REKLAMA

Mucha: Andrzej Duda, to jest prezydent, z którym nasz kandydat powinien wygrać.

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

- Andrzej Duda, to jest prezydent, z którym nasz kandydat powinien wygrać – Joanna Mucha w TOK FM mówiła o zbliżających się wyborach prezydenckich. Posłanka Koalicji Obywatelskiej dodała: - Małgorzata Kidawa-Błońska, która z dużym prawdopodobieństwem będzie naszą kandydatką na prezydenta, raczej nie będzie startowała na szefową PO.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam pa ństwa go ściem Radia TOK FM jest Joanna Mucha pos łanka klub u koalicji Obywatelskiej w studio w Lublinie w itamy się z daleka dzień dobr y w itam serdeczn ie pan i pose ł tutaj jaki ś proble m w Platformie wyst ępuję, bo og łoszono szumn ie prawybor y na kandydat a na prezydenta tymczasem jako ś chętnych nie ma jes t tylko Małgorzata Kidawa-Błońska t o r óżyczkę jaka ś porażka zobaczymy ja bym jeszcz e nie przesądzała Rozwiń » dajm y jeszcz e tych k ilka dn i naszym kandydatom daj ą się, że we wtore k odrywają si ę zb ieranie kandydatur n o tak to no ta k na tej dz iedzinie Europy jeszcz e jeszcz e jeszcze mo że si ę co ś wydarzyć poczekajm y jeszcz e moment my ślę, że naprawdę akurat w tej sytuacji w te j w te j konkretne j sprawie nie ma nie ma sens u żony jaki ś nadm ierne pośpiech jednak nie chodzi o po śpiech tylko sam a Platforma sob ie ustaliła term inach mo że jednak zan im zarz ąd podjął decyzj ę o tym, że żądza prawybor y to wart o by ło się rozejrze ć czy w ogóle co ś chc e w n ich startować, bo t o troch ę zabawn ie wygląda, a ja ca ły cza s n ie wyklucza m, że jeszcz e przynajmniej 1 kandydat się zg łosi poz a Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą, więc akcja to będą naprawdę to jeszcz e jeszcze mam y z tym do nich na pewno n ie jeste m osobą która, która zosta ła w jak ikolwiek sposób poproszon a o to, żeby zg łaszać kandydatur y też n ie jes t na 100 % pewna wydaje si ę, że jeszcze 1 kandydat b ędzie m ówi się ora z s ławie Sikorskim Bartosz Arłukowicz zachęca, aby pan i do start u w prawyborach t o jes t naprawd ę tylko 1 dzień my ślę, że możemy jeszcz e do te j wstrzemi ęźliwości poczeka ć na kandydatur y zobaczym y naprawdę s łyszałam o tym, że Radosław Sikorski mówił, że źle wyst ąpił troch ę w roli wabika też drug i raz nie chce ich n ie występować t o by ły prawdz iwe rzeteln e prawybor y jes t zresztą pami ętam, że prowadzi ła 1 z debat, kt óra odbywa ła mi ędzy między tymi kandydatam i i naprawdę n ie by ło tak że wynik wyborów by ł przesądzony wr ęcz przec iwnie walk a by ła bardz o powiedzia łbym ta k na wysok ich emocjac h ja wted y pami ętam te ż wspiera łam Radosława Sikorskiego i te ż na niego zagłosował w tyc h prawyborach natom iast dzisiaj tak iego jeszcze 1 dzień jeszcz e chwilę poczekajm y jeszcze moment cierpliwo ść, a co pani s ędzia pojawiaj ących si ę informacjach o starc ie w wyborac h Szymona Hołowni my ślę, że żaden kandyda t taki zewnętrzny tak i który, który pojaw ia się w te j chw ili syste m puli poz a partyjnej poz a politycznej po prost u nie ma szan s niestety, żeby wygra ć t e wybor y m y mus imy wystawić kandydata t o jes t absolutn ie najwa żniejsze spraw a nie ma nie ma żadnych innych okoliczności nie ma żadnych innych argumentów, który wygr a z Andrzejem Dudą to n ie jes t zresztą moim zdan iem jakiś nadm iernie trudn e zadan ie żaden prezydent po osiemdziesiątym dziewiątym roku n ie mia ł tak n iskich notowań poz a świętej pami ęci Lechem Kaczyńskim o npa n prezydent Andrzej Duda w sondażach do n iedawna notowania na n ie zdarza, al e trwa to prawd a, al e jeśli por ównamy jeg o notowania z poziomem zaufan ia dl a innych prezydent ów Polski to t o s ą absolutnie niepor ównywalne dane, wi ęc naprawdę t o jest kandyda t, z kt órym powinniśmy wygra ć to ma mam y wszystkie argument y, żeby wygra ć pan i poprze Małgorzaty Kidawy Błońskiej jak o kandydatk ę na prezydenta ju ż z łożyłam podp is pod t ą kandydaturą natom iast ostateczn e ostateczna decyzj a wted y, kiedy już b ędę zna ła ca łą list ę kandydat ów Grzegorz Schetyna mówił ostatn io w Swarzędzu na raz ie n ie podj ąłem decyzji cz y wystartuj e w wyborach szef a Platformy Obywatelskiej nie zrobię teg o, zan im partia n ie wybierze swojeg o kandydat a na prezydenta Polski tak, al e jednocze śnie zosta ło og łoszone po ostatn im zarządzie, że poza ty m, że 14 grudnia b ędziemy znal i naszeg o kandydat a na prezydenta to b ędziemy te ż znal i ju ż kalendarz wybor ów wewnętrznych, wi ęc t e wybor y wewnętrzne również w połowie styczn ia pow inny si ę zakończyć ja też oczywiście n ie wiem, jaka b ędzie decyzja Grzegorza Schetyny je śli chodzi o star t uwa żali, że n ie pow inien startować w wyborac h na szef a Platformy n ie, dlaczego nie n ie ma m zam iaru zamyka ć nikomu drog i do teg o żeby, żeby stara ć się taką o w jego przypadku reelekcję, a cz y miasta wyb ieramy wyb ieramy kandydat ów wszyscy wszysc y członkowie Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że to jes t bardz o c iekawa te ż c iekawa rozgrywka wspaniałe czym jes t zadeklarowan ie ja n ie chc ę deklarowała m ówią, że rozważam i nada l nadal tyl e bow iem rozważam tak i start czy w Gazecie wyborcze j jes t sonda ż dotycz ący teg o kog o zwolennicy koal icji Obywatelskiej najch ętniej w idzieliby w roli noweg o lidera na jej pojaw ia si ę Borys Budka lu b Małgorzata Kidawa-Błońsk a przyznam si ę, że akurat pan i jest gdzie ś w dol e teg o rankingów n o tak nie spodziewa łem się też, żeby mia ła by ć w innym miejscu my ślę, że Małgorzata Kidawa-Błońsk a, kt óra jest du żym prawdopodobie ństwem nasz ą kandydatk ą n a na prezydenta racze j pewnie będzie si ę ubiegała o szefostw o partii Borys Budka wydaj e si ę być do ść tak ą oczywist ą kandydaturą natomiast będą inni kandydaci zwierz ę ma na Zdrojewski, który rozważał też start w raz ie gd y Grzegorz Schetyna chcia ł jednak wystartowa ć w wyborach zobaczym y naprawd ę to rozważyć, dlaczeg o rozmaw iamy dz isiaj przez p ół program u o rzeczac h, które na, które dzi ś, w kt óre trudno komentowa ć, bo nie ma nie ma tak iej mo żliwości chwil ę jeszcz e cierpliwości my ślę, że zm iany w Platformie s ą potrzebne s ą konieczne wszysc y mają tak ie poczuc ie, że rzecz, że tak a zm iana jes t potrzebn a tera z na spokojnie popracują przeprowadź ja m ówiłam o ty m na samym początku od raz u po wyborac h przy rozl iczaniu, kt órym jes t konieczne, bo po przegranyc h wyborac h mus imy przeprowadzi ć wewn ątrz Platformy i i tak się on o dzieje nie wychodz ą t t tt brud y na zewn ątrz natomiast tera z naprawdę z du żym spokojem wprowadziła us ługę zmian PiS zgłosił projek t zn iesienia l imitu trzydziestokrotności 30 krotności pensj i m inimalnej w p łaceniu sk ładek do ZUS n o niekt órzy pos łowie lew icy rozwa żają poparc ie tego projekt u pod pewnym i warunkam i jak pan i ocen ia lewicę jes t w trudnej sytuacji z 1 strony do n ich najbardz iej tak i ortodoksyjn y elektora t w godnych teg o żeby, żeby przynajmniej rozważyć teg o typu zmiany z drugiej stron y szeroki elektora t n ie wybaczy łby im współpracę z PiS-em, al e tak czy inaczej w iemy, że jeśli jeśli tak ie rozwa żania są prowadzone t o racze j w te j grupie, kt óra pochodz i z partii razem t o jest raptem k ilka os ób 5 albo 6 osób nie pami ętam dok ładnie natomiast Jarosław Gowin t o jest 18 głosów, więc to mo że po prost u Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wystarczy ć, żeby te wybor y, żeby te n wybór t t t o g łosowanie wygra ć, al e lewica jes t oburzon a s łowami Małgorzaty Kidawy-Błońskie j u Moniki Olejnik, kt óra powiedzia ła, że je śli zagłosują za to znaczy, że s ą nic n ie warc i niedobre słowo n ie pow inny by ły paść uwa żam, że t o nie w ten spos ób musimy prowadzi ć rozmow y ka żdy m a praw o do merytoryczne j decyzji bez wydaj e mi si ę, że pew ien błąd, kt óry jes t tuta j pope łniane prze z mo ich koleg ów kole żanki z w łaśnie partii raze m jest taki, że oni podchodzą do teg o wybor u w spos ób merytoryczn y spos ób tak im cz y myślą o tych o tyc h przes łankach które, kt óre dotycz ą bez sprawiedliwo ści spo łecznej natomiast przecież w iemy doskonale, że PiS wprowadz a zmiany tylk o w łącznie dlateg o, żeby ratowa ć bud żet sp ójrzmy n a na wiele symptom ów tak kt óre, które widzimy w ostatn im czas ie najpierw mówiono o ty m, żeby rozmienić uelastyczni ć tuta j cytuj ę regu łę wydatkow ą, kiedy PiS - u s łyszał pomruk i groźne pomruki z e stron y agencji rat ingowych wycofa ł si ę z teg o pomysłu już w tej chwili si ę n ie m ówi o rozm ieszczeniu regu ły wydatkowej nast ępnym pomys łem jes t trzydziestokrotność jest te ż dan ina solidarnościowa, które ma być przeznaczon a na trzynast ą emeryturę przypomn ę że, że te n fundus z solidarnościowy jes t poza bud żetem, więc tutaj to regu ła wydatkowa w łaśnie będzie obowi ązywała te wszystk ie ruchy jak si ę po sk łada jak o całość pokazuj ą, że sytuacj a budżetu ostatn ie odczyty danyc h ekonomicznych, gdzie chodz imy p o po poniżej 4 % wzrost u PKB pokazuj ą, że naprawdę jes t bardzo du że problem y z tym Maria żaden doda m, że m inister Andrzej Dera z kancelarii prezydenta zapowiedział, że w takim kształcie prezent ów dlateg o nie podpisze, cho ć n ie wyjaśnił w jak im b y podpisał na razie to Niewiem, jak i kształt w og óle t a ustawa miałaby przegrać, bo przecież t o na raz ie mamy do czyn ienia z projekte m, który ma uzasadn ienia o uwag ę nieca łe 3 strony na razie mamy my rozmaw iamy tak naprawd ę czymś c o jak w iemy doskonale w w ty m procedowan iu sejmowym mo że zupełnie inny kszta łt przybrać to nie jes t znaczy n ie mo żemy sobie pozwoli ć na to żeby, żeby my śleć o tej ustaw ie w spos ób merytoryczny, bo t o jest tylk o w łącznie łatanie bud żetu PiS złożył ob ietnice wyborcze, kt óre s ą absolutnie n ie do zaspokojenia niemo żliwe do zaspokojen ia tylko wy łącznie o to, żeby utrzymać władzę nie o t o, żeby komuś w Polsce było lepiej n ie po t o, żeby, żebyśmy si ę lep iej rozwija rozwija l iczy, żeby polskie rodz iny mia ły mia ły łatwiejsze życie tylko o to, żeby utrzyma ć w ładzę i tera z po prostu b ędziesz ściągał z ka żdej mo żliwej ka żdego możliwego miejsca pieniądze spuszczona akcyzy na to c o się dz ieje z akcyzą t o propozycj a znaczneg o podwy ższenia akcyzy t o już naprawdę łapanie si ę brzytw y, bo wszysc y wiedzą wszyscy ekonomi ści wiedzą, że każdy podatek w dn i na jak ikolwiek co ś co pa ństwo pob iera prz y przekroczen iu jakiego ś poz iomu procentoweg o te przychod y zaczynają spada ć tak będzie ty m razem obaw ia si ę, że n iestety tak może być ty m razem b ędzie to oznaczało po prostu t o, że powracam y do d o do szarej stref y do teg o żeby, żeby alkoho l dzi ś alb o przemycać, b y produkować pani poseł 1 rzecz w akcyzie jeszcze jedno dos łownie zdanie prosz ę zauwa żyć, że szef agencji, kt óra walcz y z alkoholizmem zosta ł odwołany je śli dobrze pamiętam w łaśnie z teg o powodu, że walczy ł z ma łpkami, a t o by ło n iedobre dlateg o, że to uderzało w jaki spos ób wol ę, wi ęc tt tt motywacj ę i to t o w jaki sposób w te j chwili jest to jest t o przedstaw ione z naprawdę świadczy o ty m, że po prostu mam y w ielki proble m z tą z budżetu pa ń bez Super wizjer pokaza ł spotkan ie prem ier Beaty Szydło i m inistra Macierewicza grup ą przestępczą nazistowsk ą w Rytlu by ło t o spotkan ie przypadkowe, bo pan i prem ier przyjechał do do Rytla c i ludzie pomagal i przy sprz ątaniu skutków nawa łnicy jak pani ocen ia to wydarzenie, bo pan i prem ier Szydło zagrozi ła konsekwencjami prawnym i z 1 strony z drugiej stron y napisała kom u tak zagraża, że jeste m be z przerw y atakowan a pani prem ier Szydło n ie by ła nadzwycza j zadowolon a z tego spotkan ia wida ć na tym nagran iu, ale żona złóż tak wida ć, że za żenowana n iezbyt szcz ęśliwa z tego spotkania, ale po pierwsze, gdz ie by ły służby że, żeby się teg o typ u spotkan iem j ą uchronić po drugie, widzieliśmy bardzo dowolneg o pan a m inistra Macierewicza na prawd ę który, który czuł si ę ta m w tym środowisku ma m wrażenie jak ryb a w wodzie poz a tym tam ja myślę, że na d NATO akura t wydarzenie mus imy patrze ć pod k ątem teg o jak n ieprawdopodobnie potrzebne s ą w Polsce działa pan i de radykalizację inna, czyl i dzia łania na rzecz tego, żeby t e grupy faszerują cz y też t o t e grup y nawi ązujące do tyc h najgorszych ideologii po prost u, żeby z n imi systemowo walczy ć, bo on a jak pan i wspomniała dzisiaj w w pierwszej cz ęści porank a one rzeczywi ście próbują się uwiarygadnia ć na akcjach charytatywnyc h na jak ich formac h pomocy źle ko ńczy czu ł, a i t o jest to jest po prostu dramatycznie niebezpieczna dla ca łego naszeg o społeczeństwa bardz o dzi ękuję za rozmowę gościem Radia TOK FM by ła Joanna Mucha pos łanka klubu koal icji Obywatelskiej stud io w Lublinie za ś informacja po informacjach Renata Grochal Marcin Dzierżanowski Piotr Pacewicz poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA