REKLAMA

Dyrektor generalny JYSK Polska: Dopóki niehandlowe niedziele dotyczą nas wszystkich, to sobie poradzimy 

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-18 13:30
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
10:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny m go ściem raport u gospodarczego Tusk Kongresu nowoczesnej dystrybucj i Kongresu nowoczesnej dystrybucj i jes t pa n Piotr Pawlak dyrekto r generalny Jysk Polska dzie ń dobr y panie dyrektorze zdobywania redaktor n o t o c o dobre czas y dl a handlu myślę, że tak zawsze s ą dobre czas y handl u już tak nie narzeka m Duńczycy mówią o zdan ie pochodzi f irma ju ż, że trudno zachowa ć pesymizm trudno zachowa ć pesym izm, a ja myślałem, że pa n ponarzeka ć troch ę, Rozwiń » a t o n p . na nie handlowe niedziele, kt óre w przysz łym roku wszystkie b ędą n ie handlowa pa n co dop óty dop óki n iehandlowe n iedziele dotycz ą na s wszystkich t o jako ś sob ie z ty m poradzimy t o jes t ciekawe, bo tak i temat, kt óre w łaściwie już zszed ł z takiej agend y temat ów najcz ęściej dyskutowanych, b o ta regulacj a ju ż jaki ś cza s na m towarzysz y tylk o w kolejnym roku el iminowane są kolejne niedziele akurat tak si ę okaże, że w dwudziestym wszystk ich lot ów t o, gdybyśmy mogl i wrócić nawe t do te j stare j dyskusji cz y Polacy dostosowal i swoj e przyzwyczajen ia do te j regulacj i pana zdan iem wci ąż jeszcz e klient nie jes t pogodzony z ty m ja k ta regulacja w Polsce jes t real izowana my ślę, że je śli wierzyć badan iom op inii spo łecznej to stosune k tam Polaków do teg o cz y niedziele handlow e czy sklep pow inny by ć otwarte w niedzielę cz y nie sk łada się mniej wi ęcej po równo, aczkolw iek Kuba odsete k Polaków, którzy wolel iby, aby sklep y by ły otwart e zwiększa si ę do punktu zwi ększa si ę tak, czyl i co w idzi pan alb o czy sieci kt órej, kt órą pan reprezentuj e widać by ł jakiś proble m z ty m zamkni ęciem handl u w niedzielę specjalnie nie inaczej mo że nie specjaliści tylk o c i, którzy wprowadzal i albo bron i tego teg o te j regulacji mówili przecież ludzi tak b ędą kupowa ć tak oczywiście jes t po cz ęści znacz y tak my ślę, że tak jes t w większości przypadków jeśli chodz i o nas z asortyment, że je żeli kl ient chce sob ie u na s kupi ć matera c kołdra t o pote m materac e ko łdry przyjdzie we wtore k czwartek nie mog ą kupi ć w niedzielę troszk ę inaczej mo że przed stawia ć spraw a z towaram i, kt óre kup ieckim żargonie nazywamy towaram i luksusowym i, czyl i tym i, które klient wrzuc a sobie do koszyka, k iedy n p . jes t z mężem żoną ma n iedzielnym spacerz e w centrum handlowym chodz i do sklep u wózka wiele z naszyc h 231 sklepów jest w łaśnie zlokalizowanych centrac h handlowyc h po do sklepu n ie miał jakiegoś com przy mia ła jakie ś konkretnego planu zakupowego, al e widzi Świny ciekawy towar w rzutac h do koszyk a rzeczywi ście tych grupac h asortymentowyc h, k iedy wprowadzon o, k iedy wprowadzono zakaz handlu w niedziel ę drobn y spade k obserwowaliśmy ju ż r ówno tak cz y tak naprawd ę pan si ę nie obaw ia te j niedzieli wedle tego, o czy m mówił wcze śniej, że dop óki dotycz y wszystkich t o spok ój jak ąś roślinę handlowe j nie n ie obaw iam si ę jak o konsumen t pewn ie chcia łbym mie ć możliwości wybor u, al e tuta j rozmawia pan szefem s ieci handlowej nie konsumente m w ty m przypadku oczywi ście każdy ma przecież ju ż swoj e konsumenckie przeznaczenia rynek pracy mo że pa n ryne k prac y ponarzeka ć nie n ie podnóżek na ryne k pracy, dlateg o że poda m przykład jeste m pracuj e ju ż Polska od moment u, k iedy f irma w Polsce powstała, czyli do 30 pamiętam, k iedy dyskutowali śmy zapraszali śmy do pracy p ierwszy naszych sklepac h w Gdańsku wted y o prac ę w takim w tyc h gdańskich sklepac h stara ło si ę 500600 osób dzisiaj, k iedy otwieramy nowy skle p ci ągle rob imy du żym mieście również w mieście mn iejszym dl a por ównania wi ększym mieście tyc h poda ń o pracę jes t tylk o kilkadziesi ąt, o czy m świadczy my ślę o ty m, że to ci ężki jest bezroboc ie praktyczn ie w Polsce nie ma z naszeg o punkt u w idzenia t o chyb a z teg o wyn ika bardz iej się zastanawiałem się n ie powie pa n ludzi prac y po prost u brakuj e znaczn ie trudn iej rzeczywi ście przyci ągnąć ludz i do pracy hande l detal iczny jes t pewn ie najpopularniejsz ą branżą dl a młodych kandydatów pojawiaj ących si ę na na rynk u prac y natom iast to z teg o my jeste śmy zadowoleni wojs k t o, że kiedy kto ś do na s przyjdz ie do pracy to w wi ększości ci, kt órzy do pra c ju ż rozpoczęli ju ż zostają chyba wspominaj ą, bo na m w Polsce 20 lat m y mam y naprawdę wielu pracownik ów Korzonek koleg ów, którzy w styczniu o ty m, zreszt ą, kt órzy w f irmie pracują osoby od pocz ątku pod swoj e 15 dziesiąty piąte jub ileusze prac y do zostaj ą kto ś co ś ta m chyb a udaje proszę powiedzie ć, bo tuta j w czas ie teg o Kongresu duży m ówi o transformacj i cyfrowej i o ty m, że hande l ta transformacj a dotyczy handlu, a być mo że handel musi być l iderem tej transformacji pa n te ż odczuw a na c o tak ju ż tworzym y tak zabrzmi korpo now ą umownie oszustw o wobec eur o stworzymy c o 3 do 5 lat nową strategi ę dla f irmy chcem y si ę rozwijać chcem y sprzeda ć trend y na rynku nasz a obecn a strategia, kt óra dop iero weszła 1 września w życie nazywa si ę z Milesem Klausa Customer to się za kanon iczny chodzi po prostu o t o, aby kl ient mógł kl ient ju ż m ógł p łynnie poruszać si ę w naszyc h kana łach sprzedaży czy t o będzie skle p stacjonarny cz y skle p internetowy, b y my t o kl ientowi maksymalnie u łatwiać t e podróż zakupow ą pocz ąwszy o d znajdowania inspiracji u świadomienia sob ie potrzeb y czy wzbudzen ia potrzeb y do teg o moment u, k iedy kl ientowi zakupi albo kiedy te n towa r b ędzie chcia ł zwrócić m ówiąc o trendac h cz y preferencjach konsument ów m y te ż regularn ie badamy proszę wyobrazi ć, że w te j chw ili, owsze m, r ównież na rynk u polskim cen a jes t nada l Top 5 rzeczy, kt óre decyduj ą o tym gdzie kl ient dokona swo ich zakupów, lecz o d nasze j branży najwa żniejsze dl a klientów okazało si ę w naszyc h badan iach mo żliwość szybk iego szybk i dostępność towar u, a pote m bezkolizyjnego bezbolesneg o szybk iego zwrot u teg o towar u teg o z tego wyciągnąć wn ioski już kl ient towar mo że zwrócić bezterminow ą wszystk ich naszych sklepac h, by przyjęły te n zwro t z u śmiechem jak t o jest w łaśnie z tym i kana łami dost ępu alb o dystrybucji t o znacz y ta sprzedaż dl a moich potrze b og ólnie internetowa on a jes t, jak im fragmentem sprzeda ży tak iej s ieci s ą takie dan e dosy ć intymne poufn e natomiast już wydają się c iekawe dlateg o wart o z pewnością ogólne og ólne dan e o tym ile w te j bran ży nie spo żywczej w Polsce s ieci handlowyc h stanow i handel internetowy odpowiadają mn iej więcej tem u jak t o wygl ąda już dla rynku wynos i oko ło 56 % cz y dynam ika wzrost u kanału internetowego jes t k ilkakrotnie wy ższa ni ż kanału sklep ów stacjonarnyc h, buduj ąc strategi ę k ładzie nacisk na t o by te n kana ł internetowy rozw ija si ę jeszcz e dynam iczniej tak zdecydowan ie u na s dzia łem, kt óry ro śnie najszybciej jest dzieln ą Karolinę i Commerce, czyl i tyc h dzia ł, który zajmuje się zajmuj e si ę w łaśnie handle m market ingiem internetowym market ingiem media spo łecznościowe tak dalej pan a zdan iem, jak ie są najwa żniejsze wyzwania dl a branży handlowe j w 2020 roku pod te n Kongres nowoczesne j dystrybucji zosta ł zorgan izowany dl a na s wyzwan ie na rynk u polskim jes t ekspansj a na sieci już bardz o si ę w Polsce podoba my ślę, że my ślę, że sympatia wzajemn a, b o liczba klientów w naszyc h sklepac h bardz o ro śnie Super otw ieramy nowe sklepy dl a najwi ększych wyzwa ń uważam też dane z najwi ększych wyzwa ń jak najszybciej otworzy ć jak najwięcej sklep ów żadnych regulacji pan si ę n ie obaw ia podatkowyc h prawnyc h za łożyciel firmy niski znowu będzie duńskie pow iedzenie powiedzia ł, że płaci podatki jest t o co t u n iedawno, że p łaci podatki z rado ścią, bo je śli p łaci podatki to znacz y, że zarab ia pieni ądze pa n dyplomacji cz y w biznesie na co dzień pracuj e w b iznesie, al e naprawdę podzia ły w Polsce p łacimy podatk i p łacimy może trzeba b ędzie płacić no b o wy ższe śmierci podatk ów mo żna by ć pewny m jedna k dyplomacj ę dyplomat y dop óty dopóki warunk i są wsp ólne wsp ólne tak ie sam e dla dl a wszystk ich prawa i przestrzegaj z ty m n ie dyskutujem y pa n Piotr pada ła dyrekto r generalny jes t Polska bardzo dzi ękuję za rozmow ę dziękuję bardzo w trakc ie Kongresu nowoczesne j dystrybucji, które w radiu TOK FM było partnere m med ialnym dziękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA