REKLAMA

"Struś z głową w piasku zawsze wygląda śmiesznie"

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-18 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam pa ństwa w audycj i sp ółdzielni rozrywk a Zjednoczonego przemys łu pogard y mo imi gośćmi tera z s ą Rafał Madajczak nasz dziennik i na tema t dobre i na tema t i Tomasz piątek porta l Artinfo to jest te n co drug i z tak to jes t ten stanow i tak tak pana, bo od bramki drug i dzie ń Tomek ma mo że po deklaracj i po, a nad ranem tygodniem nieparzyste t o jest wydawn ictwa arb itra n ie nie zosta ła w pi ątek autoryte t zmienienie autorytet t o po rosyjsku jes t tak ie Rozwiń » kiepskie s łowo wiecie co to znacz y po rosyjsku t o znacz y bos s maf ii aha n o to cofa m cofa znali śmy się k ilku fanatycznych fan ów, ale ok a i dobra c o jest nie bron imy t o natom iast pozw ólmy naszy m słuchaczom niech, chocia ż troch ę uśmiech słowa rozbawi ł s łuchaczy, by z pewno ścią śmiech al e gdyby zobaczyli co si ę dz ieje w tym studio znaczną, ab y negacja go ści post ępuje z 1 strony prz y Tomaszu piątku jeg o jak w szkol e podstawowe j plecak i kurtk a bund y z drugiej moi na d poczętym bat a i telefon n o ale umys ł nara żone na naturę, że m y prawdz iwi n ie udajem y dobrze t o w takim razie z g łębi swoje j prawdziwo ści Opowiedz mi co wa s zbawi ostatnim t o mo że ja zacznę rozbawił mn ie TVN 24, który pokaza ł jak Macierewicz ściska r ękę gangsterow i nazi ści, a potem zara z powiedzia ł, że TVN nie Macierewicz powiedział, że t o by ło spotkan ie absolutnie przypadkowe w ty m samym reportażu pokazal i, że te n sa m gangste r spotyk a si ę z księdzem Jarosławem Wąsowicza, ale n ie pow iedzieli, że t o jest ulub iony ksi ądz Macierewicza pokazal i jak ten gangster nocuj e u pewne j b izneswomen n ie powiedzieli, że to jes t pow inno wat a Jacka Kotasa s łynnego rosyjsk iego łącznika Macierewicza b izneswomen zrobi ła Kotasa prezese m w swoich sp ółkach za łożonych za pieniądze rosyjsk iej mafii Macierewicz p óźniej Lotosowi dał dost ęp do tajemn ic polskiej armii pote m kot a dostarczy ł Macierewiczowi prorosyjskich ekspert ów do ministerstwa obrony taki to by ł uk ład o ty m wszystkim TVN nie powiedział n ie powiedzia ł te ż bizneswomen żałuje zeznaj e przeds ądem na niekorzyść Kotasa Macierewicza dostaj e gro źby śmierci chłopak dosta ł no żem pod żebro pow iedziano nam tylk o, że t u tak ie kompromitujące spotkania się odby ło, al e absolutn ie absolutnie przypadku, al e nie rozumie ć rozśmieszyło te ż są dramatyczn e spraw y tak tak to są dramatyczn e spraw y natom iast byw a także zdolno ści niekt órych ludzi dochowania g łównie kto ś z g łową w piasku t o jes t zawsze śmieszy widok strój z g łową w p iasku jest zawsz e docent mamy do czynienia z e strusiem, który n ie jest g łową pytanie, kt óre ju ż zastyg ł nie rozum iemy teg o strus ia na rozwiązanie nazw isko tak t o jes t niezale żne demokratyczn e op inia publ iczna d o prze dobrze, a u s iebie strona, czyl i centa, bo podw ójny Nelson niedoko ńczony po po podwójne z łych serc to znacz y z 1 strony, bo zrobi ł z łe se t dopuszczaj ący chłopców n ie, ale nie mam moment dl a Korony być mo że BOR zrobi ł dobr y d iesel tylk o Macierewicz popełnienie to s ą fajni goście te ż dobre Towarzystwo Tobet co m pa ń, a t o wy to ten t o budżet mają tory o d złego podw ójnego wystarczy, żeby tryb y mógł by ć dobry p ierwszy set, czyli że wiedzieli, kto t o jes t ich wpuszczają al e, ale ich od wystarczą on e trwa łe tak si ę za zam iar jak t o czasam i na plamy dziennikarze na r óżne newsy zajadali si ę, że mają po prostu jaki ś ta m bandyt ów prz y prem ier dobrz e, ale ju ż nie no i jak duża strat a na sesj i zwiększyło mam nadzieję, że cokolwiek się na sma k tak by ły marsza łek Karczewski, że nasz rz ąd będzie wyrwa ł futrynę ma naczeln e obrońca konstytucji w kraj u i cz łowiek styl u w ielkiego zdawaneg o honoru jes t po prost u t o najlepszy obecn ie ser ial komediowy polityki t o s ą żadne marsza łka Karczewskiego moim zdaniem Netflix pow inien kupić praw a do tych wszystkich jeg o żali, bo z 1 strony jes t tak uradzili g o ju ż podczas dn ia wybor u bo, bo prof. Grodzki czego ś n ie zrobi ł nast ępnie urazi ły uraziły zapow iedzi w warszawska grodzkiego, że będzie je ździł zagranic ę, b o jak wiadomo pan Karczewski jest tam, gdz ie tylk o zapraszaj ący n p . na Białoruś si ę z ciep łymi lud źmi spotyk a tak z autorytetami i ten ten że tera z ten marsza łek Karczewski znany cz łowiek, który zawsz e pracował dla idei za 20  000 zł płacze, że go eksmitowa ć z jeg o w illi, którą oczywiście on wynaj ął bezkosztow o kancelarii premiera, a najlepsze jes t to rz ąd teraz żali si ę też, że z łamana konstytucja prze z noweg o marsza łka, kt óry zapow iada, że będzie w łaśnie sił z zagran icy jak normaln e marszałek demokratyczneg o demokrata lekarz wszystk ich znalaz ł w konstytucji zaka z tak iej podr óży opr ócz Białorusi znacz y ja widz ę marszałka Karczewskiego w najbliższy weeken d jak prowadz i łańcuch światła pod Senatem pani t e wszystk ie lampki o krzy że konstytucj a konstytucja, ale o n mógłby te ż się zabarykadować tej chwili i zawo łać aktywist ów miejskich, żeby g o tam bronili us iedli na schodach n ie dopu ścili Polic, żeby przyjdzie policja zn a stra ż Marszałkowska zgroz a go tam wyeksmitowa ć to nazyw a się cz y komitet obrony demokracj i n ie potrzebuje ju ż nowego szefa, bo mam 1 dobrych latach uznawan o nas s łuchają rozwa żano kandydatur ę natom iast Base 1 były marsza łek Senatu, czyl i Karczewski i tak ie j ęki lament y, a co t o b ędzie ja k ta praw ica strac i marsza łka Sejmu prem iera to dopiero b ędzie lament mo im zdan iem z tego wyjdzie Opera nie marsze maj ą nast ępcy krzywd ę zrobią, chociaż lament i tak będzie dworzec lamen t lamen t, bo t o jest n ie osi ądzie operetk i praw b ędzie b ędzie zawodzenie b ędą protest y w parlamenc ie europejsk im znowu b ędą b ędą marsze z o zdradz ie zdra d zdradzonych o świcie, b o na pewn o te ż ich myśli wszystk o rozgryw a o świcie będą rozk ładane zmarłego w noc y to puenta zawsz e świeże pow iem tak klu b Ronina będzie mia ł na 20 lat zamkni ęto list ę mówców, bo jes t tam kiedy ś n ie, ale ogl ądałem ogl ądałem te oglądałem transmisj ę zawsze zaprasz a si ę k ilku tak ich wykl ętych publicyst ów ostatnie jest czynny od m iejsca, gdz ie Ryszard Makowski Marcin Wolski mówią w iersze tak i Cezary Gmyz słucha ta m jest nagromadzen ie Cezarego Gmyza przekracza śmiertelną dawkę dl a zdrowego cz łowieka w i co ciekawe nigdy n ie widziałem tego klub u Ronina są bardzo bardzo d ługie takie pogadank i mokrą no po prost u symbolika Ronina przypomnijmy, że to Samuraj be z pana t o al e, ale zawsz e byli be z parlamenc ie w z a wiele m ówi Bronisław Wildstein mamy cza s odwr ócenia pojęć, więc nie mogą by ć dan inami tak 1 z tyc h, kt órzy na zapoczątkował ten cza s odrzucenia pos iedzenie Bronisław Wild Wild Stein Will Ferrell powinni śmy być przed ocenia pa n Wildstein Bronisław c o ona nie powinni śmy m ówić oswojone drewn o po Wildsteina po n iemiecku przez dziki kam i nie walcz wal de n Stein ok a, bo UE t o po angielsku Nowica wi ęcej, al e odwr ócenie pojęć znanych sobie z zagran iem wyra żam drewn o drewn o kam ienie z drewne m, a pow iedz mi cz y waszym zdan iem to c o się dzieje dz isiaj w sejmie, czyl i decydowania o tym cz y lew ica poprz e PiS w spraw ie g łosowania zn iesienia ograniczenia 30 krotnej pensji m inimalnej dl a sk ładek ZUS cz y to rozwal i t ą w łaśnie skonstruowaną koalicję lewicow ą czy oni p ójdą po rozu m, b o ja jak o wierny słuchacz TOK FM s łuchałem serw isu 1520 i dowiedzia łem si ę z n iego, że n ie b ędzie żadnego roz łamu, że ju ż r ękę lew icy, która musia łby się zastanowi ć, o c o tak naprawd ę chodzi w tej try b g łowę lew icy naszej r ękę im poda ł OPZZ, kt óry powiedzia ł, że spos ób procedowania tyc h te j ustawy jest niedopuszczalne n ie wo żone konsultacji spo łecznych i nie rekomenduj ą popieranie teg o w ty m kszta łcie i t o jes t kolejn y dowód na t o, że lew ica ta m kwitnie, gdzie są, gdz ie rosn ą w si łę zwi ązki zawodow e np. skandynawsk i, al e pami ętamy stan y Zjednoczone z er y boom u zwi ązkowego na c a, a 30405 tam t o n ie przynosi ła takich efekt ów silnej jak właśnie New deal by ł prze z rządziła lew ica w stanac h podatek dochodow y najwy ższy wynos i 90 % n o to ca to prawd a, ale nim n ie to latanie nieważne zamiast okazać si ę wód mianie zarz ąd m ógł punkt u w idzenia prezydent Roosevelt by ł daleko w iele lat świetlnych na lew o o d Adriana Zandberga Zandberg chciał 75 % je śli dobrze pami ętam o n za czas ów New dealu było 90 % był też s ą wysok i wzros t gospodarcz y czy obroni ły swoj ą tez ę obronił nie bronię żadnych te z ja mówię wy łącznie, jak ie m ieli faktami tak to, jak ie jes t jak Mariusz Max Colon nie oczywiście s ą zawsze m ówię mojej żonie n ie wiem, że jeste m jak Mariusz Max Kolonko m ówi jak jes t, bo n ie w iem czy wiecie, al e w czasie naszego tak iego tak iej odwil ży, k iedy l iberalna opinia publ iczna tak powiem zastanawiała się, dlaczego s ą przegrywane wybory i t d . Roman Giertych da ł życie rzeczo m pew ien pomys ł jak to, które pokazuj e, że nawe t konserwaty ści Jastrzębie s ą za podwy żką podatk ów m ianowicie zaproponował, że w ramac h nowego otwarc ia tyc h sił demokratycznyc h Platformy trzeba si ę otworzy ć na pomysł wy ższych podatk ów dl a najbogatszyc h Słuchajcie, a które zawieraj ą czasem powiecie jes t sens ma ta kwest ia na s nie ominie t o znaczy n o oczywi ście pop ieramy to chyb a cz y dwójka pewn ie wy ższe podatki dl a tak, że od raz u się powiedzieć ludzie ludzi ludzie ludziom si ę mrozi kr ew żyłach jak si ę m ówi 90 %, bo nie rozumieją, że to n ie chodz i o 90 % o d ka żdej zarob ionej złotówki tylko o d ka żdej złotówki zarobionej powa żnej pewnego wysokiego, że jest 1 000 000 zł roczn ie kto ś zarab ia i do teg o do tego progu ma swoje 32 tak jak jes t teraz, a p óźniej wchodz i dop iero stawk a taka, że zawody każda złotówka zarob iona powyżej 1 000 000 dopiero jes t tak wysoko opodatkowan a, wi ęc tak znan e waszy m zdaniem kopan ie się Gowina z kon iem w celi, czyli ca łe życie m ówił ach, hossy sprzec iw wobec propozycj i PiS-u w spraw ie ZUS-u, ale te ż wcześniejsze wypow iedzi o ty m, że nauk a gender ma być wam i sprawą być wykładana w polsk ich uczeln iach i bada czy t o się sko ńczy dl a Gowina źle niewyrażenie t o jes t poszerz a skrzyd ło PiS-u si ę, że Gowin jest cenn y w obecne j sytuacj i jak ta m policzy łem te głosy to się jedna k Gowin l iczy trochę gorzej by ło, gdyby Gowin si ę dogadał z Ziobrą t o wted y ju ż to wtedy b y si ę zaczęli liczy ć, ale n ie wiem czy mają tak ie zdolno ści dogadywa ł czy to znacz y pow iem tak gatunek zwan y Gowina m a wysok ie w umiej ętności adaptacyjne jest m u n igdy n ic złego nie zrobi, k iedy b ędzie widzia ł, że ju ż troch ę cierpliwo ść prezesa ko ńczyn t o skończy si ę makow ianie, żebym pami ętacie c o takiego sformu łowania, po którym z g łosowań na d ustawami sądowymi odpowiedzia ł, że głosował za, al e be z przyjemność, ale Venice na granicy z, czyli pali ła si ę n ie zaci ągał t o naprawdę te n Gowin zaczyna wyrasta ć to jednak te n sposób czasu z polskiej pol icji na taki wyraz w tak i osobny by t coś jaka ś tak a postawa, którą z czase m b ędziemy nazywal i kolejnej Gowin Gowin miał tak ą usługę dziękuję nie ma m takich Gowin b ędzie się m ówiło do niekt órych osób w ma te ż zabawn e, że mo żna by ć sum ieniem jakiego ś środowiska n ie mając kr ęgosłup warto też pewno sum ienie las t sum ienie głosu ogum ienie gum a sumienie z tym i wszystkimi nowymi dramat re ż Piotr je śli pozwoli t o jeszcze na koniec, jeżeli pa ństwo s ą zainteresowani spotkan iem Antoniego Macierewicza z gangstere m lotne nazist ą to zaprasza m na porta l Artinfo, gdzie znajd ą pa ństwo wi ęcej szczegółów nie chc e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA