REKLAMA

PEP - czyli efektywność osobista

Strefa Szefa
Data emisji:
2019-11-17 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:04 min.
Udostępnij:

W studio Katarzyna Lorenc, prezeska 4businnes&people, ekspert Business Center Club.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
stref a szefa audycj a strefa szef a prz y mikrofonie Marzena Mazur w itam pa ństwa bardz o serdeczne i chce zacz ąć od wyznan ia wyznan ia dosy ć wstydl iwego, ponieważ my ślałam, że n igdy nie b ędę musia ła opowiada ć o swo ich wadach i u łomności, ale n iestety ma m tak ostatnio cora z częściej, że n ie wyrabiam si ę z różnymi rzeczami tam mało się n ie wyrabia po prost u zrzuca je zazwycza j ostatnią chwil ę, a pote m w z przera żeniem w oczac h w poc ie czo Rozwiń » ła i próbuje jakoś to wszystk o dokona ć zd ążyć na cza s i usz y nawe t wyznać ze wstydem, bo ci ągle ma m nadz ieje, że w niedziel ę o tej godz inie tak nie słucha nas a ż tak w iele os ób, że zdarza mi się zapraszać go ści audycj i na ostatnią si ła i t o n ie, dlateg o że nie miała pomys łu kog o zaprosi ć albo, że i zupe łnie n ie miałam pomys łu c o c o w te j audycji ma być poruszon y tylko, dlateg o że np. doskonale wiedzia łam kog o na co chc e zaprosi ć n ie starczało mi czas u, b o np. w poniedzia łek orientowa ła się ju ż po dwudz iestej pierwszej, że pow innam zadzwoni ć we wtorek było t o sam o w środę t o samo w czwartek t o ju ż tak głupio zwolnić w ostatniej chwili i tak dochodzi ło do sytuacj i, że naprawd ę potem z e wstyde m w g łosie prosi łam kogo ś zapraszam kogo ś do Radia, a to wszystk o, dlateg o że te n cza s w ci ągu dn ia po prost u przeciekami prze z palce i im więcej robię, ty m bardziej mi przec ieka zdaj e sob ie z teg o spraw a i postanowiłam przy okazj i audycji stref y szef a załatwić r ównież prywat a i zastanowić si ę jak mo żna poprawi ć swoj ą efektywność osobist ą, a przynajmniej c o ja mog łabym zrobi ć, żeby pami ętać o tych wa żnych rzeczac h załatwia si ę przed godzin ą siedemnast ą, a nie przypominać sob ie o n ich po dwudz iestej pierwszej dlatego st ąd wziął się ju ż jaki ś czas temu pomys ł na audycj ę o efektywno ści osobistej i o tym, chc ę dzisiaj porozmawia ć z moim go ściem na tak i tema t chcia łabym dz isiaj pa ństwa zaproście, poniewa ż stud ia już państwa i m ój go ść pani Katarzyna Lorenc prezesk a forum b iznesem Pippo ekspert b iznes Center Club oraz specjal istka od programu PN dzień dobr y dzie ń dobry progra m PET to personal finanse progra m progra m efektywno ści w łasnej osobistej osob ie realne tak jes t prz y moje j r ównież również, ale również mojej tak że i mojeg o zespo łu, al e co jest ten program t o jest jaki ś zbi ór zasa d do wdro żenia cz y Niewiem licencja, którą kupuj e cz y progra m komputerow y kalendarz z e specjalnym i zak ładkami co to jest t o system pracy t o syste m prac y, kt óre można wyra żać poprzez program, który w łaśnie tak nazywa persona l finanse progra m pa t w skrócie, który sk łada si ę z tak ich modu łów, kt óre pozwalaj ą na m w sum ie wyrobi ć nawyki, kt óre w ostatecznym rozl iczeniu pow innam da ć oko ło 2 godzin dz iennie, czyl i wi ększość osób, z kt órymi si ę spotykam y prowadz imy zaj ęcia coaching odzyskuj ą od 1 , 5 godziny do 2 godzin dz iennie z e swojeg o czas u tak naprawd ę i uzyskuj ą te ż ogromną satysfakcję m y te ż n im zacz ęliśmy to wprowadza ć na ryne k najpierw sam i się spakowali śmy ta k w skrócie t o nazywam dla par y zainwestowano takie prz y tak cz y stosujemy w praktyce etat t o, czeg o uczym y innych i faktycznie mo żna powiedzieć, że t o jes t progra m, kt óry w efekc ie pozwal a odzyska ć panowan ie na d swo imi zadan iami na d swoim kalendarzem na d tym c o jes t ważne co jest niewa żne odzyskuje dużo czas u n a rzeczy wa żne, wi ęc to t o jest zachwycaj ące rzecz to na czy m najwięcej czas u tracimy na czy m skupia się tak to cz y te 4 moduły ja k, na kt órych zazwycza j pracujemy to jes t organizacja prac y w łasnej planowanie spotkan ia i organ izacja prac y grupowe j ta m trac imy najwi ęcej najwi ęcej czasu no dobrz e t o ja bardz o chcia ła i teraz nie w iem, jakiego s łowa użyć wej ść w program y mieć progra m posiada ć progra m kupić program chce być efektywn a prosz ę cz y w ciągu 40 najbliższych minut tyl e ile trwa audycja stref a szef a czy może zrobi ć pan i efektywn ą n ie Sławek na s dlaczeg o, bo pewn ie pan i i wszysc y s łuchacze spotykal i się do te j por y z r óżnymi progra m programam i zarz ądzania czasem, ale to co jes t klucze m w program ie Petr t o o wyrob ienie pewnyc h nawyk ów i które mają si ę sta ć pewneg o rodzaju automatyz m mam y na nich zyskujem y najwi ęcej najwi ęcej czas u dlatego troch ę to potrw a jakie ś 34 tygodnie m inimum, a potem pow inien pozosta ć nawe t doskonalenia swoje j prac y własnej, ale w trakc ie tych 40 minut rozumiem przynajmn iej mo że pani powiedzieć na d mog łabym zacząć pracowa ć tak możemy ta m porozmawia ć jak najbardziej i troch ę zasad, które potem w nawykac h trzeba wdrożyć no w łaśnie i już prz y tych zasadach to si ę jeżą w łosy na g łowie, ponieważ kiedy ś przeczytałam, że tak im fantastycznym pomysłem jes t w ogóle wstawanie godzinę alb o najlepiej 1 , 5 godziny wcze śniej, bo wtedy ma się o d razu cza s na r óżne rzeczy i o d razu chcia łabym powiedzieć nie chc e wstawać 1 , 5 godziny wcze śniej i ta k za ma ło śpię brakuje mi ci ągle teg o snu Brosza, jeżeli ta m jes t zasad a proszę wstawać 1 , 5 godziny wcześniej alb o godzin ę wcze śniej to proszę nawe t n ie m ówić ja też nie by ła w stan ie wstawać 1 , 5 godziny wcze śniej jeste m ogromnym p iachem i można si ę wyrabiać śpiąc tyle ile nale ży także ten to n ie jest zasada nie jes t nam to nie jes t, a nawe t głównym nawyk iem zwi ązanym z pa n jest zasada zr ób to o d razu, dlateg o że m y bardzo cz ęsto myślimy zazwyczaj myślimy o ty m co mamy zrobić teg o nie rob imy, czyl i bardz o cz ęsto jadąc samochodem m ówi, a pow innam zrobić zakup y i przeje żdżam te n skle p o powinnam zadzwoni ć do kogoś o jeszcz e coś, a tak ie jes t tak że, kiedy myślisz, że coś robi, że trzeb a co ś zrobić to jest najlepszy cza s, żeby to wykonać w emocjach jadę samochodem w łaśnie nawe t jak jedziesz samochode m właśnie t o możesz jecha ć do najbli ższego sklep u który, który mijasz, kt órej z ty m wyrzute m sumienia jeśli się pojaw ia w ty m momencie to może to jes t w łaśnie dobry momen t, żeby to zrobi ć, gdy ż przyspiesza i wtedy si ę spóźnia, a ja si ę zawsz e p ierwsza taka to wtedy mam y t o, żeby zaplanowa ć to od raz u tak cz y zawsze jes t taka decyzj a zrób to od raz u zr ób z ty m coś od raz u jeśli t o możesz zrobić teraz robić t o teraz je śli to zajm ie 23 minuty również robić t o tera z, ale je śli ci zajm ie więcej czasu to musi si ę na t o mie ć pla n, kiedy to zrob isz ile czasu to c i zajmie i mo że t o przygotować od razu no al e t o tak fajn ie brzmi zrób to od razu, ale n ie da się w te j zasad y stosować 24 godziny na dob ę alb o przynajmniej 16 godzinach zobaczyli wted y ile jeste śmy przypomn i dz iennie, bo chocia żby ma ile nocą ma ila dostajemy no n sto p w każdym ma ilu jest alb o zazwyczaj co ś do zrobienia alb o do przekazan ia, b o do delegowan ia alb o cokolw iek innego n o i zwłaszcza jak dostaję ma ila jak robi coś innego n ie mogę z n im zrobić coś o d razu maile s ą dok ładnie w łaśnie świetnym przyk ładem tego, że z n imi zawsz e można zrobić co ś o notariacie jesieni ą fakt y, kiedy dostajemy m y mam y tak naprawd ę 4 decyzje mo żliwe do podj ęcia i można je podjąć o d raz u albo zrobi ć to co jes t w mailu o d raz u, czyli odpowiedzie ć na n iego udzielić informacji za 5 dokument, kt óry kto ś pros i mo żemy natychm iast zaplanowa ć tego ma ila na cza s na wykonan ie zadan ia, kt óre jest najmniejszy wkład w mejlu napisz raport i nie mogę g o napisać tera z ma m sob ie zaplanowa ć czas tak to napisa ć tak zazwycza j ju ż zdradzając troch ę trik ów po prostu przyklej ą tego ma ila sob ie do kalendarz a z ca łym zadaniem z instrukcj ą z dokumentami, które n ie będą potrzebne wted y, kiedy b ędę g o wykonywać dzięki tem u oszcz ędza również czas na przygotowaniu si ę do wykonan ia nast ępnego zadan ia mogę te ż zadanie delegować jeśli tam jest taka, że t o jes t coś, kt o c o powinien wykonać kto ś inny to jes t świetny momen t, żeby t o zadanie przes łać do w łaściwej osob y też oczywiście mo żemy sobie ustawić jaki ś mon itoring tego, żebyśmy potem nie zapomn ieli, że komu ś coś dali śmy to cz ęsty problem mened żerski podwładnego wsp ółpracownika, a czasam i męża żonę tak ie dziecko żadnego czujemy, że może pan, że za 2 dni czy 3 dni będzie trzeb a o to zapytać alb o za miesiąc możemy sobie ustawi ć takie przypomn ienie i zrobi ć to o d raz u mo żemy te ż c o bardz o polecam zniszczy ć dokument, który n ie zam ierzamy n ic zrobi ć dostajemy mnóstwo ma ili, które n ie wymagają o d na s żadnej, a żadnej akcj i dostajem y mn óstwo ni ż Platerów rzeczy, które teoretyczn ie wydawały na m się wa żna, bo mam y w ma ilu dziękuję albo co ś c o już, jakb y kończy nasz ą akcj ę związku z ty m jedyn ą akcją, kt órą powinniśmy podjąć jest zn iszczenie teg o mera, a co z masą menel i, kt órzy do, kt óre dostają przełożeni s ą tzw . ma ile do wiadomości o d l ipca p t. moich 2 podwładnych dogaduj e si ę jakie ś kwest ii na wszelk i wypade k zamieszczaj ą w tej korespondencji do wiadomości zazwyczaj n ie mam co z ty m zrobi ć po prostu jak o się pok łócą to chc ą mie ć podkładkę najzwyczajn iej w świecie, kt o z n ich miał racj ę jak się oka że, że coś nie wyszło to ta m jest napisane, kt óre z n ich w inien, al e jak ja mam czeka ć na to przeraża mn ie to okropn ie w og óle jak widz ę taką korespondencję to już źle czuje to mant o kasować bez czytan ia można t o czy przeczyta ć i skasować mo żna t o, ale na pewno to n ie jest m y, które jest na m potrzebn e do czegokolwiek na wart 1 gdzieś ta m pote m ewentualn ie, jeżeli za łóżmy, że dotycz y projektu, który kończy się za pół rok u jak za p ół rok u będzie obsuwa n o to trzeb a będzie sprawdzić, kt o c o kom u obiecał to wszystk o z tyc h kopiach i t o ju ż przera ża tak z częścią z cz ęścią mened żerów, kt órzy prezesów, kt órzy otrzymuj ą taką du żą ilość korespondencj i robimy specjalny folder na t o co c a i rezerwujem y cza s na czytank i jeśli kogoś, kt o będzie interesowa ć na t o starcz y czas u, wi ęc można sob ie poradzi ć z tym w ten spos ób cz ęść część osób podejmuj e w czasie coach ingu decyzj ę, że prosi osob y, kt óre najcz ęściej piszą PCC, żeby teg o n ie robiło je śli n ie jeśli t o n ie jes t konieczne ich towary w ty m modul e prac y zespołowej przecież jeszcz e sko ńczy jes t tak i ważny ważna ważne, żeby się na r óżne rzeczy te ż zespołowo po mawiał osob ie faktyczn ie wprowadzamy dużo zak łóceń do pracy i na pewn o cena to mus i by ć ten dokumen t, w którym na pewn o nie ma ta m żadnych akcji, kt óre są t o do wykonan ia także faktycznie to jes t czytank a, kt órą możemy przeczyta ć w dowolny m momencie, bo n ie wymaga od na s działania w zwi ązku z tym n ie pow inno się znajdowa ć w naszym kalendarzu ok a, czyl i już widz ę, że z e swo im zespo łem alb o w ramach f irmy, z kt órą współpracuje alb o w jak iej pracuje pow innam sob ie ustalić tak ą zasad ę, że jeżeli chcec ie, żebym jakoś zareagowa ła na tego ma ila na taką wiadomo ść t o nap iszcie n p . w tytul e tak wymagan a decyzj a alb o wymagane, że coś musz ę zrobić natomiast, jeżeli t o jes t tylk o do wiadomości c, czyli Karbon kop ii to nie musz ę z ty m nic robi ć mog ę be z czytan ia przerzucać sob ie do folder u p t. przeczytam kiedy ś jak akura t będę mia ła dobry humo r i cza s czy nawe t w sytuacji tak iej, której ma nadzorow i zale ży na tym, żeby wiedzieć c o się dz ieje w zespole po prostu rezerwujem y cza s na te NATO NATO pytan ie, al e faktycznie n ie n ie za dużo im w odpow iednim pod odpowiednim przejściu o przelotac h czasowych faktyczn ie dokona nie by ły tym c o na m zajmuje g łówną część dnia, k iedy jeste śmy najbardz iej produktywn i to c o jes t zmor ą dzisiejszych czas ów, że wiele os ób siedzi g łównie i czek a na kolejne Majda odbiera i odpow iada na maile no n stop, zwłaszcza noc ą zagląda k ilkaset razy dz iennie do swoje j skrzynki, kiedy n im w, k iedy on i maj ą wykonywa ć swoj e podstawowe obowi ązki cz ęść ju ż nawet uważa, że odb ieranie maili jes t ich podstawowy m obowiązkiem oczywi ście s ą stanow iska obsługowe, w których t o b ędzie dominuj ąca rzecz natom iast jedna k wi ększość stanowisk ma określone odpowiedzialności cela i one n ie s ą związane z obs ługą najmniej ten uznał, że na co ś co usprawn ia komunikację wewnątrz ze źle ile szef zleca zadan ia do wykonania, wi ęc musz ą na bie żąco wiedzie ć c o mi w łaśnie leczył no w łaśnie pytan ie czy na bie żąco, jak a jeste ś umow a f irmie zasadą PAP jest to, że be z, że odpiera ć maila k ilka raz y dz iennie, ale nie non stop, czyli ra z dziennie dwukrotn ie cz ęść osób czterokrotn ie jeszcz e bardzo potrzebuje, ale to ju ż fakt absolutnie pan m a jak często odb ieramy dwukrotnie czyn i w środku tak koło godz iny jedenastej i ko ło godz iny szesnastej to są czas y, k iedy odbieramy to znacz y, że przychodzi pani do pracy n ie czyta pan i na dzień dobry ma ili n ie n ie znaj zajmuj e się najwa żniejszymi rzeczam i nadane dzień to są pytan ia, jakie s ą najważniejsze skor o n ie przeczyta ła pani Ewelina b ędzie wiem, ponieważ ma m w kalendarz u zaplanowan e rzeczy, które ma m z poprzedn ich dni, kt óre są na pewn o do zrob ienia n a na nadan e dzień, czyli to s ą rzeczy najważniejsze z poprzedn iego tak, ale prosz ę pamiętać, że jeśli co ś jes t n iezwykle pilna t o pa ństwa dorw ie tak, czyli zadzwon i te n telefo n dostaniecie państwo SMS - a cz y ju ż czytali ście maila, wi ęc w ogóle nie należy si ę ty m tym zajmowa ć, bo komun ikacja ma ilowa po prost u s łuży do innego sposobu funkcjonowan ia je śli ktoś pracuj e w trybie ciągłym t o jes t zalogowany ca ły cza s w system ie obs ługuje obsługuje rzec z w system ie ciągłym wi ększość stanow isk tak n ie wygląda t o jes t nasze urojenia tak a ch ęć byc ia na bieżąco to jes t co ś c o na m bardz o cz ęsto zamyk a drog ę efektywno ść, nawet jeżeli ja si ę mówi z e swo im zespo łem w ramach f irmy, w której pracuj e, że b ędziemy sprawdza ć ma ila 2 × dziennie alb o 3 × dz iennie to i tak może by ć t o zaskakuj ące alb o niezrozumiałe dl a os ób spoz a tego zespo łu alb o firmy no właśnie, b o n p . kto ś przyśle ma ila i b ędzie oczekiwa ł, że odpowie na niego w ciągu k ilku m inut Atu n ic mi godz inami kolejna m ina trzec ia nagle dostaj e telefo n już naprawd ę dużą awantur ą i mówię wtedy rozbrajająco n o przecież w ramac h EPU sprawdza m dop iero za p ół godziny takie i z e swoist ą obce m y Love mam nap isane dl a swo ich współpracowników klient ów informacja, że odbieram ma ile w 2 × dz iennie dane godzinach i wted y zawsze mo żna si ę spodziewać odpowiedzi sprzyjaj ących spraw ie gwarancja, że je śli ja teg o dnia cały dzień jeste m w prac y t o oni dostan ą to t o informacje teg o dnia o to jest c iekawe czy rzeczywi ście można sob ie wpisa ć i wted y p o pierwszej odpowiedzi o d raz u uczym y osob y, kt óra z nam i koresponduje, że t e maile nie b ędą wchodziły natychm iast tak, bo t e osoby prawdopodobnie, kiedy chc ą na m zleci ć zadanie maj ą świadomość tego, że dokonujem y te ż r óżne inne zadan ia, wi ęc jak uczym y się nawzaje m szacunk u do swojeg o do swojeg o czasu na ile w og óle wydaj ą si ę tak im chyb a najwi ększym probleme m wsp ółczesnego świata w pracę cz y nie w idzimy, że nasi uczestn icy m y odzyskujemy bardz o dużo czas u z dobre j obsługi skrzynki ma ilowej i te ż z teg o, że na koniec dn ia mam y pust ą skrzynkę t o tak, jakbyśmy zrobili wszystk o co mam y do zrob ienia, bo nie n iesamowicie lekk ie uczuc ie, kiedy si ę idzie do dom u i ma się poczucie, że wszystk o jest zaplanowane wszystk o na dzisiaj c o miało by ć zrobione jes t zrob ione tego uczucia jeszcze n igdy n ie mia łam podal i w takt, jakby rozumiał to cz ęść osób m a po k ilka tysięcy tyc h ma ili skrzynkac h z tuta j coś n iesamowitego jak bardzo t o jes t obci ążające jak ogromn y oddec h odzyskuj e każda osoba z e mn ą w łącznie, k iedy widzi okuc ia pust a skrzynk a i mając to codz iennie można mieć te ż t o poczuc ie satysfakcj i jest zrob ione co ma być zrob ione na te n dzień, al e nie przez t o, że ca ły cza s się do nawe t na ma ila tyko obs ługuje w odpowiednich momentac h i planuj e rzeczy panuj e real izuje rzeczy o d razu ta m ostateczn ie ta m jest du żo du żo rzeczy du żo du żo mo żliwości już rozmarzyła ju ż widzę oczam i wyobra źni ten pierwszy dzień mojeg o życia, k iedy b ędę miała absolutn ie pust ą skrzynkę mam nadzieję, że kto ś do teg o dojdz ie prosz ę pa ństwa rozmaw iamy o Pa pie, czyl i program y efektywno ści osob istej personalnej i o ty m jak być bardz iej efektywny m za chwil ę skrót informacji Radia TOK FM co oznacz a, że mają państwo teraz 2 , 5 minuty na sprawdzen ie sweg o ma ila zaraz wracam y do rozmow y stref a szef a audycj a stref a szafa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa i m ój go ść pan i Katarzyna Lorenc prezesk a form biznesem Paul ekspertk a biznes Center Club ora z specjalistka o d program u Pep, czyl i o d programu efektywno ści osob istej, bo w łaśnie o efektywno ści osob istej rozmaw iamy dzisiaj w p ierwszej w pierwszej cz ęści poruszyli śmy tema t g łównie my śli i teg o jak sobie z ty m z ty m radzić z wiadomościami e-mailowymi c o z nimi zrobić już w iemy, że można wykona ć 1 z 4 czynności zrób to o d raz u lu b zaplanu j kiedyś to zrob i ślub w Daegu i komu ś innemu w ostateczności zniszczy ć, jeżeli oka że się, że t o n ic mnie n ie trzeb a robić albo jest t o spa m alb o ko ńczy już ca łą ca łą spraw ę spytał arch iwum jeszcze czy jes t coś tak iego cz y powinniśmy co ś tak jak arch iwum o sob ie myślę, że takie da ła pan i przykład podzi ękowania, że kto ś tuta j dzi ękuję za wsp ółpracę na nie t o by ł przykład na zn iszczy, a ja bym powiedziała k u le puszczał kiedy ś wr ócić do takich podziękowań, żebym się mi ło zrobi ło może stworzyć jednak jest te ż archiwum cz y to tylko z łudna nadz ieja, że k iedykolwiek do teg o wrócę, bo prawdę mówiąc ma m takie maile, do których o d dawna chc e wrócić jeszcz e m ieszania uda ło prawdopodobn ie jest tak że do większości tych najmn iej i n ie wraca łem moje osob iste doświadczenie jes t takie, że ja oczywi ście n ie pozwoliłam wrzuci ć wszystkich swo ich ma ili, kiedy czy ściła po raz pierwszy pocztę z k ilku tysięcy ma ili, które ta m zalega ły a, al e po 3 tygodniach zorientowa łam się, że nie zajrzałam ta m ani razu wtedy pozwoli łem sobie skasowa ć skrzynk a cz ęść program ów pocztowych arch iwizuje i prosz ę pami ętać, że na każdy ma il, kt óre na, które odpowiemy c o jes t dobrym tonie oczywiście oprócz jakiś News Letter, kt óre teg o n ie wymagaj ą i kt óre mo żemy spokojnie niszczy ć mamy j e w wysłanych, więc m y n ie potrzebujem y dodatkoweg o m iejsca na przechowywan ie mejli oczywi ście można stworzy ć pewn e katalog i do tak ich rzeczy, które są wtok u, kt óre jeszcze będzie ta m du żo korespondencji wted y tworzym y sobie te katalogi, al e te ż wg pewneg o kryter ium, czyl i mus imy się zastanowi ć co odpow iadamy w organ izacji, czyl i tworz ą katalog i wg naszyc h odpowiedzialności i stworzen ie tak iego katalog u odpowiedzialności nie tylk o w poczcie, al e te ż w swoich pl ikach bardzo pozwal a na m wted y łączyć informacje z różnych miejsc one s ą w tyc h samych m iejscach tych samyc h folderach poruszy ła te ż pani bardz o wa żną cz ęść p t . bardz o wa żną rzecz, jakb y w ramac h tyc h tego program u osob istej efektywno ści prac a zespołowa n o b o jak prowadz imy dzia łalność jednoosobową i albo wolny zaw ód i sam i sob ie jeste śmy sterem okr ętem żaglami czy m tam Kol wiek n o t o rzeczywiście tutaj łatwiej pewn ie pracować, al e zazwyczaj pracujem y jakieś organ izacje z innymi lud źmi i tu zaczynaj ą schody rozum iem, że tak i progra m efektywności najlep iej wprowadzać ca łościowo w organizacji różnie zazwyczaj jes t także na początku w ty m programie musimy zdobyć zwolenników, wi ęc bardz o często n o i prezes cz y zarząd uczestnicz ą w ko k w coach ingu indywidualnym gdzieś teg o uczą apote m faktycznie zesp ół po zespole idziemy tak ą pracą o projek t prac ą w ca łej organ izacji wted y s ą ustalenia też zespo łowe, a jeżeli n ie jeste śmy an i prezesem an i dyrektorem po prost u zwykłym pracownikiem, a m imo to chcem y wprowadzi ć takie zasady te, jak ie mam y możliwość to myślę, że wart o si ę spotkać z zespo łowo pewn e rzeczy ustalić ta k jak mówiliśmy co c o to oznacz a posesj i albo, że w 1 mailu jest jedn o zadanie 1 informacja czasam i dostajem y takie ma ile, kt óre na m pote m uniemo żliwią zrob ienie teg o teg o ulub ionego persona l f inanse progra m rzeczy, że możemy je przykleić jako zadan ie, ponieważ ta m jest 15 zadań 15 myśli, kt óre s ą, wi ęc np. wprowadzenie teg o typ u zasady zasada zapisywania plik ów i sposob u arch iwizacji plik ów zespo łowych tak, żeby osob y mogą łatwo si ęgać do dokumentów, które im s ą wsp ólnie potrzebne Forbis SN typu faktyczn ie mieliśmy tak ą sytuację, gdz ie po prostu bardz o d ługo szukali śmy r óżnego rodzaj u ofer t i umów na szcz ęście to znikn ęło dzi ęki tak iemu uporz ądkowaniu wykorzystan iu dobrego o wsp ólnego dysku, więc t o s ą też teg o typ u rzeczy, al e też teg o jak wykorzystujem y sposób sposob y, kt óre mamy dost ęp do delegowan ia i mon itorowania zada ń sob ie nawzaje m, a więc t o jest du ża rzecz, a c o z med iami społecznościowymi w ogóle te n progra m mówi coś w med iach spo łecznościowych, bo n ie oszukujmy się, nawe t je żeli zaoszczędzimy cza s na meblac h t o większość z na s te n czas natychm iast przetrw a oni, siedz ąc na r óżnych portalac h alb o, śledząc informacje m a na portalach jak t o wygl ąda cz ęść os ób ma ustawione w ten spos ób, że przypomn ienia albo powiadomienia o tym c o się dz ieje na ma ila z nam med ia spo łecznościowe przychodzą na mec z, a więc to są t o co to jest taka informacja, że można t o zrobi ć mo żna podjąć decyzję o ty m, że od razu sprawdz a si ę daną informację cz y sprawc a się swojeg o n ikt inaczej Facebooka, a i to jest cza s, kt óry mo żna przeznaczyć w ramach po prost u teg o czas u sprawdzan ia sprawdzania poczty, więc też nie mus imy ta m być cały czas tylko t o jes t te n ten momen t, w którym traktujem y jako jako zadan ie wa żne lub niewa żne zazwyczaj patrzą ile tych informacji jes t na jak im med ium pod kon iec sprawdzan ia poczt y w wydany m w dany m w dany m czasie z spoglądam sobie co tam się dzieje i ta m też odpisuje o d raz u na NATO, że niektóre s ą zgodnie z zasadam i babc i c o niezależnie o d tego jak ie będziemy mieli med ium i sk ąd informacja b ędzie wchodzi ć zasad a jest sama zr ób to o d razu we wszystk ich tak ich podej ścia do zarządzania sobą w czas ie albo zarządzenia czasem, czyli rozumiem, że tuta j te ż poniekąd ma o ty m jak te n cza s lep iej wykorzysta ć w pierwszej piątce, a nawet cz ęści w pierwszej tr ójce najwi ększych po żeraczy czasu czy te ż takich zjaw a czas u z regu ły plasują si ę spotkan ia firmowe spotkan ia i rzeczywiście zna m takich ludz i, kt órzy s łyszą spotkan ie to dostaj ą gęsiej skórki, bo t o znacz y, że prze z godzinę b ędzie gadania o niczym znowu rozstan iemy si ę be z absolutn ie żadnych pomys łów na NATO co robić n o al e w łaśnie c o czy ud a się wyeliminowa ć spotkania t o jest także jedna k spotkan ia s ą wa żne c o PET mówi o spotkaniach cz y w ogóle co ś mówi oczywi ście mówię spotkanie to jest te n w ielki po żeracz czas u kart Visa, m ówi że może n ie trzeb a robić spotka ń tak, czyli że spotkan ie jes t ostatn im rozwiązaniem, kt óre stosuje w 2, a w takim podejściu i on o mus i mie ć bardzo konkretny ce l bardz o precyzyjn ą agendę spotkania zwo ływane przez osob y jest od raz u odpowiedzialnością to osob y, żeby t o spotkan ie by ło przygotowane, żeby materia ły by ły wys łane wcze śniej a, a pote m, żeby ustalen ia podsumowa ć zap ędzić zadania apotem monitorowa ć i na t o wszystko musi być cza s, czyli osob a, która prowadz i to spotkan ie mus i mieć cza s przed spotkan iem zaplanowan e czas na spotkan ie, którego pow inno się wywi ązać c o do agend y, czyli o co ś zarówno c o do zawartości, jaki to c o do teg o co co jes t d o do zrobienia podsumowa ć pote m zaplanowa ć chwilę czas u na t o, żeby t o wszystk o rozes łać w postac i zada ń, a zadan ie i mon itoringu do swojeg o zespo łu kolejny meda l z łoty tak nad, jakb y po potem chodz imy na spotkan ia do efektywn e spotka efektywne spotkanie kończy się list ą zadań dl a r óżnych osób, które są w jak i spos ób Hasco skoordynowane tak że, kt o i, k iedy spotkan ia nie ko ńczą si ę o decyzj ą podzia łem zada ń planem t o tak naprawdę są okazuj e się, że są zupełnie zbędne, bo właśnie, bo jes t t o strat ą czasu, więc mus i by ć albo decyzj a, a albo lista zada ń do wykonania to są t o, bo t o s ą produkt y spotkania to jeszcz e jest ważnego w Pp no bo ju ż powiedzia łyśmy mailach ja naprawd ę czeka m na ten dzie ń, kiedy udam si ę opr óżnić skrzynk ę mailową powiedzia łyśmy spotkan iach o pracy zespołowej cz y na co ś jeszcz e Pep k ładzie nac isk najwa żniejsze na t o k ładzie nac isk PEC to s ą nawyki cz y prz y każdym z tyc h przy ka żdym z tych modu łów musimy wyrobić tyc h nawyk ów ca łkiem spor o czyt a jes t opisywania dokumentów cz y to jest t o, jak iej kolejności p iszemy na lato w jakiej kolejności p iszemy maila jest w bardz o ważna bardzo dużo osób ma te n proble m, że wysy ła maila o zapomniane za łącznika i te n mejle napisane w z łej kolejno ści przygotowywane wrac a do niego jak o zak łócać jako dodatkow ą rzec z do do zrobienia i rob i rzecz dwukrotn ie, a my m ówimy umrze ć tylk o ra z mówimy też o ty m jak sob ie zorganizować, korzystaj ąc z tyc h mediów alb o jak tema t jak chce za pomoc ą, kt órych pracujemy na co dzie ń na m w tym przeszkadzają, wi ęc 1 z podstawowyc h rzeczy jes t t o, żeby przestawi ć sw ój progra m, którym w, kt órym prowadzimy zadan ia na kalendarz kalendarz powinien na m się na kalendarz u powinnam te ż nam się otwiera ć na Outlook IBM noc ą oboj ętnie, jaki to jes t program mieli śmy wiedzieć przed wszystkim co jes t do zrobienia nieco spadła c o ktoś nas dz isiaj chc e, a zys k wyłączenie przypominacie jes t 1 z tak ich rzeczy, które nam bardzo n ie by ć bombardowani cały czas staram si ę, jak im Boba wystaw wyskakuj e co chwileczk ę albo co ś co jeszcze lepsze sygnału nie ma i że mo że być r ównocześnie na spotkaniu n ie otrzyma ć 15 sygnał, kt óre sw ój zesp ół us łyszy i ciebie dekoncentruje i pozwolić nie by ć na spotkan iu tak naprawd ę w pe łni przyswoić tak ie tr iki, które wprowadz a n p . w łaśnie zaleg łe rozmowy telefon iczne zazwyczaj stara m się odbywać w samochodz ie oczywiście prze z zestaw g łośnomówiący, żeby n ie by ło w ątpliwości, al e skoro i tak świadek czasam i chodzi tymczase m wczoraj t o, żeby n ie n ie jako ś tak bezproduktywneg o czas u sp ędzać NATO załatwia rozmowy to jes t wg pakt u dobr y pomys ł z ły pomys ł jednak powinnam no w łaśnie c o powinna tak i n ie tak czy Gdyni nie ma tuta j dobrej odpowiedzi z 1 strony to jes t czas, al e z drugiej stron y tak mówi si ę skoncentrowa ć na 1 rzeczy najwa żniejszej rzeczy kiedyś j ą wykonuje cz y w trakcie prowadzen ia samochodu jes t prowadzen ie samochodu proble m jest tak i, k iedy odb ieramy telefon y alb o te ż prowadzimy telefon y prze z w czas ie prowadzenia jazdy jest t o, że nie mo żemy zrobi ć notatk i planu zara z po rozmow ie bardzo cz ęsto te ustalen ia stamt ąd wylatują nam i tak naprawdę jes t bezproduktywna rozmow a, po której chcieli śmy jej zobowi ązanie, kt órego n ie dotrzymamy b ędziemy zara z wyrzutu sum ienia wrócić oczywi ście jakimś przypom inacie, czyli znow u za, chc ąc oszcz ędzić czas b ędziemy sami źródłem zakłóceń dl a siebie i bardz o du żo takich więc, jakby tu i ja n iestety rozmaw iam prze z telefon i próbuje w te n sposób wykorzysta ć ten cza s, ale cora z bardziej przekonuje sze f, że to jes t tak naprawd ę strata czasu mo że realnie płace dobrze skoncentrowan a na jeszcze c o jest najwa żniejsze w dany m momencie, a pote m uciekają mi rzeczy i zobowi ązania, kt óre zosta ły podj ęte w czas ie jaz d, więc kiedy t o s ą tak ie rozmow y towarzyskie to by ć może on e one mogą być w ty m czasie, k iedy n ie kończą się, jak im zobowiązania mają ze sobą zostaje, bo prawda by ć może uda łoby się zaoszcz ędzić jak ąś godzinę 1 , 5 godziny na czytaniu maili w łaśnie zabra ła mi pan i godzinę 1 , 5 zjazdy samochode m i rozm ów telefon iczny mo że wystarczyłby tak i nawyk, że pojedz ie samochodem p ierwsze co pani rob i to w łaśnie zap isuje sobie pan i wszystko co jest tyc h z ka żdej z tyc h rozmów wynik ło i co jes t do wp isania do kalendarza o d raz u pojedzie tak jeszcz e w samochodzie sa m za chwileczk ę mogli robi ć notatki głosowe myślę, że to si ę za chwileczk ę bardz o ładnie rozw inie on e będą wp isywane właśnie do kalendarza o d razu albo b ędzie można da ć instrukcj ę do swojeg o programu pocztowego co ma wysłać wtedy to b ędzie można b ędzie tworzone s ą z tego co wiem to na razie dzia łają dobrze tylk o w j ęzyku angielskim polsk im mieście tak tak n iekoniecznie s ą prze z skoordynowan e z r óżnymi różnymi źródłami NATO wymaga jakie ś sprawy, wi ęc n ie zaleca m osobo m, które porz ądkują jeszcze samochodac h w ich i początkujące w tec h w komunikatach g łosowych byłem cały czas jeste m przekonana, że lep iej w ówczas jest koncentrat cen a jest, ale i te n nawet jeszcze te ż przed e mn ą także to te ż jest ważne je śli chodzi o to, że m y zaczynam y pewnymi nawykam i, al e tak naprawd ę i wyrabianie si ę n ie ko ńczy cora z wi ęcej im dłużej pracujem y w tym systemie ty m więcej możliwości udoskonalen ia prac y swoje j w idzimy w trakcie powiedzia ła pani ma 23 × oko ło 3 Lingua tego programu i szkolen iach i można wprowadza ć organizację, al e widzę, że przed pani ą le ży książka, więc zastanawiam si ę cz y tak a osoba n o w łaśnie po prostu taka mo że na Mazury jakie, która na razie n ie chc e zmieniać ca łej organ izacji alb o wszystkich organizacji, jakiej dzia ła, al e chc e zmieni ć swoj ą efektywność osobistą rozum iem, że mogę si ęgnąć po jak ąś ksi ążkę przynajmn iej podstawy poznać i pr óbować si ę samodzielnie wciela ć w życie, a kary dn i są zrób to o d razu t o jest t o jes t kary Bizon pisane prze z KE tak kary prze z tak kary Power i 2 w środku przepisom zr ób to o d raz u książka podobn e jak i podobn ie jak większość szkoleń zarz ądzania czase m n ie gwarantuj ą nam tego, że wyrobimy nawe t, wi ęc jeśli potraf imy sam i wyrabia ć nawyk i nie potrzebujem y zbyt du żo trik ów które, kt óre s ą sprawdzone przez innych faktycznie mo żemy robić sami innych os ób t o robi alb o na m iejscu zaczął takie jest n im przeszłam Pep du żo o n im słyszałam, więc pewn e rzeczy stosowa łam, ale okaza ło się, że i utyka ł na cz ęść maili i okazywało się, że ma m trudno ści z pewny m wdro żeniem i t o dopiero k iedy choć siedzia ł ko ło mnie jedno właśnie to jes t ten mecz, w którym Niewiem c o zrobić n ie w iem nie potraf i podj ąć decyzj i tak co co z n im zrobić t o dop iero ta osoba, która jes t obo k, która ma w ty m wprawę potraficie teg o tak w łaśnie my ślą życiowe czasam i diabeł tkwi szczeg ółach, że t e założenia s ą prost e i oczyw iste, al e dochodzi człowiek do tak iego moment u, że ani grupa n ie zaplanuje ani deleguj e ani zniszcz n ie pasuje i wted y c o dalej, gdyb y pan i mog ła poda ć przyk ład takiego 1 triku, kt óry w łaśnie sa m samem u ciężko na n iego wpa ść to to jest t o s ą np. funkcjonalno ści, kiedy mog ę najlepsze przyklei ć bezpo średnio do kalendarza, kiedy zm iana mog ę zrobi ć natychm iast zadan ie, kiedy zm iana mogę zapisa ć ważne kontak t trzeba później n ie dotarł i t o są m ikro ruch y tak naprawd ę tak, bo to powinno być jedn o kliknięcie jedn o przeciągnięcie, bo m y te ż optymalizujemy swoj e ruchy prz y program ie pocztowym na tym te ż zyskujem y czas nie tylko, że n ie wracam y do czegoś, al e też torz e n ie klikamy teg o sameg o mega dw u czy trzykrotn ie tylko, że t e skr óty wsz ędzie wszędzie s ą do zastosowan ia są przygotowan e w większości tyc h program ów właśnie, kiedy s łyszałam, że jak 1 z ważnych szefów powiedzia ł, że moim ideałem jes t t o, żeby ka żdy dokument mieć w swo ich r ękach tylk o raz to z t o oznacza, że prawdopodobn ie alb o zetkn ął si ę z ideą zr ób to o d razu jes t podstawowa rzec z w tym r ównież wted y, k iedy dokument y papierowe Nasty do na s trafiaj ą dokładnie jes t to te n sam spos ób sposób dzia łania, czyl i alb o zr ób alb o zaplanuj alb o zaległy alb o zn iszcz takie nie ma pi ątej obcyc h chcia łabym, ale nie wszysc y nasi uczestn icy na początku pragn ą, ale powiedz ą, że to jes t drog a donik ąd zapomni o zn iszcz t o zn iszcz zn iszczenie nie uczy si ę, bo inaczej sa m fakt, że będzie t o w skrzynce b ędzie przypomina ć, wi ęc wcale n ie b ędzie zapomni ostatn ie badan ia, bo kilka la t tem u dosy ć popularna popularny by ł taki progra m te ż chodzi ł do w ielu f irm Getting Things Dan, czyl i rob ienie rzeczy za wype łnionych spe łnionych za łatwionych tak ja k jak za łatwić, żeby rzeczy, żeby si ę sta ły, czyl i GTA GTD często i to chyb a Ankary by ł autore m tego program u widzę duże podobie ństwa pomi ędzy tymi programam i absolutn ie tak, ponieważ Ankary by ł uczniem kary Lisa ona i stworzy ł sw ój program, korzystając te ż szkolen ia mają t o samo więc, że n ie mają absolutn ie t e same t o czym się t e program y różnią t o bardz o s ilny akcen t personaln e f inanse progra m na wdra żanie nawyków, poniewa ż szkolen ie na n ie za łatwi nie za łatwi te j cz ęści z ca łą odpowiedzialnością ze swojego do świadczenia widz ę jak ogromn a jes t r óżnica to taka sprawdz a jak sam i t o n ie zadbamy no Tomasza maile mag icznie znikną nam skrzyniach i ten program nie przew iduje, że jedna k za 2 tygodnie dwójką z si ądzie z tob ą przez ksi ędza i zapyta, a co t o jes t, dlaczeg o to ma tak ą dat ę poka ż swój kalendar z poka ż swoj e dokumenty i znajdz ie te ż poszuka rozwi ązania odpowiednie dane osobowe, czyl i pow innam sobie już tera z zapisać, że jutr o o godz inie dwunastej dzwon i zaprasza m kolejnego go ścia do strefy się to jes t niez ły pomysł bardz o dobr y bardzo dzi ękuję za udział w audycj i nazywam si ę Marzena Mazur wydawa ł Bartłomiej Pograniczny realizował danie to Daniel Kowalewski bardz o wa m dzi ękuję za wsp ólnie spędzany czas i ma m nadziej ę, że r ównież korzystaliście w ramac h swoje j efektywno ści osobistej pa ństwa naszy m gościem była pan i Katarzyna Lorenc prezeska FOB b iznesem piwo ekspertka b iznes Center Club dzi ękuję bardz o do us łyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA