REKLAMA

Poranny przegląd prasy Dominiki Wielowieyskiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam pa ństwa zaprasza m na poranek Radia TOK FM zaczn ę o d przegl ądu prasy, a w Gazecie wyborcze j bardz o ostr y teks t Witolda Gadomskiego czy powstaje lew icowa praw icowa koalicja n a rzecz destrukcj i gospodarki pa ństwa pyt a Gadomski chodz i oczywiście o zn iesienie l imitu trzydziestokrotności sk ładek na ZUS 30 krotności pensji m inimalnej przypomn ę państwu, że istota te j zm iany polega na ty m, że osob y, kt óre p Rozwiń » łacą sk ładki ZUS-owski e pracuj ąc i zarabiający powy żej pow iedzmy około 8000 z ł netto w PE po pewnym nie b ędzie już przestają p łacić składki chodz i o t o, żeby p óźniej n ie dostawał bardz o wysok ich emerytu r, ponieważ zasad a jes t proste ile uzb ieramy swo ich składek im, wp łacając do ZUS i tworz ąc sw ój kapita ł emerytaln y taką b ędziemy p óźniej mie ć emerytur ę na je j Gadomski krytykuj e polityków partii razem przed wszystk im, ale n ie tylko generaln ie polityk ów lewicy, którzy chcą wprowadzi ć zasad ę że, owszem, po proces zn iesienia teg o l imitu pod warunkiem, że się wprowadzi ć tzw. emerytur ę maksymalną co oznacza, że osoby, kt óre dok łada swoj ą pieni ądze na emerytury n o po prostu cz ęść teg o kapita łu emerytalnego będą mus ieli oddać po prost u pa ństwo im zabierze, mimo że si ę umawialiśmy na torz e ile sk ładamy tyl e p óźniej mam y kapita łu emerytalnego Gadomski prz y tak, o ile posłowie pos łanki SLD, kt órzy zwykl e są stars i maj ą za sobą karier ę w PZPR doświadczenia ostatn ich la t PRL zachowuj ą pew ien um iar pami ętając, że bolszewickie pomysł si ę n ie sprawdzi ły o tyl e m łodsi z w iosny razem z entuzjazmem si ęgają do nich nie ra k nie zawracając sob ie g łowy konsekwencjami lew ica chce nagradza ć tyc h, którzy pracowal i krótko n iezbyt intensywnie, a płacić za t o maj ą ci, kt órzy grali długo brali nadgodz iny nie myśleli o wcze śniejszym wycofywan iu si ę z aktywności zawodowe j w skrajnych przypadkac h maj ą zap łacić podatek st óp procentowych m ój komentar z jes t tak i nie ma nic dz iwnego w tym, że lewica chce obarczy ć osob y zamo żne wi ększymi ci ężarami oczywi ście zamo żni płacą wi ęcej do wsp ólnej kasy lew ica chce, żeby p łacili jeszcze więcej t o jest dosy ć naturaln e zawsz e było zgodne z programe m lewicy moj a propozycja jedna k tak a kochan a lew ica po prost u z łóż po projek t o podatku dochodowy m o podwy żce podatku dochodowego dl a os ób zamożnych natomiast n ie chowa j tych podatk ów systemie emerytalny m zr ób t o z otwart ą przy łbicą za żądać wy ższych podatków dl a os ób zamo żniejszych, a syste m emerytalny zostawmy jedna k spokoju, bo by ła pewn a regu ła, kt óra jak wspomniałam obowi ązywała obowi ązuje nada l ile uzb ierasz składek tyle b ędziesz mie ć kapita łu emerytalneg o zostawcie t o jednak spokoj u n ie zabierajcie ludz iom ich oszcz ędności emerytalnyc h, dlaczeg o także dlateg o, że t o jes t otwarc ie bardz o n iebezpiecznej furtki dzisiaj zab ierzecie część kapita łu emerytalnego ludz iom, a poniewa ż nie m a Trybunału Konstytucyjnego nie ma komu upomnie ć si ę o pewn e podstawow e reguły ta k jak zaufan ie obywatel a do pa ństwa cz y przynajmniej dba łość o t o, ab y obywatel e mieli wzgl ędne zaufan ie do pa ństwa t o za chwileczkę okaże si ę, że władza, kt órej brakuje pieni ędzy zabierze nast ępną cz ęść kapita łu emerytalneg o naprawdę nie id źcie tą drogą uważam, że jes t on a bardzo n iebezpieczne co jeszcz e w gazetac h na p ierwszej stronie Dariusz Gałązka na podstaw ie reporta żu Super w izjerze autorstwa Bertolda i Kittel i Anny Sobolewskiej na rzecz k ibol bandyt a op isuje właśnie historie herszt a gda ńskiego p ółświatka Olgierda elekt r nawi ązał kontak t z osobami powiązanymi z obecn ą w ładzą i pol itykami prawicy n ie chodz i tylk o w łaśnie nagranie, gdz ie Beata Szydło ściska r ęce te j grupy przedstaw icieli przedstaw icielom te j grupy razem zreszt ą z Antonim Macierewiczem, al e tak że jak kontakt y tych ludz i z Karolem Nawrockim dyrektore m muzeu m drugiej wojny światowej w Gdańsku o tym, że c i ludzie pojawiaj ą si ę na spotkan iach Konfederacji wszystko t o jes t bardzo niebezpieczne t o jest ew identne, że osob y, które prowadz ą po prost u działalność przest ępczą biorą też udzia ł w bardzo pozytywnyc h akcjach w ten spos ób się kamufluj ą, a t o właśnie pomagaj ą w sprz ątaniu skutków nawa łnicy w Rytlu, a t o dbaj ą o grob y żołnierzy wykl ętych, a więc robi ą rzeczy, kt óre można uzna ć powszechn ie za pozytywne n o u żyję tego pi ęknego okre ślenia, al e akurat o n tuta j pasuje pod p łaszczykiem tej fantastyczne j dzia łalności po prost u prowadz ą dzia łalność przestępczą i o tym, by ł właśnie te n reportaż n o przyznam szczerze zastanaw iam si ę, gdzie s ą służby, które uchroniłyby premier Szydło przed kontaktam i z tak imi lud źmi przed schodkam i filmami t o jest 1 grupa, kt óra jes t znan a policji o d dawna wydaje si ę dosy ć dz iwne, że służby dopuszczaj ą takiej sytuacj i te osob y naprawd ę naprawd ę niebezpieczne maj ą dost ęp do prem ier Beaty Szydło Beata Szydło bardzo oburza, że te n f ilm został upubliczniony, którą się ściska z tym i lud źmi na n ie mówi bardz o dramatyczn ie kom u zagra ża pan i premier pan i n ikomu nie zagraża już sob ie otwarc ie tylk o po prostu zagra żają na m wszystk im tak że pan i bardz o n ieudolne służby i pol icja, które pow inny przed takimi sytuacjam i szefa rz ądu ustrze c cha c óż mam y jeszcze no czyta j na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jeszcz e, a propo s tego dążenia, żeby znie ść limit trzydz iesto krotny ryzykowne j granie z rynkam i f inansowymi PiS gorączkowo szuka pieni ędzy na pi ątkę Kaczyńskiego jest o krok od z łamania wa żnych reguł fiskalnych i ciekawa rozmow a z g łębi numeru z Jerzym Kwiecińskim by łym m inistrem finans ów rozwoju, kt óry odszedł rz ądu bardzo c iekawe, bo to jest taka del ikatna SEK sugest ia, że Kwieciński po prost u sa m podj ął decyzję, że nie chc e by ć w tym rz ądzie, b o po prostu n ie chc e firmowa ć rozma itych decyzji, kt óre s ą n iezwykle trudne 43 miliardów z łotych tyle kosztuj e pi ątka Kaczyńskiego no i trzeb a znale źć pieni ądze np. 10 miliardów złotych nie wiadomo jak t o będzie rob ione Kwieciński m ówi wpros t, jeżeli n ie b ędzie zn iesiona trzydziestokrotno ść i pieni ądze do ZUS - u większym strum ieniem nie pop łyną t o po prost u trzeba gdzie ś zmniejszy ć wydatk i pytan ie tylko, że nikt n ie wie, jak ie to maj ą by ć wydatki n o w łaśnie, jakie mają być wydatk i mam y malutk i problem je śli chodzi o gaze t tutaj te ż relacjonowan y sp ór zwi ązany z poch ówkiem arcyb iskupa PSL między n imi jest na te n temat artyku ł w Gazecie wyborczej generaln ie rzecz ujmując problem poleg a na ty m, że kur ia Metropolitalna w Poznaniu w porozumieniu z Watykanem i rodzin ą arcybiskupa Juliusza PC podjęła decyzj ę, że h ierarcha zostanie pochowan y w podz iemiach pozna ńskiej katedry protestuj ą senato r koal icji Obywatelskiej Marcin Bosacki i cz ęść publicyst ów now o rzeczywi ście arcyb iskup PEC m a na swo im konc ie n iezbyt piękne dokonan ia chodz i o molestowan ie kleryków tuta j ta spraw a, jakb y jednoczy katolik ów SB o bardz o r óżnych pogl ądach nazwie nazwałabym to, bo jes t ksiądz Isakowicz Zaleski jes t Tomasz Terlikowski, kt óry przeciwko tem u protestuj e jest Robert Mazurek te ż dziennikarz konserwatywn y z 1 strony, a z drugiej stron y te ż protestuj ą przec iwko tak iemu zachowan iu katolicy, kt órzy się identyfikują n o nazwijmy t o w uproszczen iu z ko ściołem otwartym katalog u Katowicom widać tuta j sweg o rodzaju Sojusz pa ństwo chce uświadomić, bo t o jes t bardz o ciekawe zjaw isko Otóż Sojusz katolików, kt órzy mają rozma ite zdan ie na temat zm ian w ko ściele, ale jedn o ich łączy, a m ianowicie chc ieliby protestowa ć przeciwko tem u, że hierarchia po prost u najzwyczajn iej w świecie sieje zgorszen ie tak w łaśnie zgorszen ie ciekawe, bo kr ew w Newsweeku jes t tekst y Jacka tom szuk a mamy do ść hierarch ów świeccy chcą wi ększej w ładzy w kościele wp ływu na t o co hierarchia rob i jedna k h ierarchia bardzo intensywnie strze że swo ich przywilejów nie chce si ę dzieli ć w ładzą i wpływami z samym i w iernymi c iekawy temat także loty w Gdańsku rozmaw ia w czas ie spotkan ia klub u tygodn ika powszechnego, że w ierni tak naprawdę s ą jedyn ie przedm iotem, a n ie podm iotem działań kościoła n ie tylko rządu c iekawych tekst ów Renata Grochal pisze o ty m czy Kosiniak Kamysz mo że zosta ć prezydentem no niestety cza s na przegl ąd pras y się skończyła tu tak że w du żym formacie wzbudz a si ę katol iku reporta ż Tomasza Kwaśniewskiego te ż propo s w łaśnie roli w iernych wiele w iele c iekawych artykułów, których ju ż niestety n ie mogę państwu zareklamowa ć, bo muszę zaprosi ć na informacje Radia TOK FM, a po informacjach Andrzej Rozenek pose ł klubu lew ica po si ódmy 40 Jan Mucha pos łanka klub u koal icji Obywatelskiej poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA