REKLAMA

Nie lekceważmy zapalenia płuc

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-17 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:39 min.
Udostępnij:

Gościem Ewy Podolskiej jest dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y pa ństwu Ewa Podolska witam państwa w kolejnym programie z cykl u u TOKtora widać także mojeg o gościa pan a dr. Pawła Grzesiowskiego z centrum medycyn y medycyny zapob iega w te j dzie ń dobr y medycyn a zapobiegawczo kto ś powiedział, kiedy pan a koleg ów kole żanek powiedziała była koleżanka pan a po fachu powiedzia ła że, że to jes t tak ą tajemnic ą pol iszynela ka żda złotówka wydan a na profilaktykę zwrac a si ę w ielokrotnie tylk o z różnych Rozwiń » powodów, które n ie cza s i aparatu analizowa ć nie dajemy tych z łotówek na profilaktykę tylko pote m na leczenie jak wida ć centrum medycyn y zapob iegawcze do wizyty właśnie o to chodzi o to b y nie chorować wykład chętnych jes t t o, żeby działać wszelk imi możliwymi sposobam i, a ich Stali ju ż niema ło i wcale n ie są tak ie drog ie, żeby n ie dopu ścić do rozwoj u r óżnych schorzeń przyk ład na można poprze z m ądrą rehabilitacj ę fizjoterapi ę op óźnić operacj ę już zwyrodnia łych b ioder 1015 lat o mo żna n p . poprze z dobr ą terapią oddechow ą zapobiec zapalen iu płuc, a jeżeli terapia oddech u, a t o jes t umiej ętność dobreg o oddychania, a u os ób, kt óre maj ą tzw. przewlek łą obturacyjn ą chorobę p łuc jes t umiejętność r ównież odkrztuszan ie wydzieliny, kt óra po t o jest o d Krzysia, żeby nie zalega ła nie powodowa ła zapalen ie p łuc r ównież medycyn a zapobiegawczo t o s ą szczepienia t o s ą badania prof ilaktyczne t o ca łe mnóstwo dzia łań związanych z tzw. zdrowy m cz y dobrym stylem życia, czyl i un ikaniem tyc h sytuacji, kt óre są dla na s p óźniej cz ęsto n iebezpieczne, czyl i dobr a d ieta Nisko węglowodanowe ruc h na świeżym pow ietrzu i ca ły szereg innych elementów, kt óre składają si ę na t o, że możemy żyć w zdrow iu dłużej ni ż osob y które, które tego typ u dzia łań n ie podejmują, gd y pan powiedzia ł o tym, oddychan ie t o pomy ślałam, że tuta j bohater Moliera i po prostu n ie wierz ę mówi proz ą my sob ie z tego w og óle zdajemy spraw ę po oddychamy uważam, że t o naturalne i uwa żamy, że potrafimy t o zrobić nie swoj e życie n ie mus imy tak ministry można podz ielam t o dobrze niestety dl a oddychać oddycha ć n iestety nie właśnie wydaj e si ę, że coraz gorzej oddycham y, że co znaczy gorze j wolę, żeby t o wyjaśnić s łuchaczom Otóż mo żna oddychać cz ęścią płuc t o powoduje, że odpadnie ilość tlenu doc iera do naszeg o m ózgu, al e wykorzystujem y tylk o u łamek możliwości oddechowyc h, które posiadamy kilka wieków może si ę tak, ale rzeczywiście uczymy teg o nawe t ma łe dz ieci, dlateg o że oddychan ie pełną piersią jak t o si ę popularnie n ie dotycz y tak naprawdę p ierwsze tylk o dotycz y tzw. oddychania przeponoweg o, wi ęc obniżenia przepon ę i teg o głównego mi ęśnia który, kt óry dz ieli klatkę piersiową o d jam y brzusznej i ma ogromne znaczen ie w oddychan iu wi ększość ludz i oddycha kratk ę piersiow ą co powoduj e, że ten oddech jes t cz ęsto niepe łny zby t p łytki uważa si ę pan dobrz e uważa si ę obecnie, że osob y, kt óre oddychają brzuchem jak m y m ówimy, czyl i przeponą dzięki tem u d łużej żyją, bo wentyl j ą p łuca, czyl i usuwają zalegaj ący dwutlenek w ęgla gdzie ś tam zakamarkac h i powodują, że sp ółce są lepiej by ć on e, a pan musiał nauczyć dobrze oddychać pa n już tak o d dz iecka miał nie w iem jak kompletnie n ie ma m poj ęcia miałem szcz ęście, że w szkole podstawowe j r ównież r ównolegle chodzi ł do szkoły muzyczne j i tam uczymy si ę gra ć na trąbce, a żeby gra ć w og óle jakimkolwiek instrumencie den ty m musi oddycha ć przepon ą, bo inaczej nie wystarcz y pow ietrza za krótki oddec h i te najlepsz e w łaśnie m iernik tego, że m y nie wykorzystujemy w pełni naszyc h p łuc, poniewa ż przeci ętny cz łowiek biorąc zwyk ły wdech wytrzym a na ty m dach u 1520 sekund prawd a i p óźniej wydech ma bardz o kr ótki, a prawdziwy g łęboki wdec h pozwala co najmn iej prze z 1015 sekund robi wdec h, a następnie pote m przez tyl e samo c o najmn iej robiły, więc t o jes t bardzo ciekawe, że m y będąc dzi ś w takiej sytuacj i, że w łaściwie nie mus imy ogranicza ć aktywności f izycznej, bo mam y, gdz ie ćwiczyć wystarczy stan ąć w okn ie i otworzyć okn o i wzi ąć 5 wdechów 5 wydawców t o jest wystarczający w ci ągu dnia 34 krotnie, powtarzając t ę czynno ść, żeby dostarczyć płucom odpow iedniej ilo ści powietrza my rob imy tego si ę tylko jedn o pytan ie, zan im przejdz iemy do w łaściwego tematu nasze j audycji pan uczy się źle na trąbce t o znacz y, gdyb y pan prezydent tr ąbkę stanąłby pan i zagrał c o jakiś jakiś Eweliny, a stronę pewnie, że ban k, kiedy ma pa npo ujawn ieniu rz ąd jeszcze wci ąż gdzie ś trąbka na strychu jes t, ale n ie grałem w iele lat t o wymag a jedna k przypomn ienia, al e pewnyc h rzeczy nie zapomina si ę nie zaczyna się nu t jak teraz m ój sy n ucz y si ę gra ć na p ianinie to n ie mam y problemu z porozumieniem jeśli chodz i o melodi ę natom iast rzeczywi ście oddychan ie wymag a ćwiczenia t o jest co ś co tracimy z trasy, dlateg o że każdy miesi ąc l iczony się rozw ija mniejsze ni ż liczony n ie rozwija osob y, kt óre w łaśnie płytko oddychaj ą większość z na s n iestety oddych a płytko n ie ćwiczy mięśni oddechowych to s ą n p . mi ęśnie międzyżebrowe to s ą mięśnie boczne j klatk i piersiowej to s ą wreszc ie właśnie t o jest w łaśnie mięsień przepon y jeśli tego n ie ćwiczymy to on e wkraczaj ą w myśl zapadamy te ż zauwa żyć, że w ielu os ób ma taką zapadnięte klatkę piersiową tak si ę jakoś łamią do środka w łaśnie między n imi, dlateg o że zaczynaj ą coraz płycej oddycha ć, a wi ęc cora z mniej t e p łuca jak o work i pow ietrza rozpychaj ą klatk ę piersiow ą, al e mus imy po święcić osobny progra m, al e tera z naprawdę mus imy wrócić do teg o c o tu i tera z, a m ianowicie prosz ę pa ństwa rozmawiamy 12 listopad a, a dzień 12 listopada światowy dzie ń zapalen ia płuc n o żeby, żeby zapalen iu p łuc ustanawiać dzień, czyja t o oczywi ście się przewrotn ie troch ę mówi, ale c o znaczy żyć czy jes t bardzo wa żna ludzie umieraj ą na zapalenie p łuc ciągle Unii ciągle podnos i tak wydaje Ano ta k przed wojn ą dosta ła zapalen ia p łuc zmarła 100 lat temu zmarła, a tera z mam y antybiotyki i coś c o by ło kiedy ś powa żną chorobą teraz ju ż taką chorob ą jest prawda to cz y fa łsz niestety n o muszę powiedzie ć, że zapalen ie płuc, m imo iż mam y t e wszystkie zdobycz e, o których pani powiedzia ła, czyl i antyb iotyki rentgena mo żemy w ka żdej chwili pacjent a pod łączyć pod respirator wszystk o t o mamy, n iemniej jednak nie wp łynęło t o na zmniejszenie ilości zapale ń p łuc dlaczeg o, ponieważ jes t to najcz ęstsza chorob a uk ładu oddechowego infekcyjne, cho ć dolne drog i oddechowe kt órych, kt óra ma w iele przyczyn w irusy bakter ie bakterie typow e typow e r ównież przecie ż gru źlica przeb iega pod, jakby obraze m zapalen ia wielo ogn iskowe p łuc mam y takie przedziwne trudno si ę jak Legionella, którą si ę nara żamy z jak ich pryszniców cz y c ieczy cz y źródeł takiej wody, która jes t na świeżym powietrzu n o i mamy przed e wszystk im bardzo w iele os ób, kt óre choruj ą na przewlekłe chorob y p łuc, czyli głównie astm a i przewlek ła obturacyjna chorob a p łuc, u których zapalen ie p łuc jes t n iezmiernie cz ęstym powikłaniem, dlateg o że u n ich nie ma teg o naturalneg o odruch u oczyszczan ia płuc z zalegającej wydzieliny, a w n iej zaczynają hodowa ć bakterie stąd tylk o krok do tkank i p łucnej i do zaka żenia 1 rzecz uchwyci ła, bo tera z w przewodniku m ówi o zapalen iu gardła tak i ta m podkreślam te n podział w irusowe bakteryjne mo że być zapalenie p łuc na tl e w ielu oczywiście g łówną przyczyną zapewniał później losowego szczeg ólnie na świat w tej porze rok u jes t w irus gryp y w og óle o ty m, zapomnieliśmy, że w irus grypy potraf i spowodowa ć bezpo średnio zapalenie płuc, czyli w irus przedostaje się tkanki p łucnej i ta m powoduj e zn iszczenia czasami m ówi si ę ta k o rozpoznanie ma zapalen ie oskrzeli to mus i uważać, żeby on e nie prze z zapalen ie p łuc cz y zapalenie oskrzel i zawsz e poprzez zapalen ie płuc n ie absolutnie n ie mus i wcale to jes t tylko 1 postać m ówimy nawet o d oskrzelowe zapalenie p łuc w dac ie jest w ty m ju ż domys ł, że najp ierw by ło zapalen ie oskrzeli, a potem przeniosły si ę na tkank ę płucną, je żeli wyobra źmy sob ie p łuca jak o gąbkę i nawet nie m a w ty m g ąbkę tak ie rurk i jak s łużą do napojów t o jest mn iej więcej obra z sp ółce, czyl i tak gąbka jes t tkanka płucna ADR rurki to s ą skrzela i tera z mo żna mieć zapalon e rurk i be z zapalenia g ąbki prawd a i odwrotn ie mo żna mie ć zapaloną g ąbkę, czyli tkanka pust a mo że ulec zapaleniu, a oskrzel a wcale n ie b ędą chore t o jes t bardzo trudn e do zrozumienia dl a osób, kt óre nie znaj ą anatomii, ale t o jes t najczęstsza przyczyn a zapale ń p łuc, czyli najp ierw oskrzeli choruj e, bo zach łysnęliśmy si ę jakimś drobn o ustrojem, czyli dostał się do naszyc h oskrzeli potem przeszedł prze z ścianę oskrzela zaatakowa ł p łuca drug a postać to jes t tzw. inwazyjne zapalen ie p łuc, czyli bakter ie lu b w irusy dotarły do p ół drog ą krwi, czyl i prze z maleńkie naczyn ia krwiono śne, kt óre oplataj ą p ęcherzyki płucne t e bakterie przeszły cz y prze z ściany naczyn ia, a nie prze z oskrzel a i zaatakowa ły tkank ę płucną ta posta ć jes t du żo bardz iej gro źna i znaczn ie częściej ko ńczy si ę śmiercią, ponieważ oznacz a t o że, żeby dosz ło zapalen ie p łuc najp ierw te bakter ie wirusy muszą być lekcj i, al e mam y do czyn ienia z bakteriami czy seps ą, a więc czymś c o już sam o w sobie bardz o bezp ieczne jak przeczyta łam, że co roku szacuj e si ę tak, że w pa ństwach Unii Europejskiej um iera 120  000 osób, gd y przyczyną śmierci podane zapalenie płuc pewnie jaka ś część um iera i nie po cz ęściowym przyczyny zapalen ia i z czeg o 12  000 w Polsce statystycznie mówi si ę o ty m, że że, że zapalen ie płuc t o jes t nawet 1 przypadek na 100 osób roczn ie tak, czyl i c o setn a osob a ra z w roku zabran o zapewni post ęp, gdybyśmy w ten sposób spojrzel i na polską populacj ę, że t e nasze 38  000 000 prawda t o mam y 380  000 przypadków zapalenia p łuc roczn ie z teg o jeśli tylko by śmy przyj ęli, że umiera prawd a 1 % t o mam y 3800 zgonów prawd a, a umiera więcej ni ż 1 %, bo zapalen ie p łuc często jest chorob ą, kt óra przychodzi na ju ż nakłada si ę na inne schorzen ia np. na cukrzyc ę na astm ę na niewydolno ść w ątroby niewydolno ść krążenia t o jest pow ód, dl a którego cz ęsto ta osoba, kt óra ju ż była ledw o pow iedzmy na gran icy załamania prz y zapalen iu płuc wszystk ie narządy po kole i przestają pracowa ć tak a osob a umiera cz ęsto na niewydolno ść uk ładu kr ążenia, ale w łaśnie w przeb iegu zapewnia, że pa ństwa rozmaw iamy o zapalen iu płuc i za chwilę wracam do nasze j rozmow y mo im go ściem jest dr Paweł Grzesiowski centrum medycyn y zapob iegawczy rozmaw iamy oświatowym oświatowym Riina, al e n ie zapalenia płuc m y rozmawiamy o światowym zapalen ia płuc, chociaż 12 listopad a od 2010 roku o nie m y rozm iar rozmaw iamy o zapalen iu płuc ten światowy dzie ń po t o, żeby w łaśnie zwr ócić na te n proble m uwagę, b y o n im rozmawia ć, kto choruje dz ieci starsi 2 grupy w iekowe s ą dominujące dz ieci do piątego rok u życia ros łem dlaczego, a drug a grupa t o są osob y pow iedzmy 5565 plus, b o wg r óżnych standardów uważa się, że ju ż po pięćdziesiątym piątym rok u rozpoczyna si ę ta grupa, gdz ie zwi ększa si ę ilo ść zachorowań szczeg ólnie na pogrypow e zapalen ie p łuc, ale pow iedzmy, że wg tyc h klasycznyc h statystyk 65 plus to jes t te n momen t, k iedy zaczyn a rosn ąć liczba zapale ń p łuc i osi ąga podobn e wartości jako ma łe dz ieci, czyl i doro śli między pi ątym, a sześćdziesiątym piątym rok iem życia choruj ą znaczn ie rzadziej niż osob y po sześćdziesiątym piątym rok u życia, a cz ęstość jes t zbli żona do zachorowalno ść w w ieku dzieci ęcym i pow ód teg o jest podobn y m ianowicie cora z słabiej dzia ła nas z uk ład odporności wobe c tzw. bakterii otoczk ą owych, czyli takich, kt óre maj ą specjalną ściankę, kt óra chron i prze d przed atak iem uk ład odporno ści najbardz iej znan ą bakteri ą, która należy w łaśnie do tej grupy faktu r kosztowyc h jes t pneumokok i, czyli wojenk a zapalen ia p łuc je śli idzie o śmiertelność około to jest gro źniejsze o d tych starszych cz y dz ieci n iestety statystyczn ie rzecz bior ąc rzeczywi ście częściej umierają osob y starsze dz ieci, choć wciąż trzeb a powiedzie ć, że t e najm łodsze dzieci, czyl i zapalen ie płuc niemowl ęcia przedruk pierwszego rok u życia sta n zagro żenia życia trzeb a o tym, pami ętać natom iast na szcz ęście w te j grupie mo żna wiedzieć, że uk ład odporności na tyle dzia ła dobrz e i nie ma te j wielo chorobowo ść anal iza istniejących, że te dzieli niemal zniszczonego serc a też to i te dz ieci udaj e się uratowa ć cz ęściej ni ż w łaśnie osob y lat 8090 czysto, które tak jak m ówiłem na gran icy s ą ju ż wyczerpan ia w ielu narządów wystarczy, że dojdz ie do niewydolności p łuc w mechan izmy zapalenia i dochodz i do uszkodze ń n p . m iejsca sercowego dalej nast ępuje efek t dom ina powoduje, że Okole wszystkie narz ądy pokoju 300 pracowni, kt órzy jak czytam, że przyczyn ą najczęściej oweg o zapalenia p łuc s ą pneumokok i tak bakterie z rynku m y t o plazm a i pa łeczki hemofili ę typu be z tak przeczyt a różne mo żna do teg o jeszcze dodać klebsiella pneumon iae, czyli pałeczka zapalen ia p łuc bardz o niebezpieczna bakter ia szczeg ólnie w łaśnie os ób starszyc h powoduj ące ciężkie zapalen ie p łuc, a jeszcze w tej chw ili ta bakteria często zaczyn a by ć oporn a na wiele antybiotyk ów i mam y jeszcz e ca łą grupę bakter ii tzw. typowych, gdzie t e zapalenia p łuc c o n iezmiernie trudne do leczen ia n p . w łaśnie Regional, a pan ie doktorze dlaczego, gd y ja mia łam zapalen ie płuc wiele la t tem u mia łam 10 lat w tamtyc h czasach w og óle istnia ł słowo pneumokoki wted y ludz ie n p . n ie chorowal i z powod u pneumokoków dz ieci n ie chorowały inne bakter ie ta m dzia łały n ie koki są starsze ni ż m y tym kraj u są znaczn ie starsze niż człowiek na ziemię musia ł przeżyć p ół w ieku, żeby us łyszeć właśnie, dlatego że zaczęto j e rozpoznawać przecież zawsze m ówiono, że jak bakteria wodował żaden z 60 jakieś bakter ie ah a po prostu mo żliwości diagnostyczne, czyli zrob ienie pos iewu d iagnostyka m ikroskopowa pote m diagnostyk ę chemiczną to wszystk o s ą ostatn ie lat a powiedzmy 3040 ostatnich lat już mo żemy powiedzieć co wywo łało zapalen ie p łuc wcze śniej ta wiedza była niedost ępna, bo były bardz o niedoskona łe metod y d iagnostyczne także t o się bardz o zmieni ło dzi ś mo żemy w w ielu przypadkac h orze c co jest powode m zapalen ia p łuc cz y właśnie owa klebs iella cz y właśnie jak o plazm a cz y umowy c i, którzy tera z przestraszyl i zadaj ą pytan ie cz y dalek o jes t od przezi ębienia spowodowanego w irusem zapalenia p łuc i drugie pytan ie, kto si ę co pojawi ło się daleko o d grypy dobrz e im do zapalen ia, o ile od przezi ębienia zapalenia płuc jes t dalek o, poniewa ż przeziębienie t o uwa żamy, że s ą to w irusy g órnych dróg oddechowyc h, a wi ęc g łównie no s gard ło i kon iec może spoj ówki czasam i uch o natom iast przepraszam, al e ktoś kaszle to znaczy, że trochę zesz ło mi, że niekoniecznie niego można kas, lecz jeszcze tu kaszleć, a jeszcz e tu oskrzela smok a bardzo cz ęsto powode m kaszlu jest drapan ie w gardl e jes t dyskomfor t tu wysok o i cz łowiek kaszle również zapalnik stan ie, a wi ęc jeszcz e daleko dalek o do p łuc natomiast gryp a lipa to jes t w irus, który kr ąży we krw i prosz ę t o odr óżnić zawsz e powtarza m pacjento m dlatego jes t szczep ionka przeciwko gryp ie, a nie ma szczep ionki przec iwko przezi ębieniu ma ło, kt o stara łby się tworzy ć szczepionk ę przec iwko Katarowi, a grypa t o jes t prawdz iwa ca ło organizmowi infekcja nasz organizm ca ły jes t w irusem atakowany pojad ą prze z kilkana ście, a nawet czasami kilkadziesiąt godzin krąży we krw i i może trafić tą drog ą do p łuc i t ą drog ą spowodowa ć ciężkie dramatycznie związki z pani pose ł Żalek wioskę wykry ć jak si ę za zauwa żamy krew krwi an i nie ja k tak jak Wielgusa zima najp ierw fazy namnażania poprze z atakuj e no s gardło tuż na nas z żal, że zab ija nasz ą błony śluzowej dosta ł si ę do krw i, ale przez te n cza s, kiedy jes t w drogac h oddechowych oczywi ście jego wypr óbowany wybucham y wypisujemy i wted y zaraze m tak naprawd ę najbardz iej groźniejsze jesteśmy chorz y dla otoczen ia i na pocz ątku chorobach, gdy pierwszy istnieje też ślina t e bezwzględnie pierwsze 3 dni jes t największa zaka źną ość on a si ę utrzyma jeszcze mn iej więcej do 78 dni po uko ńczeniu, jakb y tego ostreg o w ostrej faz y infekcji, ale nazw a na wi ększe ilości w irusa dr óg oddechowych w łaśnie mamy p ierwszych 23 dniach chorob y to od raz u wrócimy do teg o do te j konkretne j spraw y antyb iotyki nie pomog ą KGB ma szans ę gry nie gromadz ą Allena na bakteryjne, al e właśnie tera z p łód, dlaczego bakterie na Wiśle na raz ie o w irusowe zapaln ie punktac h, a proszę zwrócić uwagę jeszcze, że jes t tak a oto sytuacja w zem ście jes t w irusowe cz ęść pacjent ów wychodz i z grupy, bo popraw ia się 23 dni czuje si ę lepiej, a pote m dop iero następuje zapalen ie płuc i wted y m ówimy cz ęsto o bakteryjny m nadka żenia grypy i wtedy właśnie atakuj e g łównie pneumokok albo rynkow e mamy 2 faktury, które uwielbiają taktem atakowa ć p łuca pogrypowe pneumokok i bankowcy i teraz na czy m rzecz poleg a Otóż badan ia wykazały, że w irus gryp y przyci ąga wr ęcz wojenkę zapalenie p łuc i tego prom u Coca o n przyci ąga, poniewa ż produkuje pewn e bia łka, kt óre lubi Temple mogą ją narazić t e p łuca tak już te n w irus gryp y był ale, żeby kogoś przyci ągnąć Sojusz mus i by ć bl iska czy oni musieli kr ążyć b ędą to 1 koki kr ążą w pow ietrzu wydychany m głównym źródłem samochod ów są dzieci jedzą ją tera z na dzieci s ą nosicielami nawe t przedszkoln e dzieci co drug ie jest nosicielem tem u, m imo że kon iec nie zachoruje co drug i n ie dla pa n myśli pan, że palm a pneumokok i wnoszę myślę, że ju ż mnie ju ż raczej nie ma te ż moj e dz ieci są starsze niż w iek przedszkoln y ale, al e te n, który m a do czyn ienia z dziećmi przedszkol a wiemy ma tn ą komina czy może n ie ka żdy, al e znacznie częściej osob y, które opiekuj ą si ę ma łymi dziećmi maj ą pneumokoki w gardle lu b w nos ie i tymi wyrokami mog ą zara żać w łaśnie między osob y starsze stąd cz ęsto mówimy, że jak babc ia dziadek s ą chorz y to n ie pow inni za bardzo bl isko styka ć z małymi dzie ćmi ma łe rozum iem między 0206 . rok iem życia, gdy by łam ostatn io na konferencj i t o pan dr Radzikowski powiedział co ś tak iego c o zaskoczy ło o dawn iej mówiono rodz ice n ie przychodz ą do szpitali, bo przyniosą zarazk i bakter ie wszystko okaza ło się, że to n ie c i rodzice z zewn ątrz przynoszą, al e to c o najgorsz e tylko że, że t o, że rodz icom pozwolon o przychodz i do szpitala wcale n ie wpłynęło znacz ąco na na chorob y dz ieci w tym szp itale dodatkow e natomiast okazuje si ę, że jak rodzice chodz ą do szpitali się właśnie j ą w łaśnie wiście biegunkach zapaleniach m ózgu śladem dziadk ów np. w rodzaju przychodzą do dom u, który ma dziadków, kt órzy mają mniejsze odpad y tak jest sa m robi łem tak ie badan ia parę lat temu, gdzie robili śmy wymazy z gard ła u os ób dorosłych dzieci okaza ło się, że u dorosłych obecność w dom u Coca jes t tak rzadka ze w łaściwie n ie n ie występuje, ale ju ż u os ób po sześćdziesiątym piątym roku życia rośnie te ż bardz o ciekawe zjawisko i wcal e n iekoniecznie te ż wynika z obecno ści małych dz ieci w otoczeniu t o również wynika z tego, że te osob y cz ęsto w łaśnie maj ą towarzyszące chorob y płuc i t o jes t główny powód, że ich uk ład odporności na teren ie p łuc pogarsza si ę st ąd pneumokok i często bior ą si ę, jakb y nie oczyszczamy si ę z tych pneumokok ów b ędąc już chory m n p . na obturacyjną chorob ę bus także t e s ą c iekawe bardz o zjaw iska, kt óre n iestety prowadzona przede wszystk im do tak ich wniosk ów szczep imy, bo mo żemy szczepi ć przec iwko pneumokokom n ie tylko dz ieci, al e powinni śmy również zadbać o t ę drug ą grup ę, czyl i pow iedzmy 65 plus n o w łaśnie ty m sposobem przeszliśmy ju ż do kwestii szczepie ń, ale n ie na wszystk ie rodzaj e bakter ii mo żemy zaszczepić wyla ć wirus możemy zaszczepi ć n ie oczywi ście mam y szczepionk ę przec iwko grypie mam y szczepionk ę przeciwko pneumokoko m mam y szczepionkę przeciwko pa łek cechą f ilety WB, a więc cz ęść tyc h bakterii udaj e na m si ę poprze z szczep ienia ograniczy ć, al e oczywiście n ie wszystkie i dlatego zapalenie płuc b ędzie wci ąż problemem spo łecznym, bo cz y to właśnie jako plazm y czy 3 gronkowiec czy cz y reg ionalizmy nie pozbędziemy si ę, bo nie mamy w te j chw ili tak ich mo żliwości w sensie szczepionek tera z bakterie w ogóle nie mam y lepiej n o poz a blokami Haemophilus mem tak czy Paryż kocham f ilm wstępu bez tak da te ż bank i mamy wszystkim dl a dzieci, ale r ównież dorośli mog ą si ę szczepić no i c o dz ieci są obowi ązkowo szczep ione tak, jeżeli chodzi o kalendar z szczepień w te j chw ili szczep ienia przeciwko pneumokoko m od 2017 roku wesz ły już dla wszystkich dz ieci s ą bezpłatne, a szczepionka przeciwko Polsce Homo filmy typu UB t o jest 2004 rok tak że już prze z wiele lat udaj e na m się chroni ć t ę grupę wiekow ą przed zachorowan iami n iestety jak patrzym y na statystyki n o to n iestety trzeb a powiedzie ć jasn o, że u os ób starszych pojawiaj ą si ę inne drobnoustroj e i te szczep ienia dzieci ęce tylk o cz ęściowo wp ływają na zmn iejszenie liczby zachorowa ń u dorosłych n iestety u doros łych dominuj ą właśnie te inne drobnoustroj e, czyl i w łaśnie ta pałeczka zapalen ia płuc klebs iella cz y cz y w łaśnie Mycoplasma i t o są już chorob y, gdzie nie mam y mo żliwości specyf icznej prof ilaktyki tylk o trzeb a podj ąć szybkie leczen ie dobrym cel u vane m antyb iotykiem prawd a tuta j antyb iotyki absolutn ie niezast ąpiony i t o co światowy dzie ń zapalen ia p łuc r ównież przypomina t o, że niestety niekt óre z tyc h bakter ii wywo łujących ciężkie zapalenie p łuc staj ą si ę oporn e na antybiotyki, dlatego że ich mocn o nadu żywane w infekcjach w irusowych jak przyjdz ie do czego naprawd ę bakteria si ę traf i to często n ie maj ą jak leczyć tak i pacjen t trafia do szp itala w ci ężkim sta n prosz ę pa ństwa rozmaw iam o zapaleniu płuc pane m dr . Pawłem Grzesiowskim centrum medycyn y za pob iega w tej wr ócimy do naszej rozmow y po skr ócie informacji cele m szczepienia dzieci jes t to, żeby mn iej z n ich zachorowa ło na najgroźniejsza posta ć inwazyjne zaka żenie mog ą kam i tak rzeczywi ście mniej choruj e, jakie dz ieci zachorują, al e zdecydowan ie mn iej tak, jeżeli chodz i o t e szczep ione, a n ieszczepione te ż zachoruj ą pewn ie, je żeli chodz i o wizyjn ą tzw. inwazyjną chorobę pneumokoko m w łączona mo że przebiega ć pod postacią 3 najczęstszych zespołu chorowa ły po pierwsze, ciężkie zapalenie p łuc, gdz ie w łaśnie bakterie poprze z krew wchodz ą do płuc w postac i zapalen ia opon mózgowo-rdzeniowyc h, czyl i bakter ie z krwią przechodz ą prze z barier ę krew-móz g atakują m ózg i trzecia to jest tzw. seps a, czyli zaka żenie ogólnoustrojowe z niewydolnością w ielu, że wszystko są ciężkie chorob y, na które można tak to s ą chorob y, gdz ie śmiertelność si ęga nawe t 10 % co dziesi ąty umiera i teraz tylko jem u krok ów jes t prawie 100 gatunków r óżnych typ ów prawn a t o nazywam y stereotypami i tera z, je żeli szczepi ąc jest 13 czy 10 czy 23 to my wiemy, że n ie obejmujemy wszystk ich i do szczepionek wybrano t e, kt óre właśnie najcz ęściej powoduj ą inwazyjne zachorowan ia, a na dodate k jeszcze cz ęsto s ą niewra żliwe na penicylinę cz y ten podstawow y, kt óry w nasze j medycynie zapewnia p łuc był stosowan y, a więc mo żna powiedzieć w te n spos ób szczepi ąc ca łą grupę dz ieci, a tera z jeszcz e myśląc o szczep ieniu dorosłych cz y os ób 65 plus mo żemy wyeliminowa ć kilkana ście procent zapaleń p łuc tyc h najci ęższych, bo ich krw i b ędą kr ążyły aktywn e bia łka zwalczające t e pneumokok i, czyl i dzi ęki szczep ieniom powstan ą przeciwciała Trybunale tylk o kilkanaście, ale tylk o kilkana ście procen t, a nie jes t t o procent trzeb a t o bardzo mocn o powiedzie ć, że pneumokok i w niekt órych grupac h wiekowych i w niekt órych grupac h pacjent ów stanowią tylk o cz ęść przyczyn zawalen ia po zm ianie wyel iminujemy wszystk ich przypadków, ale tak ie zdaj e statystyki z Finlandii, gdz ie po 3 , 5 roku od wdro żenia tak ich szczepie ń chodzi tu o szczep ienia przec iw pneumokoko m liczba zachorowa ń na inwazyjne pneumoko k ow e zapalen ie płuc spad ła w śród zaszczep ionych dzieci n ie kilkana ście procent 87 tak w śród zaszczep ionych dz ieci oczywiście w iem o doros łych, a w śród zaszczepionych dzieci i to jeszcz e m ówimy o tych zapewnia p ółce s ą wywo łane prze z szczep y zawartości piątce pi ąć si ę zgadz a nawe t lepsze wyniki t o świat Amerykanie pokazywal i nawet 90 kilku procentow y spade k tych zakażeń, kt óry by ł używany przez tego typu przypadkow e, a wi ęc m y mamy pewno ść, bo to ju ż jest przecie ż szczep ionka, kt óry 20 lat na rynku to n ie jes t szczep ionka szczepionki skorygowan e naukowe to n ie szczepi się bawi ły wczora j, że mam y nawe t Polski znakomite do świadczenia, bo miasto Kielce o d ju ż 2004 roku realizowało szczep ienia dl a całej populacji kieleckiej dz ieci i ta m ju ż po raz p ierwszy stwierdzono, że w łaściwie ta chorob a inwazyjna wywołana prze z testy rynkow e szczep y przesta ła by ć probleme m znik ła, a ma ło tego okazało si ę po 3 latach teg o program u, że w łaśnie u doros łych, kt órzy niebyli szczepieni spad ła również zachorowalno ść zapalenia płuc czyl i jakby można by ć tak dzieci n ie zale żały w łaśnie dziadków cz y swo ich rodzic ów na konferencję wezmę, który była była poruszon a kwest ia tzw. szczepionka 10 rywalem na 13 jak 13 lepsze ni ż 10 powiedziano, że niekoniecznie no proble m poleg a na tym, że realn ie w r óżnych krajac h do tego podnos i si ę funduje się tą lu b to problem poleg a na tym, że z e szczepionek nie mo żna właściwie z e sobą por ównać, bo nie by ło tak ich badań, kt óre lepsz e, czyli nie mo żemy postawić 1 preparatu widzieć te n lepsz y każdy kra j, kt óry wprowadzał szczep ienia wybierał 12 szczepionkę i osiągał podobn e rezultaty to jest najwa żniejsze, że redukcj a l iczby zachorowa ń na zapalen ie p łuc przy 1 przy drugiej szczepi ąc była podobna i t o światowa organ izacja zdrowia w tej chw ili wyra źnie podkre śla nie ma znaczenia, kt órą szczepionkę wprowadz a aż wprowadź jak najszybc iej, kt órą z n ich osi ągniesz kilkudziesi ęciu procentowy spade k inwazyjnej choroby w idokowej u dzieci t o jes t najwa żniejsze natom iast niestety, poniewa ż gr a rynkow a między producentami jest bardz o tward a bardzo ostra to pojawiaj ą się oczywiście zarzuty, że tak, al e przed gorsz a ta ma więcej ta m mniej m y mus imy mieć do teg o dystan s, bo świat i ta k jak powiedziałem przed organ izacja zdrow ia dwukrotn ie stanow iskach publ ikowanych na cały świat si ę podkre śliła nie ma znaczen ia wyb ór szczep ionki najważniejsze, bo on a by ła powszechn ie dost ępne za darmo w tej chw ili szczep ione s ą dz ieci noworodk i jak to niemowl ęta od dw u od 2 miesięcy zaczynają by ć szczep ione szczepionką skumulowaną w te j chw ili w Polsce z 10 chodnikowa i t o s ą 3 dawki p ierwsza dawk a w drug im miesi ącu druga 8 tygodni p óźniej, a trzecie dziecko ko ńczy rok n o dobrze, ale to wesz ło w 2007 taki jes t i dotycz y tych dzieci, które si ę urodzi ły od 1 stycznia 2 będą znal i dz iecko, kt óre ma teraz tyle 4 lata n ie by ło obj ęte ty m tak nam rodz ice mogą je zaszczyt mie ć na najbardziej, dlatego że do piątego roku życia Echo ta odporno ść przec iwko temu rockowe j osłabiona naturaln ie os łabiona, ponieważ jeszcz e mechan izmy właśnie rozpoznawan ia tej otoczk i pneumokoki n ie s ą doskona łe po piątym rok u życia w łaściwą nabyć, że zachorowalno ść na zapalen ia płuc inwazyjne naukowe bardzo znaczn ie spada i w tej grup ie nikt jeszcze na świecie, bo chyba, że są dz ieci tzw. grup ryzyk a np. maj ą astm ę mają cukrzyc ę niewydolność krążenia, jakie s ą bardziej podatne to jest du że są grupy Rezy ta k tak czy t o jes t kilka dziesi ąt tysi ęcy dz ieci w Polsce obj ętych tak im programem mam y taki progra m, al e one, dostaj ąc do osiemnastego rok u życia za darm o oczywiście rozum ie pan mam y szczepienia dl a tzw. grup ryzyka utrzyman e do osiemnastego rok u życia natomiast je śli idzie starszych szczep ionka zalecana po prostu rzeczy t o jest tak że w kalendarzu szczepień wp isano do piątego rok u życia od piątego os iemnastego tak a luk a, gdzie właściwie w iemy, że to nie jes t refundowane, al e je żeli lekarz zaleci t o oczywi ście jeszcze prac zostan ie podan a natom iast rzeczywi ście my śmy postulowali jako pediatrzy o d w ielu la t, żeby rozszerzy ć grupę ryzyka do osiemnastego rok u życia tak jak m ówi ustawa, że wszystk ie dzieci m łodzież do dziewiętnastego rok u życia s ą szczep ione za nieodpłatnie, al e t o póki c o jeszcze n ie wydarzy ł moim pytan iu by ło racze j zawart e t o poj ęcie starsi os ób o tym, 50 dla Campion z ryżem tamie zalec a niestety nie mamy żadnej w te j chw ili formę refundacj i dla os ób doros łych i dl a senior ów tego n ie mo żemy w przebaczyć o d już k ilku la t, chocia ż wszysc y widz ą potrzeb ę, żeby prof ilaktyczne programy rozszerza ć na również seniorów chce, ale co si ę dzieje coraz cz ęściej spotyka si ę te programy, że osob y starsze mają fundowan e n p . prze z miasto szczep ienia przeciwko gry, ale t o jes t t o dalej jes t dla by ło i jest tego, że to jes t tylko garstka, al e możecie pieni ędzy przeciwko gryp ie znaczn ie tańsze ni ż szczepienie dz ieci kopn ą, ale założę si ę w iele uroku i dlatego, a może nie trzeba, a t o by łoby jednorazowe syp ie jak rz ąd wielko ści cen n o n iestety r óżnica w cen ie jes t nawe t o dwudziestokrotnie możecie te ż w domach naukow a kosztuj e oko ło 250300, a s ą, a grypowe s ą około 20 w zależności o d preparat u 502050 zł na lekcje tera z jes t, je żeli osoba 65 lat idzie do swego lekarza rodzinnego m ówi chc ę si ę zaszczepić ciekawe synka jes t postaw a lekarza z drobną oko boj a tak nie bardzo wierzę, że lekarz m ówi tak tak ma pa n pani rację t u zara z znajdziemy n ie w iem czy ma szczepionkę, gdz ie to ma jeszcz e zaszczepić powinno by ć tak, że lekarz rodz inny zaleca nam t o szczepienie i ra z na jakiś tam nie znacz y t o zm iana może mo że mieć szczepionkę u siebie, bo przez gabinet jeszcze 5 córek najbardz iej w gab inetach r ównież lekarz y rodz innych, ale najpro ściej jes t wydan ie recept y i przyniesienie szczepionki z apteki to n ie jes t żaden problem dzisiaj pan a, szczególnie że apteki n o dosyć sporo w ie to można, b y zorganizować tylk o najważniejsze jes t t o zalecen ie lekarsk ie tak sam o przegrywam y z grypą w łaśnie, że nie ma lekarza bezpo średnio zaanga żowanego w zalecen ie szczepionkę przeciwgrypow ą lekarze sami t o n ie wierzę pan i, którzy powierzą za ma ło, b o za mało chc ą za ma ło s ą przekonani tutaj tkw i problem t u w głowach pan ie doktorze my ślę, że to nie jest takie prost e myślę, że tu przede wszystk im brakuj e wiedzy an i przekonania wiedza jes t podstaw ą, bo je żeli by śmy mieli jasno ść ile ludz i umiera przed wojną retencj a brak n o w łaśnie, a m y tych danych n ie mamy proszę zwr ócić uwag ę, że dop iero od 23 lat publ ikujemy dan e na temat śmiertelności z powod u gryp y wcze śniej po prostu n ie było po średnie diagnozował grypy tak jak pan i powiedziała, że w latac h sześćdziesiątych nic nie wiedzia ł, że to pneumoko k ow ą zapalenie p łuc d o tak jeszcze 5 lat tem u często nie by ło w iadomo, że pasy ma grypę, bo n ie robiono test ów na grypę t o si ę dopiero w tej chw ili upowszechn ia, że pacjen t przychodz i dz iwnie chor y n ie pomagaj ą antyb iotyki rob i si ę badanie w kierunku w irusa, gdyb y do wychodzi dodatn ie wyn iki i okazy ma gryp ę, wi ęc t u jest problem że, że w iele os ób uwa ża, że w ogóle, gdyby t o niema boj a się n ie d iagnozuje t o je j nie ma i te dane, które są publikowane nie dotycz ą tak naprawd ę Polski to jes t my ślę największy problem, żeby n ie potrafimy udowodni ć w ilu przypadkac h gryp a zabija powod u zapalenia p łuc powoduj e hospitalizacji no t o tera z porozmaw iajmy przez chwil ę o tyc h, którzy n ie chcą szczepi ć swoj e dz ieci tak że tym i szczep ionkami przeciwko pneumokoko m Monika pan si ę zrodzić Rawicz wyra źnie mówią o l iderach ruch ów antyszczep ionkowych, al e czy spotyk a pa n się z tak imi rodzicami, chocia ż w miejscu, kt óre pan pracuje przychodz ą tylk o ci, kt órzy chcą rozwia ć swoje wątpliwości pa n chyba nie spotyk a takich os ób, kt órzy mówią przemyślałem poszuka łem i ja chcę n ie chcę, by moj e dziecko by ło szczepione spotyk a w czas ie nawiążemy prowadz imy poradnię konsultacyjną dla wszystkich nie ma także, że żeby, al e i eliminujemy osoby te cechy to co do pan a przychodz i Alana demonstracyjn e rok u urocze Wawel przychodz i, żeby si ę upewni ć swoich przekonan iach żaru ważniejsze zadania przykład to n ie jes t tak ie potrzebne albo, żeby np. zweryfikowa ć dan e, kt óre za za rzeczy z internetu, wi ęc bardz o takich osób jes t sporo, które przychodz ą po t o, żeby us łyszeć o d lekarza najchętniej oczywiście to samo c o przeczytam w internecie t e gorzej jak słyszę co ś innego wtedy jest tak a trochę ksi ążek rozmowy, ale do innego liczą na to, kt óry w końcu potwierdzi powinie wypade k na wszelki wypadek nawe t ta k jak swo ich dzieci jeszcz e lepiej, ale w Legii Jacek powie taka żywa jes t jes t jes t problem w ty m korkami, dlatego że po pierwsze jest t o młoda szczepionka, aby poz iom, że 20 lat, al e w Polsce kr ócej, bo raptem jes t przecie ż 2 lata Kendall szczepie ń po drug ie, pneumokoki n ie s ą znan e prze z ludz i nie posiadaj ących świadczenia medyczneg o, jakby oni n ie do ko ńca kojarzą, o co chodzi jak si ę powie im zupe łnie pusto ka żdy wie co to są płuca wojsk a, al e po c o wiadomo, al e jak już mówi pneumokok i t o ludzie gdzieś coś s łyszeli, al e n ie do końca kojarzą tera z wielu rodzic ów pyta pan ie doktorze, al e też pneumokoki s ą za chorob a co wywołuje tak ie rzeczy mówić o ty m, że to jes t zapalen ie ucha środkowego zato k p łuc sepsa zapalenie opo n t o ludz iom szeroko otwiera si ę, o czym nie to m y cierpimy, al e je żeli pow iem pneumokoki t o każdy my śli c o po oko z osób t u chodzi wymyśla t e nazwy na to, żeby nam sprzeda ć szczepionk ę trzeb a też u świadomienia, je żeli ludz ie zaczynaj ą rozumie ć, jak ie chorob y stoj ą za tą nazw ą tą nazw ą pneumokok t o zaczynaj ą my śleć o prof ilaktyce, je żeli tego n ie wiedz ą t o oczywiście bagatelizuj ą proble m i odmawiają szczep ienia c iekawe cz y w programie szkoły średnie jes t nauk a o tym, że istnieje pneumokoki jes t szczepienia nie w iem musz ę na biologii oczywiście mu si ę o aktorac h wirusa banaln ie na takim poz iomie szczegółowości potem ludzie znaki, ale zacz ęliśmy już średniej maj ą w łasne dzieci na m przecie ż tak oczywi ście oczywi ście nauka o szczepieniach st ąd tak i jes t pomys ł między nimi byl i przecież prze z na s rzecznika praw pacjenta zaproponowan e, żeby był przedmiot w szkol e, która b ędzie nazywa ł medycyn a zdrowego styl u życia medycyna z tym dacz a, gdzie mo żna, b y w łaśnie mówić o prof ilaktyce i chorob a głównej prze z wirusy bakter ie, kt óre mo żna zapobiegać wszysc y pienia to b y kształtowało młodych ludz i i pomaga ło im podejmowa ć p óźniej sensown e decyzje c o mam powiedzie ć na koniec rodzicom ja przed e wszystk im chciałbym przypomnieć, że dzień poświęcony zapalen iu płuc t o jes t symbol iczny dzie ń ustanowiony na całym świecie po t o, żeby przypomnieć o ty m, że mam y skuteczn e metod y prof ilaktyki skuteczn e metody leczenia i że n ie woln o bagatelizowa ć tego, że zaczynam y ciężko oddychać na m się robić duszn o rzek a ślemy wted y trzeba i ść do lekarza, żeby wykluczyć zapalenie p łuc, które mo że nawet m imo dz isiejszej medycyny skończyć się na bardz o źle bardz o pan u dzi ękuję dzi ękuję bardzo dr Paweł Grzesiowski centrum medycyn y zapob iegawcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA