REKLAMA

Coraz więcej agresji w Hongkongu. Policja otoczyła ukrywających się na uniwersytecie protestujących

Połączenie
Data emisji:
2019-11-18 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 146 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną w stud iu Marcin przychodn ia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzie ń dobr y będziemy rozmawiać o tym co dz ieje si ę w Hongkongu w Hongkongu, w kt órym protest y przybierają cora z bardz iej dramatyczn y charakte r coraz wi ęcej agresj i i cora z bliższa wydaj e się, cho ć mówię t o be z jakiego ś be z bez emfazy, bo nie wydaj e się, żeby nie by ły t o wyra źne dowody, al e coraz bliższa Rozwiń » wydaj e si ę tak a perspektyw a naprawd ę siłowych rozwiązań, o ile to c o si ę dz ieje cho ćby na Politechnice c o si ę dzia ło w weekend nie by ło w łaśnie tak im rozwiązaniem to znaczy, że pol icja otoczy ła demonstrujących o n u żywa oczywiście gaz u łzawiącego jak zwykl e w odpowiedzi zosta ł policjanci zostal i obrzucen i prze z niekt órych protestuj ących koktajlam i Mołotowa widzieliśmy tak ie obrazki, al e tam by ła też gro źba u życia broni ostrej t o jes t pewn a nowość t o jest nowo ści i tak n ie, bo pa n pojedyncz e przypadk i użycia broni ostre j Hongkongu ju ż zdarza ły pol icja ko ńska t łumaczyła to zawsze w bezpo średnim zagro żeniem zdrow ia życia policjant ów i jakb y n ie wchodząc cz y to także w liście było czy n ie jes t uzasadniona cz y n ie to to bro ń ostra zosta ł ju ż parokrotn ie użyta, ale rzeczywiście, b y po raz p ierwszy w takim kontek ście, że jeżeli protestuj ący n ie sko ńczą swoich protest ów nie wycofaj ą się co de fact o oznacz a oddan ie w r ęce pol icji, bo zostal i otoczeni n ie m ieli mo żliwości wyj ścia swobodnego tylko mus ieli po prost u zostali zatrzymani t o rzeczywi ście pol icja wprost powiedzia ła mo żliwość u życia bron i ostre j, żeby nazwijmy t o w cudzys łowie oswobodzi ć Politechnikę i uczelnie g łównie chodz i tu Politechnika w tym konkretny m przypadku to jest ten proces, kt óry eskaluje już o d k ilku tygodn i przynajmn iej, jakb y ich struktur y ja uważam, że sob ie elemen t zastępczy, żeby n ie, kt óry stosuje się w ładze Hongkongu tak naprawd ę musimy m ówić o w ładzach Pekin z Pekinu władze chi ńskich, żeby n ie doprowadz i do interwencji siłowej sens u str icte, czyli teg o o d takiego wyprowadzen ia pow iedzmy ciężkiego sprz ętu na ulice i jednorazoweg o aresztowan ia wi ększości demonstrantów uznał, że ciem si ł już str icte chi ńskich an i hongko ńskich pol icyjnych i jakb y źli przyzwolenie w ładz na brutalność pol icji na wykorzystanie prze z nią wszelk ich dost ępnych środków poz a ostrą broni ą jeszcze natomiast wszelk ich dost ępnych środków z gazem łzawiącym zatrzymywan iem os ób wg ju ż tak naprawd ę w idzi mi si ę funkcjonariuszy z, pojawiając si ę te ż r óżnego rodzaj u sygnały dowody na to, że część tyc h funkcjonariuszy t o tak naprawdę nie s ą ju ż ludzie z Hongkongu funkcjonariuszy policji hongko ński tylk o ludz ie z kontynent u, ponieważ i nauk ę n ie rozumieją komunikat ów w j ęzyku katalo ńskim tylk o w chi ńskim fucha mandary ńskim, wi ęc też pewn a eskalacj a, która oczywiście co to znaczy t o n ie chyba do końca jest ze znacze ń rozumie komunikat ów, które na pewno pojawią si ę f ilmiki, kt óre pokazują, i ż dow ódcy do swo ich podwładnych m ówią w j ęzyku mandaryńskim n ie w kantońskim, kt órym jak kampania zak łada wi ększość mieszka ńców Hongkongu, który w oficjalnym j ęzykiem Hongkongu r ównież, wi ęc to teg o typu t o jest niewiele to s ą, jakb y osobn o języki to są tak t o s ą osobn e języki kantoński jes t j ęzykiem reg ionalnym u żywanym w Hongkongu w okol icach tak naprawd ę m iejscowym Hongkongu jes t te ż oficjalnym językiem Hongkongu obo k angielskiego nadal oczywi ście manda t chińskiej z oficjalnym j ęzykiem całych Chinach, wi ęc t e i jakby zwracaj ąc si ę też pewny m elementem pol ityki Chin Hongkongu by ło położenie wi ększego nac isku na naukę mandary ńskiego n iezbyt, żeby troszeczk ę oderwa ć miejscową ludno ść o d od tradycji o d j ęzyka własnego nazwę wracaj ąc do protest ów to ta brutalno ść i ta eskalacj a t e starcia no t o jest element, kt óry ma oczywiście os łabia wolę protestuj ących, bo jak t o w takich protestac h demonstracjach zbywano jest t o gron o najbardz iej zdeterminowane, al e s ą też sympatyc y tak są te ż ludzie, którzy si ę do teg o przyłączają pami ętajmy, że mówimy t u młodych ludz iach o studentac h uczniach najm łodsza aresztowany maj ąc na ście lat w te j chwili to hit są of icjalne dane z kolsk iej pol icji w ludz iach, którzy no i wi ększość z n ich my ślę jeśli b ędzie miała przed sob ą dylema t c o zrobić ze swoim ca łym życiem czy zdecydowa ć na karierę opozycjon isty przynajmniej racj ę tak, b o tak, b y bowiem n ie oszukujmy si ę n ie widzę szans realizacji postulat ów tak naprawdę w te j cz y dalszej przyszłości to jest tak tego typ u wyb ór tak cz y oni mają co ca łe życie musz ą wybra ć co dale j jak będą dalej z tym nazw ijmy t o reżimem walczyć decyduj ą si ę na t ę opozycj ę wieczną cz y na emigracj ę nawe t cz y jedna k zrezygnują dostosuj ą się przystosują si ę, jakb y sko ńczą często szkoły sko ńczył studia i próbują funkcjonowa ć w tak ich warunkac h które, które mają wi ęcej i więc ta brutalność to wszystko ukartowane na t o, żeby jak najwięcej t y jak najwi ększą ilo ść tych m łodych ludzi zastanowi ła się na d tym i zdecydowała si ę jedna k nie warto zajmować si ę n ie widzą c o si ę dz ieje tak widzą, że koledz y są zatrzymywani w tak brutaln y spos ób, że ludz ie trac ą oczy cz y cz y nawe t czasami życie by łyby pojedynczyc h przypadkach Noto t o jes t pewien dylemat, gdy myślę, że na ty m polega, bo chodz i o interwencję si łową t o dla Chin samych sob ie dl a Pekinu nadal jest t o problem głównie z e wzgl ędu na znaczen ie gospodarcz e f inansowe Hongkongu w tyc h w momenc ie, k iedy dzieją się wszystk ie rzeczy ta m g igant chi ńskiego rynk u e-commerc e Alibaba ogłasza emisję swoich akcj i na giełdzie hongko ński ta m więcej to jes t pewn e docentem pozyskiwanie kapita łu Hanką jest naprawd ę nada l bardzo istotne m imo tego, że jego rol a jak o centrum gospodarczeg o cz y jak o rol a w chi ńskiej gospodarce zmala ła na przestrzen i lat wra z z rozwojem innych ośrodków m iejskich w Chinach t o nadal jes t bardzo wa żna z punkt u widzenia f inansowego także gie łdy hongko ński haruj ą wcześniej te ż bardzo ciekawa, b o w ca łym ty m procesie można powiedzie ć na tak iego stopn iowego przykręcania śruby jak to nazwać nie ma m poj ęcia to pojawia ć takie sygna ły, kt óre mo żemy interpretować jak o dow ód jedna k samorządności niezależności mo że nawe t pewny i pewnyc h przejaw ów demokracj i w Hongkongu cz y n p . s łynna decyzj a sądu hongkoński, kt óry stwierdzi ł, że wydan y zakaz noszen ia masek zas łaniania twarzy jes t n iezgodne z tzw. konstytucj ą tak sądy dokładnie ra z Sąd Najwyższy w Hongkongu wypowiedzia ł si ę na tema t zastosowan ia przez władzę wykonawcz ą w Hongkongu specjalneg o rozporządzenia, które zresztą datuj e się poda ży z la t dwudz iestych nawet dwudz iestego wieku, kt óre w sytuacjac h nadzwyczajnyc h pozwala te j w ładzy wykonawcze j, czyl i w tym przypadk u pan i Carla wprowadza ć i podejmować decyzj e, kt óre doprowadz ą do stab ilizacji sytuacji w mieście i on a wtedy ma szerok i na wydan ie interpretacji ma szerok ie możliwości mo żemy, żeby jednoosobow o decydować naprawd ę w wielu sprawach 1 z takich decyzj i by ło w łaśnie wprowadzen ie zakaz u noszenia zakrywania twarzy t o by ł bardz o szeroki zakaz n ie chodziło tylk o maski i Sąd Najwyższy stwierdził, że te n papie ż te n zaka z by ł n iekonstytucyjny n iezgodny, z czym tzw. Base ślą czyl i, kt óry jak wprowadz a w Hongkongu t e zasady jedn o państwo 2 systemy i pewn e swobod y oczy członkom nie jest n ie jest reg ion demokratyczn y natom iast swobod y zwi ązane głównie was z niezawis łości s ądownictwa z pewny m niezale żnością pewn ą wolnością zgromadzeń wolnością słowa t o w Hongkongu istnia ł Sąd Najwyższy po p ierwsze, stwierdzi ł ten zaka z jes t n iekonstytucyjny, ale tak że, że u życie tego rozporz ądzenia było niewłaściwe cz y żona n ie s łuży do nie pow inno być u żywane w takich sytuacjac h jak mam y tera z cz łonkom c o niestety myślę, że niewiele zmienia je śli chodz i o sytuację na m iejscu i jakby mo żliwość wyj ścia namiot ów pokojowy sposób z tego c o si ę dzieje, ale jeżeli t o jest praw o z lat dwudziestych t o znowu mam y taki przyk ład u żywania prawa kolonialnego prawd a d o do sytuacj i, kt óre mam y dzisiaj prawd a tak a specyfika Hongkongu nowe w pewn e rzeczy czy t y teg o teg o komand a, które przecież o t o, aby cz ęść te j zasady 2 systemy mam y system prawn y w brytyjsk iej tak naprawdę, kt óry w Hongkongu funkcjonuj e funkcjonował w te j chw ili ci ężko powiedzieć rozmowy z kraj u, a by ł rozmontowan y prze z par ę la t przed, ale to c o się dzieje t e decyzj e, jak ie podejmuj ą władze wykonawcz a, zwłaszcza przyzwolen ie na dzia łania policji, które s ą w du żej części bezprawne powoduj e, że ciężko m ówić, jak im przełożeniu decyzj i prawnyc h, które dziś s ądy są nada l niezale żne na rzeczywisto ść na m iejscu tak naszy m dzi ękuję bardz o Marcin przychod y z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mn ą w stud iu 1416 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA