REKLAMA

Rząd PiS uprawia kreatywną księgowość?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-18 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:26 min.
Udostępnij:

- Działania PiS to bardzo kreatywna księgowość. Im bardziej jest mętnie, tym mniej widać i łatwiej można ukryć pewne strumienie, które przepływają w kierunku niekontrolowanym. Zadłużamy teraz przyszłe pokolenia - mówiła w Magazynie EKG dr Anna Czarczyńska Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Anna Czarczyńska, Jarosław Janecki i Ryszard Wojtkowski Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodarka t o jest druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobr y w naszy m studiu dzisiaj moj e nowe będą przedstawia ć go ści pa n Ryszard Wojtkowski prezes Richter partner w dzie ń dobry pan ie prezesie pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobr y pan dr Jarosław Janecki szko ła g łówna handlowa w Warszawie dzień dobry dzie ń dobry to może od ok ienka h istorycznego zaczniemy pyta łem na w ko ńcu Rozwiń » rozmowy pan a prem iera Millera, a tak ą praktykę dzia łania i konstrukcj i dzia łania prem iera cz y mo żliwe jes t, by cz y premier m a w dyspozycj i ludz i w w swo im otoczeniu, kt órzy mog ą uprzedzić, że t u trzeba wej ść tu lep iej n ie wchodzić, korzystając z okazji, że w studiu by ły prem ier, by zapyta ć t o oczywiście, w kt óre w konsekwencji ujawnienia reporta żu, którą wida ć jak pan i prem ier Szydło wita si ę z osobami, które jak rozumiem też, by si ę n ie chcia ła mn ie pa n prezes Wojtkowski z kole i by ł przez k ilka la t dyrektore m gab inetu kolejnyc h premierów premier Miller m ówił przed chwil ą służby powinny uprzedzać, a ja jeszcz e pana pyta m o otoczenie premiera n ie służby tylk o w łaśnie gabinet n ie powinien premiera uprzedził, że jest m iejsce, które n ie należy wchodzić, że jes t t o ryzykown e cz y tylk o się z panem prem ierem Millerem, bo t e służby mog ą uprzedza ć służby specjalne to i tak ABW prze z Special przed tak imi towarzyskimi kontaktami natom iast przed spotkaniem będzie w stanie teg o zrobić, by szef gabinetu prem iera przez 8 lat jak si ę ta przypomina n ie mia ł takiej wpadki wtedy poczu ł się łatwiejsze u łożenie chodzili z telefonam i kom órkowymi rob ili zdj ęć z przyczyn, o ile tak ie zdjęcia są mo żliwe do spotkania otwarte oczk a w kampanii wyborczej t o spotkan ia zamkni ętych gabinet jedna k jest w stanie skontrolować teg o n ie robi t o znacz y, że nie dostaj e takich polecenia, bo t o nie dla n ich ważne wydaj e, że w ty m przypadku ci ludzie sprawdzaj ą czy te nie mog ą si ę Tuska czy profesji natomiast, że wydzielane jakiś nas z czeki t o si ę sprawa drugorzędna, że to jest moment z łożenia dyskwal ifikuje nie dyskwalifikują bardz o prosz ę tak dyskwal ifikuje to k im są ewentualnie jes t albo c o na n iej ciąży przekazywa ć otoczen ie premiera w ie, kt o uczestn iczy w spotkan iu zamknięty jest w stanie kontrolować teg o n ie kontroluje to znacz y, że alb o jest gab inet albo ma z łe, że z tego projektu nie toczy, ale pan ie prezesie, al e c o na to, gdyby śmy sobie wyobrazi ć tak ą hipotetyczn ą sytuację, je żeli jes t pa n towarzyszy pan u premierowi jaki ś podr óży premier ma wejść do sal i t o co pa n wie jak o szef gabinetu, kt o tam jest ewentualn ie mówi panie premierze cz y pan i premier nie wchodz imy musimy poczeka ć ni ż dzień wrócimy ostatnie spotkan ie z listy uczestników s ą wpuszczani prze z pracownik ów służby ochron y pa ństwa pokazuje swoj e dowod y osobiste w iemy, kto zaproszon y demokrat ą jest, jeżeli n ie w iemy możemy si ę tym zainteresować skuszeni można powiedzie ć, że powtarz a, gdyby t o było spotkan ie otwarte przechodzi ł przez jaki ś przez ulic ę prze z ryne k ktoś do niego przychodzi do prem iera mo że zdarzyć wpadk a, bo wtedy jes t w stanie zapanować spotkan ie zamkniętym jeste śmy nale żeli prem ier ma 10 spotkań w ciągu dnia to pan ma wiedz ę na temat 10 kolejnych spotkań, kto ta m b ędzie tak tak tak i c o pan mówi premierowi cz y pani prem ier pani prem ier nie wchodz imy nie wpuszczam y takie osob y, bo m ówimy tego spotkan ia rezygnujem y idziemy dale j, ale kosztem czek a teg o prem iera pyta m, jaki jest chcę dzi ś przygotowuje, żeby te osob y zosta ły zaproszon e zosta ły zaproszon e AFI wpadka to nie wpuszczone po prost u kon ieczne, a w ostateczności zaniesie prem ier pan ie redaktorz e przez 8 lat robi łem go typuje pa n kilka spotka ń ci ludzie Cześka procesac h po prostu pytam, że państwa c óż mamy 2 kwestie albo t e osob y by ły oczekiwanej podczas trybun y cenow o zaproszonym i wyborcam i daneg o ugrupowan ia to jedn o opcj a alb o druga opcja, że służby nie dope łnił swoich obowi ązków test, jakb y tuta j jes t troszeczkę zero-jedynkowy chodzi ło o to b y powiedzie ć tylko jeszcz e nas, że służby to n ie tylk o chodzi o służby specjalne, al e po prost u służby prem iera otoczenie szefa rz ądu i ponad 2 inne przy przyk łady tak iego działania t o dzia łanie dyplomacj i za ka żdym razem dok ładnie trzeba sprawdzić też na ka żdym spotkaniu i k im mo żna przywitać w kinie i jakich okoliczno ściach i tuta j absolutnie nie ma wyj ątków i to zabezp ieczenie wszystkich osób pracuj ących przy przygotowan iu n p . w izyty Państwowej, a drug a rzecz nawe t na poz iomie os ób zarz ądzających firmach oby śmy prezesa du żej firmy o n też wielkim się spotk a i te ż wielki można zrobić zdj ęcie, ponieważ jes t tak psycholog ii społecznej ekonomicznym, że tzw . efekc ie halą, że jeżeli stoimy są jakie ś osoby to w ty m momencie t o wp ływa na nas z w izerunek publiczna kształtowanie w izerunku publ icznego po prost u odpowiedzialno ścią całego zespo łu ko ńczymy te n wątek pani prem ier Beata Szydło, b o o n im mowa ju ż w ci ągu ostatn ich kilkudziesi ęciu godz in broniła, a s iebie swojej pozycj i na Twitterze, strzelaj ąc tak że, że sugerowan ie, iż n ie wzi ęła udział w spotkan iu celowo będzie l a będzie dochodzi ła swo ich praw n ie wydaj e, że ciekawie jes t prowadzić w łaśnie tę dyskusj ę do otoczenia i tego, jaką dzia ła lub n ie c o oczywi ście jes t odpowiedzialnością szefa rz ądu, bo to on dob iera swoich wsp ółpracowników, a rzecz wzi ęła si ę z magazynu Superwizjera w telew izji TVN teg o reporta żu, który zosta ł emitowane zosta ł wyem itowany w minion ą sobotę to tyl e z tak iego ok ienka h istorycznego, korzystaj ąc z obecno ści naszyc h gości specjalizujących si ę przed laty w tak ich w łaśnie sprawac h EKG ekonom ia kapita ł gospodark a spa ć mi nie daj e prawie, że ta nieszcz ęsna regu ła wydatkowa stabilizuj ąca reguła wydatkow a f inansach publicznych co t o jes t regu ła panie doktorze to pana Trojanowskiego pytania regu ła wydatkow a poleg a na tym, że wydatk i w kolejny m rok u bud żetowym czy te, kt óre b ędą zap isane n p . tera z w ustawie budżetowej dwudziestym nad star ą na dwudz iesty rok n ie mog ą by ć wy ższe ni ż średni wzros t dynam iki PKB w ostatnich 4 latach plu s ro k te n obecn y i rok przysz ły, czyl i prognoz a bie żącej w sum ie w ierzymy średnio 6 lat wzrostu dynam iki prowadzen ia spr aw na raz ie zrobiło się zrobi ł w Przybysławicach przede wszystkim po t o, żeby tuta j w pol ityce m ieli barierę je śli chodz i o nie stab ilizowanie finans ów publicznych, żeby ogranicza ć def icyt w okresac h wzrost u gospodarczeg o i żeby by ła możliwość zapanowan ia na d finansami publicznymi w dłuższym okres ie, al e pa n powiedziałby pol is zapanowa ć nad politykami, ale t o przecież n ikt inny jak pol itycy musieli wprowadzi ć tę regułę, czyli w tej chwili zagro żenie dl a samyc h siebie tak tak t o prawd a byliśmy byliśmy z e sobą za t ą, jak ą Polska byli śmy chwaleni prze z prze z Unię Europejską mo że jes t ważne, kt o t ę regułę wprowadził też, że n ie l iczy wprowadził j ą poprze z nasz e, al e poprzedn ie poprzednie bud żety w łaśnie były uwzględniały t ę regu łę wydatkow ą i dobrze było, żeby ta reguła by ła w dalszy m ciągu przestrzega dostrzegana, bo on a pozwal a nam sta ć na stabilizacj ę finansów publicznych c o jak rozum iem op łaca si ę wszystk im nam podatnikom u łożenia si ę tak obywatel, dlaczego pyta łem o t ę regułę finansow ą Ano, dlateg o że w sejmie t o już na ty m pos iedzeniu, kt óre trwa p ierwszym omaw iane b ędą ustawy z łożone przez grup y pos łów prawa i sprawiedliwo ści 1 z tyc h ustaw to nowel izacja przekształcenie czy na now o ustanow ienie fundusz u solidarno ściowego te n fundus z opr ócz pomoc y osobo m niepełnosprawnym dostan ie praw o do zaci ągania n ieoprocentowanych po życzek swoj e także nowe cel e, a w śród tych nowyc h celów b ędzie wyp łata teg o dodatkoweg o świadczenia potoczn ie nazywanego trzynast ą emerytur ę trzynast ą emerytur ę, dlaczego ton m ówi w kontek ście regu ły wydatkowej, bo te n fundusz jest spod dzia łania te j reguły wydatkowe j wy łączone, czyl i wydamy pieni ądze na 13 emerytura reguła teg o n ie zobaczy co c iekawe w te n fundusz, kt óry nowel izowana ustawa n ie będzie tera z w l istopadzie mo że w grudniu ma zadzia łać tak że na emerytury, kt óre już zosta ło wyp łacone w maju teg o roku czyli gdyb y prawo zadzia ła wstecz ot o, żeby f inanse publiczne nie, żeby reguła wydatkowa w tym roku te ż zobaczy ć tych wydatk ów, o co tuta j m ówiąc m ówiąc krótko opowieścią, wi ęc mówiąc krótko, ale chodz i chodz i o o tak ie wydawan ie pieni ędzy bud żetowych, ab y regu ła wydatkowa nie by ła w rozum ieniu prawa złamana i kt óra szybko n o w łaśnie n ic nie daje tutaj daj e tylk o, tyl e że żyjemy w przeświadczeniu, że regu ła wydatkow a jes t przestrzegan a tymczasem n o powstaj ą różnego rodzaj u byt y, kt óre maj ą j ą ominąć, więc proste rozwiązanie kto ś jes t po prostu zl ikwidowanie tej reguły t o jest oczywi ście do tego myślę, że będziemy trochę dale j pan o d raz u wiedzą, ale cz y to jest czy dobrz e rozumiem, że jak chces z wyda ć pieniądze, dzia łając w zgodz ie z prawem regułą wydatkow ą t o musisz pokaza ć, skąd b ierzesz na to pieni ądze tak to tak to jest t o te n rząd mówi wyda m na 13 emerytury wyda łem już wydan a w przysz łym roku i wcale n ie będę musiał pokazywa ć, bo tak naprawd ę ja t e pieniądze pożyczy po życzy na t ę trzynastą emeryturę b ędzie emerytur a na kredy t tak tylko no to pi ęknie sobie tutaj ustawiamy, jakie b ędą teg o długofalowe konsekwencj e alb o krótko, ale albo, jak ie w og óle b ędą Kowalowi wzrost koszt ów publikacji, czyli znowu b ędzie mógł, wi ęc p łacić wi ęcej mówił pan Terlikowski w d ługim ochrony, ty m bardz iej będziemy płacić to jaka ś kreatywna księgowość IT bardz o kreatywn e zostawiać no i t o w parze z Gdańska nie no t o w tym momenc ie łatwiej ukryć pewn e strum ienie, które przep ływają w k ierunku niekontrolowanym, al e emeryci dostaną świadczenie może t o jes t najwa żniejsza w krótkim okres ie tak d ługim okres ie n ie zad łużamy przyszłe pokolenia, więc tuta j wracamy nie tylk o do reguły wydatkowej, al e w ogóle zasa d zr ównoważonego rozwoj u szerze j pojętych następnym pokolen iom chcem y przekazać jak b ędą w kategor ii naszego kraj u hipotecznie zadłużony i t o zad łużenie b ędzie rosło w spos ób wyk ładniczy, dlatego że przed k imkolwiek za wahaniom gospodarczy m na zewnątrz to na czy m możemy przejechać tutaj już też n ieraz m ówiłam t o wzros t oprocentowan ia tego zadłużenia na NATO tutaj żadnej rezerwy nie ma t o b ędą coraz większe obci ążenia dl a bud żetu stałe nawe t pa n, że krakowsk ą do osób w taki, że poseł wydaje, że pope łniamy b łąd, analizując te ż wydatk i bud żetowe indywidualnie na t o trzeba spojrzeć na to, że t o jes t nasz budżet kluczowe zrób założenie, że Banasia Banaś w pana wymyślił skr ęcony staw m inister Banasiak nic nie jest m iejsce pan prezes dl a nas skrócone z drut u tam post u widać wyraźnie, że Kaśka patrz y pyt a trzydziestokrotność np. pose ł dz isiaj zbierzemy pieniądze w przyszłości to zobaczymy co się co si ę będzie działo pieni ędzy po prost u nie ma druga spraw a jes t przerzucan ie pieni ędzy wydatk ów pa ństwa samorządy dz isiaj wywiad bli ższe mojej miejscowo ści w Rzeczpospolitej, ale le śnej podkow y le śnej wiem, że tam w tyc h jes t więcej zada ń, a 7 % mn iej środków zasad y w 2 przy samym na odpowiedzialność samorządu za podwyżki narzucon e prze z państwo to są śmieci to jes t wod a ścieki brakuje pieniędzy za wyp łatę dl a nauczyc ieli tak ich wydatk ów, które zagrożone s ą płace budżetówki pieniędzy do służby zdrowia cz y t o mówimy o zrównoważonym bud żecie, które postu n ic się wszystk iego nie trzym a, a dochod y s ą alb o jednorazowe w tym roku, bo sztucznyc h np. start w bank u polskiego, kt óry zyskiem papierowym, kt óry można kilka miliardów ludz i do bud żetu dodrukować pieni ądze stawiali śmy tuta j tak ą tezę poszukiwali śmy odpowiedzi c o si ę niekt óre rzeczy teraz robi to w rozmow ie z pane m premierem Millerem też padła taka sugest ia, że być mo że te n pomysł z e zn iesieniem l imitu trzydziestokrotno ści ostateczn ie się nie ud a w przyszłym roku ten l imit wci ąż b ędzie obowiązywał należą będzie m ógł powiedzieć no nie uda ło si ę opozycj a n ie pozwoli ła część koal icji nie pozwoliła zate m musi pojawi ć si ę def icyt w Bud z zrównoważonym obiecanym zr ównoważonym bud żecie t o jak o 1 z interpretacji wraca m do teg o fundusz u solidarno ściowego wyp łaty trzynastyc h emerytur dzia łania obo k reguły finansowej, kt órą sam i sob ie przyj ęliśmy na dobrze n o i to zadzia ła wyp łaci emerytur y reguła wydatkow a teg o n ie zobaczy będziemy na te emerytury po życzać i co c o w konsekwencji jak co t o jes t zagra resor t zosta ł pan i wspomnia ła o rentowność obl igacji o ty m, że bardzo si ę zad łużamy akurat n a na cen y papierów skarbowyc h wpływają r ównież czynn iki zewn ętrzne w ty m momencie n ie możemy zagwarantowa ć akura t to spowoduj e wzros t wzrost koszt ów obsługi d ługu n ie wiedz ą, dlaczego t o rozwi ązanie rozumiem jes t z ła jest jest strac h jest z łe z kilku powod ów, ale przed e wszystkim, dlateg o że na zawsz e postulowaliśmy o t o, żeby f inanse publiczne by ły przejrzyst e i żeby n ie by ło jakich ś problem ów prawnyc h, kt óre w dłuższym okres ie mog ą przyczyni ć się do teg o, że pojaw i si ę jeszcze wi ększy proble m i tera z, je żeli regu ła wydatkowa, m ówi że dane wydatk i dz isiaj są w ten w te n spos ób klasyfikowane t o pol itycy pow inni my śleć w jak i sposób omin ąć zasad y zmieniać def inicje różnych wydatk ów tak, kt óre w konsekwencji no n ie wchodz ą do te j reguły tylk o powiedzie ć jasn o nie dam y rady z tym i wszystkimi zapewn ieniami z tym i wszystk imi wydatkam i alb o n ie te ograniczamy wydatki albo mówimy, że ta regu ła n ie obowi ązuje, bo najgorsze jes t to, że w ty m okres ie czasu nie b ędzie żadnych efekt ów, bo przecież pozytywnymi s ędziowie ta bezpo średnio t o nie p ierwszy przypadek poprzedni rząd mia ł fundusz drogow y, kt óry tak sam o dzia ło poz a poz a systemem reguł co się sta ło nic n ie sta ło, dlaczeg o psuje na m w bud żecie otwiera drogę do tych dost ępnych fundusz y tak, że t o wszystk o jest bezpośrednio okresowo n ie wydarzy si ę z samym sob ą widz sam te ż Możejko, podsumowując sa m def icyt zrównoważone to n ie jest został cz ęści wymysł polityk ów, ale t o jes t efekt konsekwencj a real izowanej regu ły wydatkowej po czas u w zwi ązku z regułą wydatkową n ie mo żna wyda ć więcej def icyt po deficyt zn ika mamy regu łę wydatkową w te n sposób te ż odpowiadaliśmy na t e kryzysowe zagrożenia k ilka lat temu pokazuj ąc, że b ędziemy dbal i o f inanse publiczne tera z polityce chcą zrealizować swoj e ob ietnice prawo sprawiedliwo ść wypłacić trzynast ą emeryturę, więc ominie t ę regułę wydatkową, dlaczego t o jes t zła Ano, dlatego że za chwil ę ci sam i politycy PiS - u alb o innego rz ądu mog ą kolejn e wydatk i wyjąć spo d pola w idzenia te j regul e f inansowej i znowu finansowa ć co ś na kredy t na pieniądze z pieni ędzy, których n ie mam to jest prost a drog a do kryzys u, który nawet nie dotknie nas za rok 2 może na s dotknąć w przysz łości tak Krysa kryzy s w państwach tak ie do świadczenia mam y oczywiście wszyscy s ą znudzeni przyk ładem greckim, ale tam te ż pol itycy mówili pieniądze są u na s te ż dz isiaj politycy m ówią pieniądze są, mimo że ich nie ma zapominają powiedzie ć, że pożyczają, że emerytury wypłacą trzynast y na kredy t wys łuchamy informacji jest ju ż najwyższy cza s na informacj ę Radia TOK FM t o jes t trzec ia cz ęść magazynu EKG w radiu TOK FM zbliża si ę godz ina dziewiąta 46 w naszym stud iu dzi ś pan i Anna Czarczyńska pa n Jarosław Janecki pa n Ryszard Wojtkowski dziewi ątej 46 właśnie 1 frank 3 zł 90 g r euro 4 z ł prawie 28 g r funt 5 zł 1 g r dolar 3 z ł 86 g r K2 na pewno mają pa ństwo mac ie państwo zdz iwienia co pa ństwa dz ieli pa n prezes Witkowski rozpoczn ie prosz ę bardzo się życiem zastanowiłam zaszczy t towarzyszy ć Lechowi Wałęsie Leszkowi Balcerowiczowi si ę Pańskiej w izycie z okazji 30 rocznicy wystąpienia Wałęsy przed po łączonymi izbami Kongresu po bardzo buduj ące do świadczenie, bo ci ągle Polska symbolizuj ący Polskę dla nich PiS są taką inspiracj ą do walk i o wolno ść demokrację na ca łym świecie to tak bardz o by ło mi łe było te ż obserwowa ć jak w kolejc e do Wałęsy podaniem ręki, żeby sob ie fotki ustawia si ę najważniejsi pol itycy partii Demokratycznej partii Republikańskiej z 1 wyjątkiem brakowa ło ta m polskiego ambasadora, a po 1300 potem dowiedziałem, że jaki ś przedstawiciel ambasady był na wys łuchaniu w kongres ie na przyjęciu, ale nie ujawn i się n ie bez delegacji nie bez gospodarzy jest już nie będą nie było, dlaczeg o kobieta si ę pojawi ł natomiast przykro obserwowa ć ten biedny Wałęsa, choć po trosz e to nie sa m be z pomoc y się poselskiego także be z pomocy pa ństwo wiedz ą byłym prezydentom przysługuje ochrona, al e pomyślnie przysługują poz a polską i w og óle n ie przys ługuje poz a polską prezydentom zwi ązkiem nasz, ale wiąże się dowiaduje się, że pan i pełniąca obowiązki przewodnicz ący Trybunału Konstytucyjnego ma tak ą ochronę czy mog ę tam k ilka raz y w miesiącu w idzi swojego m ęża w Berlinie i tak wydają si ę, że t o jes t jaka ś ma łostkowości żona może niektórzy wierz ą, że n igdy n ie będą byłymi ju ż zawsz e b ędą trwać, al e ogólnie wizyta jak pan i odb iera skor o towarzyszą to to wie pa n jako przebiegała pan a by ła bardzo bardzo c iekawa wbr ew temu, czego mo żna si ę by ło niekt órzy spodziewali się on a mówiła o przysz łości nie czas teraźniejszości to znacz y prezentuj ąca mówił o przeszłości t o jest zreszt ą i Amerykanina PiS te ż pa n prezydent Wałęsa mówił o sprawac h tak ich globalnych nie mógł n ie odnosi si ę do dzisiejszej sytuacj i w Polsce gospodarze podkre ślali, że mieliśmy sukces 6 lat tem u nasze problemy dz isiaj są problem y rozwini ętego świata czy też w innym kraju zupe łnie innej skali to jest coś przem inie, a sukces 30 lat jest trwa ły i pozostanie n o tak to p ierwsze zdziwienie dz isiejszym wydaniu magazynu EKG dzi ękuję tak że za tę relacj ę prosz ę bardz o rozum iem państwo nie b ędą si ę odnosi ć tylk o zmieniamy zdz iwienie tak ca łkowicie tak m ówi Jarosław Janecki tak ie bardz iej ekonomiczne, al e te ż po części jako sukce s sprzed 30 lat tak, al e mi ędzynarodowe r ównież Otóż zastanaw iam się ca ły cza s nad na tym w jak i spos ób zwi ększyć si ę wydajno ść pracy w kraju tak t o jest 1 to jest wa żne tak i elemen t często sob ie wyobrazi ć, że Japończycy przetestowal i ten 1 problem 1 największych f irm informatycznych w Japonii przetestowa ła z prawem ogran iczenia czas u pracy z 5 dni na 4 dni mam y już mówiliśmy, al e proszę bardzo, a na pewn o my da j da j i to jes t fajn e konstatacja, ponieważ okaza ło się, że ich wydajność prac y wzros ła o 40 % pracownik ów, którzy te same obowi ązki wykonywal i przez 4 dni poz a tym jeszcz e dodatkowe oszcz ędność energ ii tak normaln ie pracowali w pi ątek tera z ja s łyszałem kilka no to by ło w trakc ie kampan ii wyborcze j, że środowiska między n imi zwi ązane z lewic ą tutaj proponowal i na ogran iczenie czas u pracy tak się zastanaw iam czy rzeczywi ście w Polsce po wprowadzać, gdyby wprowadzi ć ograniczenie czas u pracy czy to rzeczywi ście wp łynie na wydajno ść pracy cz y nie mam wra żenie, że akura t przyk ład japo ński u nas n ie sprawdz i się natom iast sam a czekała pozostaje w dalszy m ci ągu ciekawostką być mo że tuta j regulowan ie czasu prac y tak czy, je żeli prac ą, gd y pracown ik mia ł mo żliwość swobodn ie regulowan ia czas u prac y pracowania w domu by ć może c o pew ien spos ób wp łynęłoby na wydajność pracy, ale t o w ka żdym sektorze gospodarki n ie jes t mo żliwa, chociaż dziś wydaje, że te n test, który bywa to zdaje si ę w dyw izji w Microsofcie podaż wprowadzon e t o moglibyśmy protestowa ć to w r óżnych miejscach, a tyc h oce n teg o pomysłu to znaczy te pomysły by ły wcześniej realizowania rozum iem, że t o zostało ładnie op isane w przypadku japo ńskim skr ócenia dn iowego czas u prac y natom iast w wielu f irmach te ż pomys ł rozwijano skandynawską ocen ia czasu pracy godz inowego, czyli 8 godzin 6 bez strat y wszechstronno ści badan iach zresztą w og óle mode l tzw. pracy parta t o znaczy n iezatrudnianie ludz i na pe łnym wym iarze tylk o zatrudn ianie czasow e na 234 dni w tygodn iu pokazuje, że oni maj ą znaczn ie wi ększą efektywność zatrudn ienia na 4 godziny dziennie t o dotyczy r ównież np. kob iet, kt óre aktywizują zawodow o po okres ie wychowywan ia dzieci łączenie tak i tzw. mode l zadaniowe złożone z narode m zadan iowej wykonujem y dan ą prac ę wykonamy ją idziemy do domu koniec za ś do budżetu zadan iowego możemy za t o w uchwale z mężem pan i na czas ju ż by ł wcześniej testowane i w iadomo, że przez 4 godziny mam y wy ższą efektywno ść pote m prze z kolejne 4 to efektywno ść spad a w związku z ty m długość czas u prac y nie wskazuj e n ie spuszcza z efektywnością zresztą wystarczy spojrze ć na statystyki najdłuższy cza s pracy w Europie maj ą Grecy i oni bynajmn iej n ie grzesz ą wysoką efektywnością, chocia ż najwi ęcej czasu sp ędzają w prac y są bardz o niebezpieczne rozważania prze z prawo rozpoznawać zmiany demograf iczne taką sytuację mamy mam y tak i rodza j pracy odtwórcze w stosunku do japo ńskiej Pańskiej poziomu też cyw ilizacyjnego czy teraz jeszcze na dodate k mam y mało pracowników te ż politycy mają wypracować ten cza s nie t o miejsce ale gdy chcemy j ą za to 2 rzeczy po p ierwsze do Polski model jak skrócenia czasu pracy n iestety wygl ąda troch ę inaczej ju ż mam y przykłady gm in kt órym, gdzie chce szok ogran icza cza s prac y ludzi tylko o to, żeby mniej p łacić przepisami ilo ści zada ń i będzie, że to zupełnie n ie o t o chodz i ten odwracam y po prost u ca łą, jakb y filozofi ę teg o działania kole i jeszcze jedn o ma łe zdz iwienie, które w nawi ązaniu do takiego interesu daneg o temat u zwi ązanego z podwyżką wywoz u cen y śmieci problem z recyclingu i t d. Otóż n ie na Jasną wygląda w r óżnych krajac h 1 z przyjaci ół opowiedzia ł histori ę jak w Chinach dokonuj e si ę recycl ingu w momencie, kiedy dana gm ina cz y miasto teg o wymaga mieszkańcy n ie mają czas u, bo pracuj ą już w ogóle podobn ie jak w Ciechanowcu 300 % normy t o jest 1 obok Chin, kt óry sto i przy kontenerach portu zajmuj e si ę sortowaniem śmieci wynoszonych prze z mieszka ńców daneg o blok u, wi ęc jeśli ich jeśli sob ie nie damy radę z ty m problemem to mo że Chińczyka al e, ale by ć może znajdzie si ę po prost u kolejn e innowacyjne pomysły pozwol i to jakoś rozwiązać bez n ich relatywn ie n iskich kosztach prac y, al e oszczep planowania odpowiedziała, dlateg o że ta m czas prac y się wydłuża si ę, że tam, gdz ie jest duża dost ępność ludz i, kt órzy s ą w stanie pracować za ma łe pieni ądze t e modele w przypadk u japońskim s ą usługi dostosowania wr ęcz przec iwnie nawet nie op łaca się wprowadza ć wy łącznie mechanizacji, bo r ęce ludzk ie s ą tańsze to jest, jaką n iestety pani m ówi tak tak, żeby n ikt niem ewentualn ie nie n ie myślę, że m y tego w te n spos ób n ie chcieli śmy posprz ątać K 2 będziemy ko ńczyć dz isiejsze wydan ie magazyn u EKG t o chciałem tylk o w podsumowan iu powr ócić do temat ów, o kt órych dzisiaj rozmawiali śmy w przewa żającej cz ęści naszej audycj i tak ie wielkie sformu łowania f inanse publiczne trzydziestokrotno ść trzynast a emerytur a stabilizująca regu ła wydatkowa dlateg o wraca m, bo przeczyta m wywiad z pane m Jerzym Kwiecińskim opublikowane dz isiaj w Rzeczpospolitej pa n Jerzy Kwieciński właściwie ju ż może powiedzie ć wszystko jes t by łym ministrem n ie tylko rozwoju, al e także finans ów prze z kr ótki cza s i chc ieli ka żda każdy n ie tyl e pytan ie odpowiedź wzbudza moj e zdz iwienie zastanaw iam si ę po co takiego wyw iadu udzielać wniesie nic n ie chce powiedzie ć albo nie ma si ę do powiedzenia albo jaki ś inny pow ód, ale na pytanie o d trzydziestokrotno ści, czyli likwidacj ę tego l imitu w sk ładkach do wyższą na pytan ie, dlaczeg o te n projek t trafi ł do Sejmu jak o projek t poselski, czyl i w rozum ieniu z pomini ęciem ścieżki rządowej wewn ątrz rady ministr ów dyskusj i konsultacj i ocen y skutków regulacj i profesjonalnie przygotowane j prze z odpowiednią odpowie Departament w KPRM pa n m inister odpow iada inicjatywę ustawodawcz ą ma rz ąd ma te ż parlamen t prezydent ka żda z tych ścieżek ścieżek jes t r ównoprawna naprawdę czase m sobie my ślę, że mo że dobrz e niekt órzy ludz ie odchodzą skoro chwal imy ich także s ą świetnymi ekspertami, a pote m s ą wstan ie publicznie wypowiedzie ć tak ie zdanie sobie żartować z na s wszystk ich jeszcz e dodatkową odnosz ę wrażenie, że m ówiąc poważnie ja nie każda ścieżka jest r ównoprawna, bo po t o, PiS nauczy ł na s projekt ów poselskich, b y omija ć ca łą procedurę d o tak n iezwykle wa żnych projektów brakuj e mi właściwie tylk o potw ierdzenia, że to rz ąd napisał zapas ów te n projek t ustawy wted y m ógłbym w pe łni usatysfakcjonowan e kończymy Boże jeszcz e pytan ie z teg o wywiadu paryżanka nie są t o, jakie s ą najwa żniejsze problem y nast ępcy i wymienia się większym problemem jes t nagonk a medialna na t o, że ministerstwo by ła maf ia VAT-owska i że z ty m trzeba walczyć naczyn ie z mafią tylko z tym, że nagonk a medialna i tutaj chc ę powiedzieć w łaśnie sygnali ści będą mus ieli cierpie ć, bo nie mo że by ć tak, żeby spo łeczeństwo ekscytowa ł si ę jakimi ś problemami wewnętrznymi ta k jak ministerstwo n o tak to pan a pana pan zakończenie było przed mojego rzeczywi ście i tym samy m kończymy dzisiejsze wydan ie magazyn u EKG ostatn ie zdziwienie wypowiedzia ł pan Ryszard Wojtkowski prezes Wiktor partne r w bardz o dziękuję dzi ękujemy także pan i Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję ci jak pan Jarosław Janecki z e szko ły g łównej handlowe j w Warszawie bardzo dzi ękuję za audycj ę EKG przygotowa ły Agata Majewska i Karolina Topolska realizowa ł Krzysztof Woźniak teraz informacje po informacjach audycja wczoraj Cezary łasiczka najbliższe wydanie magazynu kadzie ju ż jutr o podz ielam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA