REKLAMA

Nowa Skoda Octavia

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-18 19:40
Czas trwania:
12:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacj i dobry wieczór pa ństwu codz ienny magazy n motoryzacyjny Radia TOK FM poniedzia łek Sławek Paruszewski walkam i w itamy w itamy redaktorze n o wa żne w wa żnym samochodzie dz isiaj panuje c o prawd a tydzień minął, ale te n tydzie ń po świąteczne tak jakoś na m n ie pozwolił tuta j się ogarnąć z ty m tematem to nie prz y okazji chcieliśmy t o zrobi ć n ie łapkach no garnęli si ę z now ą peugeotem 200 samą w zesz łym tygodn iu, toteż Rozwiń » zupełna nowość, al e dziś ogarn iam z liderem rynk u w Polsce je śli chodz i o mode l, bo to się z tym, że to mogą ogarn ąć nie noc ą kredy 200 są ekonomiści ju ż siły ale k iedy my śmy o tym opow ie w zeszłym tygodniu 2 tygodnie temu m ówiło dop iero nie n o dobr a Skoda octav ia czw órka cz y w iesz, że zadałem sob ie ten tru d tak jak nigdy, al e t o za zupe łny przypade k niedziela n iedziela niedziela n ie Czekaj w poniedzia łek, że na 1 listopada obejmować konferencji, a dokładnie do tego, że siedziałem akura t w radiu wp isami na progra m i ja akura t gdzie ś mi si ę wy świetlił zaproszenie i tak z ciekawości i ma p ierwszy raz w życiu chyb a uczestn ik uczestniczyłem onl ine w prezentacj i sam o dno nie brakowało by m tam była t o by ł jedna k święto no dzie ń Święty święcił, ale pow iedzmy warto by łoby nie oglądam te j konferencj i więcej nie nie by ło mn ie tam ogl ądam konferencji by łem na w ielu prezentacjach statycznych lat a uwielbia jazdę nie prezentacji statyczne j są ważne model e to czas czasam i trzeba uczestniczy ć prawd a, żeby przekaza ć to t y czujes z tak jakby tam był, wi ęc pow iedz m i jak wygląda wygl ądało tak, że panow ie w garniturach opow iadali o ty m jak fantastyczny m samochodem Skoda octavia jak bardz o się teraz wszystk o zmieni ło jak te ż zupe łnie nowy produkt i ja si ę tuta j jakoś specjaln ie nie robiłem, dlatego że ja rozumiem t o jes t prosz ę pa ństwa trochę tak jak w tej nasze j radiowej branży, żeby się okaza ło, że mam y n p . jakie ś Nowe Miasto dochodz i po pojaw ia si ę nowy nadajnik tak setkami ma prawo taki sta n własnych najm u w łasnego świętowania jes t t o niew ątpliwie bardz o udan e aut o tutaj ta dum a zadowolen ie samozadowolen ie absolutn ie rozumiem wbr ew wcze śniejszym plotko m zapowiedziom zosta ły zdemontowane 2 odmiany skody octav ii, czyl i wersja komb i wersj a tradycyjn a, czyl i liftback to jes t czwart a generacja ju ż co 2 tygodnie pogorszy czy n ie tak d ługo na golfa nie trzeb a by ło na gorsze czekaliśmy d ługo na skod y octavie ju ż już troch ę krócej i wiadomo by ło że, że tata g o będzie pierwszy ZAK SA ora z z n o zacznijmy od odpow iedzi na bardzo prost e pytan ie czy nowa Skoda octavia jes t ładnym samochodem mnie się podoba jes t jest w iem, że zwi ększona 470 urosła stół jes t wi ęcej m iejsca 8 cm na nogi tak, ale jest to tuta j wszyscy si ę śmieją zastanawiano się mo żliwe, że teraz Skoda octav ia już n ie podgryza golfa zosta ł teg o spokoju podgryza aud i A4 no ale istotą t o jes t naprawdę tu c o to jak jak to ogl ądamy te ż oglądać konferencję ogl ądamy wideo bardz o się tam tak że 2 akty ładnie narysowane samochód po prostu bardz o ładne bardz o zgrabn e auto a ż łącznie z przesadnie, al e zresztą teraz te same pozna ć zasad y obowiązują inne dobr a w porządku, al e jak m ówię jest przepiękna, ale ładne jes t ładne, ale s łabo w dzisiejszych czasach samochod y s ą bardz o ładne i producenc i już naprawdę zosta ło n iewiele tak ich zwyk łych samochod ów Fiat Tipo jes t zwyk łe Juda 30 jest zwyk ły Kia CEED jes t zwykła, al e Zobacz Kia skor o j ą Rosji rodak Skoda skala jes t zwyk ły tak, al e w kije mają w Rosji aktor już n ie jes t zwyk łe kije maj ą akcji, kt óry nosi już bardz o ładnie narysowany m samochodem i teraz t o wszystko idzie daj e migają maj ą esbek a, kt óry kiedyś oryg inalna teraz okazuj e się, że sławny obra z si ę pod i tyc h samochod ów, kt óre wyglądają zwyczajn ie powol i zaczyna na rynku mo żliwe po 308 on nam si ę parę la t tem u bardzo podobał nada l bardzo docen iamy w łaściwości jezdne, a teraz te n samochód, kt óry upowszechnia ł i n p . na tl e nowe j mazd y szóstki, kt óra jest narysowana odwa żnie nowe j toyot y corolli, która jes t narysowan a bardz o wa żny corolla skoro m ówi o rol i o choćby kupić opisać t o zrobi ą następca aur isa tak bardzo źle t o s ą wszystko samochody narysowan o bardzo odwa żnie i tras, jeżeli weźmiemy t ę skodę to ona wcal e nie wygl ąda na tak ą Super one po prost u w ko ńcu ładna zgrabn a jest pomys ł miejsk ą jes t konsekwencj ą jes t naprawd ę ładnym udany m fajnie zaprojektowan e samochod y na zewnątrz mówimy tuta j w wersj i kombi n o i zwłaszcza chyb a w wersj i liftback ma na PL ma napis Skoda strój t o teraz nowa mod a w składzie też wprowadzono nie ma nazwy model u jes t nap is tył wersj i komb i troch ę przypom ina bagaż z baga żniki troch ę przypomina tyły w ko c k u kroku podobn ie narysowane podobnie narysowan e lampy, ale t o naprawdę kawał ładnego samochodu, kt óry jest większym autem niż te n, który odchodz i w środku te ż spor o zmieni ło w środku zmieni ło się chyb a, a wszystk o k ilka takich bardz o wa żnych cec h w najtańszych wersjac h kierowca b ędzie mia ł zwykle zegary, a 8 celowe wewn ątrz w dro ższych wersjach 10 calowy wy świetlacz przed oczam i kierowcy 10 calowy wy świetlacz pośrodku, ale już jako staj ący nie taki wbudowan y jak to zostaną w Gorcach Skoda chc ą si ę bardz o podoba, chocia ż tuta j po prostu wysokomar żowe za to za mod ą tak deska rozdzielcza i statu s pa ństwa niesamowite, dlateg o że desk a rozdz ielcza skorzystan ia z widoczn ą na zdjęciach prasowyc h, ale n ie będzie proszę pa ństwa kawa łem plastiku czarnego poznać by ć mo że b ędzie, ale przyjrz ę si ę Sławku zwi ązku wszystko t o jest deska, kt óra z tyłu przeprasza m u g óry faktycznie cz ęść Ts ciemnego tworzyw a, ale wi ększa część tyc h desk i rozdz ielczej jes t wykonana z materia łu jest przeczyt a wygl ąda naprawdę bardz o ostro ta k jak w maździe też coś jes t tak i jak ostatnio je ździliśmy r óżnymi samochodami, które maj ą taki pase k w kolorze nadwozia i to jes t bardz o estetyczne mam y pełne wy świetlacz head -u p Display, a choler ą darze nie na jaki ś ta m szybc y tylko tylk o tylko ma pan prof. Francuzi mazda też odchodz i z tych szyby dlatego nie lubi ę, żeby czy osoba wp isana na rozwiązanie, al e to ju ż dźwignia zmiany bieg ów ata k nie ma f izycznego po łączenia pomiędzy skrzynią bieg ów, a sektore m k ierunku jazd y zam iast tej tradycyjne j dźwigni pojawi ł si ę taki ma ły buz i Chuck guz iczki przełącznik Air ND i tyle hamulec r ęczny oczywiście dan ia, gdz ie po prost u kompute r do sterownika komputer a, gdzie sygna ł tak nie ma mechan icznego po łączenia dobr a kolejn a c iekawostka na te j konferencj i prasowe j 1 z szef ów skod ę opowiada ł o możliwościach personalizacji ekranu środkowego jes t niezrozumia łe bardzo dziś to umknęło t o po czesk u umknęła ta idea chyba też mówił co ś na temat tego, że b ędzie mo żna w jakiś spos ób wymieniać si ę tymi pomys łami na aran żację tego środkowego ekranu jak to wszystko będzie wyglądało t o tego nie wiemy, kiedy Francuzi mieli tak i pomysł polityczną personalne rozmow a z Lewantu jakość doczyta ć, ale n igdzie tuta j żadnych informacji nie n ie ona tak to jest te n zest aw cyfrowych wska źników Virtual cockp it udoskonalony mam y tr ójkę tr ój strefow ą z klimatyzacj ą automatyczną oczywiście t e wszystk ie rzeczy albo większą, który wymienia ł jak fotel e z funkcj ą masa żu wentylacj i cz y reflektory ful l LED Matrix to s ą opcja, al e są dost ępne tego kiedyś n ie było jeszcz e patrz ę tak rozmawia ć z jeszcze 1 ze wymyślili prosz ę pa ństwa myśli dwu rami ę kierownicy kiedy ś w ramiona k ierownica by ła najtańsza k ierownica op łacało się za tr ój ramienn ą zmieni łam w ram iona k ierownica mini Cooper z tr ój ramienna, a teraz skodzie i to oni si ę ty m chwal ą jest 21 kierowca także fajna bardzo zgrabn a wygl ąda bardz o futurystyczn ie, ale w og óle ten samochód opr ócz tego, że w dłuższym z ty m więcej m iejsca, bo ma ich 470 bagażnik 600 l kombi 640 to s ą na 600 l słuchaj t o jes t n iesamowite już 640 też nieźle, ale t o chyb a komb i poprzedn iej generacj i tak by ło pod mask ą tak bardzo się zmieni ło są 3 cylindrów w 110 koni i 4 centrów b ędzie na s 15150 twarzy tak benzyna 10 cylindry 154 cylindry 204 cylindry c iekawostka 10110 koni 15150 koni 2 l KR 200210240280 tylko zaledwie 190 koni, ale 69 setki, a najta ńsza wersj a 10110 koni 10 pół sekund y do setki n o, a d iesle dwul itrowy mówiłeś c o jak malar z, a wyłącznie dwu litr ów i 6115150200 koni n o i są jes t też napęd tej najmocniejszej benzyn y na obie os ie sąsiednią stopn iowe DSG tylk o sze ściostopniowa ręczna dostępne są jeszcz e na gaz CNG mam y s ą łagodne hybryd y 10 na ile maj ą coli 110 albo 15150 są łagodne hybrydy no i to si ę bardz o ważna i jeszcze bardz o ważna sprawa, dlatego że ten samoch ód będzie r ównież dost ępne w wersj i plug -i n, czyli doładowane z k im maj ą f iltr cz ąstek sta łych be z tak to ju ż norma s ilnik w tej wersj i doładowane z Miastka s ilnik 14 benzyna czy b ędzie to ten sa m napad, kt óry jest w ty m pas a czy tera z w skodz ie skodzie w nowy m skarbie połączony z s ilnikiem elektryczny m łączna mo c tego zostało to b ędzie oko ło 200 koni i mo żliwość przejechania 55 km na samym froncie wiesz du żo się zmieni ł, al e tak patrzy c o si ę w Polsce w tej w ty m segmenc ie dz ieje samochodów kompaktowych n o to octav ia w ubiegłym rok u pona d 20  000 sztuk drug i opel astr a to 15 gol nieca łe 15 mamy toyot ę aur is, czyli obecnie c o skoro lat o taka rola to długo pewnie, kto wie, bo ta m są 3 wersje nadwoziowe 2 potem Fokus pote m b ędzie Skoda skala mam y f iata Tipo n o i będzie ono Leonie w przyszłym tygodniu wol ą nowa generacja też za rok emisji akcj i jeszcze prze z świetnie sprzedaje pote m s ą inne koreańskiej Honda c ivic mazda tr ójka Gosławski je śli chodzi o kompakt y t o tutaj po prost u wybierać można patrzy ma m na te j li ście 30 najlepiej sprzedaj ących si ę modeli zamykają s łuchaj c o tam zamykają Nilsson i Stali się zamyka t o ciekawostka Alfa Romeo Giulia to jeste ś tam gdzie ś pod koniec 530, ale mode l jes t mnóstwo no te ż jak zauwa żyła z zewn ątrz zmieni ła si ę troch ę tak to prawda sprz ęt, ale ta k jak mówiłem mus i zmieni ć, dlateg o że samochod y po prostu musz ą być cora z ładniejsza, bo w t ę stronę idzie to w sumie dobrze dl a nas wszystkich t ę stron ę idzie oczekiwanie klient ów, żeby auta były cora z ładniejsze coraz pi ękniejsze kl ienci chętnie Zanie zapłacą teraz wi ęcej, zw łaszcza rzadko, kiedy kl ienci n ie p łacą cz ęści wynajmuj ą wypo życzają, a więc czy t o jes t 753780 z ł miesi ęcznie 11001150 nie ma wi ększego znaczenia, czyli w iemy jak ta czwart a generacj a skod y octav ii wygląda w iemy jak wygląda najnowsz a generacj a golfa gorsz ą b ędziemy je ździć już w grudn iu chyba dziesiątego skod ą b ędziemy jeździć pierwszym kwartal e aktow i przyszłego rok u, ale nie w iem jeszcz e dok ładnie, kiedy no za rog iem ta k jak wspomniałem czeka sea t Leon kolejna generacja Maruszewski Sławomir Balkan Jacek dziękuję bardz o do jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA