REKLAMA

Frontex wzmocniony, ale co dalej z unijną polityką migracyjną?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2019-11-18 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

Dziś w programie sprawdzimy, jak ze swoim obecnym stanowiskiem żegnał się Donald Tusk - i powiemy, jaka funkcja czeka już na niego w tym tygodniu. Zrelacjonujemy też kłopoty z powołaniem nowej Komisji Europejskiej i wynikające z tego procedury prawne. Rozwiń »

Tematem rozmowy będzie jednak problem, który ostatnio zszedł na drugi plan, ale jak słychać w Brukseli - nie umyka uwadze europosłów: kwestia migracji. Eurodeputowana z Malty, reprezentująca EPL Roberta Metsola będzie gościem Macieja Zakrockiego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazy n Europejski za prasa Maciej Zakrocki dzie ń dobry to był Andrea Bocelli, który wraz z Sarah Bright ma n w ielokrotnie śpiewał g łośny utwór Time tu się ich, by t o akura t by ło wykonanie z l istopada dziewięćdziesiątych szóstego roku, a przypomnia łem dzisiaj, b o Unii Europejskiej nadszed ł czas, gd y niektórzy m ówią do w idzenia żegnają się oczywi ście w kontek ście opuszczen ia stanowiska rządu dzi ękuję za chwil ę Federica Mogherini i Donald Tusk Rozwiń » sze f rady Kolegium europejsk im w drugiej wygłosił po żegnalną mowę, który przypomniał czy m się przed e wszystk im kierowa ł swojej pracy celem, a w 2 maja, gdy pytaj ą mn ie co kierowało prze z ca łą kadencj ę odpow iada bez wahan ia jedno ść jako le itmotiv zadan ie niemal obsesj a od p ierwszego dnia n ieprawda teoretykiem i t u przewodnicz ący wyja śniał, przypominaj ąc swoj e dzia łania jak t ę jedność rozumia ł i starał si ę ochronić czy t o w odn iesieniu do pomys łu usuni ęcia Greków z e strefy eur o zachowan ia sankcji wobec Rosji cz y w okresie Brexit nowej batalii szczególnie w te j ostatn iej spraw ie czasem musz ę dostawa ło, gd y zabiega ł 27 szefów pa ństw o kolejn e przesuni ęcie terminu brex itu IBM ko ło by łem nazywany romantykiem Anglo chwil ę co moim zdan iem jest całkowicie adekwatn e i zasłużone, al e c o najważniejsze projekty, kt óre n ie podzielił SZ CZ wywalczyć a ż i trochę chyb a na zasadzie przesłania, jak ie chcia łby zostawi ć opuszczaj ąc funkcj ę umowneg o prezydent a Europy powiedzia ł, że Europy n ie mo żna sob ie wyobrazi ć be z negocjacj i komprom isu z 1 zastrzeżeniem dl a całego Sejmu fundusz e s ą jedna k rzeczy spraw y, które n ie mog ą by ć przedmiotem kompromisu i negocjacji i ma m t u namy śli fundamentaln e warto ści wolność rz ądy prawa i godno ść ka żdego cz łowieka desygnat y Fundowicz faktycznie Brexit n ie podzielił pa ństwa w proces ie negocjacji umowy o wejściu, al e poz a wszystk imi ogromnym i w ątpliwościami kłopotami z umową w izbie gmin niepewno ścią zwyk łych ludz i świata biznesu c o do ich losów pierwszego dn ia po brexicie ca ły ten zgiełk przyni ósł k łopot instytucjonalnej formaln y jak powo łać now ą komisj ę Europejską be z brytyjsk iego komisarza, który to bardz o sąd n ie chc e wyznaczyć o problem ie i decyzjac h informowa ł w czwarte k asp irant z komisji Europejskiej zaczynał do tej por y rząd brytyjski odpowiedzia ł na l ist pan i przewodniczącej elek t, kt óry wys łała, prosz ąc o podanie nazw iska lu b k ilku nazwisk os ób jako kandydat ów na stanowisko komisarza z tego powodu dz isiaj rano panie przewodnicz ący elek t wysłała kolejny l ist do brytyjskiego rz ądu, przypominając mu jeg o prawnyc h obowi ązkach wynikaj ących z traktatów, a także zobowi ązań, kt óre zosta ło zawart e w decyzj i o przesuni ęciu dzia łań wynikaj ących z art. 50 fakturę m ówi o zaproponowaniu nazwiska osoby, kt óra b ędzie kandydate m na stanow isko kom isarza brytyjsk iej narodowo ści naszym, ale czy zdał n ikt teg o samego dn ia wysz ło odpowied ź, że rz ąd Borisa Johnsona nie chcę utrudniać proces u formowan ia nowe j komisji, ale te ż n ie zam ierza nominowa ć n ikogo na komisarza n o to w ieczorem w Brukseli podj ęto decyzj ę o uruchom ieniu procedury naruszen ia prze z Zjednoczone kr ólestwo unijnego prawa jeśli ktoś my ślał, że do czas u rozstrzygni ęcia wyborów w w ielkiej Brytanii będziemy mieli brex itowi spokój t o jak widać si ę powiedzieć n ie tylko z Brytyjczykiem, a właściwie jego brak iem jest k łopot stroj e kandydatów, kt órzy weszl i do drugiej rundy przes łuchań w parlamenc ie europejsk im zwyci ęsko wysz ła Rumunka Edina Joanna Walerian, kt óra ma obj ąć tek ę transport u i Francuz, k iedy Bytom, któremu przypad ł ryne k wewnętrzny n ie przeszed ł testów Oliver farsz Hey, który ma si ę zajmowa ć polityką s ąsiedztwa rozszerzen ia Unii posłowie dalej obawiają si ę, że cz łowiek Viktora Orbana będzie dzia łał w duch u pol ityki Viktora Orbana, a nie Unii Europejskiej ot o pytanie Ernesta Kurta u nas Hiszpanii i odpowiedź kandydat a już niekt órzy się pa n nas przekonać, że b ędzie pa n lojaln y wobe c instytucji europejsk ich i Europejskiej pol ityki jes t lekkomy ślny jak o komisarz o d dn ia, w kt órym zostanę wybrany b ędę dzia łał ca łkowicie niezale żny sposób nie b ędę odbierał żadnych instrukcji od żadnego rz ądu cz y instytucji b ędę cz łonkiem nast ępnej komisji dzia łającym zgodn ie z lini ą będę pod ążać unijną drog ą i tylk o unijn ą i nawet n ie wiem cz y to nie brzmia ło wystarczaj ąco w iarygodnie, al e wi ększość członków komisji postanowi ła nie dać rekomendacj i tylk o przekaza ła kandydatow i listę dodatkowyc h pyta ń, na które ma odpowiedzieć p isemnie do dzisiaj jako ść tyc h odpow iedzi zdecyduj e o dalszych losac h kandydat a o tym cz y w końcu uda si ę doprowadzić do g łosowania na d ca łym sk ładem kom isji na listopadowej sesj i plenarne j w środę sze f parlamentu Europejskiego tak fasol i w obecno ści fi ński m inister ds. europejskich t y t u para 1 podpisali nowelizacj ę rozporz ądzenia o Europejskiej agencji Straży Granicznej i przybrze żnej Frontex nowe regulacje zakładają utworzen ie w 2020 siódmy roku licz ącego do 10  000 funkcjonariuszy stałego korpus u agencji wszystk o to ma poprawi ć ochron ę gran ic zewn ętrznych Unii lep iej radzi ć sob ie z probleme m uchod źców, którzy nada l próbują dosta ć do Europy pos łanką sprawozdawczyn i nowel izacji jest go ść dzisiejszej audycj i, z kt órym rozmawiam, w ędrując po korytarzac h parlament u Europejskiego go ście magazyn u Europejskiego Departament sol a pos łanka Europejskiej partii ludowe j z Malty graficznym grafenu Azję i klub wted y wiele wskazuje na t o, że kryzy s uchodźczy n ie został def initywnie zastopowan y może nawet znowu narast a jak pani komentuj e tę sytuacj ę komendy kadencji je śli władze zacz ęły się nic na t ę sytuację trzeb a patrze ć jak na tak ą, kt óra ci ągle ewoluuj e z różnych powod ów głównie poprze z niestabilno ść naszeg o s ąsiedztwa trwaj ącą niestabilno ści Libii, a tak że z powodu znaków zapytania co do teg o cz y umow a Unia Europejska Turcja upadnie wszystkie te sytuacje prowadz ą do zwi ększonego napływu ludz i do Unii Europejskiej i mus imy jako kontynen t jak o r óżne kraj e wszyscy raze m zdecydowa ć jak sob ie z ty m poradzi ć jak osi ągnąć kompleksow ą ca łościową polityk ę migracyjn ą z efektywny m systeme m zawracan ia ludzi r ównież jak zapewnić t o, że ogran iczymy wszystkie operacj e szmuglowal i i przemytu os ób u naszych zewn ętrznych gran ic w skrócie myślę, że musimy być sprawiedliwi dl a tyc h, kt órzy potrzebują ochron y mus imy być zdecydowan ie wobe c tych, kt órzy je j n ie potrzebuj ą mus imy by ć ostrzy wobe c tyc h, kt órzy wykorzystuj ą osoby bezbronne niby hasło t o osłabił si ę w 2 i Europy sw ój Europa jest o d la t podzielona w tej spraw ie wiele wskazuje, że t o się szybk o nie zmieni zate m jak pan i w idzi mo żliwość rozwi ązania teg o problemu s ą proble m, ale kontynuują cz y byli w 2 wciąż wierzy, że skor o m ówimy o Solidarności w naszym traktacie, pod kt órym podpisa ło się wszystk ie pa ństwa członkowskie w szczeg ólności w ty m obszarze t o Solidarność mus imy pokaza ć pokazuje si ę oni tylko, rzucaj ąc pieni ądze krajom, które zmagaj ą si ę z tym wyzwaniem, ale te ż prze z prawdz iwe zrozumienie tyc h wyzwa ń do te j pory mieli śmy zbyt w iele rządów, które my ślą, że skor o są dalek o o d problemu t o s ą zwolnione z odpowiedzialności t o si ę musi zmieni ć i apeluj e do wszystk ich rządów, b y usiąść raze m i wreszcie spr óbować poszuka ć rozwi ązań t e rozwiązania istniej ą nie m ówimy o otwieraniu naszyc h drzwi dl a wszystk ich mówimy o dawaniu schron ienie najbardz iej potrzebuj ącym, którzy s ą w naszym s ąsiedztwie m ówimy o dawan iu możliwości bezpiecznego życia w krajac h poz a Unią Europejską m ówimy o umowach z innymi krajam i trzecimi, kt óre s ą bezpieczne wybrały uchod źców azylant ów do siebie n igdy n ie zrozumieliśmy teg o, że t o jes t globalny proble m, kt óry wymag a globalnyc h rozwiązań aż do dz isiaj patrzymy na t o z zaszufladkowania i perspektywy i dopóki n ie zaczn iemy widzie ć ogólnego obrazu t o sob ie n ie poradzimy mam nadziej ę, że prze z nast ępne 5 lat w ty m parlamenc ie b ędziemy dalej wywiera ć presj ę na inne europejskie instytucje, by zapewni ć, że jaki ś ca łościowe rozwi ązanie zostanie znalezione, więc c i si ę z nią tytułem sz ło tak sam s ól o Globy sojusz e sw ąd i miło polityk ę tak że pani grup ie pol itycznej Europejskiej partii ludowe j mam y g łęboki podzia ł 1 z twarzy program u cz y pol ityki skierowanej przeciwko imigrantom jes t Viktor Orbán system y z Victor Orban wi-fi Zdunek clio, żeby było jasne myślę, że podziały w ty m temacie istniej ą w ka żdej grupie pol itycznej, bo widać, że są deputowan i z różnych kraj ów, że istnieją mn iej wi ęcej narodow e konsensus w te j sprawie tak boli mn ie, gdy widz ę bra k zrozumienia dla tego c o si ę dz ieje w krajach znajduj ących si ę na peryfer iach jednocze śnie musimy te ż zrozumie ć geopolityczn ą rzeczywistość nie tylko 1 kraju, al e całych regionów Unii Europejskiej ja jedna k będę ca ły cza s szuka ć centroprawicowego sposobu rozum ienia teg o wyzwania myślę, że Europejskiej partii ludowej wszysc y zgadzają się do teg o, że musimy rozr óżnić migrant ów ekonomicznych i prawdziwych uchod źców a kiedy b ędziemy m ieli takie rozróżnienie, kt óre mówi n ie tylko EPL t o b ędziemy w stan ie doprowadzi ć do konsensusu z każdym te n wykonuje konsensu zby t wywodz i padł rower doskonale pani w ie jak trudn y proble m polityczny nawet jeśli w takich pa ństwach jak Węgry cz y Polska mam y olbrzym ie poparc ie dla Unii Europejskiej jak o takiej jeste śmy pro un ijnymi narodam i to w te j sprawie du ża cz ęść naszych spo łeczeństw nie zgadza si ę na przyj ęciu uchod źców islamist ów do naszego dom u, kt óre dziś o islam pułapką nadaj e, a łatwo jest przed e wszystk im usun ęłaby religijny aspekt z tego op isu a k iedy mówimy o uchod źcach to nasze zobowi ązania wobec uchod źców wynikają nie z fakt u, że jeste śmy cz łonkami Unii Europejskiej, al e z tego, że ka żdy kra j członkowski jes t te ż sygnatar iuszem konwencj i genewsk iej w sprawie uchodźców co oznacz a, że jak tylk o tak ie osoby przybywaj ą do Unii Europejskiej i dostają pomo c t o każdy pow inien bra ć za t o odpowiedzialność problem pojaw ia się wtedy i t u rozum iem obawy o bezpiecze ństwo w krajach cz łonkowskich, gd y tak ie osoby przybywaj ą do Unii Europejskiej n iezgodnie z regułami n ie s ą uprawn ione do ochron y c o mam y zrobi ć z tak imi lud źmi obecn ie nasz a polityka odsy łania ich jes t bardz o n ieefektywna jeste m przekonana, że jeśli wzro śnie liczba odsy łany osób t o wi ęcej krajów członkowskich będzie ch ętnych, by powitać u s iebie prawdz iwych uchodźców nie pierwszy raz dzieje si ę tak że przyjmujem y naszy m kontynencie uchod źców z różnych stro n świata nie przypom inam sob ie, by te kraj e, które pa n wymieni ł by ły wted y szczeg ólnie wrogie, więc ra z jeszcze my ślę, że jeste śmy w stanie doj ść do sytuacj i, w której prawid łowa hol istyczne i spraw iedliwa pol ityka m igracyjna doprowadzi do teg o, że liczba ludzi, kt órzy naprawd ę będą potrzebowal i ochrony b ędą na ni ą zasługiwać nie b ędzie tak du ża jak ludzki strach p iec węglowy woln o, by zb iega spisuje w f irmach na koniec poprosz ę k ilka słów nowe j regulacj i dotyczących Frontexu urz ądzenia podcza s środowej uroczysto ści Ol, a jeste m sprawozdawc ą teg o prawa napisała jeste m bardz o zadowolona dosta łam bardz o s ilny mandat zarówno tego parlament u jak i o d rady Europejskiej krajów cz łonkowskich, kt óre da ły mi pozwolen ie, by wpisa ć do przepis ów pozwol ą one znacz ąco zwi ększyć zasob y agencji zatrudni ć wi ęcej pracownik ów umieścić więcej os ób na gran icach zewn ętrznych Unii Europejskiej i c o najwa żniejsze zapewni ć poprawn e funkcjonowanie stref y Schengen, bo je śli b ędzie istnia ła prawid łowa ochrona gran ic zewn ętrznych t o będziemy mogl i dale j cieszy ć swobodą przem ieszczania si ę prze z granice wewn ętrzne i filmów głównej płyty i intern US myśmy są bardzo pan ie dziękuję za po święcony nam cza s tak i, a oraz przegl ąd innych wa żnych wydarze ń europejsk ich Magda Paciorek t o będzie 1 z najwa żniejszych wyroków ser ii spr aw dotycz ących polskiego sądownictwa zmian wprowadzonyc h prze z PiS Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej wydał orzeczen ie w spraw ie system u dyscypl inarnego wobec s ędziów w czerwcu w swoje j op inii rzecznik generalny Trybunału uzna ł, że izba dyscypl inarna nie spe łnia wymog ów niezawis łości s ędziowskiej ostateczn y wyro k jutr o słyszeliśmy Donalda Tuska żegnającego si ę z rolą przewodnicz ącego rady Europejskiej, al e już w ty m tygodn iu by ły prem ier powita ł nową funkcj ę szef a Europejskiej partii ludowe j grupa pol ityczna zrzeszająca partie chadeck ie i centroprawicowe wyb ierze w środę swojeg o noweg o przewodniczącego wybory nie b ędą szczeg ólnie emocjonuj ące, bo oprócz Tuska nie ma innych kandydat ów parlament Europejski upom ina si ę o edukacj ę seksualn ą w Polsce w czwarte k deputowan i przyj ęli rezolucję, w kt órej skrytykowal i projek t ograniczaj ący tak ie nauczan ie wezwal i Polski parlamen t, b y odrzucił t e przep isy za rezolucj ą głosowało 471 EUR p osłów 128 było przeciw 57 wstrzymało si ę o d głosu t o by ł magazy n Europejski do us łyszenia kolejny poniedzia łek 14 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA