REKLAMA

"Pomagam chorym rodzicom. To ciężka praca, ale też najlepszy moment w moim życiu." Opowiada Dagny Kurdwanowska - dziennikarka i opiekunka rodzinna (cz. 3)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-11-17 15:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:23 min.
Udostępnij:

To jest trudna ciężka praca fizyczna i emocjonalna". Tak mówi o pracy opiekuna rodzinnego Dagny Kurdwanowska - dziennikarka, która postanowiła rzucić swoją dobrą pracę w Warszawie i przeprowadzić się do Gdyni, aby zająć się swoimi chorymi rodzicami i babcią. O tym jak zmieniły się jej relacje z najbliższymi, jak pokonała wstyd w mówieniu o swojej sytuacji i jakie okryła korzyści wynikające z trudu dnia codziennego Dagny Kurdwanowska opowiada Hannie Zielińskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Hanna Zielińska przy mikrofonie rozpoczynam y trzeci ą część magazyn u sztuka życia z nam i jes t dzisiaj Dagny Kurdwanów ska dz iennikarka op iekunka rodzinna wsp ółpracująca z fundacją hospicyjn ą m ówimy dz isiaj o tym ile kosztuje c o daje, ale te ż c o zab iera tak a pe łno etatow a opieka na d starzej ącymi si ę rodz icami to c o mn ie jeszcze interesuje t o t o jak postrzegas z senior ów swo ich najbli ższych w roli os ób którymi zajmuje si ę ich dziecko ich wnuczk Rozwiń » a, bo to jes t też to n ie jes t oczywi ście symetryczne odwrócenie r ól to by łoby za proste oni n ie s ą dzie ćmi, al e stopień zależności się zmieni ł i b ędzie si ę zmienia ł w czasie ich przypadku by ć mo że chorób neurodegeneracyjnyc h jak Alzheimer w przypadku swego tat y jak demencj a w przypadk u babci być mo że nawet nie ma przestrzen i do rozmów na te n tema t, al e w przypadku ci ężkich nawe t Stanów onkologicznych jak w przypadk u twoje j mam y to n ie rzutuj e na mo żliwości rozmow y kontakt u intelektualnego ogarni ęcia teg o tematu cz y to w og óle jes t wyzwan ie, żeby mam a zgodzi ła się właśnie wej ście w tej rol i, która wejdzie do te j szczeg ólnie kobieta wej ść w t ę rol ę osoby, kt óra jest zaopiekowania an i op iekuje się innymi, tym bardziej że dop iero co sama była w te j rol i do chwili zachorowała ciesz ę się, że oto pytas z, bo t o jes t bardz o c iekawy w ątek te j op ieki s ą 2 odpowiedzi na t o tak naprawdę t o znaczy w przypadku mojej mam y, które całe życie by ła też zadan ia owcem kobietom, które uważa, że musi sob ie poradzi ć sama z e wszystk im samodzieln ą niezależną t o jes t bardz o trudn e i cieszę si ę, że mówił, że seniorzy to nie s ą dz ieci nie bardz o walcz y z tak im mówieniem jest teraz pokus a, żeby symetryzm ow a tak tak tak że seniorzy są jak dzieci same te ż tak mówiłam w końcu si ę na tym złapałem, że n ie oni n ie s ą jak dz ieci, bo dziecko poz a tym, że si ę rozw ija ro śnie i wychowujemy j e k u przysz łości t o sen ior też np. podniesienie sen iora, kt óry ma 6080 kilo to s ą różne wyzwan ia fizyczne nawe t i też emocjonaln e, bo to jest osob a, kt óra się zna ło ca łe życie i teraz ona si ę tak bardz o zm ienia i s ą różne odpowiedzi, cho ć właśnie moją mam ę i mojego tat y i moj ą babci ę, bo mam y bardz o trudn o przychodz i byc ie o piek ą zwaną tuta j cz ęsto s ą walki ścieramy si ę, bo mama źle znos i utrat ę samodzielno ści się przeciwko temu buntuj e j ą bardz o doskonal e rozumiem, bo wyobra żam sobie s iebie w takiej rol i w nos ie trudn o opiekowa ć, więc patrząc na nich te ż si ę ucz y trochę siebie i tego w łaśnie jak dobrz e czase m da ć komuś zaopiekować to jest tak a moj a nauka z teg o i tuta j szukamy jakiego ś tak iego rozwiązania ca ły czas, kt óry będzie komfortowe dl a mamy też pozwol i nam si ę ni ą dobrz e zająć na szczęście tera z znowu jest troch ę lepiej, wi ęc wszysc y troch ę odetchn ęliśmy, a jeśli chodz i maj ą babcie i mojeg o tatę, kt órzy w łaśnie maj ą problemy z pami ęcią t o znow u kolejn y paradok s pozwoli ło mi t o nawi ązać z n imi dużo bli ższą i lepszą, więc się nigdy nie byłem bl isko z moj ą babcią, kt óry był osob ą tak ą dosyć zasadniczą ca łe życie m ój tata z kolei był tat ą nieobecnym również ze względu na sw ój na łóg alkoholow y i ja w łaściwie mam takie poczucie, że już z n imi tej więzi n ie ma m szansy odbudować n o i kiedy zacz ęły si ę t e problemy z pamięcią t o najpierw babcia zapomniała, że potraf i by ć z łośliwa i potrafi dop iec zm ienia si ę cudown ą staruszk ę tak, które cały cza s jak trochę chc e to pamięta, więc n ie jest tak zupełnie n ic nie pamięta zapomnia ł, że nie lubi ę mojeg o taty, więc tera z s ą świetnej kom itywie i mój tat o n p . cz ęsto z wielką kurtuazj ą babcie pomagają do ść dosta ł np. zaprowadzić gdzie ś, wi ęc s ą trzymaj ą sztamę co te ż jes t jakąś tak ą odmianą jak projekcję f ilmu absurdalnego czase m ma m wra żenie, ale prze z t o, że ja się zdecydowała na t ę opiek ę i udał si ę pewne bar iery pokona ć r ównież fizyczne t o ja prze z wiele lat n ie mogą wybaczyć mo im rodzicom r óżnych rzeczy moje j babci no t o są tak ie rzeczy którymi ba wi ększość z nas si ę wzmaga, cho ć na terapię program sieć listy przeżywać t e moment y tak iego uwolnienia, ale cały cza s czułam, że dziś t o, gdyż to we mn ie siedzi i pewneg o dnia przyszło tak ie taki momen t jeg o uwoln ienia, że t o moj e wybaczen ie dokona ło się w te j opiece i t o by ło takie zupełnie to by ł tak niesamowite uczucie poci ąg tak ą ulg ę, że t o, że dlatego nigdy n ie m ówię, że byc ie op iekunem rodzinę t o jest coś uderz y te ż po święcenie dyski męczeństwo, ale te ż bardzo dl a na s ciekawy w ątek, bo pewn ie w ielu słuchaczy spodziewa łby si ę tak iej narracji moja babc ia mn ie wychowa ła była wspania łą najc ieplejsze osob ą w moim życiu bardz o wiele zawdzi ęczam n ie wyobrażam sobie w tej chwili si ę odwdzi ęczyć m ój ojciec pokaza ł świat nauczył mn ie wszystk iego by ł zawsze prz y mn ie mog łam na n iego liczy ć ma m wspaniałe wspomn ienia dlatego n ie wyobrażam sobie, żeby n ie życzyła dl a n iego Warszawy tuta j pokazuje, że można podjąć decyzj ę też dl a siebie n ie tylko dl a nich i m y za coś tę decyzj ę podjąć za t o, że dosta ła stoczy czy czy co ś innego tylk o wbrew temu mimo to, że nie dosta łaś taki my ślę, że t o jes t chyba klucz t o, że zrobi łam to dla s iebie świadomie, że nikt te ż, że nie uległa jakim ś takim oczekiwaniom one też się w rodz inie si ę pojawi ą powinna to zrobi ć t o two i rodz ice ja to troch ę się z teg o po prostu o nie gra aż do gran ic n ie gr a w gr ę tak szybk o j ą przejrzałam tylk o zastanawiam się cz y ja chcę to zrobić ja n ie chc ę teg o zrobi ć i te n tak naprawd ę przewa żył ten argument, że ja mogę teg o nie zrobić be z n ich w ściekła, że to jes t rzeczywiście wybór i że mo że tego n ie mogę teg o nie zrobi ć oczywiście mog ę si ę wypiąć n ie w iem za łatwić opiekunki alb o jakoś inaczej t o załatwić, ale pomy ślę sobie, że ja mog ę więcej prze z to stracić dl a siebie, bo ja nie b ędę mia ła drugiej szans y żeby, żeby tymi bl iskimi by ć jednak no myślę, że t o jest mo żliwe w rodz inach jedna k jaka ś miłość by łaby w nasze j rodz inie była miłość to z pewno ścią była większa podaż wida ć, że bardz o na te j na te j więzi i na tej na t ę miłość uda ło się zbudowa ć opiek ę, która nie jest pi ęknością Ozzy ego na ira osadac h, które nowa relacj a, kt óra pozwoli ła mi te ż dokonać teg o sob ie teg o aktu wybaczen ia tych n ie czuj e z łości do tego co m ój tat o zrobił kiedyś ja widz ę w nim cz łowieka, który dan e, kt óre potrzebuj ą opieki, ale kt óry też prz y tej op iece rozkwita i o n powiedzia ł co ś tak iego n iedawno c o n ie bardz o wzruszy ło, że on właściwie ju ż tak le żał na ty m łóżku przez w iele miesięcy i nie wierzy ł, że jeszcze co ś dobreg o w życiu spotka i nagl e ja przyjecha łam z c órką Warszawy tart a i córka wr óci tego świata, je żeli tak bardz o szczęśliwy i to by ła chyba najpi ękniejsza rzecz, jak ą m ój tat o kiedykolwiek powiedzia ł i no i ten syste m sam kraj NATO w wart o po prost u wart o było to zrobi ć chocia żby, żeby to us łyszeć, bo to co ś tak nie s ą buduj ącego też nie chodz i o to, że nagle tam tat o powiedział jesteś fajn ą córeczką co jest jakimś ta m zawsze brakiem w rodz inie, gdzie t o jest n ieobecne al e, że to są tak ie prawdziwe emocje i tak tak i rodzaj prawdz iwej więzi, kt óre też n ikt n ikogo n ie wymyślił to jest co ś c o sa m przeżył wniosek, kt óry sam doszed ł i wspaniale, że chcia ł si ę z tobą podzieli ć emocjonalny m bardz o przekazane n o al e osoby, kt óre nas tera z s łuchają mog ą mieć w swo im do świadczeniu je śli r ównież są op iekunami rodz innymi jeszcze jedno wezwanie i c iekawa jeste m, jak ie masz tuta j doświadczenia najlep iej gotowana teg o typ u przeszkody szczeg ólnie w sytuacj i właśnie Alzheimera czy innych chor ób neurodegeneracyjnych n iekoniecznie dochodz i do zacieśnienia więzi cz y do pewneg o rodzaj u oczyszczen ia pol a relacyjnego czasami siedzie ć 1 z zachowan iami niekt óre zachowania ze strony seniora w rodz inie zaczyn a by ć bardz o przykr a bardzo trudn e i ta op ieka, która poleg a na karm ieniu na mecz u na dban iu o lek i badania staje si ę opr ócz tego wszystk iego ogromny m wyzwan iem testem cierpliwo ści w łaśnie te j mi łości przywiązania jakim ś teste m na t o decyzje ile cz łowiek wytrzyma w sytuacj i, k iedy przychodzi do dom u i ojc iec cz y matk a sen ior najbli ższy zaczyn a wyzywa ć tego op iekuna n ie poznaje zaczyna by ć r óżne podejrzenia akura t z Alzheimer tuta j też w naszym stud iu prze z ekspert ów opisywanej jak o wyjątkowo niewdzi ęczną chorobę dl a opiekun ów wyj ątkowo obci ążającą, bo opr ócz wszystk ich aspektów związanych z opiek ą jeszcz e te n zwi ązany z poczuc iem odrzucen ia niewdzięczności ataku to wszystko element chorob y i nawet je śli osoba doros ła opiekuj ąca się t o rozumie to nie oznacz a, że tego n ie czuje tak to jes t też bardz o trudna, al e te ż wart o powiedzie ć, że agresj a bunty gniew pojawiaj ą się nie tylk o w związku z alzheimerem demencj ą, chocia ż są cz ęścią tych chorób j a na raz ie ma m szczęście, czyli to, ty m bardz iej szersz y temat tak to jakb y nie dotycz y dotyczy częściowo nie dotycz y mam w ty m doświadczenie t o jes t bardz o trudn e i moj e szczęście poleg a na ty m, że na razie dotycz y mnie t o w n iewielkim stopn iu co te ż docen iam bardz o, bo jeżeli t o się zdarz a co ś nie trudn o utrzymać sens tego c o się robi w tak iej sytuacj i my ślę, że bardzo trudn o jest przed e wszystk im wytłumaczyć sobie i zaakceptować, że to troch ę n ie do mn ie ta agresj a, że to n ie jest o n mn ie ta agresj a jest choroba to jest cały cza s moja babc ia m u tak dok ładnie tak natom iast trudno by ć zupe łnie odporny m na agresj ę na z łość na ja d na pogard ę i się od tego uwolni ć, bo to s ą tak ie emocje t e, kt óre mocn o wlepiaj ą, więc to jes t znow u bardzo du ża prac a p o stronie op iekuna znalez ienia sposob u na to, żeby gdzie ś to z s iebie zrzucić on nasuw a się o d razu naturaln e skojarzen ie potrzeba dziś Super w izji w ty m zawodac h nawe t wręczy jaka ś tak a k ierunkowo psychoterapia zwi ązana z tym i konkretnie obci ążeniami, bo t o bardzo szczególny pakiet obci ążeń na w ielu poz iomach, al e jedna k charakterystyczne właśnie dl a tej rol i tak bardz o wa żna jes t op ieka psychologiczna bardzo ważne s ą te ż grup y wsparc ia opiekun ów akurat też istnieje coś tak iego tak ta k tak mo żna Fundacja hospicyjna chociażby wprowadz i tak i program mo żna znale źć informacje alb o na stronie fundacji hosp icyjnej alb o na stronie op iekun rodzinny PL t e grup y w łaśnie ruszaj ą, bo wygadan i się w śród os ób, które przechodzą prze z t o sam o jes t jes t bez cel u sam o w sobie terapeutyczny fantastyczn ą rzeczą s ą te ż grup y na Facebooku i ta m też, bo opiekunowie są cz ęsto w jakimś sens ie uwi ęzienia ta k tak tkwią ze swoimi seniorami, bo musz ą by ć blisko fizycznie pilnować, by sen ior nie zrobi ł sobie krzywd ę jak przywr óciłby natychmiast udzieli ć pomoc y czy zawie źć do lata cz ęsto sytuacj a, kiedy opiekun n ie mo że sobie pozwoli ć na to, żeby nawet ju ż po zakupy bo, bo może w ty m czasie senior sob ie zrobi ć krzywd ę i tutaj jes t ogromnie ważna rola opieki wytchn ienia owej to jes t kolejn a rzecz, kt órej wspomnia łem na początku opieka chw ilowa, kt óra też cały cza s jes t tak im raczkującym mocno temat te ż pi ękna nazwa bardzo lubię te n termin, cho ć c ieszy mam wra żenie żona wci ąż jes t traktowan a jak w rodzaju fanaber ia tak tak tak jak nie ma m, dlaczeg o urlo p macierzyński nazywać o pla ż t o jest ja o d lat mówi naszej anten ie, żeby ktoś mi pokaza ł matk ę, kt óra s iedzi w dom u z dzie ćmi urlopu urlopu jeszcze tak ta k, tak więc opieka jes t praca Macierzyńska lat o wrac a Macierzyńska op ieka wytchn ienia owa t o jest regeneracj a w trakc ie prac y opiekuńczej troch ę tak troch ę chodz i o fachowe zast ąpienie i cza s fachow e czasow e zast ąpienie op iekuna w rol i teg o opiekuna to oznacza, że s ą specjali ści osob y odpow iednio przeszkolon e, które mog ą na jaki ś czas na dzień, a czase m nawet 14 dni zastąpić opiekuna po t o, żeby o n np. mogą p ójść do lekarza i t o ju ż funkcjonuje n p . w przypadku rodz in zastępczych mam y ju ż dobrz e przeterm inowane wi ązania je śli rodzice b iologiczni zajmują się dziećmi nie mogą liczy ć na żadne wsparcie natomiast jeśli t o s ą rodz ice zastępczy n ie do ść otrzymuj ą wsparc ie finansowe z e strony państwa te ż maj ą praw o do urlopu z tej swoje j roli i wted y maj ą zagwarantowan ą jak ąś jakieś zastępstwo za s iebie w przez profesjonal ista tutaj jes t dużo trudniej, dlateg o że zw łaszcza, je żeli jest pacjen t le żący np. albo tak jak w moim przypadk u s ą 3 osoby i tak im rozwi ązaniem systemowy m mam y nadzieję, że b ędzie to rozwi ązanie systemow e jest projek t centrum opieki wytchn ienia owe j, kt óry Fundacja wchodzi w tera z cza s real izacji to ma być instytucja, kt órą chcemy wybudowa ć w Gdańsku na początek, kt óra po p ierwsze, zapewn i fachow ą opiekę w łaśnie dla opiekun ów os ób doros łych dz ieci, bo op iekunami rodzinnymi też s ą rodz ice dz ieci przewlekl e chorych b ędzie mo żna powierzy ć tak ą osob ę chor ą n p . na dzień, al e te ż na 14 dni, czyl i opiekun będzie m ógł mie ć tak i prawdz iwy urlop dl a mnie w te j chwili niewykonalne, żeby mie ć urlop gwarantujem y, że osoba pracuj ąca w korporacj i mająca stosunkow o wygodn e życie potrzebuj e urlop u rzeczywiście trudn e do zrozumienia, dlaczego nie akceptujem y, że osob a tak ciężko pracuj ąca w op iece rodz innej potrzebuj e urlopu po prost u dl a zdrow ia psych icznego fizycznego myślę, że dlateg o w łaśnie, o czym o d początku rozmaw iamy, że rol a opiekuna rodz innego jes t rol a, a n ie praca, więc rolę pe łni rol ę jesteś matk ą cz y nas z urlop od bycia matką n ie jeste ś matką niemożliwa nawet nie m a praw a, tak więc w centrum poz a tym, że będą b ędą m iejsca właśnie fachow y rehabilitacj ę dla dl a tyc h podop iecznych t o b ędą też grupy wsparc ia dl a opiekunów, ale te ż tak ie centrum Badawczo-Szkoleniow e, kt óre będzie szkoli ć i f irmy i opiekun ów jak by ć op iekunami i budować całą siatk ę tak ą edukacyjn ą po t o, żeby t o rozwi ązanie, które narodz i si ę w Gdańsku mo żna by ło po prostu łatwo przenieść do innych miast, bo de fact o tak ie centrum potrzebn a jes t w ka żdym mieście kwestia edukacji t o jest c iekawy w ątek w nowej odsłonie swojeg o życia obecne j m isji zdecydowa ła si ę studiować psychologi ę Onkologii w szczeg ólności przygl ąda si ę rozwi ązaniom du ńskim szwedzkim i on e z 1 strony są dl a na s bardzo inspiruj ącym wzorcem, a z drugiej stron y mam y szansę je śli w og óle b ędzie mo żliwe zaadoptowa ć rozwiązania uniknąć pewnych b łędów, przez kt óre te n syste m ju ż przeszed ł co dl a ciebie jes t do zaimplementowania n p . w ty m centrum opieki, kt órą opowiedziała o jak ich rozwi ązań, które funkcjonują, al e tak ich jakich potkni ęć, które pojawią si ę w Skandynawii chciałaby unikn ąć cz y s ą tak ie t o c o mnie zafascynowa ło w podej ściu skandynawsk im troch ę dotycz y opiekun ów troch ę dotyczy w og óle styl u życia, poniewa ż Duńczycy już jaki ś czas tem u si ę zor ientowali, że spo łeczeństwo im si ę starzej e pieniędzy wi ęcej w budżecie nie będą m ieli na opiek ę, a koszt y wraz z e starzej ącym si ę spo łeczeństwa rosną w zwi ązku z ty m przebadal i społeczeństwo i z tych bada ń wysz ło m. in . że ludz ie najbardz iej na starość boj ą si ę wcal e samotno ści, al e utrat y samodzielno ści nie znamy jest dosy ć logiczne, bo jeżeli jeste ś samodzielny to jeste ś mn iej samotny n o, wi ęc zaczęli dale j kombinowa ć tabelk i różne uk ładać i dość szybko te ż wysz ło z tyc h tabele k, że zam iast zwi ększać np. liczb ę opiekunów dom ów op ieki lepiej zainwestować w to, żeby ludzie d łużej byl i samodz ielni i badania są o tyl e optym istyczne, że każdy z nas obojętnie w jak im w ieku jes t 415090 morze dopóki jes t na chodzie jak t o si ę m ówi może zacz ąć robi ć r óżne rzeczy, żeby tę samodzielno ść utrzyma ć, cho ć samodzielność intelektualn ą fizyczn ą, czyl i wdro żenie r óżnych ćwiczeń fizycznych to mus i być o d razu b ieganie maraton, ale te ż ćwiczenia pamięci rozw ijanie pamięci, czyli uczen ie się ca ły cza s j a pod wpływem alkohol u utrzymywanie kondycj ę prewencj ę tak dok ładnie, bo on i rehabilitacj ę rozumiej ą n iejako przywracanie organizmu do sprawno ści po jakim ś np. wypadk u cz y chorobie o taki tren ing prewencj i tren ing tak samodz ielne zamawianie chwali o d lat dokłada dla nie są t o jest naprawdę jes t f izyka kwantowa i im wyszło właśnie z tyc h wszystk ich tam bal e, że koszt dlateg o pacjent jest taki sa m dop iero w momenc ie, kiedy człowiek jest tak chor y, że mus i się po łożyć do łóżka i w zwi ązku z ty m on i, zwiększając bud żetu na opiek ę byl i w stanie objąć t ą opiek ą dobrą opiek ą buddyjską opieka jes t bardz o dobr a i w du żym stopn iu bezp łatna znacznie większą grup ę ludz i, więc ludz ie n ie stracili op ieki, a jednocześnie nauczyli si ę zacz ęli się uczy ć nowych nawyków, kt óre sprawiły, że s ą d łużej samodzielnie te ż d łużej s ą w swoim świecie d łużej w relacjach z najmn iej oczywiście przesuw a si ę te n momen t opieki instytucjonalnej ład to jest to c o si ę zarzuc a cz ęsto skan y skandynawsk im systemow i opieki, że t e pro socjalne rozwi ązania w gruncie rzeczy uderzaj ą w relacj e rodzinne cz y tak rzeczywiście mo im zdan iem nie mo im zdaniem n ie, dlateg o że by ć mo że ja bym później zdecydował, żeby wr ócić do Trójmiasta, gdyby moi sen iorzy byl i bardz iej z instytucji instytucji, gdyb y byl i Instytut Janinie m ówię o tym, utrzymywali z e sobą razi ta k tak ta k ta k tak natom iast gdyby byl i w lepsze j kondycj i w ogóle na to też nasz a relacj a by łaby inna, gdyby instytucja wiem, że si ę bo imy cz ęsto w ogóle rozmawia ć o ty m cz y n p . m ówimy odda ć seniora do domu opieki t o słowo odda ć dług straszne kwestionuje jeszcze cały cza s te n termin raczej do startu do start u odda ć do domu starców tak t o jes t po prost u to sami s iebie w ogóle zab ijam w tej dyskusji, bo oddać oddaj e si ę c o n iepotrzebne rzecz y, a senior przecież cz łonek rodziny to nie jes t kto ś kog o oddajem y dlatego walcz ę o to, żeby n ie powierzy ć op iece i w ten spos ób o ty m, rozmawia ć, bo s ą chorob y s ą sytuacj e kiedyś po prostu n ie jeste śmy w stanie tą osob ą dobrze opiekowa ć i t o, że my t e osob y zostaw imy w domu mo żemy się osoby powiedzia ł jeste m dobrą c órką, bo op iekuje się tat ą może wynikać z sytuacj i, dlatego że chorob a na kształt wielowymiarowa obc y pan jeste m Super dobra, bo tat a le ży odleżyny mi np. boja nie um iem się tym zresztą to n ie jes t dobr a opieka i by jes t również sytuacj a dotycz ąca hospicj ów, kiedy mo i kultur a może wywo ływać pewneg o rodzaj u wyrzut y sum ienia, bo mamy takie przekonan ie, że najlep iej umierać w domu, kiedy mo żna wted y można my ślę, że n ikt z bl iskich kochaj ących osób n ie odmówi w momenc ie, kiedy potrzebna jes t n im nieustanna op ieka n ieustanny monitoring medyczn y ewentualn a interwencja może by ć w ka żdej chw ili potrzebna t o można po prost u być w ty m bl iskim w hospicjum poza ty m pamiętajmy, że jest tak ich jak b ól i leczenia bólu w Polsce t o jes t bardzo trudn y temat, zw łaszcza przy wszystk ich chorobac h onkologicznych zresztą n ie tylk o, bo dotyczy to w ielu innych przewlek łych chor ób trudno jes t leczy ć w dom u b ól tabletkami szpital n ie przyjm ie tak iej osob y, a hospicjum jes t miejscem, gdzie b ól si ę po prost u leczy, gdzie podaj e się odpow iednie środki przeciwb ólowe po t o, żeby chory n ie cierpi ą to has ło fundacj i hosp icyjnej przez długi cza s od o d dłuższego czas u jest hospicjum t o też życie i to też wydaj e si ę kolejny m paradokse m, ale tak jes t by ł taki moment, że moj a mama le żała w hospicjum bo, bo by ło bardz o źle, al e potem dokona ł się cu d i mam a wr óciła wróciła na czy mam, wi ęc lepsze j formie, ale też, odwiedzając j ą tam widzia łem t o op ieka wygląda i t o jest instytucja, do kt órej ma m całkowite zaufanie boj e, widząc po święcenie, widząc jak t o jest dobrz e i profesjonaln ie zrobione to ja nie ma m w ątpliwości, że kiedy przychodzi tak i cza s już naprawdę w domu n ie można tego robić, bo się samem u n ie daje rad ę, bo nie lekarz nie ma kwalifikacji, czyl i nasz e si ły cz ęsto to n iema sens u wk ładać sobie prze z poczucie winy do głowy, że ja musz ę, bo c o ludz ie powiedzą to nie jest po p ierwsze nie ludz ie się opiekuj ą t ą osob ą, a po drugie, dobr a opieka nie zawsz e oznacz a właśnie po święcenia i rob ienia wszystk iego zgodnie z czeku r ęcznie w trybie ma tylko dobr a opieka polega na ty m, że chor y nie ma odle żyn, że ma odpowiedni ą opiekę odpow iednie lekarstwa jes t bezpieczne i zaopiekowa ł ne i cz ęsto mo że zrobi ć tylk o instytucja oczywiście dobrz e jest wcze śnie instytucje sprawdzi ć, bo są r óżne domy opieki myślę, że te dobrze, że są reporta że r óżnych nadu życiach, bo to te ż zwiększa standard y w pozosta łych instytucjach są r óżne sposob y na t o, żeby sprawdzić czy jes t odpow iednia liczba piel ęgniarek cz y bliski n ie będzie le żał w zaproszen iu zas ikane pampers y si ę, al e n ie traktowa ć incydentalnych takich sytuacji i w jak ich domach, gdzie t o było nag łośniony, że wsz ędzie tak jest, że na pewn o ja k ja odda m do domu starców to on ta m umrze po prost u nie zaopiekowała no i tylk o moj a opieka mo że mo że m u pom óc bo, bo t o cz ęsto po prostu niemo żliwe, a prz y chorobach tak ich jak Alzheimer też często jes t to my ślenie niebezpieczne, bo c o, je żeli zaczn iemy właśnie z e zm ęczenia, a chory b ądź ga z n p . alb o otworzy drzw i i uciek ł si ę zdarzało także, że tata otw iera drzw i w nocy i znikał t o by ł bardz o trudn y moment to był momen t, k iedy my śmy rozwa żali w łaśnie dom instytucja instytucjonalną, kt óra jes t przygotowana jes t zabezpieczona, wi ęc choremu nic się nie stan ie, bo stamtąd po prost u nie wyjdz ie, a w drzw iach nie pomagały ni ższe ni ż haczyk i w ogóle nie by ło na t o szansy w końcu wyszli śmy wymy śliliśmy tzw. syste m za zapory t o znacz y blokowaliśmy drzwi r óżnymi bardz o g łośnymi przedm iotami drabin ą wózkiem inwalidzkim, bo wiedzieli śmy, że tata t o spróbuje ruszy ć t o po prost u się też odnosz ę budzi ta apote m potem trafili śmy do dobrego lekarza, kt óry tac ie dobrz e ustawił lek i tac ie si ę poprawiło jeszcze pote m na rehabilitację trafi ł, więc mówię t o dlateg o, żeby też szukać ca ły czas szuka ć r óżnych rozwi ązań konsultowa ć z lekarzam i r óżnych terap ii zaj ęciowych, b o w przypadk u moich seniorów, a propo s w łaśnie te j skandynawskiej rehab ilitacji była nasi ąknięta i czytaniem te n Skandynawia tam się to wypróbuje t o na mo ich sen iora i uda ło si ę znale źć terapię zajęciową uda ło si ę znale źć dobreg o lekarza, kt óry na now o spojrz ą na przypadk i tat y babci i rzeczywiście uda ło si ę ich przywrócić im pew ien rodza j samodzielno ści do tego stopnia, że m ój tat o leżało prze z ostatnie 2 lata po prost u mamy zamknięty w pokoju nie chciał wychodzi ć do ludzi n ie chcia ł rozmawia ć, a babc ia patrzy ła si ę pusty m wzrokiem ścian, a dzisiaj jes t roze śmianą starszą pani ą z problemami z pami ęcią, al e codz iennie je ździ do dom u dz iennego opieki i tam ma swoj e Towarzystwo swoje kole żanki ma m dzień h induski dzie ń kartofla przychodz i n ie dz ieci przedszkolaki przychodzą Smitha czek a, żeby też na m na m iejsce w tym w tym dom u dz iennym, a m ój tato po 60 dniach tak iej op ieki przysługuje NFZ-u to dl a m ęskich opiekun ów wa żna informacja tak i rodza j właśnie terapii Zajęciowej i po te j terapii, toteż stan ą na nogi normalnie do na s wychodzi zacz ął z nami je ść ob iady zacz ął rozmawiać, b o po prostu nowy cz łowiek, wi ęc to szukan ie tych informacji w styczniu trudn e w przypadku tych opis ów poleca się je źródłowo myślę, że to jes t ważne dl a wszystk ich osób, które na s słuchają cz y jest jakiego ś rodzaju portal serw is, kt óry zbiera tak ie doświadczenia, jakie t y mas z z 1 strony świadomość w łasnych praw jes t potrzebn a z drugiej stron y jest potrzebn a wiedza na temat dban ia o s iebie swoje granice, bo be z tego nie d a się udzielać komu ś dalej pomo c jeśli sami bardz o te j pomoc y potrzebujem y na mnóstwo innych dz iedzin, w kt órych zb ieramy do świadczenia pojedyncz o osobn o wszystkie jednostki, b y popełniają być może niepotrzebnie t e sam e błędy cz y jest jakie ś m iejsce cz y planujes z skoordynować powstan ie tak iego centrum informacyjnego w irtualnego dl a opiekun ów rodzinnych marzy mi si ę co ś tak iego, ale cz ęściowo tak ą funkcj ę pełni t ę stron ę op iekun rodzinny PL częściowo grup y na Facebooku, kt óry wart o poszuka ć one najcz ęściej grupuj ą opiekunów choryc h na r óżne rodzaje chor ób n p . Alzheimera demencj ę najlepszy m źródłem informacji są w tej chwili inni op iekunowie, wi ęc dlatego znowu wracam jes t ich niemało, al e naprawd ę wystarczy popy t, tak wi ęc społeczeństwo si ę starzej e rodzin, w kt órych niezbędna jest opieka na d starszą osobą na pewn o jes t wokół mnóstwo mn óstwo tak zreszt ą has ło kampanii ważni n ie w idziani zwrac a uwagę na to jak w ielu tyc h opiekunów jes t dookoła nas m y ich n ie dostrzegamy, ale to jest też t o ważna informacja dla opiekun ów mówmy o tym, że jeste śmy op iekunami rodzinnymi mówmy przyznawa ł się to nie jes t wsty d wr ęcz przec iwnie t o po prostu budz i w ludz iach ch ęć pomocy, a przed e wszystk im innych opiekuna to daje im odwagi, żeby te ż opowiedzieć swoj e święto te ż mam wrażenie, że t o pomo że na m wszystk im wreszc ie doceni ć zrozumieć zauwa żyć uznać t ę prac ę uzna ć tę funkcję t ę rol ę i być może kiedyś wreszc ie jako spo łeczeństwo d o do żyjemy do teg o, żeby prac a op iekuna rodz innego traktowa ć każdą inn ą pracę, czego życzy sob ie tob ie wszystk im naszy m słuchaczom wszysc y b ędziemy z tym tematem zwi ązani pr ędzej czy p óźniej te n temat dotycz y na s wszystk ich jak o spo łeczeństwo tymczasem bardz o dzi ękuję za rozmow ę naszym go ściem w dzisiejszym wydan iu magazynu sztuk a życia była Dagny kurw a Oscar dz iennikarka op iekunka rodzinna wsp ółpracująca z fundacj ą hospicyjn ą dzi ękuję bardz o dzi ękuję pa ństwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA