REKLAMA

Prezes POHiD: Każdy podatek, który nakładamy na handel, uderza w klienta 

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-18 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcze 42 minuty po godzinie dwunastej t o jes t raport gospodarcze Radia TOK FM Maciej Głogowski dzie ń dobry ju ż za chwil ę b ędziemy rozmawia ć o nowoczesnej dystrybucj i, bo jeste śmy na kongresie nowoczesne j dystrybucji stąd dzi ś dl a państwa nadajem y rapor t gospodarcz a wcześniej oczywi ście t e informacje, których tradycyjn ie w raporcie zabraknąć n ie może, czyl i kr ótki przegl ąd wiadomo ści rynkowych dla tyc h państw, kt órzy śledzić nie Rozwiń » mog ą wiedzie ć lubi ą co dz ieje się z e złotym w te j chwili jedn o euro 4 z ł 28 g r 1 funt 5 zł 2 g r dola r 387 frank 3 zł 91 g r na gie łdzie papier ów warto ściowych w Warszawie przynajmniej w momenc ie, kiedy patrzy łem po raz ostatn i na t o co dzieje si ę na nasze j giełdzie dziś to indeks WIG 20 był na plus ie na ty m plus ie pozostaje dale j, choć ten plu s jest n iewielki, bo wynos i tylko 8 kino ma 2235 punktów na pocz ątku dz isiejszej sesji było n ieco wy żej 2242 punkty najwyższe obrot y na akcjac h PKO BP PKN Orlen Lotos i KGHM z rzeczy wa żnych ciekawych n ie będzie podwy żki ce npr ądu dl a indywidualnych odbiorców zapowiedzia ł dz isiaj w icepremier m inister uwag ę aktyw ów pa ństwowych Jacek Sasin w rozmow ie z rad iem RMF t o c iekawa spraw a na ile rz ąd zdecyduje si ę w jak iej skal i zamra żać cen ę prądu na ro k przyszły by ć mo że jedna k najlepszy m komentarze m albo przypomnieniem jes t to, że w przysz łym rok u w Polsce także odbywaj ą si ę wybory, więc innej decyzj i spodziewa ć się n ie mo żna cóż z tego, że w Polsce mam y jeszcz e regulator a rynku, jakim jes t Urząd Regulacji Energetyki na raz ie rz ąd ustam i wicepremiera, m ówi że podwy żki dl a indywidualnych odbiorc ów, czyli dla na s konsumentów n ie b ędzie jak b ędzie t o oczywiście zobaczymy już za chwil ę p ierwszych go ści raport u gospodarczeg o rapor t gospodarcz e, a go ściem raportu gospodarczeg o jest pani Renata Juszkiewicz szefow a polskiej organizacji handl u dystrybucj i organ izatora dz isiejszego Kongresu nowoczesne j dystrybucji, którego radio TOK FM jest partnerem med ialnym dzień dobr y dzie ń dobr y trochę żartów się dz isiaj zaczęło tutaj na kongresie ma m wra żenie dlaczeg o, bo prem ier Mateusz Morawiecki przysłał l ist powa żna spraw a listu prem iera do uczestnik ów Kongresu ma us ług tutaj w iele na j premier pisze, że t o ważne wydarzen ie dl a polskiego rynku, że dzi ękuje ty m, którzy przyczyn ili si ę do zorgan izowania tak iego wydarzen ia, a k ilka tygodn i temu ważna przedstawicielka teg o rządu m ówiła, że now y podatek będzie tak jakby te n tak jakby w r óżnych rzeczywisto ściach państwo funkcjonowa ć jak wszystko pogodzi ć podatek oczywiście, który miałby w łaśnie sklep y sieci handlowe, kt óre tuta j s ą obj ąć z 1 strony zgadza si ę z tą wa żna inicjatywa dla gospodark i i dl a w og óle handlu taki Kongres, kt óry ma by ć tak naprawd ę m iejscem platform ą dyskusj i do spotkan ia zar ówno przedstaw icieli adm inistracji Państwowej rządu jak i b iznesu, czyl i na handlowc ów i przedsiębiorcy tuta j bra k był adm inistracja jest również przez ca ły cza s mieli śmy uroczyste otwarc ie prze z m inistra finans ów w związku z powyższym c ieszymy się bardzo, że jedna k rz ąd widzi potencjał mo żliwość t ę, jaką dają s ieci handlow e, kt óre zainwestowa ły w Polsce 50 miliardów euro i z łożyły 200  000 niezależnie o d prac y p óki c o jesteśmy ca ły czas jeszcz e pod wielk ą niewiadomą c o z podatk iem o d handl u jak w iemy jes t zaw ieszone do ko ńca roku l iczymy na t o, że jedna k ten t o zawieszenie pozostan ie w dalszy m ciągu przez kolejn y rok czekam y na decyzj ę Trybunału Europejskiego, kt óry apelacj i, kt órą z łożyła z łożyła Polska Wybrzeże komisja Europejska na je j zobaczym y jak sytuacj a się po prost u rozw inie natom iast zdajemy spraw ę, że ka żdy podatek, kt óry nak ładamy na handel uderza w k ieszeni po prost u kl ienta w najbli ższe otoczenie b iznesowe dz isiaj sytuacja panuje bardz o trudn e mam y bardzo konkurencyjn y ryne k najbardziej cierpią to najwi ększe powierzchnie handlowe, kt óre mają najni ższe rentowno ści tak naprawd ę zdajemy spraw ę, że dotkni ęcie właśnie podatk iem dodatkowy m, bo m imo wszystk o w ciągu ostatn ich lat hande l si ęgnęły dosi ęgły po prost u inne obostrzenia i inne podatki i r óżne inne ustawy restrykcyjne dodatkow y podatek od handlu to jes t tak naprawd ę dl a niektórych f irm tak naprawdę powa żna sytuacja rynkowa i utrzymanie konkurencyjności m ówi pan i prezesa mo że ktoś m ógł wypowiedzieć jeśli jeśli n ie tera z now y podatek skor o konsumpcj a ro śnie sprzeda ż detaliczna ro śnie ludz ie mają pieni ądze, wi ęc kupuj ą t o poradz icie sob ie przeżyje ka żdą now ą podatkow ą regulacji n ieprzyjemnie prze żyjemy każdego nowego opodatkowan ia c o najlep iej pokazują zmiany na rynk u jak widzimy ju ż kilka f irm wyszło z rynk u kolejn e f irmy ogłosił również b ędą opuszczać ryne k Polski i niestety do pieniężnego dl a sieci handlowe tak t e, kt óre tak naprawd ę wydawałoby się mają lukratywny b iznes t o się n ie zgadza dzisiaj w idzimy jak rynek jes t tak naprawdę penetrowan y prze z różne format y mamy mamy ci ągle bardz o mocn ą pozycj ę r ównież drobneg o polskiego handl u, kt óry stawił czo ła s ilnym zagranicznym koncerno m, więc nie możemy, mówi że wytrzymamy ka żdy podatek nie wytrzymam y, poniewa ż starali śmy się przez t e wszystkie lat a bytno ści na rynku polskim utrzyma ć jak najni ższą cenę w łaśnie dl a polskiego konsument a w ty m momenc ie w idzimy jak bardzo mocn o szalej e drożyzna jak ceny poszły w g órę jak bardzo uzyskuj ą klienci, którzy przychodz ą do sklepu jak zdajemy spraw ę, że ka żdy dodatkowy dan ina czy podatek na łożony na handel podn iesie ci ągle jeszcze bardziej t ę cen ę i dlatego uważa pan i, że tej przestrzen i na nowe regulacj e podatkowe nie ma nie ma absolutnie dz isiaj nie ma tak iej przestrzen i uwa żam, że wszyscy powinni śmy pracować nad tym, żeby w łaśnie t e ceny posz ły w dół, żeby wypracowa ć taki mode l, żeby ta jedna k t a ta niska cen a w du żym dużym sklep ie du żej pow ierzchni pozostawała cały cza s taka sama nie na obni żki cen to si ę nie decyduj e trzeba te ż życie zarabiać zgadz a się mus imy zarabiać musimy inwestować swoje inwestycje, kt óre po prost u realizujemy w Polsce idziemy przecież cały czas duche m czas u, czyl i z nowymi technologiami no też s ą potrzebn e pieniądze no n ie możemy stać w m iejscu klient się zm ienia kl ient maj ą oczekiwania klienci coraz bardziej świadomy teg o jak produkt y chc e spożywać j e kupowa ć mamy ogromn y tren d w łaśnie bio i jak o Eko ekologiczny jest grosz, który jest dro ższy, który wymag a nowych inwestycji o ty m, te ż trochę tutaj na ty m kongres ie jest mow y my tak że o ty m, rozmawialiśmy pa ństwo nasi słuchacze zach ęcam, by niebawem zajrze ć do nasze j apl ikacji dodatkowyc h rozm ów tutaj z przedstaw icielami różnych s ieci tak że o trendach, kt óre na rynk u obecnie s ą albo takich, kt órych można spodziewa ć się porozmawiać pan i prezes, al e t o, żeby zako ńczyć tę część podatkową t o mo że pani ma lepszą informację to b ędzie jaki ś podatek od tych kork ów przed s ieciami handlowymi czy nie b ędzie już będzie znaczneg o czasu s łyszeliśmy taką zapowiedź z e s łów pan i minister natomiast Kamil Misztal natomiast p óźniej w ciągu dn ia pan i m inister jedna k zmieniła z t ą swoj ą wypowiedzi byli śmy o tyl e uspokojeni, że liczymy na to, że jedna k m imo wszystko bior ąc pod uwag ę fak t ile f irmy inwestuj ące w Polsce zainwestowa ły w łaśnie m. in. tkankę miejsk ą chocia żby przez budow ę dróg przebudow ę k ładek prze z budow ę w og óle oczyszczalni ścieków rekultywacj ę terenów nieużytków t o s ą wszystk o inwestycje, kt óre myśmy jak o s ieci handlow e zrobili w Polsce wydaj e mi si ę, że obarcza ć tylko 1 sektor znowu selektywnie jako hande l i odpowiedzialno ść zrzuca ć na niszczej ące drogi t o nie absolutnie powinny by ć miejsca, bo równie dobrz e tak ą samą odpowiedzialno ść pow inny wzi ąć na siebie stadiony i inne miejsca, gdz ie si ę po prostu ludzie spotykaj ą na r óżne happeningi i koncertac h chocia żby ilu pracownik ów brakuje je śli w og óle brakuj e bran ży handlowej w Polsce no ile obecnie mamy duży n ie niedostatek je śli chodzi o pracowników posi łkujemy si ę o d d łuższego czas u pracownikami z Ukrainy z innych cz ęści świata jes t to ca ły cza s rosnący procen t nie dajem y w tym momenc ie gwarancj i na t o w jaki spos ób możemy ten tę luk ę właśnie wype łnić, poniewa ż po p ierwsze, potrzebujem y wykwal ifikowanych pracownik ów mus imy inwestować cały czas staram y się pozyskiwać ich na tyl e, żeby pozostawal i naszymi pracown ikami na d ługo na d ługi cza s cza s średnia zatrudn ienia w bran ży u nas wielkopowierzchniowy t o jes t dzisiaj ponad 10 lat, wi ęc inwestuj ą takiego pracownika chcemy wi ązać z nim na d łuższą chwilę natomiast widzimy, że jedna k pracown icy nap ływowi tzw . traktuj ą czasami t ę swoją profesję dosy ć przej ściowo, bo tak a z drugiej stron y sie ć handlow a szczeg ólnie gracza teg o rynk u m ówią, al e m y też b ędziemy zmieniać czasem n ie chc ą mówić, że jest t o efek t brak u os ób do pracy albo w woln ą wol ą racze j mówić o tym, że t o po prost u efek t postępu którego, które mam y, kt óre na m towarzysz y słowem chodz i o t o cz y pan i zdan iem bran ża handlow a b ędzie t ą, kt óra najbardz iej będzie musia ła cz y mog ła eliminowa ć potrzeby zatrudn ienia nowyc h ludz i a, włączając do obs ługi klientów now ą technologię bezobs ługową o ść ca łą pewno ścią nowe technolog ie w łaśnie te właśnie imprezy rozmaw ia tras y kasy samoobsługowe w pewny m stopniu z tak jakby jedn o zniweluj ą problem, al e to jest tylk o pewny m stopniu nie wyobra żamy sobie, że w naszyc h sieciach naszyc h plac ówkach handlowych nie mamy do obsługi cz łowieka po prost u żywej relacji 1 osoby drug ą, czyl i konsument versu s of f obs ługa tak mo żemy do pewnego moment u dba ć o t o, żeby maszyn y tzw. wyłączyły tutaj te n czynn ik ludzki, ale t o jes t absolutn ie niemożliwe wydaje mi si ę, że jednak ca ły cza s proble m zatrudn ienia pozostan ie i m imo że bran ża w ostatn im czas ie bardzo dba je śli chodz i o kwest ie f inansowe od od ich jako jedyn i tak naprawdę na rynku w ci ągu roku k ilkakrotnie podnosimy pensj i pracownik nie ma innej mo żliwości to nawe t nie wynika z tego, że mam y mam y mały za lo s na mar że późno no wp ływa oczywi ście wp ływa, jeżeli każdej stron y mus imy tuta j oszczędzać to jest te ż starać się zbiera ć środki na potencjaln e podatki czy te ż inne danie, kt óre potencjalnie rząd w każdej chw ili może może wdrożyć no t o tuta j mamy du że ogran iczenia natom iast sama inwestycja pracownika jest dl a nas bardz o ważnym wydarzen iem w ogóle no i odpowiedzialno ścią nasz ą, bo nie tylko t o jes t kwestia płacy, ale r ównież tyc h pozap łacowych wszystkich dodatk ów wbrew ob iegowej op inii właśnie hande l w ielkopowierzchniowy daje pe łen pak iet socjalny bezp łatną opiek ę medyczn ą do dof inansowania d o do wakacj i pomo c najb iedniejszym rodzinom kszta łcenie ustaw iczne pracowni pani pa n w ogóle tym i regulacjam i dotycz ącymi wzrost u p łacy minimalnej, bo n ikt oczywiście n ie polemizuje z potrzeb ą podnoszen ia p łacy m inimalnej w Polsce racze j wśród ekspertów panuj e dyskusj a cz y ta dynamika zaproponowan a przez rz ądzącą partię jes t do utrzymania pani uważa, że waszeg o sektora mog ę nie dotyczy, bo dotyczy oczywiście dotyczy dotyczy to o, tyl e że mam y r ównież posi łkujemy się outsourc ingiem, czyl i du żą ilością firmy wsp ółpracują z nami chociażby ochron a jes t w iele sektorów, kt óre płaci poni żej tej w łaśnie kwoty jak o hande l mamy oczywi ście w niekt órych sytuacjach mo żliwość w niektórych sieciach niekt órych formatac h wysokiego wysok iej pensj i, al e w niekt órych ciągle borykamy si ę z dużym problemem je śli chodz i o rachunek ekonomiczny co si ę b ędzie działo ja k ta płaca m inimalna w przyszłym roku b ędzie wynosi ła 2600 zł nabędziemy stal e znajdz ie jakie ś rozwi ązanie na pewn o częściowo ta k jak pa n powiedzia ł zauwa żył, gdy tę transformacj ę cyfrow ą nowymi technolog iami na tyl e, żeby zniwelowa ć, żeby jedna k te n odsete k zatrudn ionych by ł mn iejszy, a z drugiej strony no pewn ie te inwestycje w łaśnie t e kadr y tzw . cz y te ż Human Resources b ędą b ędą inaczej wygl ądać to prosz ę powiedzieć pan i prezes cz y du żą zmian ą dl a rynku handloweg o dl a sieci handlowyc h w przysz łym rok u b ędzie ta ostateczna już el iminacja handlowyc h n iedziel tak naprawd ę jest konsekwencją regulacj i ju ż dawno przyj ętych t o wypad a ta ostatnia n iedziela w miesi ącu pozostaj ą t e świąteczne około świąteczne tak k ilka la t będzie du żo zm ian, dlatego że nie ma ju ż tak nie pracujecie 3 niedziele, więc tak zgadz a się, al e jeszcz e ci ągle mieli śmy 1 niedzielę ja my ślę że, toteż będzie w pewny m sensie tak i aspek t społeczny ludzie to c o my dz isiaj obserwujem y jak o klient ów s ą sfrustrowan i zakupami sobotnimi i t o tak naprawd ę bardz o mocno uderza w sa m komfor t rob ienia zakupów dla n ich jak dl a nasze j obs ługi pracownik ów pracuj ących mam y mam y ogromne kolejki mam y tak naprawd ę bra k m iejsc park ingowych do obs łużenia do zaparkowan ia samochodu czy konkursowy podd a się należy m u się korcie nie nale ży si ę korkowe j podatek, ponieważ uwa żam, że mimo wszystk o my dbamy o otoczen ie w łaśnie t o infrastruktura wokół sklepu do dojazd u, więc nie mo żemy brać odpowiedzialno ści tylko, dlatego że jeżdżą samochod y po Polsce mo im zdaniem t o tak naprawd ę spowoduj e że, że faktyczn ie klienci sam i mogą domaga ć powrotu d o do tyc h niekt óre były otwart e ja zna m gros osób, które po prostu nawe t w soboty rezygnuj ą ju ż zakup ów, żeby właśnie nie ustawa ć w kolejkach godz inowych n ie parkować n ie mógł wyjecha ć centrum handlowego t o żaden komfor t żadna przyjemność kiedyś ich domen ą du żych sklep ów by ły sklepy by ły zakup y niedzielne weekendowe on e służyły n ie tylk o zakupom sam ą w sobie al e, al e sp ędzenia czas u jeszcze 1 uwaga, więc mo żna od swo ich pracownik ów naszyc h pracowników pracown icy handlu, kt órzy mają wolną niedziel ę dzisiaj nie mogą te j n iedzieli nie handlowej sp ędzi rodzin ą na zakupac h ani nie maj ą, kiedy po prost u wyjść z rodzin ą na zakupy pewn ie tyle tera z tyle osób rano s łucha t o by łoby histori ę tego te j zmiany niekt órym się podoba niekt órym n ie tema t dawno ju ż, ale powróci w przyszłym roku trzeb a będzie przyzwyczai ć do te j ostatniej n ie handlowej niedzieli t o znaczy właśnie on a będzie ju ż poz a handle m pani Renata Juszkiewicz z polskiej organizacji handlu dystrybucj i organ izatora Kongresu nowoczesne j dystrybucji, które w radiu TOK FM jes t partnerem medialnym dzi ękuję za rozmow ę dzi ękuję bardzo informację radio tak a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

kongres

POPULARNE

kongres
PARTNER SERWISU kongres

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA