REKLAMA

Carrefour Bio zadebiutował  w Polsce. "Polski rynek jest na początku tej drogi" 

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-18 12:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jeste śmy na kongresie nowoczesne j dystrybucji Maciej Głogowski dzie ń dobry radio TOK FM jes t partnere m medialnym teg o wydarzen ia, a naszy m gościem jes t pan Marek Lipka dyrekto r handlow y Carrefour Polska dzie ń dobr y panie dyrektorze witam pa ństwa tak i Kongres nowoczesnej dystrybucji t o ważne wydarzen ia końcowy dajecie du żo pracy, wi ęc chyba sa m bron i, że branża jest samotn a na pewn o ka żda mo żliwość, żeby spotka ć si ę rozmawia ć o polskim rynk u Rozwiń » polskim rynk u handl u jeg o przysz łości jes t bardz o wa żnym i Wentę wszysc y w idzimy, że ryne k w Polsce bardzo dynam icznym rynkiem c o to znacz y, że zmieniają to znaczy ekonomiczne prze z agentów ro śnie jego wartości c o si ę dzieje przed e wszystkim dynam izm polskiego rynku op iera si ę na ty m, że Polacy s ą otwarc i na zmian ę Polski klient szuk a nowyc h produkt ów polskiej kl ient stara si ę odpowiada ć na nowe swoj e potrzeby, dlaczego dlateg o, że przede wszystk im otworzyliśmy się te ż na świat podróżujemy, al e r ównież sam a koniunktura w Polsce ułatwia teg o typ u zwi ększone zakupy dlateg o te ż wszystk ie now inki, które pojawiaj ą si ę na rynk u w Europie bardz o szybk o też w Polsce maj ą swoje premiery i Polski kl ient r ównież z tego korzysta, ale c o to za now inki now inki produktow e cz y now inki warunk ów, w kt órych wy handl u jed ź z nami kl ientami, a m y kupujem y jednak drugie przed e wszystkim tak im trende m, kt óry widzimy, a ja myślę, że pan przyjdzie tuta j do studia b ędzie narzeka ł, że ludz i mało alb o, że ludz ie nie kupuj ą albo kupują źle mówi pan dzwone k problem zgłosił, dlaczego mam y narzeka ć hande l opiera si ę na relacjac h pomi ędzy ludźmi i t o w jak i sposób j e budujem y relacje ma wpływ bezpo średnio na handel wracaj ąc do trend ów ostatn io w Polsce ta k jak zresztą te ż w Europie tren d produktów ekolog icznych kraj u produkt ów bio ew identnie wyb ija się oczywiście to n ie jest mo że jeszcz e ogromn a mas a produktów ogromn e warto ści sprzeda żowe natom iast świadomość polskiego kl ienta z rok u na rok ro śnie i to w łaśnie ten tren d produkt ów zdrowej żywności staje się kro k po krok u czymś niezb ędnym w oferc ie każdego sklepu i dyplom my ślę, że powinni śmy tych trendac h porozmawiać, zwłaszcza jeżeli dz ieje się co ś c iekawego, ale jedno ma łe usprawiedliwienie dla tyc h wszystk ich, kt órzy słuchać b ędą naszej rozmow y oczywiście domy ślałem się, że narzekał pan nie b ędzie, bo w ko ńcu ta sprzedaż w Polsce w sklepac h ro śnie tak to te j konsumpcj i na części opiera wzros t gospodarcz y, więc domyślają się, że trudn o będzie narzeka ć na to c o co dz ieje si ę rzeczywi ście jes t tak że te n tren d na odpowiedź na to co Eko tak to jest kro k skor o zdrow a żywność to nie jest projek t nowość tego co si ę u nas co ś zacięło si ę już k ilka naście la t tem u w Europie, a że chodz i o Polskę no t o w zasadzie 3 ostatnie lat a t o w łaśnie cza s, w kt órym polscy kl ienci r ównież ten trend chwyc ili również szukają teg o typ u produkt ów coś c o jes t Super ważne, je żeli chodz i o ten trend t o jes t aspek t edukacj i edukacji zarówno, je żeli chodz i o zdrow e żywienie, al e te ż edukacj i odno śnie produktów czym jes t produk t, który spe łnia po odpow iednie certyfikaty np. certyf ikat bio czy m jes t produk t, kt óry klasyf ikujemy jak o produkt Eco, o czy m jes t produk t, kt óry klasyfikujemy jak o produkt zdrow y be z glutenu be z laktoz y ogromna praca ci ążami rozstrzelal i Miś cena cen a, bo pow iem panu, że jest t o pew ien elemen t, który r ównież wchodzi uk ład edukacji dlaczeg o, choć ma bardz iej cenny dl a mn ie klienta dl a pana jak o dl a klienta to zara z zada m pytan ie inaczej, jeżeli moje zdrow ie tak, je żeli pan t o z łe podej ście właśnie to jes t najgorsz y k ierunek edukacj i, jeżeli mówimy, że za co ś trzeba p łacić wi ęcej tylko, dlateg o że dbam y o swoje zdrow ie wręcz przeciwnie mus imy by ć Super transparentni c o c o do całego proces u pozysk iwania tyc h produktów o n ie jest dokładnie tak i sa m jak produkt ów du żej konsumpcj i inaczej inny wk ład ma roln ik, kt óry upraw ia produkt y bio inaczej mus i o n skonfigurować swoj ą codzienn ą prac ę inaczej mus i podej ść do teg o p óźniej transpor t, który transportuj e te produkt y do sklepów inaczej też musi podejść do produktów b io sa m skle p st ąd też r óżnica w kosztac h już jes t na poziomie tyc h wszystkich, że tak pow iem uczestnik ów ca łego procesu to na r óżnice, ale uwag a dochodz imy do sytuacj i, gdz ie marża staje si ę czym ś kluczowy m transparentność marże, je żeli n ie mówimy transparentn ie ile kosztuje wyprodukowan ie produktu i w idzimy p óźniej produk t na półce, kt óry jes t du żo droższy ni ż produkt mo żna powiedzie ć standardow e wtedy pojawia si ę pytanie, dlaczeg o ta cena jest tak a wysok a, al e przed nami r ównież przed panem jes t dz isiaj du że wyzwan ie w Polsce tak sam o ja k przed kiedyś, k iedy uczyliśmy si ę w szkol e o zdrowym żywieniu tak teraz musimy wejść kolejne nowel e do g óry dale j m ówić jak zdrow o si ę od żywiać teraz dzisiejszy cza s ma ło kiedyś uczyliśmy si ę w szkol e mało uczyliśmy tylk o, że kiedyś te ż troszeczk ę inne były czasy n ie mieliśmy a ż tak dużego wp ływu pewnych czynników, kt óre są wok ół nas, kt óre wp ływały negatywn ie na nasze zdrowie n o dobrz e karmić w łaśnie otw iera taki b iust biodra odłożyliśmy o d otworzy jeszcz e ile takich c o ta m 100 % asortymentu to jest t o s ą produkty, wi ęc skle p, kt óry otworzyliśmy jes t kontynuacj ą nasze j strateg ii dlatego, że to n ie jest tak że od 1 sklepu t o si ę za cz y zaczyn a Carrefour można prowadzić wielu kraj ów płatne t o si ę zaczęło o d realizacji nasze j strategii akto r hu t, która zosta ła og łoszona og łoszona przez Carrefoura ca ły Europie na świecie tam, gdz ie mam y swoj e swoj e sklepy strateg ia ta op iera si ę w łaśnie na propagowan iu zdrowe j żywności na demokratyzacj i produkt ów b io na tym, aby odpowiada ć na potrzeb y klient ów, żeby edukowa ć te ż kl ienta czy m jes t zdrow y zdrow e żywienie zdrow e produkt y st ąd te ż Polska r ównież podąża zgodn ie z naszą strategi ą o światową w ty m te j realizacji te j strateg ii oczywiście, adaptując j ą do polskiego rynku Polski rynek r óżni si ę nawe t o d, je żeli bierzemy pod uwag ę k ilka pa ństw Europie znacznie mn iej gotowan o prz y jest taki mode l dzisiaj można powiedzieć na pocz ątku te j drogi na początku te j drog i cho ćby tak a prosta rzecz w idzi pan lub i cyfrę pol a dz isiaj wydaje około mo żna powiedzieć 7 EU R na produkty b io roczn ie średnio jedn o grudn ia część r ówno grot ę 100 EU R, a Duńczyk jeszcze wi ęcej praw mo że bardz iej zamo żnych to n ie chodz i tutaj zamożność tuta j chodz i o dostępność przed e wszystkim produkt ów, jeżeli dz isiaj m ówimy o produktac h zdrowyc h produktac h b io t o naturalnie musz ą być t o produkty produkowan e bl isko m iejsca, w którym są sprzedawan e i tuta j idziemy w kierunku właśnie tego, że Polski ryne k Polski producen t Polski rolnik musi by ć do teg o przygotowane dobrz e ile takich sklepów b io chcec ie mie ć w Polsce t o wszystk o na to pytanie odpow ie na m klient dz isiaj widzimy, że ta sprzeda ż naszych pozostałych sklepac h gdz ie, kiedy wprowadzali śmy t e produkty bardzo dynam icznie rośnie to s ą dwucyfrow e wzrost y procentowe ROE ro k do rok u dlateg o te ż zdecydowaliśmy się otwarc ie takiego sklepu, w kt órym na pona d 150 m z zapowiedzi zgromadzili śmy pona d 2 , 51000 produktów właśnie zdrowych produkt ów bio bez gluten u be z laktoz y rozwaga duża część tyc h produkt ów pona d 60 % jest s ą t o produkt y z Polski, dlatego że zale ży na m na ty m w łaśnie, żebyśmy byl i byli partneram i polskich produktach by śmy, żebyśmy byl i partnere m polskich producentów, żeby on i mogl i również z nam i te n rynek budowa ć, a ile tak ich sklep ów w formac ie b io będzie w ogóle w ca łej grup ie w ca łej grup ie Carrefour jesteśmy trzec im kraje m w w Europie, kt óry wyprą otworzy ł tak i skle p mam y sklepy tego typu we Francji mamy teg o typ u sklep y w Belgii Hiszpanii teraz b ędziemy m ieli naszą odsłonę terrorysta energia dl a całej grupy ocena, kt o jes t na ca łym świecie strateg stara strategia, al e t o c o powiedzia łem ka żdy kraj dostosowuj e strategi ę do kl ienta swoje, czyli na raz ie nie pow ie pa n, k iedy kolejny tak i, że pan to odpowied ź zapraszam do teg o sklep u zapraszam, żeby wyrazi ł pa n swoją opini ę n ie sprawdzimy czy odpowiadamy na wszystk ie pana potrzeb y zwi ązane z ty m asortymente m i na pewn o też wtedy, k iedy badania najlepiej pewn i, że wszysc y nasi klienci s ą zadowoleni na pewn o oni też jasno na m dadz ą do zrozumienia, że kolejny sklep jes t potrzebny n o tak, a t o znacz y, że jeżeli tak a strateg ia grup y to n p . pa n w og óle nie interesuje si ę taką debat ę, kt óra mo że jeszcz e niewielkim stopn iu jes t absorbuje opinię publiczn ą albo jest jakimś powa żnym temacie temate m w debac ie publicznej jednak pojaw ia si ę, czyli te n s łynny podatek od cukru t o bardz o c iekawy tema t, bo je żeli spojrzy pa n ca łą Europę t o każdy kra j inaczej mają swoje rozumowanie ma jakieś rozwi ązanie niektóre rynk i typ u rynek w w ielkiej Brytanii już o d dawna stosuj e pewn e regulacje dotycz ące sprzedaży produkt ów, kt óre sob ie zawieraj ą cuk ier przykładem może by ć um ieszczenie w du żych du żo formatowych sklepac h słodycze ju ż nie znajdz iemy w w ielkiej Brytanii słodyczy stref y kasowej to były regulacj e, które dawn o wprowadził t e te n kra j, ale my ślę, że indywidualnie kra j ka żdy powinien zmierzy ć się ty m z ty m temate m, dlaczego dlateg o, że ma to bezpo średnie prze łożenie na zdrowie ludz i i myślę, że to jes t tylk o czube k góry lodowej, jeżeli chodz i o aspekt y, kt órym nad kt órymi powinniśmy si ę po pochylać, je żeli o d ług chodz i o edukacj ę zdroweg o żywienia ab y, gdybyśmy mieli podsumowa ć to pan jest przekonany, że te n ca ły uproszcze ń dla nasze j rozmowy segmen t bio będzie si ę w Polsce rozwija ł ta k w og óle sprzedaż sklepach w ielkoformatowych też będzie rozbroić pan spokojny o t o c o na rynku my ślę, że tak dlatego, że t o jes t r ównież szansa dl a w ielu polskich producentów w ielu w ielu polsk ich rolnik ów jeste śmy m iejscem w Europie taką jeszcz e zieloną plamą w Europie, gdz ie rzeczywi ście produkcj a zdrowej żywności produkcj a b io mo że bardzo dynam icznie si ę rozwija ć dlateg o te ż kl ienci b ędą szukal i tyc h produktów, je żeli edukacja nasz a wspólna odno śnie zdrowia b ędzie na wysok im poziomie t o ca łość teg o proces u będzie si ę samoczynnie napędzał, al e sa m pan wspomniał o tym, że liczby d a si ę jako ś dzielić przyporządkować oznacza r óżnicę w cen ie coś tradycyjneg o coś ten sam produk t teg o sameg o rodzaju tylk o w wersji bio to mus i być pa n wspomina ł o ty m dlaczeg o na coś co si ę składa na t ę cen ę, jaką przyjmuje al e, żebyśmy jako ś zakończyli właśnie tak ą liczbą t o znaczy oddać narusz ą ileż zach ęcam do wizyty w naszy m sklep ie sam już konkretnie zobacz y pa n jak o klient pozostali nas i kl ienci, kt órych r ównież zapraszam pokazali śmy na cz ęści produkt ów jak wygl ąda konstrukcja cenę jes t t o innowacyjne rozwi ązanie na rynk u tego w Polsce nikt n ie pokazuje, bo bali ście si ę, że zostan ie zostaniecie osądzeni za drog i tak n ie wr ęcz przec iwnie chcieli śmy transparentn ie po pokazać jak i w jaki spos ób zbudowan o cen a produktów, żeby kl ient by ł świadomy kupując produkt y, żeby wiedzia ł za c o dokładnie p łaci t o co panu powiedzia łem w trakcie rozmow y relacj a w handlu jest Super wa żna, je żeli ktoś odpow iednio potraf i budowa ć relacj e jes t w stanie naprawdę budowa ć swoją lojalność maj ąc na Markach własnych publ ikuje taką drogę cen ę dok ładnie tak dokładnie tak oni nie t o jes t pa n w stanie zobaczy ć na produktac h, które zgromadzili śmy Polska pa n Marek Lipka dyrekto r handlowy Carrefour Polska bardzo dziękuję za rozmow ę dziękuję pan u, a rozmowa odby ła się w trakc ie Kongresu nowoczesne j dystrybucji, które w rad iu TOK FM jest partnere m med Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA