REKLAMA

Zniesienie 30-krotności niezgodne z konstytucją?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:30 min.
Udostępnij:

O pomyśle PiS zniesienia 30-krotności dyskutowali w TOK FM publicyści: Renata Grochal z Newsweeka, Marcin Dzierżanowski z Wprost i Piotr Pacewicz z oko.press.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam pa ństwa zaprasza m na dyskusj e publicystów stud io Renata Grochal Newsweek, gdzie zagr a Marcin Dzierżanowski tygodnik wprost Piotr Pacewicz ok o Press dobre n iech się zapyta ć o zdan ie na tema t ustawy o 30 krotności, kt óra wkr ótce si ę pojaw i przypomn ę pokr ótce, o co w te j sprawie, cho ć może n ie wszysc y słuchacze pami ętają Otóż prawo sprawdzi ły zaproponowa ł zn iesienie l imitu trzydziestokrotno ści pensj Rozwiń » i średniej p łaceniu sk ładek ZUS-owskich i to oznacz a, że je żeli się zniesie ten l imit t o osob y, kt óre zarabiaj ą w okolicach 8000 z ł nett o po przekroczeniu pewnego l imitu b ędą dale j p łacić sk ładki ZUS-owski e i powinny ty m samy m dosta ć wyższe emerytury, poniewa ż zasada jest taka ile uzb iera kapita łu emerytalnego tak ą później nasz e emerytury politycznej partii raze m zapowiedzia ł żony właściwie chętnie, b y t o popar ły pod warunk iem, że wprowadz i się emerytur y maksymalną to oznacza, że t e osoby, kt óre będą p łacić wi ęcej nie dostaną od swoich emerytu r ta k jak t o wynikało z rachunku to po prost u zabierze im si ę cz ęść teg o kapitału emerytalnego n ie cały klu b lewicy tak uważa dz isiaj klub podejm ie decyzj ę czy przepis cz y nie no Witek Gadomski si ę ostr o p isze czy powstan ie za prawicowa koal icja n a rzecz destrukcj ę gospodark i państwa no i w zasadzie o t e propozycj e partii razem okre ślam m ianem bolszew ickich Piotr Pacewicz n o Witek Gadomski przedstawił mo żna przecież tak ą najbardz iej ortodoksyjną wersję pewneg o sposobu my ślenia, które myślę, że jes t Platformie dominuj ące w każdej mocn o obecny to znacz y tak iego, że po p ierwsze, przyjmujem y za łożenie, że syste m emerytalny, który w, kt órym prawd a te n syste m zdefiniowanej sk ładki, czyli syste m, w kt órym wychodz imy od teg o podstawowego za łożenia, że człowiek sob ie pow inien zbiera ć pieni ądze na własną emerytur ę, że t o jest spraw iedliwe prawd a im wi ęcej zarabia ł tym większą będzie mia ł emeryturę, a im to mniej zarab ia tym będzie mia ł emerytur ę mniejszą i że to jes t system dobr y sprawiedliwi, że należy go bronić t o jes t jakby jedno za łożenie, kt óre Witek przyjmuje ich drugie za łożenie, kt óre przyjmuje to jes t tak ie, że jakakolw iek r óżnica zda ń p o stronie opozycyjne j wzmacn ia PiS prawda to znacz y, że jakakolw iek gr a sprawach merytorycznyc h, w kt órych si ę wchodz i jakie ś mo żliwe uzgodn ienia z PiS -e m oznacz a wzmocnienie PiS Otóż uważam, że ob a te za łożenia s ą fałszywe i musia ł d ługo mówić, al e pow iem tylk o bardz o krótko t o znacz y ta zasad a emerytur y właśnie z e zdefiniowaną sk ładką, czyl i tak ą, w kt órej liczą się to ile sobie uzb ieramy na starość n iestety w drastyczn y spos ób narusz a t o czy m emerytur a być o d czasu Bismarck w iemy pow inna prawda, czyli by ć pewneg o rodzaju osłoną ochron ą dl a ludz i stary oczywiście t o s ą pewn e korekty, bo jes t ta emerytur a minimalna, al e ju ż już wiemy w tej chw ili, że ćwierć 1 000 000 ludzi si ę n ie za łapują emeryturę minimalną za chwilę b ędzie teg o jeszcze wi ęcej n ie, al e że, żeby trzymać si ę fakt ów, je żeli wypracuj ą sta ż pracy t o pa ństwo będzie dopłacać t e, żeby t e emerytur y dostawali poprzednika, że tylko, że inni jak spojrze ć na szczegóły prawda t o si ę okaże, że to n ie jes t jaki ś dramatyczn ie wysok i to mo żna te n staż prac y wypracować no t o jes t chyba 25 lat i były te ż by ły t e sprawdzi pracowa ły na śmieciówkach tak dale j tak dalej umow a o dzieło to n ie wchodzi ła do pewneg o moment u nawe t umow a o umow ę zlecenie nie trw a do pewnego odczyt o d pewneg o czas u dop iero, czyli no na pewn o w ka żdym razie na pewn o mam y taką sytuację, że te n syste m jak gdyb y pogłębia różnice daj da j mi, że część będziemy razem tego tematu Renata Grochal ja jestem zwolenniczk ą przejrzysto ści i systemu emerytalneg o systemu podatkoweg o je śli prawo i sprawiedliwo ść szuka pieni ędzy na swoj e na sfinansowanie swo ich obietnic socjalnych w kampanii i tych pieniędzy nie m a w bud żecie t o po prostu pow inno się rozpocz ąć dyskusj a na tema t podwyżki podatk ów, a nie podwy ższać podatk i poprzez zm iany w system ie emerytalnym to zmiany, kt óre s ą po prost u n iesprawiedliwe, dlateg o że je śli ludzie ta k jak pisze Witek tuta j akura t z ty m elemente m jego komentarz a si ę zgadza m pracowali przez ca łe swoj e życie zawodow e ci ężko zarabiali pieni ądze t o dlaczego teraz ustala g ór górny limit emerytur y i on i tak naprawd ę n ie dostan ą swoich pieni ędzy zresztą jak t o si ę ma do praw nabytych n ie w iem cz y ta zasada tutaj odnoszę si ę znajduje też na wa żne, że t o jest rzecz w ty m związane z mac ie racj ę zresztą n ie wyrok i w spraw ie emerytu r mundurowych tak poezj ą pokazuj ą, że sądy dobrze mnie do zgadz a si ę ja uwa żam, że to jes t sprzeczne z tą zasad ą, że tutaj po prost u Trybunał Konstytucyjny dz isiaj nie dzia ła al e gdyb y dzia łał t o Trybunał Konstytucyjny n ie pow inien zgodzi ć na takie przepisy, chyb a że on e zostan ą wprowadzone dopiero o d jakiego ś momentu będą dotyczyły os ób, kt óre dopiero wchodzą do system u emerytalnego to znaczy dopiero zaczynaj ą odkładać pieni ądze Marcin Dzierżanowski mus imy we przede wszystkim pami ętać, że tak naprawd ę an i partii Jarosława Gowina an i partii razem n ie chodz i w ty m wszystkim, jakim si ę wydaje o emerytur y syste m emerytalny tylko w maj ący po an i się o upodm iotowienie si ę własnych środowisk pol itycznych i w łasnych ugrupowa ń i w ty m sens ie paradoksaln ie Gowin i za bra k maj ą podobne cele t o znacz y wyłamanie si ę z jedno ści oboz u rządowego dla Jarosława Gowina ma oznaczać upodm iotowienie jego podmiot ów podobn ie wyłamanie si ę z jedno ści opozycji jednorazowe by ć mo że partii razem cz y te ż lewicy ma s łużyć tem u żeby, żeby te n podmiot sta ł si ę n ie przystawk ą do koal icji Obywatelskiej, jakb y tego pewn ie chcia ł Grzegorz Schetyna tylk o samodz ielnym podmiotem tutaj o t o idzie gr a jak s ądzę te ż bardzo c iekawe tak naprawdę co daje te ż wsp ólnota interes ów trochę ugrupowa ń tyc h mn iejszych ugrupowa ń natom iast na t o jest ogromn e ryzyka to znacz y tak ie ryzyko kto ś, m ówi że mo żna na ty m stracić rubl a nie przytulić t o znacz y, zw łaszcza w przypadk u partii raze m tutaj pr óbowaliśmy ustali ć wsp ólnie ile ilu pos łów i posłanek ma razem tak to nie jes t liczba wystarczająca do teg o, żeby be z poparc ia partii razem przeciąć jak iekolwiek rozwi ązanie tak że tuta j też s łyszeliśmy Andrzeja Rozenka, który mówił, że nie ma tak iej zgod y powszechne j na lew icy, żeby wej ść w uk ład nawe t jednorazowy z prawem sprawiedliwością dlatego wydaje mi si ę, że ta operacja ostateczn ie n ie przyniesie rezultat, al e rzeczywiście wida ć, że prawo i sprawiedliwość przeciw jes t do poprzedn ika kadencji przestaj e być takim monolitem, bo tak naprawdę n iewiele osób pamiętało o ty m, że to jes t koal icja zjednoczonej praw icy składające się z 3 partii tera z będzie cora z bardziej widać, dlateg o że Ziobro Gowin mają 36 szabel i on i będą Jarosława Kaczyńskiego im bardziej Kaczyński b ędzie s łabł im bli żej b ędzie wyborów, tym bardz iej on i będą po prost u podkre ślać swoj ą podmiotowość, ty m bardziej b ędą stawia ć warunki Kaczyński musi zacz ąć z n imi liczyć rzeczywiście widać, że Gowin chc e by ć tak im liberalnym skrzyd łem zjednoczone j prawicy informacji Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Renata Grochal Newsweek Marcin Dzierżanowski tygodnik wprost Piotr Pacewicz ok o Press rozmawialiśmy o zn iesieniu limitu trzydziestokrotności jest Piotr Pacewicz owi oddam g łosu ty m, który chc e za polemizować, ale chcę powie 2 słowa tylko, że po p ierwsze, trochę jeste śmy w sferz e rzeczywi ście teorii, bo w iele wskazuj e na t o, że limit trzydziestokrotno ści w takiej formie n ie będzie zniesiony, tym bardziej że prezydent Duda n ie za bardz o chc e to podpisa ć deklaracj ę wydaje mi si ę, że b ędzie się dzia ło w trakc ie prac sejmowyc h, jeżeli przejdzie znacz y t o zostanie zmodyf ikowany w jaki spos ób, a drugie moj e zdan ie polem iki z Piotrem Pacewiczem, że syste m emerytaln y zawsz e funkcjonowało w ten spos ób, że jedni dostawal i wyższe emerytur y ni ższej zresztą lew ica broniła tyc h zasa d jak niepodleg łości, bo to dotyczy ło górników mundurowych n ie chciała teg o zmieniać olbrzym ie r óżnice w emeryturac h tak jest i myślę po prostu, że s ą inne sposoby pomoc y tym osob ą, która ma n iskie emerytury n ie w postac i rujnowania te j zasady, która została przyjęta 20 lat temu, że jak pracujes z pracujes z dłużej t o będzie mia ł wyższą emeryturę jedna k ona ma swoj e zalety ta zasad a, jakkolw iek oczywiście różnice t e emerytur y, więc jes t st ąd moj e słowo, a poza ty m uwa żam, że lew ica chce obarczy ć zamożnych t o zgadzam si ę z Renatą po prost u pow inna z łożyć projek t ustawy o podwy ższeniu podatku dochodowego na bogatyc h i te ż przynajmn iej przejrzyst e prawd a nie chowa ć podwyżkę podatków syste m emerytaln y prawie na zdrowie da j g łos z oczywiście zgadzam si ę z ty m całym że, że właśnie zgadzają się swo im rozumowaniem, że tuta j tak naprawdę najlepsz y dowód, że w ty m uzasadnieniu prawd a projekt u co w ogóle skandalem jest to, że t o jes t projekt poselsk i NATO w iemy prawd a, czyl i zmiana konsu l ta be z konsultacj i bez żadnej porz ądnej ekspertyz y dotycz ącej skutk ów i t d. jednak liczba, które ta m pada te ż 7 , 1 miliarda, że t o przyniesie skutk i dl a bud żetu natom iast chc ę powiedzieć, że po pierwsze nie zgadza m si ę z tez ą że, że t o jest jakb y cyn iczna gra polityk ów lewicy, którzy chcą pokaza ć swoją tożsamość i n ie w iem jak jes t p o stronie Gowina my śli jeste m absolutn ie przekonan y, że ta szóstka osób razem t e są ludz ie, kt órzy są no na wskro ś ideowi tak w zwi ązku z ty m on i po prost u mają poczuc ie, z którymi si ę generaln ie zgadza m, że syste m emerytalny tak i, jak i mamy w te j chwili który, kt óry daje te ż będzie dawał coraz ni ższą stop ę zast ąpienia ich i w efekc ie ludz ie, kt órzy ma ło zarabia ć b ędą bardz o b iedni na staro ść prawd a, że to jes t system n ie HOKEJ i w izja i gdyb y przyj ąć t ę t ę zasad ę trzydziestokrotno ści t o r óżnice na staro ść be z zasad y maksymalne j emerytury t o r óżnice na staro ść jeszcz e pogłębi oczywi ście tak, ale nie tylk o jeszcze jedn o zdanie i w zwi ązku z tym pojawia si ę po prost u debata na te n temat wydaj e si ę, że jes t ogromn ie pozytywny m zjaw iskiem, że dyskutujemy o emeryturac h prawda, że jes t jakaś merytoryczn a jest się zmowę rz ądu, gdyb y przyjąć, gdyby i to ma 22 zalety po p ierwsze, że dyskutujem y o jak iej sprawie, które jes t cholernie ważna r óżnimy się zdaniem to uwa ża, że syste m zdefiniowanej składki wysoka i uwa żam, że nie, al e ludzie mogą sob ie za na s zacząć myśleć na te n tema t i drug a rzecz piekielnie ważna jes t tak a, że wychodz imy z takiego starc ia monol it pisowski cz y też zjednoczon a praw ica monol it opozycji uważam, że t o jest pozytywn e tak że w tym sens ie, że wszelk a dyskusj a nawet by ć może jakie ś w cudzys łowie kontakt y pol ityczne między pow iedzmy raze m, a PiS-em b ędą s łużyły w Polskiej polityce, dlateg o że on e rozbijają jedno ść p o drug iej stronie i i Gowin zostaje zach ęcony t ą całą dyskusj ę do teg o, żeby pokazać, że ma inne zdan ie, gdyby Gowina widział jednol ity front na czel e z Witkiem Gadomskim n iestety z nieszczęsną Kidawą-Błońsk ą, która powiedziała t o c o powiedzia ła lewicy uwa żam fataln a wypowiedź, zwłaszcza w kontek ście drugiej tury rozmawia ć i właśnie nar t Joanna Mucha tuta j wcześniej brano także dystansowa ł nota nie mo że, al e wiedzia ła t o t o, gdyb y zobaczy ł Gowin taki front t o co ma zrobi ć musi wted y w wystąpić tak że we wsp ólnym szeregu z Kaczyńskim tak pojaw ia si ę jaka ś gr a pol ityczna nareszcie debat a i gra i to uwa żam za pozytywn e jak roczn ie musia łby wyst ąpić Gowin wie w 1 szeregu, dlateg o że i Piotr troch ę odwrócił kolejność, dlateg o że najpierw by ło stanowisko Gowina o n w łaściwie mówił tu ż po wyborach chodzi, że on i n ie zagłosują za tym rozwi ązaniem i Gowin wyst ępuje, jakb y rozumiej ą swoją si łę tych 18 posłów kt órzy, zanim stoj ą o n wyst ępuje jak o rzecznik klas y średniej tych najwy żej wykwal ifikowanych specjalist ów, kt órzy dobrz e zarabiają i wida ć, że te n, że prawo i prawdziwo ść tak naprawdę mia ł cora z większy proble m z ty m, bo g łosów partii raze m na podwy żkę podatk ów też zabraknie, bo on i maj ą tylk o k ilka k ilku posłów, a przecie ż Gowin ma 18 nie b ędą mogli ich dobrać an i z Platformy Obywatelskiej my ślę, że pozosta ły pozostała część klubu lew icy też n ie zag łosuje za ty m, a jedna k jeśli t o trzydziestokrotno ść zostan ie uchwalon a to prawo sprawiedliwo ść mus i dale j szuka ć pieni ędzy na sf inansowanie swoich obietnic i tutaj alb o, je żeli rozwiąże trzeba to nowo ść zal iczki albo dojdz ie do poważnego konflikt ów w oboz ie zjednoczonej praw icy, b o ja uwa żam, że no to s ą tak ie pozorn e doraźne koal icje z cz ęścią lewicy, kt óre tak naprawdę nie daj ą potrzebne j l iczby głosów jest debata zgadza m się z Piotrem dobrz e zaczynam y rozmawia ć na temat merytoryczne, a n ie jes t takie plem ienne w łaśnie popierali 1 albo drugiej stron y i zadan ia nie wszystk ich do naro żnika natom iast partia razem ja si ę nie zgadza m z tym właśnie żeby, żeby ta k jak powiedziałam miesza ć systemy r óżne ta k jak chcem y podwyższać podatki t o rozmawiajmy o podwyżce podatkow a nie chowajmy to system emerytalny jako 2 zdania polem iki do polemiki to n ie jes t tak w polityce, że jes t idealny versu s cynizm t o jes t także każdy udzia łowiec i że chce dojrze ć jak o pol ityk mus i musi wej ść w tak ą logik ę gr y politycznej o d czasu do czasu pamięta sam ostatn io biografi ę Herve Milka, kt óry dzia łacza gejowskiego z San Francisco, kt óry jak o kt órych, kiedy p ierwszy raz wszed ł w koalicję z e skrajną prawic ą w jakim ś zupełnie neutralny m światopoglądowo g łosowaniu w radzie miejskiej San Francisco tam ogromn e protest y, ale dzięki temu gra ł bardz o w iele rzeczy i t o jest także t o jest także ja n ie uwa żam, że to jes t cyn iczne je śli partia razem chcę się np. przy czy m lewica si ę wyemancypowan a, poniewa ż wiadomo, że Grzegorz Schetyna chcia łby, żeby zar ówno PSL, jaki lewica n o sprowadzi ć do t e ugrupowan ia do charakter u przystawek i wydaje mi si ę, że t o będziemy obserwować obserwujemy ju ż tak naprawd ę t e mniejsze ugrupowania NATO nie do ko ńca się z UE to ja chciałam po żyć straty jeszcze wrzuc a swoje 2 g r po pierwsze, moj a obawa jest taka, że je żeli tera z PiS z lewicą zabior ą cz ęść kapita łu emerytalneg o nie ma Trybunału Konstytucyjnego, kt óry mógłby t o ocenić czy t o będzie otworzen ie furtk i do bardz o tak iego groz i rozwiązań generalnie żywią si ę pote m zabierze nast ępne dania ich uwadz e, że emerytury obywate l, że emerytur y są niskiej uwa żam, że trzeba my śleć o ty m jak zabezpieczy ć t e sytuacje nie protestowa ł n p . przec iwko trzynastej emeryturze uważam, że wersj a tak a, że sytuacj a budżetowa na t o pozwala nale ży jak najbardz iej tych emerytów, kt órzy mają najni ższe świadczenia wspomagać, ale to nie był pa n myśleć to było dl a wszystkich, ale dobrz e mi było, tyl e że wszysc y dostali po tyle sam o jak by ś zrobi ł podwyżkę procentową t o znaczy, że c i bogac i emeryci i SLD jest w Chrzanowie, ale chodzi o t o, że mo żemy dyskutowa ć o r óżnych formac h wsparcia emerytów tych, kt órzy maj ą najniższe świadczenia o tym, mówi 1 w tej zasady bym n ie musiała, al e chcia łem zapytać tak że jes t o reporta ż Superwizjera n a rzecz k ibol bandyt a ch ęć gda ńskiego p ółświatka Olgierd LT czyta m akura t teks t z gazety wyborcze j wyborcz a kropk ę PL nawi ązał kontak t z osobami powi ązanymi z obecną w ładzą i politykami praw icy stacj a TV 204 magazynie Super wizjer wyemitowa ła w sobot ę reporta ż Bertold Kittel Jan Sobolewski n a rzecz kibol bandyta jeg o bohatere m jest Olgierd el 1 przywódców klubu motocykloweg o o nazwie Best Company, do którego nale żą recydywi ści i neonazi ści generalnie zabawa poleg a na ty m, że t o środowisko bierze udzia ł w rozma itych pozytywnyc h akcjac h, a jednocze śnie prowadz i dzia łalność przestępczą można odnie ść wrażenie, że t e pozytywn e akcje to jes t sweg o rodzaju kamufla żu chodzi o t o, że Superwizjer wyemitował taki filmik, na kt órym widać, że t e osoby przyjecha ła sprz ątać skutki nawa łnicy w Rytlu w łaśnie c i ludzie Olgierda el spotkal i się ta m prem ier Szydło m inistrem Macierewiczem rzeczywiście musz ę przyznać, że Beata Szydło n ie była szczęśliwa z powod u spotkan ia z tymi panam i natomiast m inister Macierewicz by ł zachwycon y w ka żdym raz ie on i rzeczywiście zbliżają si ę do polityków, b y też w łaśnie na spotkan iu Konfederacji i Beata Szydło po p ierwsze, zagrozi ła konsekwencjam i prawnymi ka żdemu, kto będzie, mówi że si ę spotkać z gangsterami mówi, że t o było spotkan ie przypadkow e nie wiedziała, kto t o jest, a z drugiej strony napisa ła Czyżby była zagro żeniem dl a tak wielu n o bo jeste m bardz o bardz o atakowana i cz y waszy m zdaniem rzeczywiście cz y t e zarzuty n ie s ą na wyrost ty m sensie, że ono politykowi mo że si ę zdarzy ć, że spotk a si ę z jakim ś n ieodpowiednimi osobami nasz e sfilmować zrob i sobie z nimi zdj ęcia Piotr Pacewicz dl a mn ie tak ą odpowiedzią na t o są akcj e lotne j brygad y opozycj i, czyl i tak iej grup y happener ów politycznych mo żna powiedzie ć, kt órzy używają okre ślenia Republika Banaś owa to znacz y on i uważają, że cz y też daj ą do zrozumienia przez t e swoj e dzia łania, że na, że te n sty k między el itami w ładzy, a światem pow iedzmy przestępczym to mo że za dużo pow iedziane, ale jakoś ka żda z lud źmi, kt órzy balansują gdzie ś na gran icy prawa alb o poz a prawem, że ten ste k wyst ępuje i że nale ży g o n p . Banaś jes t rzeczywi ście uderzaj ący prawd a i niemo żność za bra k w łaściwego zareagowania na t o, że osob a o takiej pozycj i w pa ństwie, pilnuj ąc finans ów jednocze śnie mia ła takie kontakt y i jako ś z nich korzysta ła też dl a dla w łasnego zysku n o pokazuje że, że coś tuta j nie dzia ła, że nie działek w tej sytuacj i przy tak im troch ę por ównywać z sytuacj ą, bo jak oferty 12, dlatego że jest, dlatego że tuta j mam y po prost u wydarzenie pojaw ia si ę premier i ktoś podchodz i w jak iej grupie wzrostu podchodz i jaka ś podejrzan a osob a tutaj pow inny służby zadzia łać coroczna rozda ła nasz a ochrona pa ństwa, kt óra by ła przecież prem ier Szydło pilnowa ła bezpieczeństwa widz ący id ą wytatuowan i panow ie wyglądający no ew identnie jak ludzie, kt órzy mogli być jako ś tam ka żdy z półświatkiem, dlaczeg o oni dopu ścili do prem iera ja sobie przypom inam widzia łam wczora j oburzon e g łosy praw icy m. in. takiego portal u wpolityce PL oburzon a, że tuta j w łaśnie wyciąga się t ę sytuację atakuj e si ę Szydło, al e przypominam sob ie jak Bronisław Komorowski na premierze filmu podeszl i do n iego panowie ze SKOK-u Wołomin i po prostu zrobili sob ie z n im jak o prezydentem zdj ęcie prawica biega ła prze z wszystkich program ów i pokazywa ła t o osoba powrócimy już grać teg o, żeby pol itycy m ieli taką ochronę, kt óra b ędzie ich strzegła przed takimi sytuacjami ludzi wi ęc, że temat u po informacjach porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Renata Grochal Newsweek Marcin Dzierżanowski tygodnik wpros t Piotr Pacewicz ok o Press rozmawiali śmy reporterz y Superwizjera n a rzecz k ibol bandyta, bo rzeczywi ście problem y istnieje i wydaj ą się, że nie do końca o n jest por ównywany z t ą sytuacj ą Bronisława Komorowskiego, przy którym kto ś się ustawić zrob iono mu zdj ęcie notabene zresztą ci ludzie z e SKOK - u Wołomin fotografowa ł się te ż z Jackiem Sasinem wieloma innymi politykami PiS-u, al e też polityków PiS n ie przeszkadzało, więc t o zabawne, bo ta m jedna k tutaj sytuację zakaże te ż grup a przestępcza znacz y są recydywiści t o s ą ludz ie, kt órzy s ą zwi ązani z światem sutenerstwe m notabene ciekawe jako ś politycy PiS maj ą sk łonność do tych sutenerów jest też wyjątkowo si ę ci ągle objawiają w okolicy alb o tona ż do polityk ów PiS Hasse n ie wiem my ślę, dlaczego wzaje m zatapia w Tychach zb ieg okoliczności, al e chodz i mi to jedna k, że je żeli tak ie grupy próbują si ę zbli żyć do polityk ów t o on e teoretycznie powinny by ć pod jakim ś nadzore m służb tymczasem widz ę, że on i po prostu są w w ielkiej przyja źni z tym i środowiskami opisuje tam si ę do dosyć n iebezpieczne, bo Marcin nie miał okazji cz y ta jest tuta j może troch ę zwróć uwagę na co ś tak iego, że opr ócz tego, że ani podes t liczy cz y racze j podal i r ękę premier Szydło i m inistrowi Macierewiczowi c o mog ło być przypadk iem pow iedzmy sob ie szczerze pewn ie było t o tajn e powiedzieć zwrócić uwag ę na drugą część teg o reportażu, gdzie mow a była o jedna k dosyć ścisłych zwi ązkach Mości w związkach za dużo pow iedziane jedna k tak ich instytucjonalnych zwi ązkach, bo chodz i o współ organizację i w i uczestn ictwo we wsp ółorganizowanych imprezach z Karolem Nawrockim dyrektore m muzeu m drugiej wojn y światowej z nom inacji PiS-u, gdz ie jedna k lec i t e osob y powi ązane z gangstersk ą występowali wyst ępowały jak o wsp ółorganizatorzy pewnych uroczysto ści tzw. patriotycznych i tuta j jednak n ie można n ie widzie ć pewnych analog ii n iedawno Tomasz Greniuk d ługoletni sze f oboz u Narodowo-Radykalneg o na Opolszczyźnie znan y m. in. obron y handlowan ia zosta ł szefem delegatury IPN - u tuta j wida ć wyra źnie, że pewne instytucjonalne zwi ązki z grupam i skrajn ie praw icowymi faszystowsk imi i środowiskami prawo i sprawiedliwo ści idzie szerok o poj ęty ob óz w ładzy przejaw ia wydaje mi si ę, że t o będzie jeszcz e na wi ększą skal ę w zwi ązku z pojawieniem się w Konfederacji po prostu si ę teg o, bo po prost u widać wyraźnie, że t o jest walka ten sa m elektora t jakiś k ilka dni temu pose ł Konfederacji z łapany na zdj ęciu harowa ł jak wszyscy i tak też mówił, że t o by ły żarty tak lekarki ani temu, b y by ł ABW udaremniła pr óbę zamach u terrorystyczneg o w Polsce prawa wyobraźmy sob ie cob y było, gdyb y n p . tak a informacja identyczne zosta ła podan a odnośnie np. wiem, że w związku z wojska islamskie, jak i jes t prawda jes t muzyk a 2 przedstawicieli migrantów został aresztowany, jakie złożył p ierwsze strony gaze t wszelakich w og óle to przeszło, mimo że trudn o znalez iono ładunki wybuchow e, bo pr óba dokonania zamach u na środowiska muzu łmańskiej w Polsce, wi ęc wida ć wyraźnie, że jes t absolutn ie jakie ś przyzwolenie te ż op inii publ icznej n iestety na takie związki t o n ie bardz o n iepokoi post ępowanie prokuratury prawda z we wszystk ich sprawac h dotycz ących skrajnyc h form antysem ityzmu patr z Międlar w jaki ś zachowań o faszystowskich i t d. zawieszane po zm ianach, które rozl icza okazuj e, że daj e to taki bardz o bardz o wyra źny sygnał przyzwolen ia na ekstremizm radykaln y praw icowy ekstrem izm i oczywi ście to spotkanie Beaty Szydło mogą by ć przypadkowe, ale wp isuje si ę to pewien kod, al e ja chc ę by ć tak jednak są wchodzi przyjeżdża na teren, kt óry ma się pojawi ć się, więc w iele czynników sprawdz a zagląda to jest sprawdzan o czy wszyscy w iemy, że przyje żdżają naprawd ę nie 5 minut wcześniej, ale g łosować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego my śli jednak ran a i sprawiedliwo ścią dzi ś zajmuj ą po prostu opozycją dz isiejsze służby PiS - u zajmuj ą opozycj ą, a n ie w łaśnie zapewn ianie ochron y pol itykom rządowym, którzy n ie powinni z tak imi lud źmi si ę styka ć pow inni zosta ć ostrzeżeni przed pane m Paolo z Krakowa i z tego hotel u na godz iny przed tym i mężczyznami, kt órzy w itali si ę z premier Szydło n ie jest nie są ostrzegan i, bo po p ierwsze, zgadza m się, że jes t jakie ś przyzwolenie na teg o typu obecno ść takich os ób w życiu publicznym i władza i w jak i spos ób po prost u leg itymizuje m. in. n p . w ubieg łorocznym marsze m narodowców w ty m rok u prezydent nie poszedł dlateg o, że ma wybory jedna k ten elektora t centrow y będzie dla n iego ważne n ie chcia ł ryzykować tego co na m się mo że dziać n o ale w tamty m roku przecie ż władza mówiła te ż młodzież patriotyczna i trzeb a raze m z maszerować 11 listopada s łuchać ja chciałem jeszcz e raz zapytać o zdanie na tema t problem ów Platformy Obywatelskiej, gdyż zarz ąd te j partii zarz ądził prawybory no i tak a przykra rzecz jest te ż żyła spraw ą bardz o bardz o fajne jes t w l istach kandydatka, a jutro m ija termin zgłoszenia nikt si ę nie zg łoszono, chyb a że przez ostatnią godzin ę ktoś zg łosił, ale n ic nie n ie s łychać na c o to b ędzie chciał trochę to jest tak trochę t o jes t tak że ponieść wyn iki są znan e to pewn ie niektórzy n ie chcą bra ć udzia ł w charakterz e statystów t o znaczy no jes t taki dominuj ące przekonan ie, że kandydatk ą koal icji Obywatelskiej w wyborach prezydenck ich b ędzie Małgorzata Kidawa-Błońska tuta j wym ienia si ę 2 nazwiska, czyl i Radka Sikorskiego i bar Bartosza Arłukowicza, kt órzy mogl iby teoretyczn ie wystąpi wystartowa ć w tyc h prawyborach wiadomo, że on i w prywatnyc h, zw łaszcza rozmowach mówią, że bardz o chc ieli natomiast rzeczywi ście skoro ju ż są wyn iki na to co to c o robić wybor y Renata ja o d początku n ie by ła zwolenniczk ą tych prawybor ów, bo t o są tak ie para prawybory n ie są prawdziwe prawybory, bo przecież nie b ędą wybiera ć wszysc y cz łonkowie partii tylko delegac i, którzy przyjad ą na konwencję, a poz a tym n o jest za ma ło czas u, żeby przeprowadzi ć tak naprawdę prawdziw ą debat ę między tym i kandydatami ju ż poz a wszystk im to nie powinien być kandydate m na prezydenta nie pow inna by ć osob a, kt órą wybiorą cz łonkowie partii tylk o taka osoba, kt órą b ędą wybiorą Polacy po prost u taka osob a, która ma szans ę wygra ć wybory prezydenck ie z Andrzejem Dudą ja si ę zastanawiał, gdzie s ą wyn iki badań, kt óre rzekom o Platforma Obywatelska zleciła mia ło być bardzo pog łębione badania, kt óre odpowiedz ą na pytanie właśnie nasz zal ew wypełniony jes t Jan co ciekawe są ich wyn iku właśnie, dlaczeg o n ie zostały ujawn ione na poprzedn im zarz ądzie Platformy, gdzie miał by ć dyskusja na te n tema t ciekawe co coś co wynika z badań chodz i tylko jedno natomiast pow inien by ć kandydat, kt óry b ędzie odpowiadał po prost u wyobra żeniom idealnego kandydat a na prezydenta Polaków i tutaj no nie w iem czy Małgorzata Kidawa-Błońsk a jest takim idealnym kandydate m zastanawia si ę ona ma szansę wygra ć z Andrzejem Dudą zmobilizować wyborc ów, bo t o jednak b ędzie starc ie 11 tam wszystk ie światła będą sk ierowane na teg o kandydat a obozu demokratycznego i popełnione no i Kidawa Błońska je śli będzie kandydatem b ędzie drugiej tury, a z drugiej stron y Andrzeja Dudy i tuta j to mus i być wyrazista osob a, która b ędzie mia ła jasne przekonania Jasną wizję teg o powinno państwo wyglądać, jaka pow inna być rol a prezydenta nie bardz o ciesz ą, bo tego z jego dale j, a ja nie mogę być z e zdum ienia jak zarząd partii mo że podejmowa ć decyzje nie wiedz ą cz y ktoś zgłosił jednak to jest kompletnie b y sezon trochę o śmiesza tę decyzję zarządu najgorszym war iantem by łoby coś tak iego, gdyb y by ła 1 kandydatka i otrzyma ła powiedzmy jakoś ogran iczone do 6 % z natur y wejścia n ie, ale nale ży, je żeli otrzyma 81 idea prawybor ów chyb a nie wtedy nie by ło głosowania nie w iem mn ie mo że te ż do jutra się zg łosi na rząd będzie rodzące, al e w każdym razie w ka żdym raz ie sytuacja rzeczywi ście jes t trochę ta k jak powiedziała Renata t o znaczy mam y przynajmn iej tak troch ę wida ć sonda że tak ostatn i Kantar poprzednio i przez tyc h powa żniejszych badań pokazuj e na jedna k malejące poparc ie dla PiS te 38 % w Katarze nawe t po przeliczeniu na tak i wynik wyborcz y daje 40 % t o jednak jest w tym 4 punkty procentowe mn iej ni ż w wyborach wydaje si ę, że PiS z różnych powod ów nie wart o traci ć wymienia ć jest w te j chwili, jakby na tak iej linii troch ę wchodz ącej w związku z ty m t o otw iera pewn ą szans ę dl a kontrkandydata pod warunk iem, że zostan ie poparty przez t e wszystk ie środowiska w drugiej turze z teg o punkt u w idzenia nieszcz ęsna jes t wypowied ź Kidawy-Błońskie j, poniewa ż wszystk o wskazuj e na t o, że Kidawa-Błońska jes t t o właśnie kandydatk ą, na kt órą wszyscy ludz ie prawda spojrzenie pow inna sob ie lewicy zraża cza s zwoln ienia natrys k straszn a wypowiedź moim zdan iem zresztą też niezgodne z je j Midem tak a ona budowa ła w 2 i tera z też zaskoczony jestem, że sa m to powiem, dlateg o że okre s za niego wyra źnie za stawiało zarzuty pol itykom, że n ie chcą wyjść nie chc ą szuka ć nowych twarzy prawd a, że nie potrafi ą si ęgnąć po ruchy obywatelsk ie kandydatów spo łecznych tak dalej wydaj e si ę, że w te j chw ili tak i rodzaj perswazj i n p . jak wyborcza zrobiła, b o na rym to jes t ju ż chyb a błąd to znaczy te ż nie ma sens u po prostu szczerze dodajm y, że naruszenie nagan a nadal powiedzia ł, że n ie wystarczy 1000 powodów na oczywistych w zwi ązku z tym racze j się wydaje, że trzeb a ta k jak kiedyś strasznie z ty m nie zgadzałem, kiedy to by ła inna faza c o Władyka Janicki pisali, żeby taki n ie psioczy ć na tych polityk ów, bo innych n ie mamy prawda to by ła tak a linia wydaje si ę, że w te j chw ili już tak jest n o po prost u mamy to c o mam y kandydat najs ilniejszej partii opozycyjne j kandydatka znajdzie si ę w drugiej turze teraz trzeb a si ę rzeczywiście zastanowi ć w jak i sposób wygra ć z Dudą t o jes t mo żliwe jest jes t to nie wykluczone dlateg o, że t o poparc ie ta baz a pisowska kurcz y się mo im zdaniem s ą dobre szans e żona jes t trochę spadnie czyste pachn ące zakre s ni ż o prawyborac h natomiast 1 z my śli do końca rzeczy natom iast Duda niesamowicie pracuj e w teren ie i on po prost u tak naprawdę jes t bardz o dobry m takim mo żna powiedzie ć akwizytora swoj e własne Kandyda, że kr ótka ma też jedn o zdanie o prawyborach farbą musimy za musimy si ę przypomnie ć 1 rzecz, że prawo idea prawyborów zosta ła rzucona tu ż po wyborac h parlamentarnych zupe łnie innej sytuacj i politycznej w sytuacj i, w kt órej Grzegorz Schetyna jes t, konstruuj ąc propozycj ę prawybor ów chcia ł po pierwsze, troszeczk ę rozegrać Donalda Tuska, który jeszcze by ł w grz e w grz e, a po drug ie, chcia ł unikn ąć właśnie przez t o, że przed na k ilka tygodn i partia zajmie si ę wy łanianiem kandydat a na prezydenta, mimo że ju ż w łaściwie ten kandyda t czy kandydatk a w ty m przypadk u by ła, że to umow a u łatwi m u o odsuni ęcie w czas ie rozlicze ń wewn ątrzpartyjnych i t o by ła idea prawyborów nie oszukujm y się w te j chw ili ani nie mam ju ż Donalda Tuska je śli chodz i o an i nie ma w te j chw ili na stol e bardz o mocno po łożonej kwest ii rozliczeń wewnątrzpartyjnych to znacz y tyc h rozliczeń przed styczn iem, bo przypomnę, że pocz ątkowo były bardz o s ilne głosy Platformie, żeby nie czeka ć do styczn ia, czyl i do te j statutow e statutoweg o terminu wybor ów Platformie i wcze śniej ju ż rozliczy ć Grzegorza Schetyny Schetyna z pora żki wyborczej po t o, były stworzone prawybory an i o t o, żeby wy łonić kandydat a na prezydenta koal icji Obywatelskiej, ale teraz głosy wracają w łaśnie, że mo żna wcze śniej przeprowadzi ć wybor y szef a partii skoro n ie b ędzie prawybor ów i kandyda t zostan ie og łoszony przed 14 grudnia Wisła natom iast po co zapewn e adwersarze za to c o tak to oczywi ście odmówiliśmy ju ż wcze śniej natomiast jeszcz e zastanawiam nad 1 rzeczą cz y opozycj a tak naprawd ę bo, że publicyści prze z czas już t o będą wa żne wybory, al e t o opozycj a mus i pokazać, że wybory prezydenck ie naprawd ę będą kluczowe, bo o d nich b ędzie zale żało to cz y rewolucj a, którą na m funduj e prawo sprawiedliwość 4 lat zostanie zatrzymana czy n ie, bo je śli opozycj a ka żda o pozostan ie prezydentem to prawo sprawdzić cz y tak naprawd ę zostan ie zablokowane i być może t o si ę skończy nawe t wcześniejszymi wyboram i, bo tak naprawdę oni n ie b ędą mogl i przeprowadza ć swo ich zmian nie b ędą mogl i zrobi ć zm iany w mediach nie b ędą mogl i dokończyć zm ian w wym iarze sprawiedliwości zmieniaj ącego na samorz ądy n ie opozycj a powinna dostrzega ć wag ę tyc h wybor ów ja tego nie widz ę dz isiaj p o stronie Platformy Obywatelskiej, bo właśnie ta m wi ęcej m ówi o przyw ództwie, a n ie sprawy kluczowe j t e wybory s ą naprawdę t o jest fundamentaln a sprawa jest też, że tylko powiedzie ć, że zrobiliśmy taki sonda ż, sprawdzaj ąc elektora t negatywn y i okazy okaza ło si ę, że najwi ększy elektorat negatywn y mia ł Donald Tusk 44 % powiedzia ło, że n ie wyobraża sobie t o zdecydowan ie za g łosowania na n iego w drugiej turze z kimkolwiek b y n ie walczy ł, więc na ich z tego punk t w idzenia jego decyzj a o rezygnacji była racjonaln a prawd a tuta j w tej kategor ii Kidawa-Błońsk a jes t na poz iomie Kosiniaka-Kamysza t o znacz y tylk o tylk o 30 % tak deklaruje w przypadku, gd y jest 7 jest kobieta ma pew ien na pewn o może mo że by ć od otwart a na środowiska tak ie ludz i wierzących, więc wydaj e się, że to, że t o jes t kandydatk a, która na pewn e szanse dzień projekt jes t on a sama t o znaczy bra k do świadczenia takim si ę wydaje to analogiczna do telewizji, która jest n ic niewarta my ślę, że to pokazuj e ona musi w te j chw ili bardz o pracować to dobr a nasza rola mamy bardzo jak zatem okazać bardz o dzi ękuję wam, że głosować te ż Dominika Wielowieyska jest też z pa ństwem żegnam zapraszam na wybor y w toku w sobot ę o godz inie dziewiątej nasz progra m wydawały Karolina Polska jest Agata Majewska zrealizowa ł Krzysztof Woźniak informacja p óźniej Maciej Głogowski magazy n EKG p ierwszym gościem będzie w prem ier europose ł Leszek Miller poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA