REKLAMA

Geopolityka a sport. Mecz Polska-Izrael stał pod znakiem zapytania, ale nie z powodów sportowych

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-17 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn TOK FM zaprasz a Przemysław Iwańczyk pon iesie państwo co n iedziela dziś 17 listopad a min ęła jedenasta 5 wydawcą tego programu jest Bartłomiej Pograniczny jego realizatorem Szymon Boruta co dzi ś w programie nie nasz e stałe cykl e m. in. podróże ma łe duże dzi ś roczna podróż po ra z m u ma łżeństwo Anna Rynkowska ponadto do łek ora z Jarosław Podolak opowiedz ą nam swo im wyzwan iu b ędziemy także m ówić o ty m jak rozwijaj ą si ę skoki narciarskie, al Rozwiń » e n ie wydan iu zawodowy m tylk o takim amatorskim cz y należy traktowa ć jak o dyscypl ina sportu, która stan ie się przynajmniej ta m, gdzie s ą skocznie, cho ć troch ę masową niedzielny obiad to Andrzej Polan będzie dzi ś moim państwa go ściem auto r ksi ążek kulinarnych ja k z dzieckiem dziś powiemy o ty m jak wygl ąda edukacj a w Finlandii dzi ś tak że w związku z e światowym dn iem pami ęci o of iarach wypadków drogowyc h m ówić będziemy o ty m z Anną Zielińską z Instytutu transportu drogoweg o cudowne lat a dz isiaj Paweł Staszek zespołu popad a b ędzie mo im państwa go ściem po godz inie czternaste j Edyta Karpeta doktor z kliniki ch irurgii ogólnej transplantacyjne j szpitala kl inicznego Dzieciątka Jezus pow ie nam, jak a jest nasz a świadomość w spraw ie transplantologii to wszystk o wok ół ksi ążki części zam ienne po godzinie 1440 sztuka życia Hanna Zielińska po 1520 strefa szef a po szesnaste j u TOKtora ju ż za ile pierwszy mój go ść będzie n im Stefan Szczepłek dz iennikarz Dziennika Rzeczpospolita na dzień dobry kłaniam si ę Stefan Szczepłek jest ju ż z nam i wcale n ie b ędziemy m ówić o wymiarze sportowy m wczorajszego mecz u pi łkarskiej reprezentacj i Polski w Jerozolimie z Izraelem, ale dl a porządku pow iedzmy Polacy wygrali spotkanie rady jednak już wcześniej, zapewniaj ąc sob ie awan s na mistrzostwa Europy w roku 2020 chciałbym, żeby si ę po m ówili o te j drug iej stronie wypraw y Polski d o do Izraela do przesycon e by ła ta podr óż niepokoj ącymi informacjami dotycz ącymi po p ierwsze, podejrzewany m podejrzewan o akcj ą palesty ńskiego islamskiego d żihadu, by zak łócić mec z Izrael Polska by ły te ż inne informacje, kt óre mogły świadczyć o tym, że nasza reprezentacja nie b ędzie mogła czuć bezp iecznie sa m Polski związek piłki no żnej te ż rozpatrywa ł możliwość, by nawe t w ogóle nie jechać mając zapewn iony awan s n iewiele Polska ryzykowa ła argument y by ły p o polskiej stronie ostatecznie mecz się odbył, cho ć n ie be z incydentu najlep iej strze żonym pa ństwie świata najlepszy m wywiadem i zdaj e si ę 1 z najlepszyc h armii okazało si ę, że mo że intruz wtargnąć na bo isko i stanowi ć zagrożenie dl a piłkarza, a tak ą sytuacj ą mieli śmy do czyn ienia pod kon iec spotkan ia mia ły obawy otoczy się n ic nie stan ie kiedy, kiedy widzia łem teg o intruza na bo isku nie mia łem mow a w znak mo im zdan iem tak wrażenie pytasz czy mia ł obawy, więc n ie mia ła, bo chodz i o wrażenie tylko złączy nie w iem k im by ł te n ten napastn ik tak t o nale ży powiedzieć, al e uzna ł, że t o jest kolejny k ibic, kt óry chc e chc e zaistnieć n ie w iem czy wielbiciele Roberta Lewandowskiego, bo najpierw ruszy ł w jego kierunku cz y rzeczy po prostu chcia ł si ę tylko pokaza ć jak dobrz e, że teg o typ u sytuacje zdarzaj ą si ę na bo iskach ostatn io nawet dosz ło do czego ś tak iego finału ligi mistrz ów w Madrycie mi ędzy Liverpoolem, a Tottenhamem, bo pami ętajmy, że czasam i byw a tak, i ż za tak im za takim wtargnięcie na bo isko kryj ą się pieniądze na co ś tam prz y okazj i reklamuje pokazuje si ę na koszulce ty m raze m do tego n ie dosz ło, ale nie n ie w iem nawe t powtarzam k im był ten te n te n k ibic Polakiem Izraelczyk jem cz y ktokolw iek innym nie jes t ju ż pol icja podała, że n ie poda ła al e, ale n ie mia ło charakteru o d razu widać by ło przynajmniej m ówi o wra żeniu, że to mia ło charakter u pol itycznego an i krym inalnego skoro ju ż mówimy o zacz ąłem m ówić o tym wszystk im w kategor iach zagro żeń nie t o racze j tak a typow a akcja ciekawe jest to, że kiedy 3, gdyby Lewandowski grał o d pierwszej m inuty t o nastąpiłoby t o w pierwszych m inutach w łaśnie czy leczenia jak naturalna obawa nie miał obaw, ale naturaln ą bazę widziałem z kolei w oczac h sędziego, który wah a si ę gospodarn ie dokończyć czy jednak no bo ja muszę nie dz iwi w tej sytuacj i tak naprawdę ja sob ie siedzia łem przed telewizorem by łem spokojn y, ale wcale m u si ę dz ieje chcia ł, żebyśmy mówili w łaśnie w ślad za ty m przykładem, ale te ż tym i informacjami kt órymi obudowan a by ła w ice reprezentacj i Polski cz y zaczynamy powoli żyć w świecie, w którym imprezy sportow e b ędą wykorzystywan e prze z siły polityczne jes t tera z prze z tych, kt órzy chc ą udowodnić światu, że stanowi ą dla dlateg o świata zagro żenie do tego, b y było przerywać w łaśnie, b y destabilizowa ć ten porz ądek sportow y, kt óry w my śl tych takich fundamentalnyc h zasad powinien by ć nienaruszalny bo kiedy by ły igrzyska to to na świecie panował pok ój odwołam się nawet do tyc h do tych fundamentalnych w roku olimpijskim t o nawe t nazwa ł mam nadziej ę, że n ie rzec że, że nie b ędzie tak ich realnych zagro żeń czy zagrożenia by ć mo że b ędą one będą gdzie ś ta m jakim ś wczesny m etap ie l ikwidowane bo kiedy popatrzym y n a na historię sportu t o tak naprawd ę nie znacz y du żo w ostatn ich latac h tak ich przypadk ów jakiś bardz o bardzo tak ich spektakularnyc h akcj i, które stanowiłyby zagro żenie mamy tylko, że nie tylk o, że mówię tylk o musimy tutaj rozr óżnić, jak iego typ u zagrożenia, jakimi pań z jakim typem zagro żeń mam y do czynienia mo im zdaniem najbardz iej n iebezpieczne są po prost u typow e zagrożenia terrorystyczn e gdzieś ta m w tl e ta pol ityka jes t, al e al e nie ostatn i tak i taki przypadek Paryż Paryż mec z Francji z Niemcami chodzi n ie wydarzy ło się już parę lat temu, al e pote m mieliśmy maraton Boston t o rzeczywi ście i dobrz e przypomnieć te n Paryż, bo uciec jednak dawn o obchodziliśmy rocznicę 13 ważne, że 1 poważna rzecz istotna, że te n Paryż i ta d e France to by ł 1 z bardz o n iewielu przypadk ów wydarzeń bardz o n iebezpiecznych, do których dosz ło na samy m stad ionie zwykle t o odbyw a poz a stadionami jednak te służby igrzyska olimpijskie w bonac h igrzysk ol impijskich w Atlancie tak tak i t o s ą takie typow e przyk łady mówi maraton u w Bostonie n o i prz y okazj i mistrzostw Europy we Francji 2016 też dosz ło do do teg o rodzaju ataków no zreszt ą skutk iem śmiertelnym w k ilku przypadkac h natom iast nie ja sob ie przem ieni przypom inam tak iej sytuacj i on być może były ale, ale chyb a n ie na tyl e istotne, żeby w łaśnie zapamiętać, żeby między m iastem takim, który przedmecze m z Izraelem, że obawiamy się czy w ogóle mamy ta m jecha ć, ponieważ coś na m groz i nam sportowco m na m k ibicom dz iennikarzom nie przypomniał, że czego ś takiego zwykle to si ę gdzieś tam 1 czy pami ęta, ale nie było tak ich tak ich tak iej h istorii chyb a natomiast natom iast by ło c o innego zawsz e te n sport polityka jes t po łączony, bo byw a dobrą aren ą do pokazan ia swo ich swoich pogl ądów lub zademonstrowan ia w ogóle czegokolw iek, a czasami trzeb a na to nie ma po prost u po ludzk u wp ływu i k iedy teraz akura t obchodz imy w październiku 12 październik a obchodzili śmy setn ą rocznicę powstan ia polskiego komitetu olimpijskiego powstawa ł pod nazw ą Polski komitet udzia łu Polski w igrzyskach ol impijskich, dlatego że m ówię t o 900 dziewiętnasty w 1920 mieli mieliśmy igrzyska w Antwerpii, w kt órych Polacy m ieli wystartowa ć, al e czy pierwszy ra z po odzyskan iu niepodleg łości, al e n ie wystartowali, dlateg o że w Polsce w tym samy m czas ie, kiedy tam zaczyna ł się igrzyska w Antwerpii w Polsce mieli śmy coś c o nazwano cude m na d Wisłą dokładnie w ty m samy m czasie 15 sierpnia by ło rozpocz ęcie igrzysk w Antwerpii i po bie żni stad ionu przed samotn y chorąży z biało-czerwon ą flag ą sportowców n ie by ło sportowc y poszl i na front be z żadnej przesady i to by ło jakieś takie o d tego zacz ęła si ę h istoria polskiego sport u w niepodleg łej Polsce od tego cz y toteż teg o rodzaj u w przypadk u natom iast pote m tu ż zreszt ą różnie bywa ło, bo jechaliśmy na igrzyska do Berlina 3006 . rok u do Niemiec, kt órych rz ądził Hitler i jako ś tam no właśnie komuś g łowy nie spadł pa n temu 1 rzecz ani ta m spot an i w Moskwie 1500 osiemdziesiątym rok u spadł an i w Soczi podcza s igrzysk zimowych, dlateg o że pewna pewna zasad a, ale o tym, mus ieliby si ę ju ż specjaliści innego rodzaj u wypowiedzieć na te n temat ten ta m, gdz ie mam y do czyn ienia z rz ądami dyktatur ą ta m spokój i te n dyktato r zrob i wszystk o, żeby na jeg o terenie udowodni ć, że o n ty m wszystkim panuje cz y wobe c teg o id ąc za tym ile szum u by ło wok ół wizyty Polaków w Izraelu kolejne imprezy organ izacja ich n ie b ędzie pow ierzono właśnie w kraju krajom, kt óre to przynajmn iej pozornie s ą w stan ie zapewnić zapewni ć te n porz ądek bezpiecze ństwo n ie byłbym tak i per jedna k wydają si ę, że kiedy w przypadku igrzysk ol impijskich o wyborz e organ izatora tryb międzynarodowy kom itet olimpijski w przypadk u mistrza świata w pi łce no żnej FIFA jedna k tam się b ierze pod uwagę n ie tylk o sprawy bezpiecze ństwa, a może n ie w pierwszej kolejności ja podejrzewam, że ta m się tam wszystk im liczą si ę pieni ądze i t o smutn e mam y tera z tak że jest 1 z drugim ma n iewielki zwi ązek, al e teraz też mam y do czynienia z tak ą sytuacją, która jeszcz e n ie zosta ła rozstrzygni ęta m ianowicie fina ł przyszłorocznej ligi mistrzów ma się odby ć w Stambule i w związku z tym co się dz ieje w Turcji cz y w og óle w związku z tym si ę Turcja zachowuje wobe c Syrii nada l USA już si ę zastanawia cz y nie przenie ść teg o finału jakie ś inne miejsca i to by łoby to, o czy m mówisz, że jednak no chwileczkę n ie czujem y si ę bezp iecznie komfortowo to ta m nie gramy, ale nie ma kto się skończy swoją drog ą, bo to jes t jaki ś tak i test dl a dl a UEFA w ty m wypadk u może do tego c o do teg o czas u sytuacj a się unormuje mo że będzie wszystk o w porz ądku mo żna b ędzie żadnych zagro żeń, ale dzisiaj n ie mo żna teg o wykluczyć decyzj ę trzeb a podj ąć szybk o jestem ciekawy cz y tuta j będą decydowa ły względy bezpiecze ństwa cz y w łaśnie finansowe może jes t tak że wi ęcej informacji na tema t teg o, że któreś areną nie mo że czuć bezp iecznie ty m przekonan ie graniczące z pewnością, że na pewno ta m się n ic n ie wydarz y Noto mamy du żo takich krajów na świecie nawe t trudn o by ło wypowiedzieć wymienić jak ie, bo wydawa łoby się, że w stanach Zjednoczonych do nic n ie mo że si ę wydarzyć niebezpiecznego się wydarzy ło w Atlancie w łaśnie m ówi chociażby n ie my ślę, że jest n iewiele pa ństw na świecie, w kt órych mogli śmy ca łkowicie wykluczyć teg o czy teg o typu sytuacji ty m prosz ę jeszcze 1 kwestię niewiele czas u ale, ale my ślę, że wart o mistrzostwa Europy, do kt órych trwaj ą w łaśnie kwalifikacj ę Polacy tam zagrają odbędą si ę w k ilku krajach i pytan ie cz y tak a formu ła s łuży temu, b y ci, kt órzy chcą porządek zak łóca działali w iele sprawn ie niż w sytuacj i kiedy, kiedy turn iej rozgrywany byłby w 1 państwie z przeszkolonym i s łużbami, kt óre gotowe by łyby w rozpoznaniu w dzia łaniu wszystk o no myślę, że n ie służy myślę, że jes t to ryzyka na pewn o większa ni ż by łoby gdyby, gdyb y turniej odbywał si ę w 1 kraju, gdz ie jedna k by łyby wyspecjal izowane służby znający dobrze specyf ika teg o teren u wszystkie zagro żenia i t d . tak dane natom iast w tyc h na tych 12 stadionach to ju ż w 12 różnych miejscach no to mają za t o b ędzie problem i ktoś wezwał na g łowę służby chyba poszczeg ólnych krajów UE alb o b ędzie trzyma ła na tym Rank ręce UEFA nie ma tak ich swo ich wyspecjal izowanych służb przecie ż mus i polegać na n a na ty m c o zaproponuj ą organizatorzy, m imo że zaw łaszcza stadiony, czyniąc znalez ienia przestrzeni eksterytor ialny tak absolutn ie ta k tak naprawdę tak by ło w przypadk u Polski 2012 roku żona t o zapowiedział wprost, by się na m nie wtr ącać w t o co my tu rob imy, bo wyda ć tylko scena, a m y mam y artyst ów tak że tutaj gospodarz e maj ą niewiele dopowiedzenia elementem, kt óry w 2012 było otwarcie m istrzostw graliśmy p ierwszy mecz z Grecją tak to tak na wszelk i wypadek ta m na tyc h chodn ikach pod pod dachem Stali strzelc y wyborowi i nie ma się dziwi ć w Polsce bardzo bezp iecznym kraju dzi ękuję bardz o za rozmow ę Stefan Szczepłek Rzeczpospolita był mo im pa ństwa goszcz ą z małym zastrzeżeniem z pewnością b ędzie moim gościem audycji przy n iedzieli w sporc ie o godzinie 17, gdyż porozmaw iamy tylk o wyłącznie sportowyc h aspektac h wczorajszego wydarzenia w Jerozolimie dzi ękuję bardz o dzi ękuję pa ństwu zaproszone informacji Radia TOK FM, ponieważ dru żynowej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Dostęp Premium z 30% zniżką od serca. Pokochaj pakiet "Aplikacja i WWW". Słuchaj gdzie chcesz i jak chcesz.

KUP TERAZ 30% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!