REKLAMA

Wybory w Wielkiej Brytanii. Stosunek do brexitu ważniejszy niż sympatie polityczne

Połączenie
Data emisji:
2019-11-18 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 23 Jakub Janiszewski przy m ikrofonie kazan o w studiu dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzie ń dobr y dzie ń dobr y b ędziemy m ówić o kampan ii wyborcze j, która już zaczyna si ę na Wyspach brytyjsk ich kampan ii do krajoweg o parlamentu i teraz tak c o jes t głównym tematem, b o z naszeg o nasze j perspektywy można, by sądzić, że na pewno Brexit, ale n ie w iem cz y Brexit jest temate m jeszcz e dla samyc h Rozwiń » Brytyjczyków czy racze j jak ąś tak ą rzeczywistością, która pr ędzej cz y p óźniej się z li ści, jak iej formie my ślę, że jes t jedna k głównym temate m kampanii wyborcze j, dlatego że t e wybory przes ądzą o przysz łości brex itu je śli popatrzym y na badan ia opinii publ icznej t o w iemy, że w łaściwie w tyc h wyborac h w łaśnie or ientacja pro anty Brexit ow a jes t zdecydowan ie s ilniejszym motywatore m i czynn ikiem, kt óry decyduje o wyborz e ni ż afiliacje partyjn e, czyl i tradycyjn a tradycyjne przywi ązanie do partii pol itycznych, wi ęc Brexit zdecydowan ie jest tuta j temate m c o n ie zmienia fakt u, że inne tematy tak ie jak przed e wszystk im pol ityka spo łeczna pol ityka gospodarcza n ie grają rol i w te j kampan ii grają, owszem, bardzo istotn ą rolę by ć mo że cora z większą, dlateg o że g łówna gr a i rywal izacja między part iami politycznymi tocz y si ę o do ść konserwatywn y elektorat tradycyjn ie elektora t partii prac y tak iej robotn iczy elektora t, kt óry jes t cz ęsto problem h itowy, a n ie zawsz e, czyl i jak g łówna kampan ia wyborcza tocz y si ę dz isiaj w okr ęgach, kt óre tradycyjnie by ły zdom inowane prze z wyborc ów Liber natomiast tuta j do ść ostrą kampani ę wkraczają konserwaty ści, oferuj ąc wi ększy interwencjonizm, oferując cho ćby now ą politykę imigracyjn ą w łaśnie tam tucz y przerwa, dlatego że stara łem się nad ty m cz y kiedy m ówimy o tym czy Brexit jes t tematem to w pewnym sensie mo żna sob ie zada ć pytanie, al e jak rozumiany Brexit prawd a tak no myślę, że każdy ju ż w trakcj e trakc ie tyc h negocjacj i brexitowi ju ż sobie odpowiedzie ć na pytanie przed e wszystkim czy jes t za czy przec iwko brex itowi natom iast inne czynn iki w łaśnie t o jak rozumiany będzie te n Brexit, czyl i to przysz łość właściwie w wielkiej Brytanii po brex icie ewentualny m nadal mo że uda s ą rozstrzygające nadal jeszcze nie jest jego nazwan y żaden spos ób c o m. in. dotycz y kwest ii imigracji, kt óra jes t z 1 strony w w ielkiej Brytanii bardz o potrzebna, a z drugiej stron y, bo ju ż pa n podać daj ą sob ie zna ć braki niedobory si ły robocze j z drugiej strony t o jest przecież te n temat, który sprowokowa ł w łaśnie ca łą dyskusję o brex icie w konsekwencj i referendum tak też te n temat, kt óry by ł bardz o no śne p óźniej obserwować ma spadk i te j liczby migrant ów na wyspy przed e wszystk im tyc h w łaśnie wewn ątrz un ijnych co wskazywa łoby na to, że proble m, kt óry rozstrzygał się w referendu m przestaj e by ć probleme m zresztą oczywiste n ie mam y nowyc h rozszerze ń mamy bardz o niskie bezrobocie w tak ich krajac h jak Polska chocia żby kt óra, kt óra by ła ty m źródłem dotychcza s migrant ów także t o s ą naturaln e proces y natom iast obserwujem y takie zjawiska, które już też i u nas s ą w idoczne cho ćby w łaśnie niedob ór pracownik ów służby zdrowia, al e z drugiej strony nada l ten elemen t m igracyjny gra rol ę dl a zawod ów Nisko wykwalifikowanych, gdz ie obawa o przed e wszystk im import tan iej si ły roboczej z zagran icy niewa żne czy cz y innych pa ństw członkowskich cz y spoz a Unii Europejskiej jes t wci ąż zagro żeniem i tak ie n ie n ie inwestowaniem po prost u si łę robocz ą, które też jes t jakim ś systemowym problemem t o jest t o jest coś co si ę pojaw ia dlatego dlateg o ten elemen t gra rol ę i b ędzie grał rol ę w kampan ii natom iast wart o powiedzie ć, że tak naprawd ę r óżne part ie nadal wok ół brex itu maj ą r óżną ofert ę do zaprezentowania to n ie jest już to n ie jes t tylk o tak i czarno-biał y obraz tylko wci ąż jes t n ieco bardziej z ni ą lansowany w iemy, że konserwaty ści chc ą brex itu chcą przeforsowa ć Brexit na podstawie teg o deal u, kt óry wynegocjowa ł Johnson partię brex itu z kole i, czyl i ta właściwie przystawk a dz isiaj ju ż do konserwatyst ów chc e z kolei twardeg o brex itu be z umow y mam y partię prac y, kt óra chce powt órki na referendu m i tak naprawdę SN PIT, czyl i Szkoci r ównież opowiadają si ę za powtórką referendu m natom iast mam y również libera łów jak jeszcz e bardz iej ant y brex itowi ugrupowanie, kt óre mówi o odwołaniu brexitu i jakby niezale żnie już od teg o referendum tak że wci ąż sama przysz łość brexitu jes t temate m, ale ta k jak m ówię w pewnyc h pewnyc h środowiskach inne temat y takie właśnie pol ityka społeczna przed e wszystk im służba zdrowia tradycyjn y brytyjsk i tema t kampanijny r ównież grają rolę t o jes t ciekawa sytuacj a w jak i spos ób ta kampan ia zaczyna wyglądać jak on a zaczyn a by ć prezentowana przedstaw iana n p . ma m wrażenie, że wracaj ą t e sam e wątki, kt óre były właśnie obecn y przy referendu m nie ma te ż takie odczuc ia z 1 strony imigracja straszy si ę wizją doj ścia do w ładzy partii prac y, kt óra mia łaby ewentualn ie otworzy ć te n kanał migracyjnej znow u by łoby prawie 1  840  000 migrantów na Wyspach z drugiej stron y wrac a kwest ia służby zdrow ia tutaj Majkel go twierdzi, że dost ęp do służby zdrow ia jes t zagrożeniem dla w łaśnie tyc h wszystk ich, kt órzy przebywają dl a migrant ów właśnie t o są tak ie temat y kt órymi gra ła partię brexitu tf u przeprasza m UKIP, k iedy jeszcz e, k iedy jeszcz e istniał nie by ł tą partią brexitu t o jest c iekawe, że to jes t bardzo mocn o wchodz ą w but y takie populistyczne t o ju ż staje popul istyczna partia konserwatywna t o jest na m jak nowa odsłona czegoś c o widzieliśmy ta m to przechodzenie, ale teraz ju ż bardz o czytelne tak znaczy t o, że popul istyczna akcenty wchodzą w grę t o właściwie każda kampania ju ż dzisiaj współczesna w ka żdym kraj u t o pokazuj e i tuta j mamy jasności o to chodzi parad a, ale tak to Air Club cz y nasza klęska w wyborac h do parlamentu Europejskiego chyb a jakoś bardz o mocn o wstrząsnęła konserwatystami podłoże mo że być także dla z 1 strony tak natom iast partia brex itu tuta j usuw a cie ń, bo naprawd ę chodzi z drogi n ie jes t rywalizacja główna partia brex itu jedna k jes t parti ą prac y i ta oferta konserwatyst ów ona mus i by ć do ść ofensywn a kampania mus i być ofensywna, dlatego że on i w grunc ie rzeczy walcz ą o samodzielną wi ększość żaden inny wyn ik ich n ie satysfakcjonuj e, bo on i wi ększość m ieli, ale by ła t o zbyt kruch a wi ększość, żeby cokolw iek ugrać, wi ęc oni musz ą mie ć zwycięstwo i t o do ść mocne zwyci ęstwo, bo n iespecjalnie mają k im by ś koalicję przy założeniu, że partia brexitu najpewniej n ie zdob ędzie mandat u, dlatego że tak jak mówi sta ła si ę przystawk ą w zasadz ie w te j grze, bo nawet n ie wystaw ia kandydat ów przec iwko na przeciwko tory s ą w grunc ie rzeczy, wi ęc w niektórych reg ionach po prostu gr a na rozb icie elektorat u partii pracy, al e tak naprawdę n ie wchodz i w rywalizacj ę z torysam i w zwi ązku z tym mo że n ie zdoby ć w łaściwie żadnego mandat u tak że biorąc pod uwag ę, że ca ła scen a pol ityczna poza parti ą brexitu w zasadz ie gr a przeciwko Jacksonowi on nie będzie mia ł tutaj specjaln ie z kim wej ść w koalicj ę, aby przeforsowa ć te n swój w ilczy tam opcje n o dea l gdyb y, gdyb y te ż to mia ło wchodzić w gr ę tak że o n jes t zdeterminowany i w związku z k u z ty m gr a ostro n o też ta k jak powiedzia łem elektorat, kt óry gra, czyl i tak i tradycyjny mo żna powiedzie ć robotn iczy elektora t, tote ż elektorat, do kt órego trafiaj ą tak ie has ła w łaśnie pol ityki spo łecznej służby zdrow ia anty imigracyjnej retoryki, chocia ż w iemy, że zjaw isko to straci ło na sile n ie jest ju ż tak gro źne, al e to z wci ąż tema t, którym mo żna wygrywa ć wyborc ów z te j grup y elektorat u, ale pewnie si ę tak ie próby interpretowania tego zrobi ć Boris Johnson właściwie t o jes t jakaś ka żdy jes t d ążenie do zdezawuowania dotychczasowyc h el it, m imo że samemu si ę z n ich w pewny m sens ie wywodzi wydaje się, że jes t to gr a na przysz łą scen ę polityczn ą Wielkiej Brytanii i w iemy, że el ity są jedna k anty Brexit ow e i dokonuj e si ę na brytyjskiej scen ie taki mo żna powiedzie ć obserwowany również w innych pa ństwach podział, czyl i mam y w łaśnie l iberalne kosmopol ityczne elity i on e b ędą g łosowały racze j na partię cz y na liberałów cz y na parti ę pracy i na bardz iej tak ą w łaśnie mo żna konserwatywn ą chadeck ą robotniczą bardz iej wsobny partię, jak ą są konserwaty ści i o n te n elektorat przed e wszystk im chc e zagospodarować wydaj e się, że t o jest pewneg o rodzaj u tak ie przetasowan ie szersz a na scen ie brytyjskiej które, któremu t e wybor y maj ą służyć cz y podobny proce s takiego radykal izm zwany j ęzyka gran ia właśnie bardzo mocn o na emocjac h można zauwa żyć, i ż p o stron ie partii pracy n o partia prac y bron i się n ie w iem cz y jes t jako ś szczeg ólnie radykaln a partia pracy ma proble m z ty m swoim elektoratem to n ie jes t proble m, który jes t probleme m widocznym o d dziś w iemy jak duże s ą t e podziały wydaj e si ę, że głównym probleme m jedna k partii prac y jes t bra k stworzen ia jednol itego blok u ant y Brexit owego t o jes t chyb a właśnie te ż wynik tego, że partia pracy ma w śród sweg o elektorat u tak naprawd ę przedstaw icieli zar ówno nurtu projek t ant y brexitowego, al e tak naprawd ę partia prac y nie dogada ła się z ty m blok iem ant y brexitowym, więc nie mam y tej konsol idacji, która b y mog ła pozwoli ć partii prac y realnie ofensywni gracze wydaj ą si ę, że partia prac y jest jedna k w defensywie i to pokazują sonda że też mn iej wi ęcej 15 punktów procentowych straty prze z to swoj e takie trochę za trochę przeciw je śli chodz i o emerytur ę tak niejednoznaczne stanow isko jen wyraz iste stanow iska zdecydu j zdecydowanie zyskuj ą oczywi ście mam y jeszcz e prawie miesi ąc do wybor ów niecałe kilka tygodni 3 tygodnie, tak więc jeszcz e si ę mo że nieco t o zmieni ć natom iast wyrazi ści zyskuj ą dziękuję bardz o dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była ze mn ą w stud iu czternasta 36 za chwil ę informacje program przygotowal i Anna Piekutowska jeszcz e po morzac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA