REKLAMA

Polana smaków. Tradycyjna polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu

Niedzielny obiad
Data emisji:
2019-11-17 12:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w n iedzielny ob iad 1221 Przemysław Iwańczyk k łaniam się pa ństwo chciałbym przywitać mojego go ścia Andrzeja polana w ita pa ństwa dzie ń dobr y rozentuzjazmowanyc h Radosław kuchn ia autor a książek kulinarnych dzi ś powiemy o o polanie polan ie smak ów mówi będziemy o ty m jak Polska kuchn ia tradycyjna mo że wygl ądać tak nowoczesne j ods łonie też my ślę, że pow iemy o małej polan ie smak ów jak smakuj e pi ęknie pi śnie dobrze te ż wobe c tego we pokaz y Rozwiń » kilka zdj ęć na swo im telefonie pa ństwo tego n ie widz ą jak ostatnio postawi ł na frytki t o jest kar y ju ż Caruso OKE tak t o jes t do państwa jest na ostatn ie wspomn ienie z Niemiec Otóż jest w 3 miastach Berlinie kolon ii w Hanowerze restauracj a, wzorując się, odwołując si ę do kuchni enerdowsk iej ta m serwuj ą albo takie takiej kar y wszyscy, którzy si ę nie mie ści na talerz u rzeczywi ście g igantycznych tak do tego mo żna te ż zamówić sob ie np. sznyce l z ziemniakami kartoflami ustanowili śmy w Niemczech i smażony pewnie jako ś jeszcze dodatkiem tak ich bez wędzonych na pewno zab ierzemy ja nie tak ie są właściwie nie w iadomo jak i, al e na pewn o niezdrowych rozdziela dzia ła jak Super ja rozumiem, że nie wp isuje si ę nie osob y komunistyczn ą absolutn ie absolutn ie to co w mojej książce to jest to co jes t bardzo smaczne j zapewn ia naprawd ę piękny smaczne i skompl ikowany, którzy ostatn io powiedzia ł Andrzej rzeczy byłem dosyć du żo składników niektóre zdania jes t w Turznie są rzeczywiście nie jes t bardziej rozp isany sk ładnik ow o przep isy natomiast z pewnyc h możemy zawsze zrezygnowa ć, bo wpisuje na świat kwiatki bratka n ie muszą robić za ka żdym razem jak z zimy kwiat ów bratka nie dostan iemy te ż 1 ze składników to jes t t o rzeczywi ście ksi ążka, kt óra pachnie, kt óra czytaj ąc j ą na pomysł na m się za m y mamy ochotę coś zjeść ma m na tak ą nadziej ę ja n iejednokrotnie do niej wraca m może przecie ż już wysz ła ju ż w po łowie pa ździernika jak sobie przegl ądam lubi ę sobie przejrze ć jeszcz e doszukać ewentualn ie czegoś, czego co, b y jeszcze dodał to za każdym razem czytaj ąc m ówi chyba jednak zrobi ę ra z jeszcz e, a Polska kuchn ia nijak nie wpisze si ę w te n trend, kt óry przyszed ł do na s z południa, czyl i kuchnia śródziemnomorska nie ma na rozwój lokalny charakte r, bo on a opart a na Góra 5 składnika pierwsze pew ien Włoch, które były restaurator powiedział, że je żeli cokolwiek przygotuje co będzie miało wi ęcej ni ż 5 składników to nie jest włoski wybi ł sob ie to zgadza m cz y kuchn ia Polska z natury nigdy n ie b ędzie śródziemnomorska n ie b ędzie śródziemnomorska natomiast te ż magistrem przecież Europy ni ż wcale mi si ę wydaje, że jest, ale docentowi te n wielki boo m te j kuchni śródziemnomorskiej chyba wydaje si ę, że powoli mija ci c o chcą zosta ć makaronac h zostają c i chce co chc ę zosta ć prz y prz y w izycie pozostaj ą natomiast jednak gr ą Polaków wrac a do kasy, czyl i do kuchn i polsk iej do takich składników, które wywodzą si ę z naszyc h kuchn i i naprawdę można j e przygotowa ć nawe t opierają si ę na przep isy kuchni śródziemnomorskiej t o jest fajne kuchnia nasz a kuchn ia uważam, że jes t bardz o dobr a prawda prawda jest tak a, że je żeli nawet p ójdziemy do restauracj i albo wyje żdżamy gdzie ś do słonecznych Włoch n p . jeste śmy tam tydzie ń jeste m przekonan y, że wracas z do domu t o zjad łby n p . m ielonego, jakb y kotlet a schaboweg o zjadły każdą inn ą historię, która jest nasz ą kuchnię polską zwi ązana rację cz y nie tak t o prawda tak ie pragnienie każdy tak i jeste m przekonany wyst ępuje natomiast 1 rzecz n o mianowicie i zabrzmi t o jako komplement pod swoim adrese m, al e jednocześnie ju ż dzi ękuje zarzu t tak póki polana smaków książka, którą trzyma m za swojeg o autorstw a przedstawia tradycyjn ą polską kuchni ę w nowoczesnym czy też, al e w polską kuchnię nagl e wydan iu tak ja widz ę na ok ładce tej ksi ążki ich deszczac h, które jest szefem kuchn i, a nie prezentuj e typow o polskiej sylwetk i p o polskim jedzen iu mówimy o, jeżeli mam Hitler cz y, że jestem Sylwii no al e okazje to jedno reżyser się p łyn szef kuchn i pow inien mie ć powinien doprowadzi ć żużlową musiał s łoniem tak, bo powinien pr óbować wszystkiego tak jes t perłowych także w oknach nie było niekt óre spojrz y na w ielu szefów kuchni zawiedzeni s ą przy pakowan iu eleganccy chodz ą na si łowni stosuj ą właściwe odżywianie żona też tak i jest jest też tego typ u cz łowiekiem, że z wiekiem zaczyn a myśleć, że nie wszystko należy zjada ć w dużych ilościach może stanowi ć c o jem y trzynaste j po życzkę dawkować jedzenie trzeba wygl ądać bo, bo w ieku nie cofniemy należy przypomnie ć si ę dobrze prezentować, tym bardz iej że mamy n ie tylk o do czynienia z garnkam i na kuchni fantastyczną ekipą, kt órą pracuj e mam y też kontakt z go ściny jak przew idzi takiej obecn y kole ś, który przypomina s łonia na 2 nogach z niech ęcią daj e nam wrażenie tylk o, że mamy ochot ę z niego jeszcze, bo jak patrzymy na n iego żona już taki łup t o m y też będziemy za chwil ę stacja będzie tak jak o n jak przejdziemy do gościa, kt óry jest w miar ę szczupły dobrz e prezentuj e fajn ie wygl ąda na t o popatrzym y tak mówi do prac y Azję tam pieczenie o n tak dobrze wyglądają kob iety też tak b ędę mogl i tak wygl ądać, bo będę jadł i jeg o utrzymamy si ę wobec teg o w obalan iu stereotyp ów n ie musisz przyzna ć, że tak było nie wiem tak jest PIT o d tendencji chcia łbym si ę tera z zapyta ć cz y wci ąż podstawowym kryter ium dl a Polaków stosujących si ę w restauracjach jes t tan iej du żo wyższe t o jes t trudne pytanie nie w iem jak, z której strony go ukry ć za bardz o generalnie ja bardz o si ę c ieszy rzecz zaczynam y szuka ć dobreg o jedzenia i n ie patrzymy tylko, że był bardz o tan io i pełno na talerzu zaczynam y szukać tam, gdz ie smacznie co wiadomo wi ąże si ę też n ieco wy ższą kwotą, jak ą musimy p óźniej ui ścić za widzenie dane badania wiąże si ę to oczywi ście wiadomością, że lepsze produkty, że mo że lepsz e m iejsce lepsze m iejsce t o lepszy serwis i t d. natomiast jest te ż gron o os ób które, kt óre jedna k może nie maj ą czasu na to, żeby szukać sobie mn iej może nie maj ą ochoty na to, żeby sp ędzać cza s restauracj i, więc pakuj ą do jakiegoś bar u, gdzie stanie, jeżeli mamy przec iwko tem u absolutnie n igdzie te j tylko jedzenia i duże, chocia ż trzeba zastanowić czy m wart o zjeść du żo na pchać si ę i by ć tak im pe łnym za 5 zł cz y zjeść z e smak iem w wolniejszym temp ie w dobry m w dobrej atmosferz e za n ieco wyższy pieniążki wiadomo nie rob imy teg o codz iennie al e, al e w miar ę miar ę często jeszcze tyc h nurtac h, kt óre do nas nap ływają z innych krajów by ła fascynacja jes t wci ąż kuchni ę śródziemnomorską oczywi ście kuchn ia azjatycka w w te n Street twórców uzależniła wydanie nie wiem czy to jes t tak i jak w Azji spotkałem si ę tylko incydentalnie z ty m Ney cz y Polska kuchnia wobe c teg o prze żywa pew ien renesan s znowu pr óbujemy nawiązywać do do tego c o niegdy ś by ło fundamente m polskiej kultury kul inarnej on a prze żywa renesan s c o ważniejsze przeżywa renesan s zarówno u na s w śród Polaków jak też zauważymy ogromn e za interesowanie cudzoziemc ów, kt órzy do na s przyjeżdżają, którzy chc ą zje ść dobre polskie jedzen ie, bo nasze nasz a kuchn ia Polska jest naprawd ę kuchni ę wybitną to n ie jes t kuchnie, kt óre kojarz y z dawnymi h istoriami poczułem, że jes t ciężka, że jest zawi ści sta, że w og óle jak Jeż dan ie to mus i p óźniej coś wysokoprocentowe g o wypi ć, żeby co ś zaczęło trawić nie teraz ta kuchnia sta ła si ę rzeczywi ście bardzo fajn a delikatności zależy o d kreacj i szef a kuchni czy kucharz a te ż tak, al e z przyjemnością zauważyłem ja widzę to pokolenie ma wystaw ę, którą prowadz ę, że przychodz ą ludzie chc ą go ści przepraszam źle źle wyraża w razie wyrazi łem si ę przychodzą go ście, bo oni chc ą zjeść dobr e polskie jedzenie mają wariacje na tema t polskiej kuchn i i w bardzo du ża ilość w łaśnie cudzoziemc ów, którzy n ie w iem, jaką zdrową, ale jako ś o mn ie się dowiaduj ę o moim m iejscu przychodz ą jak n ic mi jak mog ę wyj ść i mieszka ć ludzie pani Włoszka cz y pa n Włoch cz y czy Francuzi cz y Hiszpanii Amerykanie wracają do nas to n ie jes t jakiś pojedyncz y strza ł do na s akura t przeszl i ulicami do nas weszl i niem zosta ły l isty polecon e jak w następnym raze m w Warszawie r ównież tak umie z powrotem w restauracji no i to jest teg o dowód no t o teraz przechodz imy do teg o fundamentu je śli idzie o polską kuchnię rozum iem, że ju ż odchodzimy o d teg o, że sztandarowy m dan iem, kt óre proponujem y obcokrajowcom c o jes t schabow y z kapust ą p ierogi tak dopiero kilka dni na p ierogi z ok ien mo żna wymyślić m iliony w ich mają oczywi ście na dzie ń co zaproponowa ł b y, pos ługując si ę przep isami swoje książki komu ś, kto przyjeżdża do na s do kraju i życzy sob ie poprosz ę coś tradycyjn ie polskiego oraz innych tak naprawdę wypromował śmiało proponowa ć każde dan ie wszystk o zależy, bo t o jest trudny świat komuś narzucić co ma zje ść ja zawsz e daj e kartę kto ś czyta z kart y danie t o ja nie, mówi że sugeruje albo t o danie tak samo chciałbym w książce sugerować t o jest dzie ń otworz y zakład otworzy łem kwa śnicę pieczeń rzymską i tera z wyobra źmy sobie kwaśnica n o t o n iby kapuśniak og ólnie zwanych w Polsce prawda kwa śnica rejo n południowych do teg o ta piecze ń rzymsk a najcz ęściej kwaśnica podawan a n p . by ła kiedy ś z żebrami barani jeszcz e m. in . nie ma m żeberek baranich n ie mam w ędzonych, ale zrobi ł teg o pieczeń rzymską j e wracam przyszłością to pami ętam, że ta charakterystyczn a piecze ń rzymska tuta j zrobione z jagni ęciny albo alb o, jeżeli nie może by ć t o w ieprzowina z ty m fantastycznym gotowany m jajk iem takie oko w środku podan a na tyc h kwa śnej Charsznica kapuście, bo on e głównym sk ładnikiem ja my ślę, że cudzoziemiec, kt óry przyjeżdża, który nie jes t do końca smak kiszonej kapust y ogórków k iszonych precz n ieraz twierdzi, że s ą, jakb y zepsut e rzecz y, a to nasz e kiszonki klezmer a moc meg a mocn y o te j porz e szczeg ólnie jeszcze większe, że tak a zup a n p . w niedziel ę dla go ścia z zagranicy by łyby rewelacyjne albo otworzy łem si ę historia nie tu n ie, bo t o akurat plack i z iemniaczane niczym zap iekanka z dawnyc h la t place k z iemniaczany tarty ziemniaki pamiętam jak trzeba si ę bardzo lubimy otworzy ć na m iasta w med iach społecznościowych widzę, że ktoś napisał, że n ie rozum ie tych Polaków, kt órzy plack i ziemniaczane posypuj e cukrem, a także tym, że jako m łody cz łowiek zawsz e wiatr z cukrem jak ąś międzynarodową Polski zespół się wydarzy to naturaln e po łudnie Polski koch a się w Piaskach wym ieszanych z cukre m autentycznie t o m ówię ja ze smak iem tzw. słonych i posypywan e jest placek sposób pytanie sa m do tego łyżka kwa śnej śmietany t o histeria kt óra, gd y dziś zosta ła przez e mnie spotkana, ale n ie wiem czy t o było czy t o by ła p ółnoc jak je ździłem do Jarosławca na wczasy z rodz icami jak o m łody gówniarz, bo m łody chłopak cz y też Niewiem w innym m iejscu w południe Polski przyjadą plack i wymieszany z cukre m i chyba do te j por y zawsz e wysypanyc h strzelający cuk ier na placach tuta j mój wuj placki wymarzonej zapiekanka z dawnyc h la t pewnie świetne, dlatego że plack i są przed e wszystk im inaczej przygotowan e są wzbogacane, bo nie sztuk a zetrzeć z iemniaki na tarce dodać surową cebul ę trener przypom ina do p óźnych godzin wieczornych moje moje prac e zwi ązane s ą teraz największym boczku na grób przemo c samotn i skan y dodawane jes t dodawany jest jak o dodawane j spor a ilość zar ówno suszonyc h, kt óre powodują też na lepsz e traw ienie świeże typ u koperek natk a szczypiorek takie nasz e polskie dzia ła i to co jaki ś tam fajne są t u możemy przygotować czy to nawet przesma żamy zupę piecze kilku złotych al e, żeby mia ły sma k cz y uleg a te ż te j pokus ie, b y uczyni ć kuchnię polsk ą w oparc iu o tak iej fundamentalne przep isy n ie mieli śmy całkiem niedawno dn i temu 11 listopada g ęsina na Świętego Marcina tak patrzy na mnie swoj e restauracje oczywi ście nurogęsi na mi ękko w sos ie ta k tak dlatego paszte t j ęczmiennej k iszona sma żona, jeżeli t o jest jabłko kompot czy wiesz, jaki t o jes t pyszne n iesamowite Daniel chcesz opowiem państwu czy usłyszy rzeczywiście o tym, szybk o po rzeczywiście uda zgranie się z nam i ponad 11 listopada wraca m jeszcze wzros ła ju ż by ło była cała spółka je śli oczywi ście i oczywiście do tego ud o gęsie, ale też z gęsi PIP tylk o po Południowej Polski, czyli miejsca, sk ąd ja si ę wywodzę to jes t w og óle żołądków g ęsich fantastyczne rozwiązanie żydowski bardz o często podawal i tak, al e w łaśnie Unii z przygotowywane j bardzo cieszy si ę du żym powodzeniem, cho ć jak na p ierwszy sygna ł jak pow ie Keller do naszych go ści, że t e są żołądki gęsie każdy si ę nagle cofa się bo i tego temat u natom iast piękną opowie ścią mojego Grześka Paulinki Marcina czy Patryka powoduj e te ż zach ęcają głosi, że 1 z prowadzenia radości n ie żałują, a sam a gęsina rewelacyjn a jak bardz o c ieszy Amerykanie maj ą indyka, a my mam y wręcz tera z pytanie, który z taką jes t ładniejszy dl a nas dla mn ie rej s cudowna opierzone długą szyj ą w rewelacyjny smak i 4 tygodni mia łem dyskusję na te n tema t z fachowce m od g ęsiny na Świętego Marcina i to nasz a liczba p ierwsza ni ż ten inny Superman i s łuch i indyka nad rynkiem cz y pracować sp ędza niemal cały dzie ń budowy w sum ie wychodz i na to, że tylk o zrobi ć, a gej jak do n iej przymierzamy t o czy 4 godziny wychodzi rum iana z piekarnika pachn ące bardzo smaczn e i zdrowa dostrzegam w swoje j ksi ążce, że r ównie wielką wag ę ja k do dań g łównych przywi ązuje do deserów, bo te ż tych przepisów n a na cza s te j inne rozmaite ich spotka ło jes t ch ór, dlaczego dlateg o, że w iercenie wygl ąda bo, bo t o jest ta k jak powiedziałem wcze śniej jak i zacz ąłem trochę mi się na tym c o w iem jak się zachowuje c o robią jak o młody człowiek jako ś nie zobaczył toby nie uwierzy łbym jak kul a jak dostawę pa ły w WSW, by n ie był w stan ie zrobi ć fiko łka wynika ło t o z tego, że po prostu, jakbym dosta ł s łodki histori ę mo i rodzice jako ś mi tego już wybral i dawali mi jest zawsz e są te ż coś wykombinować wystarczy ło wybić zarzu t HD 4 łyżeczki cukru zrobi ć sektą wymowę metalowym garnuszk u na gdzież ta m na, siedz ąc na na schodach tak t o była dl a mn ie słodycz, al e i to t o jest stało się bardz o wyniszczające teraz w dany m stosunku mało tych s łodyczy, al e do, czego zm ierzam Niewiem dlaczego, al e jak zacz ąłem gotowa ć i pracowa ć ju ż w zawodzie kucharza później szef a kuchni kto ś przykleił łatkę, że jeste m cuk iernikiem wynikało t o z czego wynika ło to z tego, że jak o młody cz łowiek rzeczywi ście t ą astronomi ę kul inaria rozpocz ąłem od czego o d wyp ierania tortów tych si ł w kle r ów wszelk iego rodzaj u krajanem i sałatkami pozosta ła p óźniej znacznie powa żniejszych h istorii cukierniczy przygotowywa łem na r óżne du że imprezy ogromn e tort y kilkupiętrowe paru metrowe te ż zdarza pami ętam hotel u Polonia rzecz niesamowita była pami ętam jak dzi ś natom iast ja zaczęłam o d tego co wa żne, bo nie tylk o w tyc h s łodyczach i w tym cukrze moczymy r ęce, al e zaczęły również j e również bardz o dobrze przygotowane inne h istorie teg o pozostaw iam zawsz e trochę s łodyczy w ksi ążce i moich rozmowach wypowiedź, dlatego że ja w iem, że s łodkości jedna k wszyscy lubimy, je żeli w dużych ilo ściach t o, chocia ż minimalnych, jeżeli jes t coś wyjątkowego t o w og óle natom iast generalnie generaln ie chcia łbym aby, ab y w tej ksi ążce, kt órej w, kt órej przekazuje te przep isy, kt óre dotycz ą słodkości, b y wspomn ieniem moich bl iskich osób mamy babci, bo to od n ich te ż wziąłem pewn e fantastyczne przep isy t e przepisy przekazuj e pa ństwu słodkie naszyc h książeczce t a w mojej ksi ążeczce tak Andrzej Polan jeg o polan a smak ów o ty m, mówiliśmy mo żna testową spotka ć się cho ćby w Łodzi dwudziestego drugi związany by ł tak jest Andrzej Polak był z nami dzi ękuję bardz o bardz o dziękuję przemilcza dn ia życzę smacznego drodz y państwo no i to by ł niedzieln ą dobra kropk ę dobr a p łyta naszeg o cyklu informacja po informacjach ja k z dz ieckiem opowiemy o edukacj i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY OBIAD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA