REKLAMA

Zespół Pokusa o nieogarniętej materii energetycznej

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-18 19:00
Audycja:
Czas trwania:
22:41 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Tymek Bryndal, Teo Olter i Natan Kryszk czyli zespół POKUSA. Rozwiń »

Tymek Bryndal: "Na festiwalu Narracje na Siedlcach w Gdańsku odbudowałem didżejkę, która była w nieistniejącym klubie Rondo, postawiłem ją przed budynkiem, zaprosiłem ludzi, którzy grali za tą didżejką, zagrali po 20 latach świetne sety. W Polsce nie ma ciągłości miejsc. Jeżeli było widać ten wielopokoleniowy taniec na ulicy to znaczy, że się udało" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultur a osob ista utw ór Bałtyk zespo łu pokusa na początek nie mog ą by ć inaczej, b o z kultur ą osobistą byli śmy w miniony weeken d nad morze m w Gdańsku na fest iwalu sztuki wsp ółczesnej na relacj e koncer t pokus y, czyli Tomka Bryndala Nathana krążka IT Walter by ł 1 z wa żniejszych atrakcji można powiedzieć teg o wydarzen ia tego fest iwalu dlateg o dzisiaj z e mną w terenowy m stud iu Radia TOK FM na dobrz e n ie udawajm y w hotelowy m pokoju dzisiaj są ze mn ą Rozwiń » w łaśnie wspan iali goście, czyl i ty m Bryndal witam serdeczn ie dzie ń dobry na te n fres k dzie ń dobry IT Order i dopasuj e do wa s instrumenty Natan saksofo n Tymek ba s t ę perkusja na początek tak ie pytan ie cz y odkryli jeszcze w sob ie jak ąś nową narracj ę, graj ąc na fest iwalu narracj e tak tak, poniewa ż utwor y, kt óre zaprezentowaliśmy na naszy m koncerc ie w piątek wieczorem dwudz iesta now a partia kompozycj i, które będziemy chc ieli nagrać pewn ie my ślą o nowe j p łycie i wcześniejsze, b y się pojawi ły w ty m zestawie n igdzie indziej wi ęc, więc t o by ła kolejna fal a nara z pokus y ci, kt órzy znaj ą nie dzisiaj wiedz ą, że z wydawn ictwa na wydawnictwo stara m si ę zmienia ć nas z sty l rozwija ć g o, wi ęc ta ostatn ia fala n o właśnie Gdańska wydaj e mi si ę że, że jes t kimś tak im świadectwem kolejneg o etap u naszego rozwoj u jak jest z publicznością czek a fest iwalowa publiczność jes t inna o d publiczności klubowej ja jestem pewny daj ą si ę, że tuta j, zwłaszcza prz y ty m wydarzen iu ten fest iwal z racj i jednocze śnie jest du ża grupa ludzi, kt órzy tuta j się c o z miasta i zmian ę przy hali wydaj e si ę, że du ża grupa i artystów ludzi zac iekawieni przyjechali tuta j z innych miejsc, b o na klubowych koncertac h raczej z zazwycza j są ludz ie lokalni jak wa m najlepiej gr a w Warszawie n ie chyb a najlepiej na m przegr a w Toruniu Gdańsku Warszawie, bo wszędzie nie mnie by m nie racze j raczej formy najlepiej prz y jakiej ś formy i c o byliście form ie na relacjach tym te ż pokaz y pokazuj e rzeczy wydaje się, że byli śmy lekk o zmęczeni, al e og ólnie ufa właśnie tyc h rzeczach, które ty m jak pokazuj e te ż chcia łbym porozmawiać do poku s jeszcz e wr ócimy, ale niech wybrzmi ą t e wspomn ienia właśnie z relacji, bo dzia ło się spor o jak zwykl e na ty m fest iwalu narracj e budowały si ę w oparc iu o m iejsca o konkretne m iejsce tak naprawdę w tym rok u konkretn ą dzielnic ę Siedlce, a także mieszkańców ludz i, którzy tuta j mieszkają ich stosune k do tego m iejsca artyści znikn ęli w tkankę dz ielnicy Siedlce, pokazuj ąc tuta j swoj e prace instalacje zwi ązane w łaśnie z konkretnymi m iejscami i wydarzeniami Tymek jes t te ż autorem 1 z wydarzeń 1 nie m ógł powiedzie ć z punkt u takiego specjalneg o spaceru artystycznego, kt óre tuta j si ę odbywa ł zrekonstruowa ł dawn y klu b rond o ta k tak istnieje tak a wierna rekonstrukcj a 1 do 1 klimat t u jes t t u jest tak a szczególna sytuacja, że te n klu b de fact o tylk o Skorupa by ła istnieje tylko, że w tym budynku, gdzie się znajdował si ę tak im bardz o ładnym Okrąglaku st ąd te ż 3 nazwa rond a za ten o Okrąglak za 60 tych obecn ie skle p, więc jak o, że niestety n ie uda ło si ę odtworzyć klub ów w tym sklepie c o by łoby o karkołomne by ły takie plan y w ogóle mia łem taki pla n, al e w i ju ż w Kętach już sam o za łatwienie park ingu przed sklepe m by ło dosyć ci ężkiej tutaj wielkie uk łony dl a pan i Haliny Grabowskiej z krem u, kt óra t o załatwiła wychodzi ła wr ęcz już te n parking bardzo problematyczn y wi ęc, jakb y w wchodzen ie do te j ju ż d o do przestrzen i by łoby jeszcze jeszcz e jeszcz e ci ęższe i na procent do tej rekonstrukcj a odbudowałem na podstawie fenomenalnyc h zdjęć pan a Macieja Kosycarza odbudowa łem DJ, kt óra była wyłączona by ła tak, k iedy parę mec z par ę charakterystycznyc h element ów Belka nazwę styk i śmiesznie wyci ętymi l iterami na froncie i postawienie w łaśnie przed przed ty m przed ty m klube m i do tego jeszcz e w ramach rekonstrukcji panow ie, że zaprosz ę ludz i, kt órzy ta m gral i za t ą Jacku rzeczywi ście tak zesp ół zesp ół 4 panów zjawi ło zagrało bardz o świetne set y atmosfera bardz o by ł do bliźniego n ie zareagowal i na tę propozycj ę, żeby zagrać w klub ie rond o po ilu latach on i grali w latac h dziewięćdziesiątych, więc za łóżmy po 20 latach nie więcej to on i te ż m ieli różne sta ży w r óżnych okresach, albow iem wszysc y są wcześniej większość z n ich jes t z la t dziewięćdziesiątych, k iedy ten klu b też zdaj e mi tak wydaje mi tak i szczy t swojej popularności t o właśnie wted y obr ósł tak ą totalną legend ą w og óle powstał wcze śniej wcze śniej tak wcześniej t o była ko ńcówka lat 60 wg historyków tak te ż ko ńcówka lat 60 i od zawsz e by ł klube m muzyczny m jeżem, ale w latach dziewięćdziesiątych na pewn o w latach dziewi ęćdziesiątych gral i tam panow ie, kt órzy zagrali w łaśnie w miniony weeken d do si ę sprawdziło mo im zdan iem fenomenalnie, bo musz ę przyznać, że by łem na tym koncercie na d ty m na te j dyskotec e na dancingu powiedz czy poz a zdj ęciami arch iwalnymi, które dosta ły się rozum iemy dawnyc h właścicieli pojawiły jakie ś c iekawe h istorie w czas ie prac y na d na d rekonstrukcj ą ronda jakieś tak ie, kt óre m ógłby przytoczy ć sporo niestety cz ęść z nich n ie mog ę przytoczy ć tak n iecenzuralnych byłych mnóstwo gleb y s ą model si ę te n tryb odbywan ia tych os ób z ciężkim oczywi ście nie n ie mam y żadnej bazy danych by łych na barmana cz y byłych, gdz ie t o t u historia n o chodzen ie od cz łowieka do cz łowieka, więc pierwszy tom 4 trafić na tro p przez internet 1 z by łych w łaścicieli, kt óry dom inium do 1, gdy did żejów kt órymi podał znowu numer do kogo ś i tak i tak pow iedzmy, że każda par a osób udało si ę znale źć też dosy ć śmiesznych, który jest jest tak a, że tu ż przed festiwalem par u pan ów dzwoni ło do Instytutu kultur y m iejskiej z tak ą żywą pretensji, że ta m też grali rzeczo m ich nie ma i jako ści teraz no no, korzystając z okazj i bardz o ich przeprosić n o tak tak to wysz ło prze z te n mode l cz łowieka czy do cz łowieka że, gdy zbiera ła czw órka czw órkę czwórkę są ju ż zamknął m inister, gdybym m ógł wziąłbym wszystk ich, ale fest iwal trw a tylko 2 dni i są pewne cz y się te ż inne o ogran iczenia, ale wracaj ąc do świetnych historii t o taka wr ócił do techn icznych Valerio teraz cza s na informacje w radiu TOK FM ze mn ą w stud iu w terenowym studiu Radia TOK FM na fest iwalu na relacje zesp ół pokusa cza s na informacje dobry wieczór raz jeszcz e przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska dz isiaj go ścimy na fest iwalu narracj e t o s łychać troch ę, bo jesteśmy w takim n o powiedzmy prow izorycznym stud iu Radia TOK FM festiwal narracj e fest iwal sztuk i współczesnej tuta j zbieraj ą się artyści zbieraj ą się ludzie zbieraj ą się mieszkańcy w ty m rok u mieszka ńcy gda ńskich Siedlec po t o, żeby raze m przeżywać sztuk ę po t o, żeby razem odkrywa ć na nowo by ć może te ż to żsamość dzielnicy ze mn ą w stud iu w ty m prowizorycznym studiu jeszcz e raz podkreślę, bo pewnie t o s łychać troch ę zesp ół pokus a, czyl i na tę cras h Tymek Bryndal TR Witaj cie serdecznie ra z jeszcz e cz ęści przed przerw ą Tymek Bryndal opowiada ł na m o 1 z no właśnie t o powiedzie ć 1 z instalacji 1 z wydarze ń fest iwalu narracj e, kt órego by ł autorem m ianowicie Tymek zrekonstruowa ł dawn y klub, kt óry mieści si ę w dz ielnicy Siedlce klu b rondo klub, w kt órym odbywa ły si ę m. in. dyskoteki i taka dyskotek a w łaśnie w ty m klub ie zrekonstruowanym odby ła si ę podcza s narracj i 2 × i to by ło n iesamowite by łam tam, jeżeli Tomek chcia ł w ty m swoim eksperymente m wskrzesi ć s ąsiedzką wsp ólnoty i przywr ócić atmosfer ę dawnych lat to na pewno si ę t o uda ło tak mi si ę wydaj e te w ielopokoleniowe ta ńce na ulicy to by ł, jakby powr ót do tak ich czas ów, k iedy nie żyliśmy tak bardz o odrębnie, jeżeli to by ło wida ć to bardzo cieszy tak i plan taki te ż 1 z założeń projekt u rzeczywiście tak n o ten próg ten pęd pomys ł się tera z trochę z troch ę w łaśnie się zrodzi ł si ę tak iej refleksj i p o po zbadan iu dz ielnicy, że b y cz ęść Gdańska bardzo, jakb y na dno niemalże w centrum, bo dz ieli o d dworc a głównego dz ieli zaledwie 5 minut piechotą jes t tak totaln ie ogo łocone z tyc h w tak ich spo łecznych element ów mamy si ę tak ich punkt ów, kt óre skupiają ludzi laty Siedlce wg historyk ów sweg o czasu s łynęły z tak iej kultur y kaw iarnianej tutaj prawd a wśród wzd łuż ulicy Kartuskiej by ły lokale si ę chodzi ło na Kawki pewn ie te ż na inne ta m na tańce ta ńce oczywi ście i jakby rz ąd był takim naturalny m kontynuatorem te j tak iej tradycji gdzie ś ta m swojego zamkni ęciu, jakb y sko ńczyło się nie ma dz isiaj na Sielcach miejsca si ę może jes t par ę fajnych restauracj i al e, żeby po godzinie dziesi ątej wyj ść z koleg ów z prac y koleżanką ze szko ły na ta ńce czy nawet ju ż dr inka na ty m n iestety jest pustk a i wczora j trochę mężnie, żeby ludzie podczas fest iwalu ludz ie pokazal i rzeczywi ście pragn ą zabawy pragn ą si ę spotykać nawet tak ich, jakim on o przypadkowy m pseudo klub ie przed byłym klubem tak i dziwny mutant al e, ale ale, al e tak, ale uda ło się atmosfer ę tak atmosfer a by ła niesamowita to prawd a rondo dl a w ielu tutaj mieszkańców Gdańska t o jes t legenda tak si ę zastanaw iam czy jak o pokus a każdy z wa s wy mac ie też takie miejsca, które s ą wam bl iskie tak i klu b, z którym wiąże się dl a was w iele wspomnie ń ja mogę powiedzie ć tej instalacji, bo kiedy ś chodziliśmy raze m do PKP Powiśle, kt óre tak w og óle w ujęciu przestrzennym by ło nawet podobne insektów, czyli marsza ra z sp óźniliśmy si ę spóźnimy si ę na pociąg czy poci ąg nam się p óźniej prz y przyjechaliśmy t u tylk o na d rzecznika pierwszego dnia byli śmy na relacjac h i jakoś o d raz u t e atmosfera s iedzenia na zewn ątrz s łuchania muzyki gadania o d raz u przypomniała mi takie dawn e czas y naszeg o s iedzenia te, kt óre dziś już nie funkcjonuj e tak jednak my się z NATO, by wyprowadzić z miasta maj ąc po 5 lat, więc jedna k większość tych już miejsce to jes t tran s Warszawa no i dl a mn ie jednak to jes t najważniejszym m iejscem takim by ła chemia klub, który też już n ie działa, który znajdował si ę w p iwnicy SP, gdzie odbywa ł się bardz o du żo koncert ów bardzo r óżnych i właściwie można by ło tam codz iennie przychodzi ć codziennie spotyka ć znajomych sieć no właśnie mn óstwo tak ich m iejsc znikn ęły r ównież z map y Warszawy myślicie, że s ą tak ie, kt óre na nowo stają si ę kultowe lu b nowe, które powstaj ą i takimi m iejscami są oczywi ście, że żywotność lokali wyższe jes t bardz o krótka trzeba przyznać, wi ęc nawe t w oprócz w łaśnie paru wyj ątków w punkcie wspomnie ć typu p ierwszy jest na moje j liście pla n de kt óry, chc ąc nie chcąc, chc ąc nie, chcąc gdzie ś ta m jest jes t etyczne o szczeg ólnym miejscu dl a mnie, ale też gdzieś znikn ął bardz o tkank ę Warsza tak ie wrażenie, ale w takim miejscu drug i, kt óry troch ę troch ę popad ło w willi n iestety jes t restauracj a Międzynami, która by ła też kiedyś do klub u kawiarni ą barem restauracją tera z je j status oficjalny jes t dosy ć d źwięki w zasadzie, al e wyciąga ciągle skute k tyc h samyc h ludz i o d zdaj e si ę, że w m inionym miesi ącu obchodz i 22525, lecz o działalności w ty m samy m miejscu iż, chocia ż dz isiaj nawet no n o z tego pamiętam to by ło jedn o z p ierwszych m iejsc tzw . jak mówił w ówczas ge j frędzli tak bardziej jawn ie ni of icjalnie, jakby no to wali drogi dl a w ielu innych lokal i z podobnego prof ilu na map ie Warszawy la t dziewięćdziesiątych, kt óra by ła miejscem bardz o w przeciwnym bardzo bardz o b y be z bardz o tak ą o szerok ą palet ą powiedzmy opcj i dl a dl a dla konsumentów, ale i to jest Super i być mo że kiedyś b ędę robi ł prac o Międzynami zaraze m oby n ie upadło tylk o ten to, że n ie mo że rekonstruowa ć kupuje od od szykuje nie w iemy te ż robi wszystko al e, al e ob y nie tak że, a te n artyst y taka jes t na refleksję n a na inny duży wywiad wie o te j właśnie, żeby żywotności rzeczy w podnosz ą jeszcze w ieszcz szerokością geograficzną, że jako ś ostatn io większych czyta m artykuł o o takim zajeździe dl a go ści ta k w Japonii, kt óry istnieje od 800 lat jak b y prowadzić ta sam a rodzina przez 800 lat oczywiście u na s są też tak imi są wyjątki tylko si ę patrz ąc szerze j na nas z jak si ę spojrzy przyk ład na krajobra z wsi angielskiej są ju ż ra z bliżej t o ta m niewiele si ę zmienia przez dziesi ątki la t la t przez pokolen ia, a od ch ętnych na starych nie ma jakb y tak iego szanowaneg o zawod u barman a kogo ś, kto pracuj e tak szeroko, ale też, al e też od siebie z tego, że t u jest wszystko będzie otrzymywa ć z tego, że to wszysc y się praca alb o na czarn o albo tak jakb y trudn o ta m ekonom iczny rzeczy s ą trudne na 2 wzrośnie te ż troch ę muzycy pracown ik za barem n iekoniecznie tak m ielimy przytyk i w łaśnie zajazdy bar y, a bardz iej tak już po trzecie patrz ąc na wie ś, jakb y sta n rzeczy, żeby tam są m iejsca na z iemi, żeby t o samo od la t się to samo przecie ż może t o dochód totaln ą ci ągłość wydarzeń pod naszy m ma m wrażenie, że wywrze znaczącego jest taki, że te n młyn h istoryczne oczywi ście w tej proponowa ć wiele przyk ładów takich zmian, ale ten błąd cały cza s mieli po prostu nasz ą tak ą przestrzeń, że nie ma teg o tak iego jednostronnego osadzanie si ę w ty m w samy m m iejscu wszystk o jest płynne troch ę tuta j wr ęcz wstrz ąśnięty jes t wrażenie na t o, że t o o wasze j ci ągłości porozmaw iajmy historycznej jeszcz e mamy chwil ę jes t 1 z najc iekawszych składów muzyki fre e jazzowe j i eksperymentalne j w Polsce tak si ę zastanawiam, s łuchając be z również podcza s koncert u na festiwalu narracje tymczasem jeszcz e sporo m iejsca na eksperymen t i cz y wi ęcej z tego m iejsca ni ż w innych gatunkach wydaje się, że że, żeby mniej, bo więcej rzeczy s ą, jakb y odkrytych sklasyf ikowanych, wi ęc nawet eksperymentuj ąc ktoś mo że powiedzie ć, że co ś już musz ę z tym kojarz y s łyszał podobn ą technik ę u żywania instrumentu i t d . wi ęc raczej my ślenie, że wszystkie t e tzw . e x TD technik czekista przecz y w muzyc e są jeszcz e bardziej op isane u żywane w szkołach nawe t tak ich dosyć klasycznyc h tylko Berklee i t d . i mówi si ę o nich szeroko zapisuje się t o rzeczy, więc wydaj ą si ę, że t o jes t bardz iej strukturyzowane usług realizowane i bardz iej ogarnięte ma m wra żenie że, że może w iek chodzi te ż kwest ia narracji w łaśnie muzycznej im te ż n iespecjalnie mówimy coś z e scen y alb o n ie tworzym y opowieści tak ie klasyczn e powieści muzyczne j tylk o o, jakby trochę baw imy si ę remisem tylk o na instrumentach akustycznych, więc t o jako ś inaczej działa i na inne innego rodzaju struktur y budujemy teraz zacz ęliśmy dużo wi ęcej czerpać w bank u Neo soulu, kt óry jakoś po prostu przy każdej strony na s ogarnęło zaczęliśmy du żo tego s łuchać jakie ś 32 lata temu i te ż gramy 8 lat z e sobą, więc t e pol e szukan ia r óżnych m iejscach inspiracji bardz o si ę zmienia n o właśnie o d tych zm ianach też ju ż ty m wspomnia ł wcze śniej tak się zastanawiam cz y macie tak ie poczucie, że na tym etap ie, na kt órym jeste ście już w łaśnie zbudowali ście swoją muzyczn ą tożsamość t o jes t jednak ca ły cza s proces uleg ł im proces kto ś m ówi o jak im progres jes t inny zawsze to jes t część jes t na tyle p łynna rzec z na tyl e jakoś n ie nie n ie ogarnięta mater ia energetyczn a, że trzeb a, b y przestać przyjmowa ć, by móc powiedzie ć, że si ę zamknęło t o w jak imkolwiek konkretny m układzie i pote m można j ą zrekonstruowa ć, wi ęc m y wciąż dzia łamy do przodu wci ąż jest otwart e i czerp ie bardz o w iele z zewn ątrz Energi i m ielimy j ą na co dzie ń podobn o podobn o największy post ęp w gran iu robicie, je żdżąc w tras ę cz y ta tendencj a utrzymuj e tak z takiego jest kart ę Jerzy godz ina gran ia na żywo jes t Warta 5 godzin ćwiczenia zespole, które s ą warte 10 godzin czase m to teor ia si ę sprawca my ślę, że zdecydowan ie w taki ju ż powol i ko ńcząc nasze spotkan ie na relacjac h i nawi ązując do nazw y waszeg o zespołu, ale cieszyć się, że nie pyta m, dlaczeg o taka nazwa liczy na pokuszen ie i cz y n ie na pokuszen ie takie znowu jest c iekawa historia ma to w ie, że o d raz u jak te n zapad łego nazw a zbudowali śmy ca łą histori ę czemu h istoria zbudowa ła sam a, bo kiedy ś ja również prz y okazj i pomoc y rze źbiarzowi na fest iwalu w Warszawie, kt óra organizowa ła Mika Grochowska patrzyliśmy na t ę z rzeźbiarzem jeszcz e tylk o pa ństwu dopow iem patrzyli śmy archiwa Saskiej Kępy i ta m by ł klu b pi łkarski na Saskiej Kępie przed wojną zwi ązał si ę pokus a wtedy szukaliśmy Gazy t o by ło właśnie 8 lat temu i co trzeba to nazwa podob a macie tak ie moment y rzeczywi ście techn iki przy czy m przylgnęła do na s tak ie by łoby kupu j zmieniać wi ąże si ę z ty m kolejn a legend a w iele bardzo śmiesznych h istorii m ianowicie cz ęsto jes t syste m oznaczania prof ili na Facebooku przy postach tak dale j tak dale j i cz ęsto mamy takie informacje, że ktoś oznaczy ł si ę okaza ło, że jeste śmy cz ęsto mylen ie z pokus ą karm ą dl a psów jest jeszcz e pokusa chyb a k ino gejowskie gdzieś cz y też pami ętam w wype łnianiu im pozdraw iamy serdeczn ie jeszcze i wszystk ich pary, kt óre dzi ś i si ę tak karm a dla cyw ili już po karma wszystk ie, bo pokusa, kt óry te ż cz ęsto jesteśmy oznaczen ia Eko no ale to i tak jest dosyć niewinne wyobraźcie sob ie c o czuj e zesp ół nagrobk i k iedy, k iedy kto ś szuka w łaśnie w internecie mus imy kończyć, bo na s na czas jes t n iestety nieubłagana r ównież na d morzem chcia łem spyta ć o to co dl a każdego z wa s jest najwi ększą muzyczn ą pokus ą w sens ie rejo n muzyczne, które wam si ę tam jes t Tomasz rozum iem, że odpowied ź jes t jasn a idzie dalej z fre e jazzem i t u się nic n ie zmieni o na te n chyba ma w ątpliwości n ie muzyk a Symfoniczna zawsz e pisanie muzyk i do filmów f ilmy muzyka n ie wiem też myślę, że śmiesznej do gier komputerowyc h c iekawe by łoby zrobić dzi ś mo żemy tutaj skorzystać z okazji, że jes t za ape l jeżeli, słuchając dzi ś letni tw órca gr y komputerowe dobrej gr y komputerowej t o pros imy o kontak t wiemy dobrz e to mówi o ty m jak Bryndal zespół pokus a jeszcze szybk o pow iecie, k iedy nowa trzecia p łyta tego jeszcz e n ie w iadomo, ale mamy ta m już wiosną plan by ł na marzec nie wiemy co si ę da nam si ę zmieniają, al e myślimy o wio śnie przysz łego roku bardzo wa m dziękuję za spotkan ie czekam y w takim raz ie na płytę zesp ół pokusa, który by ł 1 z go ści fest iwalu narracje w Gdańsku był również go ściem kultur y osob istej na ten okres w tym Bryndal IT Order dzięki w ielkie dzi ęki dzi ęki dzi ęki do usłyszenia czesne informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA