąty ten przypadek, że si ę raze m trzymają, a akta od razu kadra m łodzieżowa, więc też kwestia roczn ika, al e właśnie charakter, że akura t wymieni łem 3 piłkarzy za, kt órych się pokroić życia t o s ą pi łkarze, którzy jakichś 3 weźmie t o na tym na ty m be z obrazku świata piłki można ją si ę wyróżniają od mo żna powiedzie ć cec h antropolog icznych ta klamr a zawsze, ale wszystko twarzą w dziale us ług rentę, al e tak to jest żaden przypade k nie to nie jest jak ja m ówię ojciec nastolatki ka żdy z nich mógłby być mo im życiu grzecznie zarzuca ł autorce, że n ie mam natom iast nad miastem, gdz ie mo żesz redaktor jeszcz e ods łonią 1 z najlepszyc h obrońców świata cz y kto ś mógłby tak powiedzieć czy czy my m ówimy tak dzi ś raczej nie jak było, bo nie jestem na c o dzie ń w świecie dz iennikarskim, al e ja myślę, że racze j ja uwierzy łam w t o, że realn ie im naprawd ę wstępnie interesowa ł a gdyby Real potrzebowa ł na t ę pozycj ę zawodnika 7 lat temu 6 lat tem u to on był na pewn o obserwowali 1 , 5 sezonu by ło, że wyposażył wystarczy, że teraz młodszy my ślę, że nagradza inaczej oczywiście, że t o prawie 2 lata prace skromn y, bo pan przypomniał o tym, realia danego pytania, kto by ł z tym realny m, a tak w swoim styl u m ówi pan t ą kwotą dalsze zm iany, owszem, by ło to za interesowanie, ale by ło i tyle no i prz y okazji t o pewnie wszyscy wszysc y wiedzą n o bo nie wszyscy s łuchacze wiedz ą ja k Piszczek zagra ł na m istrzostwach Europy w Austrii koszte m sweg o przyjac iela koszte m prze z jednię n ie przesad a Kuby Błaszczykowskiego bak zresztą wtedy z urlop u praw o tak wa żnymi mówi no by łem na urlop ie by łem na Rodos z rodziną tam grali śmy na pla ży piłkę sob ie ta m z kimś z e znajomym i przygodny m turystam i innymi nikt nie wiedział, kt o ja jeste m na dost ęp do powo łania pojecha łem pote m oglądali mec z w telewizji Polska ta m b ędą z kim z Niemcami chyba p ierwszy gr a z i m ówią w hotelu ot o ten facet, kt óry znał gra ł z nami przez 4 piłkę na plaży jak to jes t możliwe t o mac ie tak ą reprezentacj ę Polski Beach soccera, cho ć dla Marek, a propos Łukasz Piska źródlanych myślę, że podp isuje si ę ob iema rękoma tak ob iema r ękami także ikona 1 z najlepszych zawodnik ów w historii naszej reprezentacj i u mnie na pewno p ierwszym m iejscu, bo akura t tych czas ów la t siedemdziesiątych jeszcz e nie pami ętam, bo n ie było mn ie, żebym pamiętał, ale dla mn ie jest wz ór do naśladowania oczywi ście, że chodzi o sportac h, bo poruszyliśmy te ż ten wątek negatywn e, ale dl a mnie jes t t o sportow iec profesjonalista 100 % bardz o dobry piłkarz i my ślę, że szkoda bardzo żałuję, że kończy Allen jutr o trzeb a przerażającym we wtorek trzeb a godn ie pożegnać myślę, że k ibice na stadionie to ro k i zobaczcie panowie jeszcze 1 rzecz wspominamy la t ju ż gr a w Niemczech, a ilu mam y piłkarzy, kt órzy grają o d lat takich dobryc h l igach na Zachodzie n ie jest wiele to jes t też n ie tylk o kwest ia umiejętności piłkarskich, al e też, jak iej tak iej inteligencji umiej ętności przystosowan ia się do warunkac h do warunk ów jak ich jeste m, bo to jes t, bo to jes t Piszczek, bo t o jest jedno do niedawna Błaszczykowski podczas przede wszystkim Lewandowski, bo t o jes t Krychowiak Glik obydwa j bramkarze Szczęsny Fabiański on i potrafi ą w tym wszystk im znaleźć, a tera z jak zobaczym y ja wrócę do tej swoje j listy 32 zawodników większość sprawdzi ła Grześkowi, al e mamy t u te ż tak ich pi łkarzy Pesa żoną on miał s łabość do pi łkarzy Wisły Płock t o tuta j by ł Szymański tuta j by ł jeszcze jeszcze by ł Rafał Pietrzak mówić o Kosznik w kontek ście walki, ale t o by ł Rafał Pietrzak z Wisły to ta m w ogóle o n im s łyszy, ale zobacz y by ł cz łowiek, kt óry nazyw a si ę Rafał Kurzawa te ż zagra pan tacie fak t, że należy najlepsz a lew a noga leżące we Francji tera z gr a ani dzie ń gra nieźle się b ierze o n by ł tak, bo o n n ie we Francji wypożyczyli g o do Danii wr ócił do te j Francji nie ma człowieka, bo si ę n ie potrafi przystosować tak tak to jest kwestia mentalna t o jes t cmentar z Ireneusza Jelenia który, który by ł w ielkim talentem, ale uznał, że n ie wart o si ę uczy ć francusk iego jak si ę wychodz i po bułki to poka że na palcach ile potrzebuje w sklepie we Francji t o troch ę takie nie ka żdy potraf i jednak tak 1 nie b ędzie uczył drugi b ędzie po par u latach ta k jak Boniek już w studiu czuła się nie po całych paru tylko 2 raptem chyba udzielał wywiad ów po włosku ja by m tak ka żdego leweg o obrońcę k ibice kochaj ą ofensywneg o lewego obro ńcy taki jest jeszcze nawet interesować si ę w sporze ma jeszcz e wrócę do nas już do takich bran ż, którzy przekazali tak ą samą drog ę zwr ócił uwag ę w warunkac h ligowych reprezentacyjnyc h Rafał Siadaczka by ł piłkarzem, który też cieszy oko, bo mimo, że był obrońcą grał zawsz e do przodu jeszcze wspomniał pi łkarza tak iego Ukraińca z pochodzen ia tera z Polaka Andrzeja Michalczuka już z Polska powiązany by ł kr ólem strzelc ów drugiej ówczesnej l igi w barwac h Chemika Bydgoszcz lu b później został zosta ł obrońcą też te ż prezentował się w kadrz e na to niezwykle nas bardzo dużo by ło tak przeprasza m jeszcze 1 piłkarza, który sko ńczył w obronie zaczyna chyb a wysok ą Wiesław Cisek już wrócę dalej by ły obro ńca Legii by łaby dobrz e panowie w historii stąd inklinacje jak radzić z przodu to forma z Radia TOK FM po informacjach wracam y i chcia łbym poruszy ć tematy nieszcz ęsnych eliminacji nieszczęsny n ie zaś perspektywy perspektyw y Europejskiego futbolu i troski o to jak będzie wyglądał turn iej eur o 2020 przy n iedzieli o sporcie t o nasz e wejście po święcona reprezentacj i Polski ostatn ie redaktor Stefan Szczepłek prof . Tomasz Siemiątkowski trene r Marek Gołębiewski s ą z nami pa n jak w idzisz determinacj ę 24 zespoły zagraj ą w turnieju, do którego awans uzyska ły ju ż 20 drużyn 4 miejsca czekaj ą właśnie z eliminacji ta ostatn ia kolejka przyniesie rozstrzygnięcia, kt óre t o będą dru żyny do tego 4 miejsca wynikaj ące z konieczno ści rozegran ia spotkań bara żowych, al e na t o z kole i wp ływa pozycj a zespo łu w lidze narod ów jest wszystk o na jedno 8 stadionach tak zagadnienie ciekawostką jes t to w łaśnie liczba 12 zaplanowano na eur o nadal na s na 12 miastach, a 12 stadionów 24 drużyny tak że wszystk o jes t pięknie podz iemnych na 12 wypowiedział chodzi nie tylko bowiem, kt óre r óżnią się zakwalifikowa ły s ą Szwecja Anglia Holandia Ukraina Niemcy Chorwacja Hiszpania Czechy Austria Polska rzecz jasn a Francja Turcja Włochy Rosja Belgia i Finlandia nie chce powiedzie ć, że Finowie tutaj powoduj ą, że t o wesele b ędzie ciekawy, bo nie przystoi, żeby tak ich gości zaprasza ć, ale to ju ż też wskazuje biorąc pod uwag ę, że mamy 8 wolnych m iejsc pojad ą ta m reprezentacj e dość poślednie mo że być real ia wygra baraże no mo że cza s si ę musimy szykowa ć, za którym si ę tym uk ładzie za sekund ę będą jako Słowianie za chwilę b ędą Macedończycy, kt órzy naprawd ę Macedonia gra fajną piłkę ogl ądam inaczej 80 pozował panowie chcia łbym notowa ł na reprezentację rewelacyjną passę zaczął kibicowa ć, bo jeżeli wygr a Anglia mam y szans ę na ten pierwszy koszyk pojechal i do Anglii przegrali 35 chyba tak raz przegral i z reprezentacj ą Czech 12 i t e s ą tylko 2 porażki tego zespo łu n ie odnie śli 3 zwycięstwa wcal e wcale niełatwa t o była t o by ła grupa reprezentacj a, kt óra dopiero drug i w eliminacjach start u je śli dobrz e sob ie przypominam pi łkarze to jak potraf i zmieni ć mo że Berisha roczn ica i są już n ie jes t, jeżeli zakwalifikuj ą t o pewnie Rover rang ę temu osob ie t o reprezentacja jes t na pewno n iespodzianka w samy m systemie chciałbym czy t o n ie deprecjonuj e mistrzostw jeśli chodz i o ich rang ę dzienn ą deprecjonuje totalnie jedna k za dużo dru żyn prost a raczej krótko u nas t o jes t to przeprasza m już s iadam tylko s łowa, ale 1 rzecz tylk o chc ę uświadomić t o jest finałach jeśli mo żna tak to nazwać s ą wina będzie gr a połowa uczestnik ów po łowa członków UE w 55 meczu na g łowę 24 zagra be z sensu t o jest pozorność USA i n ic wi ęcej nie ma żadnego innego powod u, żeby to robi ć oczywiście wsz ędzie złoty środek potrzebnych na m się z Europy startowało 4 drużyn, jak ie pami ętam ta potem by ło chyba 8 potem jakoś by ło nie pami ętam ile, ale to było ca ły cza s bardz o trudny szlak z Beenhakkerem chodziliśmy t o była liczba jakaś taka zupe łnie przyzwo ita, al e na pewn o, a mo że 1624 to szaleństwo t o jest pazerno ść USA to jes t to zepsuc ie tych organizacji FIFA UEFA które, kt óre pokazują wracam y do poprzedn iej sytuacji także dawna zas ilany b ędzie będzie 48 Touch ma jakieś szans e na swo ich planów są w Katarze na pustyn i, żeby nie dz ielimy na 41 akurat chyba jeszcze n ie, ale za chwil ę się tu ż poniżej treść 8 w Katarze chyb a jeszcze terytoria, dlatego że zwrócił uwagę w jak i spos ób te ż dziś podeptane zostaj e ranga reprezentant a daneg o daneg o kraj u jak zaburza to te ż historia w kolejny m naszy m wejściu mo im gościem b ędzie Edward Kowalczyk trene r przygotowania f izycznego, które 80 od lutego 81006. roku pracuj e w Hanowerze będąc uznanym w ca łej Bundeslidze trenere m przygotowan ia f izycznego też interesuje się żywo polską pi łką dodam o d razu rozmawiali śmy o depresji w śród sportowc ów t o na kanwie dziesi ątej rocznicy śmierci lu b rent y i dzieli ć na tyc h tak 10 listopad a w n iedziele to rocznica w MP bardz o hucznie obchodzon o dzień to na cmentarzu jes t jeg o gr ób i pytam Edward Kowalczuk to tu c o ten pisze kto ś mus i mie ć tyc h wyst ępów od na, tyle że jes t w klub ie wybitnego reprezentanta pytan ie bardziej t o si ę zmienia, bo był w te j chwili piłkarz może zagra ć ile 12 meczów w ci ągu w ci ągu rok u przynajmn iej jeśli jest got ów ro k m istrzostw Europy ani drug i świata ta, że można to n ie mogąc 10 błyskawicznie idzie t o c o 2 × 60 na pocz ątku tak coś takiego n ie m ówię o rodzimy, ale si ę b ędzie 1 rzecz, a propos tyc h w tej deprecjacji cz y represjonowan ia charakter u reprezentanta wiecie c o najsmutniejsze w przypadku Piszczka tak a refleksja się poprzedn ia i ca łego teg o pokolen ia, że on i są alb o w jedenastc e stulecia Lewandowski Piszczek alb o prawie cz y mo żna mie ć 16 stulecia i to c o jes t najsmutniejsze to po prostu co ś nic nie wygrasz z reprezentacj i, bo lata osiemdziesi ąte t o gleba zamiast 2000 już byl i on i 877080 mieliśmy nic to c o jest najsmutn iejsze, że mamy pan a najpotężniejsze pokolen iu informacj ę tak ą najpotężniejsze świadczy o ich sukcesie i uważacie inaczej wszystk o się zmieniać uwa żacie, że w UEFA p ójdzie po rozu m do głowy odejdzie z tego znaczna liczba n ie licz ą pieniądze, bo oni byli tak samo jak i świata nie ma t o narzędzie polityki od dawna powie, b o na tym zna, al e ja ma m moj a nawet trudn o jes t refleks, bo to n ie jes t głęboka my śl, ale ja uwa żam, że pi łka nożna zabijają t e rozgrywk i wszelkie ich za du żo i pucharow e i reprezentacji by ć może mec z wa żniejszy dla pi łkarza ni ż trening, al e chodz i te ż po prost u normalnie z obci ążenia f izyczne i cza s na reg ion nasz e percepcj i percepcj i odbiorcy mecz przesta ł by ć świętym sta ł się chlebem powszednim jes t co 5 takich nom inacji o d wrze śnia, czyl i r ówne 2 miesiące będzie mieć 6 meczów reprezentacj i Polski stawkę t o by ło święto jakiś, al e też europejsk ie puchary od Pucharu Konfederacji tera z doszed ł szale ństw mam y eliminacje także jest jes t trochę teg o jeszcze powi ększenie ilo ści drużyn uwa żam, że nie jest dobry m k ierunku bo jakb y rang a tych m inistra gospodark i resor t si ę powiedzia ło o korupcj i i o etapem umoczen i jeszcze niekt órych zawodników być mo że wkr ótce dz isiaj chcecie, gdyb y ktoś mi zada ł pytanie cz y możliwe jes t, że w najbli ższych 2 latach k ilka late m facet posta ć typ u Platini będzie musiał odej ść w ty m kontekście, czyl i w kontek ście, że tak po operacj i w dziesiątkę to by n ie da ł promil promila to się stan ie pieni ądze maj ą jakąś niewyobra żalną mo c t o pieniądze sek s i władza to ud a t o c o jak Maryla Rodowicz śpiewa to coś naturalneg o rolnictwa dobrz e, al e na wątkach piłkarskich chcą, żebyśmy zakończyli zaskakuj e w Finlandii cz y formuła spr aw spraw ia, że tak ie rozłożenie sprawiedliwy je śli chodz i o Finlandię, bo wie, że możemy by ć ci ężko Finlandii si ę okaże, że b ędzie proble m drużyna Beenhakkera w jego wyb icie przegra ła przegrała 13 w Bydgoszczy ta k tak także na t o wszystk o zmienia jednak od Finlandii n ie jest już t ą reprezentacj ą, z kt órą wygrywali śmy gładko cz y my cz y ktokolw iek inny no mieli swojeg o Hetmana prawd a, ale troszkę si ę te n poz iom jedna k wyrównuje, że na zobaczy c o si ę dz ieje z reprezentacją Niemiec, która te ż potrafi przegrać dawno by ło to n ie do pomy ślenia Holendrów n ie było na m istrzostwa świata c o si ę bardz o bujnym są o świadczenie bujnym sz óstego roku 2 kolejne imprezy wcze śniej zobaczyć, a w ka żdym szanującym si ę klub ie chor a Holender, a także pewnej n o ale tak samo uderz a zarówno grozi na m się, a jak przecież no t o jes t ta m tam szkolenia są kraj e na pasie zna ł na szkoleniu to prze z on i mogl i być z mogl iby w wzore m dl a ca łej Europie jak ci ężko i są i w pewnym momencie gdzieś ta m się ko ńczy ja przypuszczam, że t o si ę kończy w tym samym momenc ie, na kt órym się, kt óre si ę ko ńczy w Polsce, że ci ty m m łodym ch łopcom już jednak, na jaką maj ą po 1516 lat już mocą w g łowie kto ś ma wi ększy talent niestety to jes t to w iadomo, że ma swojeg o agenta jak si ę rozmaw ia z treneram i tyc h reprezentacj i Polski młodych notowani za w łosy g łowy rwą nie mam y na to wp ływu żadnego n o i no pa ńska Barcelona jes t klube m absolutn ie wyj ątkowym da n o ja nie w iem jak jak będzie z ty m bu łką ale, żeby si ę po sob ie zobaczymy, ale i, al e ważne, żeby si ę przebił bo gdzie akura t dobrze si ę ta m brakuj e dlatego chłopaka ograniczy si ę przeb ije, bo naprawdę ma charakter meg a proces może sa m charakter pomału poma łu on zd ąży ich wrócił n iestety w ilu wr óciło z podkulony m ogonem n o jeszcze mam y w Evertonie oraz zawodn ika naszej szk ółki tak że czek a czeka m z niecierpliwością, kiedy zadebiutuje Jean le ba n bramkar z ju ż w drużynie 23, więc po te ż pomalutku dob ija si ę reprezentant Słowenii m łodzieżowe wychowane k trenera chi ńskiego tak że zobaczymy n o chciałbym, żeby młodzi właśnie, nawi ązując do pan a słów troszkę te ż s łuchali trener ów, bo on i rzadk o słuchają trenerów n ie nie zna m trenera, który chciałby źle dl a sweg o zawodn ika, a jest też odwrotn ie, że bardziej s łuchają tyc h doradców swoich mened żerów i czasami rodzic ów, al e rodzic m ądry zawsz e dobrze, ale czasami rodz ice Kate agent n iestety i tutaj by m powiedzia ł, że apeluj e do m łodych zawodników słuchać swo ich trener ów, bo lepiej na d widzie ć mam n o dobrze panow ie to co t u ko ńczymy o grub o ponad godzin ę opowiedzia ł o piłce reprezentacyjne j, ale nie tylko, bo rozla ło na m się na k ilka innych w ątków i słusznie redakto r Stefan Szczepłek Rzeczpospolita dzi ękuję dzi ękuję prof. Tomasz Siemiątkowski Uniwersytet kardyna ła Stefana Wyszyńskiego i szkoła g łówna rol a tak dz iwnie w charakterze ekspert a ds. prawnych o charakterz e eksperta ds. chcia łem powiedzieć kończąc audycję ty m, czeg o zacząłem dz isiaj powiedzie ć par ę rzeczy historii tak iej głębokiej sprzed 30 paru la t mam 40 parę i powiem szczerz e, że jak to m ówię to nie by ł żart na początku to ci ągną si ę tylk o czarno-biał e wydanie pi łki nożnej Roman Hurkowski szefo m Stefan Szczepłek ju ż tyc h nazwisk innych n ie pamiętam, a potem zacz ęła historia Rzeczpospolitej tak że ogromną przyjemno ść mogą z panem dyrektore m uczestniczy ć w 1 decydują względy nie będą obra z w żart moj a przyjemno ść Marek Gołębiewski trener koordynato r z kolei Varsovie był z nam i dzi ękuję bardz o pa ństwa zaproszon e informację Radia TOK FM jako ś rzekł kolejnym mo im gościem b ędzie Edward Kowalczuk, kt óry opowie ogromn e państwo będzie to 1 z pierwszych by ła pierwsza osoba, do kt órej zadzwoni ła Teresę, kiedy Robert NK n ie wr ócił do domu miały by ć na tren ingu w łaśnie Edwarda Kowalczyka nie dojecha ł tam rozmawiali śmy o ty m jak zmieni ł si ę świat sportu je śli chodz i o presj ę wynikaj ącą z teg o tak że depresję wśród w śród sportowc ów cz y kr ótko m ówiąc świat zacz ął dostrzega ć, że sportow iec b ędąc obarczon y oczekiwaniami może też m y też mie ć wielkie problem y pozostaną pa ństwo z nam i prz y n iedzieli o sporc ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA