REKLAMA

Policjanci nie wiedzą, że sięganie po broń jest ostatecznością

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-18 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz mają państwo go ściem jes t Piotr Pytlakowski z tygodn ika polityka dzie ń dobr y dzie ń dobry zaproszę cię Piotrze, bo o d la t piszesz o policji nie tylk o policja oczywi ście o przest ępcach też chcia łam chwil ę porozmawia ć o pol icji ten ta śmierć w Koninie, kt óra się w łaśnie zdarzyła śmiech z r ęki pol icjanta, który strzeli ł za uciekaj ącym m łodym człowiekiem be z sygna ł be z strzału ostrzegawczego o d razu strzeli ł w niego cz y to co ś Rozwiń » w two im zdan iem m ówi o polskiej pol icji o procedurac h i nauk a, kt órą pobierają z tym pa ństwem ty m martwi ć niepokoić się o d dawn a martwię tym co się dz ieje w pol icji, ale w te j spraw ie chcia łbym, żeby uniknąć tak iego zarzutu pochopn e wydawan ie oce n op inii jak jedna k wol ę poczeka ć na wyja śnienie okoliczno ści pod tak im przekaz ie popularnym jes t, że pol icjant ch łopak ucieka ł pol icjant be z zdan ia racji wyj ął bro ń strzeli ł w wersj i pol icjanta, które jes t podawan e prze z prokuraturę on by ł prz y zmuszon a okolicznościami, ale i bardzo ogólnie brzmień leczn icy s łyszymy żadnego uzasadnienia z e stron y prokuratury, jakimi t o okoliczność jeste m bardz o ciekaw, jakie t o by ły okoliczno ści ta m był bezpo średni kontak t między uc ieknie uciekający ma goni ący g o policjantem czy t e no życzki, kt óre rzekom o znalez iono przy prz y wieży mia ł jakie ś znaczen ie w te j sytuacji to wszystk o s ą znak i zapytan ia, kt óre nazw iemy na pewno, że strzału ostrzegawczego w powiecie n ie by ło cz y w iemy na pewn o, że strzały w og óle niepotrzebne, bo ten chłopak n ie był zagro żeniem publicznym by ł n iekarany wiemy na pewn o, że n ie był z e środowiska koni ńskich bandyt ów raczej spokojn y ch łopak z z e spokojneg o dom u wychowywany prze z ojc a, kt óry chyba dawa ł nawe t nie źle rad ę z utrzymaniem domu i wychowaniem tyc h dz ieci, chociaż rodzina wymaga ła wsparc ia op ieki spo łecznej, ale tak ich rodz in bardz o wiele n ie znaczy, że ka żdy każdy se n takiego ojca idzie po ulicy nawe t policjanta uc iekaj zostaj e zestrzelony to co zdarzy ło si ę w Koninie jest w te j chw ili niewyt łumaczalne n iejasne, ale najbliższe par ę takich przypadk ów uważnym podcza s po ścigów się wp isuje w te n kontekst og ólnych dzia łań policyjnych na mnie to spraw a jes t m imo r óżnic jedna k przypom ina histori ę Stachowiak wzros ła o personalnyc h zosta ł zab ity na komendzie n o tak, al e zostan ą z zaczęto zabijać na ulicach lekk iego, jeżeli tak t o potraktujem y te strza ły paral izatorem t o co ś takiego jak ca ły ostrą amunicj ą te k obezwładnienie w cel u w celu pokonan ia szyjk ę t o c o ta m te ż ros ła wroc ławscy k ibice głównie chodz ili pod komendę manifestowa ć w Koninie chodz ą m iejscowi k ibice mieszka ńcy osiedla protestowa ć przed komendę t y czy t e bunt y mia ło taką tendencj ę Niewiem jak dz isiaj, ale wczora j mia ły tendencj ę wzrastającą przerastaj ące w stosunk u do sobot y, czyl i t o dynam ika nakręcając się na two im zdaniem co je j ape l ojc a tak, żeby nie wspomnę tak to sam o robi ł ojc iec Stachowiak we Wrocławiu te ż prosił żeby, żeby c i c i ludz ie atakowali, ponieważ mo im zdan iem prokuratura pol icja jak pow inna się w te j spraw ie z nam i komunikowa ć, żebyśmy nabrali podejrze ń, że znow u kryją ewentualn ie kryj ą swojego systemu c o jes t sensem postula t c o zawsze w takich sytuacjac h co ś pełna jawność o d początku wszystk ie informacje pow inny być udost ępnione op inii publ icznej by ć spos ób informowania jasn y klarown y niepozostaj ący pozostawiaj ący cienia w ątpliwości, że wszystko dz ieje si ę n ie w iem po d pod ok iem obiektywnego prokuratur y, a może t o by ć efek t niedok ładnego nieprawid łowego szkolen ia policji może być mo że być też s łyszymy o ty m, że ani bardzo rzadk o maj ą okazję strzelać ostrą broni ą, bo nie ma tej nie ma naboju i t d . tak dale j, więc n ie są zapraw ieni na co dzie ń w u żywaniu bron i, wi ęc mo że ten rodzaj szkolen ia kt óry, w kt óre stosujemy polskiej policji jes t nieprawid łowy czego ś brakuj e tak na pewn o nas zawsz e brakowa ło tyc h szkoleń z e strzelan ia i pol icjant się, jeżeli dzi ś, że sam i mieli świadomość swo ich k iepskich umiejętności n o tutaj nie wiemy, jak a była odleg łość, al e strza ł trafił ch łopaka serc e w takich sytuacjac h pol icjant zawsze m ierzy w nogi nie, jeżeli mierzył w nogi trafi ł w serce t o znacz y, że coś z alb o ręką alb o sok iem albo z bronią by ło n ie t e jes t te ż jakiś b łąd w przygotowan iu psycholog icznym tych ludz i do zawod u co znaczy, że dzi ś si ęga pochopn ie za broń to n ie jes t te n koni ński przypade k bo, bo tak ich przykładów si ęgania po bronią strzelan ia d o do samochodów niż śmierć nawe t były tak ie przypadk i n iewinnych osób to jes t ca ły ci ąg zdarze ń różnych często świadczy, że ci ch łopcy z pol icji s ą po prost u ciężko przestraszen i tę no b o ta bro ń jes t rodzajem samoobrony si ęgam po nią ma m broń nie był t o tak ja k na dz ikim Zachodzie albo on a albo ja i cz y i wted y argument broni wydaj e si ę rzeczywiście n ie do przeb icia, ale wynika z tego, że tych policjantów n ikt nie utrzyma nie są ostateczne si ę, że najp ierw są te ż t e r óżne procedury, kt óre trzeba wykonać bardzo dok ładnie, żeby nie mie ć pote m kłopotów t o t e ostrzeżenia te ż ci ęły powietrze poz a tym mus i być bardz o jasn o uzasadn ione uzasadn iona potrzeba użycia wyciągnięcia bron i najpierw potem w życiu na to pol icja nie byl i w po ścigu po prostu si ę wielki wylegitymowa ć grupę m łodych ludzi maj ą zdaniem, je żeli t e fakt y, kt óre znam y na dziś potwierdz ą to tuta j za bardz o jes t uspraw iedliwienie, a może z tego czy m my n ie wiemy, a tym, że w iesz, że ro śnie jakie ś podziemie przestępcze w Polsce os ób wiedz ę pol icjanci sąd ich nerwowość szybk o si ęganie po bro ń, bo wiedz ą jakim ś tak im niebezpieczeństwie strzelamy sobie może n ie zdajem y spraw y nie be z jes t niebezpieczeństwie właśnie cora z bardz iej brutalne j brutalneg o świata przest ępczego jes t faktycznie przy mocne j ma m takich informacji, że coś bardzo n iebezpiecznego rodz i si ę obo k na s, ale za łóżmy, że nawe t, gdyby tak było tek odradz a si ę maf ia lokaln a małomiasteczkowy cz y os iedlowa t o żadnej, że spos ób tłumaczy sposob u oraz rozprawiania si ę z tak ą z tak im zjawiskiem tak na niższe mam y d o do tej mafii tyk a ją zamykamy zb ieramy dowod y przed oskar żony prze d sądem doprowadzam y do wskazan ia takich lider ów przest ępczej grupy, ale ich nie marnujem y na bogato n ie z prezyd ium zwróciliśmy studia nada l Piotr Pytlakowski tygodn ik polityka rozmaw iamy opolsk iej pol icji w kontek ście i wypada wypadk ów konie, al e te ż wcze śniejszych przed wiadomo ściami prze z informacjami ZMP pytan ie powt órzę rzeczy taka rotacja na stanow isko szefa policji 3 szefa MSW s ilne rotacj e częste m y twoim zdan iem wpływają jako ś na morale pol icji na t o jak a on a jes t be z wątpienia wp ływają na morale komendant a głównego policji komendant si ę n ie zmienia jes t w 2015 roku te n sa m, wi ęc raczej my ślę, że t e, że tera z jest m inistrem spraw wewn ętrznych Mariusz Kamiński przeci ętnemu pol icjantowi z Konina n ie dzia ła na jego wyobra źnie jakoś ujemn ie cz y pozytywnie pogodzi ł si ę z ty m, a z kole i jak jeste śmy prz y kamie ńskim świata pierwszy ra z w naszej historii w osiemdziesiątym dziewiątym roku jest tak i Super m inister prawa rz ądzi policj ą i tajnymi służbami drug i raz drugi ra z kto ś chyba Jacek Cichocki, a by ł ministrem koordynatore m m inistrem spraw wewnętrznych cz y two im zdaniem n ie jest duża w ładza dla 1 człowieka dla 1 czekanie na Mariusza Kamińskiego konkretnie jest du żo w ładzy jes t zbyt duże w ładze obawiaj ą się sam tekst w pol ityce takiemu sylwetk ę Mariusza Kamińskiego po ty m, jak zosta ł m inistrem i bardz o ostro polemizował w ty m tekście z fakte m powo łania natom iast stanowisko nie tylko z powod u jeg o cec h cec h osob istych, kt óre wg mn ie pow inny m u uniemożliwia sprawowanie ta k ta k tak odpow iedzialnych stanowisk, ale te ż, dlateg o że d e fact o na czel e pol icji stanął przestępcę, w trakcie kt órych oskarżony prze z Dudę dosyć ryzykowne procedurz e ułaskawiony czyn ienie n iezmiennie nie zdj ęto z n iego podejrzeniu pope łnienia czyn u tylko zdj ęte karety w ty m swo im tek ście, jak ie cech y osobowo ści jes t pod uwagę wskazuj ąc, że n ie pow inien być tak im Super m inistrem wn iesie wchodz i szczeg óły tera z zainteresowanych odsy łam do arch iwum pol ityki m. in . pewn e sk łonności osob isty m inistra, kt óre powoduj ą że wg mn ie ka żdy, kto k ieruje si ę dobre m państwa n ie awansuj e tak ie osoby na stanow isku, gdz ie dowodzi ł formacj ę stutysi ęczną m ówi o samych policjantach u na s teg o Straż Graniczna straż po żarna i inne s łużby, bo tak ich ludz i wymaga odpowiedzialności t e cech y powoduj ą, że odpowiedzialno ść i znoszon e teraz swoje zdanie ma zrobić taką karier ę i robi ą da dlateg o zawsz e by ł wiernych zawsz e by ł obo k obo k Jarosława zawsz e wydawa ł si ę czek iem, kt óry nie zdradzi ł w jakim momenc ie szczególnym, choć par ę razy mia ł tak ie zakr ęty pol ityczne kiedy, k iedy trochę zmienia ł zmienia ł opcję, ale n ie były t o tak ie zm iany, kt órego przekre śla Wojciech Jarosława Kaczyńskiego cz y twoim zdan iem po n im Polska powinna cz y w ładze pa ństwa pow inny w jaki ś szczeg ólny spos ób zaj ąć się policją t o znacz y i kwal ifikacjami, bo po drodz e z różnymi rzeczam i si ę zajmowali śmy w ty m trzydz iestolecie prowadzimy napraw ę lepszy m gorszy m skutk iem, a pol icja do jakiegoś czas u pozostawiliśmy samym w sob ie prawda nie ma tutaj żadnych program ów rządowych nie ma jakiego ś namysłu na d tym czy nie cza s na coś tak iego swoj e zdanie no to trochę chyba sp łyca jednak, bo s ą jakieś tam programy rządowe o d wielu la t zreszt ą program y modernizacyjne zmienia się syste m szkoleń t o wszystko istnieje w policji by ć mo że brakuj e konsekwencj i w wype łnianiu tyc h zadań wynikaj ących z tyc h program się boj ą, że nawet zrzucali w tak ich gwizdek wysy łane przyk ład Moore modernizując wystr ój komend ty m chwalon o wszystkie b ędą miały tak ie sam e fasad y zapom inano o sprawach szkolen iowych te ż szkolen ie policjant ów podstaw y by ło tak że organ izowano konkurs y nabory kandydat ów na policjantów mus ieli spe łniać bardz o określone wymagan ia te ż dosy ć wysok o poprzeczkę zawieszon ą, je żeli chodz i o wymagan ia f izyczne potem okaza ło się, że to stanowi powa żne utrudnienie du ża cz ęść kandydatów odpad a w czas ie w czas ie tyc h egzaminów t o wted y zmniejszono jednak w ty m t e wymagan ia i okazało się, że ju ż do policji łatwiej si ę dosta ć si ę odbyło z korzyścią dl a służby n ie nie s ądzę a, pomijaj ąc t ę sprawę konińską kilka innych przedwcze śnie na two im zdan iem pol icja sprawn a w przypadkac h demonstracj i marsz y para d cz y tu odpowiednio wywi ązuje się ze swoich z e swo ich zadań n p . podcza s ostatn iego marsz u niepodleg łości usuwała grup a kilkudziesi ęciu os ób skup ionych wok ół s łynnej palm y n a na tym Alejach Jerozolimskich, żeby mars z niepodległości w du żej m ierze mars z mars z nacjonal istycznym przeszedł cz y two im zdaniem t o jest policja si ę w porządku zachowuj e wykonuj ą rozkazy tuta j ja k do tyc h policjantów, kt órzy wynos ili demonstruj ących przeciwników marsz u niepodległości kreden s, by n ie miał, tym bardz iej że wielokrotnie sa m byłem prze z n ich wynosz ą, al e teraz akuratn ie z powodów zdrowotnych n ie mog łem bez pierwszej nadaj e tak wynos i natomiast niew ątpliwie wszystko zależy o d dowódców, je żeli dow ód wydaj e polecen ie, żeby zachowa ć bezpardonow o wynosić nawe t z użyciem si ły czyl i, uszkadzaj ąc nawet tyc h wynoszony, rzucaj ąc ich z iemie tak dalej to pol icjanci t o zrobiono, bo oni specjaln ie wy łoni cz y wy łączają my ślenie na n a na cza s tej te j akcj i tylk o wykonuj ą polecen ia w tym samy m czas ie, kiedy wynoszono spod palm y ludz i drug ą części os ób kt órym, kt óre protestowały przeciwko marszow i niepodległości przedszkolem nacjonalistę głosił niekt órzy byl i zgromadzen i n ieco dale j na ulicy Smolnej t o sam a policja ochran ia łatek ochraniała i t o ochran ia skuteczn ie przed atakami z e stron y bojówek, b y biorących udzia ł w marszu niepodleg łości więc, a two im zdan iem jaki ś skutek mo że mentaln y mia ła decyzj a ministra Błaszczaka o ty m, żeby wycofa ć z przepisów, których da ć nawet n ie tre ść przepis ów z zalece ń dl a pol icji t e symbol e nacjonalistyczne z e szkoleń i żeby uzna ć za pełnoprawne pan i też mieć ich stareg o Kisielina z tytu łów do pol icji dotarło, że oto nast ąpiła zmiana, bo już n ie musimy się czepia ć tych, kt órzy naszą pamięć ich brak tak dotar ła do pol icji te to był ewidentny sygna ł, że tera z zmieniamy front i od te j por y niektórzy pol icjanci sami zacz ęli nosi ć symbole w postac i mieczyk ów Chrobrego na mundurach t o by ł kompletn y t o m ierzenie z poplątaniem moja decyzja Błaszczaka dl a mnie t o by ła decyzja w iceministra Zielińskiego by ł takim zwolennikiem udawan ia, że że, że swastyka t o jes t symbol mi łości n ie nienawiści ten trwa, zan im groz i nam scenar iusz grecki pamiętamy k ilka la t tem u t e grupy nacjonal istyczne greck ie bardz o brutalny napadaj ąc na ata k migrant ów, a to przeciwnik ów pol itycznych mia ły też wsparc ie w tamtejsze j pol icji, kt óra w części podzielaj ą pogl ąd wted y baliśmy się ta m Europa się bała buja ć się bal i, że t o porozum ienie między częścią pol icji, a tym i skrajnym i nacjonalistami może si ę skończyć tragicznie czy w Polsce może mieć taki scenar iusz, gdz ie cz ęść policjantów uto żsamić si ę ideami i poglądami ONR-U i t d . tak dale j taki scenar iusz si ę już real izuje cz ęść policjantów niew ątpliwie się utożsamia mało teg o wychodz i wychodz i z tych środowisk ma swoj e korzenie rzek łem ideologiczny i środowiska generalsk ie m łodzieży Wszechpolskiej lubi ą si ę ty m, że ich chłopcy o d nich awansowal i w hierarchii spo łecznej s ą pol icjantami s ą urz ędnikami obserwujemy kariery im i rzęzi z imy mamy baz y danych dotycz ące os ób, kt óre np. w policji robią jakie ś ta m rodza j kariery, kt órym maj ą za sob ą ep izody związane z dzia łalnością w plenerz e alb o sympatyzowan ie z del ikatnie m ówiąc z tym i organizacjami, al e to w sumie n ie jest n ic noweg o, bo od zawsz e było ta k w latac h dziewięćdziesiątych pol icjanci rzucen i do walk i z k ibolami, kt órzy robili zadym i przed meczam i w trakc ie po meczu c i sami policjanci wywodz ili si ę często z e środowisk polsk ich, gdy na s świadczy o s łabości elementów nabor u czy to świadczy o tym, że rzecz, że pewn e zachowan ia s ą un iwersalne tak, jeżeli jest m łody m łody człowiek żyjący w okre ślonym środowisku na c o w pewnym okres ie życia ich drog i si ę rozchodzą opuszcz a trybun y stadionu pi łkarskiego, gdz ie przywdziewa m ówi m ądry i staje naprzeciwko tak by ło, bo tak i rozka z, jeżeli wykonuje jest na t o HOKEJ to znaczy si ę odczu ć jeg o czase m byw a tak że, że pokryj ą jes t przychyln y dzi ękuję bardz o za wizytę stud ia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA