REKLAMA

"Gerard Wilk. Tancerz"

Lepiej Późno Niż Wcale
Data emisji:
2019-11-17 21:00
Czas trwania:
50:40 min.
Udostępnij:

O Geraldzie Wilku, jednym z najwybitniejszych polskich tancerzy mówi Zofia Rudnicka, autorka książki "Gerard Wilk. Tancerz". - Każdy kto oglądał telewizję musiał go zobaczyć. Jeśli raz go zobaczył, musiał go zapamiętać ponieważ był osobą tak wyrazistą, tak urodziwą, tak przyciągającą wzrok i tak rozpalającą wyobraźnią, że nie można go było zapomnieć - mówiła Zofia Rudnicka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lepiej p óźno ni ż wcale w itam pa ństwa bardz o serdecznie też audycje lep iej późno ni ż wcal e przed mikrofonem Mariusz Kurc z e mn ą stud ia zwykl e współgospodarz nasz a audycj i Krzysztof Tomasik dobr y wiecz ór mam y dz isiaj w audycj i gościa raczej go ścinę za momen t przedstaw imy naszą gościnie, al e wcze śniej nasz e nasz e organ izacyjne kwestie, czyl i przypomnienie, że audycj a lep iej późno niż wcale t o jes t audycj a LGBT i ora z jeszcze mo że być Rozwiń » ku, a i inne literki lesb ijki gej e osob y b iseksualne tran s p łciowe Inter p łciowe seksualne i t d . tak dale j wszystkie osob y n ie heter o normatywne i Ilonie mate k nie ci współdziała t o jes t tematyka nasze j audycji, ale t o nie znaczy, że tylko tak ie osob y tera z w itamy w itamy wszystk ie osoby zainteresowane czy n ie tę tematyk ę naszyc h hetero sojusznik ów i Sojusz nitki również, w których w iemy, że mamy i za wszystk ie za wszystk ie wyraz y poparc ia za ma ile listy te rzeczy się zdarzaj ą tradycyjn e bardz o dziękujemy t o tera z przyszedł w łaściwy cza s na przedstawienie naszych gości n ie naszą gościnę dz isiaj pan i Zofia Rudnicka w itamy pani Zofia Rudnicka jes t autork ą biografii Gerharda Wilka s łynnego nieżyjącego ju ż niestety tancerz a i pan i Zofia Rudnicka sam a jes t tancerk ą choreografk ą Peda gorzk ą i profesorką teren policjanci i dobr y bardzo mi mi ło być tuta j u pan ów i porozmawiamy o sztuc e tańca sztuc e balet u i 200 tej sztuk i w pewny m momencie gracji wilku, kt óry w łaśnie do dzisiaj pozostaj e idolem pokolen ia b ędą pokolen ia te ż tak r ównież Opani przyjac ielu gardz i wielk ą tak na t o już to jes t właśnie tak że dz isiaj tutaj nasz ą uczelni ę pani Zofia Rudnicka, al e też ty m gościem niejako b ędzie też Graal Wilbo t o w łaśnie o n im przed wszystkim b ędziemy dzisiaj rozmawia ć właśnie w zwi ązku z ksi ążką, kt óra n iedawno się okazało ksi ążka leży przed nam i, a fantastyczne ok ładka pi ękny Gérard Wilk na tej kolei wyci ąga r ękę do t o do na s do ka żdego, kt o ogl ąda to k ładka t u leży jednak zapraszam y do państwa 3 egzemplarze ufundowane przez gran ice krytyk i politycznej wystarcz y do nas napisać adres dl a was ma łpa to kropk ę FM i dla 3 osób fundujem y w łaśnie książkę już fundowal i ta ksi ążka książkę książka pan i Zofii proszę napisać dla was ma łpa to kropk ę ta m n iestety te ż przypom ina o adres ie adres tradycyjn a korespondencj a jes t niezb ędne ksi ążka mam y wydaniu papierowym, żeby wysłać potrzebn y adres bez adres u nie wysy łamy tak że tak że pierwsze 3 osoby zachęcamy krzy k powiedział niestety, dlateg o że ci ągle t o zdarz a, że pa ństwo pisz ą do na s piorunem Odra, który klęczał, gdy ogłaszamy, al e pisz ą pa ństwo poprosz ę książkę niestety n ie mo żemy wysłać tej książki, bo n ie wiemy, jak i adres, więc bardz o pros imy, żeby w ma ilach na adre s dl a wa s ma łpa TOK kropk ę FM napisa ć do na s adre s do wysyłki na dodate k jeszcz e pe łny bez miasta alb o be z kodu pocztowego czy też jest s ilniej niż 3 pierwsze osob y, kt óre pe łny adre s do na s napisz ą otrzymaj ą ksi ążkę Geralt Wilk tancer z biografi ę słynnego tancerza Gerarda Wilka autorstwa nasze dz isiejsze gościnni Zofii Rudnickiej tak by ć mo że nawet pan i si ę podp isze z przyjemno ścią tak ksi ążka wyrazi ć by ł mo im przyjacielem ni st ąd w łaściwie pomys ł na t ę ksi ążkę, ponieważ została w łaścicielką jeg o archiwum arch iwum zdj ęć i pomy ślałam, że właśnie trzeb a t o jako ś przekaza ć pokolen iu przysz łemu naszem u groz i wyjecha ł z Polski 50 lat tem u z pół wieku jes t dokładnie w s ierpniu przyszłego roku będzie r ówno r ówno 50 ślad czas u także nie zna g o nie znają g o w pokolen iach prawd a w ka żdym razie 60 plus z n iego na pewn o do takiego wn iosku, że t e osob y nawet testowa ła w jak i sposób c o prawda dz isiaj na zaj ęciach spytałam w łaśnie m łode dziewczyny, bo mia ł zaj ęcia śpiewaczka mi i mówimy twoja mama t o na pewno nagrodę Wilka, al e inny ma la t na 45 zniknięcia w inie t o babc ia zn a i był postaci ą znaną t o by ł artyst a sol ista baletu wyst ępował w teatrze w ielkim jest ta sztuk a wysok a na znan y z telewizji, dlatego że wted y był 1 program telew izji, a w tym programie bardz o du że było rozrywki no w łaśnie o n by ł tak im kimś kogo dzisiaj nie m a rzeczy s łynny dzisiaj nie nie znam y nazw isk s łynnych tancerzy chyb a mam wra żenie ta k, a on by ł takim po prost u był gwiazd ą był cz łowiekiem z nazwiskiem ludz iom takim nazw iskiem w latac h sze śćdziesiątych w PRL - u prawda zaznaczyła się telewizj ę i brał udzia ł w program ie rozrywkowym przewa żnie z Krystyną Mazurów nią otworzyl i taki piękny due t i n o to ka żdy, kt o oglądał telewizję w łaśnie ten 1 jedyny progra m musia ł go zobaczyć jeśli kto ś raz zobaczy ł go zapami ętał, poniewa ż był osob ą tak wyrazist ą tak urodziw ą tak przyci ągającą wzrok i tak rozpalając wyobraźnię, że n ie można g o by ło zapomnieć to nie jest moj e zdan ie, ale nie to jes t nasz e bez nasze j tr ójki zdan iem, żebyśmy z Krzyśkiem Genda niestety nie mieli dogodnej okazj i pozorn ie, al e przechodz i przez celulozy n ic przez wszystko je śli zagląda teraz teledyski n p . na YouTubie te n s łynny kocha ć Szczepanika John z Krystyną w tl e tak pi ęknie przewijaj ą Noto też przyci ąga w NATO powiedzą n o w łaśnie o tym, t o jest to zdaj e się dowiedzia łem si ę właśnie czytaj ąc pani książkę te n 1 z p ierwszych teledysków w og óle w Polsce właściwie nie wiadomo czy można teledysk iem n a rzecz Bożek zdef iniuje ten teledysk no no po prost u by ły było tak że w telew izji ci c i wykonawc y śpiewali udawal i, że śpiewali te ż tło zawsze strap iony bra ło si ę tancerz e par a tancerz y ta ńczyła alb o Pancer jest też cała jest dys k Ireny Santor, gdzie gr a w 2 sam ta ńczy Irena Santor chwila on, ale sam n o powiedzmy nas iona na zabiegi powiedzmy naszy m s łuchaczom Piotr Szczepanik i teledysk piosenka kocha ć to mo żna sobie regulować majowe j herbowej U2, bo rwa ć tak alb o Irena Santor a jak a piosenka pamiętam pami ętam, ale jak się pisze Irena Santor gra w 2, kto wyskocz y dobr a i dobrze m ówi zys k z kompozytorem kochać jak t o łatwo powiedzie ć, bo przyznam szczerz e, że nie wiem t o m y tu sprawność jes t tak najwa żniejsze tutaj właśnie ten te n Piotr Szczepanik, bo to prze z t o można można trafi ć rzeczywi ście, więc Gérard generał to jes t roczn ik czterdziesty czwart y tak i on zdoby ł t ę ogromn ą popularność w latac h sze śćdziesiątych, czyl i jeszcz e oczywi ście przed wyjazde m przed emigracj ą przed emigracją o n sko ńczył szko łę baletow ą sześćdziesiątym czwarty m rok u i no do teatr u było blisko trzeba było przej ść na drug ą stron ę ulicy Moliera wchodziło si ę do teatru wielkiego i tam się zesz ło si ę robi ło karier ę to dotycz y Gerarda oczywi ście Andrzej Kurzyński Andrzej kos z kompozyto r kocha ć mam i Gérard bardz o szybk o jak b y zacz ął dochodzić d o do tyc h takich g łównych i wa żnych r ól w przeci ągu 60 czwarty rok u i 70 w przeci ągu tych 6 lat w łaściwie tancerz a zwyk łego uczn ia szko ły baletowej sta ł si ę pierwsz ą wiosną p ierwszym solist ą partnere m pr imabaleriny Marii Krzyszkowskiej, wi ęc t o naprawdę by ło co ś, a jednocze śnie by ł ty m tak im tancerze m z telewizji znany m i właśnie publika si ę zdziwi ła bardz o, kiedy widzi nie w idzieli go w teatrz e podp isana rol a ksi ążek Gérard film o nim m ówią poszale ć Grad wyklęci w telew izji zupe łnie co innego tak tak że to trochę by ło takie n ie of iary różnych krytyc y wstrzymali się mówić jak t o mo żna tak ie rzeczy taki tancer z n ie wypad a, że alb o albo karną al e, ponieważ był, choć on g o łamał też powiedzie ć, że t o były n ie tylk o wyst ępy w telewizji, że o n mia ł tak ą popularno ść wręcz celebrytk ą, poniewa ż on zderz ą się też występować f ilm, gdz ie te ż ta ńcu z trzystom a równą przed filmach Stanisława Barei ma łżeństwo z rozs ądku przygod ę z piosenką zagra ł też PiS w takim f ilmie Andrzeja Wajdy przek ładaniec pozowa ł jako mode l te n te ż my ślę bardz o takie działające na wyobra źnię, że ona ją nową kwot ą podan ą ta k, jakby o n w ka żdym towarzystw ie lubię chc ieli chc iano widzie ć w ka żdym towarzystw ie mamy głęboką nocą z tak ą częścią tej tej warszawskiej bohemy, bo to i tak pan i Zofia pani poznała garaż dac h w szkol e w korytarz u w stołówce t o zapoznajm y si ę w szkol e jad łam 4 lata różnicy o 4 lata młodsza, al e byliśmy raze m w internacie, więc wszyscy si ę wted y znając jes t taka du ża rodzina lubili śmy się o d razu i tak nasz a przyjaźń przetrwała przez szko ły później prze z lat a prac y w teatrze pote m, k iedy wyjecha ł za pro zaprasza ł mnie do siebie i tak w łaśnie całe życie byli śmy w kontakcie mus i ja śnie lubiliśmy t e sam e, że cz y m łode muzyk a akura t inną, kiedy byłam u niego Obamy tem u uwielbiał wted y Callas j ą jak Stevie Wondera c o kupić p łytę ku filmy płyty Steviem Wonderem w Polsce by ła trudn o dostępna inwestuj ą przede mn ą otwiera te n świat tak w ielki jad łam mule jadłam hotel e wszyscy si ę wydaj e śmieszne teraz, ale t o by ły rarytas y, których tak w Polsce nie mia ł, bo on wyjecha ł wted y to 80 byliśmy w ty m, że dziesi ątym roku wyjecha ł do Belgii i ta m trafi ł do s łynnego Morrisa za żarta dobrze mówią tat a Izy bale dosta ł audycj e bale dwudziestego wieku umo żliwia żart t o by ł najbardz iej znan y zesp ół baletowy na świecie wzrost w ówczas 1 z n iewielu w og óle tak ich zespołów tam było tancerz e i kilkanaście narodowości do żar nawe t zrobi ł dziewi ątą symfoni ę Beethovena akc ie w ko ńcowej odzie do rado ści wirują tak ie kręgi ta m s ą ludzie wszystk ich ra s s ą Czarni żółci t o by ło po prostu fenomenaln e i i on by ł wyb itnym choreografem osobowo ścią j ą w łaściwie przyci ągał tych tancerz y i on i wszysc y pracowal i tam dosyć ma łe pieniądze w og óle generaln ie zawód tancerza to nie jest rzecz, gdzie można się dorobi ć, ale mo że może prestiż to znaczy, że z 1 strony presti ż z drugiej stron y nawe t n iewielkie pieniądze w ówczas, by nas nachodz ą, a organ ie do tego co si ę zarabia ło w Polsce pewnie i tak był by ło c o tak oczywi ście Noli też by ł dost ęp do innego świata prawd a, a je śli chodzi o sa m sa m repertuar zespo łu Béjarta i t o wspaniała muzyk a wspaniała choreografia oni i je śli po ca łym świecie wyst ępowali w amf iteatrach gdzie ś tam chyb a nie jes t po prostu Stanach Zjednoczonych chcieli te ż wówczas pan a branżą wsz ędzie ile ś ta m tygodni Nowym Jorku to po prostu niesamowite praca by ła bardzo ciężka, ale w ie o ty m, że trudn o si ę dorobić to on i te n wysi łek jest niewsp ółmierne do tego honorarium, kt óre potem j e za, ale zawód tancerz a poleg a na tym, że t o si ę połyka bakcyla n o tak brzmi w łaściwie tak sobie, ale t o jes t tak ie popularn e okre ślenie pote m się zostaj e, jakby masochistów baletowym, bo t o zawsze człek jes t zmęczony zawsz e co ś bol i, al e ta przyjemność zata ńczenia te n aplau z publiczności jeg o spe łnienia, jak i jaki ś tak iego no n o czego ś pięknego jest jedna k wart e wszystk ie pieniądz w jeszcz e wyżej by ł tak im charyzmatyczny m takim charyzmatyczny m właściwie przyw ódcą tych z tyc h swoich tancerz y powiedzmy te ż jesteśmy tak jak dziś też musz ę powiedzie ć, że m ąż wyszed ł te ż homoseksualist ą, jeżeli nawet liczyli śmy, że pomieszczenie pewne czy popiera ruch ministerstwa jes t k ilka tak t o oczywiste skor o tuta j jesteśmy w tym w tym sk ładzie i rozmawiamy o n iewielkie racje pisa ła nie, dlateg o że był homoseksualizm myślenia jest, al e my dlatego n im na pewn o m ijamy tak t o znaczy zgrabn ą tam s ą jakieś pretensje rodz inny że, dlaczeg o te n w ątek został ujawn iony te n szczeg ół, ale trudno pisa ć o kim ś i nie napisa ć wszystkiego prawd ę i pisze si ę b iografie to n ie z n ie wysuwa si ę w tej książce absolutn ie na pierwszy plan, bo to nie by łaby taka pierwszoplanowa rzec z w jeg o życiu najpierw była sztuk a potem by ło życie towarzysk ie tak o n osob ą właściwie lu b lubi ł życie towarzyskie, al e by ł osob ą tak ą skryt ą mia ł swoje tajemn ice chodzi ł swo imi drogam i i i by ł osob ą naprawdę bardz o bardz o interesuj ącą jednak z tak imi i za interesowaniami c iekawymi był tutaj wyrok nie będzie podkreśla, że był k inomanem t o kilka kilka raz y dziękuję wal k pani Zofia dan e do pani zada ć osobiste pytan ia jak pomy ślę sob ie winne powieszę sob ie ja k tak zosta ł takim pancerzem i by ł tak w takich wpraw pani rol i bym pozna ł takiego 4 lata starszego jak pan i m ówi pięknego czaruj ącego chłopaka na z iemi w internacie t o si ę zakocha ł z miejsca bez względu na to cz y ten ch łopak by ł gejem czy cz y heter o jak bohatera t o czerpie bow iem do Unii o d początku a ż tak konn e okropn e pryszcze, kt óre n ie chcia ły wysłać decydowała urod a nie od raz u była taka oczyw ista powiedzmy te ż ksi ążkę bardz o bogat o ilustrowana zdj ęciami i sosami jemy protest chcą tak iego m łodzieńca Dürera, ale nie zawsze lotn iska będzie nam agrarnych to jes t zbieg SA i o n rzeczywi ście od i id ą ju ż jes t sobą t o znaczy widać t o auto t o co znacz y osobowo ść mia ł zawsze prawda no tam z ty m SN z cerą miał komu ś coś, ale i n o generaln ie now e w szkole n o wszysc y się fascynowali mn ie gradem t o by ł lekki zauroczen ia on po prost u miał charyzm y i każdy ka żdy chciał by ć blisko n iego mia ł w sob ie co ś był tak i radosn y zawsze u śmiechnięty tak czy nowsz y trochę zwariowane co historię wszysc y si ę w n im kochali pozostal i kochani, ale i chłopaki dz iewczyny la oczywi ście i dz ieci i zwierz ęta, ale jako ś tak jako ś tak między wam i t o klikn ęło m ówi między Tajwanem gr a więc, że inwestor to klikn ęło na przyja źń tak tam w marc u jakoś n o naprawd ę on a przetrwa ła na absolutnie i m imo że nam żal czase m by ło, że n ie można dłużej z e sobą by ć, bo nie widzieli śmy si ę np. całe lata wszystk o było tak jakb y przed chwil ą jak no s ą tak ie przyja źnie tak mo że może widzieć na lata potem 5 minut się z probleme m świetnie znam y cz y było to dl a pan i jak ąś tak ą wa żną wiadomo ścią, gdy ż pani dowiedziałem się o d niego alb o kogoś innego, że Gérard jest czy możemy się nie mówiło gejem prawda co si ę może wtedy, że to jes t t o w Welt n o nowo no tak i ta m się mówi młodzież n ie było jakich ś obra źliwe specjalność, ale w ie pan o ty m, się w łaściwie n ie mówiło c o byłoby znaczenia c o do kog o obchodz i, kto k im, dlaczego to, więc k iedy m y też środowisko tancerzy w łaz było specyf iczne znaczy t o chyba jedyn y zaw ód w Polsce, gdzie zdarzal i si ę tak cudownie przedstawiciele ja k n p . Stanisław Szymański cz y Witold Gruca my śmy si ę staż ukocha ł ja pami ętam poszliśmy kiedyś mieli śmy ma ły robili śmy paśniki jej si ę, że Staszek 10 ba Paddy trudn o pote m po spektakl u poszli śmy do n iego pamiętam żadnej koszule i miał tak ą Aksamit zawi ązaną czarną j ą na wszystkie poca łował po kole i w ustawie n ie wyobrażacie myśli spać n ie mog ę po prostu Staszek był fascynujący to było co ś tak pięknego tak silnie wiedział, że właśnie to to do play-off jes t tak ie piękne t o było co ś pięknego przerost u rz ądu tak ą osob ą, kt óra miała delikatne gest y mia ł zawsz e uczesan e rz ęsy podkr ęcone tak, bo trafi ł te ż chodzi ć z torebk ą np. potrafił si ę się, ale torebk a by ła jakaś tak ą odpowiedź musi malować znacz y musimy też powiedzieć, b y państwo Szymański t o by ła wielka gwiazda niestety w te j chw ili zapomniana to jes t jak inne dla strzel a troch ę tancerz y w łaściwie to ta biografia Grega wielka jes t troch ę takim wyrast a tylk o troch ę na pustyni, bo właściwie n ie mam y tradycj i ksi ążek o tancerzach wysokość takiego powinien ale, al e w łaśnie tak iego typ u b iograficznego bardz o jest lista t o w łaściwie nie ma, zwłaszcza t o jes t także w łaśnie ten Szymański Stanisław to by ł ty p tak i bardz iej kobiecy bardziej Syngenty Aggera buty te nie mają kim walczy ć o ten przez Kalinę Jędrusik mówi t o wszystko c ioty aberracj ę m ęski Okaj zreszt ą taka zreszt ą Stanisław Szymański mia ł przezw isko Stacha Stasia si ę o nim m ówiło uf a fucha te ż s iak, a Jaggera jakie ś tak ie rzeczy ca m ówi się, a wi ęc czytam fajne Chińczycy tak GER wilczycy ocean u w óz ktoś taki i zmys łowe tak tak też inne przychod y i Fajkowska mój Boże je śli w nim kochałam było j ą w sob ie co ś takiego n iesamowite na na wieczorne chw ile na w ieczorze autorskim teatrze Delfina cz y w ielkim fragmenty ksi ążki czyta ła Maria Pakulnis, kt óra oczywiście te ż powiedziała, że jej syna swoje j fascynacji gardę n ikt go po prostu t o do zakochan ia i też powiedzmy, bo oczywi ście o n wyjechał 7 roku, ale t o n ie znacz y, że znikną, al e jeszcze trwało, poniewa ż mus i zdarzało przyje żdża pani pan i o ty m wszystkim p isze się zacz ął przyje żdżać niekt óre z tyc h nagranych wcze śniej czy teledysk ów czy choćby czy fragment y film ów było te ż coś takiego co dzisiaj się właściwie w og óle n ie do uw ierzenia, że powstawały f ilmy baletow e telew izja Polska i powsta ło k ilka tak ich film ów produkowała filmy baletow e, kt óre też później, w kt óre później była był em itowany był czasem misji, bo tera z nie ma czasu em isyjnego na bale t n ikt nie pr óbuje nawet produkt, al e potem czas u emisyjnego nie mam si ę wtedy przygotowal i tak i f ilm podr óż mag iczna do muzyki Andrzeja fińskiego, kt óry skończył 75 lat by ła wielka uroczystość w umow ie wielki koncer t tak i w łaśnie przyjecha ł specjalnie Gérard na 10 dni gospodarowa ł wolne dn i tem u u siebie akura t dostał od męża to c iekawe, bo wolna tak si ę przeanalizowali śmy to t o był 7 nigdy n ie 800 dziewiąty roku od 70 Imaz tak 70 ósmy zdobyła by ła z ima stulec ia wted y Witold Sobociński robi ł zdj ęcia naprawdę wielkie hal o bardz iej i ten film w całości jest te ż na YouTubie, je żeli pisz ą pa ństwo podr óż magiczna t o można obejrzeć tam rzeczywi ście Gérard gr a g łówną rol ę choreograf ia Zofia Rudnicka, al e te ż w ep izodzie wida ć w łaśnie m. in. Stanisława Szymańskiego można, by te ż sobie, ale idealnie to podr óż magiczna prosz ę naprawd ę prze świetla natom iast oczywiście n ie wszystk ie t e filmy nie wszystkie t e filmy baletow e z tamtyc h czas ów s ą dost ępne jest ich tworzenia rodz in gry do jego n ie mo żna chyb a tak iego nie ma 7 dziesiątego rok u Kuta, który Grenda nagra ł tu ż przed wyjazdem o n dosta ł nagrodę 2 nagrody do Montreux jeszcze, gdzie je śli f ilm wspania ły i choreograf ia Conrada Drzewieckiego trzyman a za niska scenograf ia Mariusz chwyt czy ktoś go by ło tak pi ęknie wymyślone też wp ływ na t o pieni ądze i Grzegorz Lasota był re żyserem i pomys łodawcą tak im ogólnym no to było właśnie dl a Gerarda absolutnie dla n iego zrobiony f ilm monta ż jes t wspaniały pani tak fascynująco opow iada, że zaczną zastanawia ć czy Gérard jakieś z łe cech y w łaśnie z tych w łaśnie było du żo jednak m ówić, że potrafił z łości, gdyby nie ma m na lekcji śmiał si ę w ielkich z tych grup przejdz ie cz y tak n ie lubił tancerz y amator ów jakoś specjaln ie jedna k to zawodowstwo, ponieważ wyn iki amatorów którzy, kt órzy przychodz ą zawracają g łowę i s ączą ta, a chc ą do czego ś tam tak zreszt ą, że to mi, że tak łatwo jak inne ja k n p . tak iej lekcj i sprze d w iadomo stają w teatrz e by ła tak a gradacj a za wszystko p ierwszy sol istki solistki tam tancerki zespo łowych z listy uno i zimą prowadzi ł lekcje w Paryżu wiadomo, że t o są lekcj e za pieni ądze ka żdy p łaci sobie przychodz i na lekcję n o, wi ęc mo żna stanąć, gdzie si ę cena, al e te ż jeszcz e jest jaki ś s łuszność poczucie obciachu, kiedy z łość tak a dziewczyna wysz ła do pierwszej linii stawa ła tam na t ę, ale co wywo żonych na dzi ąsłach sto i, bo tłuszczu tkan iny jak wspierana, dziękując to był jaki ś kom iczny tak ie złośliwości, al e jednak mała Czerna czy t o mało złego n ie on naprawd ę by ł n im prostol inijnym cz łowiekiem nawet rozmawialiśmy o ty m, że tancerz e jak wyjechali wtedy do Belki, żeby jakoś obywatelstw o zdoby ć bral i f ikcyjne śluby z kob ietami kob ieta tak koledzy tam też w Belgii też mo żna było tylk o z kob ietami tak ta n ie by ło innych mo żliwości tak, ale pełne akurat akura t mam t o w głowie, że w Belgii r ówność ma łżeńska 2003 roku, czyli pona d, a t o były lata 1100 lat 70 tak tak no i czy to t o oni tam zorgan izowali sob ie zgrabn ie, a grantow i właściwie nigdy co n ie było a ż tak potrzebne nie przysz ło do głowy poz a tym te ż wydawa ł się tak Jennifer może n ie wiem m ówi może t o jego poczuc ie tak ie, że mężczyzna obejrza ł, al e pewnie jeszcz e nawet myślę, że znow u, b y chyba n ie wziął n ie był wted y w związku z rejestracj ą tak ie dane z przygod y bardz iej szalonych dniach no jakoś n ic n ie lubi ł takich n ie w iem w związku stałych n ie lubi ł by ć tak i określony z kimś n ie lub i by ć par ą m y, al e kochankiem podobne w ogn istym przeprasza m bardz o ja akura t tego n ie w ie t o znacz y biorąc pod uwag ę jeg o temperament scen iczny co mo żna, b y wnioskować należy wnioskować, że ta m dale j wszystk o te ż rozwija ło w spos ób prawd a ognisty n o był cz łowiekiem naprawd ę wielkim temperamente m z wielką tak ą kultur ą ruchu klasą miał w sobie co ś tak iego mn ie wspania łego świetnie partnerowa ł w ta ńcu klasyczny m tak że mia ł on mia ł tak ie wyczuc ie pi ękna n iesamowite te ż jak ta ńczą to wszystko czas u mia ły jak jak ąś taką szlachetno ści ginie nawet jeśli to było jakie ś takie bardz o s ilne i wydawa łoby się takie zwierzęce nawe t to jakie ż by ło pi ękno w tym jednoczy ć te ż powiadali, że m y tak już be z Warta toi to n ie był tan iec klasyczny też też był tak i rodza j ta ńca nowoczesnego taboru politycy nowoczesne j, ale bardzo bazuj ący na klasyce to nie był te n współczesny, ale to by ła pannę klasyk a oczywiście rzadk o korzysta ł z tyc h osobowo ści tancerzy i się toczy, m ówi że gara ż, bo ta m by ł taki solista Jorge do m czy po prost u był partner w żart partne r by ł żart ta i rzadko przyj ął do zespołu jako miało t o miejsce h istoria t o cała i przyj ął do zespo łu jak by ł bardzo m łodziutki o n właściwie ukształtował my t u taki bełchatowski tancerz e zagra ć przed zespo łu już kształtu rz ądu we francusk im tancerzem o d razu stan ął i był i to ja w iem, że choreografowie t o co woln o sami wszystk o co zrobić n ie, że kto ś si ę do pod no s jak hard a kompletn ie, chociaż korzystaj ą z dem o bardzo no w łaśnie tutaj z ka żdym mo że taki kłopot jednak ten do m by ł taki p ierwszy, al e jednocze śnie pani pisze w ksi ążce, że do m był pierwszy, al e Gérard nie mia ł sobie tak iego zmysłu rywal izacji takiego an i takiej amb icji Artego, żeby g o st ępiła się bohatersk o, chocia ż ra z tańczy dobrz e nie tańczy no trudno n o właśnie ta m by ła taka sytuacja, że pow inien się musieliście robić awantur y po nich dzisiaj n ie to 2 następne moj e spektakl e tak on po prostu powiedzmy, że chodz ą te ż by ł bardz o atrakcyjnym m ężczyzną jes t jego zdj ęcia są te ż w książce s ą zobaczą stoj ą obo k s iebie mog ą zadecydowa ć, kt óry łatwiej ni ż tak też wypowied ź ma te ż zach ęta zdarza ło się te ż o n wykorzystywa ł tak ie Homo erotyczn e figury i rz ąd też tym gra ł tuta j są s ą s ą też takie znajdz ie takie zdj ęcia tak ich majtkac h po zosta ł majtki wojewoda wczoraj został wczora j kilka os ób to artystycznie wyrobione jest jeszcze szans a grzeczn e oczywiście czytam uderza t o oni kost ium to były oczyw iste majtk i tak naprawd ę dl a facet ów dziewczyny miały tylk o silniki moc potrafi ł przez rząd te ż potrafi ł pi ękno m ęskiego ciała pokazywa ł absolutnie to co by ło i w łaśnie n iewielkich ruchac h specjaln ie do ustalonyc h właśnie dronów w łaśnie w tyc h prostyc h ruchach jest te ż do du żo piękności t o ciało spiralne tak t o jes t ta harmon ia, która po prost u cz łowieka przyprawiał statecznyc h w każdym raz ie te ż jak mówimy o rzeczach, kt óre mo że panikuje, którym mo żna obejrzeć na YouTubie t o te ż jes t fantastyczne Bolero które, kt óra tańczy ch ór Don i ta m i 4 jest, w jak ich najp ierw chodzi oni chodz ą tam dooko ła 1 z nich jest, gdy ż 1 z n ich jest gra w taki właśnie bardzo zmys łowy bol i tam do ły były na początku tej była t o kobieta tylk o dzi ś to ewoluowa ło zacz ął tańczyć m ężczyzna na środku też pasowa ło w sumie wypija nawe t lepiej może c o prawda jednak widziała tera z lata m na środku na pewn o by łby świetny, ale n ie by ł i nie m a o t o pretensji, al e ta m jak i dok ąd przechodzi się czuj e t o tak ą energi ę te n właśnie proce s na każdym krok u ta m robi ą na etap ie takie przypada dan e krok i dzi ś podnoszą r ękę tylk o do g óry nie ma tam jakiś cu d, że musz ą biodrami rusza ć i wykonywa ć ruchy jakiś strac h bardzo ale kt o jest świetne będą z bardz o efektowne zresztą loty ju ż wzi ął do swojeg o filmu jedn i drudzy więc, wi ęc rzeczywiście no to musia ło by ć, poruszaj ąc Słuchajcie zr óbmy sob ie krótką muzyczn ą przerwę nie będziemy ukrywa ć przed naszym i słuchaczami słuchaczka m ierzy si ę nam ówiliśmy przed audycj ą i pan i Zofia Rudnicka wybrała ju ż padło 1 już padł już to palm a OneDrive Wonder Steviego Wondera rekla m swo ich właśnie WIG mo że wybra ł Callas ale, ale kupi ło Dele kupi ł al e s łuchamy p iosenki z lat osiemdziesi ątych, ale pasuje nam bardz o jej tytuł part a Love, kt óry pami ętam zawsze Marek Niedźwiecki tłumaczy jak o kochane k na pół etat u, a pan i wspomniała, że w ilki n iekoniecznie ustawa o tak ich stałych zwi ązkach, ale w latach doczekam y czasów, wi ęc nam pasuj e ten parti ą lawę śpiewa Stevie Wonder lep iej p óźno ni ż wcale to jes t audycj a lep iej późno ni ż wcale audycj a LGBT Mariusz Kurc i Krzysztof Tomasik to my prowadz ące z nami stud ia jes t pani Zofia Rudnicka autork a b iografii ograć wilku rad Wilk tancer z Gérard Wilk tancer z i pani ą pan i Zofia Rudnicka zreszt ą sama te ż jes t tancerk ą choreografk ą i rozmaw iamy ogra ć w ilku słuchaliśmy prze z chwil ę piosenki Steviego Wondera ulubionego wokalisty albo 1 z ulub ionych tamty m czas ie pan i w tamty m czasie pani Zofia nalegal i też lubił n ie było l idera Okaj i teraz ma m nadziej ę że, że uda na m si ę troszk ę pani ą Zofię nam ówić na takie zbytk i życie mi łosne Gerharda co ś na 3 Gerard lubi ł znika ć kryzysowa sytuacj a i pojawiać za k ilka dni to jest wci ąż jest tak a fantastyczna opowie ść Krystyny Mazur r ówne które, kt óra opow iada o tym jak wyjechal i na wyst ępy do Bułgarii tak po prostu GER znikną dzi ś pewnie z za jaki ś czas zabra ł zabrał swoj e i odjecha ł i obecn y odjecha ł z m ężczyzną, kt óry który, który siedzia ł w samochodz ie czeka ł na niego banki t o by ł kabr iolet, al e po bolały, al e w k ilku z n ich ludzi, w jak ich dniach wr óci wr ócił oczywi ście tak by ł cz łowiekiem łaknących przyg ód i umiał się bawi ć lubił si ę bawić si ę bawi ć lu b mia ł si łę do Saaba, a ta k o ty m, też pani Kiszczak i znaczy by ł świetnym tancerze m robił też to by ła jeg o pasja absolutnie zawsze coś robi ę to nie, bo tancerz e czase m na próbie markują ją zawsz e robi ł na ful l po w pe łną nogę można powiedzieć, że tak mówi, ale mia ł siły, żeby pote m wieczorem wyj ść gdzie ś ta ńczyć, bo wita się tak ran o było ci ężko wsta ć, al e staną się tam kiedyś jak by ł we Florencji zate m jeg o przyjac iel i koleg a, którego z którym, jakby sp ędzali cza s Stali Janusz Pietrzak i właśnie m ówił, że pote m jeszcz e dzi ś poszli i on ran o miał samolot, a po tym, jak dolec ieli to m ieli chyba spektakl, bo tam n iestety n ie nie przelewk i było n ie, że tam coś się na j aw, że można jest sobie zrobić t łumaczy, że mo żna odpocząć, że jak nie akomodacj i cóż jako ś na klimatyzację nie ma n ic takiego jak zadan ia jaki ś kontynent y kraj e tylko w łaściwie potem próba aspekte m on e wnętrze w tym samy m dn iu także naprawd ę t o by ła ciężka prac a w deszcz u nową kurator dl a tak niż on i wszysc y dawal i radę jak byl i w nowym Jorku to po prostu t o by ło szaleństwo, al e o n tam s ą, jakb y też cytowan e jeg o kartki p isane do rodz innej do mnie, że w łaśnie sta ż nosem podpierają, że s ą ta k tak um ęczeni bo i spektakle n p . w Paryżu, b y prze z miesi ąc ta ńczyli codziennie, a w sobotę cz y też w niedzielę 2 spektakle je śli dodatki n p . by ło w te j z łożonym z 3 pozycji wieczorze święto wiosny to ta m wszysc y w tak ich i opart e s ą na palcach i na kolanam i prawie nie dotykają tylk o na p ół palc a w tak ich zwierz ęcych i jak ps y wygl ądają, bo to by ło takie mia łoby wspierającej pami ętam tamt ą i tak podskakują i t o jest ile ś i kolan a w końcu otrzymywa ły wysiadały też też powiedz ą, że on i t o ta grupa żart ma m wrażenie tworzy ła trochę też co ś w rodzaj u komun y, że jednocze śnie tak między sob ą si ę przyjaźnili zawsz e tak jest ze spółki jest bardz o m ieszkania, bo te ż pani o tym, p isarze m ieszkali w łaściwie rzecz, że gros tyc h tancerzy z mieszkaniową, a także no bo w 1 kamień w Brukseli tak, k iedy kam ienicy tam gara żu mia ł mieszkanie z tarase m te ż była tak a historia jes t do n iego ps i przyjeżdżałam n ie wiem co się wydarzyło si ę jak dzie ń p óźniej miał przylecieć, ale to by ły takie czas y, że n ie by ło szybko telefon u an i telegramu nie by ła dostan ie zawiadomić nie by ł przygotowany bankiet Lwów fo ie gra s r óżne cuda przyjecha ł dzie ń później to foie gra s zostało dla was stać si ę o d decyzj i, ale bank i środków zaproszeni goście, wi ęc tak, al e my się osobie odb ili pote m tak że moj a moje obrazy ulub ionych powieści ksi ążki t e opowieści Dariusza Bayera, kt óry si ę opowiada o ty m od tej o te j grup ie tak iej i te ż święta raze m walki wszystk o tak, ale te ż opow iada w łaśnie przyjaci ółce przeczucie grand a Katrin, kt óry podczas 11 z imprez no po prost u Gérard mówił tak zosta ł uw iedziony prze z ówczesnego chłopaka t o jes t najlepszy dow ód, że dzia łał pona d orientacji opisał nocną strac h pona d płeć praw po prostu mia ł czary ko ńca w rodzi pan i Zofia on t e swoj e miłości mniejsze alb o większe prze żywało mocno jakieś rozterk i miał cz y t o raczej by ło po prost u be z bezproblemow e o n by ł zafascynowan y n p . Fabiana uwielbia ł powiedzmy, bo te ż i chyb a takiego p ierwszy wa żny związek z Hiszpan Hiszpan Fabian Pulit serwe r, kt óry był w Polsce ile ślad dlatego ju ż jego rodz ice tam prześladowani prze z Franco mus i uciekać i mieszkali tutaj w Polsce chodzi ł do szko ły plastyczne j potem na ASP i gra ć g o poznał jak on wr ócił do Hiszpanii to znacz y by ł przyjecha ł znow u z Hiszpanii po powrocie z Hiszpanii i k iedy już artyst ą ju ż by ł scenografem pose ł mog ą utrzyman y i ta m bardzo ładnie się zacz ęło nie pow iem, bo nikt przed tak, ale pow iedzmy, że Fabian zrobi ł wtedy w Polsce VAR w Polskiej telewizji scenografię do k ilku spektakl i teatr u telew izji m. in. m. in . do spektakl u re żyserowanym przez orgii Organiki nisk ą Antygona tak Antygony piękne by ło to on by ł bardz o wa żną postacią pote m w Hiszpanii mia ł w łasny teat r teatr nie to naczelny sa d tak, ale j ą na og ół scenografe m w teatrze teat r jury i pote m dosta ł nagrodę nawe t od pa ństwa i nagrod ę dosta ł do m tak czy to wszystko bardz o pi ęknie, a w tym domu Ania była w ty m domu n o na wakacjach chwil ę tak, al e mia ł bardz o piękne m ieszkanie w Barcelonie tam du żą ilo ść poko i i pami ętam na sam n a na ścianie ściana byt by ła wy tapetowane całkiem n ie wiem nie ka żdy powie co to jest ostatn i materiał do ch łopi m ieli podobno dawniejsze gospodynie, czyli o n jest tak i jes t i płócienną obaw y Unia farme r sk i taki i zbro i czarny czarn y granatow y tak ie drobn e paseczki trochę wygl ąda jak ten za ś to absolutnie n ie jestem spot jes t taki pogrzeb mater ia m ówi i ich tam psy skarg ę w jego sta ł si ę co pi ękne rzeczy sam e były 2 temu Inter znajomość z gradem nagrać t o by ł związek p óźniej on i po prost u się przyja źnili, a zostali przy Rosji, że w iele się do ko ńca, że dzięki temu GER w łaśnie spędzał wakacj e w Barcelonie Barcelonie i najbliższe po PiS by ła wted y bardz o modn e nie wypadało t o n ie by ć tak trudn o lepsze m iejsce znaleźć ja ja pami ętam jak czyta m biografi ę Freddiego Merkurego, kt óry ta m organizowa ł swoj e urodziny huczn e najbli żej także ta Ibiza to, że er a był, a w, kt órym rok u uchem to już był zdaj e si ę 80 lata 2 tysiące 77 się odnieść si ę z getta grać wted y jeszcz e na b is ta Rosie ca łkiem ma właśnie nie możemy się już n ic niestety dowiedzie ć więcej to jes t bardzo prz y starcie, al e i c o chciałem powiedzie ć, że właśnie t o smutn e, że umarło t o w sum ie, ale m ówił, że Nina n ie chc e staro ści, bo też powiedzieć m ówiliśmy o ty m, że minie w przysz łym roku p ół w ieku o d wyjawia prawd a z Polski i jednocze śnie minie 25 lat o d śmierci przekazali dojdz iemy do śmierci t o jeszcze pow iedzmy mo że, że po ty m, jak przez ca łą dekad ę la t siedemdziesiątych ta ńczył zażarta t o na pocz ątku la t osiemdziesiątych możliwość uczelni na p ierwszym roku 80 tych ju ż prawie 37 lat, czyli bardz o m łodo chyba o domu b ędącym w taki wiek cz y w łaśnie powol i tancerz y tak m ógł on mógł ta ńczyć dłużej, ale właśnie t o, o czym mówiłem rz ądu on i byl i zm ęczeni naprawdę by ła ciężka praca n ie byli pół rok u w Brukseli pół rok u na r óżne takie tournée jes t przem ieszczanie się stal e prawda czas ciągle t e rzeczy zabiera ć aklimatyzowa ć si ę mieć pr óby na Novej scenie rob i si ę dostosować i on i n p . kiedy ś i p ływali Pomorzu Śródziemnym i mieli m ieszkanie na statku jest zdj ęcie na strachu odbywa si ę próba te ż to ćwiczone w dzie ń po pozycj i le żącej Bogu mia ło to by Betard sto i za dyryguje jak i prowadz i lekcj e tak że t e przygod y były n ie znam estetyczn y i po skończeniu kar iery został pedagogiem nagonk i, m imo że wcześniej m ówił, że nienawidzi, ale t o by ło takie dz iwne, bo n igdy n ie uczył 2 dawał mu się tak ie śnie, niemniej okropn ie nie dla n iego nie dl a niego okaza ło si ę, że Super, że sprawc a si ę w ty m real izuje, a z kole i choreografia nie n ie ci ągnęła go, dlatego że ta ńcząc 11 lat choreograf ie teg o samego człowieka tam by ły jeszcz e kreacj e m łodych choreografów, którzy kontrast y brał udzia ł cz y koleg ów z zespołu no by ły inne, jakb y troch ę tak, ale ale, jakby t o ciągle m u rz ąd będzie powiela ł pow iela cudz e sty l krzyż wolę uczy ć w ty m si ę realizowa ł, a pote m wyre żyserował oper ę niestety okazuj e się jedyn ą szyć na ro k przed śmiercią w Polsce w Polsce ta jes t wielkim Werther Masseneta na rok przez 500 dziewięćdziesiątym czwarta rok u, al e o n do Polski n igdy n ie wrócił tylko znawc y wraca regularn ie wrac a okazją na gr y, ale w sum ie regularnie przyje żdżał na dalsz e w ielkim dawa ć lekcje, bo to takie, że udzia ł w programac h telewizyjnych przyje żdża te ż mieszka ł później cały czas to mia ł stary już wajch a, bo nawet w Brukseli za lata 70 to jes t Bruksela, a p óźniej 80 i wakacje w Barcelonie w wakacj e w Barcelonie i najbli ższe w izyty w Polsce, bo tutaj dopuszczalnej by ła rodz ina żyje t o do rodz iny do przyjaci ół on z wyje żdżał zawsz e naprawd ę utrudn ionych, b o w dużo ludz i chcia ło widzie ć spotka ć i malować was not RW domyślam się był jakim ś tak im świadectwem czy c iekawskim symbolem sukces u odn iesionego na Zachodzie, że ich wtedy t o te ż działało bardz o, że kto ś przyjeżdża w łaśnie z tego zachodni ą, bo wyobra żam sob ie, że 1 cent tancerz cz y tancerk a na Zachodzie wyla ł się nie uda ło i wylądował l ądowali gdzie ś pewnie w og óle w w innym zawodz ie nie, al e też du żo uznaliśmy, że dużo się budowa ło odegra ł dużą naszyc h tancerz y mam y bardz o dobrą szko łę, b o np. tyc h szkół baletowyc h takich stacjonarnych, gdzie się uczy o d początku do ko ńca do matury nie ma tak duże jes t w Operze paryskiej tam ślad skal i jak i Rosji oczywiście wspan iale dlatego najlepsi tancerze na świecie t o s ą jedna k Rosjanie dlateg o on i maj ą fantastyczne przygotowani i n p . t o w nasze j szkol e umiemy ta ńczyć tan iec ka żdy taniec charakterystyczn y ka żdy tan iec ludowy teraz ta ńczy si ę te ż techn iki wsp ółczesne także tancerze z Polski są bardz o dobrz e wyszkoleni przedm ioty fizyczne przedte m w ka żdej klas ie stało p ianino si ę lekcje gr y na fortepianie jeszcz e w moich latach Angeli oczywi ście te ż uczy ł także to jes t bardzo dobr a edukacja ta m tancerze nie to edukowan ie łączą si ę w studiach prywatnych jes t większe chodz i si ę teg o program u tak daleko kilkuletniego albo też powiedzmy że, żeby też n ie by ło tutaj wra żenie, że Geralt 2 był jedynym Polakiem UB żart, b o na jej kolejnego planu Wojtek Klonowski, czyl i Wojciech Wierzejski z Niesiołowskim obce, bo t o Niesiołowski tak ie Gilowskiej tak, kt óry do sol i s ą potem Boston jest bardz o traktam i by ł i dobr y tancer z atrakcyjn y bardzo si ę w nim kocha łam by łam w szkol e ale b o w szkol e w łaśnie na Moliera wzd łuż Moliera właśnie t e klasy są ustaw ione tak i przez okn o si ę widzi tancerz y przed dziesiątą jak id ą na lekcje mo że si ę zakochać o d raz u idący tak i zawsz e wszysc y z tą głową wok n ie na przerwie akura t było 15 minut w tym n iemoc wp ół do 15 do 5 w sp ółce dostać 10 była tak a przerwa, wi ęc m y wszystkie wo k nie patrzyli śmy jak id ą Staszek Szymański podje żdżał jeg o przyjac iel wysadza ł Staszka parkował ci lista si ę wybiega ł samochodu szkoda, że pa ństwo nie widzą gest ów pan a zapisy krzy żem a dajc ie niestety powoli zbliżamy do końca nasza zaraze m wielki b łąd tak było jest inny chodziło o tych Polaków uderz a tak właśnie piona NRD Lee, który naprawdę jeste ś zrobi ł du żą karierę, której tuta j zdecydowany m bohaterem drug iego żona się on i jes t autorem wielu opowieści, bo ma fantastyczn ą pami ęcią powinien ksi ążki pisa ć i Andrzej z iemski i bardz o dobr y tancerz s ilny tutaj też mamy go na zdj ęciu mamy te ż pan i by ł Darek Blajer, który nie by ł zby t długa, ale pamiętam, że by ła wtedy Uwe rad a mi do kina prowadzi w ózek n ie zabłądziła oni lec ieli na pr óbę, a Darek n ie za zadan ie zaprowadzić n ie do k ina także ich kto jes t cz ęścią i t o tak Kasia Gdaniec te ż by ła solistką na tej trw a w łaśnie w palec ie o umkn ął su m takiej śpiewa chc e których, kt óra była fascynacj ą był żart oczywiście Gerarda te ż jeszcz e prze z momen t by ł Waldemar w karc ie Waldemar wnuk Karo czeskim by ł te ż, choć bardz o atrakcyjn ą te ż atrakcyjn y i zamiennych atrakcyjnyc h nadal sami na m nie byl i, bo t o sen s funkcję atrakcyjnyc h os ób tak, gdzie ptaki mia ły zna ć c o miało znaczenia nie można było wygl ądać byle jak kraj by ło by ć jakim ś Słuchajcie mus imy mus imy powol i kończyć, al e te ż mus imy powiedzieć najsmutniejsze w spraw ie China, czyli o ty m, że to c o ju ż wspomnieliśmy że, że gr a o Gérard odszed ł zdecydowan ie za wcze śnie w wieku 5251 lat i zmar ł na AIDS i to w łaśnie rodz ina chcemy powiesić c a t o niemal że tylko brat kuzyn w sum ie straszn y mają to jaki ś żal, m imo że nap isano o tym, bardzo delikatnie, bo c o Ludmiła rzecz, kt óra by ła dl a Gerarda czym ś naprawd ę straszny m chorobow o miał jakiegoś po bardz o si ę trasie odporno ści na miar ę paso żyta w ątroby i n ie mógł jeść t o co n ie by ło przyjemne n o, jakby not a hol ta chorob a była dl a n iego jak i wyrocznią i przekleństwem to by ł te n czas, kiedy nabłonek jeszcz e ta k tak, ale tak si ę stało tak się sta ło nie znam t u ukrywa ć n iestety sytuacj a jes t dos łownie w drugiej po łowie w pierwszej po łowie lat dziewi ęćdziesiątych 1005. 0607 . roku był już dost ępne, al e w łaśnie zacz ęły już by ć dost ępne leki tak szalony jeszcz e chw ila wszed łby w łaśnie właśnie progra m właśnie zara z po to, jesteś straszn ie przykr o także brak u może n iewiele byśmy m ieli Grada z rozmowie władzy ju ż n ie jes t szans a no trudno, żeby spycha ć dalsze stała al e, al e był osob ą, ale dl a tyc h, które dozna ły naprawdę fascynująco myślę, że dl a pa ństwa, kt órzy przeczytaj ą książkę b ędzie dl a was z kimś c i bliższym zobaczy ć na YouTubie jest zdan ia c o kochac ie t o właśnie jes t opowieść nie tylk o grać jest t o właściwie ca łym ca łym ówczesnym środowisku tanecznym najp ierw Warszawy tak w łaśnie skupionym wok ół, b y Warta zagarniaj ąc, jakby te najwa żniejsze osob y tamtych lat Zofia jeszcze na koniec chcia łbym pani ą zapyta ć, bo z by ć mo że co ś przekr ęca, al e cz y pan i my ślała o ty m, żeby zorganizowa ć wystawę poświęconą wyra żania zgody wystaw a jes t przygotowywan a właściwie odwo łane od książki przed książką o d Winnetou arch iwum przywioz łem z Francji znalaz łam adre s kuzynk i st ąd, że do dostałam si ę do rodz iny, jakb y w tym momencie i że mo żna było napisa ć ksi ążkę zdj ęcie mn óstwo na wystawy jes t przygotowanych 500 zdjęć czy instytucji bior ących udzia ł i ci ągle, której brakuj e alb o pieni ędzy alb o nie ma wted y m iejsca wystawowe no w tej chw ili jes t ona planowan a na 22 jest grudzie ń i foye r głównym teatru w ielkiego na p ierwszym piętrze możecie pa ństwo si ę domaga ć wystawy absolutn ie, b o na dwudziestopi ęciolecie śmierci i niestety tak t o wysz ła miała na 20 gala, ale ma na wyspie, gdzie śmieci na pięćdziesięciolecie wyjazd ostatn io tak te ż pieczenia katalityczn ą relaksie mam nadziej ę, że też wystawa b ędzie takim rozwini ęciem w ksi ążce jest 100 zdjęć wspania łych pięknych, je żeli na wystaw ie będzie 500 o to co jes t jeszcz e jeszcz e więcej będą oczywi ście t e filmy teledysk i, bo ich k ilka jes t namiot jes t nagran y jak prowadzi ć lekcje n o jes t masę materiału ni ż mo żna g o zobaczy ć pozna ć bli żej także najp ierw prosz ę si ę przygotować książki hit, a potem nam się będzie tak będzie dalsz y ciąg pan i zawsz e w ielkie dzi ęki za przywr ócenie nam tak t o nazw ijmy tak wa żnej postac i ważnej postac i, a dl a ruchu LGBT zr ównane z my ślą, że ta i my ślę też może by ć tancerz e dziś dz isiaj młodych wzorem mo że wzorem kar ier mo że wzore m jakiegoś poznał na pewn o na pewn o tak, dlateg o że by ł cz łowiekiem w łaśnie prostol inijnym i t o teraz mało jes t tak ich ludz i i np. jeg o kolega Piotr karteli, m ówi że tylk o swojem u talentow i zawdzi ęcza karier ę n ie uk ładom talento m Gérard Wilk tancerz to jes t ksi ążka, którą pa ństwo musz ą przesta ć autork ą jest Zofia Rudnicka pan i Zofia bardz o pan i dzi ękujemy za udział w nasze j decyzji z 2 zwolnienia i do zobaczen ia na wystawie w r ównych na pan ów b ędzie b ędziemy na pewn o naszą gości by ła pani Zofia Rudnicka Krzysztof Tomasik Mariusz Kurc dzi ękuję bardz o dziękujemy dobry dobrano c dobrano Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA