REKLAMA

Dyrektor ds. korporacyjnych Żabka Polska: Diaspora ukraińska ratuje nasz rynek pracy. Ale wciąż musimy robić wiele, żeby pozostawiać na nim pracowników

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-18 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a go ściem raport u gospodarczeg o z Kongresu nowoczesnej dystrybucj i jest pa n Alfred Kubczak dyrekto r ds. korporacyjnyc h Żabka Polska dzie ń dobry panie dyrektorz e dzień dobry w itam pan a w itam słuchać t o o d problemów zaczn iemy, a j a z żadnymi problemami to nie przyszed ł mus i pan redaktor si ę swoimi podzieli ć w związku z ty m t o ryne k handl u ryne k sprzeda ży rynek sklep ów n ie prze żyła żadnych k łopotów w Polsce tak naprawdę to jes t bardz o trudn y Rozwiń » rynek zawsz e tak i był także n ie jest dl a na s nowość każdy dzień n iesie wyzwania 1 z najwa żniejszych rzeczy, kt órych trzeb a pami ętać handlu detal icznym jes t nieustająca zm iana, a najwa żniejsze są potrzeby klient ów też zm ienia bardzo szybko Super, że pan zacz ął od zmiany t o t o c o nowych podatk ów n ie bójcie niech jeszcz e ra z podkreślam, że generalnie nasz biznes n ie poleg a na strachu my staram y si ę głównie skupia ć na kl ientach ich potrzeba, je żeli ktoś na m udaj e robić dobrze, czyl i t e potrzeb y zaspokajamy to leg islacja cz y inne elementy stanowi ą tylko istotne, al e fragmen t naszeg o świata dobrz e dobrze t o tera z tak pa n będzie klient tak trudno, żeby marzy łem nawet k ilka razy poważnie trudn o żeby, żeby sie ć wizję handlow e sklepowe interesował kto ś inny ni ż klient klient ów cora z więcej pracowników cora z mniej i c o myślę, że t o jes t też istotny czynn ik ryne k prac y u na s m ówimy o franczyzob iorca przedsiębiorcach, kt órzy prowadz ą sklep y Żabka w zwi ązku z o wezwanie jest głównie wyzwania w zwi ązku z tym korporacj a nie nie def iniuje teg o jako kluczow y problem n ie w związku z tym mus imy robi ć wszystko bo k iedy mówimy o kliencie proszę pami ętać, że dl a nas franczyzob iorca też jest kl ientem m y mus imy dostarczyć klient traktowan y jes t was z klient oczywiście m y mus imy dostarczy ć efektywn y syste m franczyzowy, żeby o n dobrze dzia łał na rzecz teg o ko ńcowego kl ienta i staramy si ę szukać tak ich rozwi ązań, które bardz o u łatwiają franczyzobiorcy podejmowan ie r ównież teg o wyzwan ia, czyl i mówimy tuta j o zdobywan iu dobryc h pracownik ów, jakie to s ą rozwi ązania np. technologiczna, czyl i dzisiaj franczyzob iorca Żabce m a do dyspozycji aplikacje w telefonie, kt óra pozwal a m u mob ilnie zdaln ie zarz ądzać wieloma funkcjami sklepu t o jest jedn o z rozwiązań inne t o jest tak i pomys ł troch ę zaczerpni ęte z dz isiaj modnych serwis ów przyk ładem jest Uber m y nazywam y nawet potoczn ie Uberem pracown iczym, czyli t o jest mo żliwość angażowania pracownik ów, kt órzy będą do dyspozycj i w ielu franczyzobiorc ów w momentac h, k iedy n p . ich sta ły pracownik jes t na zwolnieniu lekarskim czy dzieje się coś c o wyklucza to co za teg o typ u form pomocy będzie tak a pul a pracownik ów lotnych t o jest jedna k mo żliwości tak mówiła przygotowanych, czyl i dobrze znaj ących sklepy Żabka, al e tak ich, kt órzy mogą funkcjonowa ć jak o serwis, kt óry w okre ślonym momencie doc iera do Francji zrob iono, a c o w sytuacj i k iedy, bo może h ipotetycznie tak zdarzy ć, że ta grup a uderzen iowa zadanie nie b ędzie, gdzie potrzebna będzie miała jakąś płacono cz y t o tuta j m ówimy oczywiście o tak iej formy na d ty m pracujemy dlatego n ie chciałbym może t o bardz o c iekawe wskazywać na jakieś szczeg óły skor o jeszcze n ie przybra ły on e konkretnych kszta łtów, ale m ówimy o ty m, że pomoc ze stron y Żabki jako f irmy wspierającej franczyzobiorców będzie polega ła na tym, że utrzymujemy grup ę, a proszę mi wierzy ć, jeżeli b ędzie t o dotyczy ło określonego regionu zawsze znajd ą się sklepy, które b ędą mia ły tak ą potrzebę no dobrz e, al e ja k tak ogólnie podej ść tera z jak podchodzi si ę na takim rynk u, jakim pa n operuj e do tematu pracowników o ty m, że ludz i do prac y brakuj e s łyszymy z ka żdej bran ży oprócz tak ich branż, kt óre s ą podpadaj ą pod coś si ę nazyw a us ługami publ icznymi jak służba zdrowia czy ochron a zdrow ia po bran ża usługowa budowlan a wszysc y m ówią o prac y o pracownikach no ale je śli chodz i o sklepy t o jak rozum iem ta technolog ia może pom óc w zagospodarowan iu teg o braku pracowników t o znacz y po prost u poprze z eliminowanie potrzeb zatrudn ienia tak, bo kasa mo że by ć samoobsługowa t o jest przysz łość nas czeka n ie za lat a tylk o natychmiast tak naprawd ę mo żemy tuta j o wzroście efektywno ści, czyl i mn iejsza liczba pracownik ów może wykonywa ć znaczn ie wi ęcej czynno ści, al e tendencja, kt óra jest w tej chwili wcale n ie zm ierza do zmn iejszenia l iczby pracowników za wszelk ą cenę mo żna odnie ść do tego, b y by ła WI wi ęcej potrzeba już ta 2 dni chodzi o t o, żeby t e potrzeby si ę nie rozrastały, zw łaszcza jeżeli mia łbym mie ć charakte r chw ilowy nie by łoby to coś c o byłoby sta łą ofert ą dl a pracown ika, ale zwr ócę uwagę, że technologia s łuży g łównie tem u, żeby pracownik m ógł się skupi ć na kl iencie, czyli du żo wa żniejsze niż to, że będzie co zr ęcznie liczy ł czy nawe t będzie dl a kl ienta, kt óry tylk o chwilkę wszedł do sklep u kupuje 1 produkt specjaln ie musiał wskazywa ć kasy, kt óra mo że troch ę dłużej ta m transakcj i realizowa ć mo że w takiej sytuacji kl ient skorzystać z kasy samoobs ługowe jako r ównoległe ścieżki, a tymczase m proszę wzi ąć pod uwag ę, że nasze sklepy też punkt y usługowe kasje r sprzedawca może obs łużyć wysy łka paczk i wyp łatę pieni ędzy zap łatę rachunków lu b zakupy trochę większa ni ż 13 produkty pan si ę n ie rozum iem pa n pan sie ć której, kt órą pan reprezentuj e nie przyjmuje si ę ty m pe łnym wyel iminowaniem handlowych niedziel w przysz łym rok u my pami ętajmy o ty m, jeste śmy konglomerate m 4000 przedsiębiorstw s ą polsc y przedsi ębiorcy rozs iani w ca łej Polsce bardz o się cieszymy my ślę, że oni, ty m bardziej że w ustawie, kt óra obowi ązuje przedsiębiorca mo że sprzedawa ć na w łasny rachunek, staj ąc za kasą jest ten elemen t wy łączenia, kt óre pozwal a skuteczn ie konkurowa ć z wielką powyżej pow ierzchniowym handlem, kt óry dysponuj e du żo wi ększą cz ęsto siłą marketingow ą cz y mo że anga żować różne formy narzędzi tak że m y oczywi ście obserwujemy leg islacji si ę zawsz e do niej dostosowujem y, zach ęcając do teg o franczyzobiorc ów, al e dobrze si ę sta ło, że mal i przedsi ębiorcy mogą prowadzi ć sprzedaż wr óćmy do tyc h zmian, kt óre dziej ą się samy m skarg ę pa n powiedzia ł pracown ik sklepu zam iast zająć się przyj ęciem tej p łatności b ędzie m ógł po święcić innym zadan iu na teren ie samego sklepu w sklep ie tak, ale cz y pana zdaniem d ążymy do tak iego model u, w kt órym w ogóle kas a ta czynność prz y kasie b ędzie samoobs ługowa pracown icy będą zajmowal i się n ie za Towarową sklepu czym ś innym n ie będą po prostu obs ługiwali kas my w te j chwili testujem y ca ły szereg rozwi ązań tak naprawd ę wydaj e mi się, że jeste śmy stosunkowo niedaleko o d rozwi ązania doceloweg o, gdzie w ogóle n ie będzie ka s jak o taki będzie mo żna podjąć produk t spółki wyjść ze sklepu dokona si ę między czas ie automatyczn e obciążenie czy t o będzie karta cz y innego rodzaj u konto bow iem, że dz isiaj chocia żby urządzenia mob ilne s ą nowym i elementami s łużącymi, czyl i instrumentami s łużącymi p łatnością tak że rozwi ązania technologiczne prawdopodobnie zdejm ą z nas bar iery, kt óre dz isiaj kojarzym y, ale mo że si ę okazać, że t o m iejsce styk u kasje r sprzedawc a klient będzie s łużyło wielu innym czynnościom powiedzia łem tych usługa powiedzia łem te ż w poprzedn ich wypowiedziach, kiedy mn ie o to pytano o t o jak ważne jest pokazywanie nowyc h produkt ów nowyc h rozwiązań t o jest też c iekawa rzecz lep iej, je żeli kasje r sprzedawc a czy franczyzob iorca jak o przedsi ębiorca cz ęsto pracuj ący w swo im sklepie mo że się skupi ć na takim obsługiwani, jak iego doradca handlow y znan y z salonu motoryzacyjneg o w sklepie tak imi jak no chcia ł by ć spożywczy salo n b iega pewnie pa n tak nas jedzenia ju ż bardz o tak trochę kaw iarnia troch ę punkt us ługowy troch ę sklep z e wszystk im, czego potrzebujem y je śli m ówimy o takich potrzebach impulsowych tak tylk o doradca, kt óry doradza w ci ągu kilku sekun d oczywi ście dz isiaj tempo życia powoduje, że kl ientowi bardzo zale ży, aby mógł te ż zakup y robi ć szybko sprawnie cz y t o oznacz a, że ca łkowicie pan a zdan iem z handlu takiego w łaśnie k im rozmaw iamy, ale n ie ba łbym si ę też nac isk na t ę cz ęść spożywczą b ędzie el iminowana got ówka na pewno dz isiaj w idzimy, że instrumenty bezgot ówkowe i Polska jes t tuta j l iderem nawet mówiono ju ż o ty m na kongresie to s ą instrumenty, które zdobywaj ą cora z większy ryne k dzisiaj jeszcze wydaj e mi się jes t spora grup a klient ów przywi ązanych do got ówki, al e docelowo t o na pewno jes t przyszłość myślę, że tradycyjna got ówka będzie znika ła z naszego rynku za ś określić jaki ś przedzia ł czasowy, k iedy mno żniki ostatn imi czasy prognoz ci n ie mają dobre j pracy, czyl i ktokolw iek pr óbuje takie precyzyjn e cezury czasow e wyg łaszać t o zwykle ma k łopot p óźniej, ale my ślę, że wci ągu 510 lat b ędziemy w idzieli zm iany na rynk u r ównież w ty m tradycyjnym spo żywczym rynku, który dz isiaj sob ie trudn o nawet wyobrazi ć tak że bliżej ni ż dalej jeste śmy tak iej zmiany pa n powiedzia ł jak rozum iem te ż troch ę, broniąc si ę przed taką moj ą tez ę, która by ć mo że nawet wpros t n ie wybrzmia ła, ale tak intuicyjnie gdzie ś zmierza do teg o, że te n sa m bez obsługą go ści różnych czynności w sklep ie albo przed e wszystkim te j kasowe j n ie wyn ika także z ograniczeń, jak ie s ą na rynku prac y cz y pan ma jak ąś g łowie liczba, kt óra pokazywa ła ilu pracowników w tej chwili takich bran ż jak pa n operuj e brakuje t o znacz y, że ich m iejsce osób dosta ło prac ę, o co nas c ieszy to fak t, że franczyzob iorcy, którzy dzia łają lokalnie t o sklepy dzia łają ich środowiskach maj ą cz ęsto wi ększą skuteczność jeśli chodz i o pozyskiwanie pracownik ów tyc h lokalnych spo łecznościach m y jeszcze w tej chwili n ie odczuwam y bezpo średnio takiego ubytk u, al e m ówiąc o ty m, że jesteśmy starzej ącym si ę spo łeczeństwa c o rok u ubyw a z rynku prac y w poszczeg ólnych kategoriach kilkadziesi ąt k ilkuset tysi ęcy pracownik ów m ówiąc o potencjal e, jaki Maryna je śli chodz i o zagospodarowanie pracowników jest t o ju ż na pewno skal a do ść istotna pamiętamy przecie ż o ty m, że chociażby d iaspora ukraińska w Polsce rozros ła się niebywale i w jak im sensie ratuj e nas jako rynek prac y, al e tak i czynnik szcz ęścia i zmiany społecznej nie zawsz e będzie automatyczn e musimy robi ć w iele, żeby na ty m rynk u prac y tyc h pracownik ów pozostawia ć m ówimy tuta j chociażby o zapob ieganiu em igracji zarobkowej to oznacz a popraw ę warunk ów i to oznacz a też narz ędzia, bo myślę, że dl a wielu dz isiaj wchodz ących na ryne k pracy wa żne jes t, żeby to było łatwe wejście nie s ą t o po prost u kwestie f inansowe na wynagrodzen ia martw i pan a ten taki to t e propozycj e n ie podwy żek p łac minimalnych tylko temp a podwy żek, bo nikt n ie tw ierdzi, że p łaca minimalna w Polsce pow inna by ć wy ższa możemy zastanawiać nad ty m cz y temp o zaproponowan a prze z rz ądzących jest do utrzymania cz y d o do zaabsorbowan ia prze z gospodark ę, k iedy s łyszymy o regulacjac h dotycz ących chocia żby wynagrodzeń minimalnych n o to ludz ie biznesu zawsz e mają 1 obawę to jest obaw a o t o czy zachowan e zostan ą proporcj e pomiędzy rozwoje m gospodark i ich rzeczywistą efektywnością, a tą gwarancj ą finansow ą jak pa n odpowiedź w tej chwili my ślę, że to wymag a anal izy nie chcia łbym tutaj forsować okre ślonych kwo t, ale na pewn o tak ie przyspieszanie, al e to właśnie Fed w przyszłym roku jes t do wytrzyman ia jeszcze t o pewn ie ryne k zweryf ikuje niemy natom iast myślę, że ewidentnie powinno by ć t o wyn ikiem analizy ekonom icznej, a n ie decyzji adm inistracyjnych, wi ęc je żeli rachunek wskazuj e na tak ą możliwość t o wszystko jes t w porz ądku, jeżeli jednak jes t t o troch ę życzeniowe myślenie no t o mo że si ę gospodarka zach łysnąć w takiej sytuacji, ale na raz ie te n poz iom sprzeda ży naszyc h zakupów, a konsumpcj a jes t n iezwykle istotnym elementem naszego wzrost u gospodarczego te n poz iom za zakupów sprzeda ży w 2020 roku spokojny jeste m spokojny słyszymy o d d łuższego czasu niektórzy zwiastuj ą kryzy s globalny w iemy, że nas z handel usługi świetnie sob ie radziły nawe t w trudnyc h czasac h tak że nie ma powodu my ślę z tego tytu łu do wi ększych niepokoj ów, al e my akurat m ówię tuta j w bran ży owc a handlowcac h jeste śmy o tyl e spokojni, o ile śledzimy zm iany na rynk u i potraf imy sprosta ć temu c o jest najwa żniejszym czynn ikiem m ówię tuta j potrzeb a konsument ów, a te ż zmienia bardzo dynam iczni to chyb a dzisiaj wi ększe wyzwan ie ni ż zak łócenia ekonomiczne potrzeb y w jaki sposób zmieniaj ą, jeżeli m ówi moc y frezowan ie si ę firm t o musimy pamiętać, że nas i kl ienci transformacj ę cyfrow ą w ielokrotnie przeszli z 1 z czynników mus imy być tam, gdzie s ą oni, czyli w te j przestrzen i, kt órą def iniuje dz isiaj smartfon, bo t o jes t tak ie un iwersalne narzędzie drugi aspek t tempo życia każdy z na s doświadcza teg o rz ądu bardzo rośnie dlateg o chocia żby rzadk o wychodzi tem u naprzec iw gotowymi rozwi ązaniami zmieniliśmy zupe łnie na forma t wyobra żaliśmy ponad 5000 sklepów w ci ągu ostatnich 3 lat dzisiaj mo żna kupi ć gotow e przek ąski rzeczy, kt óre s ą do spo życia w b iegu jes t ułatwianie życia w kontek ście tych zmieniaj ących si ę potrze b właśnie t o zadziwiaj ące bo kto by n ie publikowa ł swoj e dan o danych handlowc y t o w spos ób oczywisty stacje benzynow e s ieci pal iwowe tak samo wszysc y żyją z tyc h gotowyc h przekąsek n o to okaza ło się rozwi ązaniem na nowe czas y nowe czasy są tak ie, że dzisiaj spotkanie kogo ś z kaw ą na ulicy ju ż n ie zaskakuje t o jest powszechn e jeszcze 57 lat temu to by ł widok egzotyczny, al e radny m, że przyk ładów można mnożyć rozumiem, że popatrzy si ę na wyn ik t o jedna k na stacji benzynowe j to być mo że oczywiste, że kaw a jes t po paliwie drug im najczęściej kupowanym, al e uwaga t o też rodza j paliwa mo żna dokładnie, al e u was rozumiem najp ierw schodz ą produkty dopiero kolejny dali na dalszych punktach są przek ąski czy on e ju ż stanowi ą znacz ący udzia ł sprzedaży w tak im trybie prosz ę na przek ąski spojrzeć znacznie szerze j mówimy tuta j o olbrzym iej grupie produktów t o są nie tylk o t e hot-dogi cz y drob iazgi, kt óre bierze i spo żywa zara z po zakupieniu, ale t o są też dania gotow e, które mo żna kilka minut przygotować t o s ą te ż przek ąski innowacyjne ta k jak w l inii te ż Marka w naszy m przypadk u tak ich przygotowywanyc h napojów z e świeżych owoc ów specjalnej technolog ii dzięki wysok iemu ci śnieniu on e m imo brak u jakichkolwiek konserwantów zachowuj ą d łużej swoje w łaściwości te przek ąska wpłynie, kt órą można spo żyć w autobus ie samochodzie w biurze to s ą te produkt y, kt óre zaczynaj ą definiowa ć konsumpcję, które s ą najbardziej popularny pan Alfred Kubczak dyrekto r ds. korporacyjnych Żabka Polska dzi ękuję za rozmow ę dzi ękuję rozmawiali śmy w trakc ie Kongresu nowoczesnej dystrybucj i, który odbyw a si ę 18 listopad a 2019 roku w Warszawie radio TOK FM jest partnere m med ialnym teg o wydarzen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA