REKLAMA

"Części zamienne" – o pracy transplantologa mówi Edyta Karpeta

Rozmowa z ciekawym człowiekiem
Data emisji:
2019-11-17 14:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozmowa z ciekawym człowiekiem niedzielnym magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łaniam się pa ństwo wraz ze mną z państwem jes t pan i Edyta Karpeta koordynato r z kl iniki ch irurgii og ólnej transplantacyjne j szpitala kl inicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie dzień dobry dzie ń dobr y, że pow iemy spor o dl a transplantolog ii cora z wi ęcej wiemy wydaj e si ę, ale my ślę, że n ie do końca t o nasz a świadomość dotycz ąca oddan ia swo ich organ ów po Rozwiń » śmierci wok ół teg o naros ło w iele mit ów pozwoli pani, że do ść nietypowa rozpoczn ę o d o d książki, która ukazała si ę na polskim rynk u wydawn iczym m ianowicie części zam ienne wra żenie, że ta lektur a pozwal a zrozumie ć jak skompl ikowanym i nie z drugiej strony organ izmem jest jes t jes t cz łowiek to bardzo fajna lektur a, która przed e wszystkim pozwala na m zapozna ć się tematyk ą transplantolog ii pokazuj e trudne początki, bo te pocz ątki by ły bardz o trudn a, a i pokazuj e jak ca ły system jes t zbudowan a pokazuje zar ówno t o sytuacja zespo łów, kt óre s ą zaanga żowane w pob ieraniu przeszczep ienie narz ądów, al e ta ksi ążka te ż pokazuje h istoria os ób, kt óra mia ła styczno ść z transplantologi ą, bo stan ęły w swo im życiu w tak im momenc ie, kiedy wymaga ły tego dar u od drug iego cz łowieka, czyli rz ądu po t o, żeby żyć pani łącznie jak o rolę jak o koordynatork a jes t pani jednocze śnie w procesie dawan ia komu ś życie, al e też śmierci t o t o jednocze śnie tak być nie w iem jak i 7 grabarze w 1 taka t o tak a mało przyjemn a rola rola byc ia w ty m proces ie śmierci Jana t o tak naprawd ę ta transplantologia łączy te 2 etapy, bo jeśli zdaniem zdam y sob ie z teg o spraw ę, że jes t na s niejedno życia i tym życiem mo żemy się podzieli ć d e fact o je śli z jeśliby kto ś na s kiedyś tw a stwierdził śmierć w mechan izmie śmierci m ózgu t o jest to mu jes t to momen t, w kt órym mo żemy podzieli ć się naszymi narządami z innymi osobami i tak naprawd ę nasza śmierć nie będzie śmiercią na darm o tak, bo pozwol i już cz y tak czy tak to nas z etap teg o życia si ę zakończył tak, bo śmierć mózgu to jes t śmierć cz łowieka, ale cz y cz ęść nas cz y t o w ątroba nerka czy serc a może trzustk a mo że żyć w drug im człowieku o d tej procedurze za k ilka sobie mówimy pozwol i pani, ale najpierw tych mitach, kt óre naros ły wok ół transplantologii z 1 strony mamy spor o akcj i uświadamiali uświadamiających n ie wiem cho ćby po nowe życie w tym też angażuje się tylk o mog ę pani też s łyszał o n im tak nawet brałem w n im udzia ł jak tylko mogę t o bardzo ch ętnie uczestnicz ę, bo to bardzo fajn y i Szczytna Szczytna idea tak bardz o c iekawy jes t do świadczenie np. pobiec alb o przespacerować si ę w sztafec ie tzw . prze z setkami barw, zw łaszcza że te ż sztafety s ą do swojej zbudowan e, bo jest t o jes t t o w ka żdej z tych sztafet jes t osob a po przeszczepieniu no w łaśnie i to jes t ta dobr a stron a medalu, ale jes t też ta zła stron a medal u bow iem wg tak iej gm innej wie ści pobranie narządów nawe t jeśli kto ś nie świadomy jes t nieprzytomny jes t bardzo bolesne, więc pan i spotka ła si ę takimi opiniami Alone kr ążą one zniech ęcają tak naprawd ę do podpisywania oświadczeń wol i do teg o, żeby p óźniej po śmierci oddać swoj e narządy komu ś do teg o potrzebuj e spotka m się r óżnymi rzeczam i dotycz ącymi transplantolog ii, a ich z różnymi, al e tak naprawd ę mitami, bo najwi ększy proble m poleg a na ty m, że trudno na m zrozumieć śmierć mechanizmy śmierci m ózgu tak, bo je śli podejdz iemy do łóżka tak ie osoby to ta osob a pod łączona do resp iratora, a jak spojrzym y na monitor t o ta m niema p łaskich l inii, a jes t b icie serca utrzymywan e za pomoc ą aparatury je śli dotkn iemy tak ą osobę t o ta osob a b ędzie ciep ła, więc o nasze nie r óżni niczym od os ób, kt óre tak naprawdę le żą jak o pozostal i pacjenc i na oddz iale intensywnej terapii tylko, że te j osob y przesta ł pracować m ózg, a mózg jes t naszy m centrum dowodzen ia je śli do mózgu nie b ędzie kupowała kr ew t o komórki mózgu UOP - u muro m w mechanizmie śmierci mózgu chwil ę później do wol i dochodz i do zatrzyman ia krążenia n ieodwracalnego ustania akcji serc a, a jest tak i moment zdan iem i po stwierdzeniu śmierci mózgu, k iedy proce s si ę dokon a, a przed ustaniem akcj i serca, k iedy mo żemy pobra ć narz ądy s ą r óżne r óżne naprawd ę różna r óżna sytuacj a czasami rodziny nam zadaj ą pytan ie czy nie b ędzie teg o wida ć, bo bardz o, by nie chcia ł chciałby n p . zostawi ć otwart ą trumnę, al e jak to będzie wygl ądało jak m y pobierzemy wątrobę cz y coś ta m w łożymy do środka no nie wkładamy n iczego, ale tego naprawdę nie widać, bo t o jes t jeste śmy zobowi ązani do tego, żeby estetyczn ie zostawić t o ciało osob y zmar łe i szacunk iem do tej osob y si ę zachowa ć, kto mo że być dawcą dawcą może by ć tak naprawd ę każdy może by ć momen t 22 rodzaje dawc ów dawc ów zmarłych dawc ów żywych jak o osob a żywa mo żemy oddać alb o 1 z Marek właśnie osob a, która stworzy łaby ponowi życia inicjatorem tej ca łej i inicjatywa, a jest Przemysław Saleta, które wszystk o si ę zacząć o d tego można o d swojej c órce nerkę może to by ć fragment w ątrobę jak o osoby osob y żywa je śli chodz i o osoby zmar łej dawstw o zmarła n o t o mamy 2 możliwości pobierania narz ądów o d osób zmar łych w mechan izmie śmierci mózgu albo zmar ły w mechan izmie n ieodwracalnego zatrzyman ia kr ążenia generaln ie w Polsce funkcjonuje 1 program te n program pobierania o d dawc ów zmar łych w mechan izmie śmierci m ózgu, wi ęc je śli komuś z nas się prz y tr a sprzeda ży taka sytuacj a, że zostanie wysunięto podejrzen ie śmierci mózgu, a ta ca ła procedura zostanie zako ńczona i zostan ie stwierdzona stwierdzono zgon mechan izm śmierci m ózgu t o wtedy je śli niema przeciwwskaza ń mo żemy zosta ć dawcami narządów lu b przywo żą dobrze pr óbuje zrozumieć, że tak naprawd ę dawcy ograniczaj ą si ę tylk o d o do of iar wypadków n o nie of iara ofiary wypadk u w interesie przytoczyć w tak im raz ie sytuacj a, w kt órych osoba ma obumar łe muska pozosta łe narządy pracują trudno sob ie wyobrazi ć inn ą sytuacj ę tak, bo operuje straty mia ła pan i zasi łkami r ipostuje postara m się podstawow a rzecz t o zrozum ienie tego, że śmierć to proces są zwi ązane i nie ka żdy narząd jes t tak samo wra żliwe na niedob ór tlen u na niedob ór sk ładników odżywczych n o tuta j najbardz iej wrażliwa tkanka jes t tkank a mózgu, a i on a w pierwszej kolejno ści obum iera, a wi ęc si łą rzeczy w związku z tym, że te n proce s n ie zachodz i jednakowo wszystkich kom órkach daje na m mo żliwość pob ierania pob ierania narządów, a wi ęc t o t o tak a tak a pierwsza p ierwsza rzecz, kt óra na m to umo żliwia tak, a sytuacj a czy pob ierania narządów o d of iar wypadku no o d osób, kt óre maj ą rozległe uszkodzen ia tak naprawd ę w obr ębie tkank i m ózgu to i w obr ębie w obrębie czaszki tak no t o wtedy faktycznie mo że by ć tak mo że może tak a osoba zosta ć dawc ą, al e w wi ększości 70 około 70 % dawców, kt órzy są w Polsce preferowan i zg łoszeni do centrum Koordynacyjnego Poltransplantu to są osob y, u których dosz ło do jaki ś katastro f naczyn iowych tak to nazywamy czy są traktowan i powiedzie ć, że może doj ść t u do sytuacji, w kt órej cz łowiek obum iera mózg nie jest t o konsekwencj a uraz u mechan icznego tak je śli mamy n p . p ękniętego tętniaka alb o uda r krwotoczn y udar y n iedokrwienne w tak normaln ie kolokw ialnie nazywam y to kwotam i m ózgowym m i tak t o taka osob a jeśli ma bardz o duży du ży ura z w obrębie regu ł w obr ębie tkank i m ózgu spowodowane właśnie chocia żby na czyn ienie się te j krw i t o tak a osoba mo że je śli je śli będzie spe łniała kryter ia śmierci m ózgu tak może by ć orzeczona mechanizm śmierci m ózgu i mo że zosta ć dawcą, kto decyduje o ty m, że m ózg obumarł wykonywan y jes t szereg bada ń, a przychody jest t o jes t osoba lekarza część w każdym 1 procesie jako 0 zadaje pytan ie s łyszy się, więc racze j bazowa ł na l igowych opiniowania empirycznym do świadczeniem w takich n ie ma m, że lekarze twierdz ą, że pacjent ma obumar łe m ózg właściwie tuta j od łączenie od aparatury to jes t zakończeniem proces u śmierci, której tak nast ąpił rodzina się tem u przeciwstawia, twierdząc że skoro cia ło jes t ciep ła, a cz łowiek w pracują wciąż jeg o narz ądy na tyc h monitorach ta kreska nie w ci ągu tylk o jednak ma charakte r wskazujący na oznaki życia to to nie walczym y dale j tak n a, a wykonywane jes t szereg pr ób, kt óre są o jest t o zgodn e z ustawą, kt óra jes t zap isana w prawie polsk im, a i najpierw to nie jes t także wchodzi lekarz na oddzia ł intensywnej terapii, m ówi że ta osoba będzie tuta j osob y mamy śmierć mózgu i ta osoba n ie mo że zosta ć dawcą tak si ę to n ie odbywa zostaj e osob a przyjęta pierwsza podstawow a rzecz, a każdy każdy pacjen t, kt óry traf ia do szp itala, a jes t pacjentem osob ą, która przechodz i prze z cykl e terapeutyczn e rolą ka żdego lekarza ka żdego pracown ika służby zdrow ia jest walk a o życie cz łowieka to, że jeśli m y tracimy pacjent a swojego to m y tak naprawdę przyszła porażka to n ie jes t pora żka rodz iny, która trac i swoj ą osob ę blisk ą oczywiście on i oni dla nich jes t t o te ż porażka, ale to jes t też przed e wszystk im pora żka lekarza, które prowadz i daneg o pacjent a, a jest tak że są pewn e symptomy, kt óre pokazują, że tej osob y może doj ść d o d o do śmierci m ózgu wykonywane s ą badan ia s ą także cora z częściej chyb a de fact o w każdej procedurz e tera z śmierć mózgu wykonywan e badania obrazow e, kt óre na m pokazuj ą cz y podan y kontras t do naczy ń m ózgowych wpływa czy n ie wpływa na jeszcz e n ie wpływa kontrast u tak samo n ie b ędzie wpływała nie będzie przep ływała tamt ędy kra j przeznaczen ia dla firm wracam y do naszej rozmowy rozmowy z pani ą Edytą Karpatom koordynatorką transplantolog ii tną przeprasza m czy dobrz e transplantacyjnej ora z plantacje inną, bo tu pani to nie jes t łatwe słowo z kl iniki ch irurgii ogólnej transplantacyjne j szpitala kl inicznego Dzieciątka Jezus jest rozmow a z c iekawym człowiekiem zosta ńcie państwo z nam i informacja wracamy rozmow a z c iekawym cz łowiekiem niedzielny magazy n Radia TOK FM rozmow a z c iekawym człowiekiem pan i Edyta Karpeta koordynatork a transplantacyjn a kliniki ch irurgii og ólnej transplantacyjne j szpitala kl inicznego Dzieciątka Jezus jes t z nam i pa ństwo maj ą wątpliwości wy łaniające się cho ćby z naszej rozmow y chc ieliby zg łębić temat transplantolog ii t o książka, które powiedzieli śmy na wst ępie części zam ienne w tej pani mentalnie on a te n tytu ł traktuj e człowieka takie wrażenie, ale te ż m u chyba jeste śmy bl iscy prawd y, że kiedyś transplantacj a jakiegokolwiek organu kojarzy ła się przed e wszystk im zabiegiem obarczon e olbrzymim ryzykiem i to nawe t nie n ie chodz i o to ryzyk o odrzucen ia przeszczep u tylko generaln ie można komuś w łożyć organ izm zacz ął funkcjonowa ć, a teraz t o z tego co słyszałem t o właściwie nerk ę 23 godziny i pacjent czy to te ż mit jest to prawda t o jest to jes t prawda początki transplantolog ii to w łaśnie na publikacj ę, której pa npa n wspom ina książka cz ęść zam ienna pokazuje pocz ątki, kt óre by ły bardz o trudn a, która zacz ęła się od teg o, że tak naprawd ę p ionierzy transplantologii nie wiem jak t o zrobili, że m ieli dalej siłę zapa ł ch ęci do kontynuowan ia projektu, kt óry rozpoczęli, dlateg o że mieli bardz o dużo przykryc h doświadczeń początki naprawd ę by ły bardz o trudn e bardz o trudn a, a części zam ienne tak i troszeczkę tytu ł, który chyba bardziej na m się kojarz y z warsztate m samochodowym, ale okazuj e się, że cz łowiek te ż możemy t e cz ęści zam ienne człowiekowi mo żemy zaproponować w ątroby, kt óre n ie dzia łają serc a które, które n ie funkcjonuj ą możemy spróbować pobra ć od innego o d innego człowieka an i t o serc e n ie nowe cz y wątroby n ie now ą lekk o u żywaną nowych nie mam y tak, ale z wystawą za łożono d a tak i tak naprawdę właśnie w te j te ż ta ksi ążka, która pokazuje, że te n pocz ątek bardz o trudna i pokazuje na m jak wygl ąda to w chw ili obecne j zab iegi, kt óre rozpoczynały si ę i trwa ły po 20 godzin no teraz skróciły si ę do 23 godzin, a zabiegi, kt óre by ły obarczon e bardz o du żą śmiertelnością tera z tak naprawd ę mamy bardz o rzadk o do czynienia ze z e śmiercią pacjent a w okres ie pooperacyjny m w tym pierwszym okres ie po przeszczep ieniu i tak naprawd ę na dzie ń dz isiejszy transplantolog ia jes t najlepszy m sposobem leczen ia os ób, u kt órych s ą n iewydolne narządy o d raz u zapyta m pani ą w takim raz ie jak wygl ąda to koordynowan ie przez panią ca łego c o ca łego proces u czy rozumiem, że w ie pani n ie w iem wigilijn ą kolacj ę i ma pani telefo n pod ręką i w ka żdej chw ili może zadzwonić to prawd a koordynator t o tak a osob a kt óra, a jes t do dyspozycji 24 godzinna dob a pod telefonem n ie mus i by ć w szp italu, ale musi by ć na pewn o pod telefonem na imprezę też pan i n ie pójdzie mogę na imprez ę, al e na tej imprezie tak jakby mus i zachowa ć wstrzemi ęźliwość wstrzemięźliwość na tyle, żeby by ć logicznym cz łowiekiem, więc wszystko jes t dl a ludz i wszystk iego wart o korzystać, al e wyobra źmy sob ie hipotetycznie są święta panie się z rodziną jes t te n telefon, kt o dzwon i i dok ąd pani ą wzyw a, a p ierwsza rzecz t o dzwon i alb o Poltransplant, bo tak a taka mo że si ę wydarzyć sytuacj a, a albo dzwon i któryś do mn ie kt óryś z anestezjologów, który z e mn ą wsp ółpracuje, a m ówi słuchaj Edyta jes t też m a w trakc ie procedur y stwierdzania śmierci m ózgu, a sprawc y na centralny rejest r sprzeciw ów i o d tego rusz a w rejestrz e sprzeciwów potencjaln y dawc a może zastrze c, że n ie chce, b y organy zosta ły pobran e po śmierci dok ładnie tak jest centralny jes t przeciw to co tak t o taki rejest r, do kt órego mo żemy wys łać formular z wypełniona z informacj ą, że nie chcemy, żeby nasz e narządy zostały pobran e, a brak sprzec iwu jes t jednocześnie zgod ą to t o tak nie jes t te n bra k sprzeciwu mówi na m tylko 1 formy zg łoszenia sprzec iwu, a tak iej bardz o of icjalnej, al e ustawową jest jeszcze 2 inne mo żliwości zg łoszenia sprzec iwu mo że ma wr ócić do naszych dom ów i powiedzie ć naszy m najbliższym słuchacze, gdyb y co ś się wydarzy ło i t d . t o ja n ie chciałbym albo bym chciał zosta ć z ty m dawcom i t o jest tak sam o równoważna z ogłoszeniem tego sprzec iwu w centralnym rejestrze sprzeciw ów albo mo żemy wyj ąć kartkę papieru i na te j kartc e papieru napisać, że ja imi ę nazw isko n ie wyra żam albo wyra żą zgod ę na to żeby, żeby ta t o moje narz ądy zostały pobrane je śli mówimy o sprzec iwie tutaj nie wyra żam zgod ę tak ą kartk ę nosi z e sob ą tylko je śli nam si ę coś przydarzy ło czy ta kartka nic n ie pow ie, wi ęc ja zachęcam cz y to student ów, z kt órymi cz ęsto rozmawiam cz y t o swo ich najbli ższych swo ich przyjaciół znajomyc h do teg o, żeby poświęcili w swo im życiu 2 minuty, bo ta rozmowa trw a w sumie 2 minuty i po informowali o swojej decyzj i, żebyśmy n igdy n ie mus ieli stanąć w sytuacj i tak iej, kiedy b ędziemy podejmowa ć decyzj e za kogo ś i nie w iemy c o mamy powiedzieć n o dobrz e, ale zakładam, że w ty m rejestrz e sprzeciw ów nie ma sprzec iwu naszeg o h ipotetycznego jeśli n ie mamy sprzeciwu faktury, kt óre właśnie odchodz i z tego świata tak je śli niema zostaje te n telefon trzymajm y się też tyc h faktac h tak jeśli n ie ma m sprzeciwu n o t o, a nast ępna nast ępna rzecz jest tak a, że ten zwr ócił mo żemy stwierdzi ć możemy sprawdzi ć tak naprawd ę, bo przeprowadzen iu p ierwszych prób, kt óre nam m ówią, że mam y tutaj sytuacj a śmierć m ózgu potem po tyc h p ierwszych pr óbach jest odpow iedni odstęp czasu w zależności o d tego, jakim uszkodzeniem m ózgu mamy do czyn ienia, a są drug i drugie drug ie pr óby przeprowadzone i po tyc h pr óbach cz ęsto badan iu obrazowym jeszcz e wykonywan e w mi ędzyczasie zb iera się kom isja komisja si ę sk ładać z 3 specjalistów to specjal ista z dz iedziny anestezjologii specjalista w dziedzinie neurolog ii lub neuroch irurgii i trzec i dowoln y specjal ista i tych 3 lekarzy jednog łośnie podp isuje protok ół protok ół zgonu pacjent a, czyl i kart ę zgonu i mo że to serc e wciąż b ije, a tak, bo t o serca b icie tego serca jes t okn o jest podtrzymywan y tylk o prze z aparatur a to to n ie jest t o, że organizm ma ma taką mo żliwość, żeby dalej t o serc e funkcjonowa ło tylko t o jes t sztuczn ie wytworzon e prze z prze z aparaturę, gdybyśmy n ie mieli tego oparte j aparatur y, gdyb y nie podawa ć tak intensywnie lek ów i t d. to serce będzie funkcjonowało t o serce przesta ło by ć bić de fact o tak jes t, że po stwierdzeniu śmierci mózgu nieważne cz y mamy do czynienia z osob ą, która jes t traktowan a jako dawc a narz ądu czy n ie b ędzie traktowan e jako dawca narz ądu, bo śmierć m ózgu mo żemy rozpatrywać każdej osob y nawe t osób, kt óre mają chorobę nowotworow ą tak to t o jest poj ęcie, które n ie powinno by ć tak naprawdę do ko ńca rozwiązana z transplantologi ą, bo t o jes t u zaprzestan ie uporczywe j terapii w momencie tak im, kiedy medycyna ju ż dosz ło do ściany i nie ma żadnej możliwości dlateg o pacjenta mamy cech y śmierci mózgu n o t o obowi ązkiem ka żdego lekarza jest stwierdzenie śmierci teg o człowieka to jes t najbardziej human itarne podej ście je śli mam y podp isany protok ół to odbyw a się rozmowa z rodzin ą rozmow a z rodzin ą kt óra, która m a na cel u t o, żebyśmy o d rodz iny postaral i si ę uzyskać informacje na temat tego c o ich bl iski zmar ły my ślą na temat budowania narządów tak cz y był za cz y by ł przec iwko cz y oni wiedz ą czy maj ą wiedz ę na tema t teg o cz y istnia ła jaki ś inny nieformalny sprzec iw zg łoszony tak chociażby o świadczenie ustn e my jak o służba zdrowia nie będzie mie ć tak iej wiedzy, bo pacjen t, kt óry do nas traf ia, które potem jes t w te j procedurz e najczęściej trafia w tak iej sytuacj i, k iedy jest ci ężko ci ężko chory n ieprzytomny, tak wi ęc z nim ju ż n iema mo żliwości porozmaw iania jeśli rodz ina Evra wyraża wolę te j osob y, kt óra zmar ła i przychyl a się d o do akceptuj e pobran ie narz ądów t o wówczas organizujemy zrob ienie bada ń, bo mus imy też wykona ć szereg badań t o badan ia wirusologiczne cz y t o bada ń obrazowyc h chociażby UE z dnia rentgen klatk i prosz ę, żeby wykluczy ć rzeczy, które mogłyby na m osob y taką dyskwalifikowa ć z godno ści te ż państwo bada ć czy dan y organ będzie pasowa ł do tego, kt óre teg o organ u potrzebuj e są narz ądy kt óre, których n ie mo żna przeszczepi ć bez zrobienia tej te j tak iej próby zgodno ści, czyli pr óby krzyżowej, bo tak t o si ę nazyw a rozpac z u na s na korytarzac h szpitala w szp italnych słyszymy tylko Krosno Krosno, jaki wyn ik meczu, wi ęc ten wyn ik meczu ujemna daj e na m taką mo żliwość, żeby przeszczepiać narządy, al e s ą takie rz ądy, które n ie wymagaj ą wykonania te j pr óby krzy żowej n p . w ątroba serca to są rządy przy, kt órych n ie mus imy wykonywać pr óby krzy żowej, al e o ty m kt o dostanie dan y narząd decyduj e grup a krwi decyduj e stopie ń zaawansowania chorob y mam y czasam i w Polsce nawe t s łyszymy o tak ich sytuacjac h, zw łaszcza w okres ie grzybobrania zatruc ie muchomorem sromotn ikowym bardz o kiedy ś g łośna med ialna sprawa ma chłopczyka, kt óry trafi ł do centrum zdrow ia dziecka, kt óry czeka ł na przeszczep ienie wątroby w momenc ie tak im, kiedy mam y do czynienia z zatruc iem muchomorem sromotnikowym to okazuje si ę, że mamy 72 godziny na to, żeby komu ś uratowa ć życia bez wątroby n ie mo żemy żyć tak na dzie ń dzisiejszy mam y pewnie 40 osób, które oczekuj e na p ilne przeszczep ienie serca tyc h serc nie mamy tyl e były przeszczep iono oko ło 100120 serca rocznie mam y na li ście 4 % średnio zostaje te n telefo n badać zgodno ści konsyl ium trzyosobow a grup a fachowc ów stw ierdza zgon m ózgu bądź te ż n ie rozmaw iacie z rodzin ą to pan i jak o koordynatorka decyduje mam tutaj takiego go ścia w Płocku, który serc e potrzebuj e te ż zgodzi ć pani wybiera ć jes t kolejk a jes t procedur a jest jeśli jeśli tak je śli chodzi o to, że n ie musimy wykonywa ć tej pr óby krzy żowej, b o np. w nerkach w przypadk u przeszczepie ń nere k za wszelk ą wykonujemy próbę Krzywą czy t o próba zgodno ści tak i oddajem y materia ł od dawc y i Matera odb iorcy do pracowni typowan ia i na podstawie zgodno ści tam jes t t o, że są zgodne cha la ta k ta mamy 6 zgodnych Hela im wi ększa zgodno ść temu osoba wychodz i wy żej na liście taka osob a musi mie ć ujemn y wynik pr óby krzyżowej w imi ę i generuj e na m się lista i tak ie osoby wzywam y zgodn ie z t ą listą te osoby są cz ęsto z drugiego ko ńca Polski, ale się wytypowa ły mają praw o do teg o narządu tak ie osoby wzywan e do projekt u jest Warszawa, którzy z Zakopanego t o c o wszedł niema n iema n iema znaczenia kontaktujem y się ze stacj ą d ializ, b o w przypadk u przeszczepień nerki t o t e osoby s ą przyp isane do poszczeg ólnych stacj i d ializ i ustalam y cz y ta osoba nie jest przezi ębiona nie ma czy jakiegoś czynneg o zakażenia, które wygody, kt óre t o osob y kwalifikował się wszystk o Okaj taką osob ę wzywam y do o środka transplantacyjneg o tak a osob a przyje żdża nie ma czas u przybyc ia n ie dajemy takiego je śli chodzi o nerk i nie dajem y tak iego czasu k iedy, kt óry ma przyjechać staramy się, żeby t o by ło jak najszybciej nerk i to taki rz ąd, kt óry też mo że dość d ługo przebywa ć poz a organizmem dawc y i przed przeszczep ieniem, bo takie 24 godziny teg o teg o narz ądu, kt óry mo że sobie życie ludowc a w tylk o takiej ludowc y specjalnej medyczne j do przechowan ia narz ądów odpow iedniej temperaturze to jest dopuszczaln y cza s, w kt órym możemy przeszczepia ć rozum iem, że nerk i tak jeśli chodzi o serc e t o pacjenci te j pilnej potrzeby s ą w szp italu w domu prawno sercem jes t troszeczk ę inaczej z wątrobą też troch ę inaczej tuta j nie wykonujem y pr óby krzyżowej, bo t o co nie powinno to, czeg o nie powiedział, że tych nerkac h to pr óba krzyżowa t o jest 9 godzin, wi ęc 9 godzin te materiały zrobione opraw ione w pracown i typowan ia dopiero pote m dostajem y l isty typowania, a je śli chodzi o serc e t o serce w momencie tak im, k iedy jest pobierane on o ma 4 godziny do tego, żeby przeszczepić to jes t czas, kt órego wypełnienie n ie pow inno przekraczać dlateg o t u sytuacja jes t inna t u po c i pacjenc i dob ierani s ą do narz ądu na zasadz ie identyczności grupkę tak że jeśli kto ś ma grupę 0 to dostaje o d dawcy, kt óry ma grup ę krwi 0 wielkości, bo to te ż jes t też istotna rzecz nianie n ie ka żdy narz ąd mężczyźni 60 wszyscy si ę serce m ężczyzny dwumetroweg o ta k ta k ta k tak generaln ie tak, a tutaj patrzym y na wag ę na wzrost na t o, żeby te narz ądy by ły też odpowiedniej wielko ści dl a naszych biorc ów b ądź po prostu zmie ściły, bo czasem szliśmy nie ma si ę mojeg o program u j ądrowego śmieje, że do student ów, m ówi że m ierzymy obw ód klatki piersiowej m imo, że to jes t w ątroba, ale jak popatrz ę na człowieka to ta w ątroba le ży pod ostatn imi żebrami, więc o n jest ograniczona w ątroba też nie może być zjad ł za du żo, b o jak b ędzie będą żebra uciskają na w ątrobę t o po prostu n ie b ędzie funkcjonowa ć, więc tak samo jest sercem jes t jaka ś pewnego rodzaju puszk a, kt órą mus imy to narz ądy zmieścić nie mo że by ć tak że będzie za du ża objętość tyc h tyc h tych narz ądzi niewykluczone, że zwraca si ę do pan i tr a lekarz transplantolog, kt óry mówi kochan ie daj mi w ątrobę n ie taką n ie za du żo może to jes t generalnie tak że jak mam y tego naszeg o dawc a potencjalneg o to tworzym y sobie taki obraz teg o cz łowieka mamy jeg o wzrost wielko ści mamy jeg o parametr y funkcjonowania poszczeg ólnych narz ądów na podstaw ie tego powstaj e opis charakterystyk a narz ądu, a i potem patrzym y na list ę os ób, które znajdują się w te j same j grup ie krwi patrzym y na wielkość tyc h naszyc h biorców i na stopie ń zaawansowan ia niewydolności tego narz ądu ocen iamy cz y cz y ta osob a już jes t tak bardzo chor a, że już nic nie już już mus i być przeszczep iona, bo te osoby, kt óre też znajdują na tej li ście to t o jes t tak że ta pilność przeszczepienia n ie zawsze jest tak a sam a są chorob y, kt óra tak, jakby zatruc ie muchomorem sromotnikowym, kt óry daje na m mało czas u, ale s ą jest w iele chor ób autoimmunologicznych, które np. przeszczepienie w ątroby daje na m du żo więcej czas u na t o, żeby znale źć na rz ąd m ówiliśmy jeszcze m ówić o oko ło godziny to satysfakcjonuj ące robota to jes t bardz o fajn a praca, al e bardz o obci ążające zar ówno psychicznie n o i generalnie to taka taka prac a troszeczk ę dl a pasjonatów dl a os ób, które maj ą trochę cza s w swoim życiu, bo n igdy nie w iadomo, o kt órej godzinie i w jak im czasie zadzwon i te n telefon nigdy n ie w iadomo jak długo t o będzie trwa ło, bo t o, bo taka tak a troszeczkę prac a na rat y, a najp ierw zorgan izowanie pobran ia pote m zorgan izowanie przeszczepienia bardz o fajn ie, ale jes t fajn y moment tak i, kiedy jeste śmy po przeszczep ieniu, k iedy obserwujemy powr ót do zdrow ia os ób, które by ły tak naprawd ę na tej gran icy ju ż tam 1 nogą przychodzi ły na drug ą stron ę i nagle wracaj ą do nas pojawiają się u na s po jakimś czas ie na badania wygl ądają pięknie kwitn ące takie pokazanie, że t o jes t bardz o ważna i fajna praca dzi ękuję pan i bardz o za inspirującą rozmowę pan i Edyta Karpeta koordynatork a tran s pla n t o pa n transplantacyjnych oraz wakacyjn e tak jest kl iniki ch irurgii ogólnej transplantacyjne j szpitala klinicznego Dzieciątka Jezus sta łem si ę zapamiętać pan i funkcj ę dziękuję raz dzi ękuję bardz o pa ństwa zaproszon o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ROZMOWA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA