REKLAMA

Nierówności dochodowe większe niż podaje GUS?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-18 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:14 min.
Udostępnij:

O nowym badaniu na temat nierówności dochodowych w Polsce mówią prof. Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Rozwiń »
dr hab. Michał Myck, Cetrum Analiz Ekonomicznych. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mn ą w studiu prof. Michał Brzeziński z wydzia łu nau k ekonom icznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobr y dzie ń dobry, a prze z skarb prof. Michał Mac centrum analiz ekonomicznych dzień dobry dzie ń dobr y witam b ędziemy m ówili o tekście naukowy m opracowan iu przygotowanym prze z ob u pan ów przedstawiaj ącym nier ówności dochodow e w Polsce w łaściwie stanowi ącym rodzaj rewaluacj i ta m tak iego ponowneg Rozwiń » o przeliczenia tego jak t e nier ówności się w Polsce kszta łtowały mi ędzy 90 czwartym 2015 rokiem i może zaczn iemy o d pytania czy m r óżni ta publikacja o d l icznych wcze śniejszych, kt óre próbowały uchwyci ć w Polsce nier ówności, bo wn ioski są znacząco inne to znacz y wy mówicie, że nier ówności s ą o w iele większe w Polsce ni ż nam się do tej pory wydawało to jes t tak i trochę rewolucyjn y materia ł, więc wypad a na pocz ątek zada ć pytanie, jak iego rodzaj u dane zosta ły tutaj u żytej w jak i spos ób mo że zaczn ę, wi ęc do te j por y mieliśmy w zasadzie 2 rodzaje bada ń po święconych nier ówności w Polsce po pierwsze, t e opart e wy łącznie danyc h ank ietowych g łos, kt óry pokazywa ł, że nierówności w Polsce znacz ąco nie wzrosły w okres ie transformacj i gospodarczej, a z drugiej stron y badan ia n iedawne Pawła Bukowskiego jeśli pa n w dokumentac h, które były oparte na dan e pod a na danyc h podatkowych, kt óre wskazywa ły, że są on e znacz ąco wy ższe niż t e, kt óre oferuj e g łos i jak r ównież badan ia współpracowników Thomasa Piketty eg o z Francji Paryża, kt óre m. in . w n iedawnym okresie pokazywał, że by ć może s ą t e nierówności dochodow e w Polsce najwy ższe w Europie cen y naszy m badan iom pr óbujemy po łączyć dane ankietowe z danym i podatkowym i, żeby uzyskać tak ie szereg danyc h, kt óre uwzględniają proble m brak u obecno ści wysok ich dochod ów z danyc h ank ietowych g łosu i jednocze śnie uzyskać tak ie wyn iki które, które b ędą po prostu przedstaw ione w kategor iach danyc h dochod ów po opodatkowan iu takich dochod ów, kt óra w, kt óre bada g łosy w ramac h, których przedstaw ia swoj e wyn iki, al e jednocześnie uwzględniamy te n fak t, że w łaśnie wysokie dochody z danyc h ank ietowych są brakuj ące, wi ęc próbują połączyć 2 różne rodzaj e dane, kt óre do tej por y do Polski n iespecjalnie by ły stosowane z ty m z tymi k łopotami rak ietowymi chyb a nie jedni się zmaga ć się prawda jes t tak i tren d globaln y trudno wychwyci ć ty m najbogatsz y 1 % s łynny poda ć jako ść danych t o zawsze decyduj ący czynnik, je żeli chodzi o p óźniejsze anal izy tych danyc h i je śli chodzi o reprezentatywno ść danych w łaśnie jes t z punkt u w idzenia informacji o dochodac h t o on t o co n ie tylk o w w Polsce problem cz y t o wyzwan ie istnieje no i w związku z ty m w w ielu krajach prowadzi si ę badan ia podobn e do tego c o myśmy przeprowadz ili w Polsce, czyl i próbę z jakiego ś uzupe łnienia informacji z innych źródeł niż dan e ank ietowe, b o na tych 2 ekstremalnych pow iedzmy końcach rozk ładu dochod u, czyli po śród tych gospodars tw najb iedniejszych i tyc h najbogatszyc h istnieje du ży proble m uczestn ictwa w badan iu i wiarygodno ść informacji które, kt óre uzyskujem y tak ich bada ń, ale czyta m w podsumowan iu waszego tekstu t o będzie tak ie t łumaczenie na szybko, więc mo że być n ieco kulaw a wg naszych wylicze ń wg naszyc h szacunk ów Polska by ła relatywnie nierównym kraje m we wczesnyc h latach dziewięćdziesiątych sta ła si ę 1 z najbardz iej nierównych kraj ów poz a Rosją, o ile w ogóle mam y dan e tuta j dost ępne takie, kt óre daje si ę zestawia ć czemu tak si ę stało, że t o zostało wychwycone, bo t o brzm i naprawd ę wstrząsające, je żeli m y nagl e z kraju, który opow iada sobie przez lat a, że te nierówności n ie s ą naszym probleme m nagl e w te j anal izie stajemy si ę krajem by ć mo że najbardziej rozwarstwieniem jeśli chodzi o dochod y t o coś jest n ie ta k to prawda, ale to jes t taka mo że bardz iej wiedza z zakres u socjolog ii w iedzy naukowej dlaczego, dlaczeg o teg o n ie wiedzieliśmy pewn ie jest tak że we wszystk ich krajac h transformacj i gospodarcze j różne instytucje państwa dzia łają zby t efektywn ie urz ędy statystyczn e niekoniecznie s ą w stan ie ta k tak szybko informować t ę wiedz ę, kt óra powstaj e na świecie i działać jako ś tak aktywn ie, żeby wprowadzać innowacje do badań pa ństwo może te ż niespecjalnie bie żąca łagry interesowa ła ty m żeby, żeby uwzgl ędniać ich najnowsz y sta n w iedzy więc, więc t o s ą te ż procesy, które jak sądzę n ie są do ko ńca zbadane dlaczeg o, dlaczego mam y tak ie opóźnienie mo żna powiedzie ć ty m, żeby stosować jaki ś aktualny sta n w iedzy d o do pr óby znalez ienia poprawek jak ich skorygowanyc h m iar nier ówności na prac ę mus imy też pamiętać, że w og óle tema t nier ówności w latach dziewi ęćdziesiątych w naszym kraj u by ł ma ło popularnym temate m bada ń i właściwie dopiero ostatnie nie w iem mo że 510 lat t o okres, kiedy na te n tema t troch ę bardziej to troch ę szerze j zaistniał w tak im tak i, gd y debac ie naukowej wcze śnie to badan ia poświęcone nierówności by ły bardz o rzadk ie i wyjątkowo ma ła grup a naukowc ów w Polsce ty m zajmowa ła na s wraz z e wzroste m zainteresowania nier ównościami n a w og óle na świecie i z ty m, że cora z cz ęściej powiąże wi ąże si ę nier ówności z tak im og ólnym og ólną dynamikę gospodarcz ą poszczeg ólnych kraj ów te n tema t po prost u bardz iej zaistnia ł i i było włączyć t e metod y t o do analiz dz isiaj i zaprezentować t o tak i bardz iej kompleksow y spos ób ja rozumiem, że z tych pozyskanych prze z wa s danych z tych wylicze ń, kt óre przeprowadzili ście wyn ika za ś wskaźnik Giniego prze z s ławne jest by ć może znacz ąco wyższe dl a Polski niż nam się do te j pory wydawa ło od 14 do 26 % to jes t rzeczywi ście g igantyczna przepa ść dosyć du ża na 26 % pensj i jak 14 tak ta pycha 2015 ten wsp ółczynnik Giniego Gąsowski wynos i oko ło 30 pkt 30 procenta wg naszyc h oszacowań te ż obarczon e pewnym błędem może być w łaśnie w gran icach między 3638 punktów, wi ęc jakie ś 25 % może by ć wyższy, al e musimy zdawać spraw ę z teg o, że t o też są szacowania żonę te ż są obarczon e pewny m błędem, kt órego dokładnie n ie znam y al e, al e zapewne jes t także, że ich faktyczne j nier ówności w tym 2015 roku były wyra źnie wyższe ni ż t e, które podawa ł głos tuta j chcemy możemy dodać, że tak im dodatkowy m źródłem, kt óre czase m jes t wykorzystywan e w badaniach tego typ u, a dl a Polski jeszcz e specjalnie nie zostały wykorzystane są jeszcz e dan e z rachunk ów narodowych, gdzie te ż pewn a cz ęść dochod ów może szare j strefy mo że z tyc h dochodów, które s ą specjaln ie do oszacowane w badaniach ank ietowych czy w og óle istniał danyc h podatkowyc h te ż znajduj ą i nale żałoby w przyszłości te ż si ęgnąć po teg o to źródło jest 1315 za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą w studiu prof. Michał Brzeziński z wydzia łu nau k ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przez telefo n prof . Michałek centrum anal iz ekonom icznych m ówimy o wyn ikach powiedzia łbym jak też jak to si ę ładnie nazwać rewaluacj i ponownego przeliczenia ac h t o c o zrobiliście to jes t pewna analiza ta k jak s ądzę można chyb a u żyć tak iego okre ślenia tak a anal iza łącząca dane ank ietowe i podatkow e o dochodac h, która przedstawia skorygowan e miary nierówności dl a Polski no w łaśnie teraz warto chyba powiedzie ć troch ę wi ęcej o samym Meritum t o znacz y, że po spojrz y na te n wska źnik Giniego l iczony prze z was zestawi si ę go z tym i danymi, kt óre do tej por y znaliśmy n o to taka, że taki wn iosek jes t się t o zaskakuj ące, poniewa ż t e dan e og ólnie znane stosowan e pokazują racze j dość p łaską Krzywą natom iast uwa g wida ć ew identny tren d wzrostow y, który jeszcz e tak ie zaskakujące bardzo efektown e skok i gdzie ś w okolicach 2008 roku ta krzyw a pokazuj ąca rozwarstwienie nagle a ż tak bardzo ostro skacz e do g óry czemu tak jes t to zaczyna mn iej więcej ten trend zaczyn a si ę w p óźnych latach dziewięćdziesiątych dzi ś oko ło 90 tego siódmego być mo że i pote m w łaśnie bardz o stabilne i ten 2009 jest jak ąś tak ą tak im nowym w łaśnie skokowym wzrostem czem u tak się stało cz y w ogóle możemy interpretowa ć te dan e szczęście w zasadzie w n ich jest bardz o du żo zagade k, jeżeli chodzi o te n szko ły 2009 toaleta jes t raczej tak i powiedzia łbym problem techniczny zwi ązany z tym, że w 2010 były pewn e zm iany podatkow e zn iesienie trzec iej stawki podatkowe j tutaj mam jakie ś tak ie mrugni ęcie naszyc h obliczeniach kt óre, która mo że by ć tylk o pewny m pewnym pewn ą dokładnością natomiast, je żeli pominiemy NATO t o rzeczywiście a ż skorygowan a szacowan ia pokazują pew ien taki stopn iowy, al e dosyć ci ągły wzros t poz iomu nierówności, który mo że si ę nasilić n ieco w tym okres ie po 2000 czwarte mi ędzy 2000 czwarta 2008 rokiem n o tak i wzros t tej nier ówności w ty m okresie pokazuj ą te ż sam e oszacowania opart e na danych podatkowyc h, która przygotowa ła wcze śniej Paweł Bukowski Filip Novokmet jeg o wsp ółpracownik, kt óry to wzrost nier ówności ty m okresie po wst ąpieniu do do Unii Europejskiej, je żeli chodzi o stanie r ównież w kategor iach dochodów brutto jest trudn y do wytłumaczenia, zw łaszcza że n ie mam y dost ępu do indywidualnych danych podatkowych n ie wiemy dok ładnie, kto był t ą osobą przede wszystk im kim byl i c i przedsi ębiorcy, kt órych dochod y tak bogaci przedsi ębiorcy t o raczej przedsiębiorcy, kt órych dochod y tak gwa łtownie w ty m okres ie wzrosły cz y to byli przedsiębiorcy, za kt óry się nap łynęły nowe technolog ie zagraniczne to bardz o związany z globalizacj ą cz y jeszcze jakimi ś innymi procesam i to wciąż n ie jes t do ko ńca zbadane, al e rob i to g igantyczne wrażenie mo żna powiedzie ć, że wska źnik Giniego, który ta m w okol icach p óźnych lat dziewięćdziesiątych kszta łtował się na poziomie mn iej wi ęcej 32 wg waszeg o wyl iczenia w tym 2009 to by ło prawie 42 to jaki ś naprawd ę rewolucyjn y klimat na pewn o te n wzros t jes t znacz ący i ta k jak mówiłem wcze śniej trochę podwa ża t e wcze śniejsze wyn iki i wnioski, które wyci ągane były prze z r óżnych naukowców wcześniej odno śnie teg o, że Polska transformacj a i sytuacj a gospodarcz a, kt óra była z tak im perspektywy makr o bardz o korzystn a by ła r ównież korzystna na poz iomie mikro t o znacz y gospodark a rozwijała si ę w taki spos ób, że dosy ć szerok o odczuwalne by ły t e korzyści no i by ć może być mo że g o by ło tak że TM informacje, które na bie żąco sp ływały w oparc iu o dane o dan e ank ietowe na jakim ś sens ie uśpiły osoby odpow iedzialne za politykę spo łeczną gospodarczą w łaśnie punkt u w idzenia jakiego ś zastanowienia si ę jak poradzić sobie z rosn ącymi nierównościami i w jak i spos ób stara się j e ograniczać w ci ągu tyc h ostatn ich 1020 lat, ale te ż t o c o mocn o tuta j podkreślacie t o fak t, że rzeczywi ście ta nier ówność dochodowa w Polsce ma jedna k zwi ązek zwi ązek bezpośredni z pol itykami państwo cz ęściowo na pewn o tak wida ć w tyc h wyn ikach, że po p ierwsze, dynamik ę nier ówności dosy ć dobrz e odzw ierciedla og ólną dynamikę gospodarcz ą i w czasach, gd y wzrost by ł szybsz y to ta nier ówność nier ówności ros ły szybciej, al e na pewn o w politykę podatkow ą szczególnie, ale r ównież tak i trochę zast ój w polityce świadczeniom Wej w latach pow iedzmy od ko ńca lat dziewi ęćdziesiątych do 2015 roku t o, do którego t e nasz e analizy zosta ły przeprowadzon e na jakimś sensie przyczyniły si ę te ż d o do wzrost u nier ówności, bo w łaśnie tak jak pokazujem y w ty m artykule jeste ś także r óżne inne badan ia pokazuj ą, że m. in. syste m podatku dochodowego w Polsce jes t wyj ątkowo mało progresywny nie należy do jednyc h z najmn iej progresywnyc h w Europie, je żeli uwzgl ędnimy t e skorygowan e dane ta progresywn a jeszcze spad a do ni ższych poziom ów biorąc pod uwag ę to że, że podatki po średnie jak jak VAT zdają si ę by ć wzgl ędem dochodu agresywn e alb o s ą neutraln e t o całościowo ujmując te n system podatk ów po średnich bezpo średnich i sk ładki na ubezp ieczenie spo łeczne to norma wygl ąda to bardz o ma ło progresywny system mo że neutraln e mo że w ca łości nawet agresywne c o nas bardz o odr óżnia o d o d kraj ów Europy zachodn iej o d pa ństw dobrobyt u, a może tak że w ielu kraj ów rozwijaj ących si ę właśnie tutaj wydaj e si ę, że to c o jes t też uderzające z tej anal izy to fak t, że w łaściwie jeste śmy du żo bardz iej rozwarstw ienie ni ż t e zaawansowan e gospodarki europejskie tak ie przynajmn iej stawia si ę wn iosek ostro żnych rozumiem t o wyraz ostrożny z teg o względu, że on o tak ie dane por ównywalne czy trzec ie informacje o nierównościach, które s ą por ównywalne w łaśnie w wzgl ędem stosowanyc h metod i danych istnieją o d la t z n iewielkiej grup y krajów, al e faktycznie je śli spojrzym y na kraj e Europy zachodn iej ta k jak Niemcy Hiszpania cz y w ielka Brytania, dla kt órych t e informacje istniej ą t o Polska wydaj e si ę du żo bardz iej nier ównym krajem nier ównych społeczeństw z punkt u w idzenia rozkładu dochodów ni ż ten niszczeje te kraje, dl a kt órych takie informacje zosta ły zosta ł również podobn y spos ób l iczone jak rozumie ć te n wn iosek wyj ściowe takie daje takie zdan ie, które mówi o ty m, że Polska by ła w łaściwie relatywn ie nierównym kraju na pla n na początku lat dziewięćdziesiątych czy m w iemy dlaczeg o t o jes t pewnie pytan ie które, która n ie jes t tak ie proste, al e jesteś tak że w PRL-u cz y pod kon iec PRL-u te ż n ie byliśmy tak im spo łeczeństwem, które bardz o egal itarne byli śmy 1 z najbardz iej nierównych krajów teg o blok u socjalistycznego mo że w zwi ązku Radzieckim nierówności by ły nieco większa, ale w w ielu krajach tuta j naszeg o reg ionu jak jak Czechosłowacja czy Węgry on e by ły znaczn ie mniejsza, a nierówności w latac h osiemdziesiątych jak si ę wydaj e prawa te dane z okresu PRL - u te ż są szczątkowe cz y ich pewno ść możemy na nich polega ć mn iejszym stopniu pokazuj ą że, że mniej więcej te nier ówności by ły na poz iomie krajów skandynawsk ich wi ęc, by kap italistycznych, wi ęc więcej nie by ło te ż bagatela na nierówność w tamty m Marcel, które się pote m znacz ąco pog łębił tylko jak si ę okazuje dale j nie do ko ńca w iemy co zasz ło i teraz pytanie co b y si ę musia ło zdarzy ć tak ok iem badaczy co by si ę musiało zdarzyć, że świeccy tropicieli t o znacz y, gdzie s ą t e dan e, które pozwoli łyby to przeanalizowa ć on e w ogóle są, kt o mo że z nich korzysta ć wobec my ślę, że tak im głównym zaskoczeniem, które tuta j przynosi te n ta wasza analiza jes t właśnie t o jak ona jest odmienna o d teg o wszystk iego co s łyszeliśmy do te j pory c o jedna k przedstaw iano jak o pewn e w iarygodne wyl iczenia nie ma nie ma tego idealnego zbioru danych, które b y na m powiedzia ł wszystk o o nier ównościach ani w Polsce chyba n igdzie na świecie z teg o wzgl ędu, że nawe t, jeżeli by łby dost ęp do danych podatkowyc h indywidualnych danyc h podatkowych t o z tych danyc h nie ma pe łnej informacji o dochodach to s ą w ówczas tylk o informacje o danyc h system u, kt óry dochod y s ą s ą opodatkowywan e na ty m troch ę poleg a na oryg inalne podej ście, kt óre stosujemy w naszyc h badaniach łączymy t e dan e z danymi z danym i z badan ia bud żetów gospodars tw domowyc h, żeby uzupe łnić z innej informacj ę dochodowe inne źródło dochod ów kt óre, kt órych gospodarstwa domow e otrzymuj ą chyb a należałoby zastanowi ć się na d tym cz y jaki ś bardz iej oficjalny formaln y sposób teg o rodzaj u łączenie danyc h mo żna by łoby w Polsce w przysz łości prowadzić nie sądzę, żeby t o by ło mo żliwe za poprzedn ie lat a, ale c ieszy je śli chcielibyśmy si ę dowiedzie ć więcej na temat teg o jak kształtują si ę dochody w Polsce czy będą się kszta łtowały dochody w Polsce t o jest pewn ie najlepsz y najlepszy spos ób chcem y się dowiedzie ć wi ęcej rozumie, że chcieli ście, al e tak dobr ą spraw ę t o trochę p óźno si ę pojawiają teksty prawd a jest tak ie wra żenie, że odkrywamy Amerykę t o jes t temat wydaje się no śny i nawe t można użyć takiego s łowa, że modn y tera z modn e niew ątpliwie nawet 3 trzeba sobie powiedzieć, że w trakc ie transformacj i p ierwszych etap ów transformacji można powiedzieć by ły bardz iej pal ące problemy na pewn o ub óstwa, bo te ż też w wa żniejszym probleme m dla decydentów, al e dl a samych ekonomist ów, bo sam o ubóstwo absolutn e ub óstwa Nędza jes t czym ś co to wymag a, by najszybszeg o zaadresowan ia wysokie bezrobocie np. dla to by ło coś co zawsz e wymagał natychmiastowej reakcj i mo że w tyc h pierwszych latach no t o trudno by ło się skupi ć na nier ównościach, zwłaszcza że te dan e kt óre, kt óre mieliśmy sugerowały, że nie m a tak dramatyczneg o wzrost u nierówności, więc w, jakim si ę jakimś sens ie mo że wyjaśnić t o opóźnienie, kt óre tuta j mamy, al e toby oznaczało, że w grunc ie rzeczy nie ma jakiego ś wi ększego za interesowania ty m temate m p o stronie odpowiedziałbym pa ństwa, czyli właściwie czytaj odw ieczny proble m chyba z polsk imi politykami spo łecznymi, zw łaszcza żony są tak ie lekko oderwan y o d oddany chao s anal iz trochę p isane w próżni w idzimy to doskonal e na przykładzie t o jes t przes łanej trzydziestokrotno ści i kwestii kolejne j reformy, jakie si ę z system u emerytalneg o naszeg o system u emerytalnego, jak im reform y, które też nie wiadomo w łaśnie co ma przynieść coś zmieni ć, bo nikt teg o dok ładnie liczy, al e t o c o myślę jedna k pokazuj ą t e wyniki wasze j analizy n o chyba przed e wszystkim t o, że nawet w tak ich naprawd ę kluczowych sprawach jak Polska n ie jest przed e wszystkim zaciekawiona c o si ę dz ieje w społeczeństwie t o jes t uderzaj ąca, że mogą może nie jes t chyba nie jest a ż tak źle na raz ie jes t jednak za interesowanie ty m na ile r ównać nier ówne są jes t sytuacja gospodars tw domowyc h w Polsce ja s ądzę, że t e trend y nier ówności, kt óre pojawia ły się z ka żdym rok iem jak pojawiają si ę nowe dane w jak im sensie uspokaja ły zar ówno polityk ów jak i jakąś wiedzę szersz ą opini ę publiczną zauważa, że nie jest źle Zień, że Polska jes t liderem, je żeli chodz i o r ówno og ólny wzros t gospodarcz y jak i oto, kt o na ty m wzro ście korzyst a jak szerok ie s ą korzy ści i w zwi ązku z tym n ie by ło jaki ś tak iej pow iedzmy jedno jednol itej jednol itego podej ścia zgotowan o skoordynowaneg o podej ścia do nier ówności do pol ityki, kt óra w t e nier ówności pow inna w jak i spos ób zmniejsza ć i dopiero zarówno w Polsce i na świecie to takie to tak a świadomość, że nierówności mog ą w d łuższym okresie przek ładać się z og ólnie na dynamikę gospodarcz ą poszczeg ólnych krajac h przyci ąga wi ększą uwag ę i i t o, że t e nierówności s ą na du żo wyższym poziomie myślę, że pow inna jedna k zwr ócić uwagę polityk ów i op inii publicznej na torze, że jedna k co ś nale żałoby zrobi ć dzi ękuję bardzo prof . Michał Mac centrum analiz ekonom icznych prze z skarb prof. Michał Brzeziński z wydzia łu nau k ekonom icznych Uniwersytetu Warszawskiego ze mną stud ia jeszcze mo że s łowo, gdzie mo żna te n tekst znaleźć jest prawda tylk o po angielsku w te j chw ili dostępne, al e jes t tak s ą opubl ikowane jako t zw walki tai tor i nada l na stronac h naszyc h instytucji, wi ęc na stron ie centrum anal iz ekonom icznych Szczecinie na stronie wydzia łu nau k ekonom icznych Uniwersytetu Warszawskiego, wi ęc je żeli ktoś ma ochotę t o bardz o zaprasza m dziękuję bardzo prawd a Michał Brzeziński mówił z wydzia łu nau k ekonom icznych Uniwersytetu Warszawskiego 1337 zakres Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA