REKLAMA

Skąd się wziął sukces edukacyjny Finlandii? „Tam celem nauki jest wychowanie wolnych ludzi, którzy będą w stanie żyć w świecie jutra, a nie tylko zdobycie wiedzy z tego czy innego przedmiotu”

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-11-17 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, tak więc informacje o 13 do trzynaste j mówić b ędziemy w naszym cyklu jak z dzieckiem o ty m jak wygl ąda edukacj a w Finlandii Misza Tomaszewski jes t z nam i nauczyciel z pracowni magazynu kontak t dzie ń dobry nowy Finlandia stawiana jes t za wz ór, kiedy w Polsce nast ępuje debat a publiczna cz y też polityczną na tema t teg o jak powinien wygl ądać te n syste m kszta łcenia u nas młodych ludzi t o mówimy, że jes t dobrze jest źle na og ół jes t źle, bo przecież Rozwiń » też jest jakiś pow ód, dla kt órego nauczyciele protestuj ą i mia ł m iejsce najwi ększy w h istorii straj k ca łkiem niedawno, al e też pojawia si ę w ówczas wiele g łosów, że powinni śmy wzorowa ć na system ie skandynawsk im powinniśmy przede wszystkim wybrać f inalnie koszty to jes t dyskusyjn e Finlandia Skandynawia Wda na dysk jedno dyskiem tak ie skandowan ie skandynawsk i właśnie, dlaczego Fina n ie jest najlepsz a wobe c tego t o bardz o trudn e pytanie wobec trudne trudn o te n temat stawia sob ie za wzór prawa, bo mam wra żenie, że film łatwo się odwo łać jak przeglądałem sob ie nawe t przed tym dzi ś spotkan iem i polskojęzycznej, gdyż internet to proszę p ęka szwac h o d stro n rodzaju 20 tak powodów, dl a których edukacj a Senat jes t najlepsz a albo 10 spraw, kt óre Finlandii rob i się wyj ątkowo w szkol e i wydaje mi si ę, że t o jes t tak ie trochę n iebezpieczne, bo remontujem y Finlandia opowiadam o n im jako tak im utop i edukacyjne j, w kt órej wszystk ie tak możliwość zosta ły zrealizowane i Ameryka też dla na s wci ąż symbole m tylko to są ogromnie t o zupełnie różne r óżne utopie tak ie czeka m ówimy o szkol e amerykańskiej chi ńskiej tak to są to kompendium do te j pory Polska podąża racze j za modelem pewnym amerykańskim, gdy miał to jako ś tak ocenia zobaczy ł by ł w og óle specyf ika edukacj i Finlandii polega spróbuje spr óbujmy zrozumie ć mo że tak czy m się przede wszystkim różni, b o na negacji b ędziemy opowiadać o ty m jak finanse Polski różnie można tyl e b ędzie troch ę bardziej na czym w szczegółach poleg a, bo Finowie te ż mają tak że szkołę, która jes t do szesnastego roku życia obowi ązkowo mają nauczycieli lekcj e z tym, żeby n ie jes t t o alternatywn y syste m edukacj i inność poleg a na pewn o na tym, że jes t to szko ła opart a na bardz o du żym zaufaniu społecznym ta k w og óle i zaufan iu do uczni ów nauczyc ieli w szczególności na poz iomie podstaw programowych nam, jakby zdef iniowane w czas ie t o uczeń jes t odpow iedzialny jest główną osob ą odpowiedzialną za cyk l kształcenia nauczycieli n ie rodzi ć, bo u na s jakb y jedno drug ie w związku z tym, że te n t o Polska edukacja bardz o mocno rynkow i on a mnóstwo inwestuje si ę w t o żeby, zw łaszcza du żych miast także uczn iowie dostawal i się do najlepszych mo żliwych szkół w zwi ązku z ty m to uczniowie nauczyc iele rodz ice przyjmuj ą ogromn ą odpowiedzialno ść za t o jak dziecko sobie w te j szkol e radzi Finlandia to jes t powiedziałbym ten może by ć odwrócony to znacz y maj ą pomagać natom iast ostatecznie uczeń jes t ty m, który zarz ądza swoim procese m kształcenia to jes t kluczow a różnica t o wyn ika z r óżnych r óżnic kulturowych, że ta m zdaj e egzamin intuicyjnie twierdz ą, że w Polsce to egzaminu nie zda ło, b o now y Polski uczeń no ogół w tej pos ługuje się stereotypy zresztą pamiętam swoje czasy szkole na włoską się Miga n ie n ie do niech ętnie chodzi o polscy uczn iowie w testach Piza tyc h mi ędzynarodowych, kt óre dotyczą n ie tylk o umiejętności wiedzy, al e tak że więź ze szko łą wypadaj ą najgorzej w Europie, że chodz i o niczym mnie kiedyś wnosi do szko ły nie znos imy szkoły szkoła jest miejscem tortu r i nudy przestrasz a przejść jest traktowane nawe t dobre szko ły dzisiaj s ą traktowane bardz o instrumentalnie to znacz y jako sposób dostania si ę na dobre studia nie jako miejsce, które sp ędzą 3 istotne lat a mojeg o życia raczej jes t to miejsce 4 może przej ść zaliczy ć możliwe najlepiej ale b y n ie nie znacz y to że, że jest to jakoś tak si ę moje m iejsce natomiast b y pyta pan o to czy to jest różnica kulturow a tak te ż, ale nie tylko na ca łą pewno ścią mamy ju ż kulturową, kt óra poleg a na tym, że Finlandia swoim rozbudowany m systeme m opartym pa ństwo dobrobyt u na pewno też by ć n ieco mn iejszy znacznie kraj e tak populacji mn iejszy o d polsk ich 7 × w ty m sens ie na pewn o zaufanie spo łeczne w krajach nordyck ich i Finlandii w szczeg ólności, gdy jest znaczn ie wi ększy ni ż w Polsce jest tym co si ę wi ąże t o n p . że Finowie ufaj ą swo im nauczycielom, że struktur a zarz ądzania bardzo płaska t o znacz y, że pierwsze pytan ie, kt óre słyszy nauczyc iel, kiedy sobie radz i od swojeg o przełożonego jest tak jak mogę pom óc to b y to mówią dyrektorz y szkół fi ńskich o ty m, sposobie, kierując si ę nauczycielami p ierwsze pytan ie, kt óre dyrektor o d swojego przełożonego wybranych strukturac h, kiedy co ś nie idzie zgodnie z plane m t o jak mogę pomóc t o samo pytanie cz y ucze ń o d swojego nauczyciela, kiedy sob ie radz i w ty m sensie jest to taka jes t to taki system kar t na pomo c nicości i po spory m zaufaniu, więc może m ówić o kulturze i tym sensie dlateg o by ł bardzo ostrożny z mówieniem, że zrobimy w Polsce Chinach, gdzie dlateg o, że to n ie jes t po prost u szkoła też była zanurzona w kontek ście spo łecznym, który jest o d naszeg o kontekstu bardz o różne natomiast s ą pewne rzeczy wzór umow y nie d a się implementowa ć tamtejszy wzorców na nas z emeryt nie d a si ę kopiować tamtejsz y wzorców bezmy ślnie n igdzie indziej wydają się, żeby w og óle tak kop iowanie rozwiązań nawet sięganie lub pal iwa czy narz ędzia będzie n iezwykle trudn o, al e można to znaczy c o t o co, bo Finowie wojsk a szko ły przez 30 lat zacz ęli od 70 tych reform a dotknęła mn iej więcej w latac h dwutysięcznych, al e o d tamtej por y trw a ciągle jaki ś tam mniejszej wersji nie mn iejszym zakresie i to co jest c iekawe to dziś m ówią o tym, że Finlandia do kasy nie jes t temate m politycznym t o znacz y s ą tematy polityczne si ę partyjnym ludzie spieraj ą si ę o kszta łt r óżnych obszarów społecznego, al e n ie szkoły n ie da łoby się reforma szkół przez 30 lat, gdyby ka żdy kolejn y gabinet dokonywa ł przewrot u to 4 lata rada i tak to jes t co ś co Unii udało si ę zawrzeć w tej sprawie konsensu s co, wi ęc bardz o zaufal i swo im o środkom naukowym t o znaczy inicjatywa do reformy 80 wyszła z uniwersytetów dzi ś tak że wiele zm ian w miejskiej szkol e siebie uniwersytet ów w polityce czują, że powinni, jakby te t e zm iany, kt óre Universal proponuj ą po prost u wprowadzać to jest istota r óżnica, b o u nas reforma dokona ła si ę ostatnio l ikwidacja gimnazjów dokona ć wbr ew wszelk im badaniom edukacyjnyc h, jakie mam y oznacza łaby on a nawet te t o bardz o panie i koncer t pokazał w tak im li ście do bodaj że pani prem ier Szydło otwart y na swoje j stronie internetowej, że żadna żadne z badań, na kt óre of icjalnie powo ływali si ę pol itycy w swo im tak projektujący wdra ża reform ę nie mówiło tego c o zdaniem m ówił żadne badan ie wykazywało należy prze z t o może fundamente m i te ż kluczową spraw ą dl a powodzen ia jak iegokolwiek systemu kształcenia jes t długotrwały, że nie permanentn a zmian oczywi ście je śli przyjrzym y si ę temu co mam y teraz ba łagan za wynikające jeszcz e wr ócimy do końcówki poprzedniego wieku, k iedy wprowadzono to poprzedn io jeszcze reform y, k iedy rocznik 86 jako pierwszy szed ł d o ta k do gimnazjum t o po to, pokazuje, że chyb a nie ma drug iego tak iego kraju na świecie, kt óry dokona łby tak znacz ącej reform y w tak n iewielkim czasie tego n ie w iem, ale na pewno, bo t o jest t o jes t ogromna to t o są zmiany co chwil ę ta k tak naprawdę ka żda kolejn a ekipa ma w łasne pomys ły i reformuj e o d podst aw podstaw y programow e, a nawet całe struktur y z tym edukacji w tym też na t o na pewno na m n ie ułatwia zmieniał szko ły w jakimś sensowny m kierunku szkoła staje si ę trochę tak im obszare m eksperymentów ideologicznych ostateczn ie natom iast powiedzia łem, że nie nie chodz i tylko kultur ę, dlatego że w nowych model i pewn e decyzje, które wydaje mi si ę sytuacj i, bo im podj ąć natomiast można j e podjąć tak że w innych miejscach tak ich decyzj ą by ło n p . t o, że edukacja bardz o n iewielkim stopn iu podporządkowana im m ierzona przy pomoc y w ziemi ę testowyc h to co u na s si ę na razie tere n zastosowa ć, a kt óre powodowałoby, żeby n ie było ba łaganu w po to, syste m, kt óry procesu rekrutacyjneg o na najwy ższy stopie ń edukacji jes t bardz o rekrutacji gruncie rzeczy, bo fi ńskie dz ieci do szkoły w w ieku lat 7 do szko ły takiej Tosię nazywa ruską leczy ć taka szko ła w po łączone szkoła podstawowa nisk ą średnią 6 jako gimnazjaln ą i kończą szkoły n ie zdają egzaminu, kt o na podstawie ocen wystaw iane przez nauczyc ieli te j szkole s ą rekrutowanyc h na dalszy etap edukacj i szkoły się do szko ły wy ższej tak dobrz e do w tym czasie t o nasz nasz a Polska pizzę tak, ale system jes t podejrzewam jednol itej te ż kryter ium ocen y poszczególnych nauczyc ieli z dość podobnie zr óżnicowane, czyl i może obrazuj ą to czw órka z 1 szkoły równo tw órca drugiej szko ły tak n o w miar ę możliwości znaczy, al e znowu t o też zależy od pracy nauczyc ieli, bo t o jest kolejn a kluczow a r óżnica, że Finlandii postawiono bardz o silnie i w Polsce w ogóle t o nie postaw iono na kszta łcenie nauczycieli na budowę presti żu zawod u nauczyciela utknął w Finlandii musz ą, żeby zostać nauczycielami musz ą sko ńczyć specjal istyczne stud ia jako nauczyciele, żeby n ie jes t tak że b iolog zostaj e nauczyc ielem b iologii po przejściu krótkiego kurs u w ramac h swo ich studi ów tylk o że, żeby tam b iologii może skończyć z t ą 1 z b iologii i to oznacza, że c i ludz ie są bardz o dobrze przygotowani do drog i si ę do tego, że mog ę pracowa ć z dziećmi t o jes t ra z, a po drugie, jak m ówią r óżnymi innymi metodami t o s ą bardz o atrakcyjn e studia t o znaczy realizacja filmu jest jakb y w szkole jes t polityka to duży mierzono poziomy rekrutacji na stud ia na nauczycieli 1015 % absolwent ów szk ół średnich dostaje si ę na stud ia nauczyc ieli czy to też n ie jes t tak że f ilm jes t łatwiej o, tyl e że pozostaj ą kraje m, który no, w którym n ie dokonuj ą się kolejn e przewroty co rus z u na s znacz ąco wp łyną na cały ca ły kra j przewr ót osiemdziesiątego dziewiątego roku te n pokojowy oczywiście t o transformacja ustrojow a, kt óra dotyczy ła wszystkich segment ów naszeg o życia spo łecznego edukacyjnego i t d. Finowie tego n ie mieli śmy t o proszę powiedzieć posługuje się w te j chwili intuicja n ie tak s ilnych brutto n ie by ło oczywi ście natomiast to ilo ść towar u pozwala to pozwala, żeby nauczyciele byl i kształceni te ż spos ób jednolitych u nas takim innym jest nauczyc iel wykszta łcony przed osiemdziesiątym dziewiątym roku jeszcz e w poprzedn im sezonie systemy k im innym jes t pewn ie nauczyc iel wykształcony po rok u kraj, chocia ż planowan o w zasadz ie od 70 tych n ieustannie reformę edukacji te n system, które maj ą być w te j chwili las jes t korzystniejsze s ą w wielkich refor m ca łego kraj u, że nie jes t taki jes t Finlandia po wojn ie była bardz o tym krajem t o znaczy 1 zasoby naturalnyc h mają drewno n iskiej Norwegów, kt órzy by obudzili się nagle z e z łożami rop y naftowe j oni nie maj ą w iele, wi ęc zdecydowali, że w ty m osoby, które staw ia jes t edukacj a IT to nazwa ć cieniem kapitałem intelektualnym pow iedzmy sob ie i konsekwentn ie zmierzają, wi ęc na wkład w n iebo straj k nauczycieli, bo t o jes t tak bardz o fajn y przyk ład, kt óry pokazuj e jak zar żnąć edukacj ę w kraj u rozumiem, że by n ie wchodzi detale oceny oraz teg o strajku, chociaż t o, że tera z trw a strajk włoski niektóre szkoły kt órymi nic n ie w ie dobrze pokazuje, chyba że tamt a decyzja również to w łaśnie w ty m momencie by ła by ła jedyną s łuszną tak naprawdę poetk ę za inny Serb nauczył na s n ie obchodz i natomiast to bardzo ważna też, b y t o jak potraktowa ł nauczycieli w med iach publ icznych np. jakim językiem m ówili politycy t o jes t w łaściwy momen t, by Skopanie te j grupy spo łecznej kilku tysi ęcy ludz i najbliższych wiele lat trudn o wyobrazić, żeby dzisiaj m łodzi ludzie w Polsce się by ć nauczycielami oczywi ście prestiż zawod u nauczyc iela wymag a m. in . teg o, żeby dobrze m u płacić fina ł zarabia g órne średniej także g órne średnie faktycznie w górnym przedziale p łac to du żo pieni ędzy, a to, b y nie jedyny sposób budowania prestiżu natomiast by zosta ły na wiosnę w Polsce oznacza, że bardz o t o o ile wiem nauczyciele zbyt krótko z prac y, żeby n ie działo czy mn iejszych m iastach czy wi ększych miastach cz y na prowincji i gdyb y to to to jes t typ jak też koniec z kimś sens ie tak mn ie n ie bardzo wyobra żam jak nale żało jak można zrobi ć w te j sytuacj i, bo dobry sta n edukacj i mus i opierać się po prost u na tym, że mam y dobrych nauczyc ieli i 1 fundamentów z tą fińskiego to s ą ludzie, którzy dobrze ocenieni, który ma zaufanie rodzic ów ma zaufanie swyc h przełożonych z ekspertami w swoje j dziedzinie optymizm pogniewał n ie nie pr óbuje zachęcanie uczniów pan i an i rodziców ani te ż sam i nauczyc iele nie, bo nie d a si ę zrobić systemów chi ńskiego w 1 szkole t o znacz y, że w Polsce ustawimy sob ie chciałem uczyć po chi ńsku w naszej szkole b ędziemy tak pracowa ć system fi ński opiera się drobnymi na tym c o 98 % ksi ążkę publiczne szko ły publiczne dobrym i szko łami w łaściwie ryne k edukacji prywatnej czy n iepubliczne w ka żdym raz ie ogran iczony do szk ół specjalnych wyznan iowych instrumentalne no dobrz e tera z przejd źmy do teg o jak jes t w Polsce mam wrażenie n ie mam w te j chwili dowodów l iczbowych na t o, że tyc h szk ół kszta łcących w sposób inny o n modelu tradycyjneg o jes t naprawdę w iele ci uczniowie przechodz ą prze z r óżne form y edukacj i w ty m programie w ty m cyklu ja k z dz ieckiem poruszyliśmy przynajmniej 10 takich meto d nauczania, kt óre odbiegają znacząco teg o państwowego system u może t o jest problem, że dz ieciaki s ą wykszta łcone i wychowywan e obok tego pote m mo że powinniśmy zacz ąć w tak rozmaity sposób, że to nie jes t w og óle spójny nie będzie ich sp ójne n iestety na pewno ważne jes t to jaki syste m wychowawczy szko ły przyjmujem y Finlandia ma te ż dobre do świadczenia lekarz systemem antydopingowym, który jes t od sameg o w łaśnie pocz ątku uczn iom sprzedawan e skuteczn ie natom iast wydaje, że to jes t Polska nie polega na tym samy m druku Montessori, bo Orzeszkowa morsk ich proble m poleg a na ty m i mówić jak o dz iecko spo łecznej, że ma pa n rację dysku alternatywn ie du żo wi ęcej publicznych w Warszawie t o około 13 szkół np. które nie s ą publicznymi i t o oznacza, zw łaszcza w kontekście cały cza s dokonać do ko ńca si ę reform szko ły publicznej man ipulowania podstawach programowyc h tak dalej t o oznacza, że kto ma pieniądze może te n syste m ucieka innymi słowy nasze szko ły spo łeczne staj ą się środkami, przez które ludz i, którzy na t o sta ć uciekaj ą systemu edukacji publ icznej oczywiście jako nacisk społeczny mog ę powiedzie ć Super, dlateg o że mam y rewelacyjn e nab ór świetnie, jak iej szkol e bardz o do prac y rodziców, al e z punkt u w idzenia budowan ia sp ójności spo łecznej z punkt u widzenia teg o system u edukacj i publ icznej, którego wszysc y b ędziemy ponosi ć konsekwencj e t o absolutn y dramat pan w idzi jakieś wyj ście w sytuacji byłby przez blisko kwadran s, bo nawe t ponad kwadran s ju ż zdążyliśmy powiedzieć, że nie ma nadz iei dla polsk ich system u w obliczu tego c o się co się wydarzyło w obl iczu tak wygląda t o np. w tych finalnych, do kt órych wszysc y odwołują n o i pewnie ruchy s ą, ale n ie na poziomie tej cz y innej szkoły n ie d a si ę naprawi ć system u tak politycznego metodam i politycznymi, wi ęc n p . tak im ruche m, który można, b y podj ąć by łoby zdecydowane popraw ienie i zwi ększenie wymagań, chociaż nie mo że znikn ąć domagają się nie zwiększy p łace nauczycielom t o jes t oczyw iste natomiast drugim krok iem pewnie jest t o, żeby tak że du żo bardziej postawi ć na syste m kszta łcenia nauczyc ieli wieloletni, który będzie sprawia, że będą ekspertami spraw a metodolog ii jesteśmy dobrz e wiedz ą jak idziemy do szkoły jak szedł wykona ł niebezpieczny szko ły by łem dobry także przygotowan e z mojego moj e dz iedziny natomiast n ie zgodzić w auc ie tak czy mia ł filozofii m. in. natomiast to sam o mogę powiedzieć w imieniu mo ich przyjaciół, kt órzy ucz ą innych przedmiotów, jeżeli eksperymen t jem y metodologicznych, dlateg o że sami coś czytaliśmy zasadz ie alb o dlatego pamiętamy z naszych szk ół, żeby te ż nauczyciele nasz a tak naprawdę wiedza o ty m jak korzysta z przestrzen i szko ły jak ich meto d u żywać w du żej m ierze mogła by ć większa, gdyby śmy byli teg o powstanie uczelni t o jes t raz drugi wątek cz y prze z nauczycieli s ą z pewnością odwrotność tego co zdarzyło si ę na wiosn ę drug a sprawa prawdopodobnie n ie b ędzie popularnych miejsc, w którym pracuje, al e uwa żam, że nale żałoby wr ócić do kontraktu z my ślą, o którym szkoły n iepubliczne by ły w Polsce otwierane, a Konrad polega ł na ty m, że jakb y ceną za t o, że może funkcjonować jak o szkoła n iepubliczna tak poz a ty m systemem jest t o, że eksperymentuj e z pewnym i metodami prac y, które p óźniej ta k na użytek potencjalnyc h t ę publicznego to znacz y, że szko ły społeczne sta ły si ę polem robi ć eksperyment ów edukacyjnyc h, a nie m iejsce w tym rob i się właściwie to sam o teczkac h państwowych, ale w atmosferz e i wydajniej to jest druga wa żna rzecz wydaje się, dopóki n ie mam y tak czy, je żeli jest także ludz ie dzielą si ę społecznie klasow o natychm iast w szko łach, których si ę, by nie spotykają si ę nawzajem z e sobą t o pope łniamy jak o spo łeczeństwo zdrow e samobójstw to, aby to był drug i wątek można, b y szuka ć dalej Sojusz, ale nie wiem ile mamy ile czas u n iewiele też 9 sekund na sko ńczenie tej rozmowy wychodz i z ulew ą do ko ńca spraw a rzeczywiście teg o z my ślą, o czym kształcimy ludz i czy jes t tak, że mamy, że kszta łcimy myślą tera źniejszości przysz łości Fina interesujące jes t t o rzeczywi ście, że na poziomie 2 szkoły podstawowe j przed podstawowe j w cele staw ia zdecydowanie instrumentalnie chodz i też wychować wolnych ludz i, kt órzy będą w stan ie żyć w świecie jutr a n p . świecie do kryzys u ekolog icznego, a nie wychowa ć ludz i, którzy b ędą dobrz e znani materiały z takiego 1 przedmiotu dziękuję pan u bardzo za t o inspirujące rozmowy si ę Tomaszewski nauczyciel współpracownik magazyn u kontakt moi państwo go ści Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA