REKLAMA

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-17 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
136 na zegarek to jest niedzielny magazyn Radia TOK FM w naszym studiu pani Anna Zielińska dzień dobr y dzień dobr y Instytut transport u samochodoweg o mówi będziemy to pa ństwo s łyszeli informacjach przypadaj ącym na dzi ś światowym dn iu pami ęci of iarach wypadk ów drogowyc h przypomnijmy, że dzie ń ten obchodzon y jes t w trzeci ą niedzielę listopada ka żdego rok u, więc jes t to jest t o dzie ń ruchom y właściwie n ie wiadomo, czeg o zacząć myślę, że po te j Rozwiń » opowie ści o ty m jak nasza percepcj a dzia ła w obl iczu informacji, które do na s nap ływają dotycz ą wydarzeń zdarze ń drogowych, kt óre niosą za sob ą ofiary śmiertelne mam wrażenie, że staje si ę to przestrog ą na kr ótką chwilę dop óki nasz a pamięć n ie wyprz e teg o alb o inne rzeczy nie dotr ą do naszyc h g łów wówczas t o, poruszając się na co dzie ń po mieście dziś o ty m wszystkim zapom inamy nawe t krzyże znicze ustawione prz y drogac h nie robi można na s takiego wra żenia czy problem poleg a na tym, że wypadk i drogow e przeważnie uwa żam, że zdarz a się innym n ie na m w sumie nie jes t tak bardz o cz ęste zjawisko, żebyśmy myśleli o tym, że to jest co ś co na s mo że spotka ć, a dz isiaj szczeg ólnie powinniśmy pami ętać o ty m, że n ie tylko t o jes t zagro żenie i że znow u słyszymy, że d ługi Łykend dl a os ób zginęło, al e t e s ą rodz iny of iar wypadk ów drogowych i t e s ą of iary, które nie tylko si ę zabić, al e r ównież ci ężko ranni, kt órych bardz o rzadk o pami ętamy na wypadek dla na s sko ńczy się relacją, że co ś z łego sta ło, że samochody s ą rozbite, że rzesz a os ób zginęło ile os ób zosta ło odw iezionych do szpitala i n igdy nie wracam y do wiadomo ści rzadko kiedy wracamy do tego c o si ę stało z tym i osobam i, kt óre trafi ły do szpitala wracamy tylk o do sprawc ów w tym wypadk u jeśli jest spektakularna dziennikarze śledzą los y teg o, kt óry zawinił wówczas t o relacjonowany przeb ieg proces u s ądowego na tak, ale też proce s s ądowy bardz o długo trwaj ą cz ęsto jak wracam y do informacji jak został ukarany sprawc a wypadk u t o jak kilka lat w zwi ązku z ty m ju ż wted y dawno zapomnieli śmy o ty m, wypadk u i też te informacje jak n iewielkie na na s robi wrażenie c o pani zdan iem wobe c teg o dzia ła w najlepiej cz y s ą t o s łuchu podawan e komun ikaty liczb, gdzie najcz ęściej w programac h telew izyjnych wyst ępuje pol icjant z komendy ruch u drogoweg o informuje o statystykach jes t t o zdarzenie, kt óre jes t detal icznie op isywane tak, by przem ówić do naszej empat ii cz y wreszcie trzec ia rzecz cora z więcej akcj i takich u świadamiających kampan ii, które momentami na zwi ązane są bardzo ważne, al e chyb a największe wra żenie robi kontak t z of iarami wypadk ów drogowyc h, czyl i rozmow a z lud źmi poszkodowanymi jak r ównież rozmawia z e sprawcam i s ą takie programy edukacyjne, które poleg a na ty m, że sprawc y wypadków opowiadaj ą np. kandydat a na kierowc ów jakich życie się zmieni ła po ty m, jak spowodowali wypadek, bo przecie ż trzeba pami ętać, że sprawc y wypadk ów t o zdecydowane j wi ększości nie jest celowe prawd a n ikt n ie my śli o tym, że mo że by ć sprawc ą wypadków t o jes t r ównież nieszcz ęście dl a sprawc y wypadk ów tak że bezpośredni kontakt z ofiarami rob i na na s najwi ększe wrażenie, al e z drugiej strony wyb ieramy to n ie chcem y s łuchać s łuchać o tragediach dlateg o taki dzie ń jak dziś jest bardzo ważne ważne jes t w łaśnie dl a of iar wypadk ów drogowych, al e i r ównież dl a rodzin w Polsce o d w ielu lat organ izuje spotkania z rodz inami of iar wypadków drogowyc h w miejscowo ści zabaw a, gdz ie powstał pomnik upami ętniający of iary wypadków drogowych to jes t taki dzie ń, kiedy ca ła spo łeczność wspom ina osoby, kt óre zgin ęły jak r ównież rodz iny of iar wypadk ów spotykają się i stanowi dl a siebie swo i s ą grup y wsparc ia r ównież psychologow ie maj ą warsztaty z of iarami wypadk ów drogowyc h i rodzinami jes t niestety 1 dzień w rok u, ale chociaż, tyle że że tego 1 dnia my ślimy o tym c o si ę dz ieje z lud źmi, którzy w wyn iku wypadk u drogoweg o często no i dz ieci trac ą rodziców m łodzi ludzie trac ą zdrowie przez w iele la t borykaj ą si ę z problemami t o jes t naprawd ę bardzo powa żny spo łeczny problem, kt óry wciąż ma jakb y wydaje mi si ę za nisk ą rangę, gdybyśmy wr ócili na tylko pozwol i pan i d o do samych sprawc ów wczytując si ę w ich wspomn ienia tyc h traumatycznych dla nich też wydarze ń by ł, bo cierpi n ie tylko cierpią n ie tylko najbli żsi ofiar, al e tak że sprawc y najcz ęściej przewijający się fraz a, gdybym m ógł cofnąć czas n ie zwr óci pani na t o tak wol ę nikt n ie chce n ikt nie n ie chcę tego, żeby ta tragedia się sta ło n ikt z nas intuicyjnie intencyjny n ie, przekraczając przep isy ruchu drogowego nie myśli o ty m jak ie tego mog ą by ć konsekwencj e sprawc y wypadk ów mają s ą zdoln i do przepracowan ia tych tyc h traumatycznych wydarze ń tak, b y sta ć przestrogą to jes t raz, al e te ż zrobi ć coś na rzecz bezpiecze ństwa na drogac h mówiąc wprost kim dla n ie mam y danych na ten temat mi się te ż wci ąż za za rzadk o zdarzaj ące się przypadek t e programy edukacyjne, o kt órych mówię, kt óry teoretyczn ie były w Polsce opracowanej gotow e do zastosowania n igdy n ie na szerok ą skal ę n ie nie znalaz ła odzw ierciedlenia w system ie edukacj i kierowców t o jest ogromne nieszcz ęście, ale ca ły czas przyczyną teg o, że tak du żo tego nieszczęścia jes t na drogach jest t o, że sob ie, jakby n ie przyjmujemy do s iebie, że te nasz e zachowan ia n iebezpieczne często zachowania mog ą si ę prze łożyć n a na tragedię ludzk ą prosz ę powiedzieć t o, że jeste śmy w ogonie niechlubnym ogon ie stawki je śli chodzi o bezpieczeństwo na drogą na drogac h jes t rzecz ą oczywistą to, że pracujemy na d tym mn iej lub bardziej oddolnie t o te ż jest rzecz ą powszechn ie znaną w jaki spos ób abstrahuj ąc o d infrastruktury drogowe j, kt óra znacząco wp ływa na bezpiecze ństwo, u świadamiając radz ą sob ie inne inne kraj e, w których do tyc h wypadk ów dochodzi znaczn ie rzadz iej przeważnie przede wszystkim to mus i by ć syste m działań nie mo że by ć tak że dzia łania zwi ązane z infrastruktur ą drogow ą edukacją czy nadzore m t e s ą zupełnie niezale żne działania to mus i wszystk o raze m funkcjonowa ć wsp ólnie i jeżeli tak i wsp ólny progra m ustal imy wsp ólnie u ustalimy, czeg o d ążymy t o wtedy efekt y s ą znaczn ie wi ększe t o również musi by ć wspólnie z e społecznością z obywatelami to nie mo że by ć tak że, że w ładza narzuc a jakie ś rozwi ązania i decyduj e o ojczyźnie, przekonuj ąc odpowiednia na s jak o użytkowników dróg, że ma sens na te n proble m, kt órą u nas istnieje o d zawsz e bra k świadomości jak ogromn e znaczenie ma nadmierna pr ędkość ruch u drogowym wydaje się, że ci ągle nie w ierzymy w t o np. że syste m kontrol i fot o radarowe j służy naszem u bezpieczeństwu ci ągle słyszy si ę o ty m, że k ierowcy protestuj ą i że generalnie spo łeczeństwo uważa, że to jest maszynk a do zarob ienia pieniędzy podcza s kiedy jes t to najbardz iej skuteczn y sposób przeciwdziałanie traged iom na drogac h nie ma lepszeg o, a ciągle jak jes t u na s op ór liczba fotoradarów u nas jes t m inimalna kontrol e pr ędkości s ą naprawd ę bardz o rzadk ie, a je żeli ju ż płacimy manda t za przekroczenie prędkości t o czujem y się poszkodowani t o na s trafi ło 30 inni jechali równie szybk o albo jeszcze szybc iej, a ich n ie zatrzyman o tak że ca ły cały syste m dzia łań musi im mus i być wdrożony nie mog ą by ć pojedyncz e akcj e zwi ązane z weekendem d ługim t o po prostu si ł sta ła trudn a systematyczn a praca czy ta praca n ie wymag a czasu także ze wzgl ędu na uwarunkowania kulturow e, bo prosz ę zwr ócić uwagę c i, kt órzy egzekwuj ą prawo t o drogowe o d wielu pokole ń wielu dekad kojarz y nam si ę z tymi, którzy nak ładają na na s represj i syste m władzy relacj a w ładzy do obywatel i przed osiemdziesiątym dziewi ątym rokiem by ła taka, że dobrze, ale ju ż o d osiemdziesiątego dziewiątego rok u minęło w iele lat, al e my ci ągle jest najwyższym, al e jest zakorzen ione w nasze j kulturz e pol icjanta trzeb a oszukać policjanta wczoraj ze 3 różne stron y polsc y k ierowcy jak poz a granicami kraj u zachowuj ą si ę znaczn ie lepiej cz y jakb y przyjmuj ą do wiadomości, że w innych krajac h egzekwowan ie przepis ów jest uprawnione przez wzgl ędnie te ż bezwzgl ędne i mo że troch ę Matu znaczen ie ta nieuchronno ść kar jedna k te n system nadzor u w innych krajach jes t tak szczelne, że w momenc ie jak tylk o przekroczymy pr ędkość poz a gran icami Polski t o przewa żnie natychm iast zostaj e za to karani w rozum ieniu, zwłaszcza w przypadk u przykładu, który n ie spotka ł polskie fotoradar y mają te npr óg tolerancj i mi ędzy 201010 km wi ęcej, ponieważ to jest powiedzia ła, że dok ładność urządzeń pomiarowych jes t tak a, że 10 plus jak możemy jecha ć tak proszę wyobrazić sobie, że przyjecha łem drog ą miejsk ą w Niemczech, gdzie fotoradar b łysną, kiedy przekraczam prędkość mn iej ni ż 5 km ta m ta m nie ma jest rozbudowa jes t nie ma tolerancji ponieważ, je żeli wprowadz imy nimi tolerancj i, t łumacząc zagran iczni eksperci t o tak jakby si ę podnieść dopuszczalną pr ędkość od 10 km na godzin ę wyżej wszyscy w iemy, że mo żemy jechać 10 k m szybciej przy czy m znowu jes t z łudna wiedza w Polsce, bo te n l imit 10 k m wi ęcej przy pr ędkości kontroli pr ędkości dotycz y tylko automatyczne j pr ędkości zwyk łe tradycyjnym radare m policjant może na s ukara ć nawe t za przekroczenie o 1 km dopuszczalne j pr ędkości, ale cały czas patrzym y na t o w łaśnie, że jeste śmy ukarani nie my ślimy o tym, że naprawd ę ta prędkość ma znaczen ie i często dyskutuj e się nawe t gran iach specjalistów, że dobrze co t o będzie żyć w m iastach wprowadz imy strefy ograniczenia pr ędkości do 30 to miasto si ę zablokują t o wsz ędzie b ędzie parali ż w innych m iastach w innych krajac h tak ie takie stref y prędkości 30 w du żej mierze występują i n ic nam się z łego n ie dz ieje czy ci ągle, jakby n ie n ie w ierzymy w t o, że ta prędko si ę w decyduj ącej t u oczywiście wychowan ie edukacja ma ogromn e znaczenie, ale również infrastruktura drogowa, kt óra na s zmusz a z zezwolen ia, czyl i ca ły syste m i przed e wszystkim ranga problem u, która wydaj e mi się ca ły cza s w Polsce n ie jes t zby t wysoka to n ie jes t problem, kt óry naprawd ę jes t ważny powszechnie uznawan y za istotne nie ma pani wrażenia, że porozmawiamy skończymy t ę rozmowę 17 listopad a skończy si ę za oko ło 9 godzin i w łaściwie pozostaniemy w ty m samym miejscu czy wydają si ę, że jednak się dużo rob i tylk o mo że wci ąż za ma ło natomiast widz ę post ępy i widzę w iele akcj i, kt óre powodują że, że jednak m iejmy nadzieję b ędzie bezp ieczniej dziękuję pan i bardzo za rozmowę Anna Zielińska Instytut transport u samochodoweg o, bo mo im pa ństwa gość tera z zapraszam pa ństwa na informacja po informacjach cudown e lat a dziś mo im go ściem b ędzie Paweł Paweł Stasiak, wi ęc l ider frontman zespo łu po kadencj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA