REKLAMA

Czy Niemcy narzuciły zbyt ambitne cele klimatyczne?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-18 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:35 min.
Udostępnij:

- Już w zeszłym roku niemiecki rząd przyznał, że celu klimatycznego na 2020 rok nie uda się osiągnąć. Chodzi o redukcję emisji o 40 proc. w porównaniu z 1990 rokiem. Na koniec 2018 roku, udało się osiągnąć redukcję na poziomie 31 proc. A przewidywania na koniec 2020 to 35 proc. - mówił Michał Kędzierski z Ośrodka Studiów Wschodnich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 44 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Michał Kędzierski o środek studiów wschodnich b ędziemy rozmawia ć o pol ityce kl imatycznej Niemiec o temac ie, który w tej chw ili wzbudza bardz o w ostatnich miesiącach wzbudz a bardz o du że emocje redukcj ę z 1 strony amb itny pla n, który jeszcz e w 2017 roku Angela Merkel zapowiadała znajdziemy sposob y, żeby do roku 2020 osiągnąć nas z cel 40 % o we j redukcj i gwarantuj e to, al e Rozwiń » rozumiem, że t e ob ietnice czase m by ły łagodzone teraz w łaściwie te n pla n, kt óry przedstawia n iemiecki rząd jes t dość zdan iem niekt órych skromny mo żna się tego w zesz łym roku n iemiecki rząd przyznał, że nie ud a się osi ągnąć tego cel u na 2020 rok chodz i tutaj o redukcj ę em isji 40 % w por ównaniu z 1990 rokiem rok iem bazowy m na 21000 na koniec 2018 roku udało si ę osiągnąć redukcj ę na poziomie 31 % tak że przewidywania mówią, że prz y na koniec 2020 roku b ędzie oko ło 35 %, czyl i klarown ie nie nie ud a si ę tego celu 2006 roku osi ągnąć al e dlaczeg o właściwie najpierw decydowan o si ę na wyciągnięcie tej l iczby tak i tak ą wielką ambitn ą zm iany, a pote m jak się okazuj e jedna k to by ły zatrudnione cz y też b łąd w komunikacji t o jest b łąd jak przesadne ob ietnice c o, bo może otrzymać tego, że te n ce l został postaw iony w pierwszej dekadzie 2001. wieku, czyl i ju ż kilkanaście la t tem u wtedy Niemcy bardzo szybk o redukował swoj e m iejsce pierwsze 20 lat po, zaczynając od tego rok u bazowego 1910 do 2009 roku by ły naprawd ę przepełnione sukcesem je śli chodz i o redukcj i emisji natom iast p óźniej nastąpiła stagnacj a jeśli por ównamy sobie te dan e to 2017 roku Niemcy wyemitowały dok ładnie tyle samo gazu pe łnione w 2010 roku ta te 8 lat zosta ł tak naprawdę zmarnowan e w tym pod ty m kątem c o si ę sta ło wcześniej c o się zacz ęło dziać później to znaczy, że pa n m ówi najp ierw spade k, a pote m stagnacja wpisy nie dzia ło to co c o tuta j zaszło t o na pewno służyło si ę w iele czynników mo żemy t o wymienić m. in . t o, że transformacja wschodn ich Niemczech w iele przedsiębiorstw sta ło zamknięte są oczywi ście te ż ci ągnęło za sob ą spadek emisji, b o po prostu mn iej mniej produkowano w tych wschodn ich landach, gdzie t e, gdz ie przedsiębiorstwa przemys łu by ł raczej pod wzgl ędem energ o efektywnością dosy ć zacofanyc h potem pojawi ł si ę r ównież problemy z Energi będę, czyli s ą transformacj ę energetyczn ą 2013 roku np. Niemcy emitowa ły wi ęcej w ęgla wi ęcej energ ii elektryczne j produkowaną z węgla ni ż jeszcze w łaśnie w poprzedn iej dekadz ie także tuta j nastąpi to pew ien regres Niemcy zaczęli te ż wychodzi 3 energii atomowej cz y te ż zacz ęto wy łączać kolejn e blok i atomow e i swoj ą pe łną kr ótkim okresie, bo one zast ępowane właśnie prze z blok i węglowe c o odbijało si ę oczywi ście na emisjach w zeszłym rok u dop iero nastąpiło pewn e zasypia pewn a popraw a i szacunk i na te n rok m ówią, że ta poprawa b ędzie dziś, choć t o redukcj a em isji post ępowała natom iast faktycznie tak, ale ta popraw a wynika t o jes t sko k technolog iczny oczywi ście m. in . tak że fakt teg o, że cen a za emisj ę dwutlenku w ęgla ton ę dwutlenk u w ęgla w ramac h regulacj i europejsk ich posz ła w górę teraz to jes t oko ło 27 EU R jeszcze 23 lata temu ta cen a była poni żej 10 EU R tak że em itowanie gaz ów cieplarnianych staj e si ę cora z mniej opłacalne jest cora z dro ższe co skutkuj e automatyczny m tak im rynkowy m wycofywaniem si ę niekt órych np. bloków w ęglowych ora z ich dalsz a eksploatacja staj e się posun ie rentowne w ielu przypadkac h jest ta Energa zast ępowano właśnie prze z zieloną energi ę między nimi w iatru s łońca, al e czy t o jest cz y to jes t jakb y zmiana, kt óra może inaczej w jaki spos ób jak wygl ądałby podział scen y politycznej je śli chodzi o stanowiska t o znaczy kto t o jes t tak im najbardz iej tak domyślam si ę z ieloni najbardziej progresywnym je śli chodz i o kwest ie redukcję emisji dwutlenk u węgla aktor a czy, mówi że trzeb a do temat u podchodzi ć ostro żnie może zacznijmy o d teg o, że jeszcz e do n iedawna cała n iemiecka klas a pol ityczna opowiadała si ę za energi ę węgla, czyl i za transformacj ę energetyczn ą i za konieczno ścią redukcj i em isji za koniecznością dba łości o klimat natom iast oczywi ście t o jak przeprowadzać transformację energetyczn ą jak dba ć o klimat tak i instrument do tego używać t o oczywi ście ju ż zdan ia są podz ielone z ieloni maj ą najbardziej radykalne na pewno powiedzieliby śmy bardz iej dalek o id ące postulat y natom iast n p . SPD, czyl i partia Socjaldemokratyczna z kole i stawia akcent y takie że, owsze m, trzeba i ść w tym k ierunku, al e dba ć o tym, prz y tym o o t o, żeby powsta ł dodatkowy nier ówności społeczne, żeby n ie obci ążać najb iedniejszych warstw spo łeczeństwa to tym kosztam i walk i o kl imat z kolei n p . CDU CSU, czyl i chadecj a libera łowie bardz iej podkre ślają dba łość o konkurencyjno ść n iemieckiej gospodarki, żeby te instrumenty nie uderza ły w niemieckiej przemys łowe n iemieckie firmy z kole i mamy te ż partię, al e od n iedawna w Bundestagu, kt óra jes t jedyn ą parti ą dużą reprezentowany ma si ę u na s tak, która m ówi, że transformacja energetyczna jes t w ogóle be z sensu cz łowiek nie ma tak naprawdę wielkiego wp ływu na klimat w zwi ązku z ty m wszystko jest 1 wielki nonsense m działaniem przec iw interesom Niemiec i Niemców czy można powiedzie ć że, a jes t w ty m wypadk u w łaśnie bardziej pasuj e do tak iej skrajnie praw icowej partii, bo takie, ale rokowan ia są bardzo n o tak, al e one taki m iks rozma itych jak rozum iem poglądów i tuta j akura t w ty m wypadku to tak a radykalna praw ica, kt óra właściwie neguj e w og óle zm iany kl imatyczne tak przy czy m wart o podkre ślić, że generaln ie z partią protest u taką, kt óra się odc ina o d wszelkich pozycji reprezentowane prze z reszt ę klasy pol itycznej nie stara się korzysta ć z ka żdego tematu, który będzie popularyzowa ł je śli ca ła reszt a scen y politycznej organ izuje si ę wok ół jakiego ś 1 kierunku tak było n p . prz y pol ityce imigracyjnej to da się od teg o kompletnie odc ina te n kwestie klimatyczne, kt óre teraz w tym rok u zyskały bardz o na znaczen ie na popularno ści wn ioski spo łeczeństwa teraz auto pr óbuje, jakby wykorzysta ć pol itycznie też instrumentalizacja ten temat na w łasne na w łasną korzy ść, a je żeli by śmy mieli zada ć sob ie pytan ie t o cz y faktycznie można powiedzie ć, że te n to spowolnienie, w kt órym pa n powiedział t o znacz y ta to spowoln ienie redukcjac h jes t zwi ązane konkretnie z polityką CDU CSU to znacz y, że rzeczywi ście by ło chronienie przemysł d a si ę tak ą tez ę obronić to jes t po prost u CDU CSU chadec y s ą generalnie odpow iedzialni za t o jak Energi b ędę wygląda wygl ądała w ostatn ich latach kancler z Angela Merkel rz ądzi od 2005 roku prze z ca ły te n cza s t o w łaśnie ta si ła polityczna kszta łtowała d e fact o niemieck ą transformację energetyczn ą tak że jak najbardz iej winy cz y te ż odpowiedzialność za t o ja k ta transformacja przeb iega mo żna można położyć na barkac h w łaśnie te si ły politycznej zdecydowan ie Niemcy s ą tym kraje m kt óry na sztandar y k ładzie właśnie kwestie kl imatyczne zwi ązane z rozwoj u rozwoje m odnaw ialnych źródeł energ ii, al e jednocześnie Niemcy są ty m kraju, kt óre mocn o uprzemys łowione uprzemys łowione, kt óre z tych, kt órego gospodarka jes t nastaw iona na ekspor t, dla kt órego kluczowym żywotnym interesem jes t t o, żeby dbać r ównież konkurencyjność niemieckich f irm za granic ą jeśli na ni ą na n iemieckim rynk u zbytnio obci ąża si ę podmioty gospodarcz e, a tyc h z tak imi obciążeniami nie będą mia ły do czyn ienia np. firmy z Francji z Polski w ówczas powstan ie powstaniem n ie wyn ika, że sytuacj a w stosunk u do n iemieckich firm b ędą mniej konkurencyjne w por ównaniu z ich partneram i z innych kraj ów Unii Europejskiej dlateg o Niemcy staraj ą si ę dbać o to, żeby te obciążenia by ły w ca łej Unii jednakowe, żeby n ie traci ć na tych na tej walce o klimat n ie traci ły n iemieckie f irmy i tamt ą pozycję przede wszystk im w łaśnie reprezentuj ą chadec y, a jak wygląda w te j chw ili debata med ialna zaczął można powiedzie ć jes t jednoznaczna krytyk a rz ądu za zby t opieszałe dzia łania tak generaln ie obra z medialny jes t tak i, że docenia si ę fak t, że w ogóle co ś tuta j się dz ieje, że rząd wci ągną ten temat na sztandary, że db a o to, że zajął si ę w ogóle tematem, że pewn e dzia łania są podejmowane t o faktycznie ostatnie p ół rok u t o jest tema t nr 1 na agendz ie pol itycznej w Berlinie natom iast t e plany, kt óre zosta ły przedstaw ione we wrze śniu w pa ździerniku s ą bardzo mocn o krytykowan e jako niewystarczające do teg o, żeby osiągnąć w kolejc e na 2030 rok i deklarowan y cel neutralno ści emisyjnej 2050 roku t o są bardz o amb itne cele, kt óre dl a tak uprzemys łowione gospodarki jak i jak ą jes t gospodarka n iemiecka s ą bardz o bardzo trudn e do real izacji b ędą wymaga ły ogromnyc h inwestycji i zastosowan ia technologii, kt óre na ty m etapie s ą w ogromne j m ierze dopiero testowany jeszcze nie s ą na szerok ą skalę zastosowane w przemy śle cz y rozumiem, że najp ierw zby t ambitne cel e pote m zan iechanie teraz real istyczne jaka ś korekt a rozczarowanie w ielkim tak to cz ęsto przebywa ła wygl ąda w niemieckiej pol ityce tek dziękuję bardzo dr Michał Kędzierski z o środka studiów wschodn ich był ze mn ą w stud iu trzynasta 54 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA