REKLAMA

"Pomagam chorym rodzicom. To ciężka praca, ale też najlepszy moment w moim życiu." Opowiada Dagny Kurdwanowska - dziennikarka i opiekunka rodzinna (cz. 1)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-17 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:30 min.
Udostępnij:

"To jest trudna ciężka praca fizyczna i emocjonalna". Tak mówi o pracy opiekuna rodzinnego Dagny Kurdwanowska - dziennikarka, która postanowiła rzucić swoją dobrą pracę w Warszawie i przeprowadzić się do Gdyni, aby zająć się swoimi chorymi rodzicami i babcią. O tym jak zmieniły się jej relacje z najbliższymi, jak pokonała wstyd w mówieniu o swojej sytuacji i jakie okryła korzyści wynikające z trudu dnia codziennego Dagny Kurdwanowska opowiada Hannie Zielińskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazy n sztuk a życia prz y mikrofonie Hanna Zielińska, a dz isiaj go ścimy Dagny Kurdwanów, sk ąd dzień dobry dzie ń dobr y pa ństwu Dagny Kurdwanowa ska dz iennikarka op iekunka rodz inna wsp ółpracująca z fundacj ą hospicyjn ą dzisiaj drodzy pa ństwo będziemy m ówić o te j funkcji życiowej my o te j prac y o ty m, n iemal zawodzie, kt óry jes t prawie zupełnie w nasze j kulturz e przezroczysty nie zauważamy nie docen iamy w sens ie dos łownym i przeno Rozwiń » śnym zaw ód op iekuna rodz innego życia op iekuna rodzinnego czym dl a tak iej osob y jes t potrzeb a konieczność opieki wytchn ienia owej czym jest op ieka wytchn ienia ow a, ale w ogóle k im w spo łeczeństwie jes t posta ć opiekuna rodz innego w spo łeczeństwie w rodzinie z reguły jes t tak, że kiedy rozmaw iam w te j audycj i z moimi gośćmi t o w łaśnie on i przedstawiaj ą r óżnego rodzaj u afiliacje ma ło, k iedy chcą, żeby doda ć, że np. wychowują dz ieci, ale t o ju ż jako tako si ę zdarza, al e n igdy przenigdy nie zdarzy ło się, żeby kto ś powiedział, że istotn ą cz ęść prac y, jak ą wykonuj ą ci ężkiej pracy t o jest byc ie op iekunem własnych rodzic ów cz y innych senior ów w swoje j rodz inie dziadk ów byc ie op iekunem rodzinnym no i mamy t o szcz ęście mamy studio odwa żną osob ą Dagny Urbanowski jes t rzeczniczką temat u o d jakiego ś czas u otwarc ie m ówi pisze nag łaśnia spraw ę z innej stron y tożsamości sytuacji opiekun ów rodzinnych, a z drugiej strony sprawy demograficzn ą, która dotycz y na s wszystk ich to, że t y jak o osob a stosunkow o młoda ledw o w średnim wieku formaln ie, ale właściwie t o dz isiaj tak blisko czterdziestki t o jeszcze jest tak a m łodość tak si ę um ówmy j a tak czuje, że ta dz isiejsza czterdziestka to jes t jeszcz e tam ta k jak kiedy ś trzydziestka zdecydowa ła si ę świadomie wej ść w rol ę opiekuna rodzinnego podkre śla, że t o była decyzj a, a n ie męczeństwo, tym bardziej jes t t o c iekawe zdecydowała się z e wzgl ędu na sytuację rodzinn ą na chorob ę rodzic ów i jeszcze w poprzedn im pokolen iu na chorob ę babc i i zaczynas z o ty m, m ówić wyja śnimy na pocz ątek słuchaczom zaraz opow iem o ty m jak sobie z ty m radz isz w łaściwie, dlaczeg o c iebie można przedstawia ć jak o dz iennikarka op iekunka rodzinn ą, a konkretnie op iekunka rodzin co t o jest prac a statu s świetnie, że u żyła s łowa prac a zawód, bo bardz o teg o brakuj e op iekun formalny op iekun rodz inne nie ma w Polsce statusu formalnego w w ielkiej Brytanii n p . tak i status ma c o oznacz a, że poz a ty m, że nikt n ie po jak im jeste ś po prostu ma tak i rodza j legitymacji wiadomo, że jes t osobą opiekuj ącą si ę przewlekl e chorą tak, że pracuj ącą Barwacz pracuj ącą tak pracuj ącą bezp łatnie, bo powiedzmy t o g łośno, że op iekun rodzinny n ie dostaje pieni ędzy za to, że op iekuje si ę swoimi starzejącym si ę rodz icami n p . alb o chory m małżonkiem alb o dz ieckiem również i tak ą funkcj ę pełnią op iekunowie rodzinni czase m są ocz y jak i zapomog i natomiast nie jes t to funkcja p łatna, chociaż jes t t o praca w mo im przypadku JATO traktuj ę te ż jak o cz ęść zawodu, chocia ż oczywiście to n ie jes t nie powiedziałbym o tym, że te moj e życie zawodowe, bo też moj e życie rodz inne op iekuje si ę bliskimi natomiast my ślę, że k iedy m ówimy o ty m, prac a czy rol a zawodowa no tak t o określę t o też przekierowa ł życie zawodowe życie za zdecydowan ie tak to jes t racjonaln e wraca te ż dobre okre śliło, że najlepsz e z tych wszystkich dlatego, że t o jest trudna ci ężka prac a f izyczna emocjonaln a zwi ązana z r óżnymi intelektualna podjęła si ę na k ierunek studi ów szerzy ten na z łość ciała tak ta k tak, bo to co z ty m jes t spotyk a opiekun rodzin na samym pocz ątku swej drogi t o totaln ą niewiedzą co robi ć jak ma robić niech sobie pomy ślałem, że skoro i tak już teg o wszystkiego dowiaduje w praktyc e t o może pójdą te ż na studia wykształcą si ę w ty m k ierunku b ędą pomaga ć pomaga ć innym natom iast wracając jeszcz e do tego im w og óle jes t op iekun rodz inny i jes t zamieszanie, bo często pyta m tak z ciekawo ści jak zdefiniowa ł zdefiniował op iekuna rodzinnego wted y zapad a tak ie milczenia to jest kto ś, kt o si ę opiekuje, ale właściwie n ie wiemy jak znacz y, iż opiekunów rodzinnych ani nie zna m, po czy m zaczynam y rozmawia ć, o czym wszyscy my się okazuj e alb o wszystk ie my ta op iekun rodzinny ma płeć przeciw Polsce na p łeć dzisiaj opiekunka jest to op iekunka zazwycza j chocia ż, chocia ż te ż powiedzmy, że tych mężczyzn jes t spor o np. tyc h, którzy opiekuj ą się swo imi żonami chorym i te ż np. samotn i synow ie, którzy opiekuj ą się starzej ącymi si ę rodz icami, al e tak jest cały czas ster y o d tak iego podejścia, że to kob ieta pow inna pe łnić funkcję opiekunki zajmowa ć si ę dzie ćmi pote m rodzicami te ściami bardz o często r ównież też jes t te n często tak i argumen t ekonomiczny po prostu t o znaczy mąż żona siadaj ą prz y stol e mierzą wysokość swo ich zasa d mo że zrezygnowa ć z dochodów udowadnia nam wychodz i na t o że, że żona, a n ie jes t to rezygnacj a z pracy, bo to jes t po prost u kolejn y eta t, tyle że w sensie m y zaangażowania c o najmn iej eta t, tyl e że kobieta ma przerw ę w sk ładkach emerytalnych ubezp ieczeniu zdrowotny m dochodach niezale żności finansowej dok ładnie tak podczas konferencj i na foru m odpowiedzialnego b iznesu ktoś s łusznie zauwa żył, że przerw a w prac y spowodowan a urlope m macierzy ńskim urodzeniem dz iecka jedna k jest honorowan a jak jaki ś rodza j pracy, ponieważ staje si ę zatem przerw ę wynagrodzen ie op iekun rodz inny, je żeli zrezygnuj e z pracy nawe t na jakiś cza s to n iema żadnego ekwiwalentu co znacz y może wykorzystać oczywi ście sw ój urlo p wypoczynkowy np. nawet chw ilowe rozwiązanie jes t, ale rozwi ązanie SA zwoln ienia oczywiście można też znie ść, ale uwag a aż 14 dni na rodz ica, wi ęc przewlekl e chorob y przewlekłej chorob ie też właściwie z tak imi mam y do czynienia z wyzwaniami t o są w ieloletnie wezwan ia bardz o trudny momen t w funkcjonowan iu rodz iny b o o ile w przypadku zajmowan ia si ę w łasnym dz ieckiem t o rzeczywi ście w czas ie tzw. urlop u macierzy ńskiego, czyl i w czas ie prac y zwane j urlopem macierzy ńskim jes t i wynagrodzen ie 80 % pensj i jeśli w ogóle kto ś m a prawa pracownicze t o osobn y tema t i ubezp ieczenie nast ępnie jeśli rodzic zdecyduj e się dale j na urlop wychowawcz y pozostaj e tylk o ubezpieczenie, al e tak cz y jak rzeczywi ście człowiek pozostaj e w ty m systemie zawodowym, al e te ż jest zupe łnie inna perspektyw a powiedzia łabym spo łeczną psycholog iczna sytuacj a z każdym miesi ącem, a już na pewno z każdym rokiem staj e si ę cora z łatwiejsza dziecko w ie ustanow ienia w pewny m momenc ie dziecko sam o zaczyna o d Barczak rodz ica z r óżnych obowiązku tutaj jes t n iezwykle trudno n ie wiadomo, czeg o si ę spodziewać n ie wiadomo, k iedy si ę teg o spodziewa ć wiadomo jedynie, że będzie cora z trudn iej m imo teg o wszystk iego w łaśnie jes t tak że udajem y jako społeczeństwo t o jes t spraw a prywatn a os ób spokrewnionych z tym i członkami spo łeczeństwa, kt óre potrzebuj ą wsparcia mimo tego, że rozumiemy, że je śli kto ś n ie poświęci w łasnego czas u pieniędzy n o t o system NFZ cz y jakiekolwiek inne instytucje będą musiały t e pieni ądze wydać w momenc ie, k iedy osob a prywatn a oferuje najlepsz ą z możliwych relacyjn e opiekę no to si ę deprecjonuje żaden sposób n ie zauważa p łacimy tylk o wtedy, kiedy jes t to op ieka systemowa mn óstwo paradoks ów mn óstwo paradoksów, al e też s ą wyl iczenia znow u brytyjsk ie, bo t o Brytyjczycy bardz o dobrz e wszystk o ju ż przerob ili pol iczyli może, dlatego że wyszło im, że 600 osób dz iennie u nich rezygnuje z prac y po to, żeby zajmowa ć si ę osobam i starszym i m. in. więc bardzo szybc iutko się zabral i do teg o żeby, żeby sprawdzić c o si ę dz ieje, więc on i pol iczyli sob ie koszt y wszystkie c o ile mo że kosztowa ć r ównież w przypadku op ieki i systemowe j tak iej rodzinnej, gdyb y nagle wszysc y op iekunowie rodzinni odeszl i o d z łóżek fotel i swo ich podopiecznych i on i traf iliby pod opiek ę tak ą państwową systemow ą publiczn ą, jakkolw iek to po prost u syste m, b y upadł, bo nikt, b y nie n ie by ł w stan ie teg o tego zrobi ć an i po pomo c ty m ludz iom, wi ęc z opiekunowie rodz iny tak naprawdę są takimi darmowy tak ą darmow ą si łą robocz ą trudno jak t o prze z stulec ia by ły r óżne grup y społeczne no przecież n ie tak dawn o w nasze j cyw ilizacji funkcjonowały jeszcze n iewolnictwo cz y pańszczyzna bli ższa na m kob iety też prze z w iele stulec i były wykorzystywan e do przymusowej prac y w różnych dz iedzinach z reguły tyc h zwi ązanych z rodzin ą w ielu rodz inach wci ąż tak jes t, al e poniosła n ie tylk o koszt y z zmniejszonego dochod u, bo jednak zdecydowa ła się podtrzyma ć życie i zawodow e i właśnie łączyć to z byc iem opiekunk ą rodzinną, al e te ż zmieni ła m iejsce zamieszkania wyjecha ła z Warszawy do Trójmiasta t u byłaś w Warszawie zwi ązana z fundacj ą sukce s p isany szmink ą współtworzyła środowisko kobiet tworz ących biznes kob iet w biznesie no właściwie ten kosz t, jak i poniosła wydaj e si ę dosy ć duże zajmował w jakimś sens ie Bosch w centrum bardzo wa żnych wydarzeń bardz o wa żnych trend ów ciężko si ę z ty m rozsta ć oczywiście by ło mi bardz o ci ężko podj ąć decyzję o wyje ździe i pozostawieniu ca łego mojego życia tutaj tryb u bardz o przyjemn e bardz o satysfakcjonujące i przen iesieniu si ę do Trójmiasta, z kt órego pochodzę, wi ęc nie jechał w obc e m iejsce natomiast ja tam nie jecha ła na d morz e odpoczywa ć tylk o opiekowa ć się tr ójką choryc h doros łych ludzi i ten momen t takiego dylemat u c o zrobić, bo ju ż wiedzia łam, chociaż próbowałyśmy mojemu szefow i znale źć różne sposoby na t o, żeby uda ło si ę pogodzi ć, bo próba pracy w da l była pr óba tak ładnych godz in do cross n ie tak częściowej prac y z Trójmiasta, ale po prost u przy 3 osobach chorych na tak r óżne schorzenia ma nowotw ór tak tat a Alzheimer babc ia demencj a to po prost u pogodzen ie wszystkich godz in rehabilitacji chodzen ia na chemioterapię n ie sprzyj a prac y zdalne j innego miasta, bo jak o sam koncep t świetne rozwiązanie dla dla pracodawc ów, je żeli opiekun rodz inny przychodzi i zastanawiam si ę c o zrobi ć u mn ie ta komb inacja po prost u t u Warszawa Gdynia t u tr ójka chorych ludz i po prost u to si ę nie mogło udać no i sko ńczą si ę depresj ą tak im momente m, k iedy ju ż nie dawałam rad ę w pracy n ie dawa łam rad y w opiece i znowu tutaj wezwanie dla na s dl a medi ów, o ile o depresj i poporodowej macierzyński o wypalen iu macierzy ński ma m wrażenie, że cora z wi ększą swobod ą mówimy akceptujem y t o jak o naturalne przeciążenie rozum iemy t o o tyl e w te j sytuacji, w której ty si ę znalaz łaś szczerz e mówiąc n ie pami ętam, żebym jakimś go ściem w swo im stud iu tuta j rozmawia ła, czyli o zagro żeniu dl a w łasnego zdrow ia psych icznego do os ób, kt óre są obci ążone i cz ęsto osamotnione z t ą opieką rodz in tak samotność jes t bardzo du ża du że wyzwan ie, dlateg o że w tym momencie, k iedy ju ż wiedzia łam, że poszła po prost u do psych iatry dosta ł lek i antydepresyjne i o tym, te ż m ówię jasn o i szczerz e, dlateg o że te ż chcia łabym powiedzieć opiekunom rodz innym, kt órzy czują się źle, że t o naprawdę n ie jest żaden wsty d, żeby p ójść do psych iatry porozmawiać c o si ę dzieje wzi ąć lek i antydepresyjne, bo to staw ia na nogi mn ie to postawi ł na nogi ja byłem dzi ęki tem u w stanie w og óle podjąć jak ąś racjonalną decyzję ja ma m dale j robić, a pote m wzi ąć na siebie świadomie ciężar op ieki i te n moment, k iedy już jes t nie nazywa m się ca ły czas opiekunom rodz innym siebie, bo ja k do teg o te ż dochodzi ło czasem, ale był te n moment, kiedy sypnąć matka jeste m z ty m kompletnie sam a c o mam zrobić cz y mam partner a czy s ą osoby, wok ół kt órego nie wspierają, al e i takie dz iecko w ogóle Roma i wted y właśnie pojawił się w dużym formac ie wywiad z Marcelem Andino Velez z łem jak przeczyta łam to przypomn ijmy o n z kole i zrezygnował z k ierowania muzeu m sztuki wsp ółczesnej tak w og óle generaln ie by ł an imatorem kultury o d lat kuratore m sztuki o d lat żył t ą postacią ze świata kultur y Warszawy bardz o aktywn ą rozpoznawaln ą i r ównież w pewny m momenc ie zmierzy ł si ę temate m chorob y rodziców z 1 strony chorob a psychiczna z drugiej stron y choroba neur o degeneracyjna ta m te ż Alzheimer się pojawi ł i podjął decyzj ę razem z bratem, że on od tera z będzie op iekunom rodz innym bra t b ierze na s iebie ciężar utrzymania i jeg o rodzic ów za t o rezygnują z e wszystk ich dotychcza s średnio udanych eksperyment ów z op iekunkami opiekunami dok ładnie ta k jak przeczytam te n wywiad t o nagl e poczu łam, że nie jeste m sama, że jest tak ich ludz i więcej, że s ą r óżne możliwości wybor u i podj ęcia różnych decyzji, że to nie będzie n ic tak naprawdę n ie będzie katastrofa w mo im życiu, je żeli zrezygnuj e z pracy w Warszawie zdecyduje si ę przenie ść do Trójmiasta być może otworz y przede mn ą jakie ś nowe mo żliwości now ą perspektyw ę i było mi dzi ęki temu w te j rozmow ie było mi łatwiej podj ąć mają decyzję, a później jeszcz e trafi ą do psycholo żki w fundacji hosp icyjnej hospicjum m ienia ksi ędza Dutkiewicza Agnieszki Paczkowskiej, kt óra wysłuchała tego z dn ia przem ierza powiedzia ła mi b a jedn o z najmądrzejszych rzeczy, jak ie us łyszałam na te j drodz e op iekuna rodz innego m ówi otwarcie o ty m, czym si ę mierzyć jest te ż bardzo trudne j sytuacj i, je żeli powiesz głośno t o c o mas z o swyc h obowi ązkach o tym jak wygl ąda życie opiekuna rodzinnego t o z 1 strony dostaniesz wsparcie, kt óre b ędzie bardz o potrzebn e, a po drugie, ludz ie zaczną się z tob ą dzielić wiedz ą i w iele rzeczy, które do, których by ć sam a musia ła dochodzi ć zrobi ć na skróty w Noto tera z drodzy pa ństwo chw ila na refleksję poranne informacje w radiu TOK FM po t o t u jesteśmy, żeby rzeczywiście m ówić g łośno o tym, temac ie tymczase m najpierw informacja zaraz po nich wracam y do rozmow y sztuk a życia n iedzielne wydanie magazyn u sztuka życia prz y mikrofonie Hanna Zielińska z nam i studiuje dawn e Kurdwanów sk a dziennikarka wcze śniej zwi ązana z fundacją sukce s p isany szmink ą op iekunka rodzinna wsp ółpracująca z fundacj ą hospicyjn ą rozmaw iamy dzisiaj o psie bran ży w m ieniu o ty m jak t o jes t wyjecha ć z du żego m iasta w środku bardzo ciekawej kar iery w te ż z jakiego ś centrum wydarze ń wr ócić do dom ów do starzejących się rodzic ów do choryc h rodzic ów świadomie wej ść w rolę op iekuna rodz innego i świadomie zacząć dokszta łcać si ę w ty m k ierunku, a następnie dzieli ć swoj ą wiedz ą z innymi przed informacjami mówiłaś o ty m, że ta rol a wymaga ła też o d s iebie pewneg o rodzaju otwarcia si ę na tema t czu ła się osamotniona c o jes t pewnym paradokse m, bo tak ich kob iet jak ty prawdopodobnie wok ół by ło mnóstwo jak t y rozum iesz, dlaczego jest tak, że to trudn e moment y, k iedy my kob iety w szczególności, kt óre są przed e wszystkim obci ążone tymi obowi ązkami opieku ńczymi opieku ńczymi siedzimy w prac y i umawiamy dorosłego rodz ica do lekarza dzwon imy do op iekunki, dlaczego m y to ukrywamy, dlaczeg o si ę teg o wstydz imy, dlaczeg o rob imy z teg o jaki ś rodzaj tab u ja mog ę powiedzieć o swe j pierwszej my śli po tym c o powiedzia ła mi właśnie psycholo żka Agnieszka Paczkowska sobie jej panują, al e jak to ja ma m si ę ty m dzieli ć opowiada ć przecież kog o obchodzi to jes t s ą chorz y rodzice t o są mo i chorzy rodzice, dlaczeg o ja ma m świat zalew a, gdy wcześniej mi o tym nie m ówił mo że n ikogo nie obchodziła niedawno i też jes t myślę mam y w g łowach kobiety tak ie przekonanie, że m y sob ie mus imy same z e wszystk im poradzić ten soczy ście ta m centrum za ś samo os i jak zawsze te ż miałam, wi ęc oczywiście na początek pomyślał oka t o ja sobie muszę z ty m sama wszystk im poradzi ć Agnieszkę w inie was z na wstrzyman ie wyluzu j i zrozum, że z t ą sytuacj ą sama sob ie n ie poradz isz jak zrobią sob ie tak i rachune k sumienia to pomy ślą sob ie, że t o bardz o mądry i że musz ę wok ół siebie zbudowa ć dru żynę ludz i, kt órzy będą wspierać i t ą drużyną może by ć rodz ina inni bliscy, ale to mogą by ć te ż osob y obce przyjac iele to mogą by ć u mnie t o są panow ie taksówkarze, kt órzy pomagaj ą np. dowozić moich senior ów na badania alb o na rehabilitację to może by ć pani z e sklep u, kt óra zostaw ia mi specjalnie jakie ś lepsz e owoc e dla dl a moich seniorów tyc h ludzi tak ich wspierających mo że być wok ół bardzo du ża i on i są, jeżeli się zaczn ie mówić o te j sytuacj i, bo naprawdę jes t n iesamowite np. ostatnio n ie by ła w stan ie pojechać do moje j mam y jakiego ś powod u, żeby ugotowa ć ob iad wysz ły zam ówiła jedzen ie po prost u przez internet kto ś przyniesie znalaz ła się s ąsiadka, kt óra w mojej mamie najbardz iej mojemu tac ie ugotowa ł zup ę i tak ie gotowanie zup y tak a pomoc, kiedy by łam dzi ś przy blokowana i nic n ie mogłem zrobi ć t o po prost u bezcenn e mój partne r, który bardz o mi pomag a, bo jesteś bardzo wa żna rzecz, czyl i rola partner ów i mężczyzn ta k jak prz y wychowan iu dzieci, je żeli partne r bierze na s iebie część obowi ązków kobiecie od raz u łatwiej może łatwiej godzi ć życie zawodow e z prywatny m tak tutaj to te ż ogromn ie ważna partne r, kt óry też przeprowadzi ł się z e mn ą Warszawy do Trójmiasta i r ównież zosta ł op iekunem rodz iny mo ich rodziców dzięki tem u, że on wzi ął na siebie cz ęść tych obowi ązków ja mog ę pracować n ie było zawodową pod łość wrac a w roli oczywi ście tak zawodow o, czyli mogę wyj ść z dom u mogę pojechać jakiego ś biura być sekre t urody zm ian w swo im życiu tak mog ę zarabiać czego by n ie mog ła robi ć gdyby, gdyb y mój partne r n ie pomagał, ale to, że j a o ty m wszystkim m ówię, b o na pocz ątku wstydzi łam po prostu, że n o tak mam y wzorzec kulturowy skoro nikt o tym n ie m ówi to widocznie jes t tak i tema t, który nale ży uznać, że wszysc y inni sob ie z tym radz ą to dlaczego ja mam z tym sobie poradzi ć, jeżeli sobie radzę to znacz y, że może z tą opieką otworzył si ę jaki ś worek z opowie ściami, kiedy zaczął się ty m m ówić takie zaczęła jawi ły się osob y podobnej sytuacj i oczywi ście, że tak zacz ęłam o ty m, pisa ć na Facebooku by ło doszła do wniosku, że nie ma pisać n ie mówi polecamy tw ój prof il tak Kurdwanów sk a ta m rzeczywiście można znale źć trochę trochę ich poc iechy wytchnienia dl a osób, które s ą w podobne j sytuacj i, kiedy p isze o sobie trudno t o to dl a os ób, które są w podobne j sytuacji my ślę, że daje pewneg o rodzaj u ulg a, bo to n ie jest tak, że piszesz o sukcesach o ty m jak jeste ś dumn a z s iebie wyłącznie t o te ż, al e piszesz o ty m jak ie inicjatywy anga żujesz w związku ze swoj ą now ą misją jak si ę czuj e, że ciężko n o t o życie tak starałam si ę staram się ca ły cza s by ć mo żliwie szczer a i opowiadać o tych dobrych chwilach do tyc h z łych, bo to nie jest tak, że t o są tylk o złe chw ile, bo n ie chciał, żeby te ż by ło takie poczucie jak państwo b ędą s łuchać tej rozmow y że, że t o jes t tylk o ci ężar, że test y obowiązek, bo ja w te j chw ili znow u paradoks prze żywał najlepsze chw ile sweg o życia i ile doros ła jeste ś blisko rodzic ów tak 1 z powodów, dla których si ę zdecydowan a sta ć opiekunem opiekunką rodzinną by ło to, że jest domy ślam, że on i s ą bardz o chorzy i to nie jes t tak że ja mog ę za jakiś cza s tam pojechać czekać, więc robi ę tak albo tera z jestem zajęta to pojadę nie w iem za pół roku, bo za pół roku mogą mie ć do kogo pojechali i to mogą być to by ł czas du żego pogorszenia się zdrowia moje j mam y i i nagle do mn ie dotarło, że jedni na grob ie teg o czas u, że być może to s ą ostatnie miesi ące ostatn ie lata, które ja mog ę z ty m mieli najbli ższymi ludźmi sp ędzić jak teraz gdzie s ą moj e priorytety, czeg o potrzebuj e, wi ęc tak naprawd ę depresja i te n moment kryzys u było często tak jes t, że kryzys u pote m się wchodz i zupełnie now y nowy kawałek życia i tak by ło w moim przypadk u te ż jak dzięki tej op iece na d bliskimi osobam i na pokonywanie bardzo w ielu barier, bo też n ie by ła n igdy blisko tak bl isko w sens ie nawet f izyczny z moimi rodzicami nie by ło ju ż du żego przytulania nie była ju ż ch łodu te ż, al e nie byliśmy bl isko teraz musz ą pokonywać barier ę fizyczno ści np. maj ąc babc ie n p . robi ącej paniki czy trzymanie ich teg o te ż nauczyła t o ja nagl e odkrywa m zupełnie nowy rodza j relacj i z mo imi bliskimi mam wra żenie, że to na mnie te ż n iesamowicie dobrz e wpływa jako cz łowieka taki rodzaj wra żliwości i ja czuję, że si ę rozwijam, że czuj ę sen s życia, wi ęc naprawdę jest to tak a rol a, która bardz o w iele mi da ła, cho ć związana jes t w ielkimi kosztam i, o kt órych wart o sobie z nich zdawa ć sprawę, chociaż mam wrażenie, że jak się wchodz i w rolę t o, nawet je żeli ktoś powie, że s ą duże koszty t o dopiero i tak na własnej sk órze trzeba je pozna ć, bo n ie d a si ę przygotować na to troch ę tak ja k z dzieckiem no znam y opowie ści, że n ie macierzyństwo to alb o tam no tak, ale ka żde dziecko jes t inne t o s ą różne wezwan ia w przypadku ka żdego kolejnego dz iecka za r óżnego rodzaj u wra żliwość temperamen t sytuacj a ekonom iczna rodziny jest r óżna, więc t o jes t rzeczywiście no takie tak i ślepy los i to c o wyobrażam sobie z dodatkowy m kosztem o to b y chciał zapyta ć jak tutaj sobie z ty m radz isz nieprzewidywalno ści poczuc ie zm ierzchu, że jednak to jes t wyjście z rodz icami bardz o bliską relację, ale ju ż w stref ie cienia t o jes t tak, że jeste ś dorosła wieś rozumiem, że b ędzie tylk o cora z gorze j jak sob ie z ty m poradzi ć ja trochę przy form a to on e swoj e my ślenia bo gdyby m my ślała tylk o o tym, że b ędzie gorzej t o prawdopodobnie żadne tabletki, bo n ie pomogły na moj ą depresję n ie czu łabym si ę lepiej prze z t o, że życie z chorą doros łą osob ą jes t zupe łnie n ieprzewidywalne to rob ienie jak ichkolwiek d łuższych plan ów nie ma trochę sensu, że teg o uczy łam ja n ie jeste m w stanie powiedzieć n ie mam ta k jak miał kar iery koszte m rozplanowan o powiedział tak że w najbliższych 5 latach chciałbym dojść tu i t u ja mog ę co ś zaplanowa ć na dzie ń lub 2 naprzód nawet wiedzie ć jak widziałam, że mam si ę do Warszawy t o ja byłam umówiona, ale te ż zawsze rob i tak ie zastrzeżenie słuchacze mo że si ę coś wydarzy ć i nie b ędę mog ła przyjechać, chociaż było wiadomo 2 miesiące wcze śniej i do końca n igdy nie jestem pewna c o się wydarzy, wi ęc ja małymi krokam i planuje tera z muszę zrobi ć t o pote m t o jutro jes t to troszeczkę badan ie tak ie rehab ilitacja tak a i w ogóle w pewny m sens ie n ie zastanawiam się nad ty m ile czas u zosta ło, bo też u świadomią sob ie tak ą rzecz okay być mo że nie zostało du żo czasu, ale ja w iem ile czas u zostało jestem skupiona na ty m, żeby jak najpełniej przeżyć te n cza s z mo imi bl iskimi i by ć z nimi to jes t najtrudn iejsze tak naprawd ę, bo jes t tyl e rzecz y do zrob ienia dookoła podzieli ć leki umy ć pup ę zadba ć o higienę zrob i zadba ć, b y lod ówka by ła pełna o bezpiecze ństwo jes t naprawd ę 1000 drobiazgów, które trzeba mie ć w g łowie o n ich pami ętać, że już pote m czase m brakuje energ ii na tak ie po prost u byc ie z tym i osobam i usiąść z babci ą na kanapie potrzyma ć za r ękę usi ąść z mamą porozmawiać po meczu moj a mam a m ówi c o ja czase m tak jakb y się jego ciebie tu n ie było, bo t y wpadasz wypadas z równie dobrz e mog łaby by ć w Warszawie ja oczywiście si ę straszn ie zdenerwowa łam, bo przecie ż tyle daj e się już ledw o żyje, a potem na d tym zastanowiłam sobie pomy ślał, że na trochę racj ę, bo ja bardzo dużo czas u z n imi spędzam, ale tak i sposób zadania wra z techniczną log istyczny tak czas techn iczne logistyczne ogarniają jest ty m podobie ństwo do sytuacj i w rodzinie, k iedy dz ieci są ma ło jes t tyle prac y w domu tyl e te ż czasu trzeb a po święcić na zarobienie na te n dom inator rodzin ę, że dz ieci rzeczywiście cz ęsto mogą mie ć takie poczuc ie wrażenie, że rodzic rodzice zaj ęci s ą wszystkim innym tylk o n imi dok ładnie taki to jes t trudno jes t te ż, bo ka żda z tych osób chc e by ć wa żna i bardz o trudn o jes t spełnić oczek iwania, je żeli jeste ś op iekunem rodzinny ma 3 osoby i ka żdemu po święcić 100 % czasu albo 100 % uwagi prac e domow e opiekuna rodzinnego n ie poleg a na znalezienie sposob u jak mam y 300 % uwagi tylk o jak sob ie odpu ścić i da ć sob ie taką przestrze ń do teg o, że 1 dnia b ędzie mia ł 100 % uwag i dla mam y dla drug iego dnia 100 % uwagi dla tat y, a czasem 50 % było troch ę nie ma si ły i n ie żyć w poczuc iu winy, że jes t mn ie za mało po bo to jes t naj łatwiej też mierzyć w poczuciu w iny, je żeli p ójdziesz do pracy t o jest t o mówię szczeg ólnie do kob iet, bo to by ł też trudn y kawałek dl a mn ie oczywiście, żeby zobaczy ć si ę, żeby zawalczy ć o siebie je śli by ła du żo tera z pracuj e patrz ąc na na sw ój rozkład dnia patrzeć te j prac y zawodowe j jeste m du żo, a trochę mniejszy jest kawałek w tej chw ili te j op ieki rodzinnej, bo jes t mój partner i był taki moment czasem si ę matka jest muzą opiekunk ą jes t z opiekunką, a potem ktoś powie dz iewczyna jes t dobrą opiekunk ę, dlateg o że potraf i zadba ć o s iebie swoj ą głowę o swoj e cia ło o to, żeby dobrz e funkcjonować, bo t y mo żesz oczywiście poświęcić si ę rzuci ć wszystk o i jakąś pi ękną i zapytać tylko kim t y si ę wtedy będziesz opiekowa ć, bo je żeli nie potrafi opiekowa ć si ę sobą i da ć sob ie prawa do teg o, żeby mie ć jak ąś swoj ą przestrzeń to n ie zaopiekuje się te ż dobrz e swo imi bliskimi drodz y pa ństwo dzisiaj rozmaw iamy o ty m, punkcie w życiu inne osoby dorosłej dojrza łej, kiedy przychodz i do decyzj i zm ieniamy zupe łnie kierunek rozwoj u zostawiamy karierę profesjonaln ą czasami zostawiamy du że miasto decydujem y się na bycie opiekunem rodz innym dzi ś rozmaw iamy o tym c o to znacz y naszym go ściem Dagny Kurdwanowa sk a ja zapraszam pa ństwa do wys łuchania ca łości naszej rozmow y na portal u TOK kropkę FM, a tera z ko ńczymy drugą cz ęść trzecia cz ęść b ędzie dostępna na nasze j stron Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA