REKLAMA

Pomalowani na biało-czerwono. O projekcie The Calendar 2020

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-11-17 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli w sporc ie Przemysław Iwańczyk k łania si ę pa ństwo ponown ie kolejny kolejny m ój gości pa ństwa r ównież to Aleksandra Szmigiel dzie ń dobry dzień dobry w itam serdeczn ie autork a pomys łodawczyni kalendarz a kolejneg o ju ż z udzia łem polskich lekkoatlet ów w rol i bohaterów ty m raze m kalendarz no jak to na ko ńcu roku 2019 rok 2020 mogą w r ęku czwor o bohaterów tego kalendarz a na pierwszej stronie p óźniej na poszczeg ólnych stronac h, kt óre Rozwiń » są też czwórkę tak te ż rurka tylk o r óżne konf iguracje 4 × 3 jest czwor o bohaterów i po 3 zdjęcia ka żdego z 1 kwartał w każdym kwartal e cz y tak dobrze by o bohaterac h proszę być powiedzia ła tak s ą t o nasi znakom ici lekkoatlec i wicemistrzyni świata w sztafecie 4400 m Iga Baumgart Witan, a Piotr Lisek mult imedalista m istrzostw świata Europy Karolina Kołeczek olimpijka 110100 m prze z płotki i nas z potworn y m istrz świata wrzuc ie m łotem Paweł Fajdek tak t o już to już w iemy wszystko ja musz ę państwu powiedzie ć będziemy opisywa ć Ola b ędzie tłumaczyć, skąd wzi ął si ę pomysł zdj ęcia utrzymane s ą w stylistyce biało-czerwonej kupców w ko ńcu rok 2009 dziewiętnasty rok u niepodległej, ale do teg o jeszcz e w łaściwie nie akcentem tylk o po poważnym wej ściem koloru z łotego co podejrzewa m intuicja podpow iada w zwi ązku z igrzyskami ol impijskimi, które w przyszłym roku odb ędą si ę w Tokio tak przysz ły ro k b ędzie wyjątkowy bardz o wymijaj ącą odpowied ź nie trafiłem na te n złoty kolo r to taka liczba n ie złoży g o jak najbardz iej służbą nowe śmiałam, że jeste m troch ę taką wr óżką, bo a ż troje z czwórki moich bohaterów zdoby ło medal e na niedawnych mistrzostwach świata w Doha, wi ęc możliwe, że rzecznik występ w ty m kalendarz u te ż troszeczk ę przyni ósł kwest ia, al e tak, więc zupe łnie ser io chciałam zrobi ć właśnie tak i projekt, kt óry by łby łącznikiem między lekk o latami i cz y naszym i reprezentantam i Polski, a kibicami n o i tak im głównym łącznikiem zawsz e wydawa ł mi się i wydaj e się, że jest kolo r biało-czerwony cz y naszyc h narodowyc h barw dlateg o te ż nas i reprezentanci bohaterowie teg o kalendarza występują w narodowyc h strojac h, al e dodatkow o s ą pomalowani w łaśnie na barw y biało-czerwone z elementam i z łota bardz o chcia łam ich pokaza ć w tym tak im troszk ę innym wydan iu ni ż dziś widzimy na c o dzień na co dzień fotografuj e ich jak o fotogra f sportowy prz y zmaganiach sportowyc h na zawodach chciałam ju ż troszeczkę pokaza ć ich jak o tak ich w łaśnie Walecznych heros ów, a przed kt órymi w łaśnie 2020 roku, a pojaw i si ę szansa ab y, aby zdoby ć kolejne medale dl a naszeg o kraj u pa ństwo wybaczą n ie jestem z man ierami dobrymi man ierami na bakier stara m si ę być taktown y w ka żdej sytuacji, al e n ic w ty m wypadk u sama zamieściła sw ój b iogram w na 1 ze stro n teg o kalendarza jest informacja, że ludz ie si ę w rok u 1980 ósmy tak, al e jednocześnie czyta m, że fotografią zajmuj e się, a w idzisz opacznie syste m od 25 lat następne zostan ą żołnierzy mia ła 6 lat, kiedy ju ż działa apara t do ręki nie t o niecelnych wymienienie, którzy ciągle stosunkow o późno nawe t zaczęła fotografowa ć, bo właśnie w przeszłości sam a trenowa łam lekkoatletyk ę i 8001500 m i średnie, kt óre w pi śmie biegałam średnio hut cz y te k 21800 m t o taka pierwsza tras a biegowa mo żna powiedzieć, al e w łaśnie t o doświadczenie, które zdoby łam jak o zawodn iczka prze łożyło si ę też na to że, że zostałam fotografe m sportowym i tak dlateg o lekka atletyk a jes t mi bardzo bardzo bl iska i bardz o skupi ą si ę, gdy głównym moim nur t fotograf ii sportowe j, dlaczego inne sporty inne sport y tak że fotografujących tuta j ma m po prost u serce tak ie największe do teg o raportu, jak ie Ford fotografuj e inne piłkę no żną tak że skok i narc iarskie tak że si ę zdarzyło si ę n ie mia łam okazj ę fotografowa ć skok i dowod y też n iesamowite n iesamowity spor t bardzo bardzo pięknie na zdjęciach t o c o wida ć, więc ca ły cza s poszerzamy są w swo ich Och, a swoj e swoj e możliwości fotograf iczne fotografia w łaśnie inne sporty nikt w rodzaj u lekkoatletyka to z e wzgl ędu na to, że j ą wcześnie uprawia ć t o dlatego zdaniem największe serce, bo to nie spod łatwy do pokazania moim zdaniem ta m bardzo bardz o dużo si ę dz ieje trzeba jak jaki ś m ityng cz y m istrzostwa trzeba skupi ć si ę w łaśnie na coś momenc ie najwa żniejsze i t o wtedy fotografowa ć, a jednocześnie uważać, ab y nie przegapić czego ś innego wa żnego moment u i trzeb a też właśnie sobie t o fajn ie pracowa ć logistycznych i wiedzie ć po prost u co chc e się pokaza ć, ale wiesz nawe t jeśli wyb ierze sobie nie 1 bohatera t o, wyjmuj ąc 1 z swojego kalendarza nie w iem Piotra Liska który, skacz ąc o tyczce no jes t do uchwycenia w kilku pozac h i chyba wszystkich n ie d a si ę 1 obiektywem objąć jest t o rozbieg t o jest wznoszen ie si ę na d poprzeczkę o opadan ia po eksplozji rado ści w łaściwej ustal a sob ie scenar iusz na zdjęcie ma m na jes t tak o tyle wygodn ie, że lekk o, że takie plotki s ą w łaśnie ma k ilka pr ób w zawodac h, więc mogę wybra ć sob ie z r óżnych perspekt yw jego skoki p óźniej mie ć, jakb y całość z ka żdym stażystą też sta ć, bo przecie ż ma 3 próby wielokrotnie zdarz a się, że te 2 są n ieudane eksplozj e radości nie b ędzie to trzec ie dopiero będzie dalej Piotr Lisek skacz e tak dobrz e zawsze w kwestii teg o te ż tego mo że by ć 5 teren no tak, że zawod y istotnie tak, ale jest iż, gdyż scenar iusz to właśnie zazwycza j jest tak że jeśli s ą el iminacje do wiadomo, że to jes t mn iej emocjonuj ący konkur s mo żna to bardziej skupi ć na tak ich techn icznych aspektac h tyczki, a f inale w łaśnie na emocjach trudn o tu generalnie ma m wra żenie, że te n światek krytycznyc h fotoreporterom lekkoatletyczne j jest do ść wąski cho ćby, dlatego że nie w ie, relacjonując zawod y Diamentowej ligi w łaściwie mo żna rozpozna ć reporterów, bo oni są w łaściwie c i sam i od ponad 10 od 10 dokładnie la t najbardz iej charakterystyczn ą postaci ą jest pa n zdaje si ę Wojciech te z s iwym w ąsem Giro taktach, z kt órych zawsz e mamy pogaw ędki o tak i jes t dowcipny bardzo i tak zawsz e uszczypliwie ze mn ą żartuje, ale oczywi ście tak dobre j w ierze, bo ju ż stary wyga maj ą tak śmieje, że jestem tak m łode w ty m w ty m środowisku, al e zawsze jest t o bardz o miłe, k iedy skonsultują z tak im fotografem bardz o do świadczonym swoje zdj ęcia s ą bardz o otwarc i do pomoc y sam i też s ą ciekawi jak ja k mi idzie przykład t o jes t tak że fotoreporter lekkoatletyczn y nie ma życia, bo był właściwy tro p sportowc ów podąża na wszystkie zawody, na kt órych c i sportowc y s ą n ie sądzę t o znaczy zale ży jak bardzo si ę zmotywowanym jeste m mam ą, więc n ie mogę n ie mog ę by ć wsz ędzie, al e najwa żniejsze imprezy lekkoatletyczne n o po prostu musi by ć chcę być t o jes t z bardzo bardz o wa żne, al e stara m si ę po prostu przemy śleć cały sezo n c o chciała sfotografowa ć b ądź klub dostał w łaśnie propozycję, żeby sfotografowa ć i za tym iść i to wszystk o fajnie u łożyć i znaleźć w ty m wszystkim balan s i bardzo trzeb a dba ć o swoją te ż kondycję psychofizyczn ą osób tak t o ujmuj ąc ja wci ąż b iegam jak fotografuje t o stara m si ę odpoczywać w ten sposób, że ogl ąda filmy czyta m książki jes t bardzo bardz o wa żne daj ą si ę w zawodz ie t o fotografie wszelk iego rodzaj u artyst ów aby, ab y mieć tę chwilę taką dl a s iebie na pod ładowanie bater ii, która pozwol i na m podej ść z kolejny m naładowanym akumulatore m do kolejnych wyzwa ń i zada ń wracaj wr ócił na sekund ę do kalendarz a i istotn ą najistotniejsz ą sprawą właściwie to wszystko s ą istotne trudn o wartościować byl i sami bohaterow ie byłaś twoj a koncepcj a i real izacja te j koncepcji, al e te ż podejrzewam, że tyle sam o pracy kosztował te n wizaż, kt óry jest racze j zadan iem długo d ługotrwałym mia łam 2 świetne wizażystki są niekiedy d ługi Klaudię b iur, które usłyszały m ój pomysł na t o po prost u za nim pod ążyły i i też cza s Stefania sesja bardz o bardz o ceni ę sob ie cza s lekkoatletów, którzy mi, którzy g o w łaśnie po święcają ten trend by ł o tyl e trudn y do zrealizowania, że robili śmy zdj ęcia w trakc ie sezon u, więc zawodnicy poświęcali cza s tu ż za po zawodac h b ądź przed zawodam i i sesj e trwa ły maksymaln ie 34 godziny z malowan iem właśnie namalowanie dz iewczyny mia ły oko ło godz iny, więc wydaje si ę, że t o by ło spor o czasu, żeby żeby, żeby w łaśnie zrobi ć Pp tak i w izerunek sportowca kt órymi chodzi ł w tak bardzo mi ło wspom inam wszystk ie sesj e oczywiście nie by ło standardoweg o Paweł Fajdek właśnie otw iera stronę z nowym nabytkiem t o za miesi ąc l istopad i tuta j widzę, że w kopaln i zosta ł wybrany przypadkowo ma też l iczne tatuaże na swoim c iele tak że z motywam i polsk imi tak on m ówi o sobie, że jes t patriot ą i udowadn ia co, zdobywając sprawdzone j najwspan ialsze kr ążki reprezentacji Polski, ale czy to n ie jest także, że t o było t o by ł znakom ity fundament po d pod ten za ś tak t o wysz ło w łaśnie, że to świetnie świetnie wsp ółgra w łaśnie dlatego te ż zdjęcie bardz o źle, żeby by ło w kalendarz u bo, bo jednak on o op isuje Pawła bardz o mocn o i dzi ęki właśnie si ę uda ło pokazać jeg o jeg o sportow y charakter, bo jednak n ie ukrywajm y tatuaże te ż wydają się, że t o jes t te ż elemen t charakte r hu k nadaneg o prze z zawodnikowi złe czy to n ie jest także tera z mam y z kole i grudzień, kt óry Karolina Kołeczek i że to jest tak a dobr a dobr a wróżba mówiliśmy o ty m, że potraf isz namaścić go medalista Karolina wciąż czek a na sw ój najwi ększy sukces konkurencj i piekielnie trudne j, zważywszy na t o ile emerytalnego do Izby bardzo czo łową rol ę tak Karolina jes t niesamowite post ępy w naszej lekkiej atletyc e by ł senny z nas w ierzy w bardz o drobna, al e jes t n iesamowicie profesjonaln ie podchodz i do tren ingu zmieniła trenera Marcina Piotra Marczewskiego Iza i w zesz łym sezon ie po prost u poprawiała się ja k na ka żdym starc ie do finału mistrz świata zabrak ło naprawd ę n iewiele, al e tak wydaj e si ę, że że, że przyszły sezon b ędzie nale żał do n iej pow iedz rozwi ąże sportowcy właściwie t o ju ż nawet n ie rozwa żają w swoim kalendarz u pod rozważają w kalendarz u tyle kiedyś z tobą spotka ć, ale traktuj ą jak o tak i rytua ł ka żdego października spotykamy się robimy sesj ę do kalendarza na kolejny rok t o znaczy te sesje się odbywa ły si ę o d czerwc a do do s ierpnia w ślad po 20 dni t o nie trafią myślę, że t o świeża h istoria nie n o właśnie to było trudne, że to si ę dzia ło w trakc ie sezon u, ale no i Iga bardz o bardzo wypowiada si ę że, że bardz o n iedobrze się pracowało zn ów na sesj i co co jest dla mn ie naprawd ę w ielkim komplemente m Iga te ż świetnie si ę w rol i modelk i sprawdzi ła je j długie nogi porównuje do n óg an i Rubik naprawd ę niesamowite warunk i idei na sesji tyl e było też trudn o, bo to by ło dosłownie dzie ń po dru żynowych m istrzostw Europy wynosi lekko dać tr iumfowali ga z zdobyła pierwsze m iejsce w sztafecie i troszeczkę by ła chora troszkę bola ła głowa, al e m imo wszystk o zmobilizowa ła się i udało nam się osi ągnąć fajn y efek t sesji pow iedz czy kto ś twoim przykładem zacz ął robić tak ie kalendarze teg o typ u kalendarz e na świecie n ie w iemy n ic, al e chcia łabym właśnie, żeby był u mn ie jakb y c o rok u nowe wydawn ictwo, bo jedna k mam ju ż kolejn y pomys ł my ślę, żeby zrealizowa ć projekt z m łodszymi facetami, którzy jeszcz e n ie s ą gwiazdami, al e ju ż zaznaczyl i swoją obecno ść na mistrza świata juniorów i si ęgnąć w łaśnie do tak ich początków lekkoatletyk i, bo jedna k mo ich Rosji jest kalendar z kiedy ś te ż zaczynali tera z są gw iazdami, ale wcześniej si ę naprawd ę naprawdę bardz o bardzo w iele poświęcić pracy, żeby by ć miejsca, kt órym są jest t o, czeg o zm ierzam, ponieważ bohaterowi teg o kalendarza t o gw iazdy globalne i tera z oni te ż mają swoje znajomy w obron ie swej konkurencj i, które uprawiają t o te ż są gwiazdy przyszl i medali ści igrzysk olimpijskich cz y za ich namową alb o za tak ą wizytówką na koniec te n kalendar z np. po Tokio nie zdarz y si ę rzeczy zaczn ie robić sportowco m spoz a Polski tak że jes t ma m kontakt z e sportowcami te ż z zagranicy znają moj e zdj ęcia lubią je publ ikuje u s iebie i jak najbardz iej mam też ambicje na co ś tak iego tylk o wol e poprowadzić t o tak na spokojn ie ich skupi ć się mo że jeszcz e bardz iej naszy m lokalny m polskim środowisku, ale oczywi ście jak najbardz iej my ślę o ty m o d przyszłości i marz y mi si ę, żeby zrobi ć projek t z gw iazdami cho ćby z europejskimi, al e tak że np. Stanów zjednoczonych to by by ło Super pow iedzmy, gdz ie można zobaczy ć ten kalendar z można go naby ć tak drog ą onl ine na stronie książki dl a Boga biegaczy lu b kapel no i w sosie 1 000 000 ani czuje dziś s ą te ż linki, wi ęc i sportowców, więc wydaj e si ę, że w fan lekkiej Atletyki ich odnosić się be z problem u w kalendarzu dzi ękuję, że pytas z dzi ękuję bardz o za wizyt ę w stud iu za to, że powiedzia łem swo im projekcie jes t t o projekt n ietuzinkowy w Polsce, lecz jeg o leczen ie, lec z w pe łnej krasie, ale te ż z dodatkowym i elementam i, które n ie d a się inaczej powiedzie ć na wieść k ibice lekkiej Atletyki 200 osób z na igrzyskach t o ustawa, o której m ówią nie jeszcz e nie doszło wszysc y mówią o lipcu natom iast je śli pośród Karoliny Olek Różanek potrzeba jeszcze zobacz ę państwo wyka żą się cierpliwość si ę spodoba my ślę, że z poradn i twoje serc e jes t naprawd ę rewelacyjna Karolina darz y szczeg ólną sympati ą to mieli się b ędzie trwa ł przez 12 państw trzec ich kłaniam si ę dzi ękuję serdeczn ie za zaproszen ie oraz Miller był mo im pa ństwa goszcz ą t o audycja przy niedzieli w sporcie absolwenc i kłania si ę w imieniu swoim Pawła Ziętary tak że Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA