REKLAMA

Mieszkania dla wszystkich? Habitat Poland zbiera podpisy pod europejską inicjatywą Housing for All

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-17 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:52 min.
Udostępnij:

Magdalena Ruszkowska-Cieślak – prezes Fundacji Habitat for Humanity Poland – wskazuje, że Polska zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o dostępność lokali na 1000 mieszkańców. Pojawia się też luka czynszowa, czyli sytuacja, w której ludzie nie kwalifikują się na otrzymanie mieszkania socjalnego, ale zarabiają zbyt mało, by stać ich było na rynkowy wynajem. Rozwiń »

Fundacja bierze udział w zbieraniu podpisów pod europejską inicjatywą Housing for All. Jeśli w całej Unii Europejskiej uda się zebrać milion podpisów, sprawą będzie musiała zająć się Komisja Europejska. By się udało, w Polsce trzeba zebrać 40 tysięcy podpisów. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwunasta 6 to jest niedzielny magazyn Radia TOK FM k łania się pa ństwo ponown ie Przemysław Iwańczyk w naszy m studiu pani Magdalena Ruszkowska Cieśla dzień dobry dzień dobr y dzi ękuję za zaproszen ie preze s prezes fundacj i Habitat fo r Humanity Poland jest z nam i mieszkania dla wszystk ich Habitat Polsce zb iera podp isy pod Europejską inicjatywą host ing w rol ę wyja śnijmy na czy m ta inicjatywa poleg a, dlaczego usi łuje si ę pa ństwo zebrać 1 000 000 podpisów kog Rozwiń » o chcecie dzi ęki ty m podp isem zobligowa ć do dzia łań wreszc ie czy im imieniu wyst ępuje cz y dzień dobry dzi ękuję za zaproszen ie chcia łabym w imieniu fundacji powiedzie ć, że t o jes t inicjatywa og ólnoeuropejska, do której do łączył Habitat w obl iczu ew identnie narastaj ącego kryzys u m ieszkaniowego w Europie k łopoty z m ieszkaniem z kosztami utrzyman ia m ieszkania mają nie tylk o Polacy, al e po 2008 roku, czyl i po kryzysie m ieszkaniowym ty m nieruchomo ściowym ma wi ększość Europejczyków koszty utrzymania koszt y utrzymania mieszkania t e zwi ązane z najme m oraz kosztam i miesięcznymi przekraczaj ą w niekt órych krajac h 60 % dochod u gospodarstwa domoweg o w niektórych m iejscach 70 % t o s ą rzecz y, na kt óre pow inny pow inni reagowa ć decydenci politycy PiS proporc e przeproszą skoro już odwołaliśmy si ę d o do tyc h odsete k to jako proporcj a jes t najlepsza no c najbardz iej optymaln a jest ta gran ica k iedy, k iedy powinni śmy czuć niepok ój, że wydajem y, jaki procen t naszych przychodów uwa ża się, że taki bezpieczny poziom, od którego nie zapal a si ę czerwona lampka alarmowa t o jest mn iej więcej 30 % już taka g órna gran ica, kt órą gospodarstw o domow e powinno przeznacza ć n a rzecz y na wydatk i związane z m ieszkaniem jes t cz ęsto jest ewentualnie naje m jes t kredy t, tak wi ęc tutaj ew identnie we wszystk ich we wszystk ich krajac h rośnie ten to t e te n koszt m ieszkania, a c o gorsz a odnotowuj e si ę wyraźne 50 % spade k inwestycji m ieszkania przystępne cenowo pomógł n ie m ówimy o wszystkich mieszka ń tylko takie, kt óre są dostępne c o cenow o, czyli g łównie chodz i o budown ictwo społeczne i za pomocą teg o te j inicjatywy House fo r All w ca łej Unii Europejskiej mo żna uruchomi ć to co jes t nazywane europejsk im narzędziem demokracji Obywatelskiej, czyl i tak ą inicjatywę, że je żeli przekaz prze z przedstaw imy komisji Europejskiej 1 000 000 podpisów zebranyc h w ca łej Unii Europejskiej t o pom imo teg o, że mieszkalnictwo samo n ie le ży w kompetencji bezpo średniej komisji Europejskiej t o komisja będzie musia ł si ę tym zająć b ędzie musia ł si ę wypowiedzieć mamy tuta j szereg postulat ów, kt óre chcieliby śmy przed razem z t ą mocą 1 000 000 podpisów przedstawi ć komisji Europejskiej to są tak ie postulat y, kt óre mówią o przed e wszystk im o zwi ększeniu ilo ści dost ępnych cenowo mieszka ń w Europie, czyl i n p . zwr ócenie uwag i, że koszty obecn ie mieszkań s ą zby t drog ie zam ieszkiwanie w Europie rob i się po prost u bardz o kosztowne jest to ci ężar dl a gospodars tw domowych cz ęsto nie do udźwignięcia t o skutkuj e m. in. przeludn ieniem przeludn ienie w Polsce i tak jes t bardz o du ży, dlatego że w ogóle brakuj e f izycznie brakuj e mieszka ń i Polacy mieszkaj ą 40 % Polaków m ieszka w przeludn ienia, czyl i powyżej 2 osób na izbę mieszkalną, a w Europie n iestety ten spos ób dwupokojowe mieszkanie dl a czteroosobowej rodziny t o standard tak no t o jest jeszcz e co ś co uznaj e si ę do, że jeszcze nic n ie jest przeludnienia tak na t o jest powy żej żyje 40 % Polaków prosz ę prosz ę przemnożyć 40 % raz y 38  000 000 będziemy wiedzieli ile os ób m ieszka w takich warunkac h, kt óre ju ż absolutnie nie spe łniają tyc h kryteri ów i teraz i teraz chodz i o t o, żeby zmusi ć decydentów polityk ów o t o, aby mieszkań dostępnych cenow o, czyl i po budowanych non profit budowa ło si ę po prost u więcej i ale trzeba sob ie jaki ś instrument prawny, który akto r, kt óry mo że n ie samorządowców np. 2 poruszam si ę w obr ębie w obr ębie tak ich jednoste k zmusi ć do tego, b y budować właśnie bardz iej nie tyle zmusi ć zach ęcić bardz o ograniczające w te j chw ili powstawan ie noweg o zasobu komunalnego Europie jes t tzw. kryter ium konwergencj i z Maastricht, kt óre jes t stosowan e, ab y wykazać, że tward e dan e ekonom iczne w Polsce czy w og óle w krajac h europejsk ich jak pokazuj ą, jakb y kondycj ę gospodarki i t o kryter ium, m ówi że kra j, kt óry w kraju n ie może przekroczy ć def icyt instytucji rządowych samorządowych n ie mo że przekroczy ć 3 % PKB i tera z 1 z postulat ów w te j kampanii jes t t o, żeby wy łączyć wska źniki ekonom iczne dotycz ące budowy mieszka ń z teg o bardzo restrykcyjneg o Street kryter ium 3 % dlatego, że t o właśnie sprawia, że gm iny n ie podejmuj ą nowych bud ów n ie podejmuj e si ę trud u wytworzenia noweg o zasobu mieszkaniowego dlateg o, że t o spraw ia najczęściej, że wted y t o kryter ium 3 % jes t przekroczone też n ie jes t probleme m dla ewentualnyc h nowyc h inwestycji m ieszkaniowych wykonywanych real izowane przez gm iny to, że ju ż cora z mniej m iejsca m ówiąc wprost jes t w pos iadaniu samyc h m iast teren y te, kt óre nadają się pod pod zabudowę s ą w r ękach prywatnyc h to jes t jeszcze bardzo du żo m iejsc mieliśmy tera z na kongres ie polityki m iejskiej w Kielcach du żo dyskusji na te n temat, że jest jeszcz e oprócz tego, że si ę buduj e nowy zas ób można r ównież do go ścia zabudow ę w mieście można remontować zasób, który w te j chwili jest pustostanem i sto i pust y mo żna wreszc ie tak planować gospodark a przestrzenn a, ab y jedna k infrastruktura pozwala ła zabudowywać przyleg łe tereny, al e w sposób w spos ób taki, kt óry n ie n ie n ie rozlewa miast jeszcz e Brass z li ści pani pozwoli odwo łajmy się do wska źników, kt óre m iejsce w Europie zajmuj e Polska jeśli je śli chodz i o zasoby m ieszkaniowe dostępne dl a dl a ludz i o tak iej średniej p łacy, jak ą mam y u na s w kraju rozum ie, że to c o ten relatywizm nale ży jedna k zachować w tym wypadk u, tak więc n iestety Polska zajmuj e ostatnie m iejsce Europy, je żeli chodz i o dostępność lokal i na 1000 mieszkańców t o tak ie duże kryterium, kt óre m ówi po prostu l iczbie lokal i na 1000 mieszkańców natom iast n iestety w Polsce struktura dost ępności mieszka ń jes t dosyć dosy ć trudn a m ianowicie mam y tzw. zjaw isko wyst ępowania tzw. luki czynszowe j, czyl i osób, które z 1 strony swoimi dochodam i n ie kwalifikują si ę na składanie wn iosku o loka l komunalny to s ą te 2 najniższe Queen tyle znacz ą, bo rozumiem, że kryter ium finansowe dochodow e te ż jest istotne w pozyskiwaniu, bo w trybie staran ia o mieszkanie komunaln e jest prz y czym oczywiście dochod y s ą bardzo zr óżnicowane cen a metra kwadratowego w du żej metropolii będzie zupe łnie inna ni ż ma łym m iasteczku Santa im chodz i o t o, że jakb y 40 % polskiego społeczeństwa z 1 strony nie mo że z łożyć wn iosku o loka l komunaln y i też stan ąć w kolejc e wieloletni potem loka l z drugiej strony nie sta ć ich w łaśnie n a na zaku p m ieszkania na rynk u komercyjny m w swoje j miejscowo ści i to dotycz y 340 % 40 % Polaków tak mn iej wi ęcej, tak więc jes t t o proble m poważny m ieszkamy zbyt dalek o od m iejsca pracy ta k jak jes t konsekwencj a 1 jedno 1 i z teg o zjawiska, al e również przewożą cz y to n ie jes t mankament życia w metropoliach v ide Warszawa Warszawa pod ty m względem n o dużym wyzwan iem w iadomo natomiast c o zrobi ć z osobam i aktywnym i zawodowo, kt óre uczc iwie pracuj ą natom iast p łacą za wynaje m m ieszkania 5070 % swojego dochodu t o jest po prost u n iesprawiedliwe te osob y wyprowadzają si ę na Przedmieścia później godz inami doje żdżają do pracy wracają z prac y co ma wpływ oczyści życie rodz inne na na ich kondycj ę w og óle tak ą ekonomiczną, która pozwoli łaby zmieni ć swoj ą swoj ą sytuację mieszkaniow ą a jakby n ie było sytuacja mieszkaniowa to jest co ś tak iego dl a rodziny, które jes t n iezwykle istotne, bo t o, żeby funkcjonowa ć jeszcze myśleć o powiększeniu te j rodziny n o właśnie teraz pytan ie dotycz y teg o w jak i sposób kondycj a polskiego rynk u m ieszkaniowego dostępność mieszka ń dla Polaków m ówiąc ju ż zupe łnie wpros t przedkłada przek łada si ę n p . na NATO jak l iczne s ą polskie rodziny ma t o wpływ w idzi pani zwi ązek między n imi związek przede wszystk im w ty m, że bardzo du żo Polaków wyjechało zagranic ę właśnie, dlateg o że tuta j łatwiej było wynająć m ieszkanie w Londynie ni ż w Warszawie cz y wi ększym mieście pow iedzmy po i jakby proporcj a te ż wyda wydatk u zwi ązanego z wynajm u m ieszkania po prostu pozwal a, gdzie indziej godn ie żyć, a w Polsce właśnie s ą t o proporcj e n iedopuszczalne często i t o to oczywi ście ma wp ływ po drugie trzeb a zauwa żyć, że m łode osob y w Polsce jest tak ie badan ie, które m ówi, że między 2004. 3005. rokiem życia ponad 43 % Polaków m łodych Polaków mieszka z rodzicami i t o nie, dlatego że jak o spec z łożone zadanie powtórzyć te n odsetek 43 % do 3005 . ro k życia, czyl i w wieku produkcyjny m, jakby n ie by ło mieszka z rodzicami t o jest absolutn ie zwi ązane z ekonomią z tym, że po prostu n ie bardzo mają, gdz ie si ę wyprowadzić decyzj a o samodz ielnym zam ieszkiwania jest decyzją jes t takim skokiem z 1 strony Nana na głęboką wod ę czasami jak jes t grup a osób, które m igruje do innych m iast jako studenci tak, al e c i, którzy emigruj ą mieszkają z rodzicami prosz ę zwr ócić uwagę, że bardzo często tyc h, kt órzy nie wyprowadzaj ą si ę swoich rodzic ów m imo wieku + 30 mówi si ę zrobi ą t o wygodnictwa jes t sytuacji rynk u m ieszkaniowego tak również n ie mają alternatyw y właśnie, dlateg o że brakuj e dost ępnych cenow o mieszkań, do kt órych oni mogliby si ę bez szkod y na s na ekonom i swojeg o jednoosoboweg o gospodarstwa domoweg o wyprowadzi ć, kt o może do łączyć do tej inicjatywy w jak i spos ób mo żna podpisa ć i zobligowa ć komisj ę Europejską działania każdy ka żdy, kto ma wpraw ę Europie prawa wyborcz e mo że podpisa ć petycję można t o zrobi ć na 2 sposoby online wchodz ąc na w łaśnie stron ę House fo r All kropk ę EU tam jes t strona r ównież w j ęzyku polskim i taką inicjatyw ę wówczas mo żna poprzeć link do tej inicjatywy są te ż na nasze j stronie Habitat kropkę PL im mo żna r ównież podpisać papierowo, je żeli kto ś spotka na s będziemy bardz o w ielu m iejscach do marc a b ędziemy zbiera ć podp isy w formie pap ierowej dzi ękuję pan i bardz o za te rozmowy pan i Magdalena Ruszkowska Cieśla by ła mo im państwo goszcz ą dziękuję bardz o państwa zapraszam tera z na informacje TOK FM po nich n iedzielny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA