REKLAMA

Czy skoki narciarskie mogą stać się sportem masowym?

Rusz się, na zdrowie
Data emisji:
2019-11-17 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1141 czas na audycje r óżnie na zdrowie sk łania si ę pa ństwo ponownie tak poczyn a sob ie takie zastrze żenie połączymy si ę z naszym gościom, że przekora t o moje drugie imię dlateg o dziś mówić b ędziemy w skokac h narc iarskich komb inacji norweskiej program rusz y na zdrow ie, czyl i za łożenia traktuj ącym o sporc ie masowy m Mariusz Chrapek trene r skok ów jest z nami w zespole szk ół mistrzostwa sportowego w Zakopanem dzień dobr y panie Mariuszu w dzie ń dobr Rozwiń » y w itam planowana najpierw spr óbuje pa n lekko zdenerwować, al e właściwie już pa n denerwował si ę pewn ie n ieraz nie 2 zapewne s łyszał pan przytyki, k iedy nasi skoczkow ie robią t o permanentn ie odnosz ą kolejne sukces y, że to dyscypl ina, w którą baw i się ledw ie kilka kraj ów na świecie c o za w ielkie m istrzostwo skoczyć z e skoczn i ta k tak dalek o panteon u tym myślę, że ona nie nale ży przyjmować myślę, że w Polsce jes t ogromna rzesza fan ów skok ów narciarskich jest to dyscypl ina bardz o trudn a skompl ikowana techn icznie, na którą sk łada się w iele czynnik ów nawet t o kilkanaście czynnik ów n a na je j rezultaty moje j jak wida ć o d la t dwutysięcznych pan Adam Małysz poci ągnął rzesz e kibiców p óźniej bankam i powitała nasz a drużyna wi ęc, wi ęc ludz ie kibicuj ą przychodz ą oglądają za ś b ędą głosy pozytywne wasz e głosy negatywne i myślę, że w te j kwest ii nie ma sensu rozwa żać wyn iki poz iom sportow y pokazuje nasze miejsce na świecie, który bardz o bardz o wysok ie w sporc ie jest z regu ły tak, że m istrzostwo w danej dyscypl inie b ierze si ę z masowo ści mam y piramidę, gdzie je j spod u s ą ludz ie uprawiaj ący sport amatorsk o dziś traktuj ący jako spos ób na życie z teg o rodz i si ę nieprawdopodobn ą pasją niektórych z n ich b ądź też ich dzieci spo śród tych, dla kt órych sport dane sta ł si ę pasj ą łatwo wy łuskać tych, kt órzy maj ą naturaln e predyspozycj e do danej dyscypliny i tak mamy cora z węższe grono przesianą prze z gen cora z gęstsze s ito aż wreszc ie uzyskujem y k ilku kilkoro m istrzu albo kandydat ów na Mistrzów, których szkol i si ę ju ż specjalistyczna jest w skokach narc iarskich mam wra żenie, że tuta j nie ma nadpoda ży chętnych tylk o racze j to wyszuka ć i jak to jak t o w istocie wygląda t o dl a tak je śli chodzi w iadomo skoki narc iarskie jes t dyscypl ina sport u, gdzie decyduj ą troszkę tu obiekty region, w kt órym s ą skocznie usytuowane i jednak można powiedzie ć, że ta m łodzież skupia si ę tuta j w tyc h okręgach, gdzie t e ob iekty s ą natomiast mamy o d k ilkunastu la t w Polsce progra m szukam y następców mistrza Lotos Cup, kt órego wy łaniamy czy wyłaniają si ę inaczej można powiedzie ć prac ą trenersk ą i młodzież, kt óra docelowo prze z to k ilka la t w tym programie uczestn iczy później ta młodzież dołącza do tyc h grup szkolen iowych kw iat polskiej i tam, bo osi ągają swoj e rezultat y s ą obecn e następcami naszyc h obecnyc h czo łowych zawodników dobrz e t o zapewne bardzo liczy jes t ktoś, kto cz y jest kto ś spoz a reg ionu polskich gór, kt o przedstawi progra m dosta ł si ę do szko ły m istrzostwa sportowego n ie wiem kto ś z Warmii Mazur z zachodn iopomorskiego Podlasie lu b zwoln ienie to zakład określa czas jest jes t t o by to jedna k l imitowane tą specjalizacją tyc h obiektów n ie usytuowaniem 8 innych dyscypl in narc iarstwo pow iedzmy b iegu lub alpejsk ie t o obsza r szerok iej w Polsce dostęp również szerokie natomiast tutaj jes t jedna k specjal izacja w ąska ale, al e jak można oglądać przez przez pryzma t wynik ów ostatn ich k ilkunastu lat l iczymy si ę stąd z e światowej i z teg o możemy by ć uwa żam bardz o niezadowoleni n o przed cz y kryter ium tak im podstawowy m selekcji kandydat ów na skoczków narc iarskich bądź te ż na skocznie narc iarskie są przed e wszystkim warunk i f izyczne i t e predyspozycje genetyczn e, bo t o dużo mówić kto ś grubo kości, kto ma tendencj ę do do nadwagi to chyb a skoczk iem raczej n ie będzie tak, ale ca ły proces powiedzmy musi si ę zacz ąć dość wcze śnie po etapie powiedzie ć po cz ęści naturalne j selekcj i po części właśnie te npa n redakto r powiedział t e cele genetyczne j tak dale j tak dalej n o t o wiadomo czy zawodnicy sami rezygnują bądź b ądź Bączek ju ż tak budował anatom iczne n ie pozwala od miasta procese m zaczyn a troszk ę w teatrze ósmego rok u życia są powiedzmy też szczeg ółowe etap y treningu kluboweg o, gdzie ta m się rozw ija umiej ętności ocenia si ę teg o zawodnika później następny eta p szko ła sportowa, gdz ie oni już ozna k, b y swoj e badania przechodzą powiedzą te n eta p podstawowy t o średnio o średnio zaawansowany ido teg o wyniku wi ęcej i tuta j jeste m protez, kiedy c i zawodn icy zaczn ę się okre s wzrostu rozwijają się tuta j też r óżne zm iany zachodzą, ale to jes t tak bardz o szczegółowy eta p tutaj my ślenia mo żemy teraz rozmawiać tera z natom iast na pewno na pewno te wszystkie czynniki, kt óre jes t wiele decyduj ącym, żeby zostać decydował o wysok iej klasy skocznie narciarskie t o bardzo z łożony proce s, o ile pa ństwo sporcie procen t stanowi talen t ile ile praca no b o ja rozumiem, że skoki narciarskie t o te ż spor t oparty na mocy prawda t o jes t tak a predyspozycj a osobnicza, które natur a, kt órą można poprawić, ale n ie d a si ę zupe łnie wypracować oznaczenia myślę, że to jednak w ka żdym sporcie no i talen t talentem, ale ci ężka prac a prze łamywanie s łabości na pewn o wybija się na swoj e wyżyny tutaj n ie mo żna tak mówić w tym sporcie ta k w ty m sporcie tak ka żdy sport rz ądzi si ę pow iedzie swo imi prawami c o im tajnikami, ale og ólnie rzucić wszystko 1 Porta sportoweg o jes t na pewno ci ężka prac a, ale na pewno du żo dużo tuta j decyduj e, ale czasem zdarzy też tak, że jeste śmy troszk ę mniej utalentowana ciężką prac ą dochodz i do wysokich wyników sportowyc h tak że tutaj 1 generalizować, że w tym sporcie tak w ty m tak ogólnie można powiedzieć w każdym sporc ie liczą się ciężka praca i talent, a dodatkowo inne czynn iki jak szczęście odpowiednie m iejsce odpow iedni czas dobra dyspozycj a tutaj te ż warunkuj e to doskona łe wyn iki z a dobre wyn iki jak istotn ą i predyspozycj e jes t ta psycholog iczna dyscyplinie sport u, jaką s ą skoki narc iarskie, bo rozumiem, że w te j do tego prze łamywania opor u przed i też strach u, toteż dochodzi nie każdy chyba ma k u tem u warunk i oczywi ście tutaj zgadzam z pane m dyrektorem na pewno w ka żdym poje ździe bar iera psychiczna jak m ówił w głowie mus i by ć prze łamana w ty m momencie cora z częściej zawodnicy o d k ilku la t nawe t pracuj ą z psycholog iem sportowym wskaza ć mo żna dyscyplinie n o na pewno, jeżeli wszyscy si ę dobrze pouk łada swojej głowie t o jes t na pewn o owacj i osiągnąć wynik często właśnie, m ówi że ktoś m a tzw. gorączkę prze z, a to, że startowe z tym sob ie n ie potraf i poradzi ć i dlatego np. pan mówi przeznaczen i do 8 osób rezultaty na wychowanie nie posz ło co ś zawiod ło najcz ęściej najczęściej zawodz i w łaśnie g łowa wi ększości sport u i tuta j właśnie prac a z psycholog iem i wizualizacji układam sob ie teg o radzen ie sobie z e strese m emocjam i t o na pewno na pewn o tutaj ma kluczow e znaczenie, a to skoków narc iarskich tak na pewno zwrócę si ę tutaj głowa jes t bardz o wa żnym elemente m osi ągania sukcesów w ogóle pomys ł nawet dla tyc h większych ob iektach oddawania skoków no i że ktoś nie ma predyspozycji psych icznych psychiczny powiedział psycholog icznych do teg o, żeby i ść zaczyna wyskoczy ć, chocia ż mo że spe łniać wszystk ie kryteria nic Super Super zdolności motoryczn e cechy motoryczne niestety głowa tuta j w iecznie, a bardzo bardz o często chciał, żeby si ę poruszyli tras y kwest ie kob iety dz iewczynek w skokac h narc iarskich, bo to taki trend, który n o jes t cora z wyraźniejsze dop iero w ostatn ich latac h jak w iele ch ętnych jes t choćby pa ństwa szkole, żeby uprawiać te n spor t my ślą o p łci żeńskiej tak jest p ies jes t tak powiedzmy od k ilku lat jes t tak a tendencj a wzrostow a na pewn o w por ównaniu z chłopcami ch łopakami z mężczyznami n o tuta j jest dla pewnej struktury 300 lat mn iej chętnych al e n iemniej jednak jes t k ilka naście dn i prze d w Polsce k ilka, a u nas w szkole które, która rozb iera t o m łode zawodniczki n o i pow iedzmy, że teraz rozwijaj ą się w tym k ierunku teraz skacze w uroczysto ściach 607080 metrowych n o i zobaczymy to jest jakby nale ży spraw a jes t rozwojowa, ale m iejmy nadzieję, że wszystko p ójdzie do k ierunku za jaki ś do 245 lat, a proszę by ć co młodych ludzi pch a do tego sportu t o jes t Niewiem tradycja rodzinna to, że t o jest by ć mo że jedyn a sekcja w okol icy, do kt órej można dołączyć cz y też idole za kt órymi idzie m łodzież do m łodzi ludzie no myślę, że na pewn o to p ierwsze c o pan powiedział idole z drugiej strony st ąd czase m tradycje rodz inne też miejscowo ść, w kt órej dany zawodnik ucze ń mieszka na pewno napędzać pa n zespół sprzedał w odpow iedzi na to r na pewn o idole, kt órzy są to wiedzą z telewizji co te ż du żo dużo motywuje tylk o dzietno ści dzieci do upraw iania teg o konkretneg o sportu natomiast tak jak powiedział wcześniej też dan y region, gdzie te mo żliwości są no w iadomo jak pan redakto r mówił wcze śniej dziś m a na Pomorzu Warmii Mazurach nie ma tych ob iektowi i ta m można tylko pow iedz im kibicowa ć, bo to jes t bardzo problematyczne rzadk o czysto 400 w tym temac ie podobnyc h sprawac h kog o zapraszacie na swojej pierwszej ligi macie n ie w iem dn i talent u np. gdzie mog ą się zgłosić ch ętni te ż mog ą w ka żdej chwili zatelefonowa ć do pan a poszukać kontaktu w szkol e m istrzostwa sportowego t o znacz y tak etapem pierwszy, kt óry jest, który jest, jakb y w og óle pocz ątku t o tą ocen i g łowę są klub y agon ii zawodnik mus i by ć zrzeszonych w klub ie, żeby m óc i oczywi ście trenowan y po d pod ok iem wykwalifikowanego trenera ze wzgl ędu na specyfikę tego sportu, kt óra jest w iadomo, jak a i trudn a skompl ikowana natom iast tutaj pierwszym etapem jest zap isanie si ę do klubu klub u jes t kilkana ście w Polsce właśnie w zale żności o d real izacji, a m y tam jeszcze pracown icze stawia się drugie poza tym taki dzie ń wcze śniej wykwal ifikowanego trener a po osi ągnięciu 234 lat p ierwszego szkolen ia zawodni dale j decyduj e si ę na rozwój swojej kariery ma ku temu predyspozycje n o t o wted y składa papiery były dl a niego szk ół sportowyc h w Polsce nie tylk o do 1 do wszystk ich zasa d dyscypliny nowi lu b później b ędą zaglądać to n ie jest na podstawie kwal ifikacji przyjmowanymi rozwijamy ocen a jeg o talentem nast ępującego stanu powołania si ę do prac y polskich czy dobrze us łyszałem, że takich klub ów jes t kilkana ście w Polsce not a jest jes t w skokach narc iarskich mo że kilkana ście t o ta m powiedzmy pastę, bo t o tylko 1214 klubów jes t w sum ie w Polsce tuta j w Zakopanem Prus Śląsk i okręt si ą obecn ie wiek na związki tam jest powy żej 671210568 dokładnie wyliczyć, al e wstępować n ie jestem przynale żne do żadnego klub u, wi ęc około 1214 klubów powinno też zbiera ć, a czy wzorem innych dyscyplin sport u powstaj ą komercyjn e przedsięwzięcia szko ły szkol ące m łodzież dzieciaki tak jak ma t o miejsce nie w piłce no żnej wiem, że tną por ównywalność porównanie tyc h sport ów jest jedno tu r óżne, ale ludz ie jednak tendencję da si ę zauwa żyć cora z częściej ludz ie prywatn i chcą otwierać inicjatywy zach ęcać do uprawiania sportu t o znaczy my ślę, że nie my ślę, że na ty m etapie tej ostatniej, jakb y nie przejęli się tak jak nad wyra z mocno pa n redakto r wcze śniej powiedzia ł w innych dyscypl inach takiego przykładu tak pi łka no żna, która mo żna mówić w Polsce jest nie te n spor t bardzo popularny m nowych stadion ów jest mnóstwo bo isk jest tuta j upraw ienie czy wyczynow o amatorsko tej dyscypl inie stanowi ą ju ż jaki ś tego problemu teraz tutaj w te j dyscyplinie, którą dziś mam y w skokach narc iarskich głównie komb inacji norwesk iej to tutaj n iestety to klu b jes t tak po kilkanaście klub ów w te j Polsce na jej tuta j racze j nie ust ępują zanegowa ć tuta j bardziej kluby sob ie radzą różnych na środku sto i też nie będę wypowiadał na te n tema t, bo my, bo nie ma takiej głębokiej w iedzy jak klub y s ą f inansowane dok ładnie natomiast n ie radz ą sobie ze sprz ętem przy pomoc y pewn ie różnych stowarzysze ń tak dalej wdra żają to m łodzież do teg o sportu można og ólnie powiedzie ć dzi ękuję panu bardz o z a za te rozmow y za t o za to za t o spotkan ie przez telefon i zach ęcanie do tego, by uprawia ć skok i narciarskie by ć może zg łosi się cora z więcej m łodych ludz i, by be z rozpocz ąć po przepi ękną przygotowan e na pewno jest, więc własność jes t du żo testowa ł Złotowska następną następców mistrza te ż to du żo tyc h zawodników, jakby wyłonił, ale m iejmy nadzieję, że jes t jeszcze jest tyc h sukcesac h naszyc h zawodnik ów będą będą następni mistrzowie już już dziś ju ż pow iedzmy już zaczyn a już ten jest wyłonią za kilka la t dziękuję panu bardz o dziękuję bardzo ma już klap y mo im państwa goszcz ą teraz informacje Radia TOK FM po informacjach o godzinie dwunastej pan i Magdalena Ruszkowska Cieślak b ędzie moim i pa ństwa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RUSZ SIĘ, NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA