REKLAMA

Zbrodnia i seks? Czy seks jako zbrodnia?

Dobry Seks
Data emisji:
2019-11-17 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:29 min.
Udostępnij:

Co wiemy o edukacji seksualnej przestępców seksualnych? Jak wygląda ich terapia? Co ludzi pcha do popełniania takich przestępstw? Na te pytania szukali odpowiedzi Rozwiń »
Dellfina Dellert i dr Andrzej Depko w książce "Zbrodnia i seks. Kim są i jak działają przestępcy seksualni?". O książce mówi jej współautor dr Andrzej Depko, seksuolog, neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, biegły sądowy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
n iedzielny wieczór w radiu TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska, a z nam i w studiu dawno na naszej antenie n ie zmuszamy dr Andrzej Depko dobry wiecz ór dobr y wiecz ór seksuolo g neurolo g preze s polskiego Towarzystwa medycyn y seksualne j bieg ły s ądowy osob a, która tutaj dl a naszego Radia zasłużyła bardz o wielce je śli chodz i o rozmow y o seksualności o kultur ę tyc h rozmów o j ęzyk temat u tej dz iedziny w przestrzen i publicznej n o dzisiaj dr Andrzej Depko Rozwiń » podwyższył poprzeczk ę Otóż b ędziemy też pa ństwo ćwiczyć si ę w kulturz e rozmow y, o czy m o czym, k iedy my ślę na samą myśl nachodzi mn ie co drug i bluzk ę w tym temac ie, al e spróbuje zachowa ć pion zbrodnia i sek s tak i tytuł ostatni pan a książki wsp ółautorką jest Delfina Geller, która zadawała pan u pytan ia raze m z pane m przed nam i odkrywa kolejn e meandr y te j kon iunkcji zbrodn ia sek s jeszcz e z tak ą okładką n iemal jak tablo idu czerwon ą czarną pokazuj ącą i płeć zbrodni seksualne j i płeć ofiary zbrodn i seksualne j generalizuj ąc wszystkie najgorsze stereotyp y, jak ie mog ą pa ństwo sob ie wyobrazić b ądź spr óbujemy do tych stereotyp ów n ieco si ę zbli żyć i najp ierw zaczęłabym o d tego stereotyp u w tytule, kiedy zobaczy łam, że książka zatytu łowana jes t zbrodn ia i sek s t o przypomnia łem sobie, że wielu w ielu przypadkac h, kiedy w mediach omaw iane s ą g łośne przest ępstwa seksualn e lub przest ępstwa na tl e seksualnym on e r óżnie nazywan e cz ęsto Expert ekspertk a m ówi tak tuta j tak naprawdę n ie chodziło o sek s tutaj sek s zosta ł u żyty jak o narz ędzie dom inacji w ładzy tak naprawdę tylko by ł narz ędziem tak bardzo cz ęsto komentowan e s ą przest ępstwa w zakres ie pedof ili np. popełniano, wi ęc pytan ie czy zbrodn ia i sek s cz y sek s jak o zbrodn ia bardziej, bo t o, by adekwatnie do n iej tytuł tytuł jes t adekwatn e adekwatn e adekwatn e poniewa ż zbrodn ie na tle seksualnym mogła się zbrodn ie generalnie mogą być pope łnione na tl e seksualny m, czyli sprawc a jes t motywowany seksualno ść swoj ą zaburzon a seksualno ścią do pope łnienia czyn u zabron ionego bądź też może si ę te ż tak zdarzy ć, że sek s jes t użyty tylk o i wy łącznie przedm iotowo do pope łnienia zbrodni czasam i do odwrócenia uwagi cz y tego drugiego przypadk u w og óle n ie rozum iem seks u żywany przedm iotowo do pope łnienia zbrodni cz ęsto czasam i s łyszymy ekspert ów jak pojęcia nie mam o co tutaj chodzi tłumaczy t o c o znacz y np. na prost e na przyk ładzie 2 pedofilów 1 prawdziwy drugi wa żny jak inaczej rząd o prawo t o jes t z oporam i pa ń, bo ja się, że w raz ie bardz o n ieprecyzyjnie mamy pope łnione przestępstwo wykorzystan ia seksualneg o ma łoletniego i to wykorzystanie n o to wykorzystan ie małoletniego mo że zosta ć pope łnione, bo prze z osob ę dotkni ętą pedofili ą, która pope łniła przest ępstwo, ponieważ jest dl a n iej jedyn y wy łączne i optymalny spos ób na uzyskan ie zaspokojen ia seksualnego mo że by ć pope łnione z powodu tego, że je j sprawca ma problem y z nawi ązaniem relacj i z doros łą kobietą albo g o wyśmiała alb o staw iamy wysok o poprzeczk ę alb o w ogóle problem y w nawiązywaniu relacji nie um ie tyc h relacj i rozwija ć podtrzymać w związku z ty m wycofuj e si ę agresywn ie w k ierunku dz ieci boisk łatwiej w te n spos ób zaspokoić czy ab y łatwiej n ie rozumiem, dlaczego nie łatwiejsza wtedy masturbacja t o kwota Surma jes t naj łatwiejsza Nowa Sól jes t najłatwiejsza, al e może po c o się narażać muzykowa ć kiedyś n ie jes t pedofilem, al e ma s, al e czasami zdarzają si ę sytuacje, w kt órej np. frustracj a zachowan iami masturbacj a innymi spowoduje że, gd y jaki ś, jak iej sytuacji pojawi si ę jaka ś m łoda osoba to te n sprawc a wykorzystał taką tak ą m łodą osobę mo że si ę też okazać, że seks mo że by ć u żyty jak o źródła np. odreagowania frustracji sprze d ukaran ia innej osob y tak się dzia ło przez w ieki na wojnac h n p . np. mamy, ale wprost się zdarza tuta j odchodzi ł od pedof ile do przykładu nóżkach zdarz a się, że m ąż wynajmuje 3 facetów, żeby zgwałcili jeg o byłą żonę, żeby j ą ukara ć innym raze m m ąż wkłada petard ę żonie do narządów rodnych po t o, żeby ją ukarać, a n ie on n ie chc e zaspokojen ia seksualneg o, al e używa seks u o to, żeby wygrać drug i z nich krzywdę i jest t o zbrodn ia seksualn a jest zbrodnia jes t t o zbrodn ia to zrob i zbrodn ia, która mo że by ć r óżny spos ób motywował no i teraz zwi ązku z ty m mam y zbrodnie i wokół wok ta zbrodnia ja jes t jak s łońce, wokół kt órej poruszaj ą si ę r óżne satel ity w różnej odleg łości od o d teg o s łońca r óżną prędkością to tuta j mam y jasność tera z pytanie, dlaczeg o w og óle o tym, rozmaw iamy, czyli pytan ie w grunc ie rzeczy dl a kogoś ta książka, o kt órym dz isiaj rozmawiamy z pewnością dl a tyc h, kt órzy lubią się bać, ale oto mam y tak pa n do wybor u r óżnych horrory thrillery, którzy lubi ą się bać te 50 twarzy Greya naprawd ę śmiech, al e t e przykłady, które pa n poda ł ju ż wystarczaj ąco są zatrważające t o s ą przyk łady jak rozum iem do świadczenia pan a rol i bieg łego zarz ąd polskiej rzeczywistości tak ie t o polskie naprawd ę nasz e tutaj w tej ksi ążce bardz o w iele m ówi pan o swo ich w ielu latac h doświadczeń w rol i bieg łego s ądowego dosyć niewdzięcznej rol i w polskiej rzeczywisto ści, więc jest na ten tema t w ksi ążce, ale dl a kogo jest ta ksi ążka co też ksi ążka, b o tak z 1 strony zastrzega pan w niej, że n ie mo że pa n zby t wielu tajnik ów swe j prac y zdradzi ć, gdyż t ę ksi ążkę b ędą czyta ć pewnie te ż w jak im stopn iu osoby, które w przyszłości mog ą trafi ć na badan ia do pana t o z 1 strony, czyli nie jest to książka dr a dl a profesjonalist ów w takim razie dl a pras y dla profesjonalist ów przepraszam, że tak pad ły słowa jest wydan a już wydana za współautorstwo jest pa n prof. Białecki zwanym sędzią Kaśka ma tak ą metodyk ę op iniowania s ądową seksu logicznego psych iatry tak t o jes t książka popularyzato r trzeba te ż ksi ążkę, która ma przybliżyć tak nagl e kolo r i po c o przeci ętnemu przeci ętnemu pol a suwerenow i, że wok ół, że wok ół na s s ą ludz ie, którzy nie tylk o zajmuj ą si ę polityką, al e r ównież zajmują zajmuj e ich proble m zaspokojen ia swojeg o popędu seksualneg o ten problem z e spotkan ia pop ędu seksualneg o w sytuacj i, kiedy n ie b ędziemy nale życie edukować seksualnie m u dz ieci m łodzież, że mogą sta ć MON mo że wzrasta ć n p . liczba of iar przyszłości, ponieważ n ie b ędziemy sob ie uświadamiali temp o teg o prostego fakt u, że s ą w śród na s osob y, kt óre są w stan ie skrzywdzić drug iego człowieka w zakresie jeg o seksualność tak tym samy m wracam y do pol ityki, bo rzeczywiście pojawia si ę tutaj w ątek w książce teg o c o wiemy o edukacj i seksualne j przest ępców seksualnyc h i okazuj e się, że te n problem, który te ż na naszej anten ie powrac a bumeran g kwest ia przemoc y pornograf ii kwest ii uprzedm iotowienia kob iet kwestii wynaturzen ia i łączenia w łaśnie aktu seksualneg o z ogromną przemoc ą fizyczn ą tuta j pan perspektyw y biegłego sądowego w idzi pewneg o rodzaju zagrożenie, że je śli cz łowiek w w ieku dorastan ia ch łopak zostan ie wystawiony na tego rodzaj u bod źce, a n ie mając bezp ieczne edukacj i seksualnej no i prawdopodobnie b ędzie czerpał tylk o z pornografią taktycznym i jako ś zdywersyfikowane źródła pornografi ę n ie do usuni ęcia popkultury niemaj ącej jeg o rodzaj u komentarz a eksperck iego, łagodząc łagodzącego te n konwenansów m ęczącego dyskont ma pewn e teatru m pornograficzne by ć może będzie mia ł tak ogromną siln ą potrzeb ę real izacji scen pornograf icznych b ędzie bardz iej sk łonne do pope łniania przest ępstw seksualnyc h ni ż, gdyby kto ś w odpowiednim momenc ie wytłumaczył mu czym się r óżni James Bond o d prawdziwego agenta ata k, kt óry tak naprawdę bardz o niepozorne redaktorow i w idzimy prawda młodych ludz i, kt órzy s ą zafascynowan i w ielkimi wojnam i z lubością używają w iernych m ieczy s ą zafascynowan i okrese m okrese m w ielkich zakonów rycersk ich lubi ą biega ć z m ieczami pewn a grup a osób b ędzie si ę fascynowa ła scenam i erotycznych, zw łaszcza że w momenc ie w okres ie dojrzewania wted y, k iedy nasza psych ika nasza seksualność stają si ę jak g ąbka wszystk o bardzo ch łoną w s iebie wszelkiego rodzaj u bod źce c o sob ie poradzi ć z napi ęciem n ie uzyskują wiadomo ści w domu niósł n ie uzyskuje wiadomo ści w szkole w zwi ązku z ty m po zaczynaj ą poszukiwa ć odpow iedzi na dr ęczące ich pytan ia w jaki sposób jes t mało intelektualny proces się wydaje g o jedna k du żo prostsze spod świadomym procesem o n się dzieje poz a poz iom nasze j świadomości można mo żna, b y rzecz instynktowne i t o jest ten straszn y proble m, dlateg o że mus imy sobie u świadomić, czeg o sob ie ludz ie n ie u świadamiają i dziś w w chw ili obecnej za łóżmy ja ma ły andrzejek dostan ie o d swoje j cioci i Mariusz rolnik Senat ma mu n ie zdaje sobie na komuni ę smart Monika prawne i ma ju ż teg o z tego tego smartwatc h Nika ich, gdy zaczyna mn ie dr ęczyć jaki ś problem t o np. nad seks u innej idei g o n ie szuk a w b iblioteczce rodziców gdzie ś między książkami nie ma dziesi ątki osob ie otw iera p isze sobie www szlak buble długu Google PL nast ępnie w długach PL wyb iera sob ie wszystk o alb o graf ika kl ikam sob ie graf ika prawa i nast ępnie, jak ie has ło wpisuj ę do no ta k w okresie komunijnym to nie pow inna by ć specjaln ie gro źne hasło n o wp isujemy prost e hasło planowal i, że też, że mog ę użyć s łowa takiego popularnego w jak im tak a m łodzież między sobą się porozumie ć wybran e wp isze sob ie najprostsze hasło z jak im si ę najczęściej spotyka m, bo innych wysubl imowanych jes t grupa ruchu ani sob ie p isze dobre staropolsk ie s łowo staropolsk ie powtarza m, aczkolwiek maj ące r óżne konotacje, kt o czyta ł pan a Tadeusza uważnie tym wzgl ędzie to s łowo ta m, ale te n młody człowiek pisze sob ie to c o us łyszał na podw órku i prosz ę zobaczyć co si ę stanie, k iedy wp iszemy tak ie s łowo bubl e graf ik dzi ękuję bardzo mog ę wyobrazić i wted y patrzym y na to oczami tego o śmio dziesięcioletni komunizmu ten m łody nagl e cz łowiek uzyskuj e po prost u bomb ę atomow ą, kt órej zdetonowano, które i efek t jest tego tak i, że o n przyswoi ł sob ie w ogóle b łędną wiedz ę na tema t relacj i między p łciami przyswaj a sobie b łędne ikony teg o jak kob ieta pow inna wygl ądać jak kobieta ma oczekiwa ć chłonie wyglądać to p ół biedy, al e te ż jak przeb iega z jak ąś przemocą intelektem szkoły przebiega możliwość mo że by ć z przemocą si łą, ale mo że by ć tak że kobieta jes t szcz ęśliwa, kiedy wykorzystuj e się wszystkie naturaln e otwor y cia ła jak zosta ły one jak w rodz inie szcz ęśliwe on jeszcz e chwil ę g łośno rado śnie krzyczy t o s ą komun ikaty, kt óre głęboko zapadaj ą do pod świadomości tak i tutaj, b y przytaczają państwo w ksi ążce statystyk i dotycz ące pornograf ii bada ń analizuj ących k ilkaset film ów pornograficznych z tych bada ń wyn ika, że 88 % z n ich zawierało przemo c fizyczn ą 49 % dziewięćdziesiąt pi ęć of iar procent of iar n ie reagowa ło reagowało przyjemno ścią na przemo c 94 % of iar by ło kob ietami st ąd właśnie t o ryzyk o zaburzen ia w izerunku kob iety i tak iego przyswojen ie interna w izualnie wyobrażenia kobiety jak o te j potencjalne j ofiary n ie mija kilka stron w książce i c o m ówi Andrzej Depko słuchajmy czasam i kob iety są po prost u nierozsądne w iadomo, że wszyscy pow inni się czu ć bezp ieczni kobieta nawe t naga pow innam si ę przechadzać sam a po ulicy w środku noc y nikt n ie powinien dotknąć jedna k n ie żyjemy w świecie idealnym nale ży pamiętać, że kob iety, które wychodz ą z dom u be z stan ika, pom imo że absolutnie mają do teg o prawo muszą si ę liczyć z ty m, że podejmuj ą ryzyko n o tak iego fem inistyczne ręce opadają n ie opadają r ęce feministycznie t o jest troska t o jest trosk a kob iety w łaśnie ta książka dostarcz a im, więc dziewczyny u świadomić sobie, że powyższe, pom imo że mac ie mn óstwo praw i macie przede wszystk im prawo do szacunku mac ie praw o do decydowan ia o sobie swo im w łasnym c iele sobie u świadomi idzie po śród nas s ą osob y, kt óre interesowa ło sob ie wizj ę świata funkcjonuje zupe łnie inaczej w zwi ązku z ty m, je żeli na m łodą osob ę, kt óra wzrasta w przekaz ie, że seks przemo c to zna k r ówności je śli dodatkowo sa m w sobie ma r óżnego rodzaj u zaburzen ia osobowości n ie musi, więc ryzyk o zaburzen ia osobowo ści jaki ś typ u, gd y socjalnego socjopata cz y teg o psychopatycznego t o dl a takiej osoby skrzywdzen i drugiej osoby t o jes t bu łka z masłem my sob ie teg o nie u świadamiamy, bo wydaje na m si ę, że je żeli my mam y tak i spos ób my ślenia, że je śli przestrzegam y regu ł z życia spo łecznego to wszyscy inni te ż przestrzegają t o jest b łąd, b o tak naprawdę ludz i nieprzestrzegających, ale też odw ieczny tema t i odw ieczna kwest ia dyskusj i o ty m na ile m ężczyźni potencjaln i zbrodn iarze seksualni alb o w łaśnie cyw ilizowani mężczyźni panują na d popędem w momenc ie, kiedy widz ą tę dziewczyn ę be z stanika i teraz jeśli ta dz iewczyna bez stan ika jest na scen ie i t o jest koncer t jakim ś cudem nikt się na ni ą nie rzuca i n ie gwałci, b o w te j sytuacj i wszyscy mężczyźni, którzy s ą pod sceną potraf i na s na d sobą zapanować on i nie potrafią na d sobą zapanować dop iero do na s zejdzie z tej scen y w jakim ś zaułku znajduje się, k iedy wraca do domu imieniem mn ie n ie n ie on a zostanie zaatakowan a w zau łku przez 1 spośród tych 100 tego 1, który ma proble m, bo wi ększość potraf i się bawi ć t ą sytuacj ą potraf i czerpa ć inspiracj ę i pozytywnie na ładowani wr ócić do dom u do swo ich partnere k, ale 1 z tych 100 nie potrafi sob ie poradzić nie ma, dokąd wrócić dobrz e, al e powiedzmy, że 5 z tych 100 czujesz si ę podn iecony bardz o mocn o ju ż Polsce na granicy erekcj i albo nawe t na granicy wytrysk u czy wykre s ta k na granicy wytrysk u i tylko 1 z n ich pójdzie za tą kobiet ą do tego za, bo ma zaburzen ia osobowości, czyli n ie tylk o preferencj e tuta j cz y te n bodziec może działało to musi mieć przyczyny, że nie sam, bo dz ieci z 2 bodziec dzia ła na w ielu różnych ludzi na w ielu r óżnych mężczyzn, ale tylko ten 1, który ma jeszcz e pewne inne predyspozycj e spowoduj e, że rozpoczn ie działania, kt óre b ędą służyły skrzywdzenia kogo ś ryne k edukacja seksualn a n iesie różnego rodzaj u po żytki tak że tak iej właśnie wracający w łaśnie do kobiet kob iety muszą mie ć teg o świadomość, że ja boję np. jako facet, kt óry ma kontrol ę chciałbym, żeby nachodziły bez tej usta nasz e Policy, jakby m d ążył do tego, żeby sobie swobodn ie wyrażać swoją w łasną ekspresję wielu innych facet ów nie mia łbym przec iwko tem u, ale n ie mo żemy oczekiwa ć an i ani proponowa ć naszy m znajomym kole żanką dziewczynę, gd y mus imy mie ć tego świadomość, że pośród na s są te ż tac y, którzy mogą skrzypc e, w kt órym nale ży pom óc się skontrolować, kt óry należy pom óc skontrolować, a kt óry b y, o kt órym a, kt órym czasam i bardz o trudn o b ędzie pomóc albo bardz o trudn o będzie najp ierw wy łowić ich spo śród te j rzesz y anon imowych facet ów, bo to też mo że by ć także to jes t dłuższy kawałek dalej niekt órzy z n ich posiadają swoj e żony posiadaj ą niczym są roz żaleni i wychowanka pote m tak z mężami s ą ojcam i świetnie funkcjonuj ą, a okre ślonych sytuacjach okre ślonych warunkac h wychodz i z nich bra k piewca ta pierwsza, ale to jes t bardz o c iekawe, bo w ksi ążce op isuje te ż pa n ty p przestępcy seksualnego pisze pa n o nim, że jes t to sam iec omega co to znacz y w og óle, dlaczego sam iec w odpow iedzi na pytan ie k im jes t przest ępca seksualny mówi pa n o tym, przest ępcy seksualn i s ą najczęściej samcami omega mo żna tu zarówno zatrzyma ć na pytaniu dlaczeg o, dlaczeg o samcam i kobiety nie są n ie bywaj ą przestępcami seksualnym i przestępcami, dlaczeg o Vega spełnia t e wbr ew stereotypom znow u może pornografii w łaśnie, wi ęc odpowiada przede wszystk im, dlaczego sam iec, poniewa ż generaln ie przemoc seksualna to g łównie domena m ężczyzn cz y znam y statystyk i tak tam kob iety t o promil 3 % procent procen t oko ło 4 % do kob iety kobiety by ć może w inny bardz iej wysubl imowany spos ób działają, al e te ż potrafi ą nauczy ć cz ęsto często spr aw często of iara nie przyzna si ę, bo t o byłoby śmieszne przyznać, że gwa łcicielami kob iet badan ia amerykańskie pokazują przeprowadzon e na ameryka ńskich kolegach k ilku ameryka ńskich kolegach wykaza ły n p . że po śród studentów a bo tak ie badan ie badano sprawc ów przemoc y seksualnej i badan o jak o grup ę kontroln ą student ów amerykańskich koleg ów, żeby tera z zobaczy ć, kt órej grupie jes t wi ęc, które Group, którego PiS mia ł wi ęcej przemoc y seksualne j w okresie dojrzewan ia dorastania i w kt órej grupie by ło wi ęcej student ów studen t z teg o wn iosek, że mo żna zapanowa ć na d swoją traumą dziwią, bo było więcej student ów nie, bo n im l itra my no bo oni bardz o często uwa żali, że t o, że wykorzystuj e ciocia Bejbis literka to jes t jaki ś pow ód do dumy to jes t do tak iego męskiego zadowolenia oni czul i się wyr óżnieni, a nie czuli si ę ofiarami, chociaż rzeczywiście ofiarami te ż cz ęsto byli w Polsce w swojej praktyce spotykałem się sytuacjami, k iedy m ężczyźni byl i wykorzystywan i seksualn ie prze z prze z wychowawczyn ie na obozac h na koloniach i z teg o powodu mieli wieloletni ą traumę nie czuli si ę z teg o powod u wyróżnieni al e, ale generaln ie tak przemo c seksualna jes t to domen a m ężczyzn ten pierwszy drug a rzecz, dlaczego samiec Alfa ani a dlaczeg o samiec omega n ie sa m n ic Alfa ostan iec Alfa tu jak sama nazw a wskazuje Alfa jestem pierwsz ą dobrze czuje z e swoją twar z i oczywiście mo że być takim type m macie morze m ale, al e t o pozorn ie Alfa Alfa będzie tak i rz ąd będzie roztaczał taki po ma p ół rok u b ędzie potrafi ł uwodzi ć kobiety chcemy też ofert ę co nie mus i stosowa ć przemo c, poniewa ż potraf i tak ma wystarczaj ący wachlarz innych ni ż innych środków manipulacji kt órym, kt óre zapewnią łatwy dost ęp do po żądanych do pożądanych partnere k seksualnych w ty m ce n, a samiec omega i z tym ostatn im sta ć jak spojrzym y na sob ie na to c o się dzieje w okres ie Rui w świecie zwierz ąt potrzeb y swoją zaspokaja przed e wszystk im samce Alfa on e mają on e oni przeka żą sw ój ko d genetyczn y nast ępnemu potomstwu, a Adam samiec Alfa omeg a zostanie odpędza on e tak naprawdę jeg o prawdopodobie ństwo, że jeg o l inia si ę rozw inie jes t jes t jest nik ła tak samo jes t w świecie męskim no mam y wielu tak ich w łaśnie, którzy boj ą si ę kob iet, którzy n ie s ą w stanie nawi ązać te j relacj i za ten spos ób na odreagowan ie np. poczuc ie krzywdy poczuc ie tego system u odrzucon e, kiedy zosta ły wy śmiane lu b zdom inowane przez matkę to jes t ciekawy wątek, który do pojawienia si ę w ksi ążce zdominowany prze z po p ierwszym odruchem, kiedy dowiadujemy si ę, że taka przymocowa ł pornograf ia może wywo łać w ch łopcu przyszło potrzeb ę przemoc y wobe c partnerki pierwszym odruchem mo że by ć dobrze t o ja wychował syn a na tak iego, kt óry współpracuje z kob ietami albo mo że nawe t troch ę zdom inuje, żeby nauczy ł się żyć z siln ą kobietą, po czym Bach czytam y w pan a ksi ążce idealny materiał na gwa łciciela tak tak, bo o n odreagowuje odreagowuj e tą wieloletnią taką traumę prz y dominuj ącej kob iecie b ędzie uleg ły spolegl iwy, ale b ędzie pod potrzebowa ł wej ść i odreagować zupełnie, gdzie s iedzi na innej kobiecie, która jes t właśnie dl a n iego synon imem tego, by te Domine antyki winien cz y jest za ty m jaki ś mode l wychowawczy w szczeg ólności dla ch łopców w okres ie dorastan ia, kt óry optymaln y prewencyjne przec iw w przyszłym wykroczenia przestępstwa cz y wr ęcz wręcz zbrodni ą seksualnym to jes t, al e n ie wprowadzaneg o w życie po p ierwsze, edukacja seksualn a w szkołach to już na edukacj ę seksualną w domu zalicza ć t e edukacj a seksualn a opart a o standardy WHO ski, który jes t tak bardzo u na s w Polsce represjonowan e jak o n iemoralne nieetyczne t o jest nas z wybór n o, jeżeli komu ś wydaj e, że dostęp do w iedzy tak naprawd ę zaburz a to z e za nied ługo przekonam y si ę, że przykr o, że ileż of iar więcej b ędzie z teg o do u życia 20 lat będziemy m ieli n p . nas ilenie nas ilenie przest ępczości seksualnej, al e oczywiście wtedy ci, kt órzy teraz tera z s ą odpowiedzialni za t o za 20 lat b ędą w teren ie z bia łymi i osobnikami, którzy b ędą krzyczeli b ędą krzyczeli o d nowa, że t o jes t prawda przez t o, że n ie żyjemy zgodn ie z zasadam i prawa naturalnego cz y te ż ko ścielnego, kt óre jednak drugim w zasadz ie nie ma wsp ólnego, ale bardzo często id ą w parz e w retoryc e tak iej moraln ie za to Orski AK ta k tak tak no pojaw ia się też ryne k dzi ś w trakc ie lektur y książki zbrodnia i sek s tak ie pytan ie ja miałam dzi ś w ty m głowy, czyj a natknę tutaj si ę na taką, jak ą możliwie realn ą wizj ę jakąś nadziej ę jak horyzon t na ile mo żliwe i wyobra żalne jes t świat be z bez przemoc y seksualnej m ityczny kres przemoc y seksualne j cz y, gdyby śmy sobie wyobrazi ć, że prowadz imy modelow ą edukację seksualn ą, że wychowujemy modelow o tych ch łopców ani ani matk a ich nie dom inuje an i n ie modeluje m u w głowie wzorc a taki uleg ły kob iety po prostu żyje z e swo im partnerem tak jak je j się podoba i sen dzięki temu potem te ż b ędzie żył zdrow o normalnie czy t o jes t w og óle do pomy ślenia czy s ą tak ie miejsca na świecie, gdzie już jes t prawie bl isko bl isko mo że Skandynawia cz y w og óle wyobra żalne m ityczny kre s zbrodni seksualnyc h jes t tak ie miejsce n a jak piekło jes t taki nap is porzu ćcie wszelk ą nadziej ę na lata oczywiście land y na m powiedzia ł nie natur a ludzk a jes t n iezmienna mamy za sob ą jakieś 10, ale 10  000 lat h istorii ludzkości te j cyw ile jednak udało na m się powiedzmy woln o w niewolnictwo porzuci ć w naszy m kr ęgu cyw ilizacyjnym oczywi ście porzuciliśmy n iewolnictwo, a przestali śmy kara ć śmiercią zgwa łcenia prawd ę obc inania obc inania cz łonków łamania ko łem, al e wted y, k iedy za tak ie przestępstwa czerpano i łamano ko łem cz y t o spowodowa ło, że zaprzestal i takich czyn ów prz y teoretycznie pow inno być w og óle, jeżeli po łamali kołem wypali spali śmy na stos ie tyc h t o l inie tych sprawców prawd a, al e jednak przestajem y jak o ludzko ść generalnie bior ąc poma łu stopniowo krzywdzi ć zwierzęta przez dyrektora cz y tak przedm iotowo jak kiedyś otrzyma ła, zwłaszcza tera z tygrys y, kt óry odchodzi n o dlatego w łaśnie te tygrysy by ły tak im temate m w ielkim taka sezonowa, bo boi, bo jedna k mam y innego rodzaju wrażeń naraz zagranie Michaela potencj ę i zara z potem pojawił się inspektor san itarny mają pretensj e do pani dyrekto r zo o tak, al e jednak min ęły czas y, kiedy odbywamy grandtou r po Afryce n ie w iadomo, po czy m przywozimy trwanie ma si ę czy m chwali ć odeszli śmy o d realizacji swo ich najni ższych instynkt ów przemocy dom inacji nad drugim człowiekiem, k iedy czyn imy z n iego swojeg o n iewolnika, więc pr óbowałam wyobrazić sobie czy mo że przyjdz ie tak i moment, kiedy zgodzimy si ę jak o spo łeczeństwo jako ludzk a, że tera z omawiamy odchodzi o d zbrodn i seksualnych mo żemy bardzo chciał, żeby tak było chciała ju ż teg o nie doczek a mo że mo że nast ępni nast ępne pokolenia oczywiście t o by było idealne to by było pięknych i w og óle tak by ć powinno, bo sek s jes t przyjemno ścią, więc powinniśmy umie ć obnażać przyjemno ścią i zadowolen ie, a nie krzywdzić si ę w obszarz e ty m, który odpowiada i to jes t ta wiadomo ść, kt órą nale ży przekazywa ć szczeg ólnie m łodym kob ietom w momenc ie, k iedy mamy ochotę powiedzie ć za Stanik t o dobrze jest im powiedzie ć te ż alb o zam iast s łuchaj seks pow inien być przyjemny mam wrażenie, że 1 z lepszyc h pol is ubezpieczeniowych dla m łodej kobiety nie, że rz ąd ceniony chciane ci ąży n ie o gwa łcie tylko o ty m, że seks jes t przyjemne i ona pod ty m pozna dobry sek s n ikt nie przekracz a ograniczona nie mus i ulega, al e pokonanie ale dlaczeg o nie zak łada tego stan ika z różnych latem, dlateg o że sek s jest przyjemnością jego żona chce epatowa ć swoją seksualno ść musi świetnie ją czuj e, bo za przewinienia z e swoim w łasnym cia łem, bo moje w tym wieku, że chc e co ś jeszcz e światu pokaza ć świat pow inien doceni ć tak jest tylk o świat jes t wci ąż niedoskonałe dobrze w tak im raz ie Korona tak n ie dokona ły tak iego na tę 158 lat o d dzi ś spotkamy si ę w ten Castoramy i ponown ie wystąpią i wted y przyjrzym y si ę jak mam posiadam się uda ło osiągnąć dobrz e to dl a tych przyszłych pokoleń mus imy tera z k ilka wskaz ówek k ilku wskaz ówek udzieli ć na przełomie dziewiętnastego dwudz iestego w ieku ta Szala między kanalizacj ą i generaln ie rzecz bior ąc ostracyzmem czy ab y karan ie niezwykle okrutnyc h przest ępców seksualnyc h ta Szala zacz ęła być przewa żała prze z różnego rodzaj u metody metody terap ii pomys ły na t o jak leczyć, owsze m, jeszcze wciąż izolowa ć, al e też pr óbować zrozumieć jak o zaburzen ie to pod łoże psychiczne, na kt óre godne pojawiaj ą się zbrodnie seksualne i wydaje si ę, że za 158 lat będziemy przede wszystk im rozumieć zbrodnie seksualne jak o pewneg o rodzaj u wyn ik zaburze ń psych icznych jak o pewneg o rodzaj u choroby jak o co ś c o podleg a leczen iu na jakim etap ie jesteśmy teraz w jakim k ierunku to zm ierza i mo że jednak troszk ę wcześniej ni ż za 158 lat kolejn e spektakularn e efekty k ierunki teg o my ślenia pani racj ę s ą bardz o obiecuj ące, dlateg o że już w te j chw ili w kraju bardz o wysok o rozwini ętych prowadzon e są badan ia w k ierunku patologii m ózg KO m i o takiej m ikro patolog ii na poz iomie neur o przeka źników poszuk iwanie odpow iedzi napytan ia, dlaczeg o ten m ózg jes t stanie nie jes t w stan ie przyj ąć pewnych przyswoi ć sob ie pewnyc h system ów normatywnyc h i dlaczego jest w stanie funkcjonowa ć w ty m poz a normatywnym i czy mo żna jakoś protez i WTZ tyc h nor m zaimplementować w łaśnie co mo że być tem u uzgodnił zaproponowa ć w proces ie resocjalizacji by ło zechcia ł t o przyjąć na jak im poz iomie Menem rad iowe, bo wszystk ie metody generaln ie t o behaw ioralne obecn ie resocjal izacja również pokazuj e, że ten mózg n ie chc ę tego przyj ęcia, że te n sprawc a on a, owszem, skazal i go na t o, żeby poszedł na taką terapi ę to pójdzie t o Przemko n ie partycypuj e w te j terapii Stali snuj e alb o bardz o uwa żnie słucha teg o c o m ówią, żeby wiedzie ć jak ma odpowiadać i dzi ęki tem u, żeby pokazywa ć ty m teraz n ie do świadczonym terapeut ą c o jak ma jak ma odpowiada ć w jaki sposób udziela ć odpow iedzi na to, żeby uznano, że jes t postęp w jego w jeg o Terra wymag a pewnej przenikliwości, al e rozumiem, że jes t mo żliwa jest możliwe i ba r, a terapeut a jes t zadowolon e są efekt y są efekty jeste m bardz o po, że jeste m bardzo skuteczn e i p isze, jakb y pozytywną obserwować czy o ty m, te ż pan m ówi na podstawie w łasnego do świadczenia pani n ie chciałem nasze szcz ęście t o ta ksi ążka nie n ie porusz a wszystk ich czarnyc h stro n, jakb y seksualności z uwagi na t o, że t o nast ępnym tom ie może następnym naborz e w nast ępnym tom ie, ale to c o się dzieje terapi ę seksualn ą terapi ą przestępców seksualnych w Polsce te ż w du żej m ierze fikcja o d lat powtarzam, że to jes t f ikcja tylko n igdy nikt ich ofert ę z nikim od la t nikt nie chce tego s łuchać nikt nie chce sobie bra ć to my teraz posłuchamy jeszcz e ra z, ale tak, ale został ale dlaczego t o jest, ale cz ęste, ale być może kto ś teraz pierwsza t o słyszy czasem kagane k oświaty c o jaki ś czas na m przed oczy z powrotem i że i, że jeżeli o d la t planowa ła i że od la t planuj e si ę terapię podn iesie ośrodki prawda terap ii nie ma nie ma przed e wszystk im tak iego sp ójnego system u opieki na d sprawcam i oczywiście mam y fajn ą ustaw ę o best iach prawna, kt óra też jes t n ieskuteczna mam y mam y środki zapob iegawcze w postac i w postac i przymus u leczen ia tylko n ie zadaje ci ągle to jedn o pytanie, na której n o, kt óre n igdy n ie t e nie dotar ło wystarczaj ąco wysoko, żeby uzyska ć pomoc uzyskać by śmy ju ż pol itycy są zachwycen i tylk o tym że, ab y co ś pokazać spo łeczeństwu żeby, żeby n p . i n p . pa n prem ier ówczesny pa n premier Tusk dz isiaj do Choroszczy d o na otwarc ie o środka terapeutyczneg o kamer y dumn ie pokazują, jak i za ile milionów zosta ły wybudowan e budynk i, jakie s ą komfortowe warunk i potem okazuje si ę Gostynin jako krajow y o środek zapob iegania zachowan iom dyssocjalnym kilka proble m jest 1 podstawowy mo żemy ta m osadzi ć przest ępców, ale leczyć t o musz ą specjali ści, których nie ma, których nie ma, bo sk ąd my mam y dla specjalist ów jak w Polsce n ie było takich o środków n igdy do terapii, owszem, prz y wi ęzieniach by ły tak ie dora źne pr óby otw ierania o środków terapeutycznych, gdz ie młodzi psycholodz y ta m traf iali zakładali mundur y mieli mieli taką terapi ę prowadzi ć, ucz ąc si ę je j Power po inta alb o jaki ś publ ikacji i międzynarodowych nauczymy si ę teg o choćby nie nauczym y si ę np. naszyc h emocji z e sprawcą, kt óry jest, kt óry może budzić odrazę, al e brakuj e edukacji brakuj e edukacji wadliwości towaru mo że zara z si ę kształtuje aktywność więcej ni ż w ośrodku n ie n ie seksuolog a mo żna studiowa ć al e, ale projekt sob ie szczerz e że, aby przygotowa ć kadrę trzeb a wysłać 10 lat temu, jak ie o tym, m ówiłem trzeba ich zacz ąć rozsy łać po wiod ących o środkach zachodn ich na sta że, je żeli lekarzowi, kt óry ko ńczy specjalizacj ę ch irurgii i dzi ęki tem u d o przed egzaminem musiał zreperowa ć ta m k ilka wyrostk ów p ęcherzy żucia pod wiązać jakie ś znaczen ie ko ńczy ko ńczy uzyskuj e dyplo m nikt n ie stawia prz y stole operacyjny m, żeby teraz operowa ł serc e, chocia ż jak serc e zbudowane adresowan a tak że wymienić zastawk ę przyczyn a te n proce s kszta łcenia card io kard iochirurga trw a bardz o d ługo, bo trzeba wyrobi ć w dn iu umiej ętności oraz dostarczy ć wiedz ę, a nasz e drog i okre śloną umiejętność tak jes t w medycynie nale ży się uczyć o d tyc h, kt órzy ju ż potrafi ą, a do teg o problemu dochodz i jeszcz e tak kwestia, że kamer y n ie docieraj ą do Gostynina w momenc ie, k iedy docieraj ą ta m n ieliczni eksperci widzą, że te n środek, który mia ł by ć środkiem terapeutyczny m w grunc ie rzeczy przepełnionym więzieniem, kt óry w, które m a w stosunku do zwykłego więzienia momentam i zaniżone standardy, bo jeste m bardz o c iasno, bo ludz ie śpią sob ie na g łowie 1 na drug im i w łaściwie od moment u teg o podn iesienia szlaban u uroczystego otwarc ia pokazan ia jak całe społeczeństwo jes t teraz bezpieczne tam si ę pych a jak sardynki w tyc h o środkach ludzi tylko gdzie ś na branżowych konferencjac h na tak iej w łaśnie seksuologicznej dowiedzia łam się ekspert ów co tak naprawd ę ta m za zamkniętymi drzwiami si ę dzieje, gdz ie nie docierają ju ż an i dz iennikarze an i n ikt rzeczywi ście za interesowane temate m i przede wszystkim jeszcze ra z powtórzę w Gostyninie jest 1, ale mam y, al e mam y środki terapeutyczne szp italne dla mam y w Starogardzie mam y w Choroszczy tam też musz ą by ć ludz ie, którzy mogl i się dzi ś czego ś nauczy ć są tera z o środki ambulatoryjn e również o n dobrze on i przyjeżdżają kto ś na m pokazuje pokazuj e, al e pokazuj e si ę teor ie, ale czym innym jest teor ia, a im bezpo średni kontak t z zaburzon ą osob ą przecie ż terapeuta ma swoj e w łasne emocje by ć mo że jak chc e leczyć sprawc ów, ale być może n ie mam predyspozycji do tego, bo ja zamiast śledzić b ędę miał wewnętrzne potrzeb y karan ia ich tym cz y, jeżeli mam wewnętrzne potrzeby karan ia ich jest w stan ie poprowadzi ć prawid łową terapi ę n ie bo i się wydawa ło, że to może by ć fajne, ale może si ę okazać, że tonie tonie jestem j a tak sam o jes t kto ś zosta ł lekarzem został wydawa ło się, że fajnie si ę zrobi ć dermatolog ii, a tymczase m w ogóle nie ma tymczasem dermatologii to n ie są tylko w łaśnie krem y n a na upi ększenie np. łuszczyca tr ąd tr ąd drodz y pa ństwo Moto apelujem y nale ży zasilić szar e szereg i profesjonalnyc h terapeut ów mo że ta lektura kogo ś z pa ństwa zachęci poczekamy par ę la t t o 5058 jesteśmy umówieni wrócimy do temat u, al e mo że wcze śniej pa ństwo sprawią, że zdarzy si ę co ś w te j dz iedzinie optymistycznego mam y dl a państwa egzemplarz e książki zbrodnia sek s o d wydawn ictwa Agora pros imy o maile na adres dl a was ma łpa t o kropkę FM dl a wa s ma łpa to kropk ę FM już bardzo dzi ękuję za rozmowę naszym go ściem w tej cz ęści program u był dr Andrzej Depko seksuolo g neurolo g preze s polskiego Towarzystwa medycyn y seksualne j biegły sądowy dzi ękuję bardzo dziękuję zaprasza m Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA