REKLAMA

Czas na Prawiersz

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-18 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a poezja m ógł ukoić dlateg o stud io Tomasz piątek i para wie ś prawdz iwie praw icowy prawie w iersz dz isiejszy prawie ju ż otw iera deb iutant o bezpretensjonalny m pseudonimie go ściu rzeczywi ście autor w iersza i uciek ł Tusku do Brukseli Hej, utw ór utrzymany jes t w stylistyce g óralskiej zate m nale ży g o odpowiednio przeczyta ć dawa j uciek ł do Brukseli i hasło dzia łek ma dobre n ie t ęskni z a polsk ą u n ie t ęskni za żubrem uc iech nas z Bór Radia, gdz Rozwiń » ie dalek i zarabia nie b ędzie mu r grabi ą chłopów mało miło gr a bia ło, wi ęc zostan ie w kraj u drogocenne ra p rol ą, gdyb y Tusku wr ócił zawi śnie za żebro zawi śnie za Ziobrą bowiem cz y nios ą dobr ą nowe Janosik i mieli i c o si ę z nikim, gd y Tusk Janosika widzi t o aż sika, a kra j z moc ą Dunajca w rad iu, mimo i ż rzep y grabił Kurzeja i c o zawi śnie za jądra, bo jest wo łano bardz o m ądra i no pi ękne wykonanie musiałby przedłożyć jakie ś nagrody z mieszkaniem, które jeszcze istnieją, bo to tak ie efemerydy s ą n ie ja chc ę na sylwestr a w Zakopanem wystąpi SAW niech si ę wszystk ie nied źwiedzie budz ą Jacku Kurski cz y słyszysz obudzone nied źwiedzie zobaczywsz y naszeg o go ścia Tomka t o naprawd ę byłby widok n ie z te j z iemi tylko ze Słowackiego tam wszystk ie uciekły na m, ale pi ęknie pi ęknie wykonan e, al e g łęboki sens te j pieśni tak dał si ę zauwa żyć naszemu deb iutantowi wt óruje stary wyjadacz chleb a z n iejednego pieca, czyl i p łyta doradc a zarz ądu TVP Marcin Wolski w ierszu prawybory Wolski koncentruj e się jedna k na skutkach n ie przyczynac h han iebnej uc ieczki Tuska o Donald Tusk zrezygnowa ł po bezsennyc h nocac h w dzi ś dr ęczy opozycj e choroba si ę k ierowca Kidawa bra k charyzm y Trzaskowski t o ile SR Budka mo że za Grzesiem ponosi ć nesese r Zandberga za radykalny napyta ł biedy, gd y broń, a z nim pa n si ę Misiek urocza First Lejdy jest tak i mia łem tak ą myśl o tym w swo im wst ępie, że stary wyjadac z, który chleba n iejednego p ieca próbował do na s senatorz y te n autor n ie pogardzi te ż chlebem z e śmietnika jakiego ś ta m zaw ędruje w okol icy, k iedy wyrzucą pi ętno śmiech ta p isowski Wolski sobie PIN, al e dajem y odp ór konfederack i gazown icy już zdecydowan ie dawn o zdecydowan ie w ty m tygodn iu spłacił prawie Ros o rządach PiS p t. gorzka bajk a by ła prezydentur y naszych m iast, a pote m tak że senator ów oddal i n iby n ic szos ę wpros t t o sukce s wygranyc h wyborów zdarza si ę t o nie p ierwszy ra z w centru m o wiarygodno ść spor u, gd y ob ietnice mami ą na s i n ie bra k dobreg o humor u to wp ływy w ich skuteczno ść cza s i gen iusza słabnące wodz e ZUS ora z sonda ży strom e zjazd y mog ą na s rozczarować srodze mam nadziej ę, że nie są dl a nas Jarosław Kaczyński, bo za geniusza, kt óremu s łabną władze to jes t alb o za wodza, kt óremu słabe geniusz jako ś n ie rozumie 1 rzeczy w te j środkowej zwrotce zdarz a się to nie p ierwszy ra z w centrum wiarygodność spor u, gdy ob ietnic mamią na s n ie bra k dobreg o humoru osadzi ć w dobrych zdarz a się t o nie p ierwszy raz, że n ie rozumiemy, jak ie warunki Gajowniczek, a suma, aby to jest te n przypade k tera z rozumiem no i można pytać czy chodz i t u o nieudolność PiS-u cz y te ż jeg o zdradę i jest to zdrad a, kt órą trzeba wybaczy ć czy jedna k n ie, a może jedna k trzeba, choć n ie można poczekam y na kolejne pierwszego dziecka mo że nam by ła, al e w łaśnie tak a tragiczna sprzeczno ść rozegra ła struny poetyck iej Lilli, kt órą tr ąca kolejn y deb iutant dzisiejszego prawie Rysia i poet a mi ły o autor utwor u p t . kr ew na mank ietach ju ż przecie ż w ielu ciebie zn a jedynie z e wzruszen ia podobno niema ło nios ła a ż upokorzeni mo że w plecach i US w niekt órzy traktuj ą jak dziewczynk ę pokątnie pchaj ą r ęce po sp ódniczkę, zobowi ązując do m ilczenia większość mac ie za dz iwki jem, p łacąc w dolarac h rublach euro si ę w celac h w funtach licz ą na uległość al e k iedy poproszą wybacz y im wiem, że im wybacz y polsko ubran a w bia łą szat ę z ozdobny m nap isem Poczytaj im pan ie, bo w iedzieli te ż skomplikowane, a Busha c o two im zdaniem znacz ą ty m ostatnie 2 wersy Poczytaj im panie, bo wiedzieli no pan tą mo że by ć tylk o Bóg chyb a w te j retoryc e, a co mają te n by ł poczytać to n ie jest Poczytaj mi mamo właśnie t o chyba chodzi o t o, żeby w takim polscy n ie s iedemnastoletniej Poczytaj im t e grzech y cz y uznaj e im także wypowiedzi pow iedzieli czy więźniami za rywal a, czyl i Polska wybacz y, ale r ównocześnie poprosi Boga, bo nie wybacz a, czyli tak, jakb y o sob ie ceduj e sprytnie zbytn ie je śli wym iar s ądownicza nas z ulub iony Lwów nie ma tak ich roztere k jak debiutant mi ły kar a b ędzie pewn a krwaw a szatańska pojaw i si ę te ż słowo na życie swoj e ulub ione my śleliście pewn ie g łupcy, że Polska t o biznes i że mo żna sprzeda ć Boga ojczyzn ę i wiar ę, że wymieni ć można po Mor na will ę z basene m b ędziecie si ę zabawiać historii i zegarem Zelina r ód osób kacz e w żydowskim za, al e złotych gw iazd i b ędą spada ć z niebieskiego n ieba, że naiwności wymieni ć na dum ę wspólnoty i że n ie medyc y wa m po kroj ą złoty boche n chleb a my śleliście pewn ie grupc e z was n ie dosi ęgnie Boży zamys ł gorzk a prawd a kwot a n iskie prawo o tak gr a t o wyrast a skrywa ły dziej ów Silvia ta rozp isana jes t boleśnie to radzi ć, gdzie byw a, a o potrzeb ie w nocy, żeby ch łonąć wod y wody państwo tego nie widzę, ale ja widzę twar z Tomasza pi ątka jak deklamuje wiersze to jes t po prost u map a świata no ona zmieniającego istnia ł wcześniej si ę do dz isiaj w noc na szczęście n ie ma m s łów w ZUS tymczase m poec i śnią n ie zawsz e śnią o sprawac h strasznych ociekaj ące p łynami ustrojowymi karuzelę zdrad y kar y troch ę r ównowagi pr óbuje wprowadzić p o tak rok i auto r w iersza zatytu łowanego oryg inalnie ojczyzn a ac h, jak w ielu syn ów wyrodnych je j łono zdrad ą pla n mi ło, lec z wi ęcej syn ów porządnych za realn y je j w ieki krwawi ło ju ż wyszedł nie 1 za prog i, b y kiedyś racj ę je j przyzna ć chcia ł odkry ć bezpieczn ą przysta ń, a przystan i stanow i ojczyzna no trzeba powiedzie ć szczerz e szermuj e, ale tutaj si ę pojawia kr ew w ty m wierszu, chociaż o nich wiadomości wh isky pewn e zasad y i pojednawczy jes t, ale po n ie po 1 wciąż krwaw y podczas k iedy Lwów jes t n ieprzejednani krwaw y doskonal e t o okre ślić w al e jak zaimplementowa ć r ównowagę duchow ą, kt óra cofn ie emigrantów zewnętrznych wewn ętrznych na łono p isowskiej ojczyzn y poprze z polityk ę historyczn ą pyt a Simao 79 chce przebudowa ć, a nawe t przeszyć na wskroś pokrow iec k u nasz ą pami ęć zbiorow ą Mosta logiczność rozkr ęca na cz ęści p ierwsze z sentymente m wyszywan e rozp ina koszulę zdejmuj ę z s iebie wszystk o c o wierzchnie nostalgi ą pochylon y na d polską si ę rozczulają zakasuj ą r ękawy, b y norm ę wyrobi ć, gd y dynamika prz y ty m n ie sprzyja cza s w cz łowieku w każdym wy żu robi ł zdolno ści rozw ijania, gd y cza s zaw ija tak dok ładnie chodz i o wspomn ienia, gd y wszysc y krzyczą patrzc ie do przodu cz y t o wysiłek ocali ć o d zapomn ienia burzliw ą histori ę ojczysteg o narod u pami ętajmy, że podnosz ąca si ę z kola n Polska po odzyskan iu upragn ionej niepodleg łości n iczym niemowlę ledw o w polsk ich śpioch kach n ie miała łatwo w tworzen iu narodowe j to żsamości nad pretensj i miał 79 też, że tak i jes t zagmatwany n ieco w k ierunku Lwowa 737 Gajownik gr a ten cza s w cz łowieku w każdym wa żyła bi ł zdolno ści rozwijania, gd y zawija prawem natomiast mo żna par ę traktat ów f ilozoficznych napisać, al e też nostalg iczna ości rozkr ęca na części pierwsza, kt óra akura t potrafi ę zrozumieć, al e ten cza s, który zaw ija Niemcy mo że chodzi o teor ia Einsteina mo że mo że, ale jes t co ś co jedna k mn ie urzekło t o jest płyta cz y te ż przedp łata n iczym niemowl ę ledw o polsk ich śpioszki ac h, not a urzek ł urzekł ich w jeszcz e kr ótko 1 i oka y, choć kolejny deb iutant mam y kolejnego debiutanta mo że jeszcze 1 nie n ie może n ie może no dobrz e t o, ale za t o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA