REKLAMA

Sylwester Marzeń nie dla niedźwiedzi

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-18 10:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
32:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka progra m off czare k dzie ń dobry witam pa ństwa bardzo serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie w studiu go ść pan Jerzy Jurecki wydawc a tygodnika Podhalańskiego dzień dobr y dzie ń dobr y człowiek dz iwny, bo jak dowiedzia łem si ę z telewizji 26 lat tem u organizował Uniwersjadę, na które po prost u hu k krzyk i rac e dy m ogień zwierz ęta wyprowadzi ły się z Tatr na czasy Uniwersjady, a dz isiaj protestuj e pa n przec iwko organ izacji sylwestr a Rozwiń » Narodowego Doda niezwyk łego Narodowego pod wielk ą Krokwią, wi ęc troch ę dz iwne ta k po dziewięćdziesiątym trzecim rok u była un iwersjada p ierwsza tak a impreza w Zakopanem ogromn a sportowa mistrzostwa w zakres ie m istrzostwa świata studentów, al e oczywiście n ie byłem organ izatorem, bo jeste m ma łym druczk iem i młodym ch łopakiem wted y by łem zatrudni łem si ę w biurze organ izacyjnym do kontrakt ów dop łat do um ów sponsorsk ich, poniewa ż m ówimy jak o 1 z n ielicznych po ang ielsku w związku z ty m wzi ęli tam nic z organizacj ą niestety nie miał wsp ólnego tak szczerz e pow iem są organ izacje otwarc ia organizowa ł Krzysztof Jasiński s łynny dyrekto r teatru 100 w Krakowie interweniowała słynnej żony tak te ż impreza ściągnęła bardz o du żo student ów z ca łego świata bardzo fajn a impreza natomiast to jes t trochę tak, że tak rzeczywi ście by ło dużo huk u i t o źle tylk o, że 30 lat tem u nasza świadomość by ła kompletn ie inna n o i 30 lat tem u w iele rodzin bi ło dz ieci w domac h dz isiaj n ie bije na szczęście świat się zmienia n ie idzie tak o w Zakopanem w ogóle n iema przemocy domowej odda ł jak pewn ie też pan redakto r słyszał, że jesteśmy jedyną gmin ą, kt óra n ie uchwali ła ustawy o przemocy domowej, al e to już inna h istoria i bardziej smutn a ni ż ta, którą tera z śledzimy oczywi ście zaanga żowaliśmy się obron a nied źwiedzi głównie, dlateg o że zima jes t tak i okre s dziwne, że zwierz ęta, które źle sobie t o z ima przezimuj ą t o t o gin ą w związku z ty m ich se n jes t bardzo istotne, żeby przetrwa ć i bardzo w iele przyk ładów w tatrza ńskim park u Narodowym, k iedy np. robot y robot y le śne spowodowa ły, że si ę wybudzi ł niedźwiedź c o jeszcz e ciekawe problem y takie, że nied źwiedzicę w zimie rodz ą w gazac h i akurat to jes t tak i okre s na przełomie grudn ia styczn ia, że pojawi ą si ę małe no i momencie, k iedy na n ie da j Boże niedźwiedzica wystraszy si ę ch órków sylwestrowych wybiega z Gawry do n iej n ie traf i i mam y gotowe n ie tylko nieżywą nied źwiedzicę, ale mało, kt óry zgin ął tak ich przykładów mo żna, b y mno żyć wart o, żeby porozmaw iali nasi w łodarze i szefow ie telew izji polsk iej z przyrodn ikami i potwierdzą t e informacje, które o d pa ństwa podaje telew izja Polska w mater iale o sylwestrz e marzeń podkre śla, że r óżnego rodzaj u imprezy nie tylk o sportowe, al e tak iej imprezy, gdz ie w łaśnie jes t g łośna muzyk a, gdzie są muzealn e, gdz ie s ą okrzyki odbywają si ę w Zakopanem, a szczeg ólnie pod wielk ą kroczył cz ęsto i o d nagle protes t tak tak, dlatego że od os ób kompletn ie inna impreza Miś Puchar świata wskokach narciarskich są to jest jedyn y Puchar świata, jak i mamy pol e w Zakopanem, bo stracili śmy wszystkie puchar y świata nie ma Pucharu świata oznacza klasycznymi tak dalej w ostatn i f ilm był w latac h sze śćdziesiątych w Zakopanem, o czy m przykro m ówić prawdę, bo t o jest jednak pi ękne miasto narciarskiej wydawa łoby się, że takich imprez pow inno być sportowyc h wi ęcej, ale wraca noc ą krok iem w Otóż krok iem przechodzi 25  000 osób siadaj ą na trybunac h s ą w ty m wy ci ętym kawa łku otoczony m trybunam i i betone m w zasadz ie i tam odbywaj ą si ę zawod y oczywiście face t prze z m ikrofon zapow iada kolejnych skoczk ów lec i te ż muzyk a jes t hałas są wywóz, ale i to źle, bo te n hałas jest za du żo, ale n ie taki du ży, jak i jest prze z sylwestra natomiast c o jes t najwa żniejsze, dlaczeg o protestujemy, dlateg o że na Puchar świata przychodz i 25  000 osób, a na sylwestra 90 w zwi ązku z tym 80  000 ludzi to s ą inni ludz ie na skok i narc iarskie przychodzą ludz ie te ż pobawi ć oczywiście i popatrzeć na skok i, al e na sylwestra przychodzą si ę zupe łnie wydaj ą się jednak mimo wszystk ie inne i inne osoby to n ie są barank i on i przynosz ą butelki z e sob ą przynosz ą szampana rozbijające szampany i ta m prosz ę wyobrazić t e 90  000 ludzi rozlej e si ę wok ół Krokwi wokół krok jes t z tym krok jedn o połowa kro k jest należę do Tatrzańskiego park u narodow e Narodowego kilkadziesi ąt kilkaset metr ów o d skoczn i są Gawry nied źwiedzia, bo to jes t to mo żna sprawdzi ć nawe t na stronie IPN - u ci ludzie będą wchodzi ć do lasu ci ludz ie będą ha łasować będą to b ędzie impreza, która która, w którą będzie s łychać w nowy m Targu na lotnisku jak specjalnie w tym lotn isko mówię, bo mamy tak ie m iejsce gdz ie, gdzie odbywaj ą si ę w ielkie imprezy mogłyby si ę odbywać wielki prezen t, al e musimy robi ć Zakopane, al e niewa żne skal a imprezy jes t nieporównywalna tak i du żo ludz i ja k na sylwestr a pod Krokwią by ło tylko ra z przyjechał Jan Paweł II i była msz a pod Krokwią wted y też by ło ta m 90  000 ludzi tylko n ikt n ie przyszed ł z flaszk ą albo 2 nikt nie rozrabia ł n ie krzyczał czy to n ie chodz i o fajerwerk i, kt órych nie ma ima ma nie być fak t w ogóle n ie chodz i o fajerwerk i ryk z głośników prz y sylwestrze jes t tak pot ężne, że podczas poprzednich sylwestr ów na r ówni Krupowej głos z g łośników słychać by ło w nowy m Targu Nowy Targ jest 25 km za Zakopanem tegoroczn y Sylwester te ż się odbywa ć na r ówni Krupowej, al e jak dowiedzia łem si ę z wiadomości z e wzgl ędów bezpiecze ństwa, czyl i potencjalneg o wiatru s ilnego, kt óry m ógłby zagrozi ć konstrukcj ą, a ty m samy m zagrozi ć p óźniej uczestn ikom zosta ł przen iesiony w łaśnie pod wielk ą Krokwią tak t o jes t prawd a oddał si ę odzywa ł si ę Sylwester na r ówni Krupowej to n ie jes t tak, że t o by ł te ż co dl a mieszka ńców i fajn a rzecz, dlateg o że myślą krytykowaliśmy te ż z tamteg o sylwestra ze wzgl ędu na to c o się dzia ło z mieszka ńcami okol icznych blokac h n iestety źle zabezp ieczone też przygotowan y tylko na dn i na 20  000 ludzi przysz ło k ilkakrotnie więcej no i urz ądzili sob ie toalety z klate k schodowyc h p iwnic okol icznych bloków dochodzi ło do da ń dantejsk ich sce n i o tym, pisaliśmy ludz ie do nas przychodz ili opow iadali o ty m, pisali śmy dz isiaj zarzuca się nam, że wted y krytykowaliśmy teraz krytykujem y tak taka jes t ponad 90 przeciwnik ryzykowa ł pa n w dziewięćdziesiątym trzec im n ie bardzo mia łem jak krytyk ą w aż ra z miałem 30 lat mn iej, a 2 to zupe łnie inne czas y, al e z perspektywy czas u powtórzę to c o powiedzia ł wcześniej jeste śmy m ądrzejsi w iemy, że t o s ą jedyn e takie, jak ie mamy t o są zwierzaki, kt óre s ą właścicielami tego terenu i t o my musimy dostosować do n ich an i on i do nas, ale jeszcze 1 rzecz muszę powiedzie ć, bo m y w rozpoczęciu tak ą akcj ę, którą nazwali śmy niedźwiedź stary nied źwiedź mocn o śpi pod tą akcją podpisuj ą się dz isiaj ju ż 20 ponad 27  000 ludzi i ta akcj a stary niedźwiedź mocn o śpi trafi ła do ludzi i rzeczywiście t o jes t wy łącznie działalność prospołeczną wydaje na m si ę, że k iedy na sesj i rad y miasta wychodz i przewodnicz ący rady i m ówi że n ie nied źwiedzie będą zarz ądzić w Zakopanem tylko my to dl a nas sygnał życia c o zrobić nie m a w Zakopanem za du żo organizacji pozarz ądowych w og óle nie m a w związku z tym my śmy przyj ęli tę rolę to n ie jes t rol a dz iennikarzy 10 × się nad tym zastanawiam czy t o robić, al e s ą takie momenty w życiu, że trzeb a coś wybra ć coś jes t wa żniejszego ni ż niższe niż tylk o pisanie i krytykowan ia prawd a natomiast nic taka akcja to n ie jest co ś co rob imy po raz p ierwszy robiliśmy akcj e i rob imy dalej o oddajemy reklam y w Gazecie dla każdego, kto ci ągnie b illboard zakop ianki np. to jes t może tak, ale dlatego, że miałem informacje po informacjach wrócimy dl a prasy lokalne j do tego c o pras a lokalna rob i albo c o powinna, czego n ie pow inna n p . cz y mo żna nosić 2 kapelusze le śnych działacza spo łecznego i wydawcy państwa maj ą gości jest pan Jerzy Jurecki wydawc a tygodn ika Podhalańskiego informacje o dziesi ątej 20 po informacjach wracam y do program u of f czare k czare k państwa najgorsz e jest Jerzy Jurecki wydawc a tygodn ika Podhalańskiego największy przyjac iel tatrzańskich nied źwiedzi tak jes t przelew za tak i już przedstawiono jeszcz e zapytać co Serba chodz ą nied źwiedzie potwierdzam natom iast specjalistów o d nied źwiedzi mamy na szczęście w park u Narodowym bardzo du żo, zw łaszcza świetny face t Filip Zięba je śli ktokolwiek chciałby si ę coś wi ęcej na tema t nied źwiedzi dowiedzie ć jak żyją co może si ę z nimi stać w z imie t o 20  000 ludzi będzie si ę chciał dowiedzie ć si ę 31 grudnia w ich wi ęcej o zwyczajach, nic wi ęc wzi ąć do Filipa Zięby cz y wróćmy do tego najlepszy Sylwester pod wielk ą Krokwią jest bezp ieczniejszy od sylwestr a na r ówni Krupowej nie nie ma ten pomysł, kt óry zrodzi ł si ę ostatn io, że telew izja zaczęła t łumaczyć nagl e, że przen iesienia przenosimy r ówni Krupowej si ę na pod Krokiew jeszcze 1 rzecz bowiem dla osób, kt óre n ie znaj ą Zakopanego krok iem jes t oko ło kilometr 200 km t o od równie trwa ła o d Krokwi od gran icy parku, więc t o jest tak i odcinek, a krok iem jes t prze z sam parku prawd a bliżej park u tak absolutn ie prawie w parku, dlateg o że po łowa Krokwi po łowa skoczni należy do Tatrzańskiego park u Narodowego i halny t o jes t świat po łudniowe, jakby ście państwo sobie żyją t u po fal i t o dziesi ątki filmów o ty m jak wygl ąda halny, zwłaszcza w te j okolicy, czyl i o d Tatr no t o jes t po łamane drzewa po łamane jak zapa łki w iatr haln y nie wybiera t o niema n iema tłumaczenia, że tuta j jest mniejszy t o najwi ększe chcia łbym żeby, żeby wypowiedzia ł się na te n temat meteorolo g, al e każdy zakopia ńczyk doskonal e wie, że im wyżej tym te n haln y jest bardz iej gro źny i mało, kto się zap ędza podcza s takiego największego halnego, k iedy porywy wiatru s ą na 150200 km na godzinę t o się n ie nie idziemy w g órę n ie idziemy w kierunku Krokwi w ogródku chowa m się na dol e w łaśnie ta m jeszcz e na g órze s ą najwi ększe wiatry, ale t o już wydaj ą si ę jes t tema t dl a specjalist ów, kt órzy t o pewn ie potwierdzą bólu o d jakiego ś czasu sylwestr y organizowane prze z różnego rodzaju telewizję nie tylk o przecie ż prze z TVP wzbudza kontrowersj e, bo to odbywaj ą si ę r óżnego rodzaju n o właśnie głośne imprezy czy też cz y te ż pokaz y fajerwerk ów, kt óre n p . n ie tylko śpiący niedźwiedzią uprzykrzaj ą życie, al e także zwyczajny m n ie inna zwyczajny m p ieskom miejskim tak dobre i mo żna, by zapyta ć rozum iem, że tygodn ik Podhalański protestuj e przec iwko tak iej imprezie na teren ie, który obs ługuje tak można, b y zapyta ć, dlaczeg o pras a lokaln a n ie protestuj e przeciwko innym sylwestrów n iekoniecznie organizowany prze z telewizj ę publiczn ą pewnie tak to m y jeste śmy akurat gazetą LOK lokalna interesuj ą spraw y nasz e lokalne nie wyb iegamy poz a Podhale, al e np. Kraków jest już mądrzejsi od na s i n ie organizuje sylwestr a na wielkiego ogromnego sylwestr a na na na rynk u robi t o inny sposób nawet szczegół n ie zna m, ale wiemy o ty m, że by ła w ielka dyskusj a w Krakowie na te n tema t, że n ie chcą mieszka ńcy tak iego sylwestr a ja zauwa żyłem też, że pod naszy m pod informacjami, kt óre namawialiśmy ludz i do podp isywania petycji jes t bardz o w iele g łosów z zakopia ńczyków żeby, żeby rzeczywi ście wycofać sylwestra, al e to nie jes t tak ie proste, dlateg o że od la t i od zawsz e do Zakopanego na sylwestr a przyjeżdża si ę prawd a i proble m by ł tak i, że Witkiewicz tak właśnie proble m tak i, że ludzie gromadz ili si ę tak się przyzwyczaili, że gromadz ą na Krupówkach NATO na Krupówkach chcia ły się dantejsk ie scen y ludz ie za zagrywali sob ie witrynę zab ijali deskami i dyktą to są dz isiaj to robią to n ie jes t tak że nasze te n tłum ludzi t o ju ż wychodzi sylwestr a idzie do dom u grzecznie on idzie na Krupówki n iestety tak że i t d . za zab ijamy mam y biuro ogłoszeń tak ą wielką witryn ą szklan ą też mus imy ją zaklei ć, bo się teg o bo imy tak że cora z, a zwłaszcza młodzi ludzie zauwa żają w Zakopanem n ie s ą w ogóle sylwestr a znaczy uwa żają, że te n inwestor pow inien wr ócić do do knaj p restauracji do domów wczasowych ta k jak by ło dawn iej Tatrzańska izba gospodarcza, kt óra zrzesza wi ększość przedsi ębiorców Zakopane wydała o świadczenia, że to jest naprawd ę ludzie, kt órzy już za dużo to wie ś wiceprezes już n ie chcem y dodatków widzisz Ewa szerzenia dlateg o, że to nie jes t tak, że ktoś, kto si ę n ie przekłada t o czy Sylwester nie przek łada na pieniądze ludz ie do Zakopanego na sylwestra czy tak cz y tak przyjadą natom iast c i, kt órzy przyje żdżają na sylwestra ze Sławomirem i zamkiem to są inni ludzie t o nie są ludz ie ktoś przyje żdża do Zakopanego na 45 dni czy tydzień to s ą ludzie, którzy przyje żdżają tylko na t o na t ę noc śpią w samochodzie tu ż ko ło m iejsca, gdz ie Sylwester rano wyje żdżają albo jeszcze po łożą i odjeżdżają z powrotem to nie s ą ludzie, kt órzy wydają pieni ądze w Zakopanem do, ale musz ę zatankowa ć szef a, a jest natomiast skor o Tatrzańska izba gospodarcz a apeluje o t o podpisuje si ę pod naszy m apelem o o to, żeby wycofać si ę spo d Krokwi to oni wiedz ą c o m ówią wr óćmy do r óżnych kapelusz y wspomniał pa n, że zdarz a się panu nosi ć kapelusz w łaśnie tak iego dzia łacza społecznego ja k jak, bo to jes t spot jak t o było pogodzić dziennikarz n ie pow inien, gdyb y mie ć okre ślonego swojeg o zadania Adobe i by ć dobry m dz iennikarzem syste m wydawc ą t o prasy i są rzeczy, które pow inny si ę pow inien się angażować są rzeczy, kt óre n ie pow inny anga żować, bo wtedy sytuacj a n iejasna tak jak bardz o na to zwraca uwagę, zw łaszcza że jeste m jedyny m w Polsce chc e si ę pochwali ć mog ę laureate m nagrod y rady etyk i mediów o ty m jak dost ęp do nagrody to j ą zlikwidowano, ale to już inna h istoria w opow iada, dlaczeg o zl ikwidowano natomiast można to pewn ie gdzie ś ta m sprawdzi ć jedynym żyjącym po drug im Jan Nowak je że jeże ora ński świętej pamięci i w bardz o dba m o t o jak funkcjonuj e jeste m Starym dziennikarzem 30 lat wydaj e gazet ę wcze śniej wydawałem przez 6 lat gazet ę podziemną z 2, jaka jes t moja rol a natom iast s ą tak ie momenty, że trzeb a podj ąć pa łeczkę cho ćby przez choćby to t e h istorie, które organ izujemy, po kt óre nazywam y dz iennikarskimi akcjam i społecznymi i o n si ę wpisuj ą zawód mo im zdaniem, i ż ich dzia łalność gazet y w Zakopanem jes t w ielki problem z e smog iem zapraszamy turystów on i przyje żdżają na sylwestr a r ównież, a tymczase m fundujem y im oddychan ie bardz o bardz o z łem powietrze no, chyba że za Wiecha to wtedy jes t Super także jeste śmy za tym, żeby haln y było coraz wi ęcej, bo wtedy mam y dobre powietrze oczywi ście żartuję, a z drugiej stron y s ą takie spraw y, kt óre do, kt órych wart o wart o się zaangażować to rob imy rzeczywi ście mam y fajn y zesp ół tak i przykład wpadli śmy na pomysł c o m y możemy zrobi ć jako gazetka, żeby z ty m mog ę powalczyć przecież m y jeste śmy mal i wiele n ie możemy i wymyśliliśmy sob ie, że będziemy tworzyć, że stworzym y tak i syste m, żeby trochę psycholog iczne podej ście naszyc h g órali z zrobili śmy poprosili śmy koleg ów na Akademii sztu k plastycznych w Krakowie, żeby na m zrob ili p iktogram, kt óry b y miał wskaza ć, że nie pal imy w lecie, czyli miała n ie nie dajem y do p ieca opo n an i an i śmieci i prosz ę wyobrazi ć, że nas z kolega, który jest ta m profesorem zlecił swo im studentom i wygra ła VAT wasz a Szczepanowska, która zrobi ła na tak i piktogram my śmy ten piktogram przenie śli na tabliczka z czego być zrob iona tabl iczka jes t alum iniowa i ma wymiar 20 cm na 20 i postanowili śmy t e tabl iczki rozdawa ć oczywi ście poinformowali śmy co często tabliczk ą zrobić to być Kasza powiesi ć na tw órca i jak pa n redaktor pojawi si ę w Zakopanem zaprasza m t o prosz ę zwr ócić uwag ę na furtk i prz y bardz o w ielu w ch órkach jest tabliczka z nap isem nie palimy byl e czy m ten taki zielony listek wydobywają si ę z czarnego komina, ale cz y jes t korelacj a pomi ędzy czarnym dymem w Marianowie o d razu pow iem my n ie n ie robimy żadnej formy n ie chodz imy sprawdzamy jak o komisja robotn icza Chłopska nie sprawdzamy, kt o pal i czy m, ale to dzia ła na ludzi, zw łaszcza na s ąsiada jeśli Kowalski, a czasem Gąsienica powiesi sob ie na furtce tabliczka z napisem n ie palimy Bill byle czy m t o obo k niego be z ce n ju ż ma wątpliwości czy n ie pow inien mie ć podobnej tabl iczki, bo przecież przyjeżdżają tury ści wynajmują o d niego przyjąć, by mieć wątpliwości czy nie pali ć czym innym tylko czy t o w idza, ale dalej dale j za tym idzie oczywi ście tak a decyzja, o kt órą nam chodz i, ale prosz ę wyobrazi ć przyje żdża turysta do n iego do chałupy m ówi Jasiek jak to jes t u sąsiada jest tabl iczka, że nie pali lec iem ciebie nie ma to ty pal isz w lesie no pan ie n ie wylecz y f irmowe opony, a n o właśnie pan i to kosztuj e prawda t o jest jedn o tak jak Osmana bieżniki t o są tak ie akcje, kt óre wydaj ą si ę na m bardz o kon ieczne i w bo to na s wszystkich mieszkań park poz a tym to jes t też akcj a t o bardz o konsol iduje ludzi tak ie społeczeństwo obywatelsk ie tworzy, ale też wiedz ą o ty m gdzie mog ą przyj ść, gdzie gdz ie jest gdz ie jest, gdz ie się t o zaczyn a ja k ja k jak mog ą skorzystać z pomoc y wiedzą o ty m, że też m y działamy na n a rzecz naszych Czytelników tak, bo przecież jeste śmy wszyscy się z nam i między sobą ta akcj a p t . że je śli ściągniesz b illboard panie redaktorze wjaz d do Zakopanego te ż po prost u las billboard ów, a przed wyborami t o w ogóle n o i jak jak z tym walczy ć skor o władza sob ie nie poradziła i n ie radzi n o, wi ęc wymy śliliśmy dobr a ściągnie taki b illboard dajem y China 3 miesiące za złotówkę reklam ę w Gazecie i w internecie na stronie mam y bardz o popularn y portal 24 CK Droździel no powol i się zaczyn a powol i zaczyna oczywi ście b ędziemy ta m kontrakty z w łaścicielami tych myślę, że dobrym ruchem tera z, b y by ło np. powiesi ć 100 billboardów potem j e zdj ąć i dosta ć wa s ros ła bardz o niewiele jest Hans, ale nie w iem czy tak po to jes t bardzo op łacalne taki b illboard jest jednak t o jes t jedna k bardz o drog a zabawa, al e t o są t o s ą rzeczy, kto do, której t o są spraw y, które do, kt órych angażujemy wr óciły do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesi ąty 40 studio Jerzy Jurecki wydawc a tygodnika Podhalańskiego informacj ę o dziesi ąty 40 o czar y państwa moim go ściem jest Jerzy Jurecki wydawc a tygodn ika Podhalańskiego tygodn ik Podhalański angażuje się wra z z innymi podm iotami na różne sposob y nazwanym i przez r óżne inne podmioty w Kanadzie anga żuje si ę w akcj ę protestacyjn ą przec iwko zorgan izowaniu sylwestr a pod wielk ą Krokwią, al e rozumiem w og óle nie robi ć w Zakopanem cz y cz y inna form a mn iejsze rozrost zrobione ani al e, ale m ówi pan redakto r Krokwi takową lenia walka z kwietnia t o jest to to jes t t łumnie do okiełznania t o jes t pojaw ienie si ę nawet boj ą jest domyślam się, że tuta j będzie tak ma tak i pomys ł, żeby zgłosić imprez ę n iejako masow ą podwy ższonego ryzyk a tylk o co ś mn iejszego i ograniczyć n iby do Krokwi, al e tak naprawdę na sylwestr a ludz ie przyjdą bez względu na t o, jaką b ędzie zg łoszona niestety ustawodawc a tak sobie wymyślił, że masow e imprezy n ie trzeba raczej j e organizuje imprezy Znicza n ie trzeb a si ę przyznawać do teg o, że ma się świadomość, że 30  000 osób wystarcz y zg łosić n p . na 10  000 osób jest jedynie czy ochron y życia przeróżnych h istorii organizować co ś du żo łatwiejsza najszybszy w tym przypadku te ż tak będzie n o t o te n t łum, który dotrze poz a krok jedno ton y w ogóle n ie b ędzie prze z n ikogo pilnowane także Elmer, ale wracam y do rol i nie wydaje si ę, że trzeba zwr ócić na t o również klubową jad w przekonan iu jest n iebezpiecznie z powod u w iatru w ocenie z tak samo jest n iebezpieczne potrafią, jaki Nadole, a także bardz iej nawe t atrakcją jest n iebezpiecznie natom iast ja jeszcz e mam teraz taką informacj ę nową, kt óra mn ie troch ę zaniepokoi ła, że scena ma si ę oprze ć budyne k Krokwi administracyjne, czyli ta m, gdz ie s ą boks y dl a telew izji dla VIP-ów i t d . sk ąd można oglądać zz a szyb y skoki n o jeśli ta m rzeczywi ście byłaby z scen a opart a o te n budyne k t o w te j sytuacji ca ła impreza b ędzie skierowana w k ierunku na las no t o ju ż by łby kompletn y dramat, dlateg o że ten głos cen y Rek szedł prost o na n ie na miasto tylko wyszed ł na park, czyl i kr ótko m ówiąc Słowacja n o t o trudn o wyobrazi ć co by si ę wted y wydarzyło, a nie pan wra żenia, że jes t jakaś cz ęść os ób, które protestuj ą wspomnia ł pa n przedsi ębiorców lokalnyc h tak n o ale n ie wiem 608090  000100  000 ludzi mówi w itam witam niedźwiedzie, a n ie tak n ie tak poleca m polecam manifestacj ę przed parlamentem sytuacj a, gdyb y ludzie m łodzi, bo m łode ch łopaki dz iewczyny zorganizowali przyszl i z misiami pluszowym mo żecie pa ństwo sobie zobaczyć nawet m ówi o tyc h, którzy przyjad ą Otóż, gdyb y n ie przyjechać mogl i powiedzie ć se n niedźwiedzia walczy już dzi ś jest dl a na s wa żna wybieraliśmy si ę do Zakopanego, ale n ie wyb ierzemy, gdyż no i teraz mas a masow e pokazanie się przy jechania jes t te ż pewneg o rodzaj u wypowiedział w ty m sporz e tak dok ładnie jest natom iast ja pow iem tak z punkt u w idzenia zakopiańczyka na pewn o na m odpowiada tak i turyst a, kt óry przyjeżdża z plecak iem idzie w g órę ma t ą świadomość tego, gdz ie jest zachowuje si ę w tak i wzrost wreszc ie dyskrym inacja no s jednak to prawda oczywiście, że s ą też Krupówki na t ę kwotę t łum, o których mówimy t o jest ten kro k t łum, który przyje żdża do Zakopanego nie o t o, żeby pójść na szla k tylk o, żeby p ójść na i podrapa ć po Krupówkach jak przypomnę t ę tragedię z Giewontu dlatego mówię t y świadomości turystów, dlateg o że traged ia na Giewoncie jest trochę pok łosiem teg o, że pojawi ł si ę nowy turysta znacz y pojawiły si ę osoby, kt óre serdeczn ie zapraszamy bardzo c ieszymy, że przyje żdżają, al e kt óre świadomości gór nie maj ą nic n ie chodzili n ie wiedz ą c o w tyc h górach się dz ieje jak si ę zachowa ć na centrum kt óregoś pi ęknego dnia us łyszał, że 1 z c iekawszych szlaków jest szla k na Giewont i że mo żna sobie na n iego p ójść tak ja k na Krupówki, czyl i do teatr u Witkiewicza czy muzeum Tatrzańskiego można też p ójść na Giewont ją ruszy ł i rokrocznie teraz o d par u la t mam y nowy szla k pełen ludz i, którzy n ie zdają sob ie sprawę, że za chwilę b ędą się mus ieli łapać łapać łańcuchów i drapa ć si ę pod Giewont biorą ze sob ą dz ieci wi ększa mniejsza staj ą w kolejc e czekaj ą, bo wypad a pote m wr ócić powiedzieć, że było nag ie bądź oka Super tylk o rzeczywi ście lata edukacj i potrzebn a jeszcz e, żeby wydatku do muzykowania pad ł ofiar ą w łasnej popularności no to trochę t o jest tak na koniec osieczanie jes t jeszcze jedn o, które trzeb a sob ie zadać, dlateg o że ja słyszę ca ły cza s taki argument z e stron y w ładz miasta, że t o jes t świetna promocj a tra s prosz ę wyobrazi ć, że organ izujemy tego z telewizj ą polską sylwestr a pod Krokwią z ju ż z tą świadomością t o mamy w te j chw ili, że jest to m iejsce n a na sylwestra, jaki przeka z idzie świat t o jest promocj a, że mam y w nos ie mieszka ńców park u Narodowego bardzo zły przeka z dlateg o ja jeszcz e raz apeluj ę d o d o do wszystkich i zan iesiemy pan u prezesowi Kurskiemu petycj ę, którą mam nadzieję ju ż prawie 27, ale pewn ie b ędziemy m ieli więcej podpisów, ale t o wciąż 13 od c o najmniej tyc h, którzy jedna k akta s ą za to z Acta, żeby się odbyła, bo tam n ie m y tego n ie wiemy nie niepokoi w zakresie portfela jest też ran i one znaczen ia on i przyjadą ze względu na t o cz y b ędzie Sylwester czytam to nie jes t także oni przyje żdżają dla muzyki prawd a tak dl a muzyki no jeszcze o tej muzyc e trzeb a powiedzie ć m y jesteśmy do ść el itarnym m iejscem Zakopane to jes t dz ielnica Warszawy Ojcze nie przyw łaszcza na m i Sławomira do Zakopanego, ale nie jes t Warszawy ma, ale Warszawa, bo przeważnie wolne j jeste śmy troszk ę za inn ą muzyk ą i to nie jes t tak mnie się wydaj e, że w Warszawie si ę wydaj e z kole i, że m y jeste śmy na ty m poziomie, że Krakowa, że najfajn iej b ędzie jeśli będzie, że jest przyj ąć u s iebie, a now i, al e generaln ie naprawdę potrzeba Poznania Warszawy, żeby do s iebie troch ę t o uwłacza zakopia ńczykom i że w Warszawie się wydaj e, że to c o najch ętniej słuchamy t o jest Sławomir a czego najlep iej s łuchać o ruchu notarialnie chcemy włączyć rodzin ę miał wyboru n ie wiem zakopa ł er a albo Sławomira no n o to by łby trudny wyb ór trochę ta k jak te n pomiędzy g łosować na Platformę mediową rękami podp isuje się pod zakopa ł RM jeśli miałbym wybierać, al e m y mamy naprawd ę wi ęcej fajnyc h zespo łów przypomnę trybunac h krótko w t e, kt óre grają z e znanymi światowymi jazzmanami oczywiście nie za nie nie chcę powiedzie ć, że czas vectr a pow inien pow inien te ż jest z powiedzie ć że, gdyby EEC, gdyby t o by ł te n koncer t np. jakimiś Jamajczyka Bartosz Sarzało oczywi ście tak niskich dźwięków by ło dużo więcej niż przy d isco polo, al e na r ówni Krupowej muszę pan u doktorowi powiedzie ć, że to te ż bardz o zale ży o d muzyki, jakie s ą pote m nastroj e mieszka ńców naprawd ę wart o sprawdzi ć tuta j spróbujmy sprawdzi ć sprowadzi ć do Zakopanego troch ę wy ższą p ółkę wykonawców o ważny nale ży lekarzem imprezy tak że z muzyk ą klasyczną, ale t o n ie wydają się nie jest całym szacunk iem muzyk a na sylwestra dobrze, że n ie jest przecież ludzie chcą mie ć muzykę klasyczną sylwestra id ą r óżnego rodzaju Filharmonii teatrów operowych ta m s ą przecie ż koncerty noworoczne chcia łbym żebyś, żeby nie jeste m w stanie tuta j się pod łączyć, al e podczas man ifestacji na man ifestacji w Zakopanem te j, kt órą organizowa ła m łodzież przyszed ł w łaśnie Krzysiek Trybunatu Dudka i da ł głos jakb y, jakby pa n redakto r ta m sob ie regulował to o n m ówi w łaśnie na tema t poziomu artystycznego to też wa żył si ę pan u kojarz ą Krupówki Krupówki kojarzy jedn o słowo no n ie wiem n p . l iterata, jakbyśmy mieli t o jakb y głosową ma m odpowiedzie ć bardz o prosz ę tłum OKE inne centrum t e, a depta k PAAN tak zgadza si ę tandet a tak zgadz a si ę natomiast uj ęcie jak do odw iedzenia budujec ie t ę tandetną t o tandetn e centrum świata na tyl e si ę dziwi ć ludzie przyjeżdżają n ie zawsze radzą, al e akurat jest walk a z tym powsta ł te n par k kulturowy w te j chwili nakre śla szacunk iem pan ie redaktorz e powstał park kulturowy jest w te j chwili tendencj a i w ładze miasta wiedz ą o tym, że jes t problem powsta ł par k kulturow y znikaj ą reklamy ta k jak w Krakowie na rzecz ładnych szyld ów natom iast si ła potrzeb a naszych mieszkańców jes t ciągle du ża, żeby prowadzi ć handel tak i obwoźny on pewnie kiedy ś nikt, ale t o jest to jes t trochę tak jak jest z tym c o się w Polsce o d osiemdziesiątego dziewi ątego roku do pewnyc h rzeczy mus imy dojrze ć jeszcz e górale nie dojrzel i do teg o, że sprzeda ż tego badz iewia na Krupówkach to n ie jest dobr y pomys ł na promocj ę Zakopanego i w og óle n a na Zakopane to d e stron y mac ie takich klient ów jakich zabierają ci sam i żeście sobie zach ęcili troch ę tak przyznaje z b ólem serc a auto ta k, a proszę pamiętać, że jeste m tylk o dziennikarze i tylk o możemy pisa ć walić g łową mur, al e ju ż n ie m y decydujemy Jerzy Jurecki wydawc a tygodnika Podhalańskiego państwa maj ą go ście bardzo dzi ękuję ja również dziękuję informacje Radia TOK FM ju ż za kilka m inut o godzinie jedenaste j po informacjach ujawniamy sekret y Stanisława Moniuszki w programie Owczarek oczywi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA