REKLAMA

Zniesienie 30-krotności? Rozenek: Jestem przeciwko tej PiS-owskiej ustawie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:23 min.
Udostępnij:

Zniesienie 30-krotności? - Dziś wieczorem będzie decyzja klubu, ale ja jestem przeciwko tej PiS-owskiej ustawie – mówił w TOK FM Andrzej Rozenek. Poseł klubu Lewicy dodał: - Jest możliwość taka, że przy zwartej postawie opozycji i wstrzymujących się od głosu posłach Porozumienia, ta ustawa nie przejdzie. Nie chciałbym, żeby pozostało takie wrażenie, że Lewica głosuje z PiSem. PiS jest partią szkodliwą i nawet jeśli, jakiś projekt się podoba, to można złożyć własny, lepszy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa go ściem Radia TOK FM jest Andrzej Rozenek klub lew icy dzień dobr y pan ie po śle, czy panie z e zn iesieniem limitu trzydziestokrotno ści składek ZUS-owskic h my jeste śmy przed decyzj ą klubu dz isiaj wieczorem zapadn ie decyzja klub u w spraw ie tego g łosowania zatem mog ę dz isiaj m ówić wy łącznie swoim zdan iu zdaniu klub u czy zdan ie ca łej lew icy ja z 3 powodów jeste m przeciwko tem u, żeby głosować za Rozwiń » tą pisowsk ą ustawą powód p ierwszy najwa żniejszy jes t tak i że tak naprawdę t o jes t to z ca ły system, który z Saskiej, kt órym m ówimy jes t z grunt u n iesprawiedliwe, dlatego że c i, którzy du żo wk ładają do teg o system u potem du żo odbior ą c i, kt órzy ma ło wk ładają mało odbior ą atak naprawd ę na staro ść ka żdy ma podobn e potrzeby no ale w ten spos ób teg o systemu n ie naprawimy nie ma ko ńca systemu są an i dop łaca do emerytur m inimalnych, jeżeli kto ś w łaśnie bardz o ma ło dop łacają zbiera kapita ł to państwo w planie na ten rozwa żaliśmy portale, trzymając si ę maj ą system wygl ąda ta k jak powiedzia łem im mam y sytuacj ę w Polsce tak ą, że najni ższe emerytury w te j chwili to jes t niespełna 900 zł naprawdę za 900 zł si ę nie d a przeżyć, ale n ie napraw iamy teg o systemu w ten sposób b ędziemy mer a w tym system ie i odbiera ć ludz iom prawa nabyt e odbierać ludz iom t o co na c o się dogadali paradują ju ż pa n panie pośle, przyszed ł do te j kwest ii, że politycy raze m z w iosny proponują, że wprowadz i emerytury maksymalną znaczy zabra ć ludziom cz ęść ich kapita łu emerytalnego rozumna służba w Sienie ja zostaw iam pewn ą ogólną tezę nie odnosz ą się do żadnych na razie propozycj e kom u o ty m czy mi m. in. zajmowałem prze z ostatnie 3 lata, bo to PiS odebrał emeryto m mundurowy m prawa nabyt e PiS odebrał im cz ęść emerytur y znaczną zgodzi si ę na regionalne z e on i niestety umieraj ą z teg o powodu 59 osób nie żyje w związku z równej gr y w zarz ądach 1000 osób już n ie do żyło sprawiedliwości n ie do żyje tego oczywiście oni wygrywaj ą w s ądach, b o ustaw a z 16 grudni a ta haniebna zbrodn icza ustawa była po prost u n iezgodna z konstytucją, ale wr óćmy do trzydziestokrotności sama drog a na ty m, że w iosna i razem proponują wprowadzen ie emerytur y maksymalne j, czyl i zabranie ludz iom cz ęści kapita łu emerytalneg o, kt óry zbiera o tym, te ż si ę dow iaduje z gazet murem za granicę t o mienie publiczne t o są wypow iedzi poszczeg ólnych cz łonków alb o tutaj Magdalena biedy Agnieszka dz ielone są mo że jeszcz e podj ęciem decyzj i tak samo jak ja ma m prawo dzisiaj pan i redaktor powie c o o ty m, myślę tak sam o inni cz łonkowie lew icy maj ą praw o po co my ślą, ale na inne zachodn ie są pos łanki mam inne zdanie również, dlateg o że uważam, że je żeli dochodz i do dekompozycj i obozu w ładzy wyraźnie dochodz i do tak iej dekompozycj i t ą rol ą opozycji jest temu sprzyja ć, a n ie tem u przeciwdzia łać mam y do czyn ienia z taką sytuacj ą, że cz ęść parlamentarzyst ów oboz u rządzącego zgromadzonyc h wokół pan a Gowina jasno deklaruje, że n ie poprz e teg o projekt u prawdopodobn ie wstrzymają co oznacz a, że powstaj e mo żliwość taka, że przy spójnej opozycj i rz ąd przegr a g łosowanie oczywiście n ie oznacz a zawalen ia się rządu nie oznacz a teg o, że Gowin wystąpi teg o rządu, al e jest t o pew ien elemen t mo że elemencie nawet trzeb a by ło powiedzie ć kruszenia teg o obozu władzy t o jest drugi argumen t, kt óry wa żne i trzec i argument, kt óry wyn ika z mojeg o doświadczenia m ówi na m tak kiedy ś byłem ruch u Palikota kiedyś z powod u teg o, że wmówiono na m, że stan finans ów pa ństwa jes t krytyczn y poparłem obni żenie w ieku emerytalneg o dz isiaj nikt nie pamięta teg o, że były racjonalne powod y do teg o, żeby obniżyć te n wiek natom iast wszyscy pamiętają na s też podwy ższyć przepraszam ten wiek natomiast jest natomiast t o właśnie z tego nie znaj ą rzeczk ę zagłosowali względem pan ie po śle, i argumen t m ęża, żeby podwy ższyć wiek by ła tak a nie tak a, że dramatyczn y tak dzi ś tylko argumentacj a by ła taka ma ło dzieci si ę rodz i żyjemy cora z dłużej n ie tylk o za kilkadziesiąt lat nie tylko Ossowski tego n ie wytrzyma komina była rywalka nie w iem, jak a była argumentacja Bojar uniemożliwiła mo że pan i takiego słyszę już znalaz ły si ę mentalną zupełnie inne wa żne pa n słyszał no panie Boże błagam niech pan i mówi tego dochodzi ło do nasi s łuchacze jednak wiedzieli c o si ę wtedy działo dobrze zgodz ili się kryzys u na tysiące ósmy roku, b y sta n finans ów państwa by ł k iepski stan finans ów z sob ą jeszcze gorsz y chodziło o t o, że w przyszłości b ędzie wzi ąć pot ężne problem y, bo ma ło dzieci rodzicom zdarzało się w g łosie Strachy na Lachy i poprawnego okazaliśmy się oka że zagrożona, że okazało si ę, że można by ło też zam iast wrócić emerytalne i coś naprawdę chc e pa n wie, że tak naprawd ę projek t zak ładał stopniowe poni żanie nie pochodzimy kończą się ot o mamy już dalej w tej spraw ie nie zmienił taktykę n ie chc e pa n m ówił, że jak argumentacj ę, ale id źmy dalej mam y w zagranicznej i SmoGa są tak ie, że pote m świadomości ludzi pozostaj e tylko jedn o partia opozycyjn a zag łosowała rządem, a ja bym nie chcia ł, żeby tak a świadomość pozosta ła, że lew ica g łosuje razem z PiS-em, dlatego że ja uwa żam, że PiS jes t partią, kt óra jes t partią schodz ącą po Polsce jes t parti ą, która rob i bardz o wiele z łego i n ie mamy naprawd ę powodu do teg o, żeby głosować z t ą partią jakichkolwiek rowac h, nawet jeżeli komu ś wydaj e, że t a ustawa jes t dobra to mo żna z łożyć swoj ą lepsz ą naprawdę można zwrócić najdroższe s ą w rol i pos łanek razem, kt óre m ówią tak n ie mo żna z za łożenia odrzuca ć ka żdego projektu PiS-u mo że jest dobrze niech bogac i mają płacić t o n ie p łacą więcej zgadza si ę ja te ż jeste m przeciwny odrzucan iu za łożenia wszystk iego, chociaż pami ętam, że w siódmej kadencj i Sejmu, gdy PiS by ł w opozycj i przyj ął taką zasadę, że odrzuc a wszystko c o jest rz ądowe i wszystk o co wychodz i z oboz u rządzącego niezależnie o d teg o jaka by ła warto ść tyc h projekt ów wszystk o wtedy PiS bardz o łatwe głosowania coś, bo rządowe g łosowali na mn ie niezależnie o d teg o, czego dotyczyło m y tak nie chcemy robi ć m y chcemy oczywi ście analizowa ć ka żdą ustaw ę mam y do teg o prawo dlateg o rozpocz ęły si ę konsultacj e spo łeczne dlateg o klub lew icy zasi ęga w iedzy specjalist ów dlatego pytam y tyc h osób, które będą ewentualn ie dotkni ęte skutkam i tego no zachowujemy si ę w inny spos ób, al e kon iec końców zawsz e mnie argumen t zatrudn ienie jak zażycie argument y trzeb a brać pod uwagę r ównież t e dotyczące przysz łości lewicy r ównież te dotycz ące przysz łych przyszłości koal icji rządzącej dementuj e wszystkie 3 są tak samo ważne rozumie ja chcia łem zapytać cz y jes t możliwy mo żliwy taki uk ład, w kt órym po prost u pos łowie lew icy g łosują r óżnie jedni poprą drudz y nie n o parlamentaryzm zn a tak i system, w kt órym tak że nie ma dyscypl iny każdy głosuje zgodnie z w łasnym jes t mo żliwe przekonaniem t o był jes t to mo żliwe by łoby to dow ód na t o że, że istniej ą podzia ły w klubie, al e pa n za przelew każdy mia ł prawo wol ę drogę dwuletn ich łamać kręgosłupy i zmuszać np. nie do teg o, że g łosował zapisem alb o zmusza ć partię raze m, żeby głosowała przeciwko ich zdan iem socjaln ie uzasadnionym zmian cz y jest możliwe, że b ędzie tak a poprawk a po prostu, żeby n ie znos i ca łkowicie limitu tylk o troszeczk ę go podwyższyć t o znacz y, żeby po prost u ten te n l imit by ł wyższy więcej ludz i d łużej p łaciło składki by ć mo że takie pomys ły się pojawi ą praw i tob y znaczyło wted y, że wchodz imy winny tak w ogóle rozmowy, bo zaczynamy mówić o tym c o można zrobi ć poprawkam i z t ą ustawą w komisjach oczywiście bez maksymalnej emerytury, b o na raz ie ani jednak strony znamy przez PiS n ie od wczoraj w iemy jak pisze zachowuj e w sprawie poprawe k zg łoszonych przez opozycję PiS t e poprawk i wyc ina, gdybyśmy założyli tak że my sk ładamy takie poprawk i do te j ustawy urz ądzona została racjonaln e rz ądzącym takie pomys ły się pojawia, że mo że te ż wersj a kompromisowa no t o zobaczymy na razie Andrzej Duda na razie decydujem y w oparciu o c hummer a powiedzia ł, że t e w takim kszta łcie te j ustawy nie podłożone może wiele się zda nawe t prezydent ma ma w ątpliwości tutaj decyzj a przed nam i naprawdę n ie chciałbym szczególnie tem u burzon e tonę teg o tego artyku łu pan a Gadomskiego, bo ta m przywo ływanie już bolszew izmu karier PZPR ruskich jeste m bolszewikom w PZPR też nigdy n ie prawd ę powiedziawszy młodych kar ierach PZPR ruskich to on pisze pozytywn ie, bo pisze, że c i ludzie wiedzą żeśmy ją na kiedy tam właśnie stan ie na czel e alb o rozdz iela akurat rozdzielenie lew icy na razie my śliciela podzielić bolszewickie metod y n ie sprawdzi ły tak jes t jesteśmy 1 klubem niezależnie od teg o kto jak ą przesz łość z a za sobą ci, kt órzy mają przesz łość w PZPR powinny by ć z tego dumni, bo na pewno nic złego n ie robili, al e uważają, że największe doświadczenie czy on teg o n ie przedstaw i jego akura t Legacy, lec z czynnik lewicy, że męskie zalety te j współczesnej też przez c o z teg o dumn i, a mimo to tworzym y razem klu b to to nie jest powód, żeby na s dzieli ć naprawd ę sam a argumentacj a pan a Gadomskiego, zanim zapadła decyzj a po prost u jes t trochę o śmioro po prostu si ę op iera na wypowiedziach pos łanek link 41 tylko powiedzieć n ie s łyszę tyc h wypow iedzi n p . kt óre jes t kilka dobrze czemu n ie s łyszy k ilku wypowiedzi, kt óre pad ły n p . Włodzimierza Czarzastego, kt óry wyraźnie powiedział, że nie dam y si ę podzielić w te j spraw ie tak no n ie sa m przed chwil ą dopuścił sytuację tę część posłów głosuje, ale n iech tam to znaczy, że tak, że jednak innymi wsp ólnie tak ą decyzję to n ie jest jeszcze podzia ł klub po prost u pozwol i na m na samodzielne decydowanie w te j spraw ie, ponieważ duża r óżnica poglądów, ale n ie należy od raz u z tego wyciągać wn iosku, że klub w iedzieli, że nie wiem nie s ą jakieś to jes t rzecz tak że jednak jeśli chodz i o pos łów lew icy, kt órzy byliby skłonni poprzeć ten projek t przynajmniej przesłać g o do komisji to jednak i tak b ędzie za mało żeby, żeby te n projek t przeszedł dalej nos zar ówno małżeństwo nie było dz iennikarzowi t o za ma ło tak czy może być znalez ionymi w żądaniu t u nawet nie chodzi o t o, żeby liczy ć ka żdy głos tylko chodzi o pewn e zasad y jestem naprawdę czek iem, kt óry 3 , 5 roku ostatnio ostatni, czyli p ół roku walcz y emerytów mundurowych widzę ile nieszczęścia mo żna robić 1 nieprzemyślaną g łupią haniebn ą ustawą jeszcze ra z powtórzę 59 osób n ie żyje wprost w wyn iku te j ustawy i t ę ustawę wprowadzi ł rz ąd PiS - u ja nie ma m żadnych w ątpliwości zapisu n ie nale ży popierać szczególnie wtedy, k iedy im si ę krusz y koalicja rządowa naprawdę pan ie po śle, bo tuta j jakb y ta tez a Gadomskiego, al e to zabawn e, bo te n wzór różne na mili pomagają podejmowa ć racjonalne noszony PiS-u lew icy, b o n p . inne te ż przyk łady są podawane w tej spraw ie, że pos łanka lew icy zosta ła szefow ą komisji pol ityki spo łecznej an i rodzaju głosom to PiS, że może tutaj będzie, wi ęc więcej pól ju ż etape m wsp ółpracy lewicy z PiS-em np. lew ica poparła kandydatur ę pan i marsza łek Witek tak sam o koal icja Obywatelska popar ła, ale nie uzna ł, że może czyta ć zmarła cz y poparła mówiłem, al e znacząca znaczenie ma i że jest pani są pewn e rzeczy, które w sejmie się dzieją zawsz e i on e dotycz ą pewnego zwyczaj u ten zwyczaj poleg a na tym, że klub y maj ą swoj e wicemarsza łków partia najmniej najwi ększa ma swojeg o marszałka i my n ie jesteśmy przeciwko tym zwyczajo m jak b ędą tylko czym s ilniejszym niż od g łosu uczeln i Reda ora z najbardz iej tuta j świadoma teg o, że prawo ustaliło że, gdyb y chcia ło to mogłoby n ie da ć opozycj i n iczego ani wicemarsza łków an i komisji żadnych po prostu niczego mają brutaln ą wi ększość w sejmie to, że przestrzegaj ą tych zasad t o chyb a nale ży pochwalić pani Maria, który ma m zraża innych rozm ów na stanowisko, jeżeli chodzi o PiS uwa żam, że w ty m wypadku n o PiS jedna k pewn e standard y cyw ilizacyjne zachowuje musimy te ż chcemy tak ie standard y zachowywa ć natomiast zadania zbli żone do naro żnika takimi tekstami pan a Gadomskiego opowiadanie, że jeste śmy nic n ie warci prze z polityk ów Platformy Obywatelskiej naprawdę jak Rosja mo że tak dawał zdj ęcia racjonalne j decyzji, bo jes t za głos t o jes t pewnego rodzaj u nagonka, kt óra nie pow inna mie ć miejsca dop óki klub n ie podejmie konkretn e nastąpi dz isiaj w ieczorem praln ia decyzji wtedy ran o kibicuje rozliczać bardzo dzi ękuję za rozmowę gościem Radia TOK FM by ł Andrzej Rozenek pose ł klubu lew icy za informacje po informacjach Jan Mucha z koal icji obywate l dzi ękuję pi ęknie poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA