REKLAMA

Cudowne lata Pawła Stasiaka z zespołu Papa D

Cudowne Lata
Data emisji:
2019-11-17 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cudowne lata w niedzielę magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łaniam si ę pa ństwo chciałbym przywitać gości z n im Paweł Stasiak dzie ń dobr y w itam serdecznie posta ć n ierozerwalnie zwi ązana z zespo łem Papa agencji frontma n teg o zespo łu, jako że tytuł nosi audycji t o w łaśnie cudowne lat a wr óćmy do pocz ątków wasze j grup y obchodzicie w łaśnie jub ileusz tak ich huczne 35 lecie dzia łalności spor a ta jest 35 lat o d 12019535 to znosiliśmy Rozwiń » czwarty rok był to budowan ie październik, kiedy pojaw ia si ę pierwsza piosenka jeszcze n ie by ło badać tylko padok jeszcz e nie by ło nawet mn ie w ty m zespol e ale, ale to by ły w łaśnie tak ie początki moje j mój p ierwszy kontak t z waszy m zespołem t o zdaj e si ę p iosenka ordynarn y fau l i te ż 1 z p ierwszych teledysk ów jak w ogóle pokaza ł si ę na antenie 2 wówczas kana łów telew izyjnych tak jest organ y wartyc h właśnie p ierwszy teledys k, który pojawił si ę pod nazw ą Baden i od teg o czasu już i już tera z została prze z ca łe lat a osiemdziesiąte tak jak m ówiłem jeszcze składu inny Grzegorza, że na wokalu i właściwie zupełnie nie muzyc e ni ż c i, którzy później z e mn ą gral i na koncertac h i koste k dializ nawe t jeszcz e wtedy się nie pojawi ł w ty m zespol e, kt óry w, które później przez całe lata prze z ca ły ro k osiemdziesiąty pi ąty występował w zespol e w tych 35 latach twoj e m iejsce zajmuj e ile nowo ści w ie 3434, czyli po roku dosz ło tutaj lepsz y, ale później, ale kolej e los u były rozma ite pami ętam, że rozliczyli śmy si ę by ło Papa d e pada jest teraz pad a jest tera z od 2007 roku uwa żam, że m inister minister z m inister będą pa n teraz minister te n w ówczas napade m w Włosi pod koniec dok ładnie w sylwestra dziesiątego roku byliśmy tak ą decyzj ę że wtedy my śleliśmy, że zaw ieszamy działalność odsłonę imprezy różnic zda ń spotkaliście się podcza s towarzysk iego przyjęcia grzywną tak ie fundamentaln e decyzje prz y okazj i zmiany roku nie wierzcie m y byli śmy wted y w stanac h o d czerwca grali śmy ta m koncert y w klubac h polon ijnych był dosy ć d ługi cza s dosyć d ługa roz łąka z najbli ższymi, a jednocześnie to był tak i momen t, kiedy zespół ju ż już trwały od teg o chemicznego czwarteg o rok u troch ę mia ł spor o sukces ów i tak wydawało si ę, że potrzeba świeżości potrzeb a trochę dystans u tak iego i innego spojrzenia t o wszystko m y byliśmy bardz o młodzi, wst ępując do zespo łu, a tym samym 68 na ile miałem 18 lata w iesza ka żdy ro k w ty m wieku t o jest te ż czasam i bywa du ża zm iana, a c o dopiero tuta j jak w mo im przypadku 5 lat bardz o aktywneg o życia n a na scen ie gran ie koncert ów nagrywan ie p iosenek i byc ia wykonawc ą w 1 z najpopularn iejszych zespo łów w Polsce t o też dało dawa ło du żo domyślenia mi mo im kolegom i osoby, kt óre b y w og óle związane z zespołem w zwi ązku z ty m pomyśleliśmy, że to, że taka przerw a na szerzenie si ę przyda zreszt ą n ie byli śmy jedyn i w tak ich decyzjach t o by ł w og óle te ż c iekawy czas dl a Polski myślę że, toteż mia ło dosy ć spor e znaczen ie, bo wiadomo, że osiemdziesiątego dziewiątego roku dosyć du że w Polsce zacz ął się zm ienia bardzo urocz e prawie wszystko, al e w muzyc e generalnie dzia łalności artystyczne j p óki n ie uregulowan o wszystk ich zasa d dotyczących tego rynk u trac i była wolna Amerykanka by ła woln a Amerykanka w iadomo prawo autorskie 50 czwartym roku zosta ł znow u banal izacja natomiast t o jakby nie było najważniejsze najwa żniejsze by ło t o, że ten 90 rok pokaza ł Polakom kompletn ie inn ą drog ę drog ę tak iego podejmowan ia decyzj i bardz iej zwi ększy mo żliwości decydowania o sob ie swoim życiu o ty m co może robić t o, że mo żna jeździć po świecie o tym, że nagl e może otwiera ć w łasne firmy i mie ć r óżne pomysły na swoje życie i nikt nie b ędzie w tym momencie przeszkadza ł, bo t o jednak trzeb a o ty m, te ż pami ętać o tak, k iedy zaczynali ście też musieli si ę poddawać cenzurz e prawda w ielokrotnie nawet w naszy m przypadk u p iosenki były zdejmowan e z anten y, bo kamikadze piosenka czy ty lub isz to c o ja jako ś tak n ie wiem wyra żało s ilnika, dlaczeg o te ż zastanawia łem m ówiono, że t o jest śmieszne, że t o jaka ś biznes między półkami KE wróć i że kto ś sobie wymyślił, że jes t t o jaka ś taka tak i odno śnik d o do powrot u przywódcy partyjnego Edwarda Gierka, kt óry w latac h latac h siedemdziesiątych wiedzę był 1 z głównych postaci ja n ie w iem, skąd przychodzi ły na poprawiające się bardz o bujn ą, ale doprowadzały do teg o, że p iosenka n p . ja wtedy jeszcze n ie by ło w zespol e dlatego pami ętam wizyt ę t ę sytuacj ę dosy ć dokładnie akurat liczy łem głosy w li ście trójki Marka Jasińskiego pami ętam, że ta piosenka wesz ła do poczekaln i na miejsce 3008 . i następnym tygodniu właściwie miała tyle g łosów, że by łaby na pi ęćdziesiątce, ale n iestety musia ł być zdjęta n ie mo żna było te ż zagrać nie w iem jak si ę udawa ło redaktorom z telew izyjnej dw ójki 1920 wówczas przeboju Wólczanka t ę piosenk ę widzia łem i ta piosenka i nie w ie jakim, jak im si ę uda ło przekonywa ć w ładze telew izji, że jednak ta piosenka może ta m dalej by ć prezentowane myślę że, toteż by ło związane z teledyskiem teledys k by ł po prost u jak ąś taką bajk ą kolejnej Libery i w og óle Legimi zamk u stary tak dale j także my ślę, że kompletne n ie odn iesienie do jakich ś tak ich innych sytuacji, które mog łyby spowodowa ć że, że my śli cenzora by ły zbli żone do tego spowodowały, że piosenka ta była przez ca ły cza s, skąd w og óle pomys ł na tak i repertua r, bo byliście awangard ą na ówczesnym rynk u muzycznym mieliśmy alb o artyst ów tzw. dorobkiem, kt órzy prezentowal i bardzo stonowan e repertuar, który by ł elementem koncert ów życzeń n iedzielny tzw. strat a dokładnie artyście estradowym z drugiej stron y mieli śmy artystów rockowych, kt órzy w mniejszym lu b wi ększym stopn iu dopuszczani byl i do głosu Natasza muzyki młodej generacji o d pocz ątku lat osiemdziesiątych to wszystk o te ż wybuch ło tak dl a modelowanie na muzyk ę i tekst opart y na bunc ie racze j jak najbardziej natom iast w newsów wchodzi li ście zupe łnie nowym gatunkiem, gdz ie sobie do MO wy my śleliście t o pierwszy drug ie pytanie oczywiście n ie zabrzmi ą jak zarzu t, kto co by ło wasz ą inspiracją w iesz co po łowa lat osiemdziesiątych te ż był tak i cza s, kiedy te n bunt oczywiście jest ca ły cza s ludzie gdzieś ta m w środku mia ł m iejsce al e, ale n ie by ł na pewno tak i mocny jak tu ż postanie wojenny m jak po takich wydarzen iach, kt óre bezpośrednio gdzie ś ta m dotyka ły osob y rodz iny najbliższych w zwi ązku z tym w połowie la t osiemdziesiątych w ogóle sa m si ę, gdzie zaoferowa ło si ę ogromn ą popularność p iosenek w stylu Europie to by ło italo d isco w w ielki później później t o dop iero po wojnie nie chcieli to już to już był te n czas też by ł ten cza s, bo t o by ło w łaściwie pocz ątek lat osiemdziesiątych t o jest tora tor a Dolce Vita t o jest Niewiem za was z, która z łamała scenki z banere m napaw a dok ładnie, ale i s ą właśnie tak ie lewicowe dyskotekow e p iosenki, kt óre u nas by ły bardzo popularn e na dyskotekac h puszczać w łoskiego pamiętam imprezę panuj ący na imprez ę widzi, a z drugiej stron y ogromn y rynek w w ielkiej Brytanii zaproponowa ł całą gam ę wykonawc ów, którzy podpisywali pod nurte m elementy i t o by ło takie to by ł tak i po p troch ę inny ni ż ten niż m inister italo disco, czyl i tak ie mn iej mn iej dresow e my ślę, że nawe t było połączone gdzieś tam gdzieś ta m jakieś korzen ie w muzyc e bankowe j, al e ogólnie w nocy Wielkiej Brytanii z pocz ątku lat osiemdziesiątych t o wszystk o miało gdzie ś tam ta m swoje korzenie, bo ten ban k tam by ł jako ś wted y bardz o mocn y i klubach się to wszystk o dzia ło powstawa ły takie zespo ły jak zdradzi ła jak Jezu, jak pan bale t jak ka że długu oni byli cora z bardz iej popularn i w łaściwie osiemdziesiąty 0203. czwart y rok u ju ż już też t o też były w ielkie gwiazdy, który w, kt óre były znan e na ca łym świecie i myślę, że st ąd powsta ły pomysł, żeby coś tak iego przenie ść n a na Polski ryne k, bo po prost u tego n ie było poz a ty m zazwyczaj było tak że jedna k wszysc y wykonawc y, kt órzy byl i prezentowani lub klu b zacz ęli by ć popularni maj ą po 20 parę la t, a m y byli śmy nastolatkami i być pierwszym, bo będę można powiedzie ć nawet tak si ę m ówi chocia ż, je żeli tak pogrzeba ć rzeczywiście historii to moim zdaniem p ierwszy, bo będę chyb a był zesp ół vox, bo jednak vox to bardz o tego te ż elementy artystyczn o taneczne dokładnie nawe t jakiś tak i jest chron iczny ta ńce i te ż by ł zespo łem, który podobn ie ja k jak nas z by ł stworzon y z pomys łu 1 człowieka, gdz ie dobierani byl i wykonawc y do do teg o, żeby ta m akurat g łosami i u na s akurat by ło też, b y bardziej związane, żeby każdy z na s inaczej wygl ąda, bo jedna k mia ł mia ł mie ć osobną jako ś tę grup ę fane k które, kt óry mia ł być dl a ka żdego akurat przydz ielone zwykl e bardz o opowiadał t ę histori ę w łaściwie 1 z cz łonków zespołu pozostającym do dzi ś jego koleg a z domu kultur y, w kt órego pami ęta, a przez prze z lata dobrze, al e cz y wymy śli my śleliście w ówczas tu i teraz i w ogóle no dobrze się baw imy ludz ie nas rozpoznaj ą my tworzymy muzykę, kt óra jes t c iekawa czy myśleliście d ługofalowo, bo wieś wej ście w tak i nowy nurt jes t te ż swego rodzaj u spow iedzi pu łapką takim określeniem si ę na na zawsze teg o tego nie w ie, al e później wyj ście z teg o byłoby trudne skor o już tworz y sw ój wizerunek nastolatek, kt óry w, którym ma na t o kierowane w łosy prezentuj e muzyk ę trochę elektroniczn ą i tak ą dyskotekow y niszcza ła dzi ś je śli kompletnie inaczej my śli dz isiaj są to jak i by ł bardz iej d ługofalowe plany i jes t także n ie wiem wykonawc a podpisuje kontrak t przynajmniej na 3 płyty i to musi być wiadomo c o si ę z ty m b ędzie działo dale j jak b ędzie sz ła wted y lat osiemdziesiątych t o by ła pe łna beztrosk a po prost u mieli śmy piosenk ę, kt óra akurat by ła w rad iu i cieszyli śmy si ę żona jes t na listach przeboj ów, więc nagrywana by ła kolejna nikt z na s mia ł za bardz o świadomości co si ę z tym b ędzie dalej dzia ło, ale jak na ty łach trwa ł nagrywana była w tak i spos ób, żeby chwyciła cz y czyta, b o w zgodzie z potrzebą naszeg o serduch o oczywi ście o d n ie mogę powiedzie ć także ona, że one n ie by ły konstruowan e tak żeby, żeby n ie były przebojam i one one mia ły by ć przebojam i i on e, al e wieczną w iele osób w ten spos ób wchodz i do stud ia i kreuje przeb ój z tego n ic nie wynika p óźniej prawd a tak że to t o temu do mo że się udać lu b n ie natom iast tutaj by ło tak że myślę, że dlatego t o w ogóle wszystko wyszło, że m y byliśmy bardz o m łodzi bardz o prawdziwi my ta m bardz o n ie udawali śmy nawet jak p óźniej wyszło nawe t jak w wi ększości dziennikarze pisali o nas, że jeste śmy k im żołnierzami, kt órzy pląsają tylko po scen ie za bardz o n ie potrafią robić teg o c o robi ą to nie mia ło znaczenia, bo wychodzili śmy na scen ę i zapewniali śmy stad iony tak że byli śmy w takim czas ie że liczy ło si ę to co jes t tu i tera z i kolejne pomys ły do kolejnyc h płyt kolejnyc h piosenek kolejnyc h teledysk ów, żeby pokazywa ć oczywiście zm iany w zespol e na początku by ła do elektronika później dodas z do teg o g itary mówił też troch ę trochę był t o im to brzm ienie było tak ie bardz iej pop rockow y niż ni ż str icte powode m sow y tak ja k na pocz ątku, al e jednak ca ły cza s byli śmy, że tak pow iem w tym miejscu kończą si ę dzi ś dzień dz isiejszy tak naprawd ę zmienili ście si ę dorast a liście to też wp ływało na NATO, że troszeczkę zmienia ł si ę i repertua r i też grono odbiorc ów, bo wiadomo, że c i ludz ie, którzy na pocz ątku przychodzili na wa s dl a wa s też zaczynali dorasta ć też by ć mo że zaczynali poszukiwać w muzyc e czego ś innego niż to na pewn o ju ż jak na pocz ątku z płyty pierwszy, kt óry nagra łem tak ie piosenki, gdzie jes t Ola cz y kryszta ły noc y opowieści można, b y tak wymienia ć czy na j Story to były tak ie p iosenki, kt óre były nadawane w tere n rynku, więc um ówmy się, że ta publiczno ść była bardz o m łoda Teleranek nawet na m zrobi ł jakiś specjaln y jest lato pami ętam by ł tak i fundamentalne przeb ój dokładnie bardzo popularn y zreszt ą i w ierzyli Teleranek nawet nam stworzył wted y tak ą specjaln ą audycj ę program, który rano telefon by ł realizowany nazywa ł si ę to rozta ńczeni rozśpiewani chłopcy z Bay Street i prowadzi ł wtedy Tadek Broź, który z nami zaśpiewa piosenkę na dzie ń dobr y jeste m dobre j na takiej bajk ę Street był taki Sherlock Holmes, kt óry z ch łopakami poszukiwa ł r óżne rzeczy za chwilk ę wracam do naszeg o programu s ą cudown e lat a w niedzielnym magazynie Radia TOK FM Paweł Staszek jes t z nami przywilejem naszego go ścia jes t zawsz e wybrać wątek muzyczn y, który ilustruje naszą rozmowę t o b ędzie, że sztandarow ą chyba pow inna by ć analiza, czyli nas z Disneyland pos łuchamy p óźniej wys łuchamy informacji cudowne lat a w niedzielnym magazynie Radia TOK FM Paweł Staszek jest z nami dzie ń dobry w itam w itam ponownie grupa popadaj ąc obchodz i swoje 35 lecie n ie mogą by ć inaczej lider frontman te j grup y jes t jes t z nam i wysłaliśmy utworu na s dzi ś najlepsz y i musz ę przyzna ć, że w łaśnie celowo zrobi łem tak szybko tak ą j ęzykową, bo w ówczas pamiętam popularny by ł ten isista Ivan Lendl i marzenia się jedna k na podwórku nam zna ć Disneylandu czy Disneylandu w szachach to nawet n ie widzia łem, że teg o typu, jakie skojarzenia mog ą się pojawi ć jes t utworem spotka m się pewn ie w radiu natom iast pami ętamy dziś kolonii w Białce Tatrzańskiej tu, które s ą budzi ro k osiemdziesiąty ósmy no 80 dziesiątek 90809 w dziewięćdziesiątym roku mistrzostwo świata w we w łoszech w piłce może t o na pewno n ie wcze śniej i w ówczas t o jedn o z kole żanek rozdała wszystkim wyp isane s łowa te j piosenki im musieliśmy śpiewać na pami ęć znam ten utw ór by ł wówczas umys łu takiego nastolatka s łonia absolutn ie wszystko są jeszcze gola mało teg o by ła by ło określone opowiedzia ł koleżanka była w Łodzi, że Paweł Staszek to jes t z łodziej na pewno mieszka gdzie ś na Bałutach wód b ędą ulica bydgosk a pada jak dostawą jest jest te ż łodzianinem cz y warszawiakiem urodzi ł się w Łodzi, ale m ieszkam na znalezienie naprawdę 3 lata możemy wy łożyć lata 3 dni moi rodzice, bo mróz trzym a, je żeli nabycie co ś tak iego stud iowali w Łodzi m ieszkali w akadem ikach na Lumumbowie i wiadomo by ło, że na te nie by ły tak ie czas y, że wychowan ie dziecka w takich warunkach ta m jes t dobrym pomys łem, więc zostaną ustaw ione na jaki ś czas do babc i d o do Częstochowy, gdzie te ż razem z siostrami moje j mam y po prostu miałem dobr ą opiek ę, a rodzice nie tylk o odw iedzali jak często t o by ło mo żliwe po zakończeniu studi ów mieszka p óźniej, że wiemy ta m akura t dostal i możliwość prac y, a 70 ósmy rok u się przeprowadzi ć do Warszawy i teg o momentu w łaściwie dłuższy cza s sp ędzam tutaj był był te ż takie w izyty łódzki, bo p o po ty m, jak zesp ół Papademos zakończył dzia łalność rok dziewięćdziesiąty mia ł 90 pierwszym rok u do Polski stwierdzi łem, że przeprowadzam si ę do Łodzi i stworzyłem ta m w łaśnie tak ą formację misterne to było tak ie du żo bardz iej dyskotekow e jeździł z e mną koledz y kt órzy, którzy ta ńczyli była dziewczyna, kt óra śpiewa ch órki i w łaśnie w Łodzi wted y przebywa łem dużo wi ęcej czasu nawe t mia ł swoj ą audycj ę 1 w 1 z rozg łośni radiowych w Łodzi przez 3 lata, a tak że trybu radio Taxi radio parad a prawdopodobnie, a pote m pote m pote m by ło tak że na t ę muzyk ę tak ą typową popow ą powode m Sową troch ę spadło zapotrzebowan ie z 1 strony ni ż wesz ły du że wytw órnie fonograficzne światowe, kt óre chciały nowyc h wykonawc ów, więc pojawi ła si ę Kasia Kowalska Edyta Bartosiewicz zespół Hey, czyl i kompletn ie inna muzyka z drugiej stron y ogromną popularnością zaczęły cieszy ć si ę muzyk a wst ępnie jeszcz e pod kon iec lat osiemdziesi ątych nazywan a muzyk ą chodnikową, b o na chodn ikach na stolikach sprzedawan a, a później przej ściowe na disco polo trzeb a by ło gdzieś ta m wybiera ć jak m łodzież doszła bardz o amb itny repertuar n ie wiem mus ical metro by ł tak im podałem świeżości prawda tak tak dokładnie, al e t o by ło wszystk o jakb y obok tego stylu, kt óry gdzieś ta m by ł kojarzony z e mną i pomy ślę sob ie, że trzeb a wymyślić co ś innego nada ła alb o trzeba przeczeka ć, a w iadomo, że przeczekanie t o jes t jednak jednak to jedna k cofan ie się w zwi ązku z ty m wted y korzystają z teg o, żeby w Łodzi zda łem do łódzkiej filmówki ta m sko ńczyłem produkcj ę filmow ą telewizyjn ą p óźniej zacząłem si ę troch ę zajmowa ć właśnie rzeczam i bardz iej zwi ązanymi z produkcją i z rzeczam i jes t z drugiej stron y kamer y, al e po 2 w roku chyb a nawet dok ładnie 2000 rok pod koniec, k iedy przysz ła propozycj a z kt óregoś z klubów polon ijnych w stanac h, że po 10 latach ch ętnie, by zobaczyli nas z koncer t że, że ludzie czas cora z częściej pytają, że jes t tak i powr ót do teg o wszystkiego, że tak t o już że, gdyby taki momen t, że nad na pocz ątku la t dziewi ęćdziesiątych wszystko c o by ło z lat osiemdziesi ątych by ło niedobrze w łaściwie odcina si ę teg o wszystk iego i trzeba by ło spor o czas u poczeka ć, żeby rzeczywiście te n t e wszystk ie emocje teczk a z ceg ły pojechaliśmy wted y na koncert y pojawiło się kolejne zaproszenie PiS po raz drugi PŚ po raz trzeci zacz ęliśmy nagrywa ć nowe p iosenki były 2005 roku wydali śmy ju ż jak o upadek z o powroc ie pierwszą tak ą płytę Mir fale mogą si ę myli ć jak jes t dobry pomys ł jest dobra drog a dl a takiej grupy jak ja k jak wasza konsumowa ć t o co wypracowaliśmy na c o zapracowali śmy sobie znan e na początku tej grupy szuka ć swoje j nowej drog i bywa z ty m różnie Niewiem, k iedy bank n ie przymierzaj ąc si ę normom, kt óre reprezentowal i wcześniej cały cza s tworz y Perfect rob i robi t o sam o Budka Suflera tam t e w ątki komunikacyjną osob istym wyrządziły wzi ęły górę tego n ie doczeka m jak to jes t u was jestem te ż dla dla ka żdego wykonawcy, kt óry wchodz i na scenę, je żeli i istnieje prze z jaki ś czas ma swo ich fan ów my mieli śmy ponad 50 klubów w latach sześćdziesiątych t o by ło naprawdę bardz o dużo, je żeli chodz i o nas z kra j i ta k jak si ę przekonaliśmy prz y prz y późniejszym naszy m powrocie, jeżeli co ś tak iego, że jestem sentymen t do do tyc h piosenek i t e p iosenki s ą czy ktoś słuchał czy nie s łuchał to po prost u pami ęta nagl e s łowa śpiewane p iosenki na koncerc ie to ka żda zmiana t o jes t jedna k du że ryzyk o po p ierwsze, c i ludz ie chc ą na nas s łyszeć widzie ć dok ładnie takich jak ich na s znaj ą, a po drug ie, b istro ta k jak powiedziałem p o w poprzedn iej części byliśmy prawdz iwi to nie było co ś tak iego, że m y wychodzili śmy i nawet jeżeli jaka ś ta m piosenka 1 znaczy drug iemu mniej przypada ła do gustu to jednak był jaki ś taki fragment n ie w iem może jakiś zagrywk ę na bas ie alb o jak i za śpiew cokolw iek innego co decydowało o ty m, że, że robili śmy to jedno przyjemnością samą odpowiedź na jasn o z tych sztandarowych was z utw ór, kt óry nie przypada ł do gustu oczywiście n igdy nie robi ę kam ikadze n p . ale i t o nie, dlateg o że n ie by łem oryg inalnym wykonawc ą, bo nie pierwszy za śpiewałem ten utwór, ale uważam, że jes t tak a p iosenka, kt óra właściwie ma ogromn ą powtarzalno ść refren ów niewiele si ę dz ieje i w łaściwe dla wokalisty ta m jest ma ło do za śpiewania ta m jes t metodyk a melodyk ą modulacja zawodu Lacjum i i tak n iewiele w iemy w łaściwie wykonawca ma d o do z a do zaoferowan ia podczas śpiewania piosenki, aczkolw iek znalazłem spos ób na wykonywan ie tego utworu w iadomo, że niemożna się wyzbywa ć hit ów podczas koncert u szczególnie plenerow y, gdzie powiedz ą jes t raczej przypadkow a nie nie tylk o fan i w zwi ązku z ty m podchodz ę do tego w te n spos ób, że takie były jakieś imprezy słyszy jaki ś numer, który po prostu zna bardzo dobrz e si ę do łączą do śpiewania raze m z innymi i wtedy jes t to moim zdan iem te ż bardz iej prawdziwe jeste ście trochę zak ładnikami śmiem twierdzi ć zak ładnikami, zw łaszcza teg o wizerunku m łodego m łodego ch łopaka, który z kumplem z os iedla, kt óre tworzy fajną muzykę, prz y której wszysc y na tym osiedlu si ę bawi ą kr ótko mówiąc n ie wiem Grzegorz Markowski może mieć ju ż n ie czarn e siwe w łosy i wiadomo, że prezentuj e taki repertua r, że o n się nie kusi jeg o w izerunek z ty m repertuare m, ale t y powiniene ś by ć w iecznie wiecznie m łody swój głos też pow inien brzmie ć tak jak wted y w latach osiemdziesi ątych na początku la t dziewi ęćdziesiątych, a n ie teraz jes t dziś zwraca ły na to uwagę, bo pracowały na d ty m kto ś tego ciebie oczekiwa ć, że Forever Young kon iec tak tak mus i być wyższa wiecznie młodzi nawet tytuł naszeg o noweg o singla sobie zdajemy sob ie sprawę, że tak jes t znacz y troch ę troch ę natur a pomag a bo gdyb y absolutnie nie było mo żliwe do wykonan ia w sensie tak im, że nie mog łem si ę tak zaprezentować na scenie to pewnie b y mnie nie próbował n ic z ty m zrobi ć natom iast pami ętam, że w ty m w tym 2005 roku, kiedy mia ł wyj ść p łyta bardz o przykładały dużo uwagi do w izerunku do teg o, żeby by ło jak najbardziej t o sp ójne z ty m c o co c o działo si ę z nami w izerunkowo w latach 80 oczywiście n a n a na roc k 2005 z wykorzystan iem teg o wszystkiego co co ju ż była wtedy n ie wiem cz y bardziej modn e cz y bardziej ni ż teledysk dl a z roku 2005 wygląda zupełnie inaczej inaczej kręcone s ą inne możliwości techn iczne inaczej wygl ądamy, al e jednak my ślałem, że znaczy, je żeli jes t długa przerw a u nas by ła bardz o długa przerw a, b o między ostatnią p łytą, którą wydali śmy w dziewi ęćdziesiątym rok u kolejn a by ła 15 lat t o my ślę, że jeżeli nas z wygl ąd b ędzie jedyny m temate m, który si ę będzie mówiło t o b ędzie źle mus imy po prost u zrobi ć wszystk o, żeby pokazać si ę, że jesteśmy dobre j form ie, żeby zaprezentowa ć takie piosenki, kt óre b ędą jedna k mog ły stanąć w walc e z tym i przebojami z lat osiemdziesi ątych i żeby to on e by ły najwa żniejsze także na pewno zwraca łem na t o uwag ę i niekt órzy zarzucali, że tak, że troszkę się t o by śmy odm łodzenie ale, ale nie z e wszystk imi się to zrobić znamy się da ło zrobić też n ie by ło tak ie zupe łnie poza nami w sens ie tak im że t o ktoś na m kazał zastanaw ia mn ie rozumie, że b ędziecie chc ieli pielęgnować tradycj e grup y oraz 35 lat nie wyobra żam sob ie z 25 latek po Staszek w obl iczu takiego bardz o okrągłych sześćdziesiątych z usług wyjdz ie na następnej b ędzie śpiewał piękną żonę cz y obciążenia dl a stosownych jeszcze wyobra żam sob ie ja sob ie n ie obra żałem, że w og óle tak długo ten zespół będzie b ędzie miał szans ę trwa ć tera z na to 35 lecie jak wychodz imy na mieście ma 52 lata t o jest gość to już w łaściwie p óźniej ta różnica jes t cora z mniejsza, je żeli chodzi o o r óżnicę wieku różnica w ieku jest duża, je żeli mas z 20, a 30 to to jest przepaść to jes t przepaść między lud źmi między osobami którymi si ę rozmaw ia, bo to jedna k kompletnie inne temat y i intuicyjnego, a tuta j mam y do czyn ienia z gliny z piosenk ą, której znan a, że na tyl e i w łaściwie na szczęście nie jes t t o utw ór, który nale ży w jak ikolwiek spos ób interpretowa ć tylko ma n ie w iem bardz o popularny pocz ątek, po którym od raz u ludz ie rozpoznają na piosenkę śpiewa o d pocz ątku do ko ńca tak że my ślę, że nawet, jeżeli w iesz, kiedy z balkon ikiem co b ędą pomaga ć mas z mac ie poczucie, że jako grup a weszli ście do kanon u polskiej muzyk i, gdyż n ie zastanawia ł się na tym nie myślę, że t o zawsze nale ży do os ób, kt óre pow inny zostać dziennikarskiej t o ocenia ć też bardz o osobn ik czynów jest 1 dziennikarz lubi to drug i dziennikarz lub tamt o tak dlateg o każdy b ędzie myślał, że z 1 strony jesteśmy jakim ś takim nie w iem wa żnym punktem z la t osiemdziesi ątych który, kt óry da ł du żo przeboj ów i i w iele osób ca ły cza s kontynuuj e pewien rodza j uwielbienia ty m, że przyje żdża na koncerty tym, że są cały czas klub y, że z grupami przyje żdżają że, że tak ie koncert y ja k ja jak 35 lecie mógł by ć wyprzedan y że, że to wszystko s iedzi, że dl a nas to ma sen s rzecz, że otrzymujemy feedback o d publiczności t o jes t bardz o istotne, a są wykonane są s ą dziennikarze, dl a kt órych po prostu n igdy n ie istnieli śmy nigdy nie za istniejemy w świadomości dl a n ich zawsze b ędzie ju ż za 80 tych Perfect Maanam i ca ła reszt a wspaniały zreszt ą zespołów i nie ma si ę co dziwić on i po prost u s ą za m iksowanie w tak iej muzyce i w tak im gatunk u i tote ż tak powinno by ć ono nie ma jeszcze nikt jeszcze tak iej Łodzi który, kt óry ka żdemu dogodził, a m y jeste śmy o d muzyk i popowej w ogóle jeszcz e mam y taką sytuację, że mam y, jakby żyjemy w taki trochę o o dost ępności w odosobnieniu z 1 strony muzyk a rockowa jes t alternatywą jes t muzyki n ie wiem ta k jak poezj a śpiewana jest d isco pol o i nagl e jest pewn e Papademos cz y pady w tej chw ili ju ż ponad 10 lat, kt óry w łaściwie do niczego n ie przystaje stacj i disco polo nas nie graj ą, b o po prostu, jakb y n ie łapiemy się t o wszystk o znowu stacje rad iowe kt óre, kt óre prezentuj ą muzyk ę rockową etatową w og óle już do te dotycz ą nowe stacj e orzech powinni śmy z tą swoj ą zrobić, żeby co ś tak iego mia ło miejsce, ale wiesz co t o jest nawet z teg o c ieszy, bo t o, bo t o świadczy o ty m, że po p ierwsze, jeste śmy konsekwentn i p o drug ie jeste śmy zauwa żalni na pewn o nie ma tak że nie ma żadnych emocji albo ktoś na s lubi alb o też na s nienawidzi to jest bardz o wa żne, że są t e emocje bo, gdybyśmy byl i obojętni na to, bo chyba dl a każdego wykonawc y co ś najgorszego w ty m miejscu staw iamy kropkę, a ja pozwol ę sobie z łożyć wa m życzenia kolejnego okr ągłego jubileuszu po Staszek by ł z nam i dzi ękuję bardzo dzi ękuję dzi ękuję bardz o pozdraw ia wszystk ich s łuchaczy i ma m nadziej ę, że dotrwam y w dobre j formy bez żadnego problemu te n w ątek muzyczny też wybrzm i za chwilę t o by ły cudowne lat a t o po informacjach kolejn a część naszeg o magazyn Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CUDOWNE LATA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA