REKLAMA

Najpolskie Radio Prawdy

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-18 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry polsko o t u ry k wolne j Polski rząd, ab y oficer ów prawdy niez łomnie stoj ących p o stronie prawd y blisko prawdy bli żej teg o tak blisko, że bliżej się ju ż nie d a jak co tydzie ń ca łej prawd y wa m przekazywa ł będę na pocz ątek strza ł oddan ie zakup u niezale żna PL strzel a Jerzy Lubas czyta m chorob a ptasich mo ść szyk ów w odr óżnieniu o d znanych z przeszłości ep idemii chorob y szalonych kr ów ptas iej gryp y afryka ńskiego pomor u świń ta Rozwiń » atakuj e wy łącznie ludz i głównie z polskiej mniej lu b bardz iej totalnej opozycj i, gdy po k ilku latach abstynencj i od władzy po wypowiadaj ą się ju ż n ie e x cathedra, al e jak o pol itycy pozbaw ieni przyw ileju przyw ilej specjalnyc h uderz a Przyrowski zwyk ła, a może nie jes t zwyk ła g łupota prezentowana prz y ka żdej okazji prze z przedstaw icieli te j samozwańczej el ity i n ieprawdopodobne wr ęcz zad ęcie w styl u żaby z polskiego porzekadła, kt órą ujrzał przypadkow a kon i też wysun ęła się do odkryc ia t o przypade k now o wybraneg o marsza łka Senatu wyst ępującego z or ędziem do narod u, jakb y były z prezydentem RPA, że takich ładunków jes t ta m multu m zabawn ie b ędzie ich obserwowa ć to na j polskie rad io praw i oto zakopuj ą s ieci strzelan ie z mordowanyc h rz ądowy of icer prawd y Maciej Pawlicki czyt a wojna o etycznych kszta łt nasze j cyw ilizacji oraz demokracj ę wolność s łowa toczon a między polską, a Polic poprawny m reżimem w Brukseli z k im w kasac h now ą faz ę, uchwalaj ąc Jezu, rezolucj ę wzywaj ącą Polskę do zaprzestan ia pra c na d obywatelsk im projekte m ustawy sto p pedof ilii parlamen t Europejski przekroczy ł k ilka gran ic t o sprzeczne z ty m rada Unii Europejskiej, ale przede wszystk im t o my ślenie dzia łanie totalitarne dow iadujemy si ę, że są sfer y, o których decyduj e gdzie ś kto ś inny, a m y mamy si ę nie wtr ącać, bo zostan iemy ukaran i napi ętnowani pot ępieni mam y be z szemrania wykona ć p o tak skandal icznej pr óbie zn iewolenia nawe t jeśli tego nie by ło w plan ie najbli ższe miesi ące parlamen t i Polski rz ąd po winny z e szczególną energi ą i staranno ścią zaj ąć si ę obywatelsk im projekte m sto p pedofilii po tak iej erupcj i brukselsk iej bezczelności Polacy czekaj ą na informacj ę, kt o w Polsce rz ądzi i dale j strzel a Maciej Pawlicki tak swoj ą kuriozalną rezolucję parlamen t Europejski Europejski walcz y, by nakłanianie dz ieci do cel ów seksualnych n ie by ło w Polsce karan e by ło dozwolone zate m t o parlamen t parlament p o do fi ński zapewn e jedna k spora grup a europos łów zag łosowała za rezolucj ą z wyrachowan iem wiedz ąc, i ż promowana prze z n ich edukacja seksualn a wymag a wobe c drukowanyc h dz ieci tak ich zachowa ń seksualnyc h edukatorów, kt óre b ędą zagro żone karami, b o w istocie są nak łanianie dz ieci do czynności seksualnyc h, czyl i po średnio parlamen t Europejski przyznaje, że tzw. edukacja seksualn a w istocie jes t nakłanianie dz ieci do czynno ści seksualnych cz y oznacz a zgod ę na pedofili ę promocj ę pedof ili, ab y państwowy przymu s pedofili morderczy strza ł oddał rz ądowa chc e prawd y Maciej Pawlicki oczywi ście w k ierunku pedofil ów, ale n ie tylko przecie ż strzel a t o z tego sameg o po s ieci strzelan ie z mordowanych generał prawd y Jan Pietrzak czyta m w dn iu Narodowego święta niepodległości, k iedy dziesi ątki tysięcy Polaków rusza ło na mars z niepodleg łości pod Palmą na rondzie d e Gaullea zebrało si ę k ilka ma ło, b y przeszkodzić radosne j patriotycznej man ifestacji naw iasem mówiąc nie w iadomo dlaczeg o ta palm a tam ci ągle stoi za instalowano j ą kilkanaście la t tem u jak o jednorazowy happen ing uliczny mające zwrócić uwag ę na karygodn y bra k pa n w śród sosnowyc h las ów ni żu polskiego stać stała prawdopodobn ie będzie do ko ńca kadencj i, bo jes t symbole m k iczowatych rządów Warszawskiego ratusza i dale j Jan Pietrzak strzel a tak 11 listopada sta ła si ę m iejscem zbi órki osobnik ów, którzy z nienawi ści do Polski zrob ili sob ie intratny interes prowokacja się n ie powiod ła pol icja niezwykle del ikatnie z pe łnym szacunk iem przenosiła ma łpy na pobl iski sw e skwerek, zwracając uwag ę, b y żadne stworzen ie n ie dozna ło uszczerbku na zdrow iu i urodz ie rozdra żnione małpy szybk o znalazł sob ie inne miejsce do Hasa Ania, która wskoczy ła do zab aw noweg o czołgu z tektury prze z przeszkadza ć zmianie honorowe j Warty przed grobe m nieznanego żołnierza cz ęść ma łpiarni wypisa ła na transparentach z łośliwe pytanie, gdz ie jest wra k, kt óry s łuży dra żnienie New Polaków w stosunku do tego co wypraw iali w ubieg łych latach to s ą g łupcy FK wida ć w stadzie niepewno ść i bra k nowyc h instrukcji tyl e Jan Pietrzak, al e i z okop u warszawska Gazeta mój ulubiony snajpe r Mirosław Kokoszkiewicz oddaj e kolejny se t już mordercz y strza ł teg o sameg o cz łowieka prof. Hartmana czyta m to cha m bez c ienia kindersztuby jak zwykl e nas z niezawodny prof. Jaś Hartman z żydowskiej lo ży zn ów przym ierza zaatakowa ł uczestnik ów marsz u niepodległości zrobi ł to prewencyjnie jeszcze na k ilka dn i przed 11 listopada wg Jasia każda osoba wybierająca si ę na marsz pow inna zada ć sob ie nast ępujące pytan ie czy chces z by ć cząstką napompowan e go pycha i pogard ą dl a innych agresywneg o tłumu cz y też wolny m my ślącym cz łowiekiem życzliwym ludz iom spokojny m kulturaln e ja si ę o odstawił niez ły kabaret, b o jak wida ć sam w sobie jes t sam s iebie n ieskromnie zaliczy ł do tyc h życzliwych kulturalnyc h spokojnych szanowanyc h lub ianych większego hipokryta Jobs zn ika świat, a n ie widzia ł, ponieważ napompowan a agresją Jasiu n ieraz dawa ł popisy pogard y do ludz i inaczej ni ż o n my ślący t o Hartman znan y jes t chamsk ich na Jacka atak ów na ko ściół i osoby duchowne t o o n n ieustannie pogardz a zabobon u prosta konkurs ścianą polską kojarz y się prawdz iwymi chrze ścijanami nazywa ł pederastów paradujących n iemal na golas a w marszac h r ówności, w kt órych n iejednokrotnie sam uczestniczy ł ja bardz o przeprasz a, al e wiarygodność nios ącego kaganek kultur y i życzliwości Hartmana ma si ę tak jakb y wyci ągniętych z rynsztoka p ijany mene l pozowa ł na ekspert a o d h igieny abstynencj i oraz zasa d savo ir Vivy tyl e strza ł Kokosz Kokoszkiewicz, al e przecie ż i powa żniejsze strzały mają m iejsce jak zwykl e n iezmordowany generał prawd y Jacek Karnowski strzela z e swojego okop u wpolityce PL czyta m, jakie będzie to 4 lecie, kt óre właśnie rozpoczynam y czy b ędzie się różnił o d poprzedn iej kadencj i co z e starej epok i obumarło 13 października co b ędzie żyło dale j wygl ąda na to że, choć w iele wątków pozostanie aktualny to jedna k ob ie stron y polskiego sporu doszły do jakiej ś ważnej gran icy prawa i sprawiedliwość przekona ło się, że nawe t doskona łe wyn iki gospodarcze spo łeczne i pewn a wyraźna przewag a psychologiczna n ie są w stan ie z te j partii wi ększości na tyle wyraźnej, b y mog ła przeprowadzi ć reform y dotycz ące najg łębszych fundament ów państwa być mo że kiedyś b ędzie to możliwe, al e n ie dzi ś 3 dekady trzeciej RP, a wcze śniej okre s komun izmu wykreowa ły tak mocn e tak mocno strukturaln ie osadzon e siły, że n ie da si ę ich prze łamać za pomoc ą zwyk łych szturm ów totalne kurs y z la t 200015  019 wyczerpały si ę jeszcz e wyraźniej niż niekt óre pisowskie marzen ie cz y ambicje wyczerpa ł się, al e wyczerpa ł r ównież sam o opozycję PiS kończy swój strza ł Karnowski zdaje się sądzić, że skor o nadchodz i rewolucj a np. kwestii podej ścia do środowiska zmian klimatycznych to lepiej stan ąć na ich cele niż zosta ć przez ni ą zm iecionych proble m w ty m, że element y programowe teg o typ u teoretyczn ie ma ło nasycone ideologicznie łączą si ę z innymi wpisującym si ę ju ż progra m przebudowy spo łeczeństwa w duch u nowe j lew icy strzela ł Jacek Karnowski wszystk ie strza ły by ły czarno-biał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA